Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

advertisement
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA
WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO
Regionalny Program Operacyjny
Warmia i Mazury
na lata 2007 -2013
- wstępny projekt -
Olsztyn ,maj 2006 r.
Regionalny Program Operacyjny - Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013
Spis treści
1. Wstęp...................................................................................................................
2. Diagnoza sytuacji społeczno – gospodarczej.................................................... 3
2.1. Uwarunkowania przestrzenne, przyrodnicze, ludnościowe....................................... 3
2.2. Uwarunkowania ekonomiczne................................................................................... 6
2.3. Sytuacja społeczna................................................................................................... 15
2.4. Infrastruktura komunikacyjna.................................................................................. 20
2.5. Obszary wiejskie i rolnictwo ................................................................................... 24
2.6. Turystyka ................................................................................................................. 25
2.7. Analiza SWOT......................................................................................................... 26
3. Pomoc krajowa i zagraniczna dla regionu w latach 2000 – 2005................... 30
4. Strategia rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego............................. 40
5. Osie priorytetowe i działania programu.......................................................... 49
5.1. Informacja o osiach priorytetowych i działaniach ................................................... 49
5.2. Wskaźniki monitoringu realizacji ........................................................................... 68
6. Plan finansowy ................................................................................................ 71
7. System zarządzania i wdraŜania programu ..................................................... 74
8. Załączniki ........................................................................................................ 81
8.1. Szacunkowa lista głównych projektów.................................................................... 81
8.2. Lista programów pomocy publicznej ...................................................................... 81
8.3. Ewaluacja programu ................................................................................................ 81
8.4. Ocena oddziaływania na środowisko....................................................................... 83
8.5. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych ................................. 83
2
Regionalny Program Operacyjny - Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013
ROZDZIAŁ 2
DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ
2.1. Uwarunkowania przestrzenne, przyrodnicze, ludnościowe
2.1.1. PołoŜenie, podział administracyjny
Województwo warmińsko – mazurskie jest czwartym pod względem powierzchni
regionem Polski, zajmując 24,2 tys. Km (7,7% powierzchni kraju). Graniczy z Obwodem
Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej, województwem podlaskim, mazowieckim, kujawsko –
pomorskim i pomorskim, poprzez Zalew Wiślany łączy się z Morzem Bałtyckim.
Powierzchnia geodezyjna uŜytków rolnych w regionie przekracza 1,3 mln ha, co
stanowi 55% powierzchni województwa (kraj 61%), pozostałą część zajmują: grunty leśne i
zadrzewione – 32%, wody – 6%, grunty zabudowane – 3,5% i pozostałe grunty – 3,5% .
Tereny wiejskie zajmują 2 359,6 tys. Ha tj. 97,5 % powierzchni województwa, co oznacza
najwyŜszy udział w kraju.
Rycina nr 1: Powierzchnia geodezyjna według kierunków wykorzystania w 2004 r.
grunty pod
w odami; 5,7
grunty leśne
oraz
zadrzew ione;
31,6
grunty
zabudow ane
i
zurbanizow .;
3,5
UŜytki rolne;
55,4
W granicach województwa warmińsko – mazurskiego znajduje się 116 gmin (w tym
16 miejskich, 33 miejsko-wiejskie i 67 wiejskich). Na obszarze regionu utworzone jest 19
powiatów ziemskich oraz 2 powiaty grodzkie (miasta na prawach powiatu – Olsztyn
i Elbląg). W województwie wyodrębnione są trzy podregiony (NTS III) – elbląski (31%
powierzchni, 37% ludności województwa ), olsztyński (43% zarówno powierzchni, jak i
ludności) oraz ełcki (26% powierzchni i 20% ludności regionu).
W regionie znajduje się 49 miast i 3865 miejscowości wiejskich. Tylko 2 miasta –
Olsztyn i Elbląg przekraczają 100 000 mieszkańców. Udział ludności miejskiej utrzymuje się
na poziomie 60%, o 1,5 punktu procentowego poniŜej średniej krajowej. Ludność miejska
województwa skoncentrowana jest w 3 największych ośrodkach – Olsztynie, Elblągu i Ełku,
gdzie mieszka łącznie ponad 40% mieszkańców miast. Na 1 miejscowość wiejską przypada
średnio 147 mieszkańców, przeciętnie w kraju – 259 .
3
Regionalny Program Operacyjny - Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013
Specyficzną rolę w układzie osadniczym regionu pełnią miasta małe i najmniejsze (do
35 tys. Mieszkańców) mające istotne znaczenie dla otaczających je układów lokalnych i
dysponujące w większości wysokimi walorami turystycznymi. Wymagają one wsparcia
rozwoju infrastruktury komunalnej, rozwoju przedsiębiorczości oraz rewitalizacji.
2.1.2. Środowisko przyrodnicze
Region Warmii i Mazur wyróŜnia się w skali kraju i Europy róŜnorodnością
i bogactwem środowiska przyrodniczego, na które składają się: urozmaicona rzeźba terenu,
liczne jeziora, zwarte kompleksy leśne, czyste powietrze. Połowę obszaru województwa
stanowią obszary objęte prawną ochroną przyrody, w tym o międzynarodowej randze. Na 1
mieszkańca regionu przypada największa w kraju powierzchnia obszarów prawnie
chronionych (7,8 tys. M², średnio w kraju – 2,7 tys. M²). Na terenie województwa wyróŜnione
są znaczne obszary ostoi przyrody o znaczeniu europejskim (NATURA 2000, CORINNE).
Całe Województwo Warmińsko – Mazurskie znajduje się w obrębie obszaru funkcjonalnego
Zielone Płuca Polski.
Region dysponuje dobrze rozwiniętą siecią wód powierzchniowych składającą się z
licznych jezior, oczek wodnych, rzek, kanałów oraz części Zalewu Wiślanego (5,7%
powierzchni województwa), które stanowią istotny czynnik i jednocześnie walor sprzyjający
rozwojowi turystyki i wpływający na atrakcyjność zamieszkania.
Obszary problemowe w dziedzinie ochrony środowiska to przede wszystkim ochrona
powierzchni ziemi poprzez zastosowanie nowoczesnych form gospodarowania odpadami
(zwłaszcza komunalnymi) oraz dalsza poprawa stanu czystości wód powierzchniowych
poprzez likwidację punktowych źródeł zanieczyszczeń, rozbudowę systemów
kanalizacyjnych, ograniczanie zanieczyszczeń rolniczych.
Wysokie walory przyrodniczo-krajobrazowe umoŜliwiają rozwój róŜnych form
rekreacji i lecznictwa uzdrowiskowego, przemysłu czystych technologii oraz rolnictwa
wytwarzającego produkty najwyŜszej jakości. Z drugiej strony ścisłe reŜimy ochrony
przyrody utrudniają niekiedy lokalizację inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy.
Zasoby naturalne regionu są raczej skromne. Z epoką postglacjalną wiąŜą się złoŜa
kopalin znajdujących głównie zastosowanie w rolnictwie – kredy jeziornej i torfu, a takŜe w
lecznictwie – borowiny. W lecznictwie mogą być przydatne takŜe wody mineralne zalegające
w starszych strukturach geologicznych na znacznej głębokości (0,7 – 1,5 km).
Kopaliny występujące na obszarze województwa to przede wszystkim złoŜa przydatne
głównie w budownictwie, tj.: kruszywa naturalne, piaski kwarcowe do produkcji cegły
wapienno-piaskowej i betonów komórkowych, surowce ilaste ceramiki budowlanej i do
produkcji kruszywa lekkiego.
2.1.3. Ludność
Na koniec grudnia 2004 roku Warmię i Mazury zamieszkiwało 1.428.714 osób, co
stanowiło 3,7% ludności kraju. Od 1999 roku utrzymuje się 12 lokata w kraju. Województwo
cechuje się duŜym zróŜnicowaniem poziomu gęstości zaludnienia przy średnim wskaźniku
59 osób/km², który jest najniŜszy w kraju (122 osoby/km²), a na obszarach wiejskich spada
nawet do 11 osób/km2.
Liczba ludności w 2004 r. była o 2,5% niŜsza od stanu w 1999 r. (w kraju - o 1,2%).
Ubytek ludności spowodowany jest przede wszystkim migracjami – saldo migracji jest od lat
4
Regionalny Program Operacyjny - Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013
ujemne i – w przeliczeniu na 1000 ludności - wielokrotnie wyŜsze niŜ w kraju (kraj – minus
0,2, województwo – minus 1,8)1. Przyrost naturalny na 1000 ludności wykazuje takŜe stałą
tendencję spadkową, ale wciąŜ naleŜy do najwyŜszych w kraju – 2 lokata za województwem
pomorskim. W konsekwencji w województwie rysują się obszary depopulacji, co stanowić
moŜe w przyszłości źródło napięć i trudności społecznych i gospodarczych. Niekorzystne
zjawiska ludnościowe, przede wszystkim w powiatach północnych, wzmacniane są przez
zapóźnienia w infrastrukturze oraz wysoką stopę bezrobocia, co istotnie zmniejsza
konkurencyjność tych obszarów i grozi ich marginalizacją.
Rycina nr 2: Przyrost naturalny na 1000 ludności w województwie warmińsko – mazurskim i w Polsce
w latach 1999 – 2004.
3
2,7
2,6
2,3
2,5
2,0
1,7
2
1,6
1,5
1
0,3
0,5
0,1
0
0
-0,1
-0,5
1999
2000
2001
Województwo
2002
2003
-0,4
-0,2
2004
Polska
Rycina nr 3: Sytuacja ludnościowa w powiatach województwa warmińsko-mazurskiego w latach 1999-2004
(dynamika: ubytek ludności<100, przyrost ludności>100)
1
dane za 2004 r. wg publikacji GUS Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województw nr 4/2005,
Warszawa, kwiecień 2006
5
Regionalny Program Operacyjny - Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013
Region charakteryzuje się wyŜszym niŜ średnio w kraju udziałem dzieci i młodzieŜy
(kraj – 21,2%, województwo – 23,2%) oraz niŜszym – ludności w wieku poprodukcyjnym
(kraj – 15,3%, województwo – 13,3%). ObciąŜenie ludności w wieku produkcyjnym
ludnością w wieku nieprodukcyjnym jest nieco wyŜsze niŜ przeciętnie w kraju. Udział
ludności w wieku produkcyjnym kształtuje się na poziomie średniej krajowej, co przy
niŜszym stopniu rozwoju przedsiębiorczości skutkuje wysokim bezrobociem.
Ludność województwa warmińsko-mazurskiego naleŜy do najsłabiej wykształconych
w kraju. Zgodnie z danymi NSP 2002 odsetek ludności w wieku 13 lat i więcej
z wykształceniem ponadpodstawowym wyniósł w kraju 65%, natomiast w regionie – 59%.
Tylko w województwie podlaskim odsetek ten był niŜszy. Wykształceniem wyŜszym
legitymowało się nieco ponad 8% populacji (kraj – 10%) policealnym 2,9% (kraj – 3,2%) %,
średnim (zawodowym i ogólnokształcącym) – 26% (kraj – 28,%), zasadniczym zawodowym
– 21% (kraj – 23%) podstawowym ukończonym 35% (kraj – 30%). Odsetek osób z
wykształceniem podstawowym jest najwyŜszy w kraju. Prawie 5% osób miało wykształcenie
podstawowe nieukończone lub nie miało Ŝadnego wykształcenia ( w kraju – 3,6%).
Zarysowały się istotne róŜnice w poziomie wykształcenia pomiędzy miastem a wsią.
Generalnie ludność w miastach legitymuje się wyŜszym poziomem wykształcenia.
Rycina nr 4: Struktura ludności według wykształcenia w województwie warmińsko – mazurskim i w Polsce
wg NSP 2002 .
nieustalone
podstawowe
nieukończone
kraj
2,0%
1,7%
województwo warmińsko-mazurskie
3,6%
4,9%
podstawowe
ukończone
29,8%
34,5%
23,2%
21,4%
zasadnicze zawodowe
średnie (zawodowe i
ogólnokształcące)
policealne
28,3%
26,3%
3,2%
2,9%
9,9%
8,3%
wy Ŝsze
0,0%
5,0%
10,0% 15,0% 20,0% 25,0%
30,0% 35,0% 40,0%
2.2. Uwarunkowania ekonomiczne
Procesy rozwojowe, zachodzące od 1989r. w warunkach gospodarki rynkowej, nie
były w stanie zmniejszyć dystansu województwa warmińsko-mazurskiego w stosunku do
innych województw. Sytuacja ekonomiczna regionu
jest bowiem bardzo silnie
uwarunkowana historycznie ukształtowanymi czynnikami, takimi przede wszystkim jak:
-
peryferyjne połoŜenie i słaba dostępność komunikacyjna, a jednocześnie wymagające
ochrony środowisko naturalne.
6
Regionalny Program Operacyjny - Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013
-
bardzo niska gęstość zaludnienia i rozproszenie sieci osadniczej
-
wysoki poziom bezrobocia oraz znaczne grupy ludności powiązanej z dawnymi
państwowymi gospodarstwami rolnymi
-
niski poziom uprzemysłowienia regionu i
rolnictwem
-
niski poziom przedsiębiorczości
-
niskie dochody własne mieszkańców
-
niezbyt wysoka atrakcyjność inwestycyjna regionu
-
liczne obiekty i tereny powojskowe, wymagające rekultywacji i wprowadzenia nowych
funkcji.
dominacja przemysłów związanych z
Ze względu na większe odległości i utrudnienia w procesach budowlanych (lasy,
jeziora, niestabilne grunty polodowcowe, wymagania ochrony przyrody) wyŜsze niŜ w innych
regionach są koszty budowy nowej infrastruktury technicznej. Jednocześnie słabsza jest
konkurencyjność prowadzenia działalności gospodarczej, co jest spowodowane oddaleniem
od ponadlokalnych rynków zbytu oraz źródeł energii i większości surowców pozarolniczych.
Istotną cechą województwa jest silne zróŜnicowanie wewnątrzwojewódzkie na
poziomie gmin. Analiza podstawowych wskaźników w sferze ekonomicznej i społecznej
pozwoliła na wyodrębnienie gmin i powiatów, które charakteryzują się wyŜszym potencjałem
rozwojowym, mierzonym poziomem zamoŜności gmin, ich nowoczesnością i
konkurencyjnością.
Rycina nr 5: Potencjał rozwojowy gmin województwa warmińsko – mazurskiego (wg danych za 2004 rok)
7
Regionalny Program Operacyjny - Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013
Sytuacja społeczno-ekonomiczna ludności zamieszkałej na obszarach wiejskich jest
gorsza niŜ w miastach. Stopa bezrobocia jest wyŜsza, a współczynnik aktywności zawodowej
– niŜszy niŜ w mieście. Mieszkania są bardziej zagęszczone, trudniejszy jest dostęp do
świadczeń zdrowotnych i szkół.
2.2.1. Produkt Krajowy Brutto
Zgodnie z opracowaniem GUS z lutego 2006 r. „Rewizja rachunków regionalnych za
lata 1995 – 2003” Produkt Krajowy Brutto wytworzony w województwie w 2003 r. wynosił
24,8 mld zł., co stanowiło 2,9 % wartości PKB w kraju (12 lokata).
Od 1998 r. województwo utrzymuje się w grupie 5 województw o mniejszym niŜ 3 %
udział w tworzeniu PKB. W 2003 r. PKB w województwie wzrósł o 7,7 % tj. o 3,5 pkt.
więcej niŜ w kraju.
Produkt krajowy brutto na jednego mieszkańca województwa warmińsko-mazurskiego
jest znacznie niŜszy niŜ średnio w Polsce i kształtował się na koniec 2003 roku na poziomie
78,8 % średniej dla Polski. Plasuje to województwo na 12 miejscu w kraju, wobec 14 miejsca
w latach 2001-2002 i 13 miejsca w 2000 r.
Procentowy udział podregionów w tworzeniu PKB jest zróŜnicowany.
Na tle regionu wybija się stolica województwa wraz z okolicznymi obszarami.
Produkt krajowy brutto wytwarzany w podregionie olsztyńskim – 19 881 per capita - jest
wyraźnie wyŜszy niŜ w pozostałych podregionach (elbląskim 16 200 zł i ełckim 14 172
zł).RóŜnica w wysokości PKB per capita między najbogatszym i najbiedniejszym
podregionem województwa pogłębiła się i wzrosła z 4 389 zł w roku 2000 do 5 709 zł w
2003 roku.
Rycina nr 6: PKB wytworzony w Polsce i województwie warmińsko-mazurskim w latach 1998 – 2003 (w mln
zł)
1000000,0
842120,4
800000,0
779204,7
744621,8
600000,0
807859,5
666308,3
600901,9
400000,0
200000,0
17578,0
19685,8
21725,5
22079,1
23036,7
24811,5
0,0
1998
1999
Polska
2000
2001
2002
2003
Województwo Warmińsko-Mazurskie
8
Regionalny Program Operacyjny - Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013
Rycina nr 7: Produkt Krajowy Brutto na 1 mieszkańca
(w zł) w województwie warmińsko –
mazurskim i w kraju w latach 2000 – 2003.
25 000
20 371
19 464
21 130
22 048
80,0
20 000
17 371
15 000
15 241
79,0
78,0
16 126
15 461
10 000
Rycina nr 8: Udział procentowy PKB na 1 mieszkańca
województwa warmińsko – mazurskiego w
stosunku do średniego w kraju w latach
2000 – 2003.
78,8
78,3
77,0
5 000
76,3
76,0
0
2000
Polska
2001
2002
2003
Województwo Warmińsko-Mazurskie
75,9
75,0
74,0
2000
2001
2002
2003
Rycina nr 9: Udział procentowy podregionów w PKB w województwie warmińsko – mazurskim w roku 2003.
ełcki; 16,2
elbląski;
34,8
olsztyński;
49,0
2.2.2. Wartość dodana brutto według rodzajów działalności; przemysł
Struktura wartości dodanej brutto według rodzajów działalności wskazuje na większe
niŜ średnio w kraju znaczenie rolnictwa, leśnictwa, rybołówstwa i rybactwa (w województwie
– 8,4% wartości dodanej brutto, średnio w kraju – 4,3%) oraz usług nierynkowych (w
województwie – 19,2%, średnio w kraju – 15,6%). NiŜszy od średniej jest udział przemysłu
(województwo – 21,5%, kraj – 23,3%) oraz usług rynkowych (województwo – 46,0%, kraj –
51,3%).
Takie kształtowanie się struktury gospodarki stanowi o mniejszej niŜ w innych
regionach konkurencyjności i innowacyjności, bowiem przemysł i usługi rynkowe są
dziedzinami najłatwiej absorbującymi nowoczesne technologie.
W 2003 r. dynamika wartości dodanej brutto w województwie warmińsko mazurskim była najwyŜsza w kraju i wyniosła 107,5% (przeciętna w kraju 104,1%). Na
wysoką dynamikę miał wpływ przyrost produkcji w przemyśle – o 17,2%, rolnictwie (4,5%),
usługach rynkowych (5,4%), usługach nierynkowych (7,1 %). W budownictwie odnotowano
spadek o 3,5 %.
9
Regionalny Program Operacyjny - Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013
Rycina nr 10: Struktura wartości dodanej brutto wg rodzajów działalności gospodarczej w 2003 r.
Polska
Warm ińsko-Mazurskie
19,2%
Rolnictw o
8,4%
15,6%
4,3%
23,3%
Przemysł
21,5%
Budow nictw o
5,5%
4,8%
46,0%
Usługi rynkow e
Usługi nierynkow e
51,3%
W latach 1998 – 2003 odnotowano spadek udziału rolnictwa w generowaniu wartości
dodanej województwa z 10,1% do 8,4% (kraj zmniejszenie z 6,2% do 4,3%); przemysłu
zmniejszenie z 22,7 % do 21,5 % (kraj z 25,7% do 23,3 %); budownictwa z 6,8% do 4,8%
(kraj z 7,1% do 5,5%). Jednocześnie wzrósł udział wartości usług nierynkowych z 16,6 % do
19,2 % (kraj z 13,8% do 15,6%), a usług rynkowych z 43,8 % do 46,0 % (kraj z 47,3 % do
51,3%). Zmiany te są zbyt nikłe, by wnioskować o przełamaniu ukształtowanej struktury
gospodarki.
Wartość dodana brutto na 1 pracującego w regionie była najwyŜsza w usługach
rynkowych, najniŜsza zaś – w rolnictwie.
W wolumenie wartości dodanej brutto, generowanej przez przemysł, stosunkowo wysoki jest
udział przetwórstwa przemysłowego.
Województwo warmińsko-mazurskie naleŜy do grupy regionów uznawanych za słabo
uprzemysłowione. Jego udział w krajowym wolumenie produkcji sprzedanej przemysłu,
kształtował się w latach ubiegłych się na poziomie 2,4 – 2,6%, a w 2004 r. obniŜył się do
2,3%. Największy udział ma w tym zakresie podregion olsztyński, z którego pochodziło
w 2003 r. 47% produkcji sprzedanej, z elbląskiego – 41%, a z ełckiego – 12,1%. W 2004 r.
udział podregionu elbląskiego obniŜył się do 37%, olsztyńskiego – wzrósł do 49%, a ełckiego
– do 14%. Produkcja sprzedana przemysłu w przeliczeniu na 1 mieszkańca kształtowała się
w latach 1999 – 2004 poniŜej średniej krajowej, zwiększając się z 64% tej średniej w roku
1999 do 69% w roku 2002 i 2003. W 2004 r. osiągnięto tylko 62% średniej krajowej.
W 2004 r. produkcja sprzedana na 1 mieszkańca wynosiła w województwie 11,1 tys.
zł (średnia krajowa - 17,7 tys. zł.). Poziom produkcji sprzedanej przemysłu na 1 mieszkańca
dawał województwu 14 miejsce wśród 16 regionów, wobec 11 miejsca w 2003 r.
W województwie największe znaczenie w sekcji „Przetwórstwo przemysłowe” ma
produkcja artykułów Ŝywnościowych i napojów. Jej wartość stanowi ok. 1/3 wartości
produkcji sprzedanej. Istotne w skali kraju znaczenie ma produkcja mięsa drobiowego (przede
wszystkim indyczego) wołowego i wieprzowego, wędlin, masła, piwa. W regionie
produkowane są takŜe soki owocowe i warzywne, mroŜonki, kasze, mąki, przetwory i
galanteria mleczna, miód, ryby (wędzone i konserwy). Przetwórstwo spoŜywcze oparte jest
przede wszystkim na surowcach lokalnych wysokiej jakości, produkowanych w warunkach
czystego środowiska naturalnego. Wyroby przemysłu spoŜywczego są w znacznym stopniu
eksportowane, stąd poziom produkcji jest dość silnie uzaleŜniony od sytuacji na rynkach
zagranicznych. Znaczący jest udział województwa w krajowej produkcji opon, tarcicy
10
Regionalny Program Operacyjny - Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013
iglastej, tarcicy liściastej, maszyn do obróbki plastycznej metali. WaŜne znaczenie ma
produkcja wyrobów z drewna, a przede wszystkim mebli. Meblarstwo staje się jedną z
wiodących dziedzin przemysłu w regionie, umacniając jego pozycję w kraju i za granicą.
Przemysł znajduje się w zainteresowaniu inwestorów zagranicznych głownie kapitału
francuskiego, holenderskiego, niemieckiego, szwedzkiego.
W 2004 r. sprzedaŜ produkcji budowlano – montaŜowej stanowiła 2,7 % produkcji
krajowej, podczas gdy w latach 1999 -2003 wahała się w przedziale 2,0 % do 2,6 %. SprzedaŜ
na 1 mieszkańca wynosiła w województwie 1353 zł, co daje 10 lokatę w kraju (kraj 1904 zł).
W latach 1999 – 2004 wystąpił stały wzrost sprzedaŜy produkcji budowlano - montaŜowej,
podczas gdy w kraju tendencje te były zmienne.
Rycina nr 11 : Struktura wartości dodanej brutto na 1 pracującego wg rodzajów działalności w
województwie warmińsko – mazurskim w latach 1999 – 2003
zł
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
1999
2000
2001
lata
2002
2003
rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo, rybołóstwo i rybactwo
przemysł
budownictwo
usługi rynkowe
usługi nierynkowe
2.2.3. Inwestycje, innowacyjność
Poziom inwestycji w województwie warmińsko-mazurskim kształtuje się w ostatnich
latach na poziomie 2-3 % inwestycji krajowych. Największe znaczenie mają inwestycje w
przemyśle, stanowiące, podobnie jak w kraju, ponad 1/3 nakładów inwestycyjnych.
W przeliczeniu na 1 mieszkańca wartość inwestycji w gospodarce narodowej
plasowała województwo na końcowych miejscach wśród 16 regionów i kształtowała się na
poziomie od 53% średniej krajowej w 1999 r. ( w regionie – 1743 zł, średnio w kraju – 3259
zł) do 69% w 2003 i 2004 r. ( 2003 r. region 2001 zł, kraj – 2902 zł; 2004 r. region 2165 zł,
kraj – 3155 zł).
11
Regionalny Program Operacyjny - Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013
Poziom inwestycji w przedsiębiorstwach jest jednym z waŜnych czynników zarówno
wzrostu ich konkurencyjności, jak i rozwoju całego obszaru. W województwie warmińskomazurskim rysują się obszary wyraźnej koncentracji inwestycji w niektórych powiatach, przy
znacznym niedoinwestowaniu w innych.
Rycina nr 12: Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach w roku 2004 wg powiatów w województwie
warmińsko – mazurskim.
Wprowadzaniu nowych technologii i innowacyjności w przedsiębiorstwach nie
sprzyja spadający poziom nakładów inwestycyjnych na środki trwałe. W roku 2004 nakłady
te (liczone w cenach bieŜących) były o 45% niŜsze niŜ w roku 2000, w tym nakłady na
maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia (a więc nośniki nowoczesnych technologii)
zmniejszyły się o 42%.
Jednym z efektów inwestycji jest wzrost wartości brutto środków trwałych. Wartość
brutto środków trwałych w przedsiębiorstwach powyŜej 9 osób w przeliczeniu na
1 mieszkańca, mimo stałego wzrostu, trwale plasuje województwo na 14 pozycji w kraju.
W 1999 roku wartość ta wynosiła w województwie 11393 zł, średnio w kraju – 20144 zł
(57% średniej krajowej); w 2003 r. – 14078 przy średniej krajowej 24440 zł (58% średniej), a
w 2004 r. – 15071 zł (59% średniej) .
