4. Co nastąpi po ogłoszeniu mojego bankructwa?

advertisement
Przewodnik dłużnika
Treść niniejszej publikacji zgodna jest ze stanem faktycznym na
dzień 1 kwietnia 2015 r. Kolejne poprawki zostaną włączone do
najnowszej wersji dokumentu, która znajduje się na stronie:
www.aib.gov.uk/guidance/publications
Dodatkowe kopie tej i innych wydawanych przez nas broszur
zamówić można, dzwoniąc pod numer infolinii: 0300 200 2600
Broszury te dostępne są także na naszej stronie internetowej:
www.aib.gov.uk
Publikację tą zamówić można w językach funkcjonujących na
terenie społeczności lokalnych i w innych formatach. Zamówienia
prosimy składać pod nr. telefonu: 0300 200 2600
Przewodnik Dłużnika
1. Wstęp
1
2. Czym jest bankructwo?
3
2.1 Jakie są konsekwencje ogłoszenia bankructwa?
3. Kogo można ogłosić bankrutem?
3
5
3.1 Co to jest „opcja dla posiadaczy minimalnego majątku”?
5
3.1.1 Co oznacza termin „niewypłacalność jawna”?
7
3.1.2 Co oznacza termin „Zaświadczenie Upoważniające do
Zajęcia Majątku”?
8
3.2 Jakie warunki należy spełnić, aby wnioskować o ogłoszenie
własnego bankructwa?
9
3.3 Jak wystąpić o ogłoszenie własnego bankructwa?
3.3.1 Ile kosztuje ogłoszenie własnego bankructwa?
9
10
3.4 Jakie warunki musi spełnić inna osoba, aby ogłosić moje
bankructwo?
10
3.5 Ile czasu zajmie ogłoszenie mojego bankructwa?
4. Co nastąpi po ogłoszeniu mojego bankructwa?
12
13
4.1 Kim jest „syndyk masy upadłościowej”?
13
4.2 Czym zajmuje się agencja Accountant in Bankruptcy?
13
4.3 Czym zajmuje się syndyk masy upadłościowej?
14
4.4 Jakie mam zobowiązania po ogłoszeniu mojego bankructwa? 15
4.4.1 Dokształcanie w zarządzaniu własnym budżetem
4.5 Co stanie się z moim majątkiem?
4.5.1 Co oznacza termin „majątek”?
i
16
16
16
4.5.2 Co stanie się z lokalem, w którym mieszkam?
17
4.6 Co stanie się moimi polisami ubezpieczeń na życie?
19
4.7 Co stanie się z przedmiotami kupionymi na raty?
20
4.8 Czy będę zobowiązany(a) do wpłat wkładu własnego do masy
upadłościowej
20
4.8.1. Przegląd bieżącej sytuacji dłużnika
21
4.9 Co stanie się z pieniędzmi zebranymi przez syndyka masy
upadłościowej?
22
4.10 Kto pokryje koszty zarządzania moją masą upadłościową?
22
4.11 Jak długo trwa zazwyczaj okres bankructwa?
23
4.12 Czy okres mojego bankructwa może zakończyć się szybciej? 24
4.12.1 Odwołanie bankructwa przez agencję wykonawczą
Accountant in Bancrupcy (AiB)
24
4.12.2 Odwołanie bankructwa przez sędziego okręgowego
24
5. Nakaz Zastosowania Ograniczeń Upadłościowych
26
6. Co stanie się po zakończeniu okresu mojego bankructwa?
27
6.1 Co stanie się z moimi długami po zakończeniu okresu
bankructwa?
27
6.2 Co stanie się z moim majątkiem po zakończeniu okresu
bankructwa?
28
7. Co robić, jeśli będę niezadowolony(a) ze sposobu, w jaki
prowadzona jest sprawa mojego bankructwa?
29
8. Rozwiązania alternatywne wobec ogłoszenia bankructwa
30
9. Informacje dodatkowe
33
9.1. Dane kontaktowe agencji Accountant in Bankruptcy
ii
33
9.2. Źródła porad i informacji
34
10. Wykorzystanie Państwa informacji osobowych
36
iii
1. Wstęp
Niniejsza broszura zawiera ogólne porady na temat bankructwa,
formalnie zwanego upadłością dla osób zadłużonych (dłużników), nie
przedstawia jednak wszystkich przepisów prawnych dotyczących
tego tematu.
Broszura przeznaczona jest dla osób:

których wierzyciele podejmują działania mające na celu
ogłoszenie ich upadłości (wierzyciele to osoby, którym
dłużnik jest winny pieniądze),

do których upadłości wierzyciele już doprowadzili,

które nie są w stanie spłacić swoich wierzytelności,
(długów) i rozważają ogłoszenie upadłości.
Broszura ta nie jest przeznaczona dla osób, których bankructwo
ogłoszono przed 1 kwietnia 2015 roku.
W dalszej części niniejszej broszury znajdą Państwo dodatkowe
informacje o niektórych rozwiązaniach alternatywnych wobec
ogłoszenia upadłości.
Nieregulowanie zobowiązań finansowych jest poważną sprawą.
Należy jak najszybciej uzyskać poradę, aby rozwiązać problem
zadłużenia i wierzycieli. W Państwa najbliższej okolicy znaleźć
można wiele źródeł bezpłatnych, poufnych i bezstronnych porad w
tej sprawie. Niektóre organizacje oferują też informacje i porady
telefonicznie lub internetowo. Bezpłatne i bezpośrednie porady
uzyskać można m.in. od: doradców Biura Porad Obywatelskich
(ang. Citizens Advice Bureaux) i doradców finansowych Władz
Lokalnych (ang. local authority money advisers). Dane kontaktowe
niektórych organizacji znajdują się na odwrocie niniejszej broszury.
Głównym aktem prawnym dotyczącym upadłości finansowej jest
(szkocka) Ustawa o upadłości z roku 1985, z poprawkami (ang.
1
Bankruptcy (Scotland) Act 1985 as amended). Wszystkie przepisy i
publikacje odnoszące się do kwestii upadłości znaleźć można na
stronie internetowej rządowej agencji wykonawczej Accountant in
Bankruptcy: www.aib.gov.uk.
2
2. Czym jest bankructwo?
Bankructwo, inaczej zwane upadłością, określane w szkockiej
terminologii prawnej jako „sequestration”, jest prawnym
oświadczeniem, iż dana osoba nie jest w stanie spłacić swoich
wierzytelności (długów). Jeśli nie stać Państwa na terminową
spłatę swoich wierzytelności, można wystąpić do agencji
wykonawczej Accountant in Bankruptcy o ogłoszenie upadłości.
Mogą o nią również wystąpić Państwa wierzyciele lub powiernik w
umowie powierniczej, składając odpowiedni wniosek do sądu
okręgowego (ang. sheriff court)
Warunki, które należy spełnić, aby można było ogłosić Państwa
upadłość opisane zostały w dalszej części tej broszury.
Jeśli ogłoszona zostanie Państwa upadłość, kontrolę nad Państwa
mieniem (majątkiem), łącznie z lokalem mieszkaniowym, przejmie
Państwa powiernik, zwany też syndykiem (osoba zarządzająca tzw.
„masą upadłościową”), który może dokonać sprzedaży mienia, aby
spłacić należności wobec Państwa wierzycieli. Może też zdarzyć
się, że na poczet długu potrącane będą regularne kwoty z Państwa
dochodów.
2.1 Jakie są konsekwencje ogłoszenia bankructwa?
Oto niektóre z konsekwencji:
Zatrudnienie
Niektórzy pracodawcy, np. instytucje finansowe, nie zatrudniają osób,
które ogłosiły bankructwo. Przez podpisaniem podania o pracę
należy dokładnie sprawdzić warunki umowy o pracę, lub
porozmawiać o tym ze swoim pracodawcą.
3
Zdolność kredytowa
Agencje informacji kredytowej odnotują informacje o Państwa
upadłości, co przez wiele lat będzie miało wpływ na Państwa
zdolność kredytową. Po ogłoszeniu upadłości uzyskanie pożyczki
może być trudniejsze, lub droższe.
Konta bankowe
Państwa bank może zamrozić lub zamknąć Państwa konto i być
może niezbędne będzie otworzenie innego konta. Bank może jednak
wyrazić zgodę, aby Państwa pensja lub zasiłki nadal wpływały na
dotychczasowe konto. Jeśli po ogłoszeniu upadłości napotkają
Państwo na trudności związane z kontem bankowym, należy zgłosić
to swojemu bankowi lub doradcy finansowemu.
