Ocena warunków zdrowotnych w pracowniach komputerowych w

advertisement
Druk wewnętrzny Państwowej Inspekcji Sanitarnej
F/HDM/06
Data wydania: 02.11.2009r.
Strona 1 (3)
Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego
Formularz do protokołu kontroli Nr…………………………………………….. z dnia………………………………...
Ocena warunków zdrowotnych w pracowniach komputerowych w szkołach
Uwaga: wypełniając formularz należy zaznaczyć właściwą odpowiedź odzwierciedlającą stan faktyczny w czasie kontroli.
1. Nazwa szkoły …………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Liczba pracowni komputerowych ......................
Nr sali ……….., powierzchnia sali…………., liczba stanowisk………., powierzchnia sali / 1 stanowisko ………………………...
Nr sali ……….., powierzchnia sali…………., liczba stanowisk………., powierzchnia sali / 1 stanowisko ………………………...
Nr sali ……….., powierzchnia sali……….…, liczba stanowisk………., powierzchnia sali / 1 stanowisko ………………………...
Nr sali ……….., powierzchnia sali…………., liczba stanowisk………., powierzchnia sali / 1 stanowisko ………………………...
3. Liczba uczniów korzystających z 1 stanowiska komputerowego:.............................................................................................
Lp.
4.
Kontrolowane zagadnienia
powierzchnia stanowiska zapewnia uczniom
dostateczną przestrzeń do nauki
4.2.
powierzchnie blatów stołów matowe
4.3.
krzesła obrotowe z regulacją wysokości
4.5.
5.
5.1.
Ocena
Wyposażenie stanowisk komputerowych:
4.1.
4.4.
Podstawa prawna
wyposażenie pracowni w dobrym stanie
technicznym
stoły i krzesła dostosowane do zasad
ergonomii
Dz.U.98.148.973.Zał. pkt.8.1
Załącznik 1. Minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,
jakie powinny spełniać stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe
8.1. Stanowisko pracy powinno być tak zaprojektowane, aby pracownik miał
zapewnioną dostateczną przestrzeń pracy, pozwalającą na umieszczenie
wszystkich elementów obsługiwanych ręcznie w zasięgu kończyn górnych.
Dz.U.98.148.973.Zał. pkt.4.4.
Załącznik 1. Minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,
jakie powinny spełniać stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe
4.4. Powierzchnia blatu stołu powinna być matowa, najlepiej barwy jasnej.
Dz.U.98.148.973.Zał. pkt.5.1
Załącznik 1. Minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,
jakie powinny spełniać stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe
5.1. Krzesło stanowiące wyposażenie stanowiska pracy powinno posiadać:
a) dostateczną stabilność, przez wyposażenie go w podstawę co najmniej
pięciopodporową z kółkami jezdnymi,
b) wymiary oparcia i siedziska, zapewniające wygodną pozycję ciała i swobodę
ruchów,
c) regulację wysokości siedziska w zakresie 400÷500 mm, licząc od podłogi,
d) regulację wysokości oparcia oraz regulację pochylenia oparcia w zakresie: 5{\f1
\u65518\'3f} do przodu i 30{\f1 \u65518\'3f} do tyłu,
e) wyprofilowanie płyty siedziska i oparcia odpowiednie do naturalnego wygięcia
kręgosłupa i odcinka udowego kończyn dolnych,
f) możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360{\f1 \u65518\'3f},
g) podłokietniki.
Dz.U.03.6.69 §23.1
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i
higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 grudnia
2002 r.
§ 23.1. Maszyny i inne urządzenia techniczne utrzymuje się w stanie
zapewniającym pełną sprawność działania oraz bezpieczeństwo pracy i nauki.
Dz. U. 03.6.69 §9.2
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i
higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 grudnia
2002 r.
§ 9.2. Sprzęty, z których korzystają osoby pozostające pod opieką szkoły lub
placówki, dostosowuje się do wymagań ergonomii.
Ustawienie monitorów:
odległość między sąsiadującymi monitorami
zachowana (nie mniej niż 0,6 m)
Dz.U.98.148.973.Zał. pkt.8.2
Załącznik 1. Minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,
jakie powinny spełniać stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe
8.2. Stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy powinno być tak
usytuowane w pomieszczeniu, aby zapewniało pracownikowi swobodny dostęp do
tego stanowiska. Odległości między sąsiednimi monitorami powinny wynosić co
najmniej 0,6 m, a między pracownikiem i tyłem sąsiedniego monitora - co najmniej
0,8 m.
Druk wewnętrzny Państwowej Inspekcji Sanitarnej
F/HDM/06
Data wydania: 02.11.2009r.
Strona 2 (3)
5.2.
odległość między uczniem, a tyłem
sąsiedniego monitora zachowana (nie mniej
0,8m)
5.3.
płaszczyzny ekranów monitorów ustawione
w sposób ograniczający olśnienie i odbicie
światła
5.4.
6.
ekrany monitorów ustawione prawidłowo do
linii wzroku uczniów
Dz.U.98.148.973.Zał. pkt.8.2
Załącznik 1. Minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,
jakie powinny spełniać stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe
8.2. Stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy powinno być tak
usytuowane w pomieszczeniu, aby zapewniało pracownikowi swobodny dostęp do
tego stanowiska. Odległości między sąsiednimi monitorami powinny wynosić co
najmniej 0,6 m, a między pracownikiem i tyłem sąsiedniego monitora - co najmniej
0,8 m.