W latach 1999 – 2002 nakłady inwestycyjne samorządów w przeliczeniu na
1 mieszkańca kształtowały się poniŜej średniej krajowej, stanowiąc od 75% tej średniej
w 1999 r. ( województwo – 237,0 zł, kraj – 318,4 zł) do 87% w roku 2002r. Wydatki
inwestycyjne samorządów w roku 2003 przekroczyły średnią krajową o 4% ( region – 335,7
zł, kraj – 322,2). Nie bez wpływu na takie kształtowanie się wskaźników pozostawały
projekty inwestycyjne, realizowane przez samorządy regionu z udziałem środków
europejskich.
12
Regionalny Program Operacyjny - Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013
W województwie znajduje się 15 jednostek badawczo – rozwojowych (1,6% krajowej
ich liczby), zatrudniających 1290 osób (odpowiednio 1,6%), z tego 330 w jednostkach
naukowo – badawczych.
Potencjał naukowo – badawczy w regionie koncentruje się głównie w Uniwersytecie
Warmińsko - Mazurskim w Olsztynie. Ma on jedne z największych w kraju osiągnięcia w
pracach badawczo – rozwojowych i we wdraŜaniu wynalazków, przede wszystkim w takich
dziedzinach jak:
-
mleczarstwo (nowe technologie serów dojrzewających, twarogów, śmietanki, kazeiny),
-
przemysł mięsny, przetwórstwo owocowo – warzywne.
Nakłady finansowe na działalność badawczą i rozwojową były jednymi z najniŜszych
w kraju, w przeliczeniu na 1 mieszkańca ponad trzykrotnie niŜsze niŜ w kraju, plasując region
na 12 pozycji.
Relacja nakładów na działalność B+R do Produktu Krajowego Brutto wynosiła w
regionie 0,3% we wszystkich latach 1999-2003, obniŜając się w 2004 r. do 0,23%.
Zatrudnienie w działalności badawczo-rozwojowej stanowi ok. 1,6% zatrudnienia krajowego,
a na 1000 osób aktywnych zawodowo jest ponad dwukrotnie mniejsze niŜ średnio w kraju (
województwo – 2 osoby, kraj – 4,5 os.).
Nakłady na działalność innowacyjną w przemyśle stanowią niespełna 2% nakładów
krajowych i plasują województwo na końcowych miejscach wśród 16 województw.
2.2.4. Dochody ludności
Region generuje stosunkowo niski popyt konsumpcyjny głównie ze względu na trwale
utrzymujący się niski poziom przeciętnych wynagrodzeń (w 2004 r.86,5 % średniej krajowej
– 15 lokata) oraz emerytur i rent z pozarolniczego systemu ubezpieczeń (87% średniej – 12
lokata). Dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwach domowych wynosił w roku
2004 – 89,4% średniej krajowej (12 miejsce w kraju).
Liczba osób, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w przeliczeniu na 10
tys. ludności wyniosła w 2004 r. 897,4 – 15 lokata za województwem kujawsko pomorskim.
Zgodnie z danymi NSP 2002 własne źródło dochodu posiadało 819,3 tys. osób tj.
57,4% ludności województwa, w tym z pracy utrzymywało się 29,4% mieszkańców regionu
(średnio w kraju – 32,3%). Na utrzymaniu, a więc bez własnych dochodów, pozostawało aŜ
42,7% mieszkańców regionu (w kraju –38%). Liczba osób utrzymywanych przypadających
na 1000 osób posiadających własne źródło utrzymania w 2002 r. wyniosła w województwie
719 (kraj 630). Omawianą sytuację obrazuje poniŜszy wykres (ryc. nr 13).
W stosunku do NSP 1988 r odsetek ludności utrzymującej się z pracy obniŜył się o
13,8 pkt., a procentowy udział mieszkańców utrzymujących się z własnych niezarobkowych
źródeł (renty, emerytury, zasiłki) wzrósł z 16,2 % do 27,9 % (kraj 28 %).
13
Regionalny Program Operacyjny - Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013
Rycina nr 13: Struktura ludności wg źródeł utrzymania w województwie warmińsko-mazurskim w 2002
roku (wg Narodowego Spisu Powszechnego)
na
utrzy maniu ;
42,7%
niezarobkowe
źródło
utrzy mania;
27,9%
praca poza
rolnictwem ;
25,2%
praca w
rolnictwie;
4,2%
2.2.5. Przedsiębiorczość
Na koniec 2004 r. w województwie zarejestrowanych było 108,9 tysięcy podmiotów
gospodarczych (12 miejsce w Polsce, 3% krajowej liczby podmiotów), co w stosunku do roku
1999 stanowiło wzrost o 12,7%. Tempo przyrostu liczby podmiotów gospodarczych
zarejestrowanych w województwie warmińsko-mazurskim było w latach 1999-2004 wyraźnie
niŜsze od średniej krajowej. śaden z podregionów ani Ŝadne z miast na prawach powiatu nie
osiągnęło przeciętnej dla kraju. Porównanie tempa przyrostu podmiotów w przemyśle,
budownictwie i usługach rynkowych w kraju i województwie wskazuje, Ŝe w latach 19992003 zostały zakonserwowane podstawowe cechy struktury gospodarczej regionu – niski
udział przemysłu i budownictwa oraz duŜe znaczenie usług nierynkowych, opartych głównie
na finansowaniu budŜetowym.
Do sektora prywatnego zaliczało się 93,8% podmiotów.
Wśród podmiotów dominują firmy z sekcji handel i naprawy (30,2%) oraz obsługa
nieruchomości i firm (16,7%). Udział podmiotów przemysłowych i budowlanych kształtuje
się na poziomie 9%.
W 2004r. na 10 tys. ludności przypadało 762 podmioty gospodarcze przy średniej
krajowej 937 podmiotów- 13 lokata w kraju. Liczba podmiotów prowadzonych przez osoby
fizyczne na 10 tys. ludności wzrosła z 500 w roku 1998 do 573 w 2004 r. (14 lokata w kraju);
średnio w kraju wskaźnik ten wyniósł w roku 2004 – 724.
Wśród podmiotów gospodarki narodowej w województwie warmińsko-mazurskim
(2004 r.) dominują podmioty prowadzone przez osoby fizyczne – 75,2% (kraj – 77,3%),
spółki handlowe stanowią 4,5% podmiotów (kraj – 6,1%), spółdzielnie – 0,7% (kraj – 0,5%)
W końcu 2004r. w regionie funkcjonowało tylko 56 przedsiębiorstw państwowych, wobec 80
w 1999 r.
Wśród spółek handlowych 16,8% stanowiły spółki z udziałem kapitału zagranicznego
(średnio w kraju – 23,4%).
Na obszarach wiejskich funkcjonowało w 2004 r. tylko 23,5% podmiotów
gospodarczych. W przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców w miastach było 970 podmiotów, a
na wsi – 450.
14
Regionalny Program Operacyjny - Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013
Liczba podmiotów gospodarczych na 10 tys. mieszkańców w Olsztynie (1220) i
Elblągu (947) wyraźnie przewyŜsza średnią wojewódzką. W powiatach ziemskich średnio na
10 tys. mieszkańców przypada 670 podmiotów gospodarczych. W 9 powiatach wskaźnik ten
jest niŜszy od średniej. NajwyŜszą liczbę podmiotów gospodarczych na 10 000 mieszkańców
rejestruje się w powiatach: giŜyckim (909) i mrągowskim (882), najniŜszą zaś – w powiecie
bartoszyckim (554) oraz nowomiejskim ( 541) i działdowskim (536).
Zachętą do podejmowania działalności gospodarczej jest funkcjonowanie w regionie
Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z kilkunastoma podstrefami oraz
Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – podstrefy w Gołdapi i Ełku. Ponadto w
regionie zidentyfikowano 85 instytucji i organizacji, w róŜnej formie wspierających
przedsiębiorczość. Są to agencje, fundacje i stowarzyszenia rozwoju regionalnego i
lokalnego, inkubatory przedsiębiorczości, instytucje szkoleniowo – doradcze, banki i
instytucje finansowe. Pewne usługi na rzecz biznesu świadczą teŜ państwowe i prywatne
uczelnie wyŜsze. ZauwaŜalny jest niedobór instytucji świadczących usługi dla biznesu we
wschodniej części województwa. W regionie nie powołano Ŝadnego ośrodka transferu
technologii, klastrów lub innych form upowszechniających innowacyjność.
Rycina nr 14: Wskaźnik przedsiębiorczości wg powiatów w województwie warmińsko – mazurskim
w 2004 roku ( liczba podmiotów gospodarczych ogółem na 10 tys. mieszkańców
- stan na 31. 12. 2004r.)
2.3. Sytuacja społeczna
Generalnie moŜna stwierdzić, Ŝe sytuacja społeczna w regionie kształtuje się
niekorzystnie. Podstawowe wskaźniki w tym zakresie są niŜsze od średniej krajowej, a
fizyczną dostępność do usług, zwłaszcza na poziomie ponadlokalnym, utrudnia rozproszenie
sieci osadniczej i niedostatki komunikacji publicznej.
15
Regionalny Program Operacyjny - Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013
Sytuacja społeczna w regionie charakteryzuje się:
-
wysoką stopą bezrobocia, niskim poziomem zatrudnienia i małą mobilnością siły roboczej
-
niskimi dochodami rozporządzalnymi na 1 osobę w rodzinach i wyŜszym odsetkiem osób
utrzymywanych
-
gorszą jakością edukacji
-
ograniczoną dostępnością do infrastruktury edukacyjnej
-
gorszą dostępnością do usług medycznych, zarówno w opiece podstawowej jak i
specjalistycznej
-
trudniejszymi warunkami mieszkaniowymi.
2.3.1. Rynek pracy
Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego (opracowane metodą BAEL) w
2004 r. 601 tys. mieszkańców województwa w wieku ponad 15 lat uwaŜanych było za
aktywnych zawodowo (przeciętna roczna). Wśród nich 467 tys. pracowało, a 134 tys.
poszukiwało pracy jako osoby bezrobotne. Liczba bezrobotnych (na koniec roku) od 2001 r.
wykazuje spadek z 178,4 tys. osób do 162,4 tys. osób w 2004 r. i 150,9 tys. osób w 2005 r. tj.
o 16,4 % (wykres nr 7). Ponad pół miliona osób (45% populacji, tak samo jak średnio w
kraju) było biernych zawodowo - z racji wieku lub niespełniania warunków do uznania ich za
bezrobotnych. Współczynnik aktywności zawodowej wyniósł 53,5% i był niewiele niŜszy niŜ
średnio w kraju (54,7%), jednak wskaźnik zatrudnienia wynosił tylko 41,6% (średnia dla
Polski – 44,3%). Częściej bez pracy pozostają kobiety (wskaźnik zatrudnienia 34,6%, dla
męŜczyzn – 49,3%).
W miastach pracę miało 43,5% ludności, na wsi – 38,4%. w kraju (odpowiednio
42,9% i 45,2%).
Rycina nr 15; Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w województwie warmińsko – mazurskim w latach
1999-2005 (stan na koniec roku).
250 000
bezrobotni
200 000
178 353
142 443
176 629
158 150
170 430
162 361
150 910
150 000
100 000
50 000
0
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2.3.2. Stopa bezrobocia
Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie warmińsko-mazurskim na koniec
grudnia 2004 roku wynosiła 29,2% , średnio w kraju - 19,0% (w końcu grudnia 2005 –
16
Regionalny Program Operacyjny - Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013
województwo 27,5%, kraj – 17,6%). Stopa bezrobocia jest w regionie najwyŜsza w Polsce.
Od 2000 r. nastąpił wzrost stopy bezrobocia w województwie o 3,4 pkt (kraj 3,9 pkt.).
W województwie warmińsko-mazurskim odnotowuje się duŜe zróŜnicowanie
przestrzenne w natęŜeniu bezrobocia. Poza aglomeracją olsztyńską, gdzie stopa bezrobocia
jest niska i wynosi 11,0%, w kilkunastu powiatach jest ponad trzykrotnie wyŜsza.
Według danych Urzędów Pracy, w populacji bezrobotnych rejestrowanych w 2004 r.
78% poprzednio pracowało, przede wszystkim w działalności produkcyjnej - 17,5%, handlu 12,8%, budownictwie, rolnictwie, łowiectwie i leśnictwie oraz administracji publicznej i
obronie narodowej, ubezpieczeniach społecznych po 7,1%.
Problemy rynku pracy w województwie pogłębiane są przez niską mobilność
zawodową i przestrzenną pracowników (dalekie i kosztowne dojazdy do pracy), wysoki
udział osób długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie bezrobotnych (ponad 52,3%
pozostaje bez pracy powyŜej 12 miesięcy), co skutkuje pogłębiającą się biedą i postępującą
marginalizacją całych obszarów województwa, brakiem kwalifikacji wśród bezrobotnych i
nieelastycznością rynku pracy. Utrzymywanie się takiej sytuacji w zakresie podaŜy pracy
moŜe w przyszłości zaowocować zniechęceniem inwestorów.
Rycina nr 16: Stopa bezrobocia w województwie warmińsko – mazurskim. Stan na 31.XII.2005 r.
2.3.3. Zatrudnienie
Liczba pracujących w regionie, zarówno w liczbach bezwzględnych, jak w
przeliczeniu na 1000 ludności systematycznie spada. W 1998 r. pracowało w regionie 454 tys.
17
Regionalny Program Operacyjny - Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013
osób, w 2002 r. – 384,4 tys. osób, w 2004 r. – 386,6 tys. osób, spadek wyniósł więc ok. 15%
(kraj 19 %). Na 1000 ludności w województwie pracowało 171 osób (kraj 387 osób).
Rycina nr 17: Struktura pracujących w województwie warmińsko - mazurskim i w Polsce w 2004 r.
Warm ińsko - Mazurskie
40,0%
33,1%
35,0%
28,5%
Polska
36,2%
28,3%
30,0%
25,0%
20,0%
21,0%
17,4% 17,3%
18,2%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
rolnictwo,
łowiectwo i
leśnictwo
budownictwo i
przemy sł
usługi ry nkowe
usługi
pozary nkowe
Struktura pracujących w regionie i w Polsce w 2004 r. róŜnią się nieznacznie i cechują
się wysokim udziałem osób pracujących w rolnictwie – 17,4%, (kraj 17,3%) w ogólnej liczbie
pracujących, w przemyśle i budownictwie zatrudnionych było 28,5 %, (kraj 28,3 %) i w
usługach rynkowych 33,1% (kraj 36,2) i nierynkowych 21,0% (kraj 18,2%). W porównaniu
do 2000 roku wzrósł udział pracujących głównie w usługach rynkowych o 3,8 punkty. (kraj
5,9) i usługach nierynkowych o 3 punkty (kraj 3 punkty) przy wydatnym obniŜeniu w
rolnictwie tj. o 9,2 punkty.
2.3.4. Edukacja
W roku szkolnym 2004/2005 w regionie funkcjonowało 586 szkół podstawowych dla
dzieci i młodzieŜy (uczyło się w nich 113,0 tys. dzieci) oraz 265 gimnazjów (68,5 tys.
uczniów), z czego na wsi 113 (43%). W szkołach na poziomie średnim uczyło się 84 tys.
osób, o ponad 20 tys. mniej niŜ w 2000 r.
Z ogólnej liczby 1487 szkół dla dzieci i młodzieŜy 1331 szkoły prowadzone były
przez jednostki samorządu terytorialnego. Gminy regionu wydają na oświatę 60% średniej
krajowej, co skutkuje m.in. wyraźnie gorszymi niŜ w innych rejonach kraju wynikami
egzaminów, mniejszą liczbą uczestników i laureatów olimpiad itp. Rozproszenie sieci
osadniczej skutkuje koniecznością dalekich dowozów dzieci i młodzieŜy.
W ostatnim okresie rysuje się w województwie warmińsko-mazurskim wzrost
zapotrzebowania na kadry z konkretnymi umiejętnościami zawodowymi. Ponadgimnazjalne
szkolnictwo zawodowe nie dysponuje jednak nowoczesnymi placówkami do praktycznej
nauki zawodu, a takŜe odpowiednim zapleczem socjalno-bytowym dla uczniów. W roku
szkolnym 2004/2005 w województwie funkcjonowało 106 ponadpodstawowych szkół
średnich zawodowych (8% liczby krajowej) oraz 216 szkół ponadgimnazjalnych (5% liczby
krajowej). Łącznie uczyło się w nich 35 tys. uczniów (4% liczby krajowej).
Niekorzystne wskaźniki w zakresie edukacji utrzymują się takŜe na poziomie szkół
wyŜszych, mimo iŜ w porównaniu do 2000 r. nastąpił wzrost liczby studentów o 36 % (kraj
22 %). W roku akademickim 2004/2005 funkcjonowało w województwie warmińskomazurskim 9 szkół wyŜszych oraz 5 filii. Studiowało w nich 61,4 tys. studentów, w tym
18
Regionalny Program Operacyjny - Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013
ponad 50% na studiach dziennych (kraj 48 %). Tylko Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w
Olsztynie oraz Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu są uczelniami
państwowymi. Największą uczelnią w regionie jest olsztyński uniwersytet – 36,4 tys.
studentów, w tym 24,6 tys. – na studiach dziennych. Liczba studentów na 10 tys. ludności
wyniosła w województwie 393 – 13 lokata w kraju (kraj 493). Uczelnie wymagają dalszego
rozwoju bazy materialnej i wyposaŜenia w nowoczesny sprzęt i pomoce optymalizujące
proces kształcenia. Konieczne są inwestycje w zaplecze socjalno-bytowe dla studentów i
kadry naukowej oraz stwarzanie warunków materialnych dla szerszego pozyskiwania kadry
naukowej z kraju i zagranicy.
2.3.5. Ochrona zdrowia
Stacjonarną opiekę zdrowotną w roku 2004 świadczyły w województwie 34 szpitale
ogólne, dysponujące 6,2 tys. łóŜek, 3 szpitale psychiatryczne – 744 łóŜek oraz 2 zakłady
opiekuńczo-lecznicze (84 łóŜka), 6 zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych (233 łóŜka) i 2
hospicja (41 łóŜek). Na 10 tys. mieszkańców przypada 43,3 łóŜek w szpitalach ogólnych (kraj
– 48,0), najwięcej na oddziałach chirurgicznych i chorób wewnętrznych. W latach 2002-2003
zreorganizowane zostało lecznictwo onkologiczne oraz kardiologia, zyskując nowoczesne
wyposaŜenie i zwiększone moŜliwości terapeutyczne (np. leczenie radiologiczne). Sytuacja
szpitali pogarsza się – przy malejącej liczbie łóŜek przyjmują coraz więcej pacjentów,
dotknięte są takŜe problemem nie dofinansowania i zadłuŜenia. Na 1 łóŜko w szpitalach
ogólnych w województwie przypadało 233 osób (kraj 208), co plasuje województwo na 13
miejscu w kraju. Sieć szpitali i zakres świadczonych przez nie usług wymaga restrukturyzacji,
a baza materialna – podwyŜszenia standardów. Ambulatoryjną opiekę świadczyły 434
zakłady opieki zdrowotnej. Liczba udzielonych porad ambulatoryjnych na 1 mieszkańca w
roku 2004 wyniosła 5,6 (kraj 6,0).
Wsparcia wymaga pełne wdroŜenie planu zintegrowanego ratownictwa medycznego w
województwie, a takŜe rozwój specjalistycznego lecznictwa ambulatoryjnego.
Zgodnie z prognozami demograficznymi w najbliŜszych latach znacznie wzrośnie
liczba ludności w wieku poprodukcyjnym. Wyłoni się silniejszy popyt na specyficzne usługi
zdrowotne, pielęgnacyjne, rehabilitacyjne i bytowe. Rozwój usług tego typu powinien stać
się jednym z waŜnych czynników konkurencyjności regionu.
2.3.6. Kultura
Kultura jest istotnym elementem rozwoju społeczeństwa, a jej odpowiednie
wykorzystanie moŜe być takŜe waŜnym czynnikiem ekonomicznym. Silniejszego wsparcia
wymaga baza materialna instytucji kultury, zwłaszcza o zasięgu ponadlokalnym.
Mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego uczestniczą w kulturze przede
wszystkim poprzez czytelnictwo oraz udział w imprezach, zespołach artystycznych i kołach
zainteresowań prowadzonych przez domy i ośrodki kultury oraz kluby i świetlice.
W regionie funkcjonują 3 teatry (Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie ma status
placówki narodowej) oraz filharmonia, a takŜe 29 kin stałych. Orkiestra filharmoniczna nie
dysponuje własną siedzibą.
W 2004 r. w 23 placówkach muzealnych zgromadzone było 153,2 tys. muzealiów.
Zorganizowano 76 wystaw, które odwiedziło 422 tys. osób (2,4% liczby krajowej).
19
Regionalny Program Operacyjny - Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013
Muzealnictwo w regionie wymaga wsparcia, zwłaszcza w zakresie bazy lokalowej,
wyposaŜenia i kadry merytorycznej.
Region dysponuje takŜe licznymi zabytkami architektury świeckiej i sakralnej
(zwłaszcza gotyckiej i barokowej) znajdują się tu teŜ ciekawe stanowiska archeologiczne i
miejsca wydarzeń historycznych. Ochrona dziedzictwa kulturowego nie odpowiada
standardom nowoczesności; konieczne są inwestycje w tym zakresie, łącznie z rewitalizacją
centrów miast, mających niejednokrotnie średniowieczny układ urbanistyczny.
2.3.7. Mieszkalnictwo
Warunki mieszkaniowe ludności województwa są gorsze niŜ przeciętnie w kraju.
W regionie w 2004 r. znajdowało się 454 tys. mieszkań, 3,6% ogólnej liczby mieszkań w
kraju. Na 1000 ludności przypadało w regionie 318 mieszkań, przeciętnie w kraju – 332.
Powierzchnia uŜytkowa mieszkania na 1 osobę to 20,6 m², o ponad dwa metry mniej niŜ
przeciętnie w kraju. Wartość tego wskaźnika najniŜsza jest wśród 16 województw. Prawie 1/3
mieszkań wybudowana została w latach 1979-2004 (w kraju – 30%), jednocześnie 34%
mieszkań pochodzi sprzed 1945 r. Mieszkania są na ogół lepiej niŜ przeciętnie wyposaŜone w
podstawowe instalacje (z wyjątkiem gazu sieciowego). Ponad połowa (54%) mieszkań w
regionie jest własnością osób fizycznych, 26% naleŜy do spółdzielni mieszkaniowych, a 13%
- do gmin.
Struktura jakościowa i wiekowa zasobów mieszkaniowych wskazuje na konieczność
pilnej rewaloryzacji i rewitalizacji miast, zwłaszcza w zakresie humanizacji zabudowy z
wielkiej płyty oraz modernizacji (z zachowaniem walorów historyczno-architektonicznych)
najstarszych budynków.
2.3.8. Równość szans
Zagadnienia równości szans kobiet i męŜczyzn są w województwie warmińskomazurskim dostrzegane, jednakŜe jeszcze nie przyniosło to istotnej poprawy.
Wskaźnik zatrudnienia wynosił w 2004 r. dla kobiet 34,6%, podczas gdy dla
męŜczyzn – 49,3%.
Kobiety częściej niŜ męŜczyźni kontynuują edukacje na poziomie wyŜszym – prawie
60% studentów to kobiety. Mimo to w 2004 r. stopa bezrobocia (wg BAEL) wśród kobiet w
wieku 15 i więcej lat wynosiła 24,4%, wśród męŜczyzn – 20,5%. Współczynnik aktywności
zawodowej wyniósł dla kobiet 46,0%, dla męŜczyzn – 61,8%.
2.4. Infrastruktura komunikacyjna
Województwo warmińsko-mazurskie, poprzez swoje połoŜenie w Europie Środkowej
na osi wschód-zachód, połoŜenie w regionie Bałtyku oraz bezpośrednie sąsiedztwo z
Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej jest waŜnym obszarem w europejskich
powiązaniach komunikacyjnych. Istniejąca infrastruktura drogowa nie pozwala jednak na
pełne wykorzystanie tego połoŜenia jako czynnika rozwoju, wpływając niekorzystnie na
dostępność komunikacyjną i atrakcyjność inwestycyjną regionu.
Podstawowa sieć dróg ukształtowana jest prawidłowo, zapewniając moŜliwości
powiązań wewnątrzregionalnych. Problem stanowi zły stan techniczny dróg, brak obwodnic
20
Regionalny Program Operacyjny - Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013
miejscowości i duŜa liczba obiektów nienormatywnych (mostów, wiaduktów) w ciągach
dróg. Na pogorszenie się sytuacji w drogownictwie wpływ miało w ostatnich latach:
-
najwyŜsze w Polsce zwiększenie natęŜenia ruchu samochodów wysokotonaŜowych
-
zuŜycie nawierzchni spowodowane procesem starzenia się;
-
wieloletnie zaniedbania inwestycyjne na drogach (brak obwodnic, nienormatywne łuki
poziome i pionowe, zbyt wąskie jezdnie w stosunku do natęŜenia ruchu itp.)
-
destrukcyjne działanie warunków atmosferycznych.
Problemy te występują zarówno na drogach krajowych, jak i wojewódzkich i
gminnych. Skutkiem powyŜszych zjawisk są: utrudnienia w transporcie towarów i osób
polegające m.in. na braku moŜliwości osiągania poŜądanego czasu podróŜy i niskim stopniu
bezpieczeństwa ruchu na drogach.
2.4.1. Połączenia transportowe
Przez obszar Warmii i Mazur przebiegają obrzeŜnie dwa korytarze transportowe:
-
Korytarz I A – Ryga- Kaliningrad – Gdańsk, będący odgałęzieniem korytarza I
(Helsinki – Ryga-Kowno – Warszawa (Via Baltica);
-
Korytarz VI – Gdańsk – Katowice – śylina, w którym przebiega linia kolejowa
magistralna Gdynia – Iława – Warszawa – Zebrzydowice
Powiązania międzynarodowe stanowią:
-
droga międzynarodowa E-77 Gdańsk – Olsztynek – Nidzica – Warszawa – Kraków –
Budapeszt,
-
projektowana droga ekspresowa nr 22 Tczew – Elbląg – Grzechotki.
-
międzynarodowy port lotniczy w Szymanach k. Szczytna;
-
międzynarodowy port morski w Elblągu;
-
międzynarodowe przejścia graniczne (drogowe w Bezledach, Gronowie i Gołdapi,
kolejowe w: Braniewie, Skandawie i Głomnie; morskie w Elblągu i Fromborku;
lotnicze: w Szymanach)
2.4.2. Transport drogowy
Sieć dróg publicznych zapewnia prawidłowe połączenia wewnątrz regionu.
Wewnętrzna spójność transportowa województwa ograniczana jest złym stanem technicznym
dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych oraz obiektów inŜynierskich (mapa nr 5).