Dostawcy usług
Niektórzy dostawcy mediów, np. gazu lub elektryczności, mogą mieć
wątpliwości, co do sposobu świadczenia Państwu usług, istnieje
zatem możliwość, że zechcą zmienić sposób regulowania Państwa
płatności, np. zakładając licznik lub ustanawiając obowiązek
wnoszenia przedpłat za otrzymywane usługi. Jest to jedna ze spraw,
które można omówić z doradcą finansowym.
Ewidencje publiczne
Państwa upadłość zostanie odnotowana w rejestrze publicznym,
zwanym Rejestrem Niewypłacalności (ang. Register of
Insolvencies), w skrócie „Rol”, z którego korzystają wierzyciele
oraz agencje informacji kredytowej, aby sprawdzić, czy ich klienci
ogłosili upadłość. Dostęp do rejestru jest nieograniczony i
bezpłatny. Link do rejestru dostępny jest na stronie agencji
wykonawczej Accountant in Bankrupcy pod adresem
www.aib.gov.uk. Informacje o Państwa upadłości pozostaną w
rejestrze przez dwa lata od momentu, gdy syndyk wyznaczony w
Państwa sprawie zakończy wypełnianie swoich obowiązków i
uzyska, w imieniu bankruta, formalne zakończenie okresu jego
upadłości. Rejestr Rol podaje dane dotyczące wyłącznie
przypadków upadłości i umów powierniczych ogłoszonych na
terenie Szkocji.
4
3. Kogo można ogłosić bankrutem?
Upadłość można ogłosić w odniesieniu do osób fizycznych, w tym
przedsiębiorców jednoosobowych, niektórych firm i spółek,
funduszy powierniczych oraz niektórych innych podmiotów
nieposiadających osobowości prawnej. Nie można ogłosić
upadłości spółek z ograniczoną odpowiedzialnością odnotowanych
w brytyjskim rejestrze spółek (ang. Companies House). Można
natomiast ogłosić bankructwo majątku zmarłej osoby fizycznej;
czyni to wykonawca testamentu.
3.1 Co to jest „opcja dla posiadaczy minimalnego majątku?
Opcja dla posiadaczy minimalnego majątku (ang. Minimal Asset
Process), w skrócie „MAP”, jest rozwiązaniem prowadzącym do
bankructwa, wymagającym jednak spełnienia określonych warunków.
Osoba ubiegająca się o takie rozwiązanie nie może posiadać
elementów majątku o wartości przekraczającej 1000 GBP, z
wyjątkiem pojazdu mechanicznego, którego wartość nie przekracza
3000 GBP, niezbędnego, w granicach rozsądku, np. aby dojechać do
pracy. Całkowita, łączna wartość wszystkich elementów majątku nie
może przekroczyć 2000 GB, jednak do kwoty tej nie wlicza się wyżej
wymienionego pojazdu mechanicznego. Dłużnik nie może ponadto
być właścicielem lub współwłaścicielem lokalu mieszkaniowego, innej
nieruchomości lub gruntów.
Aby zakwalifikować się do upadłości w trybie MAP, ubiegająca się
osoba musi spełniać wyżej wymienione warunki, a ponadto, przez
ostatnie 6 miesięcy otrzymywała zasiłek, lub też uznano oficjalnie, że
nie jest zobowiązana do wnoszenia wpłat w ramach wkładu własnego
do masy upadłościowej. Wymagane jest również uzyskanie
Zaświadczenia Upoważniającego do Zajęcia Majątku (ang. Certificate
for Sequestration), które podpisać musi kwalifikowany doradca
finansowy. Agencja wykonawcza AiB zweryfikuje informacje podane
przez dłużnika w oświadczeniu i może wystąpić o przedstawienie
dowodów uzasadniających składane podanie. Jeśli dłużnik nie jest w
stanie przedstawić wymaganych informacji, lub też okaże się, że
oświadczenie nie jest zgodne ze stanem faktycznym, podanie
zostanie odrzucone, a wniesiona opłata ulega przepadkowi.
We wszystkich formach upadłości wysokość wkładu własnego do
5
masy upadłościowej regulowana jest Nakazem Wnoszenia Wkładu
przez Bankruta (ang. Debtor Contribution Order), w skrócie DCO. W
wypadku osób, wobec których ogłoszono upadłość w trybie MAP
zostanie ustalona zerowa wysokość wkładu własnego. Nakaz DCO
zwykle obowiązuje przez 48 miesięcy lub przez okres równoważny,
naliczany w tygodniach. Jeśli w trakcie okresu upadłości ulegnie
zmianie sytuacja osobista dłużnika, nastąpi ponowny przegląd jego
dochodów i wydatków. Jeśli przegląd wykaże, iż dłużnik posiada
dodatkowe dochody, zobowiązany będzie do przekazywania ich
comiesięcznie na poczet pozostałej sumy w ramach nakazu DCO, do
czasu kolejnej zmiany w swojej sytuacji osobistej.
W ramach upadłości ogłaszanej w trypie MAP okres upadłości
upływa po 6 miesiącach, o ile dłużnik współpracuje z syndykiem
swojej masy upadłościowej, jednakże syndyk będzie sprawował
swoją funkcję w celu ostatecznego zamknięcia okresu upadłości
dłużnika przez kolejne 6 miesięcy. W tym, 6-miesięcznym okresie,
dłużnik podlega pewnym ograniczeniom, np.:
• nie może zaciągać pożyczek na łączną sumę powyżej 2000 GBP,
osobiście lub wspólnie z inną osobą, zanim nie poinformuje
pożyczkodawcę o zakończonym okresie swej niewypłacalności; oraz
• nie może prowadzić działalności gospodarczej, jeśli nie spełni
określonych warunków.
Złamanie wyżej wymienionych warunków traktowane jest jako
przestępstwo i zagrożone karą:
• grzywny;
• pozbawienia wolności; lub
• obiema sankcjami równocześnie.
6
3.1.1 Co oznacza termin „niewypłacalność jawna”?
Niewypłacalność jawna to termin prawny potwierdzający, że nie są
Państwo w stanie spłacać terminowo swojego zadłużenia.
Dokumenty najczęściej stosowane do potwierdzenia jawnej
niewypłacalności to:
Wezwanie do Zapłaty (ang. Charge for Payment) – jest to dokument
o mocy prawnej, w nagłówku którego widnieją słowa „Charge for
Payment”. Oznacza to, że mają Państwo wobec swojego wierzyciela
dług, który należy spłacić w przeciągu 14 dni. Jeśli dług nie zostanie
uregulowany w wyżej wymienionym terminie, Wezwanie do Zapłaty
wygasa i, z 15 dniem od dnia doręczenia, dokument ten może
posłużyć za dowód jawnej niewypłacalności.
Wezwanie Ustawowe (ang. Statutory Demand) – jest to dokument o
mocy prawnej, w nagłówku którego widnieją słowa „Statutory
Demand”. Jest to ostateczne, formalne wezwanie do zapłaty i jeśli nie
uregulują Państwo wymienionej należności w ciągu 21 dni, Wezwanie
Ustawowe wygasa, i z 22 dniem od jego doręczenia, dokument ten
może posłużyć za dowód jawnej niewypłacalności.
Zarówno Wezwanie do Zapłaty, jak i Wezwanie Ustawowe doręcza
zwykle Kurier Sądowy (ang. Messenger-at-Arms) lub Urzędnik
Sądowy (ang. Sheriff Officer).
Zawarcie umowy powierniczej
Jeśli dłużnikowi udzielono zgody na zawarcie umowy powierniczej
(ang. trust deed), oznacza to niewypłacalność jawną (ang. Apparent
Insolvency). Jednakże ogłoszenie Państwa upadłości może nastąpić
na wniosek powiernika w umowie powierniczej lub Państwa
wierzycieli wyłącznie w wypadku zerwania umowy powierniczej, lub
jeśli powiernik uzna, że leży to w najlepszym interesie Państwa
wierzycieli. Nie można ubiegać się o ogłoszenie własnej upadłości,
jeśli dłużnik zawarł zabezpieczoną umowę powierniczą.
7
Plan spłaty długu w ramach Programu Rozplanowanej Spłaty
Zadłużenia
Jeśli, w ramach Programu Rozplanowanej Spłaty Zadłużenia (ang.
