Metodologia pisania projektów

advertisement
„Metodologia pisania projektów”- II stopień
Poznaj jak przygotować projekt w praktyce? W jaki sposób uruchomić myślenie
projektowe wypełniając rubryki w formularzu? Jednym zdaniem: w jaki sposób
przygotować dobry projekt?
Kolejne szkolenie z cyklu szkolenia dla trzeciego sektora, które organizuje
Centrum Dialogu Obywatelskiego odbędzie się 5 listopada (w sobotę)
od godz. 10:00 do 15:00, ul. Koraszewskiego 7-9, w sali konferencyjnej.
Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do uczestników pierwszej
edycji szkolenia pod tym samym tytułem.
Każda organizacja (większa liczba osób po ustaleniu z organizatorem)
zobowiązana jest zgłosić się do 3 listopada 2016r. poprzez wypełnienie
załączonego formularza.
Na podstawowe pytania odpowie Adrianna Paroń- tel. 77/ 44 61 569 a formularz
zgłoszenia prosimy o przesłanie na adres e-mail: [email protected]
Plan szkolenia:
1. Wprowadzenie do planowania przedsięwzięć społecznych:
1. Program – Projekt – Wniosek/Oferta: omówienie na wybranych przykładach
2. Wyjaśnienie podstawowych terminów i definicji, których rozumienie znaczenia jest
niezbędne do pisania wniosków/ aplikowania o środki na realizację zaplanowanych
projektów
3. Logika projektowa – omówienie metodologii tworzenia projektów
2. Jak przygotować dobry projekt? Faza formułowania:
1. Analiza obszaru problemowego
2. Analiza odbiorców i uczestników (interesariuszy projektu)
3. Analiza celów i strategii
3. Jak przygotować dobry projekt? Faza planowania:
a) Matryca logiczna
b) Harmonogram projektu
c) Plan wykorzystania zasobów
d) Planowanie kosztorysu
4. Zarządzanie projektowe: istota zarządzania projektami, przedstawienie głównych
elementów planowania i zarządzania strategicznego, przekazanie wiedzy (terminologii i
doświadczeń praktycznych) z zakresu zarządzania projektami, monitorowanie i ewaluacja
projektu a zarządzanie projektem.
Formularz zgłoszeniowy*
nazwisko i imię**
organizacja pozarządowa
adres mailowy
telefon
(*Prosimy wypełniać drukowanymi literami lub elektronicznie;
**Jeśli jest więcej osób z jednej organizacji, prosimy o powtórzenie załączonej tabeli z nowymi namiarami).
………………………………………
( miejscowość i data- podpis)
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych
Ja niżej podpisany/na……..………………………………………………...……..………….…
( imię i nazwisko)
zamieszkały/ła w …………………………………..……………….…………………………..
( adres zamieszkania)
wyrażam
zgodę
na
przetwarzanie
moich
danych
osobowych
w
ramach
szkolenia
…………………………………………………………………………………………………..
organizowanego przez Urząd Miasta Opola – Centrum Dialogu Obywatelskiego zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.).
...................................
(czytelny podpis)
Download