Na 100 km² przypada tylko 50,8 km dróg publicznych o twardej nawierzchni, przy
średniej w kraju – 80,7 km. Drogi publiczne o twardej nawierzchni liczą 12,3 tys. km (5%
sieci krajowej). Nawierzchnie ulepszoną (w róŜnym stanie technicznym) ma 92% tych dróg
(kraj 92,5%).
Najbardziej obciąŜone oraz wymagające pilnej modernizacji odcinki dróg i
jednocześnie strategiczne dla rozwoju regionu i komunikacji z innymi regionami to drogi:
-
nr 16 Grudziądz – Olsztyn – Augustów;
21
Regionalny Program Operacyjny - Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013
-
międzynarodowa E 77 relacji Gdańsk – Olsztynek – Nidzica - Warszawa – Kraków –
Budapeszt (jako droga krajowa oznaczona nr 7),
-
nr 51 relacji Olsztynek – Olsztyn – Bezledy.
Władze regionalne stale rekomendują rządowi polskiemu udoskonalenie tych połączeń
jako priorytetowych.
Rycina nr 18: Istniejący układ komunikacyjny w województwie warmińsko –mazurskim
2.4.3. Infrastruktura transportowa – kolejowa
Województwo warmińsko – mazurskie posiada stosunkowo gęstą sieć linii
kolejowych, która liczyła 1,5 tys. km. Od 1999 roku następuje jednak systematyczny spadek
długości linii eksploatowanych z 1509 km do 1211 w 2004 r. tj. prawie o 20 % (kraj o 12 %).
Wskaźnik linii kolejowych eksploatowanych na 100 km2 w województwie warmińsko
mazurskim zmalał z 6,2 km w roku 1999 do 5,0 km w roku 2004 (kraj z 7,0 do 6,4).
W dobrym stanie technicznym jest ok. 80% linii o znaczeniu krajowym i tylko 50% lokalnym.
Zły stan techniczny obiektów inŜynierskich, długoletnie zaległości w naprawach
głównych podtorza, brak nowoczesnych urządzeń sterowania ruchem, brak zabezpieczeń na
przejazdach kolejowych w poziomie szyn, wpływa na jakość świadczonych usług
przewozowych i bezpieczeństwo w przewozach pasaŜerów.
Prawie trzy czwarte linii o znaczeniu państwowym jest w dobrym stanie technicznym.
W złym stanie technicznym są linie Korsze - Głomno, Olecko - Gołdap. Połowa linii o
22
Regionalny Program Operacyjny - Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013
znaczeniu lokalnym jest w dobrym stanie technicznym. Najtrudniejsza sytuacja na liniach
lokalnych jest na odcinku Szczytno – Pisz.
Szansą na wzmocnienie transportu kolejowego dla regionu jest modernizacja linii z
Malborka przez Olsztyn do Suwałk, która stanowi połączenie z trasą o znaczeniu europejskim
Rail Baltica.
2.4.4. Infrastruktura transportowa – wodna
Ogólna długość dróg wodnych śródlądowych wynosi 352 km. NajwaŜniejsze drogi
śródlądowe to: Kanał Elbląski, Kanał Jagielloński, Jezioro Jeziorak oraz Miłomłyn – Szeląg,
rzeka Pisa, szlak Wielkich Jezior Mazurskich.
Do morskich dróg wewnętrznych na obszarze województwa naleŜy Zalew Wiślany,
który posiada połączenie z Morzem Bałtyckim oraz portami morskimi nad Zatoką Gdańską –
Gdańskiem i Gdynią
Port Elbląg posiada dobrą infrastrukturę portową (nabrzeŜa posiadają urządzenia
cumownicze, moŜna dokonywać przeładunków towarów sypkich, są tory poddźwigowe, oraz
jest bocznica kolejowa). Elbląg to węzeł dróg wodnych śródlądowych i morskich.
Ruch statków na Zalewie odbywa się torami wodnymi. Główny tor wodny prowadzi
przez środek Zalewu z Elbląga do granicy z Rosją, od niego prowadzą odgałęzienia do portów
i przystani. Stan techniczny torów wodnych wymaga pogłębienia zarówno toru głównego jak
i torów doprowadzających statki do portów i przystani.
W części Zalewu naleŜącej do województwa warmińsko - mazurskiego znajdują się
3 porty: Tolkmicko, Frombork, Nowa Pasłęka, 2 przystanie Suchacz, Kamienica Elbląska
oraz 4 porty rybackie (Suchacz, Tolkmicko, Frombork, Nowa Pasłęka).
2.4.5. Infrastruktura transportowa – lotnicza
Na terenie województwa zlokalizowany jest port lotniczy drugorzędny – regionalny
port w Szymanach k/Szczytna, na którym odprawiany jest ruch międzynarodowy osobowy
(dotychczas tylko loty czarterowe) oraz lotniska lokalne w Olsztynie – Dajtkach, Kętrzynie i
Elblągu.
Ruch lotniczy w porcie w Szymanach od 2001 r. systematycznie maleje, coraz
większego znaczenia nabierają natomiast lotniska lokalne w Olsztynie i Kętrzynie. TakŜe w
Elblągu (mimo małej skali ruchu) notuje się wzrost liczby operacji lotniczych.
Tabela nr 1: Operacje startów i lądowań w ruchu komunikacyjnym na zarejestrowanych lotniskach
województwa warmińsko – mazurskiego.
Port/Lata
Szymany
Olsztyn
Kętrzyn
Elbląg
1999
238
235
140
21
2000
788
343
180
24
2001
928
385
209
26
2003
516
423
297
25
2003
418
430
312
31
2004
346
550
.
.
23
Regionalny Program Operacyjny - Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013
Lotniska nie są wyposaŜone w urządzenia umoŜliwiające lądowanie samolotów w
trudnych warunkach atmosferycznych Ponadto ich stan i rodzaj nawierzchni jest w duŜej
mierze niezadowalający, niedostosowany do obsługi ruchu lotniczego.
W odległości kilkunastu kilometrów od Olsztyna istnieje przedwojenne lotnisko w
Gryźlinach, mające dobre połoŜenie i niekolizyjne warunki rozwoju, w przeciwieństwie do
lotniska w Olsztynie-Dajtkach, gdzie nie ma moŜliwości wystarczającego wydłuŜenia pasa
startowego dla lotów międzynarodowych (m.in. z powodu otaczających terenów leśnych oraz
bliskości osiedla domków jednorodzinnych).
2.4.6. Łączność
Województwo zajmuje 13 miejsce w kraju pod względem liczby telefonicznych łączy
głównych operatorów telekomunikacyjnych sieci publicznych (w 2004 r. – 284,7 na tysiąc
mieszkańców, poziom średniej krajowej wynosi 328,6).
2.5. Obszary wiejskie i rolnictwo
Ludność wiejska liczyła na koniec 2004 r. 569,9 tys. osób, tj. ok. 40 % mieszkańców
województwa. Gęstość zaludnienia obszarów wiejskich naleŜy do najniŜszych w kraju – 24
osoby/1 km2 (analogiczny wskaźnik występuje jedynie w województwie zachodniopomorskim), średni wskaźnik krajowy wynosi 50 osób, najwyŜszy występuje w
województwie małopolskim 121 osób/1 km2. Bezrobotni na wsi (79,6 tys. osób) stanowią
49% ogółu bezrobotnych w województwie (w kraju 42 %).
Procentowy udział mieszkań wyposaŜonych w instalację wodociągową, łazienkę,
ustęp jest wyŜszy niŜ średnio w kraju, nieco niŜszy w centralne ogrzewanie. W województwie
tylko 2,5 % mieszkań wyposaŜonych jest w gaz sieciowy, a w kraju 17,5 %.
Wskaźnik telefonii przewodowej na 1000 ludności w województwie wynosi 169 (kraj
184). Liczba ludności przypadających na 1 aptekę wynosi 9 osób; w kraju 5,9. Na terenach
wiejskich zarejestrowanych jest 25,6 tys. podmiotów gospodarczych tj 23,5 % ogółu
podmiotów w województwie.
Rolnictwo odgrywa istotną rolę w strukturze gospodarki województwa warmińskomazurskiego, wytwarzając 8,4 % wartości dodanej brutto (kraj 4,3%). Na koniec 2004 r. w
rolnictwie i leśnictwie pracowało 67,3 tys. osób tj ponad 17 % ogółu pracujących.
Na obszarze województwa połoŜone są śuławy wymagające odrębnego potraktowania
sprawach zagroŜenia przeciwpowodziowego, melioracji, wyposaŜenia w środki trwałe.
Warunki przyrodnicze takie jak krótki okres wegetacji, ukształtowanie terenu
i zróŜnicowanie jakościowe gleb stawiają przed rolnictwem województwa wymóg wysokiego
poziomu uzbrojenia technicznego; powodują, Ŝe jednostkowe koszty produkcji rolniczej są
wyŜsze, dochodowość natomiast mniejsza niŜ w innych regionach kraju.
Mimo tych trudnych warunków rolnictwo jest jedną z głównych gałęzi gospodarki
regionu, czemu sprzyja znaczny areał uŜytków rolnych oraz korzystna struktura wielkościowa
gospodarstw. Przeciętna powierzchnia gospodarstwa indywidualnego w województwie
dwukrotnie wyŜsza jak w kraju (województwo 18 ha – 1 lokata w kraju; kraj 8,4 ha). W 2004
r. województwo warmińsko-mazurskie wytworzyło 5,2% krajowej produkcji globalnej
rolnictwa i 5,6% towarowej produkcji rolniczej.
24
Regionalny Program Operacyjny - Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013
2.6. Turystyka
Warmia i Mazury dysponują znaczącymi w skali europejskiej walorami turystycznoprzyrodniczymi. Atrakcją tych terenów jest krajobraz, lasy, jeziora, czyste środowisko
naturalne, a takŜe liczne zabytki architektury i kultury, stanowiska archeologiczne i miejsca
historyczne. Region jest predestynowany przede wszystkim do rozwoju funkcji rekreacyjnej i
turystyki kwalifikowanej – Ŝeglarstwa, hippiki, turystyki pieszej, rowerowej i samochodowej.
Do dyspozycji osób odwiedzających w 2004r. nasze województwo było 341 obiektów
noclegowych zbiorowego zakwaterowania, które zapewniały 34,8 tys. miejsc noclegowych
(8 lokata w kraju), w tym całorocznych 15,3 tys., tj. 44% całej bazy.
W strukturze miejsc noclegowych zbiorowego zakwaterowania wg rodzajów
zarejestrowanych przez Urząd Statystyczny, w 2004r. największy udział mają: hotele – 8.329
miejsc; ośrodki wczasowe – 5.796 miejsc; ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe – 2794
miejsca. Warmia i Mazury stają się coraz atrakcyjniejszym miejscem dla organizowania
szkoleń, konferencji, imprez firmowych i korporacyjnych.
Baza noclegowa w ciągu ostatnich lat przeszła znaczne zmiany jakościowe oraz
własnościowe. Znaczna liczba naleŜących do duŜych zakładów pracy sezonowych ośrodków
wczasowych została zlikwidowana lub sprywatyzowana. Istotnie wzrosła liczba hoteli (w
latach 2000-2004 o 26%). Coraz większego znaczenia nabierają obiekty noclegowe na
obszarach wiejskich – liczbę gospodarstw, zajmujących się tą działalnością, określa się na ok.
2,3 tys.
Specyficzną formą zakwaterowania są jachty i łodzie. Szacuje się, Ŝe w sezonie na
jeziorach pływa od 12 do 14 tys. jednostek, które dysponują ok. 40 tys. miejsc noclegowych.
Taka sytuacja stwarza określone potrzeby w zakresie obsługi oraz infrastruktury.
Baza noclegowa turystyki jest zróŜnicowana przestrzennie w podregionach. Wśród
powiatów zdecydowanym liderem jest powiat mrągowski, na którego obszarze
zlokalizowanych jest 6 tys. miejsc noclegowych, więcej niŜ w całym podregionie elbląskim.
Rycina nr 19: Miejsca noclegowe w obiektach noclegowych zbiorowego zakwaterowania w podregionach
województwa warmińsko – mazurskiego w latach 2002 – 2004.
25
19,918 20,379
18,786
20
15
9,579
10
7,946
7,28
6,372 5,739
8,717
5
0
elbląski
olsztyński
2002
2003
ełcki
2004
Stopień wykorzystania miejsc noclegowych netto w obiektach zbiorowego
zakwaterowania w 2004r. wynosił 30,1%, wobec 33,8% przeciętnie w kraju. W 2004r. z
noclegów w bazie zbiorowego zakwaterowania skorzystało 762,7 tys. turystów, z tego 28,5 %
25
Regionalny Program Operacyjny - Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013
stanowili turyści. zagraniczni. Blisko 90% osób to korzystający z obiektów całorocznych.
Podobnie, jak w latach poprzednich najpopularniejszymi obiektami były hotele.
Turystyka jest nadal obszarem wielkiej, ale ciągle niewykorzystanej szansy
rozwojowej dla regionu. Istotnym utrudnieniem jest niska dostępność komunikacyjna
regionu, ale teŜ niewystarczająca oferta usług towarzyszących i całorocznych. Zbyt słabo
wykorzystywane są moŜliwości wzmocnienia usług sanatoryjnych i odnowy biologicznej.
2.7. Analiza SWOT regionu.
2.7.1 Sytuacja makroekonomiczna, innowacyjność i inne podstawowe uwarunkowania
MOCNE STRONY
SŁABE STRONY
-
-
-
-
Stosunkowo wysoki udział
przetwórstwa
przemysłowego w wartości
dodanej brutto
ZróŜnicowany branŜowo
przemysł
Dziedziny o silnym
potencjale innowacyjnym
(przemysł meblarski,
produkcja Ŝywności,
działalność związana z
turystyką),
Obecność duŜych firm
krajowych i zagranicznych
Wysoki stopień
wykorzystywania funduszy
europejskich
Wyodrębniające się obszary
o wyŜszym potencjale
rozwojowym
Bardzo niskie w skali
europejskiej zagroŜenia
katastrofami
Średnioroczny wzrost PKB
powyŜej średniej
europejskiej
-
Niska konkurencyjność regionu w skali UE i Polski, wynikająca m.in.
z oddalenia od ponadlokalnych zbytu, źródeł energii i większości
surowców pozarolniczych
Zbyt niski udział sektorów działalności pozarolniczej i usług
rynkowych w strukturze wartości dodanej brutto
Niskie zasoby kapitału wewnętrznego i słaby napływ kapitału
zewnętrznego
Niskie dochody ludności i słaby popyt wewnętrzny
Niskie dochody gmin
Niskie nakłady inwestycyjne i na działalność badawczo rozwojową i
innowacyjną
Słabo rozwinięty przemysł
Słaba oferta i jakość usług turystycznych
Słabo rozwinięta przedsiębiorczość
Nie w pełni wdroŜony regionalny system wspierania innowacji,
rozwoju i transferu technologii do sektora MŚP
Nieliczne powiązania między nauką a przedsiębiorstwami
Niska skłonność do budowania więzi między samymi
przedsiębiorcami
Niedostateczne wdraŜanie systemów zarządzania jakością oraz
certyfikacji produktów
Słaba promocja zagraniczna regionu
Nieliczne marki rozpoznawalne na rynkach
SZANSE
ZAGROśENIA
-
-
-
-
OŜywienie gospodarcze
poprzez wzrost
zainteresowania kapitału
zewnętrznego
Wzrost popytu
zewnętrznego na ofertę
turystyczno-wypoczynkową
regionu w ciągu całego roku
Stworzenie i promocja
produktu turystycznego i
marki
Wykorzystanie współpracy z
zagranicznymi ośrodkami
partnerskimi dla rozwoju
-
Załamanie się koniunktury gospodarczej w kraju
Kryzys gospodarczy w krajach sąsiednich.
Niespójny i niestabilny system prawny
Brak stabilnej polityki rządu wspierającej sektor MSP
Brak preferencji prawnych oraz ekonomiczno-finansowych dla
turystyki
Nadmierny fiskalizm
Ucieczka firm zagranicznych oraz brak zainteresowania regionem
nowych
Brak zainteresowania firm zewnętrznych tworzeniem miejsc pracy w
województwie
Brak systemowych rozwiązań finansowania rozwoju społecznoekonomicznego regionów
Pogarszająca się sytuacja finansów publicznych
26
Regionalny Program Operacyjny - Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013
-
-
gospodarczego
Wzrost moŜliwości eksportu
poprzez upowszechnienie
norm jakościowych
Moda na produkty
wytwarzane na bazie
naturalnych surowców
Rozwój usług rynkowych o
swobodnej lokalizacji i
nowoczesnych
technologiach
Wzrastająca świadomość
konsumpcji bezpiecznej
Ŝywności wysokiej jakości
Polityka państwa odnośnie
wspierania MŚP
Rozwój partnerstwa
publiczno-prywatnego
Skuteczny lobbying
polityczny
w Warszawie i Brukseli
Utrudnienia w kontaktach gospodarczych z państwami spoza UE
(Rosja, Ukraina, Białoruś)
Niewykorzystywanie dostępnej puli funduszy europejskich
2.7.2 Rozwój zasobów ludzkich, zagadnienia społeczne
MOCNE STRONY
SŁABE STRONY
-
-
-
-
-
Znaczne zasoby siły
roboczej
Bogactwo kulturowe i
etniczne, w tym
róŜnorodność narodowa i
etniczna
Rosnąca aktywność
organizacji pozarządowych
Potencjał naukowobadawczy Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego;
rozwój innych uczelni
Napływ kadry naukowej do
uniwersytetu i innych
uczelni
Warunki dla edukacji
ekologicznej
-
Wysoki poziom bezrobocia, bezrobocie długotrwałe, niska aktywność
i mobilność siły roboczej
Wzrastający wskaźnik osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym
Wzrastające uzaleŜnienie znacznych grup ludności od pomocy
zewnętrznej
Wyraźnie zarysowane obszary depopulacji
Dość powszechne postawy bierności i bezradności, dziedziczenie
biedy i niekorzystnych postaw społecznych
Niewystarczające zasoby materialne organizacji pozarządowych
Nieodpowiedni i nieadekwatny do potrzeb poziom wykształcenia
mieszkańców
Gorsza jakość edukacji i utrudniony dostęp do infrastruktury
edukacyjnej
Niedoinwestowanie szkolnictwa zawodowego
Niewystarczająca dostępność do usług społecznych, zarówno
podstawowych jak i wyŜszego rzędu
Niedoinwestowanie sfery społecznej, niska jakość usług
Niedorozwój i słaba dostępność usług na terenach wiejskich
Niskie wykształcenie i słaba mobilność ludności wiejskiej
SZANSE
ZAGROśENIA
-
-
-
Napływ wysoko
kwalifikowanej kadry
Rozwój edukacji
ekologicznej poprzez rozwój
agroturystyki
Wykorzystanie łączności
mniejszości narodowych z
ich ojczyznami
-
Postępujący proces starzenia się społeczeństwa , nasilające się procesy
migracyjne powodujące odpływ młodych, wykształconych ludzi
Utrzymywanie się wysokiego poziomu bezrobocia
Niepowodzenie programów aktywizacyjnych
Pogłębianie się niekorzystnych postaw społecznych i szersze
dziedziczenie biedy
Brak poczucia bezpieczeństwa publicznego
Postępujące uboŜenie ludności wiejskiej
27
Regionalny Program Operacyjny - Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013
-
Rozwój lecznictwa
uzdrowiskowego i
specjalistycznego
- Rozwój usług społecznych,
świadczonych przez
organizacje pozarządowe
- Wykorzystanie inicjatyw i
wydarzeń kulturalnych do
promocji regionu i rozwoju
turystyki
- Wzrost znaczenia i rozwój
uczelni wyŜszych
- Uregulowania prawne
sprzyjające rozwojowi
organizacji pozarządowych.
-
Powiększanie się obszarów wykluczenia społecznego
2.7.3. Infrastruktura, aspekty przestrzenne, środowisko przyrodnicze.
MOCNE STRONY
SŁABE STRONY
-
-
-
-
Przygraniczne połoŜeniegranica zewnętrzna Unii
Europejskiej
PołoŜenie w obszarze Morza
Bałtyckiego
Korzystne warunki
przyrodnicze dla rozwijania
turystki, agroturystyki,
rekreacji, uzdrowisk oraz
tzw., „czystego” przemysłu
Wolne, niezagospodarowane tereny
pod inwestycje
Równomierne
rozmieszczenie sieci miast o
funkcjach ponadlokalnych
Bliskość projektowanych
tras A1 i Via Baltica
Równomierna i
wystarczająca sieć dróg
Dostęp znacznej części
regionu do infrastruktury
teleinformatycznej
Istniejąca infrastruktura dla
ruchu lotniczego
SZANSE
-
-
Połączenie projektowanych
tras Via Baltica z A1 (drogą
nr 16)
Rozwój tanich linii
lotniczych
Uzyskanie bezpośredniego
dostępu do morza poprzez
otwarcie Cieśniny
Pilawskiej
Większe wykorzystanie
walorów przyrodniczych i
-
Słaba dostępność komunikacyjna regionu – jeden z obszarów o
najniŜszej dostępności w skali UE
PołoŜenie peryferyjne w stosunku do krajowych centrów aktywności
Znaczne rozproszenie sieci osadniczej, niskie zaludnienie na
obszarach wiejskich
Zły stan techniczny dróg o znaczeniu regionalnym i
ponadregionalnym
Niski stan bezpieczeństwa ruchu drogowego
Słabo rozwinięta funkcja metropolitarna Olsztyna
Słaba infrastruktura techniczna na terenach wiejskich i małych miast
Problemy z gospodarką odpadami
Niewystarczający stan infrastruktury turystycznej
Obszary miejskie, powojskowe, poprzemysłowe wymagające
rewitalizacji
ZagroŜenie powodziowe śuław, zaniedbanie systemów
melioracyjnych i przeciwpowodziowych
Słaba komunikacja wewnętrzna województwa (kolej, autobusy) i
zewnętrzna
Znaczne zróŜnicowanie przestrzenne w regionie – przyrodnicze,
komunikacyjne, gospodarcze
Słaby rozwój sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu
Wykluczenie cyfrowe województwa
Niski udział energii Ŝe źródeł odnawialnych
Niska podaŜ uzbrojonych terenów inwestycyjnych
Niedorozwój małych miast jako ośrodków usług dla otaczających
terenów wiejskich
ZAGROśENIA
-
Pominięcie województwa w planowaniu krajowych i
międzynarodowych korytarzy komunikacyjnych
Niewykorzystanie moŜliwości, stwarzanych przez przygraniczne
połoŜenie
28
Regionalny Program Operacyjny - Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013
-
-
kulturowych do rozwoju
turystyki
Wzmocnienie funkcji
metropolitalnej Olsztyna
Wzrost nakładów
budŜetowych, w tym z
funduszy UE, na
infrastrukturę
Rozwój funkcji
rezydencjalnej na terenach
wiejskich otaczających duŜe
miasta
29
Regionalny Program Operacyjny - Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013
ROZDZIAŁ 3
POMOC ZAGRANICZNA I KRAJOWA DLA REGIONU W LATACH 2000 - 20052.
3.1 Program Phare SSG.
W wyniku wprowadzenia instrumentów pomocy przedakcesyjnej kluczowe znaczenie
dla realizacji polityki rozwoju regionalnego w regionie pełniły kolejne edycje programów
Phare Spójność Społeczna i Gospodarcza. Podstawowym zadaniem programu Phare SSG
było zmniejszenie opóźnień i wyrównanie nierówności w poziomie rozwoju regionów
poprzez promowanie aktywności gospodarczej, programowanie tworzenia nowych miejsc
pracy, rozwiązywanie problemów społecznych, a takŜe rozwój infrastruktury działalności
gospodarczej.
3.1.1 Całkowita wartość pomocy udzielonej w ramach programów Phare SSG w
województwie warmińsko-mazurskim w latach 2000-2003 przedstawia się
następująco (w mln EUR):
Tabela 1
Rok
2000
2001
2002
2003
Razem
Udział środków (w mln EUR)
Phare
Kraj
Łącznie
20,72
29,4
50,12
14,5
17,27
31,74
9,76
8,89
18,65
10,78
7,21
17,99
55,76
62,77
118,5
Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów Departamentu Polityki Regionalnej
W ramach programów Phare SSG (2000,2001,2002,2003) województwo warmińskomazurskie wykorzystało środki UE w łącznej kwocie 55,76 w mln EUR3.
3.1.2 Łączną wielkość środków wydatkowanych w ramach programów Phare SSG 2000,
2001, 2002, 2003, ( z wkładem krajowym) z podziałem na podstawowe kierunki
inwestowania przedstawia poniŜszy wykres:
2
Dane za 2005 r. dotyczące niektórych programów pomocowych znajdują się obecnie w fazie opracowywania.
Stan na dzień 25.05.2005. Podane kwoty mogą ulec zmianie, poniewaŜ trwa realizacja programów PHARE
2002 i PHARE 2003.
3
30
Regionalny Program Operacyjny - Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013
Rycina nr 1: Podstawowe kierunki inwestowania w ramach kolejnych edycji programu Phare SSG (lata 20002003)
mln EUR
Podział środków
70
60
50
40
30
20
10
0
Rozwój zasobów
ludzkich
66,38
43,58
Rozwój Małych i
Średnich
Przedsiębiorstw
Projekty
infrastrukturalne
8,57
1
Podstawowe kierunki inwestowania
3.1.3
Pomoc udzieloną w kolejnych latach realizacji programu Phare SSG z podziałem na
podstawowe kierunki inwestowania przedstawiają poniŜsze zestawienia:
Tabela 2 – Zestawienie projektów Phare 2000 ESC
Udział środków (w mln EUR)
Podstawowe kierunki inwestowania
(typ projektu)
Phare
Kraj
Łącznie
Rozwój zasobów ludzkich
DuŜe projekty infrastrukturalne
Małe projekty infrastrukturalne
Rozwój Małych i Średnich Przedsiębiorstw
3,3
11,32
2,7
3,4
1,15
12,85
0,9
14,5
4,45
24,17
3,6
17,9
Razem
20,72
29,4
50,12
Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów Departamentu Polityki Regionalnej
Tabela 3 – Zestawienie projektów Phare 2001 ESC
Udział środków (w mln EUR)
Podstawowe kierunki inwestowania
(typ projektu)
Phare
Kraj
Łącznie
Rozwój zasobów ludzkich
DuŜe projekty infrastrukturalne
Rozwój Małych i Średnich Przedsiębiorstw
2,18
9,14
3,18
0,73
3,14
13,4
2,91
12,25
16,58
Razem
14,5
17,27
31,74
Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów Departamentu Polityki Regionalnej
31
Regionalny Program Operacyjny - Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013
Tabela 4 – Zestawienie projektów Phare 2002 ESC
Udział środków (w mln EUR)
Podstawowe kierunki inwestowania
(typ projektu)
Phare
Kraj
Łącznie
Rozwój zasobów ludzkich
DuŜe projekty infrastrukturalne
Rozwój Małych i Średnich Przedsiębiorstw
0,91
7,25
1,6
0,3
5,93
2,66
1,21
13,18
4,26
Razem
9,76
8,89
18,65
Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów Departamentu Polityki Regionalnej
Tabela 5 – Zestawienie projektów Phare 2003 ESC
Udział środków (w mln EUR)
Podstawowe kierunki inwestowania
(typ projektu)
Phare
Kraj
Łącznie
Rozwój zasobów ludzkich
DuŜe projekty infrastrukturalne
Rozwój Małych i Średnich Przedsiębiorstw
0
8,96
1,82
0
4,19
3,02
0
13,15
4,84
Razem
10,78
7,21
17,99
Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów Departamentu Polityki Regionalnej
3.2 Przedakcesyjny instrument Polityki Strukturalnej ISPA.
Podstawowym celem funduszu ISPA było wsparcie krajów kandydujących do
członkostwa w UE w zakresie społecznej i gospodarczej spójności poprzez
współfinansowanie duŜych projektów inwestycyjnych w sektorze środowiska i transportu. W
województwie warmińsko – mazurskim zrealizowane zostały dwa projekty z zakresu ochrony
środowiska na ogólną wartość dofinansowania z funduszu ISPA w kwocie 31,09 mln EUR (
patrz tabela poniŜej ).