Debt Arrangement Scheme), w skrócie „DAS”, wykonywali Państwo
plan spłaty długu, który się nie powiódł, sytuacja taka również
oznacza niewypłacalność jawną. Państwo samodzielnie, lub Państwa
wierzyciele mogą wystąpić o ogłoszenie Państwa niewypłacalności
wyłącznie wtedy, gdy plan spłaty zadłużenia uległ unieważnieniu, a
jeden z wierzycieli wszczął wobec Państwa kroki na drodze prawnej
(ang. diligence).
3.1.2 Co to jest Zaświadczenie Upoważniające do Zajęcia
Majątku?
Zaświadczenie Upoważniające do Zajęcia Majątku (ang. Certificate
for Sequestration) wydane przez upoważnioną osobę potwierdza, że
wykazali Państwo, iż nie są w stanie spłacać terminowo swojego
zadłużenia. Potwierdzenie takie można uzyskać okazując
poświadczenia swoich dochodów i elementów posiadanego
majątku, np. środków na kontach bankowych, oraz dowody
zobowiązań finansowych, np. faktury i powiadomienia o wezwaniach
do zapłaty.
Do osób upoważnionych do wydawania tego zaświadczenia należy
większość doradców finansowych, jak też osoby zawodowo
zajmujące się sprawami niewypłacalności, tzw. „kuratorzy masy
upadłościowej”, oraz niektórzy ich przedstawiciele.
Zaświadczenie takie można wykorzystać podczas ubiegania się o
ogłoszenie swojej upadłości. Wniosek należy złożyć w przeciągu 30
dni od dnia wydania zaświadczenia, gdyż po tym okresie traci ono
ważność. Zaświadczenie wydawane jest bezpłatnie, jednak osoby
upoważnione do jego wystawienia mogą pobrać wynagrodzenie za
udzielenie porady prawnej.
8
3.2 Jakie warunki należy spełnić, aby wnioskować o
ogłoszenie własnego bankructwa?
Osoba, które podjęła decyzję o ogłoszeniu własnej upadłości
zobowiązana jest do spełnienia wszystkich warunków wymienionych
poniżej:
 w wypadku dłużników ubiegających się o ogłoszenie upadłości w
trybie MAP, łączna suma długu nie może być niższa niż 1500 GBP,
ani wyższa niż 17 0000 GBP. Jeśli łączna suma długu przekracza
17 000 GBP, lub jeśli łączna wartość majątku dłużnika osiąga lub
przekracza sumę 2000 GBP, dłużnik może ubiegać się o ogłoszenie
upadłości wyłącznie w drodze pełnego postępowania
administracyjnego,
 dłużnik uzyskał poradę finansową od doradcy finansowego,
 wnioskodawca mieszka obecnie, mieszkał do niedawna w Szkocji,
lub założył firmę z siedzibą w Szkocji w roku bezpośrednio
poprzedzającym datę złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości,
 w ciągu ostatnich 5 lat wnioskodawca nie ogłosił swojej upadłości,
 wnioskodawca pokrył opłatę za złożenie wniosku o upadłość.
Nie można ubiegać się o ogłoszenie upadłości w trybie MAP, jeśli w
okresie ostatnich 10 lat ogłoszono już upadłość dłużnika w trybie MAP.
Należy spełnić również jeden z poniższych warunków:
 wnioskodawca musi spełniać warunki upoważniające do
ogłoszenia upadłości w trybie MAP, lub
 wnioskodawca musi być jawnie niewypłacalny, lub
 wnioskodawca posiada Zaświadczenie Upoważniające do
Zajęcia Majątku (ang. Certificate for Sequestration).
3.3 Jak wystąpić o ogłoszenie własnego bankructwa?
W tym celu należy złożyć wniosek oraz przedstawić dowody agencji
wykonawczej Accountant in Bankruptcy (AiB), iż wnioskodawca
kwalifikuje się do złożenia takiego podania. Państwa doradca
finansowy może, w Państwa imieniu, wypełnić internetowy formularz
podania, co skutkuje natychmiastowym jego wniesieniem. Można też
przesłać podanie drogą pocztową, wydłuży to jednak okres jego
9
rozpatrywania. Formularze podań dla dłużników uzyskać można u
doradców finansowych, i w agencji wykonawczej AiB. Można je
również pobrać ze strony internetowej AiB pod adresem:
www.aib.gov.uk.
Jeśli planują Państwo wniesienie wniosku o ogłoszenie Państwa
upadłości, a niezbędny jest Państwu czas na przemyślenie tej
decyzji, oraz obawiają się Państwo ewentualnych działań, jakie w
międzyczasie mogliby podjąć Państwa wierzyciele, można zgłosić do
agencji AiB nieformalną chęć wystąpienia o upadłość. Dokonuje się
tego składając w agencji AiB podanie o moratorium (ang. moratorium
application). Po złożeniu w AiB wypełnionego formularza podania o
moratorium, Państwa dane zostaną odnotowane w rejstrze Rol. Od
momentu odnotowania w rejestrze, mają Państwo 6 tygodni na
podjęcie decyzji o ewentualnej kontynuacji składania wniosku o
ogłoszenie upadłości. W okresie tych kilku tygodni, Państwa
wierzyciele nie będą mogli podjąć przeciw Państwu kroków
prawnych. W ciągu 12 miesięcy kalendarzowym można tylko raz
zgłosić chęci ogłoszenia swojej upadłości. Dotyczy to również
umów powierniczych i Programów Rozplanowanej Spłaty
Zadłużenia.
3.3.1 Ile kosztuje ogłoszenie własnego bankructwa?
Koszt zależny jest od trybu, w którym dłużnik wniesie o ogłoszenie
jego upadłości. Opłata za złożenie wniosku w trybie dla posiadaczy
minimalnego majątku (MAP) wynosi 90 GBP. Opłata za złożenie
wniosku w pełnym trybie administracyjnym, w wypadku jawnej
niewypłacalności (ang. skrót „AI”), lub Zaświadczenia
Upoważniającego do Zajęcia Majątku (ang. skrót „CFS,) wynosi 200
GBP.
Jeśli wystąpią Państwo o ogłoszenie upadłości w trybie MAP, ale nie
zakwalifikują się Państwo do uzyskania takiej opcji, aby ubiegać się o
ogłoszenie upadłości w innym trybie, będą Państwo musieli uiścić
dodatkową opłatę w wysokości 110 GBP, oraz udokumentować, że
kwalifikują się Państwo do ubiegania się o ogłoszenie upadłości w
trybie jawnej niewypłacalności lub że posiadają Państwo
Zaświadczenie Upoważniające do Zajęcia Majątku
Od powyższej opłaty nie przysługują zwolnienia ani też jej zwrot.
Wniosek zostanie rozpatrzony dopiero po uiszczeniu stosownej
10
opłaty.
Informacje dotyczące sposobu płatności znajdują się w formularzu
wniosku.
3.4 Jakie warunki musi spełnić inna osoba, aby ogłosić moje
bankructwo?
Wierzyciele
Jeśli winni są Państwo komuś pieniądze, osoba ta może doprowadzić
do ogłoszenia Państwa upadłości. Państwa wierzyciele mogą zwrócić
się o wydanie takiego wyroku do sędziego okręgowego (ang. sheriff),
jeśli:
• suma Państwa zadłużenia wobec wierzycieli, łącznie z wszelkimi
honorariami, odsetkami i opłatami naliczonymi od długu przekracza
3000 GBP, oraz
• wierzyciele dostarczyli Państwu kopię ustawowej broszury pt.
„Zestaw Informacji i Porad dotyczących Zadłużenia” (ang. „Debt
Advice and Information Package”), oraz
• są Państwo jawnie niewypłacalni. Termin „niewypłacalność jawna”
wyjaśniono w dziale 3.1.1 niniejszej broszury. Państwa wierzyciele
mogą również udowodnić Państwa niewypłacalność jawną w
następujących okolicznościach: jeśli podpisali Państwo umowę
powierniczą, która nie została zabezpieczona, jeśli Państwa plan
spłaty długu w ramach Programu Rozplanowanej Spłaty Zadłużenia
się nie powiódł, lub jeśli poinformowali Państwo swoich wierzycieli na
piśmie o swojej niezdolności do uregulowania wierzytelności.
Powiernik w umowie powierniczej
Powiernik w Państwa sprawie może wystąpić do sędziego
okręgowego o ogłoszenie Państwa upadłości, jeśli po podpisaniu
przez Państwo umowy powierniczej, nie współpracują Państwo z
powiernikiem. Jego obowiązkiem jest wykazać, że ogłoszenie
Państwa upadłości leżałoby w interesie Państwa wierzycieli, lub że
nie wypełnili Państwo postanowień umowy powierniczej. Dalsze
informacje o umowach powierniczych dostępne są w publikacji
agencji wykonawczej AiB pt. „Przewodnik po Umowach
Powierniczych” (ang. „Trust Deed Guide”).
