Wpływ polimorfizmu pojedynczych nukleotydów (SNP) w genie

advertisement
Nr wniosku: 155255, nr raportu: 15020. Kierownik (z rap.): dr Mirosław Andrusiewicz
Wpływ polimorfizmu pojedynczych nukleotydów (SNP) w genie podjednostki beta ludzkiej
gonadotropiny kosmówkowej na jej ekspresję w nowotworach żeńskich narządów płciowych
W ciągu ostatnich kilku lat w Polsce rocznie rejestruje się około 5 tysięcy zgonów spowodowanych
rakiem szyjki i trzonu macicy oraz jajnika. Liczba zdiagnozowanych nowych przypadków zachorowań na te
typy nowotworów wzrasta.
Mimo niewątpliwej skuteczności kampanii społecznych podnoszących świadomość i coraz
skuteczniejszym terapiom przeciwnowotworowym, odsetek pacjentów z wykrytym rakiem systematycznie
wzrasta, a wiele pacjentek zostaje skierowanych do leczenia zbyt późno. Wiąże się to ze zmniejszeniem
szans na wyleczenie i często możliwa jest jedynie minimalizacja odczuwanych przez pacjentki dolegliwości
towarzyszących rozwojowi choroby. W przypadku radykalnych metod leczenia, szczególnie w
zaawansowanym stadium choroby, stosowana terapia powoduje niepożądane skutki uboczne. Z tego
względu niezmiernie istotne jest określenie wśród populacji grupy ryzyka zachorowania na raka, aby
możliwe było jak najszybsze diagnozowanie choroby, skuteczniejsze monitorowanie jej przebiegu, a także
ewentualne wskazanie skutecznej, spersonalizowanej terapii, zwiększającej szanse na wyleczenie.
Predyspozycje do występowania wielu chorób są zakodowane w genach, w których informacja jest
przechowywana w DNA za pomocą kombinacji czterech nukleotydów w skrócie oznaczanych jako: A, C, G
oraz T. Założeniem projektu pt.: Wpływ polimorfizmu pojedynczych nukleotydów (SNP) w genie
podjednostki beta ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej na jej ekspresję w nowotworach żeńskich narządów
płciowych było określenie zmian występujących w kolejności nukleotydów (tak jak zaznaczono na diagramie
wymianę T na C) w sekwencjach DNA kontrolujących geny związane z chorobą nowotworową. Wykrycie
takich zmian może przyczynić się do lepszego poznania sposobów regulacji ekspresji tych genów, a co za
tym idzie wskazania potencjalnej grupy ryzyka czy opracowania nowych strategii diagnostycznych.
A.
B.
W realizowanym projekcie, poza oznaczeniem w DNA pacjentek zmian występujących w genie
podjednostki beta ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej (hCG), postanowiono sprawdzić, czy mają one
istotny wpływ na poziom białka. W tym celu, do specjalnie przygotowanych konstruktów wprowadzono
fragment DNA kontrolujący gen hCG, zarówno zmieniony jak i niezmieniony w taki sposób, aby regulował
aktywność genu kodującego białko czerwonej fluorescencji (TurboRFP), tak jak pokazano na diagramie za
pomocą strzałki. Pozwoliło to na ocenę, czy zmiany w nukleotydach elementu kontrolującego gen
przekładają się na zwiększony lub zmniejszony poziom białka TurboRFP. Konstrukty z fragmentami DNA
kontrolującymi gen zostały wprowadzone do komórek, które w zależności od siły sekwencji kontrolującej
gen produkowały białko czerwonej fluorescencji. Porównanie ilości powstałego białka za pomocą pomiaru
fluorescencji pozwoliło wysunąć wniosek, czy zmiana w sekwencji nukleotydów u pacjentek z nowotworem
sprzyja zwiększeniu aktywności genu, a przez to – pośrednio – rozwojowi raka.
Diagram przedstawiający miejsce umieszczenia fragmentu kontrolującego gen. TurboRFP koduje
białko czerwonej fluorescencji. Poziom fluorescencji o różnej intensywności może być obserwowany
w komórkach w przypadku zmian poziomu produkowanego przez komórki białka. (Diagram wykonany przy
wykorzystaniu programu SnapGene).
Wyniki uzyskane dzięki realizacji projektu pozwoliły na głębsze poznanie mechanizmu regulacji
aktywności genów, co może w przyszłości pozwolić na określanie predyspozycji konkretnej osoby np. do
rozwoju choroby nowotworowej. Niniejsze badania mogą również przyczynić się do lepszego zrozumienia
rozwoju choroby nowotworowej oraz opracowania nowych, spersonalizowanych terapii
przeciwnowotworowych.
Download