Tabela 6 – projekty Programu ISPA
Lokalizacja
Olsztyn
Elbląg
Tytuł projektu
Modernizacja miejskiej
oczyszczalni ścieków w
Olsztynie
Modernizacja wraz z
rozbudową systemu
zaopatrzenia w wodę
przeznaczoną do spoŜycia
w Elblągu
Koszt
Wnioskodawca całkowity
(mln EUR)
Wkład
ISPA (mln
EUR)
Urząd Miasta
Olsztyn
38,14
21,74
Urząd Miasta
Elbląg
15,58
9,35
Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów Departamentu Polityki Regionalnej
3.3
Program Operacyjny SAPARD.
Środki przedakcesyjna przyznane dla województwa warmińsko – mazurskiego w
ramach Programu SAPARD zostały przeznaczone na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich.
Program SAPARD został uruchomiony w 2002 r. i objął następujące działania:
32
Regionalny Program Operacyjny - Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013
-
Działanie 1. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych i rybnych
-
Działanie 2. Inwestycje w gospodarstwach rolnych
-
Działanie 3. Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich
-
Działanie 4. RóŜnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich
Dane dotyczące realizacji programu SAPARD w województwie warmińsko –
mazurskim przedstawia poniŜsza tabela :
Tabela nr 7 – wykorzystanie środków SAPARD w województwie warmińsko-mazurskim w PLN.
Progra
m
Działanie
Działanie 1 Poprawa
przetwórstwa i
marketingu
artykułów
rolnych i
rybnych
Schematy/komponenty
1.1. Sektor mleczarski
1.1. Sektor mięsny
1.1. Sektor rybny
1.2. Wsparcie restrukturyzacji
przetwórstwa i porawy marketingu
owoców i warzyw
Planowany
budŜet
Programu
Środki
SAPARD
limit
krajowy
2.1. Restrukturyzacja produkcji mleka
SAPARD
Działanie 2 Inwestycje w
gospodarstwac
h rolnych
Działanie 3 Rozwój i
poprawa
infrastruktury
obszarów
wiejskich
Działanie 4 RóŜnicowanie
działalności
gospodarczej
na obszarach
wiejskich
2.2.1. Modernizacja gospodarstw produkcja bydła mięsnego
2.2.2. Odbudowa produkcji
owczarskiej
2.2.3. Modernizacja produkcji trzody
chlewnej i drobiu
2.3. Zwiększenie róŜnorodności
produkcji gospodarstw rolnych
3.1. Zaopatrzenie gospodarstw
wiejskich w wodę wraz z
uzdatnianiem
3.2. Odprowadzanie i oczyszczanie
ścieków komunalnych
3.3. Gospodarka odpadami stałymi
3.4. Drogi gminne i powiatowe na
obszarach wiejskich
3.5. Zaopatrzenie w energię
4.1. Tworzenie źródeł dodatkowego
dochodu w gospodarstwach rolnych
4.2. Tworzenie miejsc pracy na
obszarach wiejskich
4.3. Publiczna infrastruktura
turystyczna na obszarach wiejskich
20 100
508,79
76 267
401,17
25 707
223,54
Ilość
Wartość zatwierdzonych
zatwierdzonyc
projektów (popisane umowy)
h projektów
(podpisane
Środki
Łącznie
umowy)
SAPARD
31
36 253 406,59
34
47 027 567,34
5
9 778 252,40 107 618 050,2
3
10
14 558 823,90
35
2 958 529,95
1
70 000,00
0
0,00 19 349 347,03
37
2 820 397,05
304
13 500 420,03
55
22 900 131,51
39
29 798 164,72
1
861 952,78
53
22 506 393,22
0
0,00
153
5 068 553,78
135
19 272 414,05
15
756 779,85
228 131
787,17
Łącznie
908
Źródło: Opracowanie własne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Olsztynie
76 066 642,23
25 097 747,68
228 131
787,17
W województwie warmińsko – mazurskim łącznie we wszystkich działaniach
programu SAPARD zawarto 908 umów, na łączną kwotę 228 131 787,17 PLN.
33
Regionalny Program Operacyjny - Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013
3.4 Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich – PAOW.
Głównym celem programu było wniesienie wkładu finansowego, inwestycyjnego oraz
wiedzy i umiejętności w szeroko rozumiany rozwój gospodarczy obszarów wiejskich
poprzez:
-
zwiększenie pozarolniczego zatrudnienia na obszarach wiejskich,
-
wsparcie procesu decentralizacji samorządów i rozwoju regionalnego,
-
zapewnienie Polsce pomocy w budowaniu potencjału instytucjonalnego niezbędnego do
uzyskania przedakcesyjnych i strukturalnych funduszy UE
Wykorzystanie środków PAOW w województwie warmińsko – mazurskim w
stosunku do planowanego budŜetu Programu przedstawia poniŜsza tabela:
Tabela 8 – wykorzystanie środków PAOW w województwie warmińsko – mazurskim (w EUR)
Planowany budŜet Programu
Program
Komponent
Dotacja
PAOW
Wkład
krajowy
Łącznie
Ilość
zatwierdzo
nych
projektów
A - Mikrokredyt 1 610 000
1 834 000
3 444 000
1
B-1 - Program
9 184 000 11 227 000
351
Program przekwalifikowa 2 043 000
ń
Aktywizacji
3 122 000 brak danych 3 122 000
218
Obszrów B-2 - Edukacja
Wiejskich C 3 271 000 brak danych 3 271 000
46
Infrastruktura
Łącznie
10 046 000 11 018 000 21 064 000
616
Źródło: Opracowanie własne Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa.
Wartość wykorzystanych środków
Dotacja
PAOW
Wkład
krajowy
Łącznie
1 610 000
1 830 596
3 440 596
2 037 031
9 175 872
11 212 903
2 966 374
17 271 324 20 237 698
3 271 287
19 315 026 22 586 313
9 884 692
47 592 818 57 477 510
W województwie warmińsko – mazurskim w ramach Programu Aktywizacji
Obszarów Wiejskich zawarto łącznie 616 umów na ogólną wartość dofinansowania ( środki
zagraniczne ) w kwocie 9 884 692 EUR.
3.5
Pomoc udzielona w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego.
Do głównych celów ZPORR naleŜy zaliczyć: tworzenie warunków wzrostu
konkurencyjności regionów, przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów, sprzyjanie
długotrwałemu rozwojowi gospodarczemu, sprzyjanie spójności ekonomicznej, społecznej i
terytorialnej. Zgodnie z opracowanym Programem Rozwoju Regionalnego Województwa
Warmińsko – Mazurskiego na lata 2004 – 2006 została rozdysponowana na następujące
priorytety i działania:
•
Priorytet 1: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury słuŜącej wzmacnianiu
konkurencyjności regionu” (drogowej, ochrony środowiska, społecznej, turystyki i
kultury oraz społeczeństwa informacyjnego) - 54 % ogólnej alokacji. W priorytecie 1
wyróŜnia się następujące działania:
34
Regionalny Program Operacyjny - Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013
−
−
−
−
−
•
Priorytet 2: „Wzmocnienie rozwoju Zasobów Ludzkich” 16 %
priorytecie 2 wyróŜnia się następujące działania:
−
−
−
−
−
−
•
Działanie 1.1: „Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego”;
Działanie 1.2: „Infrastruktura ochrony środowiska”;
Działanie 1.3: „Regionalna infrastruktura społeczna”;
Działanie 1.4 „Rozwój turystyki i kultury”;
Działanie 1.5: „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”
ogólnej alokacji. W
Działanie 2.1: „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnych rynków
pracy i moŜliwości kształcenia ustawicznego”;
Działanie 2.2: „Wyrównywanie szans edukacyjnych przez programy stypendialne”;
Działanie 2.3: „Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa”;
Działanie 2.4: „Reorientacja zawodowa osób zagroŜonych procesami
restrukturyzacyjnymi”;
Działanie 2.5: „Promocja przedsiębiorczości”;
Działanie 2.6: „regionalne strategie innowacyjności i transfer wiedzy”;
Priorytet 3: „Rozwój lokalny” (przede wszystkim obszarów wiejskich, małych miast,
obszarów zdegradowanych) - .30 % alokacji. W priorytecie 2 wyróŜnia się następujące
działania:
−
−
−
−
−
Działanie 3.1: „Obszary wiejskie”;
Działanie 3.2: „Obszary podlegające restrukturyzacji”;
Działanie 3.3: „Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe”;
Działanie 3.4: „Mikroprzedsiębiorstwa”;
Działanie 3.5: „Lokalna infrastruktura społeczna”.
Alokacja przewidziana na lata 2004 – 2006 w ramach komponentu regionalnego
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w części dotyczącej
województwa warmińsko – mazurskiego wynosi 182 mln Euro (tj. ok. 728 ml zł)4.
W związku z faktem, iŜ Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata
2007-2013 dysponować będzie jedynie środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego (bez środków Europejskiego Funduszu Społecznego) skoncentrowano się tylko
na analizie wykorzystania EFRR w ramach ZPORR (priorytet 1 i priorytet 3). Środki ZPORR
przeznaczone na Priorytet 1 oraz Priorytet 3 w podziale na poszczególne działania
przedstawia poniŜsza tabela:
Tabela 9 - Środki ZPORR przeznaczone na Priorytet 1 oraz Priorytet 3 w podziale na poszczególne działania przedstawia
poniŜsza tabela w PLN5
Program
Priorytet
Działanie
Wskaźniki produktu
(liczba
zatwierdzonych
projektów)
Zintegrowany Program
Operacyjny Rozwoju
Regionalnego na lata
Priorytet 1:
„Rozbudowa i
modernizacja
infrastruktury
1.1
1.2
1.3
14
13
11
Łącznie środki
publiczne
(zagraniczne+krajowe)
605 013 860
391 259 817
32 307 304
4
przyjęto kurs 1 € = 4 zł
Szacunkowa wartość wynika z róŜnic kursowych przy określaniu alokacji i przy obliczaniu wartości realizowanych p
rojektów. Maksymalny margines błędu 5%
5
35
Regionalny Program Operacyjny - Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013
słuŜącej
wzmacnianiu
konkurencyjności
regionu”
2004-2006
Priorytet 3:
„Rozwój
lokalny”
1.4
1.5
Łącznie
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
Łącznie
4
0
42
53
5
3
159
24
244
286
Łącznie
∗środki publiczne UE (ERDF)
321 449 244
0
1350030225
118 012 658
10 588 704
19 010 255
11 997 992∗
177 449 941
337059550
1687089775
W wyniku przeprowadzonego porównania absorpcji środków przez 3 podregiony na
poziomie nuts 3 Województwa Warmińsko-Mazurskiego: 35 elbląski, 36 olsztyński i 37 ełcki
wyłaniają się wyraźne tendencje w skali ich absorpcji w tychŜe podregionach.
Dotychczasową absorpcja środków EFRR, w ramach priorytetu I i III ZPORR w
latach 2004-2005 przedstawia Wykres nr 2.
Na dzień 31.12.2005r. z dostępnych w ramach ZPORR (lata 2004-2006) środków
EFRR w kwocie 598 935 350 zł (kurs euro 3,90) decyzjami Zarządu Województwa
przyznanych zostało 427 732 679 zł (zróŜnicowanie kursów) co daje zatwierdzenie do
wykorzystania około 71% środków. NaleŜy podkreślić, iŜ środki o których mowa są jedynie
„zarezerwowane” do wykorzystania w ramach składanych wniosków aplikacyjnych, a ich
faktyczne wykorzystanie jest zaleŜne od etapu realizacji poszczególnych projektów.
Rycina nr 2 - całościowa absorpcja środków EFRR lata 2004-2005 na poziomie NUTS 3, priorytety I i III.
Wykres 2 Porównanie wykorzystania środków EFRR (w ramach ZPORR) według nuts3, rok do roku.
Suma z Kwota dofinansowania z EFRR (zł)
200 000 000 zł
189 325 470
180 000 000 zł
160 000 000 zł
140 000 000 zł
120 000 000 zł
92 756 163
100 000 000 zł
80 000 000 zł
53 325 569
60 000 000 zł
40 000 000 zł
35 279 828
28 808 847
28 236 803
20 000 000 zł
0 zł
35
36
37
Rok
2004
2005
Nuts 3
36
Regionalny Program Operacyjny - Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013
3.6 Program Sąsiedztwa Polska – Litwa – Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej
(INTERREG III A / TACIS CBC 2004 - 2006).
Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przyznane dla województwa
warmińsko – mazurskiego (po dwóch rundach aplikacyjnych w 2005 r.) w ramach Inicjatywy
Wspólnotowej INTERREG III A / TACIS CBC 2004 – 2006 przedstawiają się następująco
(w EUR):
Tabela 7
Priorytet
Działanie
alokacja ERDF na
cały program
środki ERDF w EUR
przyznane dla woj.
warmińsko-mazurskiego
(po II rundach
aplikacyjnych w 2005 r.)
% środków
przyznanych dla
beneficjentów z
woj. warmińskomazurskiego
6 251 392,00
7 265 131,00
4 561 826,00
7 265 131,00
25 343 480,00
5 068 696,00
3 379 131,00
8 447 827,00
33 791 307,00
0,00
905 411,00
0,00
1 476 143,60
2 381 554,60
350 846,19
289 907,94
640 754,13
3 022 308,73
0,00
12,46
0,00
20,32
9,40
6,92
8,58
7,58
8,94
Działanie 1.1
Działanie 1.2
Priorytet
Działanie 1.3
1
Działanie 1.4
Razem
Działanie 2.1
Priorytet
Działanie 2.2
2
Razem
Ogółem
Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów Departamentu Polityki Regionalnej
3.7 Sektorowy Program Operacyjny – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw.
Celem generalnym SPO WKP jest poprawa pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw,
działających na terenie Polski w warunkach jednolitego Rynku Europejskiego, wykorzystując
zasoby sfery naukowo-badawczej oraz korzyści związane z stosowaniem nowoczesnych
technologii, w tym technologii informacyjnych oraz technologii wspierających ochronę
środowiska, określa cele, priorytety i działania dotyczące realizacji polityki w zakresie
przedsiębiorczości i innowacyjności, ze szczególnym uwzględnieniem sektora małych i
średnich przedsiębiorstw (MSP).
Wsparcie rozwoju konkurencyjności przedsiębiorstw w województwie warmińsko mazurskim ze środków SPO WKP (w PLN)6:
Tabela nr 9
Nazwa programu
Cel i charakterystyka
Działanie 2.1 Wzrost konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw poprzez
doradztwo
SPO - Wzrost
Działanie 2.3 Wzrost konkurencyjności
Konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw poprzez
Przedsiębiorstw
inwestycje
Źródło: Dane Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
6
Wskaźnik
Dotacja
16 umów
220 450
69 umów
50 557 469
Dane na koniec grudnia 2005 r.
37
Regionalny Program Operacyjny - Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013
3.8 Krajowa pomoc publiczna dla województwa warmińsko – mazurskiego.
W wyniku reformy administracji publicznej (Ustawa z dnia 12 maja 2000 r
o wspieraniu rozwoju regionalnego, Dz. U nr 48 poz. 550 z późn. zmianami) nastąpiła zmiana
sposobu zarządzania, administrowania i organizacji przepływu środków publicznych, której
zadaniem było usprawnienie finansowania najtrudniejszych zadań inwestycyjnych o
charakterze regionalnym, pochłaniających najwięcej środków finansowych z budŜetów
jednostek samorządu terytorialnego. WaŜnym narzędziem dofinansowania zadań słuŜących
rozwojowi regionalnemu stały się środki finansowe w ramach kontraktów wojewódzkich.
W ramach kontraktów wojewódzkich, zawartych pomiędzy Radą Ministrów a
Samorządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2001 – 2003, na rok 2004 oraz
na rok 2005 zrealizowanych zostało w regionie 184 zadań o łącznej wartości 384 125,19 tys.
zł. Wkład budŜetu państwa stanowił około 50 %, pozostałe środki pochodziły z budŜetu
jednostek samorządu terytorialnego (gminy, miasta, powiaty) oraz środków innych
podmiotów.
ZaangaŜowanie środków finansowych na zadania Kontraktu Wojewódzkiego dla
Województwa Warmińsko – Mazurskiego, finansowane ze środków krajowych w latach 2001
– 2003, w roku 2004 oraz w roku 2005 (w tys. zł) przedstawia się następująco:
Tabela 10
Środki krajowe
Realizacja Kontraktu
Wojewódzkiego w latach
2001 - 2003
Realizacja Kontraktu
Wojewódzkiego w 2004 r.
Realizacja Kontraktu
Wojewódzkiego w 2005 r.
Łącznie
Dotacja budŜetu państwa
Dotacja JST i innych
podmiotów
Łączna dotacja
Dotacja budŜetu państwa
Dotacja JST i innych
podmiotów
Łączna dotacja
Dotacja budŜetu państwa
Dotacja JST i innych
podmiotów
Łączna dotacja
Dotacja budŜetu państwa
Dotacja JST i innych
podmiotów
Łączna dotacja
Plan
Wykonanie
128 674,00
122 148,48
%
wykonania
planu
94,9
125 593,72
143 851,13
114,5
254 267,72
63 704,007
265 999,61
60 366,718
104,6
94,8
24 793,69
25 261,72
101,9
88 497,69
85 628,44
96,8
21 946,00
21 902,58
99,8
7 316,00
10 594,57
144,8
29 262,00
32 497,15
111,1
214 324,00
204 417,77
95,4
157 703,41
179 707,42
114,0
372 027,41
384 125,19
103,3
Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów Departamentu Polityki Regionalnej
Podstawowe kierunki inwestowania ( wykres nr 2 ), zgodnie z przyjęta procedurą wyboru
zadań stanowiły w latach 2001 – 2005:
7
Bez uwzględnienia środków na ZPORR oraz IW INTERREG.
Z uwzględnieniem środków przeznaczonych na inwestycje w środki trwałe w zakresie regionalnych pasaŜerskich
przewozów kolejowych.
8
38
Regionalny Program Operacyjny - Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013
-
infrastruktura drogowa – ok. 37 % ogółu poniesionych kosztów na zadania Kontraktów,
-
infrastruktura związana z ochroną środowiska (kanalizacje, oczyszczalnie,
przepompownie ścieków, wodociągi) – ok. 15 % ogółu poniesionych kosztów na zadania
Kontraktów,
-
infrastruktura społeczna – szpitale, szkoły, opieka społeczna – ok. 38 % ogółu
poniesionych kosztów na zadania Kontraktów.
-
inne – turystyka, kultura, rozwój przedsiębiorczości (fundusz poŜyczkowy dla
przedsiębiorczości), rozwój zasobów ludzkich – ok. 9 % ogółu poniesionych kosztów na
zadania Kontraktu.
Wykres nr 3: Podstawowe kierunki inwestowania w ramach Kontraktów dla województwa warmińsko –
mazurskiego.
Podział środków
infrastruktura drogowa
9%
16%
37%
infrastruktura społeczna
infrastruktura związana z
ochroną środowiska
38%
inne
∗∗∗ ChociaŜ starano się o moŜliwe jak najbardziej szczegółowe zidentyfikowanie i oszacowanie źródeł oraz
wysokości zagranicznej i krajowej pomocy publicznej dla województwa warmińsko – mazurskiego, to na dzień
27 lutego 2006 r. nie wszystkie środki wykorzystane w regionie zostały uwzględnione w powyŜszym
opracowaniu. Zestawienie będzie sukcesywnie aktualizowane.
39
Regionalny Program Operacyjny - Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013
ROZDZIAŁ 4
STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 jest kolejnym etapem realizacji
Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku
2020 i w pełni uwzględnia cele i priorytety, określone w tym dokumencie.
Celem głównym strategii jest
Spójność ekonomiczna, społeczna i przestrzenna
Warmii i Mazur z regionami Europy.
Spójność ekonomiczna to wzrost gospodarczy, umoŜliwiający województwu warmińskomazurskiemu zmniejszenie dystansu rozwojowego w stosunku do innych regionów kraju i
Europy.
Spójność społeczna – to tworzenie nowych miejsc pracy i poprawa szeroko rozumianych
warunków Ŝycia ludności.
Spójność przestrzenna oznacza włączenie się województwa do głównej sieci infrastruktury
transportowej w Polsce oraz w transeuropejską sieć korytarzy transportowych, a takŜe
poprawę powiązań komunikacyjnych wewnątrz regionu.
Osiągnięcie celu strategicznego wymaga podejmowania działań nie tylko w wymiarze
zewnętrznym, ale takŜe w wymiarze wewnątrzregionalnym. W wymiarze zewnętrznym jest to
zarówno cała problematyka infrastruktury transportowej, jak i uwzględnienie działań
podejmowanych w europejskiej przestrzeni bałtyckiej. W wymiarze wewnątrzregionalnym
duŜe znaczenie przypisywane jest wzmocnieniu roli miast jako ośrodków rozwoju lokalnego i
ponadlokalnego, w tym centrów subregionalnych – Elbląga i Ełku.
Szczególnego
uwzględnienia wymaga wzmocnienie funkcji metropolitalnej Olsztyna oraz jego znaczenia
w stosunku do innych stolic województwa.
Strategia rozwoju przewiduje, Ŝe w horyzoncie jej obowiązywania (do 2020 roku)
działania podejmowane będą w trzech obszarach priorytetowych: Konkurencyjna
Gospodarka; Otwarte Społeczeństwo; Nowoczesne Sieci. Logikę Strategii Rozwoju
Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020 obrazuje
poniŜszy diagram:
40
Regionalny Program Operacyjny - Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013
Spójność ekonomiczna, społeczna i przestrzenna
Warmii i Mazur z regionami Europy
Priorytety strategiczne
Konkurencyjna
gospodarka
Otwarte
społeczeństwo
Nowoczesne
sieci
Cel strategiczny
Cel strategiczny
Cel strategiczny
Wzrost
konkurencyjności
gospodarki
Cele operacyjne
1. wzrost konkurencyjności
firm
2. skuteczny system
pozyskiwania inwestorów
zewnętrznych
3. wspieranie systemu
produkcji i promocja
wytwarzanej w regionie
Ŝywności wysokiej jakości
4. wzrost potencjału
turystycznego
5. wzrost konkurencyjności
usług dla starzejącego się
społeczeństwa
6. wzrost liczby miejsc pracy
7. wzrost potencjału
instytucji i otoczenia
biznesu
8. tworzenie społeczeństwa
informacyjnego
9. doskonalenie administracji
Wzrost
aktywności
społecznej
Cele operacyjne
1. dostosowanie systemu
edukacji do potrzeb rynku
pracy
2. róŜnorodna i dostępna
edukacja
3. rozwój społeczeństwa
obywatelskiego
4. wysoki poziom
zabezpieczenia i
dostępności usług
medycznych
Wzrost liczby i
jakości powiązań
sieciowych
Cele operacyjne
1. zwiększenie zewnętrznej
dostępności
komunikacyjnej oraz
wewnętrznej spójności
2. dostosowana do potrzeb
sieć nośników energii
3. intensyfikacja współpracy
międzyregionalnej
4. monitoring środowiska
5. zapewnienie
bezpieczeństwa
publicznego
6. zapewnienie
bezpieczeństwa socjalnego
sprzyjającego integracji
oraz zapobieganiu
wykluczeniu społecznemu
7. wzrost dostępności
mieszkań
8. wzrost atrakcyjności bazy
sportowo – rekreacyjnej
9. poprawa jakości i ochrona
środowiska
41
Regionalny Program Operacyjny - Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013
Jako priorytetowe dla realizacji celów strategii uznano w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 elementy, wzmacniające potencjał rozwojowy
województwa warmińsko-mazurskiego oraz jego konkurencyjność, a takŜe zwiększające
udział województwa w nowoczesnych sieciach (komunikacyjnych, teleinformatycznych,
infrastrukturalnych, środowiska przyrodniczego).
Z takiego podejścia wynika, Ŝe celem głównym Regionalnego Programu
Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 jest
Wzrost konkurencyjności gospodarki oraz liczby i jakości powiązań
sieciowych
Cel główny RPO Warmia i Mazury będzie osiągnięty poprzez spójną i konsekwentną
realizację następujących celów szczegółowych:
1. Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego.
2. Wzrost konkurencyjności firm, produktów i usług.
3. WyŜsza konkurencyjność województwa jako miejsca inwestowania, pracy i Ŝycia
Cele te traktowane są horyzontalnie i zawierają w sobie wszelkie działania mające na
celu uzyskanie przez województwo warmińsko-mazurskie wyŜszego poziomu
konkurencyjności w stosunku do innych regionów kraju i Europy. Są one w stosunku do
siebie komplementarne, a ich realizacja poprzez efekt synergii znacząco wpłynie na realizację
celu głównego zarówno Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata
2007 –2013, jak i Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa WarmińskoMazurskiego do roku 2020.
Cel 1. Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego
Jak wynika z analizy SWOT, jednym z podstawowych problemów województwa
warmińsko-mazurskiego jest bardzo słaba dostępność komunikacyjna w wymiarze powiązań
międzyregionalnych oraz niedorozwój infrastruktury transportowej i komunikacyjnej
wewnątrz regionu.