Po podjęciu działań w celu ogłoszenie Państwa upadłości, zostaną
11
Państwo o tym powiadomieni przez tego wierzyciela lub powiernika.
3.5. Ile czasu zajmie ogłoszenie mojego bankructwa?
Po złożeniu wniosku o ogłoszenie własnej upadłości do rządowej
agencji wykonawczej Accountant in Bankruptcy, upadłość
ogłaszana jest zazwyczaj w przeciągu 5 dni roboczych od dnia, w
którym agencja otrzymała Państwa wniosek. Okres ten może ulec
wydłużeniu, jeśli AiB uzna za konieczne wystosowanie do Państwa
pisemnej prośby o przedstawienie informacji dodatkowych lub
dowodów potwierdzających deklarowany stan rzeczy. Państwa
wniosek może zostać odrzucony, jeśli nie przedstawią Państwo
dowodów świadczących o tym, że spełniają Państwo warunki
konieczne do ogłoszenia upadłości, lub jeśli nie uregulują Państwo
wymaganej opłaty.
W przypadku, jeśli wierzyciel lub powiernik w umowie powierniczej
wystąpi do sędziego okręgowego o ogłoszenie Państwa upadłości,
ogłoszenie to może nastąpić w krótkim terminie.
Otrzymają Państwo dokument o nazwie „wezwanie do sądu” (ang.
Warrant to Cite) z informacjami o terminie Państwa rozprawy przed
sędzią okręgowym. Na rozprawie mogą Państwo stawić się
osobiście, lub wyznaczyć przedstawiciela. Podczas rozprawy sędzia
okręgowy zadecyduje, czy należy ogłosić Państwa upadłość.
Po stawieniu się na rozprawie osobiście, lub wysyłając
przedstawiciela, i po ogłoszeniu dowodów potwierdzających
Państwa sytuację, sędzia okręgowy może odroczyć podjęcie
decyzji, jeśli uzna, że spłacą Państwo swoje zadłużenie w ciągu 6
tygodni, lub jeśli zamierzają Państwo spłacić je w ramach Programu
Rozplanowanej Spłaty Długów (ang. Debt Arrangement Scheme).
Jeśli przedstawią Państwo dowody na uregulowanie całego
zadłużenia należnego wierzycielowi do dnia rozprawy, sędzia
okręgowy najprawdopodobniej odrzuci wniosek o ogłoszenie
Państwa upadłości.
Jeśli nie podejmą Państwo żadnych działań, istnieje duże
prawdopodobieństwo, że sędzia okręgowy ogłosi Państwa
upadłość.
12
4. Co nastąpi po ogłoszeniu mojego bankructwa?
Po ogłoszeniu upadłości, otrzymają Państwo pismo z
potwierdzeniem tego faktu oraz z danymi syndyka wyznaczonego
do zajmowania się sprawą Państwa upadłości.
4.1 Czym zajmuje się „syndyk masy upadłościowej”?
Jeśli ubiegali się Państwo o ogłoszeniu upadłości w trybie MAP,
rolę syndyka przejmie agencja wykonawcza Accountant in
Bankruptcy. W innych wypadkach, jeśli ubiegali się Państwo o
ogłoszenie własnej upadłości, mają Państwo prawo wyboru
syndyka. Jeśli na syndyka nie wyznaczą Państwo kuratora masy
upadłościowej, który zgodził się pisemnie na przyjęcie tej funkcji,
rolę syndyka przejmie agencja wykonawcza Accountant in
Bankruptcy.
Jeśli wierzyciel lub powiernik występuje do sędziego
okręgowego o ogłoszenie Państwa upadłości, sędzia może na
syndyka wyznaczyć agencję Accountant in Bankruptcy, lub
kuratora masy upadłościowej. Jeśli na syndyka nie zostanie
wyznaczony kurator masy upadłościowej, syndykiem w Państwa
sprawie zostanie agencja wykonawcza Accountant in
Bankruptcy.
4.2 Czym zajmuje się agencja Accountant in Bankruptcy?
Accountant in Bankruptcy (AiB) jest agencją wykonawczą rządu
Szkocji, nadzorującą proces upadłości konsumenckiej w Szkocji.
Jeśli agencja wykonawcza Accountant in Bankruptcy zostanie
wyznaczona do roli syndyka Państwa sprawie, jej pracownicy będą
zarządzać Państwa masą upadłościową. Agencja może też
przekazać prowadzenie Państwa sprawy kuratorowi masy
upadłościowej, działającemu w imieniu agencji. Wprawdzie nie ma
to wpływu na sposób zarządzania Państwa masą upadłościową,
ale otrzymają Państwo informacje, kto zajmuje się sprawą.
Agencja wykonawcza Accountant in Bankruptcy nadzoruje także
pracę innych syndyków.
13
4.3 Czym zajmuje się syndyk wyznaczony w mojej sprawie?
Poniższe wyjaśnienia nie dotyczą przypadków ogłoszenia
upadłości w trybie MAP.
W początkowej fazie ogłaszania Państwa upadłości, syndyk wystąpi
do Państwo o udzielenie mu informacji o Państwa finansach i
elementach Państwa majątku. Będzie również potrzebował danych
o wysokości wierzytelności (długu), o tym, komu są Państwo winni
pieniądze, oraz jakie są Państwa dochody i wydatki. Syndyk
wyznaczony w Państwa sprawie ma prawo wystąpić do Państwa o
dostarczenie dowodów odnośnie posiadanego majątku, takich jak
odcinki wypłat, rachunki i wyciągi bankowe.
Jeśli w Państwa przypadku ogłoszona zostanie upadłość w pełnym
trybie administracyjnym, syndyk może przeprowadzić z Państwem
rozmowę w domu, na terenie Państwa firmy lub poprosić o spotkanie
w swoim biurze, jak również skontaktować się z Państwem na piśmie
lub telefonicznie. Również syndyk odpowiedzialny jest za nadzór nad
wykonaniem Nakazu Wnoszenia Wkładu przez Bankruta (ang.
Debtor Contribution Order), w skrócie DCO, który rozciąga się na
okres 48 miesięcy, lub okres równoważny naliczany w tygodniach,
jeśli nie mają Państwo majątku pozwalającego w pełni spłacić
zadłużenie związane ze swoją upadłością.
Są Państwo bezwzględnie zobowiązani do współpracy z
syndykiem w Państwa sprawie, w przeciwnym wypadku okres
Państwa upadłości może się wydłużyć, lub też nałożone zostaną
na Państwa różnego rodzaju ograniczenia. Brak współpracy z
syndykiem może zostać uznany za przestępstwo i zagrożony
jest karą grzywny, karą pozbawienia wolności lub obiema
sankcjami równocześnie.
Syndyk wyznaczony w Państwa sprawie pobiera wynagrodzenie
za wykonywaną pracę, a na zakończenie pierwszego roku
działalności, oraz regularnie, do chwili zwolnienia go z pełnionej
funkcji w sprawie, przedstawia rozliczenia finansowe prowadzonej
upadłości. Rozliczenia te muszą zostać zaakceptowane przez
agencję wykonawczą Accountant in Bankruptcy lub przez
wyznaczonych pełnomocników.
14
Otrzymają Państwo informacje dotyczące kosztów poniesionych
przez wyznaczonego syndyka i jego honorariów (opłat), jednak nie
jest to rachunek za wykonanie usług i nie są Państwo bezpośrednio
zobowiązani do jego uregulowania. Mogą Państwo wnieść o
zapoznanie się z tymi rozliczeniami i odwołać się do sędziego
okręgowego w sprawie wysokości tych kosztów, jednakże tylko po
wykazaniu, że poprawi to Państwa sytuację finansową. Decyzja
sędziego okręgowego w tej sprawie jest ostateczna.
Wyznaczony w Państwa sprawie syndyk sporządzi trwały zapis
Państwa masy upadłościowej. Zapis ten określany jest jako „księga
posiedzeń” (ang. sederunt book) i zawiera kopie nakazów
sądowych, rozliczeń i sprawozdań z posiedzeń, ale nie zawiera
korespondencji ogólnej.
