Jan Szyszko - Ministerstwo Środowiska

advertisement
Warszawa, dnia
25, 0 u.201(
MINISTER SRODOWISKA
Jan Szyszko
Prokuratura Okręgowa
w Warszawie
ul. Chocimska 28
00-791 Warszawa
ZAWIADOMIENIE
0 PODEJRZENIU POPE ŁNIENIA PRZESTĘPSTWA
Działaj ąc na podstawie art. 304 § 2 kodeksu post ępowania karnego składam zawiadomienie
o mo ż liwoś ci popełnienia przest ępstwa z art. 296 § 1 w zw. z § 3 kodeksu karnego, powoduj ącego
wyrządzenie Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibq
w Warszawie szkody maj ątkowej w wielkich rozmiarach tj. w kwocie 4.962.907,07 z ł (cztery
miliony dziewi ęćset sze śćdziesiąt dwa tysi ące dziewi ęćset siedem złotych 07/100), w wyniku
wypowiedzenia pismem z dnia 26 czerwca 2008 r. umowy dotacji nr 91/2007/Wn-01/FG-hg-DN/D.
UZASADNIENIE
W dniu 29 czerwca 2007 r. zosta ła zawarta pomi ędzy Narodowym Funduszem Ochrony
Ś rodowiska i Gospodarki Wodnej z siedzib ą w Warszawie (dalej zwanym NFO Ś iGW) i Fundacj ą Lux
Veritatis z siedzibq w Warszawie (dalej zwan ą Fundacja) Umowa dotacji nr 91/2007/Wn-01/FG-hgDN/D, zwana dalej „Umow ą dotacji".
Na mocy przedmiotowej Umowy dotacji NFO Ś iGW udzielił Fundacji dofinansowania do kwoty
12.224.200,00 z ł na realizacj ę przedsi ęwzi ęcia inwestycyjnego pn. „Prace geologiczne dla
poszukiwania i wst ępnego ustalenia zasobów eksploatacyjnych wód termalnych z utworów wapienia
muszlowego lub liasu w Toruniu wraz z określeniem, warunków hydrogeologicznych w zwi ązku z
wt łaczaniem wód do górotworu w interwale utworów wapienia muszlowego lub liasu — otwór TG-1",
z zastrze żeniem, że kwota wyp łaconej dotacji nie może przekroczy ć 93,21% kosztów
zrealizowanego przedsi ęwzi ęcia.
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa; (+48 22 36-92-400, faks: (+48 22) 36-92-224, www.mos.gov.pl
Ministerstwo Ś rodowiska wdro ży ło system EMAS - zarz ądzaj ąc instytucj ą dbamy o środowisko
Dowód:
- Pismo NFOŚ iGW z dnia 26 maja 2008 r. nr NF/DOG-AW/11.007/08 (wypowiedzenie umowy)
Pomimo tak nieprzychylnego stanowiska NFO Ś iGW Fundacja dokładała starań, aby wyjaśnić to
nieporozumienie i aby umowa by ł a nadal realizowana, a wspó łpraca układała się jak najlepiej.
Jednakże NFO Ś iGW odmawiał dalszej współ pracy przy realizacji inwestycji.
W konsekwencji, pozwem z dnia 9 kwietnia 2009 r. Fundacja wnios ła o zasądzenie od
pozwanego NFO Ś iGW kwoty 27.450.460,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia
powództwa do dnia zap łaty, tytułem odszkodowania, wskazuj ąc w uzasadnieniu, że oświadczenie
NFOŚ iGW z dnia 26 maja 2008 r. o wypowiedzeniu Umowy dotacji i uznaniu Aneksu za
nieważny w całoś ci jest nieskuteczne prawnie i niewa żne.
Ostatecznie, po trwaj ącym kilka lat postepowaniu sądowym, strony w dniu 22 lutego 2016 r. zawar ły
ugodę sądową, którą sąd uznał za zgodną z prawem, zasadami wspó łżycia społecznego
i niezmierzaj ącą do obej ścia prawa.
W zawartej ugodzie strony ustali ły m.in. że:
1) dotowana inwestycja zostala w całości przez Fundacj ę wykonana, co przyczyni ło się do
lepszego rozpoznania warunków geologicznych i hydrogeologicznych w utworach triasu Ni żu
Polskiego oraz umo żliwiło pozyskanie znacz ących zasobów wód i energii geotermalnej z
zasobnego liasowego zbiornika hydrogeotermalnego,
2) w listopadzie 2011 r. zostala sporz ądzona dokumentacja hudrogeologiczna dla inwestycji,
3) dnia 30 stycznia 2012 r. Minister Środowiska zawiadomil Fundacj ę o przyj ęciu bez zastrzeżeń
ww. dokumentacji,
4) udział NFOŚ iGW w finansowaniu inwestycji zgodnie z umow ą powinien wynosić
21.527.092,93 zł,
5) odsetki od kwoty 21.527.092,93 z ł od dnia złożenia odpowiedzi na pozew do dnia zawarcia
ugody wynoszą 17.547.824,55 zł,
6) łączna kwota odszkodowania wyliczona przez bieg łą sądową powinna wynie ść 39.074.917,48
zł,
7) ostateczna wysoko ść odszkodowania wyczerpuj ąca wszelkie roszczenia Fundacji wobec
NFOŚiGW została ustalona przez strony na kwot ę 26.490.000 A.