Szczególnie istotne dla Warmii i Mazur jest uzyskanie bezpośredniego dostępu do
głównych korytarzy transportowych, które w praktyce omijają województwo, przebiegając
jedynie przez północną część (korytarz IA – Ryga – Kaliningrad – Gdańsk) oraz zachodni
kraniec województwa (korytarz VI, w którym przebiega magistralna linia kolejowa Gdynia –
Iława – Warszawa – Zebrzydowice). :Podstawową arterią, umoŜliwiającą połączenie
województwa warmińsko-mazurskiego zarówno z korytarzem VI, jak i korytarzem I (Via
Baltica) jest przebiegająca równoleŜnikowo droga krajowa nr 16 Grudziądz – OlsztynAugustów. Uzyskanie przez nią standardów drogi GP o parametrach zbliŜonych do drogi
ekspresowej nie tylko zwiększy w istotny sposób dostępność komunikacyjną województwa,
ale takŜe – poprzez zbieranie ruchu wysokotonaŜowego z innych dróg – wpłynie dodatnio na
stan środowiska przyrodniczego.
42
Regionalny Program Operacyjny - Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013
W ramach działań, zmierzających do realizacji niniejszego celu, przewidziane są
takŜe przedsięwzięcia słuŜące rozwojowi lokalnemu, mające jednak charakter sieciowy i
dotyczące powiązań komunikacyjnych obszarów rozwojowych oraz lokalnej infrastruktury
przesyłu energii.
Województwo warmińsko-mazurskie z racji posiadanych walorów przyrodniczych o
znaczeniu europejskim jest znaczącym elementem sieci przyrodniczych międzynarodowych
(Natura 2000, Corinn, Zielony Pierścień Bałtyku) oraz krajowych (Zielone Płuca Polski).
Działania związane z zachowaniem i polepszeniem stanu środowiska przyrodniczego
województwa warmińsko-mazurskiego wpłyną na wzrost udziału regionu w sieciach
przyrodniczych i umocnienie jego pozycji w tym zakresie.
Istotną kwestią, wynikającą z diagnozy oraz potrzeb nowoczesnej gospodarki, jest
konieczność zwiększenia udziału województwa warmińsko-mazurskiego w sieciach
teleinformatycznych oraz zwiększenia dostępności do sieci, a takŜe rozwój e-usług.
Na osiągnięcie celu Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińskomazurskiego wpływać będzie realizacja działań przewidzianych w ramach osi
priorytetowych:
-
Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna
Środowisko przyrodnicze
Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
Cel 2. Wzrost konkurencyjności firm, produktów i usług.
Jest to cel o charakterze horyzontalnym, odnoszący się do firm ze wszystkich
sektorów gospodarki. Istotnym elementem osiągnięcia tego celu jest wzmocnienie firm
istniejących i pomoc dla nowotworzonych, wzrost potencjału instytucji otoczenia biznesu,
aktywny marketing regionu, produktu i marki.
Szczególną wagę przywiązuje się do wzrostu potencjału turystycznego województwa
warmińsko-mazurskiego, szerokiej akcji promocji województwa i jego oferty turystycznej, a
takŜe szerszego wykorzystania i adaptacji obiektów dziedzictwa kulturowego. Ze względu na
fakt, iŜ turystyka jest jedną z głównych dziedzin zrównowaŜonego rozwoju województwa
warmińsko-mazurskiego i dysponuje znacznymi moŜliwościami rozwoju, została
potraktowana w Regionalnym Programie Operacyjnym Warmia i Mazury w sposób
szczególny, stanowiąc osobną oś priorytetową.
Na osiągnięcie celu
Wzrost konkurencyjności firm, produktów i usług
wpływać będzie realizacja działań przewidzianych w ramach osi priorytetowych:
-
Przedsiębiorczość
Turystyka.
43
Regionalny Program Operacyjny - Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013
Cel 3. WyŜsza konkurencyjność województwa jako miejsca inwestowania, pracy i Ŝycia
Województwo warmińsko-mazurskie dzięki swoim walorom przyrodniczym i
krajobrazowym moŜe stać się terenem o wysokiej atrakcyjności zamieszkiwania dla osób oraz
lokowania firm, których działalność nie jest ściśle związana lokalizacją. Postęp w
wykorzystywaniu internetu dla działalności gospodarczej będzie sprzyjał ruchom
migracyjnym z wielkich aglomeracji i przenoszeniu się na wieś i do mniejszych ośrodków
miejskich.
Istotne czynniki, wpływające na atrakcyjność lokalizacyjną, to, obok dostępności
komunikacyjnej, takŜe dostępność wykwalifikowanej siły roboczej i nieskrępowany dostęp
do odpowiedniej jakości usług edukacyjnych, zdrowotnych, kulturalnych. Istotnym
elementem w tym zakresie jest takŜe rozwój szkolnictwa wyŜszego, przyciągającego swoim
poziomem znaczącą liczbę studentów z kraju i zagranicy.
Znaczniejszą rolę powinny odgrywać miasta – przede wszystkim wzmacniana będzie
rola Olsztyna jako stolicy województwa i miejsca rozwoju funkcji metropolitalnych, a takŜe
Elbląga i Ełku – dwóch ośrodków wzrostu o znaczeniu subregionalnym.
Wpływ na rolę miast jako skupisk ludności, firm i usług ma takŜe jakość rozwiązań
urbanistycznych i architektonicznych (humanizacja blokowisk, rewitalizacja starówek) oraz
sposób zagospodarowania terenów miejskich, w tym terenów powojskowych i
poprzemysłowych.
Na osiągnięcie celu
WyŜsza konkurencyjność województwa jako miejsca
inwestowania, pracy i Ŝycia wpływać będzie realizacja działań przewidzianych w ramach
osi priorytetowych:
-
Infrastruktura społeczna
Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast.
Cele Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013
realizowane będą poprzez konkretne przedsięwzięcia, odnoszące się do następujących osi
priorytetowych:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna
Środowisko przyrodnicze
Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
Przedsiębiorczość
Turystyka
Infrastruktura społeczna
Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast.
Pomoc techniczna
Przedsięwzięcia rozwojowe w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013
lokowane będą w województwie proporcjonalnie do liczby ludności na obszarach o niskim
oraz wysokim i przeciętnym potencjale rozwojowym (20% środków na obszary o niskim
potencjale rozwojowym i
80 % - na obszary o wysokim i przeciętnym potencjale
rozwojowym).
44
Regionalny Program Operacyjny - Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013
Wzrost konkurencyjności gospodarki oraz liczby i jakości powiązań sieciowych
Cele szczegółowe RPO
Poprawa połączeń
sieciowych
województwa
warmińskomazurskiego
Wzrost
konkurencyjności firm,
produktów i usług
WyŜsza
konkurencyjność
województwa jako
miejsca inwestowania,
pracy i Ŝycia
Osie priorytetowe (cele operacyjne)
1. Infrastruktura
transportowa
regionalna i lokalna
Cel
Poprawa zewnętrznej
i wewnętrznej
spójności
transportowej
regionu
2. Środowisko
przyrodnicze
Cel
Wzmocnienie pozycji
województwa w
europejskich sieciach
przyrodniczych
poprzez poprawę lub
zachowanie dobrego
stanu środowiska i
zapobieganie jego
degradacji
3. Infrastruktura
społeczeństwa
informacyjnego
Cel
4. Przedsiębiorczość
Cel
Wzrost potencjału
gospodarczego i
konkurencyjności
przedsiębiorstw
Warmii i Mazur
5. Turystyka
Cel
Wzrost udziału
turystyki w
gospodarce regionu
poprzez
zwiększenie
atrakcyjności oferty
turystycznej regionu
6. Infrastruktura
społeczna
Cel
Szeroka dostępność
do usług
społecznych dobrej
jakości czynnikiem
wzrostu
konkurencyjności
regionu
7. Rozwój,
restrukturyzacja i
rewitalizacja miast
Wzmocnienie
miast o wysokim
potencjale
rozwojowym jako
Cel atrakcyjnych
centrów
przedsiębiorczości
usług i
zamieszkiwania
Zwiększenie dostępu
do sieci i
wykorzystania
technik
informatycznych w
gospodarce i sferze
społecznej
45
Regionalny Program Operacyjny - Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013
Cele Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 –
2013 są kierunkowo zgodne z Narodową Strategią Spójności, a ich realizacja przyczyni się
do osiągnięcia celów NSS.
Mimo nieco innego układu celów NSS i RPO osie priorytetowe, zawarte w
Regionalnym Programie Operacyjnym, przypisać moŜna do celów szczegółowych NSS –
Podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw; Budowa i modernizacja
infrastruktury technicznej oraz
Wzrost konkurencyjności polskich regionów i
przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej.
Realizacja celu głównego i celów szczegółowych Regionalnego Programu
Operacyjnego przyczynić się powinna nie tylko do poprawy sytuacji województwa
warmińsko-mazurskiego i jego lokaty na mapie gospodarczej Polski, ale takŜe do
wzmocnienia pozycji naszego kraju w całej Unii Europejskiej.
Wzmocnienie przedsiębiorstw i ich konkurencyjności, a przede wszystkim
oddziaływanie na rozwój szeroko pojętej turystyki jako branŜy o silnym potencjale
innowacyjnym pozwoli na stopniowe niwelowanie luki rozwojowej, dzielącej województwo
warmińsko-mazurskie od innych regionów w kraju i UE. Osie priorytetowe RPO
„Przedsiębiorczość” i „Turystyka” w pełni odpowiadają celowi NSS - – Podniesienie
konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Do realizacji tego celu przyczyni się takŜe
realizacja działań wynikających z osi priorytetowej RPO „Infrastruktura społeczeństwa
informacyjnego”, która w programie wojewódzkim przypisana jest do celu „Poprawa
połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego”.
Związane z tym celem dwie pozostałe osie priorytetowe RPO – „Infrastruktura
transportowa regionalna i lokalna” oraz „Środowisko przyrodnicze” wpisują się w skali kraju
w realizację celu NSS Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej mającej
podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów. Poprawa
dostępności komunikacyjnej województwa warmińsko-mazurskiego jest aktualnie
podstawowym warunkiem jego rozwoju społeczno-gospodarczego.
Cel NSS Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich
marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej – jest w swej istocie toŜsamy z celem,
określonym w Regionalnym Programie Operacyjnym Warmia i Mazury jako „WyŜsza
konkurencyjność województwa jako miejsca inwestowania, pracy i Ŝycia”. Odnosi się on do
zagadnień usług edukacyjnych na wszystkich szczeblach, ponadpodstawowych usług
ochrony zdrowia oraz problemów, związanych ze wzmocnieniem roli Olsztyna jako centrum
obszaru metropolitalnego oraz innych miast o wysokim potencjale rozwojowym
46
Regionalny Program Operacyjny - Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013
Relacja celów szczegółowych RPO Warmia i Mazury do celów szczegółowych Narodowej
Strategii Spójności i priorytetów określonych w Strategicznych Wytycznych Wspólnoty.
SWW
NSS
Uczynienie z Europy i jej
regionów miejsca bardziej
atrakcyjnego dla
inwestowania i pracy
Tworzenie warunków dla
utrzymania trwałego i
wysokiego tempa wzrostu
gospodarczego
Większa liczba miejsc pracy
Wzrost zatrudnienia poprzez
rozwój kapitału ludzkiego i
społecznego
Rozwój wiedzy i
innowacyjności na rzecz
wzrostu gospodarczego
Podniesienie
konkurencyjności polskich
przedsiębiorstw w tym
szczególnie sektora usług
Budowa i modernizacja
infrastruktury technicznej
mającej podstawowe
znaczenie dla wzrostu
konkurencyjności Polski i jej
regionów
Wymiar terytorialny polityki
spójności
Wzrost konkurencyjności
polskich regionów i
przeciwdziałanie ich
marginalizacji społecznej,
gospodarczej i przestrzennej
RPO
Warmia i Mazury
Cel - Wzrost
konkurencyjności firm,
produktów i usług
Osie priorytetowe:
„Przedsiębiorczość”,
„Turystyka”
Cel – Poprawa połączeń
sieciowych województwa
warmińsko-mazurskiego
Oś priorytetowa
„Infrastruktura
społeczeństwa
informacyjnego”
Cel – Poprawa połączeń
sieciowych województwa
warmińsko-mazurskiego
Osie priorytetowe
„Infrastruktura transportowa
regionalna i lokalna”,
„Środowisko przyrodnicze”
Cel – WyŜsza
konkurencyjność
województwa jako miejsca
inwestowania, pracy i Ŝycia
Osie priorytetowe
„Infrastruktura społeczna”,
„Rozwój, restrukturyzacja i
rewitalizacja miast”
Rozwój obszarów wiejskich
47
Regionalny Program Operacyjny - Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013
Wskaźniki dla celu głównego Regionalnego Programu Operacyjnego – Warmia i Mazury
2007-2013:
CEL GŁÓWNY
PROGRAMU
WZROST
KONKURENCYJNOŚCI
GOSPODARKI ORAZ
LICZBY I JAKOŚCI
POWIĄZAŃ
SIECIOWYCH
Częstotliwość Wartość Wartość
pomiaru
bazowa docelowa
Wskaźniki
Dynamika Produktu Krajowego
Brutto (rok poprzedni = 100)
Roczne
2002r. –
102,6
Wskaźnik zatrudnienia wg BAEL w %
Roczne
2004r. –
41,6
Wskaźniki dla celów szczegółowych Regionalnego Programu Operacyjnego - Warmia i
Mazury 2007-2013:
CEL SZCZEGÓŁOWY
1. POPRAWA POŁĄCZEŃ
SIECIOWYCH WOJEWÓDZTWA
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
2. WZROST KONKURENCYJNOŚCI
FIRM, PRODUKTÓW I USŁUG.
3. WYśSZA KONKURENCYJNOŚĆ
WOJEWÓDZTWA JAKO MIEJSCA
INWESTOWANIA, PRACY I śYCIA
Wskaźniki
Liczba podmiotów w
przemyśle, budownictwie i
usługach rynkowych
Częstotliwość Wartość Wartość
pomiaru
bazowa docelowa
Raz na rok
Udział województwa w
Raz na rok
Produkcie Krajowym Brutto
Napływ ludności na pobyt
stały
2002 r.
– 2,9 %
Raz na rok
48
Regionalny Program Operacyjny - Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013
ROZDZIAŁ 5
OSIE PRIORYTETOWE I DZIAŁANIA PROGRAMU
5.1. Informacje o osiach priorytetowych i ich celach.
Oś priorytetowa 1: Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna.
Cel: Poprawa zewnętrznej dostępności i wewnętrznej spójności transportowej regionu.
Uzasadnienie wyboru osi
Województwo warmińsko – mazurskie jest połoŜone peryferyjnie w stosunku do
europejskich i krajowych centrów aktywności, a w skali europejskiej naleŜy do grupy
regionów o najsłabszej dostępności komunikacyjnej ( według raportu ESPON In Progress,
Preliminary results by autumn 2003, sporządzonego dla Komisji Europejskiej w 2004 r.)
Wynika to głównie ze złego stanu technicznego istniejącej infrastruktury transportu
drogowego, a takŜe szynowego i lotniczego wykazującej, z powodu długoletnich zaniedbań
inwestycyjnych, duŜe braki jakościowe. Stanowi to znaczącą przeszkodę w swobodnym
przesyłaniu towarów i przemieszczaniu się osób, czego skutkiem jest ograniczenie
działalności gospodarczej i atrakcyjności dla potencjalnych inwestorów, obniŜenie jakości
Ŝycia mieszkańców oraz ograniczenie ruchu turystycznego w regionie. Wg Instytutu Badań
nad Gospodarką Rynkową (Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski
2005) dostępność transportowa województwa warmińsko-mazurskiego jako czynnik
atrakcyjności inwestycyjnej plasuje je na 13 miejscu wśród 16 województw, w klasie D.
Dostępność województwa jest jednym z podstawowych warunków lokalizacji nowych
podmiotów gospodarczych oraz konkurencyjności juŜ istniejących, a takŜe wykorzystywania
potencjału turystycznego regionu i moŜliwości współpracy międzynarodowej. Dobre,
bezkonfliktowe powiązania komunikacyjne regionalnych, subregionalnych i lokalnych
ośrodków wzrostu z otaczającymi je terenami są istotnym czynnikiem ograniczającym
bezrobocie na terenach wiejskich , a takŜe zwiększającym dostępność do usług, edukacji i
miejsc wypoczynku.
Stan dróg jest takŜe istotnym elementem bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Drogi
Warmii i Mazur są w większości kręte i wąskie, z drzewami w skrajni, bez utwardzonych
poboczy, ze zdewastowaną nawierzchnią. Przy narastającej liczbie osób odwiedzających
województwo w celach turystycznych, rekreacyjnych, biznesowych i zdrowotnych,
zwiększeniu się liczby samochodów i częstotliwości przejazdów mieszkańców województwa
zły stan dróg wpływa na wzrost liczby wypadków drogowych. Zwiększone zagroŜenie
wypadkami drogowymi wpływa niekorzystnie na decyzje przyjazdowe turystów i decyzje o
lokalizacji firm.
Województwo warmińsko-mazurskie charakteryzuje się niekorzystnymi warunkami
naturalnymi dla rozwoju sieci transportu lądowego (ukształtowanie terenu, duŜy udział lasów
i wód powierzchniowych, złe warunki geologiczne), co powoduje znacznie wyŜsze koszty
49
Regionalny Program Operacyjny - Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013
inwestycji. W tej sytuacji władze regionalne dąŜą do rozwoju komunikacji lotniczej jako
najnowocześniejszego w dobie globalizacji sposobu na przełamanie bariery zewnętrznej
dostępności i zmniejszenie niekorzystnych efektów peryferyjnego połoŜenia województwa.
Jest to w pełni zgodne z zapisami Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa
warmińsko-mazurskiego do roku 2020.
Drugą szansą poprawy dostępności komunikacyjnej województwa jest rozwój
komunikacji kolejowej w oparciu o zrestrukturyzowaną i zmodernizowaną sieć. Szersze
wykorzystanie komunikacji kolejowej jest takŜe poŜądane z punktu widzenia ochrony
środowiska, a poprzez odciąŜenie dróg w ramach transportu intermodalnego obniŜy koszty
inwestycji drogowych.
Warunki naturalne województwa warmińsko-mazurskiego (ok. 3 tys. jezior, liczne
kanały i cieki wodne) stwarzają moŜliwości ich wykorzystania dla celów Ŝeglugi pasaŜerskiej
i przewozu towarów.
Jednym z elementów dostępności transportowej jest takŜe sprawna i nowoczesna sieć
przesyłowa energetyki, co warunkuje niezawodność dostaw energii elektrycznej o
odpowiednim napięciu.
Wszelkie działania powinny realizowane być z uwzględnieniem ograniczenia
negatywnego wpływu na środowisko oraz człowieka.
Opis działań oraz typy projektów:
Działania, podejmowane w ramach osi priorytetowej Infrastruktura transportowa
regionalna i lokalna zgrupowane będą w dwóch podstawowych obszarach. Pierwszy z nich
dotyczy poprawy konkurencyjności województwa i jego dostępności komunikacyjnej w
wymiarze regionalnym i powiązań ponadregionalnych, drugi zaś – komunikacyjnej
infrastruktury i sieci wewnatrzregionalnych. W szczególności będą to:
1.1 Rozbudowa
regionalny:
-
-
i
modernizacja
infrastruktury
transportowej
warunkującej
rozwój
drogi krajowej nr 16 (nie jest objęta siecią TEN ani TINA), dróg
wojewódzkich, powiatowych (łącznie z obejściami miejscowości , obiektami
inŜynierskimi, urządzeniami ochrony przed hałasem, obiektami i urządzeniami
dla wędrówek zwierząt) – umoŜliwiających kompleksowe rozwiązywanie
problemów komunikacyjnych, a takŜe tworzenie sieci i powiązań układów,
obsługujących gospodarkę
kolei o znaczeniu regionalnym ( szeroko rozumiana infrastruktura, tabor )
transport intermodalny
wewnętrznych szlaków Ŝeglownych wodnych
małych portów i przystani
lotniska regionalnego.
1.2 Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej słuŜącej rozwojowi
lokalnemu
-
dróg stanowiących dostęp do terenów przeznaczonych w planach
zagospodarowania przestrzennego pod inwestycje
50
Regionalny Program Operacyjny - Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013
-
dróg na obszarach przemysłowych
dróg stanowiących bezpośredni dostęp do obszarów stanowiących kompleksy
turystyczne i usługowe
transportu miejskiego
lokalnej infrastruktury przesyłu energii.
Kategorie interwencji: 16; 18; 22; 23; 25; 26; 29; 30; 31;33.
Beneficjenci:
- samorząd województwa warmińsko-mazurskiego/Zarząd Dróg Wojewódzkich w
Olsztynie
- jednostki samorządu terytorialnego województwa warmińsko-mazurskiego, ich
stowarzyszenia i związki/zarządy dróg
- samorządowe jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną, których
przedmiot działalności mieści się w zakresie niniejszej osi
- Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
- gestorzy sieci energetycznych.
Komplementarność:
Działania, które będą podejmowane w ramach niniejszej osi priorytetowej są
komplementarne z Programami Operacyjnymi na lata 2007-2013 Infrastruktura i Środowisko
oraz Rozwój Polski Wschodniej.
Oś priorytetowa 2: Środowisko przyrodnicze.
Cel: Wzmocnienie pozycji województwa w europejskich sieciach przyrodniczych poprzez
poprawę lub zachowanie dobrego stanu środowiska i zapobieganie jego degradacji
Uzasadnienie wyboru osi
Środowisko przyrodnicze regionu charakteryzuje się walorami unikatowymi w skali
europejskiej, stanowiąc istotne ogniwo Zielonych Płuc Polski i Zielonych Płuc Europy.
Poprawa (tam, gdzie jest to wymagane) lub utrzymanie dobrego stanu tego środowiska oraz
przeciwdziałanie niepoŜądanym jego zmianom stanowi jedną z zasadniczych przesłanek
podejmowania wszelkiego rodzaju działalności na przewaŜających obszarach województwa
warmińsko-mazurskiego (rozwój zrównowaŜony).
Czystość i bogactwo środowiska przyrodniczego Warmii i Mazur naleŜą do
najmocniejszych stron regionu i są jednym z głównych czynników jego rozwoju. Zasoby
surowców rolnych i leśnych stanowią podstawę do rozwoju przemysłu drzewnego i
meblarskiego, a przede wszystkim produkcji Ŝywności o najwyŜszych walorach zdrowotnych
i smakowych. Jest to takŜe atut dla lokalizacji przemysłów wysokiej technologii,
wymagających czystości środowiska.
51
Regionalny Program Operacyjny - Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013
Walory przyrodnicze regionu są podstawą rozwoju turystyki, w tym kwalifikowanej i
hobbystycznej. UmoŜliwiają one takŜe szersze wprowadzenie nowych funkcji
uzdrowiskowej (zidentyfikowano 8 miejscowości, które mają warunki do rozwoju funkcji
sanatoryjnej), odnowy biologicznej, specjalistycznych usług rehabilitacyjnych, a takŜe
opiekuńczych dla ludzi starszych.
Łatwy dostęp do niezanieczyszczonego środowiska przyrodniczego jest takŜe istotnym
elementem warunków i poziomu Ŝycia mieszkańców. Z jednej strony moŜe on pośrednio
zmniejszać odpływ ludności poza województwo, z drugiej zaś – stanowić zachętę do
osiedlania się w województwie warmińsko-mazurskim.
Wody powierzchniowe są głównym atutem regionu i ich czystość warunkuje rozwój
turystyki wodnej i wypoczynku przywodnego. W południowej części województwa
warmińsko-mazurskiego znajdują się takŜe ogromne zbiorniki wód podziemnych (w
większości pozbawione izolacji od zanieczyszczeń z powierzchni ziemi), stanowiące m.in.
potencjalne źródło zaopatrzenia w wodę dla aglomeracji warszawskiej. Ochrona wód
powierzchniowych i podziemnych jest sprawą dotyczącą nie tylko województwa warmińskomazurskiego, lecz takŜe regionów sąsiednich, ze względu na przebiegające przez nasz region
wododziały.
Kolejnym, bardzo wraŜliwym obszarem jest ochrona powierzchni ziemi przed
zanieczyszczeniami
stałymi. W tym zakresie konieczne jest zastosowanie
najnowocześniejszych rozwiązań technicznych i technologicznych oraz znaczny wzrost
świadomości społeczeństwa.
Na przewaŜającym obszarze województwa warmińsko-mazurskiego nie notuje się w
zasadzie duŜego zagroŜenia powodziowego. NajwraŜliwszy pod tym względem jest teren
śuław Wiślanych, połoŜonych depresyjnie w ujściu Wisły. Zakres i częstotliwość
występujących tu powodzi i powodowanych przez nie zniszczeń gospodarczych i
przyrodniczych stanowi problem o zasięgu ponadlokalnym. Na rzece Łynie, Drwęcy i innych
rzekach powodzie mają charakter lokalny.
Województwo warmińsko-mazurskie nie dysponuje znaczącymi własnymi źródłami
energii elektrycznej i gazowej duŜej mocy, zasilane jest sieciami przesyłowymi ze źródeł
zewnętrznych. Z jednej strony nie notuje się z tego względu zanieczyszczeń powietrza, z
drugiej zaś- energia jest droŜsza niŜ w innych regionach kraju. Ponadto jednym z głównych
źródeł zanieczyszczania powietrza w regionie są procesy spalania W tej sytuacji istotnym
elementem zwiększenia konkurencyjności województwa, obniŜenia kosztów gospodarowania
i poprawy jakości powietrza jest wzrost znaczenia lokalnych źródeł energii odnawialnej.
Opis działań oraz typy projektów:
Działania zgrupowane wokół tej osi odnoszą się przede wszystkim do dziedzin
najbardziej zagroŜonych degradacją lub gdzie jest wymagane usunięcie zagroŜeń. Będą to
przedsięwzięcia związane przede wszystkim z ochroną wód powierzchniowych i
podziemnych poprzez budowę, rozbudowę i modernizację kanalizacji i oczyszczalni ścieków.
Większego znaczenia nabierze naturalna
forma ochrony wód, jaką jest zwiększenie
lesistości na obszarach wododziałowych i wysokich zagroŜeń wód powierzchniowych i
podziemnych. Tworzone i rozbudowywane będą takŜe systemy lokalnego monitoringu
jakości wód w aspekcie zanieczyszczeń rolniczych.
52
Regionalny Program Operacyjny - Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013
Działania związane z ochroną powierzchni ziemi dotyczyć będą szerokiego spektrum
inwestycji w dziedzinie gospodarki odpadami, a takŜe przedsięwzięć edukacyjnych i
promocyjnych w tym zakresie.