4.4 Jakie są moje zobowiązania po ogłoszeniu bankructwa?
Ważne jest, aby zrozumieć swoje zobowiązania. Oto niektóre rzeczy,
które, będąc w upadłości, należy i których bezwzględnie nie należy
robić:
Należy:

bezwzględnie współpracować ze swoim syndykiem, oraz

na bieżąco informować syndyka o wszelkich zmianach w
swojej sprawie, np. o przeprowadzce lub zmianie sytuacji
finansowej.
Bezwzględnie NIE należy:

zaciągać pożyczki na produkty lub usługi na sumę większą niż
2000 GBP od wszelkich pożyczkodawców lub dostawców, bez
uprzedniego poinformowania ich o swojej upadłości. Zatajenie
informacji o swojej upadłości może zostać uznane za
przestępstwo,

zakładać spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub
uczestniczyć w codziennym zarządzaniu spółką z ograniczoną
odpowiedzialnością, oraz

piastować następujących stanowisk: posła (ang. MP), członka
15
dowolnych rad miejskich, Sędziego Pokoju, lub członka rady
szkoły.
Powyższa lista Państwa zobowiązań nie jest kompletna. Syndyk
wyznaczony w Państwa sprawie przedstawi Państwu
szczegółową listę wymagań. Niewypełnianie Państwa
zobowiązań może zostać uznane za przestępstwo, zgodnie z
postanowieniami (szkockiej) Ustawy o upadłości z roku 1985 z
poprawkami, a syndyk może zgłosić sprawę do Prokuratora
Generalnego (ang. Procurator Fiscal).
4.4.1 Dokształcanie w zarządzaniu własnym budżetem
Syndyk wyznaczony w Państwa sprawie może skierować Państwa na
kurs dokształcający w dziedzinie zarządzania własnym budżetem.
Może się to stać jedynie wtedy, jeśli syndyk uzna taki kurs za
wskazany, oraz pod jednym z następujących warunków:
• ogłoszono Państwa upadłość w przeciągu 5 lat od daty ogłoszenia
Państwa poprzedniej upadłości,
• w przeciągu 5 lat przed ogłoszeniem Państwa upadłości, przyznano
Państwu zabezpieczoną umowę powierniczą,
• w przeciągu 5 lat przed ogłoszeniem Państwa upadłości
uczestniczyli Państwo w programie w ramach Planu Zarządzania,
• podlegają Państwo postanowieniem Nakazu Zastosowania
Ograniczeń Upadłościowych (ang. Bankrupcy Restriction Order) lub
też czynione są starania o wydanie takiego nakazu,
• zdaniem syndyka, Państwa działania przed, lub też po ogłoszeniu
Państwa upadłości wskazują na to, że odbycie kursu
dokształcającego przyniosłoby Państwu korzyść,
• zgadzają się Państwo na uczestnictwo w kursie zarządzania
własnym budżetem.
4.5 Co stanie się z moim majątkiem (mieniem)?
Syndyk wyznaczony w Państwa sprawie zbierze elementy Państwa
majątku (posiadane rzeczy), łącznie z gruntami i nieruchomościami, a
następnie sprzeda je, aby pokryć koszty zarządzania masą
upadłościową i spłacić Państwa wierzytelności.
16
4.5.1 Co oznacza termin „majątek”?
„Majątek” to np. pieniądze, oszczędności, nieruchomości,
pojazdy mechaniczne, polisy ubezpieczeniowe na życie,
biżuteria, akcje i odszkodowania za ubezpieczenie spłaty
zadłużenia (ang. Payment Protection Insurance), w skrócie
„PPI”.
Po ogłoszeniu Państwa upadłości, syndyk przejmie kontrolę nad
Państwa majątkiem, w tym również prawem do dysponowania
wszelkimi pieniędzmi oraz elementami majątku, np.
wierzytelnościami związanymi z działalnością gospodarczą, które
należne są Państwu od innych osób.
Zazwyczaj zezwala się osobie w stanie upadłości na zachowanie
przedmiotów codziennego użytku, np. ubrań, mebli, pościeli, pokryć
podłogowych, przedmiotów do gotowania, sprzątania i nauki oraz
zabawek dla dzieci. Można ona również zatrzymać wszelkie
narzędzia potrzebne do wykonywania swojego zawodu o wartości
nieprzekraczającej 1000 GBP. Istnieje również możliwość
zachowania pojazdu mechanicznego, potrzebnego w granicach
rozsądku, którego wartość nie przekracza 3000 GBP.
W okresie swojej upadłości, należy bezwzględnie informować
syndyka zajmującego się Państwa sprawą o wszelkich nowo
pozyskanych elementach majątku, takich jak pieniądze czy
spadek.
Jeśli syndyk wyznaczony w Państwa sprawie uzna, że w ciągu 5 lat
przed ogłoszeniem swojego bankructwa sprzedali, oddali lub pozbyli
się Państwo dowolnego elementu swojego majątku za cenę niższą
niż wynosi jego wartość, syndyk może zwrócić się do sędziego
okręgowego o cofnięcie tej transakcji i zwrot tego majątku.
4.5.2 Co stanie się z zamieszkiwanym przeze mnie lokalem?
Będzie to zależało od wielu czynników, np. czy są Państwo jego
właścicielem, lub czy mieszkają w nim Państwo ze swoją rodziną lub
znajomymi.
Co stanie się, jeśli jestem właścicielem zamieszkiwanego przeze
17
mnie lokalu?
Jeśli są Państwo właścicielem lokalu mieszkaniowego, lub wszelkiej
innej nieruchomości, kontrolę nad nimi, oraz nad pozostałymi
elementami Państwa majątku, przejmie syndyk wyznaczony w
Państwa sprawie. W ramach obowiązków służbowych syndyk
dokonuje przeglądu rejestrów katastralnych (ang. Land Registers),
aby sprawdzić, czy dana nieruchomość faktycznie jest Państwa
własnością. Syndyk może sprzedać Państwa lokal mieszkaniowy,
lub pozwolić Państwa małżonkowi, partnerowi lub członkowi rodziny
na wykupienie udziałów syndyka w tej nieruchomości. Jeśli syndyk
zdecyduje się na sprzedaż lokalu, może sprzedać nieruchomość na
wolnym rynku, przy czym ma obowiązek uzyskać jak najlepszą cenę
za lokal. Sprzedaż lokalu czy innej nieruchomości przez osobę
pozostającą w upadłości jest niedozwolona.
Podejmując decyzję w sprawie Państwa nieruchomości, syndyk
weźmie pod uwagę wiele kwestii, m.in. wartość nieruchomości,
kwestię tego, czy stanowi ona dla Państwa zabezpieczenie
dowolnych pożyczek i czy mieszkają w niej dzieci lub inne osoby
na utrzymaniu.
Jeśli są Państwo właścicielem lub współwłaścicielem dowolnej
nieruchomości, w Państwa interesie leży jak najszybsze uzyskanie
niezależnej porady prawnej, o ile to możliwe, jeszcze przed
ogłoszeniem swojej upadłości. Nawet po zakończeniu okresu
upadłości wyznaczony syndyk może nadal zajmować się Państwa
nieruchomością, ponieważ przekazanie prawa własności ponownie w
Państwa ręce nie dzieje się automatycznie.
Co się stanie w sytuacji, gdy uprzednio byłem(am) właścicielem
lokalu mieszkaniowego?
Jeśli byli Państwo właścicielem lub współwłaścicielem
zamieszkiwanego lokalu (lub innej nieruchomości) a następnie
sprzedali go lub przekazali Państwo swojemu małżonkowi, partnerowi
lub innej osobie, syndyk wyznaczony do prowadzenia Państwa
sprawy sprawdzi, czy cena sprzedaży zgodna była z pełną wartością
nieruchomości. Syndyk zażąda również od Państwa informacji, co
stało się z pieniędzmi uzyskanymi z jej sprzedaży. Zbycie lokalu
18
mieszkaniowego lub zatajenie wszelkiego dochodu z jego sprzedaży
może zostać uznane za przestępstwo, zgodnie z postanowieniami
(szkockiej) Ustawy o upadłości z roku 1985, z poprawkami. Syndyk
ma prawo zgłosić to do Prokuratora Generalnego oraz wystąpić z
wnioskiem o przekazanie prawa własności do nieruchomości
ponownie na Państwa.
Co się stanie, jeśli jestem współwłaścicielem zajmowanej
przeze mnie nieruchomości?
Jeśli są Państwo współwłaścicielem, wraz z małżonkiem, partnerem
lub inną osobą, zamieszkiwanego lokalu, syndyk wyznaczony w
Państwa sprawie omówi możliwe rozwiązania ze wszystkimi
stronami. Współpraca współwłaścicieli zmniejszy stres i koszty
związane z postępowaniem odnośnie należącej do Państwa części
lokalu mieszkaniowego.