Dz.U.98.148.973.Zał. pkt.2.3
Załącznik 1. Minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,
jakie powinny spełniać stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe
2.3. Ustawienie ekranu monitora względem źródeł światła powinno ograniczać
olśnienie i odbicia światła.
Dz.U.98.148.973.Zał. pkt.4.3 b
Załącznik 1. Minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,
jakie powinny spełniać stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe
4.3. Wysokość stołu oraz siedziska krzesła powinna być taka, aby zapewniała:
b) odpowiedni kąt obserwacji ekranu monitora w zakresie 20÷500 w dół (licząc od
linii poziomej na wysokości oczu pracownika do linii poprowadzonej od jego oczu
do środka ekranu), przy czym górna krawędź ekranu monitora nie powinna
znajdować się powyżej oczu pracownika;
Wyposażenie techniczne pracowni:
Dz.U.03.169.1650 §29.3 t.j.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy
z dnia 26 września 1997 r., tekst jednolity z dnia 28 sierpnia 2003 r.
§ 29.3. Okna i świetliki powinny być wyposażone w odpowiednie urządzenia
eliminujące nadmierne operowanie promieni słonecznych padających na
stanowiska pracy.
6.1.
istnieje możliwość ochrony przed
nasłonecznieniem ( żaluzje, zasłony, inne)
6.2.
oświetlenie sztuczne: jarzeniowe / żarowe /
mieszane
6.3.
6.4.
punkty świetlne posiadają oprawy
eliminujące olśnienie
punkty świetlne czynne
Dz.U.98.148.973.Zał. pkt.9.1,b
Załącznik 1. Minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,
jakie powinny spełniać stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe
9.1. Oświetlenie powinno zapewniać komfort pracy wzrokowej, a szczególnie:
b) należy ograniczyć olśnienie bezpośrednie od opraw, okien, przezroczystych lub
półprzezroczystych ścian albo jasnych płaszczyzn pomieszczenia oraz olśnienie
odbiciowe od ekranu monitora, w szczególności przez stosowanie odpowiednich
opraw oświetleniowych, instalowanie żaluzji lub zasłon w oknach.
Dz.U.98.148.973.Zał. pkt.9.1,b
Załącznik 1. Minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,
jakie powinny spełniać stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe
9.1. Oświetlenie powinno zapewniać komfort pracy wzrokowej, a szczególnie:
b) należy ograniczyć olśnienie bezpośrednie od opraw, okien, przezroczystych lub
półprzezroczystych ścian albo jasnych płaszczyzn pomieszczenia oraz olśnienie
odbiciowe od ekranu monitora, w szczególności przez stosowanie odpowiednich
opraw oświetleniowych, instalowanie żaluzji lub zasłon w oknach.
Dz.U.98.148.973.Zał. pkt.9.1 a
Załącznik 1. Minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,
jakie powinny spełniać stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe
9.1. Oświetlenie powinno zapewniać komfort pracy wzrokowej, a szczególnie:
a) poziom natężenia oświetlenia powinien spełniać wymagania określone w
Polskich Normach;
Dz.U.03.169.1650 §26.2
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy
z dnia 26 września 1997 r., tekst jednolity z dnia 28 sierpnia 2003 r.
§ 26.2. Niezależnie od oświetlenia dziennego w pomieszczeniach pracy należy
zapewnić oświetlenie elektryczne o parametrach zgodnych z Polskimi Normami.
Dz.U.03.6.69 §9.1
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i
higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 grudnia
2002 r.
§ 9.1. W pomieszczeniach szkoły i placówki zapewnia się właściwe oświetlenie,
wentylację i ogrzewanie.
Druk wewnętrzny Państwowej Inspekcji Sanitarnej
F/HDM/06
Data wydania: 02.11.2009r.
Strona 3 (3)
6.5.
7.
w pomieszczeniach zapewniona wentylacja
grawitacyjna
(jeżeli inny rodzaj –
wymienić)………………………………………
……….
Pracownia/e komputerowa/e w dobrym
stanie sanitarno- higienicznym
Dz.U.02.75.690 §51 i 147.2
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
z dnia 12 kwietnia 2002 r.
§ 51. Budynek i pomieszczenia powinny mieć zapewnioną wentylację lub
klimatyzację, stosownie do ich przeznaczenia.
§ 147.2. Wentylację mechaniczną lub grawitacyjną należy zapewnić w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, w pomieszczeniach bez
otwieranych okien, a także w innych pomieszczeniach, w których ze względów
zdrowotnych, technologicznych lub bezpieczeństwa konieczne jest zapewnienie
wymiany powietrza.
Dz.U.03.6.69 §9.1
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i
higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 grudnia
2002 r.
§ 9.1. W pomieszczeniach szkoły i placówki zapewnia się właściwe oświetlenie,
wentylację i ogrzewanie.
Dz.U.08.234.1570. Art. 22.1
Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia
5 grudnia 2008 r.
Art. 22.1. Właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością są obowiązani
utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania
zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności:
1) prowadzić prawidłową gospodarkę odpadami i ściekami;
2) zwalczać gryzonie, insekty i szkodniki;
3) usuwać padłe zwierzęta z nieruchomości;
4) usuwać odchody zwierząt z nieruchomości.
8. Inne uwagi kontrolującego:
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………..
(podpis osoby kontrolującej)
Download