Wśród działań na rzecz ochrony środowiska przewidziane jest takŜe stworzenie
sprawnie działającego systemu hydrotechnicznego regulującego stosunki wodne oraz
zabezpieczenie przeciwpowodziowe, a takŜe
unowocześnienie urządzeń osłony
przeciwpowodziowej.
Realizacja projektów dotyczących odnawialnych źródeł energii
doprowadzi do wzrostu jej udziału w bilansie energetycznym regionu wpływając korzystnie
na poprawę jakości powietrza w województwie.
2.1. Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i
modernizację infrastruktury ochrony środowiska;
-
-
budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków, w
tym dokończenie realizacji Masterplanu dla Wielkich Jezior Mazurskich oraz
zagospodarowania szlaków wodnych (punkty odbioru odpadów stałych i
płynnych)
zalesianie gruntów, zwłaszcza wyłączonych z uŜytkowania rolniczego,
połoŜonych w zlewniach jezior, zagroŜonych erozją, na terenach wód
podziemnych bez izolacji
tworzenie lokalnego monitoringu jakości wód w aspekcie zanieczyszczeń
rolniczych
przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami, przewidziane w Programie
Gospodarki Odpadami Województwa Warmińsko-Mazurskiego
2.2. Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami
-
inwestycje w infrastrukturę wytwarzania i przesyłu energii ze źródeł
odnawialnych
inwestycje wodno-kanalizacyjne na istniejących i tworzonych obszarach
koncentracji szeroko pojętego biznesu
inwestycje w zakresie ochrony przeciwpowodziowej ( w tym budowa
zbiorników hydrotechnicznych, wałów przeciwpowodziowych, małej retencji
wodnej itp.)
Kategorie interwencji: 39; 40; 41; 44;46;48; 53; 54; 55.
Beneficjenci:
- samorząd województwa warmińsko-mazurskiego
- jednostki samorządu terytorialnego województwa warmińsko-mazurskiego oraz ich
stowarzyszenia i związki
- samorządowe jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną, których
przedmiot działalności obejmuje zakres niniejszej osi
- regionalne dyrekcje lasów państwowych, działające na terenie województwa
- organizacje pozarządowe,
których przedmiotem działania jest
środowisko
przyrodnicze
- uczelnie wyŜsze i instytucje naukowo-badawcze
- podmioty, wykonujące usługi publiczne w zakresie ochrony środowiska
53
Regionalny Program Operacyjny - Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013
Komplementarność
Działania realizujące cel tej osi priorytetowej będą komplementarne z Programem
Operacyjnym Infrastruktura i Ochrona Środowiska na lata 2007-2013
Oś priorytetowa 3: Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego.
Cel: Zwiększenie dostępu do sieci i wykorzystania technik informatycznych w gospodarce i
sferze społecznej
Uzasadnienie wyboru osi
Region Warmii i Mazur w rozwoju infrastruktury informatycznej odbiega od poziomu
krajowego i zdecydowanie od poziomu Unii Europejskiej. Zmniejszenie róŜnic
ilościowych i jakościowych w infrastrukturze i usługach z zakresu dostępu do Internetu,
telekomunikacji oraz e-administracji jest znaczące dla moŜliwości rozwoju i
konkurencyjności regionu. W kontekście rozwoju regionu szczególnie istotne jest
wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania Internetu w stosunku do innych
regionów Polski oraz wewnątrz województwa pomiędzy duŜymi jednostkami osadniczymi, a
obszarami wiejskimi i małymi miastami.
Tworzenie programów informatyzacji, rozwój sieci i technik informatycznych jest
jednym z podstawowych warunków funkcjonowania nowoczesnej gospodarki i sfery
społecznej wspierając przedsiębiorczość, zwiększając atrakcyjność inwestycyjną oraz
atrakcyjność zamieszkania poprzez poprawę jakości Ŝycia, edukacji i obsługi
administracyjnej.
Działania oraz typy projektów:
W ramach tej osi priorytetowej realizowane będą działania i projekty związane z
upowszechnianiem nowoczesnych technik informacyjnych wśród mieszkańców Warmii i
Mazur i szerszym wykorzystaniem moŜliwości informatyki dla rozwoju przedsiębiorczości.
3.1.Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego
-
budowa szkieletowych regionalnych i lokalnych sieci szerokopasmowych
platformy elektroniczne na poziomie regionalnym i lokalnym
3.2. Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych
-
rozwój e - administracji i promocja e - usług publicznych
dostęp do technik teleinformatycznych dla przedsiębiorców
tworzenie i wzmocnienie sieci publicznych punktów zapewniających dostęp do
Internetu.
rozwój edukacji teleinformatycznej
54
Regionalny Program Operacyjny - Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013
Kategorie interwencji: 10; 13; 14; 15
Beneficjenci:
- samorząd województwa warmińsko-mazurskiego
- jednostki samorządu terytorialnego województwa warmińsko-mazurskiego oraz ich
stowarzyszenia i związki
- samorządowe jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną, których
przedmiot działalności obejmuje zakres niniejszej osi
- szkoły i uczelnie wyŜsze
- instytucje ochrony zdrowia
- małe i średnie przedsiębiorstwa
- instytucje otoczenia biznesu
- organizacje pozarządowe
- samorząd gospodarczy /zawodowy
Komplementarność
Działania realizujące cel tej osi priorytetowej będą komplementarne z Programem
Operacyjnym Konkurencyjna Gospodarka na lata 2007-2013
Oś priorytetowa 4: Przedsiębiorczość.
Cel: Wzrost potencjału gospodarczego i konkurencyjności przedsiębiorstw Warmii i Mazur.
Uzasadnienie wyboru osi
Jak wynika z opracowanych diagnoz oraz analizy SWOT, niedostateczny rozwój
przedsiębiorczości jest, obok słabej dostępności komunikacyjnej, podstawową przesłanką
niskiej konkurencyjności województwa warmińsko-mazurskiego. Celem działań,
proponowanych w ramach osi „Przedsiębiorczość” jest stworzenie warunków dla
zwiększenia aktywności gospodarczej mieszkańców regionu, przyciągnięcie inwestorów z
zewnątrz, wzrost udziału województwa w Produkcie Krajowym Brutto, a w konsekwencji
spadek poziomu bezrobocia i wzrost liczby osób pracujących.
Województwo warmińsko-mazurskie charakteryzuje się niŜszym od średniej krajowej
poziomem przedsiębiorczości. Wskaźnik liczby podmiotów gospodarczych na 10 tys.
mieszkańców wynosił w roku 1999 – 660, w 2003 r. – 773, a w 2004 - 762. Dystans do kraju
zwiększał się systematycznie – w roku 1999 liczba podmiotów gospodarczych na 10 tys.
mieszkańców w województwie kształtowała się na poziomie 84 % średniej krajowej, która
wynosiła 786, w r. 2003 obniŜyła się do 82% (przy średniej 938 podmiotów), a w roku 2004 .do 81% (średnia krajowa – 937). Wskaźnik przedsiębiorczości wykazuje znaczne – i
powiększające się zróŜnicowanie terytorialne, wpływające na tworzenie się jednej strony
55
Regionalny Program Operacyjny - Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013
obszarów o podwyŜszonej konkurencyjności i pręŜności gospodarczej, a z drugiej – obszarów
biedy i wykluczenia.
Tempo przyrostu liczby podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w
województwie warmińsko-mazurskim ogółem jest niŜsze od średniej krajowej. śaden z
podregionów ani Ŝadne z miast na prawach powiatu nie osiąga przeciętnej kraju. Jedynie
usługi nierynkowe rozwijały się szybciej od przeciętnej, co wskazuje na zbyt duŜy udział
sektora publicznego w gospodarce regionu.
Jeszcze gorzej wypadają porównania aktywności gospodarczej osób fizycznych.
Zakłady osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą, działalność gospodarczą
stanowiły w 1999 r. 79% ogólnej liczby podmiotów w województwie (w kraju – 80%),
natomiast w 2003 r. – w województwie – 80%, a w kraju – 84 %. Przeciętnie w
województwie przypadło na 10 tys. ludności w 1999 r. 530, a w 2003 r. 587 takich
podmiotów. Średnia krajowa wynosiła odpowiednio 625 i 732 podmioty. W 2004 wartość
tego wskaźnika obniŜyła się zarówno w województwie (do 573), jak i w kraju (do 724).
Wskaźnik ten tylko w województwie podkarpackim i lubelskim ma niŜszą wartość.
Jednym z czynników słabego rozwoju przedsiębiorczości w województwie
warmińsko-mazurskim jest niewystarczający potencjał instytucji otoczenia biznesu,
nierównomierne rozmieszczenie tych instytucji w regionie, brak spójnych systemów
informacji gospodarczej i doradztwa. Podejmowane w tym zakresie inicjatywy
charakteryzują się duŜym stopniem rozproszenia i autonomizacji, a instytucje wspierające
biznes same wymagają wzmocnienia.
Dominujące w gospodarce małe i średnie przedsiębiorstwa charakteryzują się ogólnie
niskim stopniem innowacyjności i nowoczesności. Zbyt niski jest udział firm przemysłowych
i usług rynkowych, zbyt wysoki natomiast – podmiotów handlowych i świadczących usługi
nierynkowe. Unowocześnienie zarówno struktury gospodarki, jak i poszczególnych
przedsiębiorstw stanowi jedna z głównych przesłanek wzrostu konkurencyjności
województwa warmińsko-mazurskiego.
W sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego, kiedy
konieczne jest szybkie zwiększenie konkurencyjności regionu, wsparcie przewidywane w
ramach osi priorytetowej Przedsiębiorczość nasilone będzie na obszarach o podwyŜszonym
potencjale rozwojowym oraz w dziedzinach o wyŜszych moŜliwościach konkurencyjnych przemyśle i turystyce wraz z usługami towarzyszącymi – logistycznymi, rachunkowymi i
finansowymi. W szczególności wspierane będą inwestycje w całoroczną bazę hotelowousługową, usługi sanatoryjne, odnowy biologicznej, rehabilitacji, usługi zdrowotne i socjalne
dla ludzi starszych. Wśród podmiotów przemysłowych szczególną wagę będą mieć firmy,
stosujące nowoczesne techniki i technologie. Wyłączone zostaną ze wsparcia podmioty,
których działalność moŜe szkodzić środowisku.
Osiągnięcie celu osi priorytetowej, jakim jest Wzrost potencjału gospodarczego i
konkurencyjności przedsiębiorstw Warmii i Mazur, wymaga podejmowania wielu działań w
róŜnych dziedzinach. Będzie to nie tylko bezpośrednie wsparcie inwestorów i instytucji
otoczenia biznesu, ale takŜe oddziaływanie na dziedziny umoŜliwiające lub ułatwiające
prowadzenie biznesu. WaŜnym elementem tej osi priorytetowej są teŜ przedsięwzięcia
przełamujące niekorzystne stereotypy postrzegania Warmii i Mazur jako regionu
peryferyjnego i zacofanego, a takŜe promujące marki i produkty regionalne.
Opis działań oraz typy projektów:
56
Regionalny Program Operacyjny - Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013
Podstawową grupę działań w tym obszarze stanowią przedsięwzięcia ułatwiające
istniejącym i nowo powstającym podmiotom gospodarczym dostęp do kapitału (dotacje
inwestycyjne, systemy poŜyczkowe i poręczeniowe), do wiedzy (instytucje otoczenia biznesu,
doradztwo), do innowacji (współpraca z ośrodkami naukowymi, parki i centra naukowotechnologiczne).
TakŜe wokół tej osi priorytetowej grupować się będą inicjatywy dotyczące tworzenia
powiązań kooperacyjnych i klastrów, promocji jakości, tworzenia wizerunku gospodarczego
regionu oraz systemu kreowania, produkcji i promocji produktów regionalnych, a takŜe
przedsięwzięcia realizujące Regionalną Strategię Innowacyjności Województwa WarmińskoMazurskiego.
4.1.
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw:
-
4.2.
Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych
-
4.3.
zwiększenie dostępu do kapitału inwestycyjnego, w tym dotacje na inwestycje
dotacje na tworzenie nowych miejsc pracy
wsparcie dla firm rozpoczynających działalność
wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych i tworzenie klastrów w
najbardziej innowacyjnych i konkurencyjnych branŜach w województwie
tworzenie sieci powiązań jednostek sektora B+R z biznesem
wspieranie
tworzenia
parków
technologicznych,
inkubatorów
przedsiębiorczości, wspólnych przedsięwzięć przemysłowo-naukowych
systemy informacji o innowacjach
kreowanie i promocja produktów regionalnych i rozpoznawalnych marek,
wiązanych z województwem warmińsko-mazurskim
marketing regionalny
Wzrost potencjału instytucji otoczenia biznesu
-
rozwój systemowych instrumentów finansowania przedsiębiorstw
wspieranie działalności eksportowej przedsiębiorstw
wspieranie systemu obsługi inwestora na poziomie regionalnym
wsparcie dla tworzenia spójnego systemu informacyjnego i doradczego dla
przedsiębiorstw (w tym inwestycje w wyposaŜenie i infrastrukturę w
nowopowstających i istniejących jednostkach otoczenia biznesu, naleŜących do
systemu)
Kategorie interwencji: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 3, 68
Beneficjenci:
-
podmioty gospodarcze
instytucje i organizacje wspierające rozwój przedsiębiorczości
jednostki naukowe
szkoły wyŜsze
szkoły zawodowe
57
Regionalny Program Operacyjny - Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013
- samorząd województwa
- jednostki samorządu terytorialnego
Komplementarność
Działania realizujące cel osi priorytetowej są komplementarne z Programami
operacyjnymi Konkurencyjna Gospodarka oraz Rozwoju Polski Wschodniej.
Oś priorytetowa 5: Turystyka.
Cel: Wzrost udziału turystyki w gospodarce regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności oferty
turystycznej regionu.
Uzasadnienie wyboru osi
Walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe województwa warmińsko –
mazurskiego stanowią o wysokiej atrakcyjności turystycznej regionu. Potencjał ten nie jest
jednak dostatecznie wykorzystany ze względu na niską jakość infrastruktury turystycznej i
zbyt słabą ofertę dla turystyki poza sezonem letnim. Pierwszą przeszkodę stanowi słaba
dostępność komunikacyjna województwa i jego peryferyjne połoŜenie. Ciągle niedostatecznie
rozwinięta jest baza noclegowa, obiekty sportu i rekreacji, obiekty wypoczynku
specjalistycznego oraz usługi okołoturystyczne. Nadal nie jest w wystarczającym stopniu
przełamany stereotyp postrzegania Warmii i Mazur jako miejsca wyłącznie wypoczynku
letniego, zwłaszcza związanego z wodą.
Województwo warmińsko-mazurskie dysponuje znacznymi moŜliwościami rozwoju
turystyki kwalifikowanej i hobbystycznej. Budowa bazy dla takiej turystyki (n.p. miejsca
podpatrywania ptaków i zwierząt, ścieŜki rowerowe, zagospodarowane szlaki turystyczne,
survival i inne) pozwoli na przyciągnięcie większej liczby turystów poza krótkim sezonem
letnim, bez przekraczania chłonności turystycznej terenu i nadmiernej antropopresji.
Region ma takŜe dobre warunki do rozwoju turystyki zimowej, zarówno zjazdowej,
jak przede wszystkim biegów narciarskich, wyścigów i rajdów psich zaprzęgów, Ŝeglarstwa
lodowego. Są to dziedziny o ogromnych moŜliwościach, które jednak – mimo pewnego
postępu – nadal są prawie zupełnie nie wykorzystywane.
Silną stroną województwa warmińsko – mazurskiego jest duŜa róŜnorodność
kulturowa i narodowościowa oraz wysokiej jakości dziedzictwo kulturowe. Walory te mogą
być wykorzystywane waŜny element atrakcyjności turystycznej województwa.
Dziedzictwo kulturowe regionu jest bardzo zróŜnicowane, co wynika z burzliwej
historii tych ziem, zmieniającej się ich przynaleŜności państwowej, róŜnorodności etnicznej.
Dbałość o nie świadczy o otwartości społeczeństwa Warmii i Mazur, a jednocześnie o
akceptacji historii. Dysponujemy zabytkami architektury gotyckiej (zamki i świątynie) i
barokowej, osiemnasto- i dziewiętnastowiecznymi dworami, secesyjnymi kamienicami, ale
teŜ i ciekawymi zabytkami techniki, jak wiadukty w Stańczykach, Kanał Ostródzko-Elbląski,
Kanał Mazurski. Renowacja, utrzymanie, wprowadzenie nowych funkcji w tych obiektach
jest jednym z elementów zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu.
58
Regionalny Program Operacyjny - Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013
Znajdujące się na Warmii i Mazurach miejsca wydarzeń historycznych (pole bitwy
pod Grunwaldem, Szlak Napoleoński, Kwatera Hitlera w GierłoŜy, bunkry w Mamerkach
itp.) powinny być odpowiednio zagospodarowane, wzbogacając ofertę turystyczną regionu.
Oferta ta powinna takŜe być poszerzona o przedsięwzięcia związane z kulturą współczesną.
Z tego względu konieczne jest wsparcie inwestycji, dotyczących infrastruktury kultury.
Atrakcyjność oferty turystycznej to nie tylko baza noclegowa, ale takŜe urządzenia
paraturystyczne i towarzyszące. Jest to pole do znacznej aktywności gospodarczej, zwłaszcza
na obszarach związanych z Ŝeglarstwem oraz na terenach zgrupowań domków rekreacyjnych,
pensjonatów i gospodarstw agroturystycznych.
W regionie występują moŜliwości rozwoju funkcji uzdrowiskowej, co wymaga (obok
spełnienia warunków prawnych) odpowiedniej infrastruktury, związanej z tą funkcją .
Przedsięwzięcia związane z rozwojem bazy turystycznej muszą być ściśle
skorelowane z promocją i informacją turystyczną na róŜnych poziomach – od lokalnego po
regionalny, w kraju i za granicami. Wzrastająca konkurencja między ofertami turystycznymi
w kraju i zagranicą powoduje konieczność rozwoju i promocji lokalnych i regionalnych
produktów turystycznych, wykorzystujących systemowo róŜnorodne walory atrakcyjności
turystycznej.
Jedną z nadal zbyt słabo wykorzystywanych na Warmii i Mazurach form turystyki jest
turystyka kongresowa i konferencyjna, a takŜe wystawiennictwo i targi. Dodatkowym atutem
dla promowania tego typu rozwiązań jest stosunkowa bliskość metropolii Warszawy i
Gdańska (z lotniskami międzynarodowymi) oraz Kaliningradu i państw nadbałtyckich.
Turystyka kongresowa i targowa wymaga specjalistycznej, dobrze wyposaŜonej bazy, stwarza
jednak moŜliwości wykorzystywania jej przez cały rok.
Efektem dodatkowym rozwoju turystyki będzie podwyŜszenie poziomu Ŝycia
mieszkańców poprzez podwyŜszenie ilości i standardu usług oferowanych w województwie
oraz rozwój lokalnej i regionalnej przedsiębiorczości.
Podstawowym warunkiem, jaki muszą spełniać wszystkie formy działalności
turystycznej i towarzyszącej turystyce, jest stosowanie rozwiązań uwzględniających
wymagania ochrony środowiska. Turystyka na obszarze województwa warmińskomazurskiego ma być przyjazna i gościom, i środowisku przyrodniczego.
Opis działań oraz typy projektów:
Działania zgrupowane wokół osi priorytetowej Turystyka będą skierowane na
budowę, rozbudowę i modernizację bazy noclegowej, obiektów dla turystyki specjalistycznej,
zagospodarowanie i rozbudowę szlaków turystycznych i ścieŜek rowerowych oraz budowę i
modernizację baz sportu, rekreacji i wypoczynku.
Wsparcie dotyczyć będzie takŜe
obiektów towarzyszących – gastronomicznych, rozrywkowych, świadczących usługi dla
turystów.
Pomoc inwestycyjna skierowana będzie takŜe na infrastrukturę rozwoju kultury o
charakterze ponadlokalnym.
Istotną grupę działań w tej osi priorytetowej stanowić będą projekty związane
zagospodarowaniem i oznakowaniem szlaków i atrakcji turystycznych, w tym takŜe z
udostępnianiem dla celów turystycznych zasobów przyrody regionu.
59
Regionalny Program Operacyjny - Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013
Wspierane będą inwestycje w całoroczną bazę hotelowo-usługową i pensjonatową, a
takŜe proponujące niekonwencjonalne formy turystyki i wypoczynku, zwłaszcza poza
sezonem letnim.
Osobne działania dotyczyć będą rozwoju informacji turystycznej, krajowej i
zagranicznej promocji regionu i środowisk lokalnych, tworzenia i popularyzacji produktów
turystycznych, opracowania i produkcji pamiątek i emblematów regionalnych, a takŜe
upowszechniania tradycji kulinarnych wielokulturowego społeczeństwa Warmii i Mazur.
Wśród działań zgrupowanych wokół tej osi przewiduje się takŜe moŜliwości szkoleń
specjalistycznych i zawodowych dla kadry, związanej z realizacją programu.
5.1. Wzrost potencjału turystycznego
-
budowa, rozbudowa i modernizacja bazy noclegowej wszystkich typów
budowa lub modernizacja infrastruktury na potrzeby turystyki kongresowej i
konferencyjnej oraz obiektów wystawowo – targowych
podstawowa infrastruktura, związana z rozwojem funkcji uzdrowiskowej
zagospodarowanie i oznakowanie szlaków i atrakcji turystycznych
rozwój infrastruktury turystycznej na obszarach o wybitnych walorach
przyrodniczych; udostępnianie zasobów przyrody dla celów poznawczych i
turystyki kwalifikowanej
zagospodarowanie nieczynnych linii i obiektów kolejowych na cele
turystyczne
inwestycje w infrastrukturę kultury, wzbogacającą ofertę turystyczną
województwa
renowacja, odbudowa i adaptacja obiektów dziedzictwa kulturowego
unowocześnianie form wykorzystywania obiektów dziedzictwa kulturowego,
zabezpieczenia przed zagroŜeniami, urządzanie terenów otaczających,
podświetlenia itp.
5.2. Wzrost atrakcyjności bazy sportowo – rekreacyjnej;
5.3
obiekty sportowo – rekreacyjne
budowa i modernizacja infrastruktury sportowej o znaczeniu krajowym
Promocja województwa i jego oferty turystycznej
-
systemy i centra informacji turystycznej
tworzenie i promocja oferty turystycznej regionu
programy rozwoju i promocji regionalnych i lokalnych produktów
turystycznych
lokalne i regionalne pamiątkarstwo
tradycje kulinarne.
Kategorie interwencji: 56, 57, 58,. 59;60;61.
Beneficjenci:
60
Regionalny Program Operacyjny - Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013
-
Regionalna i lokalne organizacje turystyczne
Podmioty gospodarcze
Samorząd województwa
Jednostki samorządu terytorialnego, ich stowarzyszenia i związki
Organizacje pozarządowe
Kościoły i związki wyznaniowe
Okręgowe dyrekcje lasów państwowych, działające na terenie województwa
Muzea
Instytucje kultury
Komplementarność
Działania realizujące cel tej osi priorytetowej będą komplementarne z Programem
Operacyjnym Konkurencyjna Gospodarka, PO Infrastruktura i Środowisko,
Oś priorytetowa 6 : Infrastruktura społeczna.
Cel: Szeroka dostępność do usług społecznych dobrej jakości
konkurencyjności regionu.
czynnikiem wzrostu
Uzasadnienie wyboru osi
Jedną z przesłanek podejmowania – zwłaszcza przez inwestorów zagranicznych decyzji o lokalizacji inwestycji jest dostępność do usług społecznych o wysokiej jakości.
Brany pod uwagę jest poziom edukacji, wyŜsze uczelnie, opieka zdrowotna i bezpieczeństwo
publiczne.
Edukacja (do poziomu ponadgimnazjalnego) i podstawowa opieka zdrowotna
stanowią podstawowe czynniki rozwoju społecznego, a ich dostępność wpływa w znacznym
stopniu na atrakcyjność zamieszkania, zapobiega wyludnianiu się obszarów i przeciwdziała
ich peryferyzacji. Zorganizowane systemy ratownictwa, dostępne usługi medyczne, wysokie
poczucie bezpieczeństwa w duŜym stopniu wpływają takŜe na decyzje dotyczące wyboru
Warmii i Mazur jako miejsca wypoczynku i uprawiania turystyki.
Podobnie jak w innych dziedzinach, tak i w infrastrukturze społecznej sytuacja w
województwie warmińsko-mazurskim sytuuje je na końcowych miejscach wśród 16
regionów. Odsetek uczniów i studentów w poszczególnych grupach wieku jest generalnie
niŜszy od średniej krajowej. Na 10 tys. mieszkańców przypada o 100 studentów mniej niŜ
średnio w kraju (województwo – 393 osoby, kraj – 493), co plasuje województwo
warmińsko-mazurskie na 13 miejscu w kraju, za województwami: lubuskim, podkarpackim i
opolskim.
Specyficzne warunki województwa warmińsko-mazurskiego – rozproszenie sieci
osadniczej, dalekie odległości, malejąca liczba dzieci i młodzieŜy na obszarach wiejskich,
niechętne edukacji postawy społeczne – sprawiają, Ŝe przełamywanie tych barier staje się
jednym z warunków rozwoju regionu i wzrostu jego konkurencyjności.
61
Regionalny Program Operacyjny - Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013
Jednym z czynników rozwoju przedsiębiorczości jest dostęp do siły roboczej o
odpowiednich kwalifikacjach. Przy duŜej stopie bezrobocia w województwie warmińskomazurskim zaczyna się obserwować niedobór ludzi o kwalifikacjach zawodowych, znających
nowe techniki i technologie, umiejących posługiwać się nowoczesnymi narzędziami pracy.
Zapewnienie takich kadr wymaga wzmocnienia szkolnictwa zawodowego, przede wszystkim
rozbudowy i modernizacji warsztatów szkolnych, laboratoriów i innych miejsc praktycznej
nauki zawodu, a takŜe rozwoju kształcenia zawodowego w systemie pozaszkolnym.
Obok edukacji istotną kwestią jest zapewnienie właściwego poziomu usług
zdrowotnych, przede wszystkim ponadpodstawowych. Warunkowane jest to posiadaniem
nowoczesnego sprzętu diagnostycznego, zabiegowego, rehabilitacyjnego.
Istotnym problemem w województwie warmińsko-mazurskim jest konieczność
restrukturyzacji sieci szpitali i wprowadzenie nowych funkcji – opieki paliatywnej,
rehabilitacji, opieki długoterminowej, a takŜe leczenia uzaleŜnień, jakie niesie ze sobą rozwój
cywilizacyjny.