Syndyk może zgodzić się na to, aby współwłaściciele wykupili
należne im części lokalu, czy to w postaci jednorazowej sumy, rat,
czy też refinansowanego kredytu hipotecznego. Syndyk
wyznaczony w Państwa sprawie oraz współwłaściciele lokalu
osobno pokrywają własne koszty prawne takiej operacji.
Gdy właścicielem lokalu mieszkaniowego lub nieruchomości
jest więcej niż jedna osoba, żadna z nich nie może sprzedać
lokalu bez zezwolenia syndyka w Państwa sprawie.
Co się stanie, jeśli nie jestem w stanie spłacać swojego kredytu
hipotecznego?
Jeśli wzięli Państwo pożyczkę pod zastaw swojego lokalu
mieszkaniowego i zaprzestaną Państwo spłacać raty kredytu
hipotecznego lub raty pożyczki, zabezpieczony kredytodawca może
przejąć Państwa lokal mieszkaniowy, a syndyk wyznaczony w
Państwa sprawie nie będzie mógł temu przeszkodzić. Jeśli Państwa
lokal mieszkaniowy zostanie przejęty i sprzedany przez Państwa
kredytodawcę, wszelkie środki pozostałe po spłacie Państwa
wierzytelności wobec kredytodawcy zostaną przekazane syndykowi
wyznaczonemu w Państwa sprawie. Jeśli suma ze sprzedaży nie
pokrywa wierzytelności, niedobór może zostać włączony do Państwa
masy spadkowej.
19
Co się stanie, jeśli jestem najemcą zamieszkiwanego przeze
mnie lokalu?
Jeśli wynajmują Państwo zamieszkiwany lokal, syndyk
wyznaczony w Państwa sprawie zwykle nie jest nim
zainteresowany, pod warunkiem, przedstawienia dowodów, iż
faktycznie lokal jest wynajmowany. Jeśli jednak syndyk uzna, że
czynsz jest zbyt wysoki, mogą Państwo zostać zmuszeni do
przeprowadzki do innego lokalu. Syndyk wyznaczony w Państwa
sprawie może wystąpić do sędziego okręgowego o wyznaczenie
górnego limitu płaconego przez Państwo czynszu tak, aby
wnosili Państwo wkład własny do masy upadłościowej, w celu
spłaty swoich wierzytelności.
W wypadku pojawienia się zaległości w regulowaniu opłat
czynszowych, po ogłoszeniu Państwa upadłości, właściciel
zamieszkiwanego przez Państwo lokalu (ang. landlord) nie
powinien podejmować żadnych działań w celu ich odzyskania. Jeśli
jednak, po ogłoszeniu Państwa upadłości, nie będą Państwo
regulować opłat czynszowych, właściciel lokalu może podjąć
działania mające na celu Państwa eksmisję z zamieszkiwanego
przez Państwa lokalu.
4.6 Co stanie się z moimi polisami ubezpieczeniowymi na życie?
Ponieważ wszelkie posiadane polisy ubezpieczeniowe na życie mogą
zaliczać się do majątku wchodzącego w skład Państwa masy
upadłościowej, należy poinformować o nich syndyka wyznaczonego
w Państwa sprawie. Niektóre polisy ubezpieczeniowe wypłacane są
wyłącznie pośmiertnie, inne natomiast, np. polisy na życie i dożycie,
wypłacane są pośmiertnie, lub we wcześniej ustalonym terminie.
Syndyk wyznaczony w Państwa sprawie zgłosi akces do Państwa
polisy na życie, co oznacza, że w wypadku Państwa śmierci, która
nastąpiłaby w okresie Państwa upadłości, środki z polisy na życie
zasilą masę upadłościową. Polisy na życie i dożycie, lub polisy
zawierające taki element, zyskują wartość wykupu i podlegają
spieniężeniu przez syndyka w celu wniesienia tych środków do
Państwa masy upadłościowej. Polisa na życie i dożycie klienta jest
często oficjalnie przepisywana na bank lub towarzystwo budowlane
klienta, a zyski z niej wykorzystywane są do spłaty całości lub części
kredytu hipotecznego zaciągniętego przez klienta.
20
To, co stanie się z przypisaną Państwu polisą na życie i dożycie po
ogłoszeniu Państwa upadłości, będzie zależało od tego, co stanie
się z Państwa lokalem mieszkaniowym.
4.7 Co stanie się z przedmiotami kupionymi na raty?
Przedmioty te często pozostają własnością firmy, która udzieliła
środków finansowych na ich zakup, mogą zatem zostać przez
firmę tą odebrane i sprzedane.
4.8 Czy będę zobowiązany(a) do wnoszenia wkładu własnego
do masy upadłościowej?
Syndyk wyznaczony w Państwa sprawie może domagać się od
Państwa wnoszenia wpłat w ramach tzw. „wkładu własnego” z
Państwa dochodów lub emerytury na pokrycie części kosztów
likwidacji masy upadłościowej, czyli uregulowania Państwa
wierzytelności. Nie pobierze jednak wkładu tego ze świadczeń z
tytułu zabezpieczenia społecznego, ani z przyznanych Państwu ulg
podatkowych.
Syndyk wyznaczony w Państwa sprawie, lub doradca finansowy w
procesie składania wniosku, zweryfikuje wysokość Państwa
dochodów, oraz wysokość wydatków, aby obliczyć, czy mają
Państwo nadwyżki dochodów, które można przeznaczyć na wkład
własny w masę upadłościową.
Agencja Accountant in Bankrupcy wyda w Państwa sprawie Nakaz
Wnoszenia Wkładu przez Bankruta (ang. Debtor Contribution Order),
w skrócie DCO, który rozciąga się na okres 48 miesięcy, lub okres
równoważny naliczany w tygodniach. Wszystkie wpłaty z tytułu
wkładu własnego nadzorować będzie syndyk wyznaczony w Państwa
sprawie. Mają Państwo prawo wystąpić o przerwę w dokonywaniu
tych wpłat na okres nieprzekraczający 6 miesięcy, co skutkuje jednak
przesunięciem daty kończącej obowiązywanie Nakazu Wnoszenia
Wkładu przez Bankruta po to, aby dokonane zostały wszystkie
należne wpłaty. W okresie 48 miesięcy trwania nakazu można
wystąpić o jedną przerwę tego typu.
Przerwa we wpłatach udzielana jest w następujących
okolicznościach:
21
• nastąpiło zmniejszenie Państwa dochodu netto o co najmniej 50%,
oraz
• nie występowali Państwo wcześniej o przerwę w dokonywaniu
wpłat.
W wypadku, jeśli dłużnik nie współpracuje z syndykiem i nie dokonuje
ustalonych wcześniej wpłat, syndyk może wystąpić o dokonanie wpłat
z tytuł Nakazu Wnoszenia Wkładu przez Bankruta bezpośrednio u
Państwa pracodawcy. Syndyk wyznaczony w Państwa sprawie
może również wystąpić o bezterminowe odroczenie zakończenia
okresu Państwa upadłości.
4.8.1 Przegląd bieżącej sytuacji dłużnika
Należy bezzwłocznie informować syndyka wyznaczonego w
Państwa sprawie o zmianie wszelkich okoliczności. Jeśli nastąpiła
znacząca zmiana w Państwa dochodach, lub wydatkach, syndyk
ponownie przeliczy wysokość wpłat w ramach Nakazu Wnoszenia
Wkładu przez Bankruta. Jeśli otrzymują Państwo wyłącznie
świadczenia z tytułu zabezpieczenia socjalnego wydany zostanie
Nakaz DCO, ustalający należne wpłaty na poziomie zerowym.
Zmiana tego poziomu nastąpi jedynie wtedy, gdy podejmą Państwo
pracę, lub przed zakończeniem okresu upadłości zaczną Państwo
otrzymywać dochód inny, niż świadczenia socjalne. Syndyk
wyznaczony w Państwa sprawie wystąpi do Państwa o dokonywanie
wpłat z tytułu wkładu, jeśli po dokonaniu oceny stanu Państwa
sytuacji finansowej, według oceny tej, posiadają Państwo nadwyżki
dochodów. W następstwie tego, wysokość Państwa wpłat zostanie
zmieniona o sumę należną do wpłaty i obowiązywać będzie Państwa
do końca okresu ważności Nakazu DCO.
