Zgoda na wykorzystanie danych

advertisement
Otwock, dnia ………………………………….. r.
ZGODA NA WYKORZYSTANIE DANYCH
1.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Narodowe Centrum Badań
Jądrowych (dalej jako „NCBJ”) danych dotyczących
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
(dalej jako „Użytkownik”) i będących w posiadaniu NCBJ, w zakresie opisanym
poniżej.
2.
Dane dotyczyć mogą:
1) prowadzonej przez Użytkownika działalności gospodarczej;
2) charakteru i wielkości udzielonego Użytkownikowi przez NCBJ wsparcia, w
szczególności w postaci pomocy de minimis;
3) świadczonych na rzecz Użytkownika usług;
4) współpracy między Użytkownikiem a NCBJ.
3.
Dane mogą być wykorzystane w rozpowszechnianych przez NCBJ lub za zgodą NCBJ
materiałach informacyjnych i marketingowych, w szczególności odnoszących się do
działalności Parku Naukowo-Technologicznego „Świerk”.
4.
W celu prezentacji powyższych danych NCBJ może posługiwać się w wymienionych
materiałach należącymi do Użytkownika znakami towarowymi i logotypami.
…………………………………………………………………….
Użytkownik
Download