Opis działań oraz typy projektów:
Zgrupowane wokół osi priorytetowej „Infrastruktura społeczna” działania skierowane
będą na budowę nowych, modernizację i rozbudowę istniejących placówek i obiektów
świadczących usługi z zakresu edukacji na kaŜdym poziomie. Istotną przesłanką tych działań
będzie poprawa dostępności przestrzennej do usług edukacyjnych, poprzez systemy
dowoŜenia, ale teŜ i budowę internatów, burs i innych tego typu obiektów. Przewiduje się
takŜe działania związane z unowocześnieniem wyposaŜenia w sprzęt i pomoce naukowe, a
takŜe inwestycje w warsztatach szkolnych.
Osobną grupę stanowią działania, mające na celu wzmocnienie słuŜb bezpieczeństwa
publicznego poprzez poprawę bazy lokalowej, zakupy nowego wyposaŜenia i sprzętu,
rozbudowę systemu straŜnic i posterunków.
6.1. Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną
-
modernizacja i rozbudowa, tworzenie bazy dydaktycznej uczelni wyŜszych
modernizacja i rozbudowa centrów kształcenia praktycznego i ustawicznego;
budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego na
wszystkich poziomach
unowocześnienie bazy szkół podstawowych i gimnazjalnych;
wyposaŜenie szkół, placówek edukacyjnych i szkół wyŜszych w nowoczesny
sprzęt i pomoce optymalizujące proces kształcenia
zaplecze socjalno- bytowe dla uczniów, studentów, nauczycieli i
wykładowców zagranicznych
6.2. Wysoki poziom zabezpieczenia i dostępności medycznej i opiekuńczej
-
doposaŜenie w sprzęt i aparaturę medyczną placówek ochrony zdrowia o
zasięgu ponadlokalnym
wzmocnienie systemu ratownictwa medycznego
tworzenie, wzmocnienie i modernizacja infrastruktury i jednostek ochrony
zdrowia:
62
Regionalny Program Operacyjny - Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013
-
opieki paliatywnej,
opieki długoterminowej,
rehabilitacyjnych,
ośrodków uzaleŜnień
tworzenie i modernizacja infrastruktury słuŜącej wsparciu osób starszych i
niepełnosprawnych
Kategorie interwencji: 75; 76; 79.
Beneficjenci:
-
samorząd województwa
jednostki samorządu terytorialnego, ich stowarzyszenia i związki
szkoły wyŜsze
zakłady opieki zdrowotnej
jednostki ratownictwa medycznego
organizacje pozarządowe
podmioty gospodarcze
Komplementarność
Działania realizujące cel tej osi priorytetowej będą komplementarne z Programem
Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko i PO Rozwoju Polski Wschodniej.
Oś priorytetowa 7 : Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast.
Cel: Wzmocnienie miast o wysokim potencjale rozwojowym jako atrakcyjnych centrów
przedsiębiorczości, usług i zamieszkiwania .
Uzasadnienie wyboru osi
Miasta województwa warmińsko-mazurskiego cechuje znaczna rozpiętość wielkości,
z przewagą miast małych i najmniejszych. W miastach do 20 tys. mieszkańców mieszka w
województwie 33% ludności miejskiej, w kraju – 21%. Liczący 173 tys. mieszkańców
Olsztyn jest na 22 miejscu wśród największych miast Polski, a Elbląg (128 tys.) – na 31.
W strukturze sieci osadniczej miasta pełnią róŜne funkcje – ośrodków o znaczeniu
lokalnym,
ponadlokalnym, subregionalnym
oraz regionalnym. Funkcję ośrodka
regionalnego pełni Olsztyn, aplikujący do statusu metropolii. PodwyŜszonym potencjałem
rozwojowym charakteryzują się przede wszystkim ośrodki o znaczeniu ponadlokalnym.
Charakterystyczną cechą miast województwa warmińsko-mazurskiego jest znaczny
udział zasobów mieszkaniowych w najstarszych grupach wieku, które wymagają
63
Regionalny Program Operacyjny - Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013
modernizacji i wprowadzenia współczesnych funkcji. Wiele z nich objętych jest juŜ ochroną
konserwatorską.
Miasta stanowią Ŝywy organizm, podlegający stałym przemianom. Niektóre obszary
tracą swoje funkcje (np. tereny i budynki uŜytkowane kiedyś przez wojsko czy upadłe
obecnie zakłady przemysłowe), powstają nowe dzielnice mieszkaniowe ze specyficznymi
problemami, inne natomiast ulegają degradacji ze względów technicznych i ekonomicznych.
Działania zgrupowane wokół osi priorytetowej Wzmocnienie miast o wysokim
potencjale rozwojowym jako atrakcyjnych centrów zamieszkania, przedsiębiorczości i usług
skierowane będą na wyeliminowanie przyczyn i skutków degradacji obszarów oraz na ich
oŜywienie – aktywizację zarówno w aspekcie gospodarczym jak i społecznym.
Zapobieganie degradacji obszarów miejskich dotyczyć będzie przede wszystkim
dzielnic bloków mieszkaniowych, powstałych w latach 70-tych i 80 – tych ubiegłego wieku.
Budowane w przestarzałych technologiach wielkiej płyty budynki wymagają pilnej
termomodernizacji, wymiany instalacji wewnętrznych, modernizacji systemów grzewczych
(w tym wprowadzenia energii ze źródeł odnawialnych), a takŜe zmian w bryłach
architektonicznych obiektów i odnowienia elewacji.
W duŜych skupiskach ludności, a takimi są te dzielnice, powstają takŜe problemy i
napięcia społeczne. Tworzą się tu, zwłaszcza wśród młodzieŜy, grupy zagroŜone
wykluczeniem środowiskowym.
Powstanie infrastruktury kulturalnej, sportowej,
informatycznej, terapeutyczno-poradniczej i opiekuńczej na osiedlach jest warunkiem zmiany
niekorzystnych postaw młodzieŜy.
Inne problemy występują na obszarach śródmiejskich, zabudowanych kamienicami,
niejednokrotnie podlegającymi ochronie konserwatorskiej. Są one własnością prywatną lub
naleŜą do wspólnot mieszkaniowych. Problemem tutaj jest pogarszający się stan techniczny
budynków – dachów, instalacji wewnętrznych, elewacji – przy znacznym niedoborze
środków finansowych na te cele. W centrach miast gromadzą się instytucje i podmioty
gospodarcze, banki, usługi wyŜszego rzędu, istotne jest zatem właściwe zagospodarowanie
terenów – chodników, oświetlenia, terenów zielonych.
W warunkach miast województwa warmińsko-mazurskiego problem stanowią tereny
pozostałe po zlikwidowanych jednostkach wojskowych oraz poprzemysłowe. Są one
atrakcyjnie połoŜone i zabudowane, powinny więc być wykorzystane na cele produkcyjne,
usługowe, kulturalne.
Realizacja działań w miastach wpłynie bezpośrednio na wzrost potencjału
gospodarczego, atrakcyjność inwestycyjną, przedsiębiorczość oraz poprawi jakość Ŝycia w
regionie.
Opis działań oraz typy projektów:
Działania zgrupowane wokół osi „Rozwój, restrukturyzacja, i rewitalizacja miast”
obejmować będą trzy grupy zagadnień: humanizację blokowisk, rewitalizację centrów miast,
rewitalizację i adaptację terenów powojskowych i poprzemysłowych.
W obszarze osiedli przewiduje się działania związane z budynkami z wielkiej płyty,
otaczającymi je terenami osiedlowymi, budową, modernizacją i adaptacją obiektów na cele
kulturalne, sportowe, opiekuńcze, terapeutyczno – poradnicze, informatyczne.
64
Regionalny Program Operacyjny - Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013
W obszarze centrów miast działania skierowane będą na modernizację i rewitalizację
zabudowy, a takŜe otaczających terenów.
Wydatki na projekty w ramach tej osi powinny być zaplanowane w ramach
zintegrowanych programów działań rozwoju miejskiego .
7.1. Humanizacja blokowisk
-
modernizacja
i
remonty
budynków
wielorodzinnych,
zwłaszcza
zrealizowanych w przestarzałych technologiach przemysłowych
techniczne instalacje budynków
projekty podnoszące efektywność energetyczną
budowa, modernizacja i adaptacja obiektów na cele kulturalne, sportowe,
opiekuńcze, terapeutyczno – poradnicze, informatyczne.
7.2. Rewitalizacja centrów miast
-
modernizacja, remonty i adaptacja zabudowy, objętej programami rewitalizacji
zagospodarowanie terenów (tereny zielone, infrastruktura dla pieszych, mała
architektura)
7.3. Rewitalizacja terenów powojskowych i poprzemysłowych
-
rekultywacja terenów zanieczyszczonych
budowa i modernizacja lokalnej infrastruktury technicznej, warunkującej
wprowadzenie nowych funkcji
modernizacja i adaptacja zabudowy do nowych funkcji
zagospodarowanie terenów.
Kategorie interwencji: 62, 78
Beneficjenci:
- jednostki samorządu terytorialnego
- jednostki świadczące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu
terytorialnego
- stowarzyszenia, związki i porozumienia jednostek samorządu terytorialnego
- organizacje pozarządowe
- spółdzielnie mieszkaniowe
- wspólnoty mieszkaniowe
- podmioty gospodarcze
Komplementarność
Działania realizowane w ramach osi priorytetowej są komplementarne z Programem
Operacyjnym Kapitał ludzki.
65
Regionalny Program Operacyjny - Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013
Oś priorytetowa 8 : Pomoc techniczna
Cel: Zapewnienie zdolności administracyjnej instytucjom uczestniczącym we wdraŜaniu RPO
Warmia i Mazury 2007-2013 oraz wsparcie potencjalnych beneficjentów programu
Uzasadnienie wyboru osi
Skuteczne wykorzystanie funduszy strukturalnych zaleŜy w duŜej mierze od zdolności
administracyjnych instytucji uczestniczących we wdraŜaniu programów operacyjnych. W
okresie programowym 2007-2013 instytucjom zaangaŜowanym we wdraŜanie funduszy
strukturalnych na poziomie regionalnym powierzono więcej obowiązków niŜ w okresie
programowym 2004-2006 (tj. oprócz wdraŜania i uczestniczenia we wdraŜaniu regionalnego
programu operacyjnego, na poziomie województwa odbywać się będzie takŜe zarządzanie
RPO 2007-2013).
Ponadto skala środków pochodzących z funduszy strukturalnych, moŜliwych do
pozyskania w regionie Warmii i Mazur w latach 2007-2013, jest o wiele większa niŜ alokacja
jaką dysponowało województwo warmińsko-mazurskie w okresie 2004-2006.
W związku z powyŜszym sprawna absorpcja przyznanych województwu środków z
UE będzie wymagać nakładów finansowych, które zapewnią efektywne zarządzanie,
wdraŜanie, monitorowanie, kontrolę i ocenę RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013.
Obsługa przez województwo tak złoŜonego systemu wymaga zaangaŜowania w ten proces
wysoko wykwalifikowanych pracowników, którzy zostaną wyposaŜeni w odpowiedni sprzęt i
narzędzia oraz stworzony zostanie dla nich odpowiedni system dokształcania i doskonalenia
zawodowego.
Ponadto do zadań instytucji zaangaŜowanych w realizację RPO Warmia i Mazury na
lata 2007-2013 naleŜało będzie rozpowszechnianie i promocja programu oraz zapewnienie
sprawnego przepływu i wymiany informacji pomiędzy uczestnikami procesu jego realizacji w
celu podniesienia świadomości w społeczeństwie o moŜliwościach wykorzystania funduszy
strukturalnych w regionie oraz kreowanie ich pozytywnego wizerunku wśród potencjalnych
beneficjentów.
WaŜne jest takŜe zapewnienie ciągłości programowania funduszy strukturalnych, w
związku z tym do zadań instytucji realizujących RPO 2007-2013 naleŜało będzie równieŜ
przygotowanie kolejnych dokumentów programowych na lata 2014-2018, co jest procesem
skomplikowanym i długotrwałym, i tym samym wymagającym odpowiedniego wsparcia
finansowego na jego przeprowadzenie.
Opis działań i typy projektów
Działania zgrupowane wokół osi priorytetowej Pomoc techniczna skierowane będą na
wsparcie procesu realizacji RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz na zapewnienie
ciągłości programowania na lata 2014-2018, jak równieŜ na wsparcie działań informacyjnych
i promocyjnych RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013 wraz z promocją procesu
programowania na kolejny okres programowy.
66
Regionalny Program Operacyjny - Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013
8.1. Wsparcie procesu realizacji RPO 2007-2013 oraz programowania na lata 2014-2020:
-
-
-
-
-
Zatrudnienie
pracowników
wypełniających
zadania
związane
z
przygotowaniem, wyborem, oceną, monitorowaniem, kontrolą i audytem
projektów i programu oraz zajmujących się kontrolą finansową i weryfikacją
płatności w ramach RPO 2007-20013 oraz uczestniczących w procesie
programowania na lata 2014-2018,
Wsparcie procesu oceny i selekcji projektów: organizacja prac i obsługa
Komitetów Sterujących organizacja prac i obsługa paneli ekspertów, zakup
ekspertyz na potrzeby oceny i selekcji wniosków,
Organizacja prac i obsługa Komitetów Monitorujących RPO 2007-2013, a
takŜe zbieranie i analiza danych na potrzeby procesu wdraŜania i
monitorowania pomocy,
Wsparcie procesu kontroli: kontrola realizacji projektów (w tym kontrola na
miejscu realizacji projektu),
Wsparcie procesu przygotowania projektów: finansowanie kosztów
związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej związanej z
przygotowaniem projektów (np. studium wykonalności, analiza kosztów i
korzyści, ocena oddziaływania na środowisko),
Podnoszenie kwalifikacji osób zajmujących się wdraŜaniem RPO 2007-2013
oraz programowaniem na lata 2014-2020: organizacja i przeprowadzanie
szkoleń dla personelu zaangaŜowanego w realizacje RPO 2007-2013 oraz
programowanie na lata 2014-2018 oraz udział tych pracowników w
szkoleniach i innych formach kształcenia w zakresie związanym z
problematyką wdraŜania funduszy strukturalnych (np. seminaria, staŜe, wizyty
studyjne, studia specjalistyczne, kursy językowe, itp.), organizacja i
przeprowadzanie szkoleń dla pozostałych osób zaangaŜowanych we wdraŜanie
RPO 2007-2013 oraz programowanie na okres 2014-2018 (w szczególności dla
ekspertów dokonujących oceny projektów, członków Komitetów Sterujących i
Komitetów Monitorujących),
Stworzenie stanowisk pracy dla pracowników zajmujących się realizacją RPO
2007-2013 oraz programowaniem na okres 2014-2018: pokrycie kosztów
wynajmu i remontu powierzchni biurowej, w której pracować będą osoby
zaangaŜowane we wdraŜanie RPO 2007-2013 oraz programowanie na lata
2014-2018, jak równieŜ zakup sprzętu, wyposaŜenia i materiałów biurowych
dla tych pracowników,
Zakup sprzętu, wyposaŜenia i środków transportu na potrzeby wdraŜania RPO
2007-2013 oraz programowania na lata 2014-2018,
Przygotowanie analiz, badań, sprawozdań oraz finansowanie pomocy
ekspertów zewnętrznych w celu opracowania optymalnego systemu wdraŜania
RPO 2007-2013 oraz kolejnego programu operacyjnego na lata 2014-2018,
Wsparcie procesu oceny w ramach RPO 2007-2013 (ewaluacje mid-term, ongoing, ex-post, itp.) oraz przygotowanie ewaluacji ex-ante w trakcie
opracowywania dokumentów programowych na lata 2014-2018 –
finansowanie zarówno samych ocen, jak równieŜ obsługi całego procesu
ewaluacji.
8.2. Działania informacyjne i promocyjne:
-
Przygotowanie, publikacja i upowszechnianie materiałów informacyjnych i
promocyjnych – dokumentów programowych, podręczników procedur
67
Regionalny Program Operacyjny - Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013
-
wdraŜania, broszur, folderów, biuletynów informacyjnych, materiałów
prasowych i innych publikacji na temat RPO 2007-2013 oraz procesu
programowania na lata 2014-2018,
Przygotowanie i upowszechnianie materiałów promocyjnych (np. gadŜety),
Kampanie w mediach dotyczące RPO 2007-2013 oraz programowania na
okres 2014-2018,
Badania opinii publicznej oraz monitoring mediów,
Badania ewaluacyjne działań promocyjnych i informacyjnych,
Stworzenie i administrowanie stronami internetowymi na temat RPO 20072013 oraz programowania na okres 2014-2018,
Organizacja i przeprowadzanie konferencji, seminariów i spotkań
informacyjnych na temat RPO 2007-2013 oraz programowania na lata 20142018,
Zakup sprzętu, wyposaŜenia i materiałów biurowych na potrzeby realizacji
działań informacyjnych i promocyjnych RPO 2007-2013 oraz programowania
na lata 2014-2018,
Stworzenie, wyposaŜenie i utrzymanie punktów informacyjnych na temat RPO
2007-2013 oraz programowania na lata 2014-2018,
Organizacja i przeprowadzanie szkoleń dla beneficjentów na temat RPO 20072013 oraz sposobów i zasad wdraŜania funduszy strukturalnych w okresie
2014-2018,
Organizacja i przeprowadzanie imprez promujących fundusze strukturalne UE,
RPO 2007-2013 oraz proces programowania na lata 2014-2020,
Zatrudnienie osób zajmujących się informacją i promocją na podstawie umów
cywilno-prawnych,
Kategorie interwencji: 84, 85
Beneficjenci:
- instytucja zarządzająca programem,
- instytucje wdrąŜające program,
- instytucja programująca na lata 2014-2018
Komplementarność
Działania realizowane w ramach osi będą komplementarne do Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna
68
Regionalny Program Operacyjny - Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013
o Wskaźniki monitoringu realizacji.
Tabela: Wskaźniki monitoringu realizacji priorytetów i działań Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i
Mazury na lata 2007 – 2013.
Rodzaj
wskaźnika
Nazwa wskaźnika
Oś priorytetowa 1:
Rezultatu
Wartość w
roku
bazowym
Zakładana
wartość w
roku
docelowym
Źródło
danych
Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna
- Czas przejazdu na drodze krajowej nr 16
- Przewozy pasaŜerów i towarów transportem
kolejowym
- Ruch lotniczy (starty i lądowania)
- Podmioty gospodarcze z ułatwionym dostępem
komunikacyjnym
Oddziaływania Dostępność komunikacyjna (syntetyk ESPON)
Oś priorytetowa 2: Środowisko przyrodnicze
Rezultatu
Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska i
gospodarkę wodną na 1 mieszkańca
Oddziaływania Udział wód powierzchniowych w I i II klasie
czystości
Oś priorytetowa 3: Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
Rezultatu
- Liczba przedsiębiorstw korzystających z
Internetu
- Odsetek gospodarstw domowych
korzystających z Internetu
Oddziaływania
Oś priorytetowa 4:
Rezultatu
Przedsiębiorczość
Udział pracujących w sektorze prywatnym
Oddziaływania Wartość dodana brutto na 1 mieszkańca w relacji
do średniej krajowej
Oś priorytetowa 5: Turystyka
Rezultatu
- Liczba miejsc noclegowych całorocznych
- Liczba turystów korzystających z noclegów
- Liczba zwiedzających muzea
Oddziaływania Odsetek pracujących w usługach rynkowych
Oś priorytetowa 6: Infrastruktura społeczna
Rezultatu
- Odsetek uczniów i studentów w poszczególnych
grupach wieku
- Liczba placówek medycznych w dziedzinach
objętych programem
69
Regionalny Program Operacyjny - Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013
Oddziaływania Liczba pracujących w dziedzinach objętych osią
priorytetową
Oś priorytetowa 7: Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast
Rezultatu
- Liczba podmiotów gospodarczych w miastach
- Liczba ludności miejskiej
Oddziaływania Współczynnik urbanizacji
Oś priorytetowa 8: Pomoc techniczna
Rezultatu
Oddziaływania
70
Regionalny Program Operacyjny - Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013
ROZDZIAŁ 6
PLAN FINANSOWY
Plan finansowy dla Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia - Mazury na lata 20072013 w mln EUR - podział środków na osie priorytetowe
Priorytety
Udział
priorytetu
Środki
Środki
Wkład Krajowy
we
publiczne publiczne
Środki
UE
wkład
Ogółem
wkładzie
UE +
UE
prywatne
(w %) publiczny
UE
krajowe
(EFRR)
ogółem
(w %)
1=2+6
2=3+5
3
4=3/2
5
6
7
390,53
390,53
331,95
85%
58,58
0,00
32%
109,84
109,84
93,36
85%
16,48
0,00
9%
73,22
69,56
62,24
85%
7,32
3,66
6%
75%
32,85
32,85
19%
85%
85%
14,64
9,15
7,32
0,00
12%
5%
85%
16,48
0,00
9%
85%
85%
84%
5,49
9,29
170,28
0,00
0,00
43,83
3%
5%
100%
IV.
Podstawowa
Infrastruktura techniczna
regionalna i lokalna
Środowisko
przyrodnicze
Infrastruktura
społeczeństwa
informacyjnego
Przedsiębiorczość
262,79
229,94
197,09
V.
VI.
Turystyka
Infrastruktura społeczna
146,45
61,02
139,13
61,02
124,48
51,87
93,36
31,12
51,87
1037,34
I.
II
III.
Rozwój, restrukturyzacja
109,84
109,84
i rewitalizacja miast
VIII. Pomoc techniczna
36,61
36,61
IX. Rezerwa
61,16
61,16
Wartość programu ogółem
1251,45 1207,62
VII.
Plan finansowy dla Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia - Mazury na lata 20072013 w mln EUR - podział środków na osie priorytetowe i lata
Priorytety
I.
Podstawowa Infrastruktura
techniczna regionalna i lokalna
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Środki
Środki
Krajowy
publiczne publiczne
Środki
Ogółem
wkład
prywatne
UE +
UE
publiczny
krajowe
(EFRR)
1=2+6
2=3+5
3
5
6
390,53
390,53
331,95
58,58
0,00
56,39
56,59
56,74
54,87
55,10
55,30
56,39
56,59
56,74
54,87
55,10
55,30
47,93
48,10
48,23
46,64
46,84
47,00
8,46
8,49
8,51
8,23
8,27
8,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
71
Regionalny Program Operacyjny - Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
2013
Środowisko przyrodnicze
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
55,53
109,84
15,86
15,92
15,96
15,43
15,50
15,55
15,62
55,53
109,84
15,86
15,92
15,96
15,43
15,50
15,55
15,62
47,20
93,36
13,48
13,53
13,57
13,12
13,17
13,22
13,28
8,33
16,48
2,38
2,39
2,39
2,31
2,32
2,33
2,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Infrastruktura społeczeństwa
informacyjnego
73,22
69,56
62,24
7,32
3,66
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Przedsiębiorczość
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Turystyka
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Infrastruktura społeczna
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
10,57
10,61
10,64
10,29
10,33
10,37
10,41
262,79
37,95
38,08
38,18
36,92
37,08
37,21
37,37
146,45
21,15
21,22
21,28
20,58
20,66
20,74
20,82
61,02
8,81
8,84
8,87
8,57
8,61
8,64
8,68
10,04
10,08
10,11
9,77
9,82
9,85
9,89
229,94
33,20
33,32
33,41
32,31
32,44
32,56
32,70
139,13
20,09
20,16
20,21
19,55
19,63
19,70
19,78
61,02
8,81
8,84
8,87
8,57
8,61
8,64
8,68
8,99
9,02
9,04
8,74
8,78
8,81
8,85
197,09
28,46
28,56
28,64
27,69
27,81
27,91
28,03
124,48
17,98
18,04
18,09
17,49
17,56
17,63
17,70
51,87
7,49
7,52
7,54
7,29
7,32
7,34
7,38
1,06
1,06
1,06
1,03
1,03
1,04
1,04
32,85
4,74
4,76
4,77
4,62
4,63
4,65
4,67
14,64
2,11
2,12
2,13
2,06
2,07
2,07
2,08
9,15
1,32
1,33
1,33
1,29
1,29
1,30
1,30
0,53
0,53
0,53
0,51
0,52
0,52
0,52
32,85
4,74
4,76
4,77
4,62
4,63
4,65
4,67
7,32
1,06
1,06
1,06
1,03
1,03
1,04
1,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Rozwój, restrukturyzacja i
rewitalizacja miast
109,84
109,84
93,36
16,48
0,00
15,86
15,92
15,96
15,43
15,50
15,55
15,62
15,86
15,92
15,96
15,43
15,50
15,55
15,62
13,48
13,53
13,57
13,12
13,17
13,22
13,28
2,38
2,39
2,39
2,31
2,32
2,33
2,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
72
Regionalny Program Operacyjny - Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013
VIII. Pomoc techniczna
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
IX. Rezerwa
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Wartość programu ogółem
36,61
5,29
5,31
5,32
5,14
5,17
5,18
5,21
61,16
8,83
8,86
8,89
8,59
8,63
8,66
8,70
1251,45
36,61
5,29
5,31
5,32
5,14
5,17
5,18
5,21
61,16
8,83
8,86
8,89
8,59
8,63
8,66
8,70
1207,62
31,12
4,49
4,51
4,52
4,37
4,39
4,41
4,43
51,87
7,49
7,52
7,54
7,29
7,32
7,34
7,38
1037,34
5,49
0,79
0,80
0,80
0,77
0,77
0,78
0,78
9,29
1,34
1,35
1,35
1,31
1,31
1,32
1,32
170,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43,83
73
Regionalny Program Operacyjny - Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013
ROZDZIAŁ 7
SYSTEM ZARZĄDZANIA I WDRAśANIA PROGRAMU
System realizacji został przygotowany przede wszystkim w oparciu o Narodowe
Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 – 2013 – wstępny projekt przyjęty w dniu 14 lutego
2006 r. przez Radę Ministrów RP .
7.1. Instytucje biorące udział w realizacji RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013
7.1.1. Instytucja koordynująca program – Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego
Do głównych zadań instytucji koordynującej regionalne programy operacyjne naleŜy
zapewnienie jednolitych systemów zarządzania i kontroli oraz zapewnienie efektywności i
prawidłowości wykorzystania środków we wszystkich regionach. Jej podstawowe zadania to:
1. negocjowanie programów operacyjnych z Komisją Europejską przy współpracy z
Instytucjami Zarządzającymi,
2. zapewnienie jednolitości dokumentów związanych z wdraŜaniem,
3. przygotowanie wytycznych do formułowania kryteriów wyboru projektów.