W odstępach sześciomiesięcznych, aż do zakończenia okresu
Nakazu DCO, syndyk w Państwa sprawie wysyłać będzie
kwestionariusz mający na celu przegląd Państwa sytuacji finansowej.
Formularz ten, o nazwie „Bilans bieżący” (ang. ‘A Current State of
Affairs’), należy wypełnić i odesłać do syndyka. Ważne jest, aby na
bieżąco informować syndyka o wszelkich zmianach, takich jak
zmiana adresu zamieszkania, danych kontaktowych, dochodów i
wydatków. Jeśli syndyk wyznaczony w Państwa sprawie nie
będzie w stanie się z Państwem kontaktować, uzna, że
22
odmawiają Państwo współpracy, w wyniku czego zakończenie
okresu Państwa upadłości może zostać bezterminowo
odroczone.
Jeśli mają Państwo zastrzeżenia, co do Nakazu DCO, można
wystąpić o przegląd sprawy, który dokona agencja AiB.
4.9 Co stanie się z pieniędzmi zebranymi przez syndyka w mojej
sprawie upadłościowej?
Zostaną one przez niego rozdysponowane. Syndyk zbierze
roszczenia od wszystkich Państwa wierzycieli, po czym, po odjęciu
swojego wynagrodzenia i poniesionych przez siebie kosztów,
rozdysponuje pomiędzy nimi wszelkie fundusze. Wszelkie sumy
(zwane dywidendami) wypłacone Państwa wierzycielom mogą nie
pokryć długów w całości. Wszelkie pozostałe należności zostaną
anulowane i nie są Państwo zobowiązani do ich uregulowania.
Istnieją jednak pewne odstępstwa od tej reguły, na stronie 27
znajduje się pełna lista zobowiązań prawnych, które nie podlegają
anulowaniu.
4.10 Kto pokryje koszty zarządzania moją masą upadłościową?
Koszty zarządzania Państwa masą upadłościową zostaną pokryte
z funduszy uzyskanych ze sprzedaży Państwa majątku i z wkładu
własnego, pochodzącego z Państwa dochodów. Koszty te,
wliczając w nie wynagrodzenie i koszty poniesione przez syndyka
zostaną pokryte, zanim jakiekolwiek sumy zostaną wypłacone
Państwa wierzycielom.
Jeśli syndykiem w Państwa sprawie będzie rządowa agencja
Accountant in Bankruptcy, koszty, których nie będzie można pokryć
ze sprzedaży Państwa majątku, ani z Państwa wkładu własnego,
zostaną pokryte z budżetu publicznego (ang. public purse),
niemniej jednak żadne środki z budżetu publicznego nie
zostaną przeznaczone na spłatę długów wobec Państwa
wierzycieli.
W przypadku, kiedy fundusze uzyskane ze sprzedaży Państwa
majątku, oraz pochodzące z Państwa wkładu własnego, będą
wystarczające do pokrycia wszystkich kosztów administracyjnych,
23
wierzyciel, który wnioskował o ogłoszenie Państwa upadłości, może
otrzymać zwrot wydatków, jakie poniósł w związku ze złożeniem
wniosku o Państwa upadłość. Następnie, w równym stopniu
zostanie rozłożona spłata Państwa zobowiązań zarówno wobec
tego wierzyciela, jak i innych.
Jeśli syndykiem w Państwa sprawie będzie kurator masy
upadłościowej koszty, których nie będzie można pokryć ze
sprzedaży Państwa majątku, ani z Państwa wkładu własnego,
zostaną pokryte ze środków kuratora. Kurator masy upadłościowej
weźmie ten fakt pod uwagę przed podjęciem się roli syndyka w
Państwa sprawie.
4.11 Jak długo trwa zazwyczaj okres bankructwa?
Zazwyczaj okres upadłości kończy się rok po jej ogłoszeniu. Jeśli
jednak upadłość ogłoszona została w trybie MAP, zazwyczaj okres
upadłości kończy się w 6 miesięcy po jej ogłoszeniu.
Informacje o zakończeniu okresu Państwa upadłości otrzymają
Państwo, w zależności od wybranej opcji, pocztowo lub e-mailowo.
Zakończenie upadłości zależy jednak od Państwa współpracy, a
przy jej braku, syndyk wyznaczony w Państwa sprawie może
odroczyć zakończenie upadłości bezterminowo.
Jeśli upadłość ogłoszono w trybie MAP, a syndyk wyznaczony w
Państwa sprawie uzyska informacje, że:
• mają Państwo zobowiązania sięgające ponad 17 000 GBP, lub
• dysponują Państwo źródłem dochodów, które może posłużyć do
wniesienia wkładu własnego w masę upadłościową, lub
• mają Państwo majątek o łącznej wartości przekraczającej 2000
GBP, lub też są Państwo właścicielem nieruchomości lub gruntów
oznacza to, że Państwa upadłość nie spełnia warunków MAP, a
zatem sprawa zostanie przekazana do rozpatrywania w pełnym
postępowaniu administracyjnym, i upadłość nie zostanie zamknięta
po 6 miesiącach od jest ogłoszenia. Jeśli świadomie ukryli Państwo
elementy majątku lub świadomie złożyli nieprawdziwą deklarację,
mogą Państwo zostać poddani warunkom Nakazu Zastosowania
Ograniczeń Upadłościowych, a zakończenie okresu Państwa
24
upadłości może ulec bezterminowemu przedłużeniu. Dalsze
szczegóły na ten temat znaleźć można na stronie internetowej
www.aib.gov.uk
Jeśli, w wyniku przekazania nieścisłych lub nieprawdziwych
informacji, Państwa sprawa zostanie przeniesiona z trybu MAP do
trybu pełnego postępowania administracyjnego, nałożona zostanie
opłata w wysokości 110 GBP na poczet kwoty naliczanej przez AiB
za tryb administracyjny. Okres Państwa upadłości zakończony
zostanie dopiero po uregulowaniu tej opłaty.
Trzeba pamiętać, że po zakończeniu okresu Państwa upadłości
nie zostanie ona w pełni zamknięta, dopóki syndyk wyznaczony
w Państwa sprawie nie zostanie zwolniony z pełnienia swoich
obowiązków. Nastąpi to dopiero wtedy, gdy zakończy zarządzanie
wszystkimi elementami Państwa majątku, oraz wykonywanie
wszystkie związanych ze sprawą czynności służbowych. Mają
Państwo obowiązek współpracy z syndykiem wyznaczonym w
Państwa sprawie aż do momentu zwolnienia go ze swoich
obowiązków służbowych w tejże sprawie.
Zostaną Państwo powiadomieni, gdy syndyk złoży wniosek o
zwolnienie z obowiązków dotyczących Państwa sprawy.
4.12 Czy okres mojego bankructwa może zakończyć się
szybciej?
Okres bankructwa może zakończyć się szybciej w wyniku jego
wycofania (ang. recall). Bankructwo można wycofać składając
stosowny wniosek do agencji wykonawczej lub do sędziego sądu
okręgowego (ang. sheriff). Należy jednak pamiętać, że Państwa
wierzyciele mogą wnieść sprzeciw wobec wycofania upadłości.
4.12.1 Wycofanie bankructwa przez AiB
Agencja wykonawcza AiB może zatwierdzić wycofanie upadłości w
wypadku, gdy dłużnik dysponuje środkami do spłaty wszystkich
długów, opłat i kar. Jeśli agencja AiB odrzuci podanie o wycofanie
upadłości, Państwu, syndykowi wyznaczonemu w Państwa sprawie
lub Państwa wierzycielom przysługuje prawo do wystąpienia o
przegląd decyzji podjętej przez AiB. Jeśli mają Państwo zastrzeżenia,
co do tego przeglądu, mogą Państwo lub też każda z wyżej
wymienionych osób, złożyć, na ręce sędziego sądu okręgowego,
25
prośbę o apelację.
4.12.2 Wycofanie bankructwa przez sędziego sądu okręgowego
Sędzia sądu okręgowego ma prawo wycofać upadłość we wszystkich
innych przypadkach, np. wtedy, gdy mogą Państwo udowodnić, że
ogłoszenie Państwa upadłości było niesłuszne.
Rzeczywistym skutkiem odwołania upadłości jest przywrócenie, na
tyle, na ile jest to możliwe dłużnika, lub innej osoby dotkniętej
ogłoszeniem o upadłości do stanu sprzed jej ogłoszenia.