Dowód:
- Ugoda sądowa z dnia 22 lutego 2016 r.
Wobec zawarcia ugody s ądowej, postanowieniem z dnia 22 lutego 2016 r. s ąd umorzył
postępowanie w sprawie. W uzasadnieniu do wydanego postanowienia s ąd na ponad 60 stronach
uzasadnienia szczegó łowo omówił w całości przebieg postępowania s ądowego i stanowiska stron oraz
przedstawił argumenty uzasadniaj ące roszczenie Fundacji.
Sąd w uzasadnieniu dokona ł druzgoc ącej krytyki działania NFOŚiGW w 2008 roku, czyli w czasie
gdy doszło do wypowiedzenia umowy dotacji. Zdaniem s ądu wypowiedzenie umowy przez
NFOŚiGW było sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i ustalonymi zwyczajami.
W ocenie sądu w wypowiedzeniu nie wskazano faktycznych i szczegó łowych okoliczności
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa; (+48 22 36-92-400, faks: (+48 22) 36-92-224, www.mos.gov.pl
Ministerstwo Środowiska wdro żyło system EMAS - zarz ądzaj ąc instytucj ą dbamy o środowisko
i przez s ą d w uzasadnieniu postanowienia o umorzeniu post ępowania, jako kwota dotacji wynikaj ącą
z umowy.
Zgodnie z art. 400i ust. 16 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2013 r, poz. 1232, z pó źn. zm .), to Prezes Zarz ądu Narodowego Funduszu reprezentuje
NFO Ś iGW na zewn ątrz, dokonuj ąc wszystkich czynno ści prawnych w zakresie praw i obowi ązków
maj ątkowych. Wydaje si ę, zatem że Zarz ądu NFOŚ iGW, zobowi ązany na podstawie ustawy Prawo
ochrony środowiska do zajmowania sic sprawami maj ątkowymi Funduszu, bezpodstawnie
wypowiadaj ąc Umowę dotacji, nadu żył udzielonych mu uprawnie ń , doprowadzaj ąc do wyrządzenia
NFO Ś iGW szkody maj ą tkowej w wielkich rozmiarach, co wype łnia znamiona przest ępstwa, o których
mowa w art. 296 § 1 w zw. z § 3 k.k.
Na marginesie należy zwrócić uwagę, że gdyby nie doszło do bezprawnego wypowiedzenia
umowy dotacji, inwestycja środowiskowa zostałaby zrealizowana znacznie wcze śnie, a to
przynosiłoby wymierne korzy ści dla środowiska, w szczególno ści w postaci ograniczenia emisji CO2
i pyłów zawieszonych do środowiska
Dodatkowa dokumentacja dotycz ąca sprawy znajduje si ę we władaniu NFO Ś iGW i być moze
Fundacji, a także w aktach sprawy s ądowej.
Maj ąc na uwadze powy ższe, wnoszę o wnikliwe zbadanie opisanej w niniejszym
zawiadomieniu sprawy oraz o podj ęcie stosownych dzia łań wobec osób odpowiedzialnych za taki
stan.
Załączniki:
1) Odpis KRS Fundacji,
2) Umowa dotacji nr 91/2007/Wn-01/FG-hg-DN/D z 29 czerwca 2007 r.,
3) Aneks nr 1/300/2007 z dnia 15 listopada 2007 r. do Umowy dotacji nr 91/2007/Wn-01/FG-hgDN/D z 29 czerwca 2007 r.,
4) Pismo NFOŚ iGW z dnia 26 maja 2008 r. nr NF/DOG-AW/11,007/08 (wypowiedzenie umowy),
5) Ugoda s ądowa z dnia 22 lutego 2016 r.,
6) Opinia biegłego s ądowego z dnia 24.08.2015 r. wraz z opini ą uzupełniaj ącą z dnia 29.10.2015 r.,
7) Prawomocne postanowienie s ądu z dnia 22 lutego 2016 r. wraz z uzasadnieniem., sygn. akt III C
397/09.
p~ivi /wam
h
4
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa; (+48 22 36-92-400, faks: (+48 22) 36-92-224, www.mos.gov.pl
Ministerstwo Środowiska wdro żyło system EMAS - zarz ądzaj ąc instytucj ą dbamy o środowisko
Download