7.1.2 Instytucja zarządzająca programem– Zarząd Województwa Warmińsko –
Mazurskiego
Funkcje instytucji zarządzającej RPO Warmia – Mazury
Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
będzie pełnił Zarząd
Instytucja zarządzająca moŜe delegować część lub całość funkcji, z zastrzeŜeniem
zapewnienia skutecznego systemu raportowania i monitorowania tych funkcji instytucjom
pośredniczącym, które sama wyznaczy. W ramach RPO przewiduje się moŜliwość
przekazania wdraŜania działań m.in. dotyczących wsparcia przedsiębiorczości odpowiednim
instytucjom pośredniczącym.
Do głównych funkcji instytucji zarządzającej regionalnym programem operacyjnym
naleŜy:
1. Przygotowanie projektu regionalnego programu operacyjnego,
2. Udział w negocjowaniu z Komisją Europejską regionalnego programu operacyjnego,
3. Określenie i zapewnienie stosowania procedur zapewniających prawidłowość
wydatkowania środków finansowych w ramach programu,
74
Regionalny Program Operacyjny - Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013
4. Zapewnienie prowadzenia i stosowania rzetelnego systemu księgowego,
sprawozdawczości finansowej oraz monitorowania,
5. Zapewnienie stosowania procedur monitorowania i raportowania nieprawidłowości
oraz odzyskiwania kwot niezaleŜnie wypłaconych,
Zadania instytucji zarządzającej obejmują w szczególności:
1. zapewnienie, Ŝe wybór projektów do finansowania następuje zgodnie z kryteriami
stosowanymi dla programu operacyjnego i Ŝe projekty te, przez cały okres ich realizacji,
są zgodne z odpowiednimi zasadami wspólnotowymi i krajowymi,
2. zapewnienie weryfikacji dostarczenia współfinansowanych produktów i usług oraz tego,
Ŝe wydatki zadeklarowane przez beneficjentów zosta³y faktycznie poniesione i są
zgodne z odpowiednimi zasadami wspólnotowymi i krajowymi,
3. zapewnienie istnienia systemu rejestrowania i przechowywania w formie elektronicznej
szczegółowych rejestrów księgowych dla kaŜdego projektu w ramach programu
operacyjnego oraz gromadzenia danych niezbędnych dla zarządzania finansowego,
monitoringu, weryfikacji, audytów i oceny,
4. zapewnienie stosowania przez beneficjentów oraz wszystkie instytucje zaangaŜowane w
realizację programu operacyjnego odrębnych systemów księgowania lub odpowiednich
kodów księgowych dla wszystkich operacji finansowych związanych z projektem,
5. zapewnienie prowadzenia ewaluacji programu zgodnie z wymogami UE,
6. ustanowienie procedur dla zapewnienia, Ŝe wszystkie dokumenty związane z wydatkami
i audytem, niezbędne dla zapewnienia właściwej ścieŜki audytu, są prawidłowo
przechowywane,
7.
zapewnienie, realizowanej przez komórki audytu wewnętrznego w Instytucji
Zarządzającej, harmonizacji wykonywania audytu wewnętrznego, odnoszącego się do
programów operacyjnych,
8. zapewnienie otrzymywania przez instytucję certyfikującą wszystkich niezbędnych
informacji o procedurach i weryfikacjach prowadzonych w związku z wydatkami, dla
potrzeb certyfikacji,
9. kierowanie pracą Komitetu Monitorującego program operacyjny i zapewnienie mu
wymaganych dokumentów, umoŜliwiających monitorowanie wdraŜania PO w świetle
jego celów,
10. przygotowanie oraz przekazywanie KE, zatwierdzonych przez komitet monitorujący,
sprawozdań rocznych i końcowych na temat postępów realizacji programów,
11. przygotowanie opisu systemu określającego w szczególności organizację i procedury
obowiązujące instytucje zarządzające i certyfikujące oraz instytucje pośredniczące, a
takŜe instytucje audytowe lub inne instytucje odpowiedzialne za wykonywanie audytu
w imieniu instytucji audytowej (zgodnie z art. 70.1 projektu rozporządzenia ogólnego),
12. zapewnienie zgodności realizacji programu z wymogami informowania i promocji,
13. przekazywanie Komisji informacji umoŜliwiających jej ocenę duŜych projektów,
14. przekazywanie Komisji Europejskiej rocznej prognozy wydatków programu na bieŜący
i następny rok.
7.1.3. Komitet Monitorujący
Komitet Monitorujący będzie powołany przez instytucję zarządzającą regionalnym
programem operacyjnym. Do głównych zadań Komitetu Monitorującego program naleŜy:
75
Regionalny Program Operacyjny - Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013
-
-
rozpatrywanie i zatwierdzanie działań i kryteriów wyboru projektów w ramach
regionalnego programu operacyjnego (kryteria te podlegają rewizji w zaleŜności od
potrzeb),
rekomendowanie projektów do realizacji w ramach regionalnego programu operacyjnego,
okresowe badanie postępu w zakresie osiągania szczegółowych celów, określonych
w regionalnym programie operacyjnym,
badanie rezultatów realizacji regionalnego programu operacyjnego,
rozpatrywanie propozycji przesunięć środków finansowych w ramach priorytetów
realizowanych w programach operacyjnych,
rozpatrywanie i zatwierdzanie przygotowanych przez instytucję zarządzającą sprawozdań,
rozpatrywanie i zatwierdzanie propozycji zmian regionalnego programu operacyjnego,
rozpatrywanie i zatwierdzanie planu działań informacyjnych i promocyjnych w ramach
regionalnego programu operacyjnego.
7.1.4. Jednostka monitorująco - kontrolna
Ciągłość, trwałość i sprawność funkcjonowania systemu monitorowania i oceny
zapewni wyspecjalizowana jednostka organizacyjna, która zostanie wyodrębniona w
strukturze administracyjnej Urzędu Marszałkowskiego. Jej głównym zadaniem będzie
gromadzenie i przetwarzanie danych pozwalających na ocenę realizacji kolejnych etapów
wdraŜania Programu. Poprzez gromadzenie i opracowywanie danych, jednostka zapewni
merytoryczną obsługę prac Komitetu Monitorującego.
System monitorowania i oceny realizacji Programu będzie docelowo jednym z
modułów systemu monitorowania i diagnozowania ogółu procesów i zjawisk społecznogospodarczych oraz zmian przestrzennych zachodzących w województwie. Będzie on
funkcjonalnie powiązany m.in. z systemem informacji o terenie, a takŜe z systemem
monitorowania zmian w zagospodarowaniu przestrzennym.
7.1.5. Jednostka finansująca
Za otrzymywanie środków finansowych od Komisji Europejskiej oraz przekazywanie
ich do beneficjentów odpowiada jednostka organizacyjna, wyodrębniona w urzędzie
marszałkowskim, do której głównych zadań naleŜy9:
-
dokonywanie transferów środków finansowych do beneficjentów pomocy,
przygotowanie raportów z przepływów finansowych i przekazywanie ich do instytucji
koordynującej regionalne programy operacyjne,
przygotowanie dla instytucji płatniczej10 sprawozdań na temat nieprawidłowości
finansowych,
rozliczanie środków finansowych zgodnie z właściwym rozporządzeniem UE.
9
Powierzenie urzędowi marszałkowskiemu nw. zadań wymaga zmiany m.in. Ustawy o finansach publicznych.
Instytucja płatnicza, zarządzana przez ministra właściwego ds. finansów publicznych, odpowiada za system przyjmowania
i przekazywania środków UE przeznaczonych na realizację programów operacyjnych oraz za koordynację przepływów
finansowych.
10
76
Regionalny Program Operacyjny - Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013
7.1.6. Instytucja audytowa
Zgodnie z NSRO dla wszystkich programów operacyjnych planowane jest
powierzenie funkcji instytucji audytowej Generalnemu Inspektorowi Kontroli Skarbowej w
strukturze ministerstwa właściwego do spraw finansów publicznych.
Zadania instytucji audytowej obejmują:
1. przedstawienie Komisji, w terminie 9 miesięcy od zatwierdzenia programu
operacyjnego, strategii audytu obejmującej podmioty dokonujące audytów, stosowaną
metodologię, metody kontroli wyrywkowej dla potrzeb audytu oraz indykatywny plan
audytu,
2. zapewnienie prowadzenia audytów w celu weryfikacji skutecznego funkcjonowania
systemu zarządzania i kontroli programu operacyjnego,
3. przygotowanie raportu z oceny zgodności z art. 57 do 61 projektu rozporządzenia
ogólnego systemu zarządzania i kontroli programu operacyjnego (zgodnie z art. 70 p.2
projektu rozporządzenia ogólnego),
4. zapewnienie prowadzenia audytów projektów na stosownej próbie, w celu weryfikacji
zgłaszanych wydatków,
5. przygotowanie dla KE corocznych raportów oraz raportu końcowego z kontroli
zawierających wyniki audytów przeprowadzonych w danym roku zgodnie ze strategią
audytu oraz przedstawiających ewentualne stwierdzone braki w systemie zarządzania i
kontroli programu operacyjnego,
6. coroczne przygotowanie, na podstawie kontroli i audytów przeprowadzonych na
odpowiedzialność instytucji audytowej, opinii stwierdzającej, czy system zarządzania
i kontroli daje uzasadnioną pewność, iŜ deklaracje wydatków przedkładane Komisji
Europejskiej są poprawne i czy transakcje, których one dotyczą, są poprawne i zgodne
z prawem,
7. coroczne przedstawianie, w uzasadnionych przypadkach, deklaracji częściowego
zamknięcia, zawierającego ocenę zgodności z prawem i prawidłowości stosownych
wydatków,
8. przedłoŜenie do Komisji Europejskiej deklaracji zamknięcia pomocy.
7.1.7. Ocena
Za przeprowadzenie oceny regionalnego programu operacyjnego odpowiada zarząd
województwa. Prowadzone oceny mają na celu poprawę jakości, efektywności i spójności
pomocy funduszy strukturalnych w ramach wdraŜanych programów operacyjnych. Przed
rozpoczęciem realizacji programu dokonana zostanie ocena ex-ante. W trakcie realizacji
programu dokonywane będą roczne oceny realizacji programu operacyjnego oraz ocena expost, czyli ocena po zakończeniu realizacji programu.
7.1.8. Audyt wewnętrzny
77
Regionalny Program Operacyjny - Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013
W strukturze Urzędu wyodrębniona zostanie komórka audytu wewnętrznego. Zgodnie
z NSRO Komórka audytu wewnętrznego nie jest zaangaŜowana w Ŝadną działalność
operacyjną jednostki sektora finansów publicznych. Pełni ona funkcję ciała doradczego,
zapewniając jednocześnie o prawidłowym funkcjonowaniu systemu zarządzania i kontroli.
Ustanowienie audytu wewnętrznego wiąŜe się bezpośrednio z wdraŜaniem ustawy z dnia 30
czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). Komórki
audytu wewnętrznego w Instytucji Zarządzającej mogą harmonizować wykonywanie audytu
wewnętrznego odnoszącego się do programów operacyjnych w Instytucji Pośredniczącej i
WdraŜającej.
7.1.9. Informacja i promocja
Za informację i promocję odpowiada instytucja zarządzająca programem, czyli Zarząd
Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
7.1.10. Beneficjenci
Beneficjentem jest podmiot, instytucja lub przedsiębiorstwo, publiczny lub prywatny,
odpowiedzialny za realizację oraz monitorowanie i raportowanie wdraŜania projektów, które
uzyskały dofinansowanie w ramach programu.
7.2. Procedura wyboru projektów do RPO Warmia i Mazury 2007 – 2013
Szczegółowa procedura naboru i oceny projektów określona zostanie w Podręczniku
wdraŜania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia – Mazury 2007 – 201311. Niemniej
jednak naleŜy zakładać, iŜ opierać się będzie na następujących załoŜeniach :
1. Wybór projektów do RPO dokonywany jest przez Instytucję Zarządzająca, czyli
Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego;
2. Za przygotowanie Kryteriów wyboru projektów odpowiada Zarząd Województwa,
przy ewentualnej współpracy z Instytucją Koordynującą , tj. Ministerstwem Rozwoju
Regionalnego (w zakresie kryteriów ogólnych)
3. Kryteria wyboru projektów zatwierdzone zostaną przez Komitet Monitorujący;
4. Wszystkie projekty, proponowane do dofinansowania w ramach RPO zgłaszane są –
zgodnie z wyznaczonym trybem do Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Warmińsko – Mazurskiego (Jednostki odpowiedzialnej za odpowiedzialnej za nabór
projektów);
5. Zarząd Województwa powoła Komitet Sterujący (ciało opiniodawcze) oraz Panele
ekspertów, którzy uczestniczyć będą w procesie oceny projektów (Forma
konkursowa)
Ponadto Zarząd Województwa przewiduje dwie „drogi” wyboru projektów, tj. :
11
Zwanym dalej „RPO”
78
Regionalny Program Operacyjny - Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013
7.2.1 Formę „bezkonkursową” – „Lista projektów kluczowych”
Forma ta dotyczyć będzie wyłącznie Projektów kluczowych z punktu widzenia
realizacji strategii województwa warmińsko – mazurskiego, które umieszczone zostaną w
„Planie inwestycyjnym Województwa Warmińsko – Mazurskiego” .
Na podstawie zgłoszonych przez Beneficjentów opisów projektów – Jednostka ds.
Wyboru Projektów dokona oceny merytorycznej przedsięwzięć ( przy uwzględnieniu
kryteriów opisanych szczegółowo w Podręczniku wdraŜania …), uwzględniającej przede
wszystkim :
-
spójność z zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego,
wpływ projektu na realizację strategii województwa, potrzeby i problemy
Jednostka wyboru projektów zaproponuje – do zatwierdzenia
Zarządowi
Województwa „Listę projektów kluczowych … „ wraz ze szczegółowym ich uzasadnieniem.
Lista ta będzie weryfikowana co pół roku, m.in. w oparciu o stan przygotowania
technicznego, instytucjonalnego oraz nowe, zgłoszone propozycje.
7.2.2. Forma „konkursowa”
7.2.2.1 Weryfikacja projektów - „preselekcja”
Zgodnie z wyznaczonym trybem beneficjent składa fiszkę projektową, na podstawie
której Jednostka ds. Wyboru Projektów dokonuje sprawdzenia poprawności formalnej oraz
merytorycznej pod kątem zgodności z zapisami RPO. Na właściwy konkurs zgłoszone
zostaną projekty, zgodne z zapisami RPO oraz kompletne z punktu widzenia formalnego,
które przeszły procedurę preselekcji. Akceptacja projektu podczas preselekcji nie oznacza
zakwalifikowania projektu do realizacji, bowiem wybór projektu do dofinansowania
uzaleŜniony jest od dalszej oceny merytorycznej .
7.2.2.2.
Konkurs – „ocena merytoryczna”
Panel Ekspertów, reprezentowany przez przedstawicieli Marszałka i instytucji
regionalnych dokona oceny merytorycznej projektów i przyporządkuje im odpowiednią rangę
w oparciu o kryteria merytoryczne i nadaną im wagę punktową, określoną Procedurach
wdraŜania …. .
7.2.2.3. Listy rankingowe - opinia
Komitety Sterujący wyda opinię dla Zarządu Województwa w zakresie
przygotowanych list rankingowych i umieszczonych tam projektów. Przy formułowaniu
opinii winny zostać uwzględnione taki kwestie jak np. : zasadność nadanych projektom
poszczególnych wag punktowych
79
Regionalny Program Operacyjny - Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013
7.2.2.4.
Zawarcie umów
80
Regionalny Program Operacyjny - Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013
ROZDZIAŁ 8
ZAŁĄCZNIKI
8.1. Szacunkowa lista głównych projektów
Zostanie przygotowana, na tym etapie nie jest wymagana
8.2. Lista programów pomocy publicznej
W opracowaniu dla wszystkich województw
8.3. Ewaluacja programu
Zgodnie z art.57 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju
(Dz. U. Nr116, poz. 1206) oraz projektem rozporządzenia Rady ustanawiającego ogólne
przepisy dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego i Funduszu Spójności – art.46;art.47;art.66 Regionalny Program Operacyjny
Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 poddany zostanie ewaluacji ex-ante (ocenie
szacunkowej) przed rozpoczęciem realizacji programu (ewaluacja ex-ante), w trakcie
wdraŜania ewaluacji ad-hoc, ocenie bieŜącej (ewaluacji on-going) oraz ocenie pełnej
(ewaluacji ex-post) po zakończeniu realizacji programu.
8.3.1 Ewaluacja ex-ante (ocena szacunkowa)
Instytucją odpowiedzialną za przeprowadzenie procesu ewaluacji ex-ante jest
Samorząd Województwa reprezentowany przez Zarząd we współpracy z Ministerstwem
Rozwoju Regionalnego w ramach którego, w Departamencie Koordynacji Polityki
Strukturalnej działa Krajowa Jednostka Oceny.
Celem ewaluacji ex-ante jest podniesienie jakości programowania Regionalnego
Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 poprzez analizę dokumentu w
następujących ogólnych zakresach:
-
analiza mocnych i słabych stron regionu uwzględniająca specyfikę sytuacji społecznogospodarczej, regionalnego rynku pracy, stanu środowiska naturalnego, a takŜe:
peryferyjnego połoŜenia regionu oraz niskiej dostępności komunikacyjnej,
81
Regionalny Program Operacyjny - Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013
-
ocena trafności przyjętych celów, priorytetów i planowanych działań - łącznie z
alokacją środków budŜetowych - programu w stosunku do problemów i kwestii
społeczno-gospodarczych, które program ma rozwiązać,
ocena efektywności i trwałości planowanych działań w obszarach interwencji,
ocena systemu wdraŜania i systemu wskaźników pod względem przyszłego systemu
monitoringu i ewaluacji,
ocena wartości dodanej z tytułu pomocy wspólnotowej,
ocena sytuacji społeczno-gospodarczej, sytuacji na regionalnym rynku pracy z
uwzględnieniem szans zawodowych kobiet i męŜczyzn,
ocena stanu środowiska naturalnego wraz z rozwiązaniami zapewniającymi zgodność
z krajową i wspólnotową polityką w tym zakresie,
ocena spójności programu z krajowymi i wspólnotowymi dokumentami
programowymi.
PowyŜszy zakres procesu ewaluacji powinien odnosić się równieŜ do krajowych i
europejskich trendów ekonomicznych z uwzględnieniem zmian zachodzących na rynkach
pracy.
8.3.2 Ocena ad-hoc oraz ewaluacja on-going (ocena bieŜąca)
W okresie trwania realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013 przeprowadzona zostanie, przez podmiot powołany przez Instytucję
Zarządzającą, ocena ad-hoc połączona z monitorowaniem programu. Wyniki oceny ad-hoc
zostaną przekazane komitetowi monitorującemu program operacyjny, instytucji zarządzającej
NSRO oraz Komisji Europejskiej.
Ponadto podmiot powołany przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem
Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013 odpowiedzialny będzie za przygotowanie
oceny rocznej z realizacji programu i przygotowanie sprawozdania do przekazania dla
Komisji Europejskiej. PowyŜsze sprawozdania roczne powinny zawierać następujące
informacje:
-
postęp we wdraŜaniu RPO WiM,
stan wykonania finansowego RPO WiM,
stan wykonania finansowego w rozbiciu na kategorie pomocy, przyjęte przez Komisję
Europejską,
kroki podjęte przez instytucję zarządzającą RPO WiM oraz przez komitet
monitorujący w celu zagwarantowania jakości i skuteczności procesu wdraŜania,
działania podjęte w związku z promocją i informacją RPO WiM,
informacje o postępie i finansowaniu duŜych projektów oraz globalnych dotacji.
W celu przygotowania rocznych sprawozdań dla Komisji
przeprowadzona moŜe zostać seria lub pojedyncze badania on-going.
Europejskiej
8.3.3 Ewaluacja ex-post (ocena pełna)
82
Regionalny Program Operacyjny - Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013
Przeprowadzona przez Komisję Europejskią we współpracy z Państwem
Członkowskim i Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym WarmiaMazury 2007-2013 ewaluacja ex-post przeprowadzona będzie dla kaŜdego celu po
zakończeniu wdraŜania programu operacyjnego.
Ewaluacja ex-post ma na celu:
-
podsumowanie i oceną całości programu, wpływ społeczno-gospodarczy i wpływ na
priorytety Wspólnoty,
ocenę skuteczności programowania w ramach kaŜdego celu oraz określenie wniosków
dla polityki, dotyczących spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej,
zbadanie efektywności w osiągnięciu zakładanych celów,
ocenę efektywności wykorzystania środków finansowych,
określenie czynników przyczyniających się do osiągnięcia sukcesu lub poraŜki
realizacji programu operacyjnego, łącznie z warunkami zrównowaŜenia i wskazuje
dobre praktyki.
8.4. Ocena oddziaływania na środowisko
Sprawa w toku
8.5. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych
Konsultacje społeczne prac i samego wstępnego projektu RPO odbywają się w trzech
formach. Pierwsza to zespół roboczy powołany przez Marszałka Województwa Warmińsko –
Mazurskiego. Druga to proces zbierania propozycji – uwag oraz trzecia to prezentacja
zapisów dokumentu na spotkaniach.
W dniu 7 lutego 2005 roku Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego
powołał Grupę Roboczą ds. opracowania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i
Mazury na lata 2007 – 2013. W jej skład weszli zatrudnieni w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie specjaliści- dyrektorzy
merytorycznych departamentów a ponadto szeroka reprezentacja partnerów społecznych i
gospodarczych :
-
przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego w regionie (Urzędy Miasta w
Olsztynie, Elblągu i Ełku, Urząd Gminy w Jedwabnie, Starostwo Powiatowe w
Kętrzynie),
środowisk biznesowych (Warmińsko – Mazurski Sejmik Gospodarczy),
środowiska naukowego (Uniwersytet Warmińsko – Mazurski),
środowiska organizacji pozarządowych (Rada Organizacji Pozarządowych
Województwa Warmińsko – Mazurskiego)
przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie,
przedstawiciel wojewody warmińsko-mazurskiego,
83
Regionalny Program Operacyjny - Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013
-
instytucji finansowych (Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie),
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie
Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej
Warmińsko – Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie,
wypełniając na etapie opracowywania dokumentu w ten sposób proces konsultacji dokumentu
ze środowiskami, które reprezentują. Dobór instytucjonalny a potem osobowy grupy
pozwolił na zebranie osób będących specjalistami w swoich dziedzinach, jednocześnie
będących zainteresowanymi i zaangaŜowanymi w rozwój regionu. Skład osobowy Grupy
oparto przede wszystkim o osoby przeszkolone w zakresie programowania operacyjnego
rozwoju regionalnego w ramach akcji 3.3 Specjalnego Programu Przygotowawczego do
Funduszy Strukturalnych programu przedakcesyjnego PHARE.
Grupa do dnia dzisiejszego formalnie spotkała się cztery razy – na dwudniowych i
jednodniowych warsztatach.. Uczestnikom warsztatów dostarczono wiedzę w zakresie
projektów regulacji europejskich w sprawie Polityki Spójności, krajowe załoŜenia do
programowania na lata 2007 – 2013 a takŜe aktualną diagnozę sytuacji społecznogospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego. Metodą Aktywnego Planowania
Strategicznego zidentyfikowano zarys programu operacyjnego Warmii i Mazur w części
celów, osi priorytetowych i planowanych działań w kontekście realizacji Strategii rozwoju
społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020.
Dwukrotnie odbyło się takŜe nieformalne spotkanie części grupy i dotyczyły one
koordynacji programowania rozwoju w regionie z prowadzonym na poziomie krajowym
procesem opracowania programów operacyjnych rządu oraz weryfikacji wiedzy uczestników
procesu Strategicznych zakresie Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007 2013.
Na początku stycznia 2006 r. odbyły się dwudniowe warsztaty poświęcone
wypracowaniu wariantów instytucjonalnego systemu wdraŜania RPO w województwie
warmińsko-mazurskim, z których sporządzono raport.
Nieustannie zbierane są informacje oraz uwagi do projektu RPO, na które na dzień
dzisiejszy składają się wnioski Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie,
Prezydenta Miasta Elbląg, Związku Ochotniczych StraŜy PoŜarnych RP w Olsztynie, gestora
sieci energetycznych Energetycznego regionie - Koncernu Energetycznego ENERGA.
Na konsultacje ROP Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 składają się takŜe na dzień
dzisiejszy spotkania odbyte dwukrotnie z reprezentantem organizacji pozarządowych - Radą
Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz ze środowiskiem
naukowym (Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie) a takŜe z
przedstawicielami spółdzielni mieszkaniowych .
W celu pełnego poddania weryfikacji społecznej projektu RPO Warmia i Mazury
2007-2013 sporządzono Plan konsultacji RPO Warmia Mazury 2007-2013 oraz społecznych
konsultacji wyników prognoz oddziaływania na środowisko. Został on przygotowany z
uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2005
roku w sprawie trybu i terminów konsultacji, współdziałania i współpracy przy
opracowywaniu Narodowego Planu Rozwoju, programów operacyjnych i strategii
wykorzystania Funduszu Spójności oraz wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
pt. „Procedury przygotowania programów operacyjnych na lata 2007-2013 w ramach NSRO
84
Regionalny Program Operacyjny - Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013
Organizacja prac” i zgodnie z jego zapisami konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie:
druga połowa marca 2006 – 31 maja 2006. Zakończenie procesu konsultacji RPO Warmia i
Mazury oraz konsultacji oceny oddziaływania na środowisko ww. Programu planowane jest
na sierpień 2006. Planuje się włączenie w proces następujących uczestników:
-
Minister Rozwoju Regionalnego lub przedstawiciel
przedstawiciele województw ościennych
jednostki samorządu terytorialnego w województwie na spotkaniach w kaŜdym
powiecie (gminy i powiaty)
środowisko biznesowe
środowisko naukowe
środowisko młodzieŜowe
organizacje pozarządowe
organizacje turystyczne
środowisko dziennikarskie
Konsultacje zostaną przeprowadzone w następujących formach:
-
Upowszechnianie elektronicznej wersji RPO: strona internetowa (+formularz
umoŜliwiający zgłaszanie uwag), dystrybucja płyt CD z dokumentem
konferencje regionalne i spotkania w powiatach
spotkania środowiskowe
audycje radiowe i informowanie społeczeństwa poprzez telewizję regionalną
inne upubliczniające treść dokumentu
Promocja i informacja RPO
Odpowiednią informację i promocję programu operacyjnego oraz projektów
realizowanych w jego ramach, skierowaną do obywateli UE oraz beneficjentów zapewni
instytucja zarządzająca. Informacja i promocja ma słuŜyć podkreśleniu roli Wspólnoty oraz
zapewnić przejrzystość pomocy udzielanej ze środków polityki spójności. Informacja i
promocja musi odpowiadać wymogom określonym w odpowiednim rozporządzeniu Komisji
Europejskiej.
85
Download