Wierzyciel, za którego sprawą została ogłoszona Państwa
upadłość, również może ubiegać się u sędziego okręgowego o
odwołanie Państwa upadłości, jeśli upadłość ta była wynikiem jego
pomyłki. Jeśli złoży on taki wniosek, będzie odpowiedzialny za
opłacenie wynagrodzenia syndyka wyznaczonego w Państwa
sprawie, oraz za koszty odwołania Państwa upadłości.
26
5. Nakaz Zastosowania Ograniczeń Upadłościowych
Jeśli syndyk wyznaczony w Państwa sprawie uzna, że Państwa
zachowanie przed lub w okresie upadłości było nieuczciwe lub
naganne, powiadomi o tym agencję wykonawczą AiB. Agencja
rozpatrzy dowody przedstawione przez syndyka i zdecyduje, czy
należy wydać wobec Państwa Nakaz Zastosowanie Ograniczeń
Upadłościowych (ang. Bankruptcy Restrictions Order), w skrócie
„BRO”. Nakaz ten można wydać na okres od dwóch do mniej niż
pięciu lat. Jeśli agencja AiB uzna, że należy zastosować
długoterminowy Nakaz, zwraca się o wydanie takiego Nakazu do
sędziego sądu okręgowego. Sędzia sądu okręgowego ma prawo
wydać Nakaz BRO na okres od pięciu do piętnastu lat. Pozostaną
Państwo podporządkowani pewnym ograniczeniom przez okres
obowiązywania Nakazu nawet po zakończeniu okresu Państwa
upadłości. Niestosowanie się do postanowień Nakazu jest
przestępstwem.
Szczegółowe informacje dotyczące ograniczeń znaleźć można w
Rejestrze Niewypłacalności. Oto przykłady działań, które mogą
zostać uznane za nieuczciwe lub naganne:
•
zaciąganie zobowiązań wiedząc, że nie mają Państwo realnej
szansy na ich spłacenie,
•
rozdawanie elementów majątku lub sprzedanie ich poniżej ich
wartości
•
Uprawianie hazardu, czynienie pochopnych spekulacji lub
przesadna rozrzutność,
•
brak współpracy z syndykiem wyznaczonym w Państwa
sprawie w okresie Państwa upadłości.
Nie jest to pełna lista ograniczeń narzuconych w wyniku upadłości,
którym należy się poddać. Dalsze informacje o ograniczeniach
upadłościowych dostępne są w publikacji agencji wykonawczej
Accountant in Bankruptcy, pt. „Przewodnik po Ograniczeniach
Narzucanych w Wyniku Upadłości” (ang. „Bankruptcy Restrictions
Guide”). Na stronie agencji AiB można przeczytać, lub pobrać wersję
tego dokumentu w formacie pdf.
27
6. Co stanie się po zakończeniu okresu mojego bankructwa?
Jeśli przekazują Państwu syndykowi wpłaty w ramach wkładu
własnego, należy je kontynuować nawet po zakończeniu okresu
Państwa upadłości. Pomimo upłynięcia okresu trwania upadłości,
faktycznie zakończy się ona dopiero wtedy, gdy syndyk wyznaczony
w Państwa sprawie zakończy prowadzenie sprawy i zostanie
zwolniony ze swoich obowiązków. Są Państwo nadal zobowiązani do
bezwzględnej współpracy z syndykiem wyznaczonym w Państwa
sprawie aż do chwili, gdy zakończy pełnić swoje obowiązki.
6.1 Co stanie się z moim zadłużeniem po zakończeniu okresu
mojego bankructwa?
Po zakończeniu okresu Państwa upadłości, nie będą Państwo
zobowiązani do spłaty wierzytelności zaciągniętych przed jej
ogłoszeniem, choć istnieją pewne wyjątki od tej zasady.
Nadal zobowiązani są Państwo do regulowania:

kar, grzywien, zadośćuczynień i nakazów konfiskat wydanych
przez każdy sąd,

zobowiązań z tytułu popełnionych oszustw, łącznie ze
zwrotem pobranych nadpłat zasiłków,

wszelkich zobowiązań alimentacyjnych,

niektórych pożyczek studenckich, oraz

kwot dłużnych wobec podmiotów, które udzieliły Państwu
pożyczki pod zastaw nieruchomości, np. kredytu hipotecznego
lub pożyczki zabezpieczonej.
Jeśli mają Państwo zobowiązania finansowe wobec Ministerstwu
Pracy, Emerytur i Rent (ang. Department of Work and Pensions),
syndyk wyznaczony w Państwa sprawie poinformuje Państwa, jeśli
zobowiązania te należy spłacić po zakończeniu okresu Państwa
upadłości.
Poza powyższymi wyjątkami, wierzyciele, wobec których mieli
Państwo zobowiązania przed ogłoszeniem Państwa upadłości nie
będą mogli podejmować żadnych działań prawnych mających na
celu odzyskanie swoich długów.
28
Należy pamiętać, że nadal będą Państwo zobowiązani
dokonywać wszelkich wpłat w ramach wkładu własnego,
uzgodnionych z syndykiem w Państwa sprawie.
Wierzyciele będą mogli podjąć działania prawne przeciwko
dowolnym innym osobom, np. małżonkowi
współodpowiedzialnemu prawnie za uregulowanie należności.
Nadal zobowiązani będą Państwo do spłacania rat należnych
wierzycielowi zabezpieczonemu, np. rat kredytu mieszkaniowego na
zamieszkiwany przez Państwo lokal.
Będą Państwo również zobowiązani do spłaty wszelkich zobowiązań
zaciągniętych po ogłoszeniu Państwa niewypłacalności np. stałych
zobowiązań czynszowych, podatku lokalnego (ang. council tax),
rachunków za gaz, elektryczność i telefon.
6.2 Co stanie się z elementami mojego majątku po zakończeniu
okresu mojego bankructwa?
Państwa upadłość nie kończy się w momencie zakończenia jej
trwania. Na syndyku wyznaczonym w Państwa sprawie nadal
ciąży obowiązek sprzedaży przekazanych mu elementów
majątku i może on dokonać sprzedaży tego majątku nawet po
upłynięciu okresu Państwa upadłości. Jeśli syndyk został
zwolniony z pełnienia swoich obowiązków w Państwa sprawie,
ale odkryje, że posiadają Państwo elementy majątku, do
sprzedaży których syndyk był uprawniony, może on wnieść o
ponowne ustanowienie go na stanowisku syndyka w Państwa
sprawie. Pozwoli mu to na uzyskanie środków ze spieniężenia
elementów majątku, czy to sprzedając je, czy też oferując ich
wykup Państwu lub dowolnej stronie trzeciej. Syndyk
wyznaczony w Państwa sprawie może wnieść o ponowne
ustanowienie go na poprzednim stanowisku w przeciągu pięciu
lat od daty ogłoszenia Państwa upadłości, o ile uzyska
informacje o wcześniej mu nieznanych elementach Państwa
majątku. Syndyk musi jednak wykazać, że przywrócenie go do
uprzednio sprawowanej funkcji przyniesie korzyść masie
upadłościowej (ang. bankrupt estate).
Jeśli na koniec okresu Państwa upadłości, po pokryciu wszystkich
29
kosztów prowadzenia sprawy przez syndyka i po spłaceniu
wszystkich zobowiązań wobec Państwa wierzycieli, wraz z
odsetkami, pozostaną jakieś kwoty pieniężne lub elementy majątku,
zostaną one Państwu zwrócone.
Jeśli syndyk wyznaczony w Państwa sprawie zadecyduje nie
sprzedawać Państwa lokalu mieszkaniowego ani na wolnym rynku,
ani prywatnie, oficjalnie dokona jego „porzucenia”. Dopiero wtedy
będą mieli Państwo prawo lokal ten sprzedać. Syndyk musi podjąć
decyzję o ewentualnej sprzedaży Państwa lokalu mieszkaniowego w
ciągu 1 roku od momentu ogłoszenia Państwa upadłości, oraz jest
zobowiązany podjąć wszelkie związane ze sprzedażą działania w
ciągu 3 lat od daty ogłoszenia Państwa upadłości.
7. Co robić, jeśli będę niezadowolony(a) ze sposobu,
w jaki prowadzona jest sprawa mojego bankructwa?
Jeśli są Państwo niezadowoleni ze sposobu prowadzenia sprawy
Państwa upadłości, przede wszystkim należy porozmawiać o tym z
syndykiem wyznaczonym w Państwa sprawie.
Jeśli syndykiem wyznaczonym w Państwa sprawie jest agencja
wykonawcza Accountant in Bankruptcy i nie mogą Państwo
rozwiązać danego problemu w rozmowie z jej pracownikami, lub z
kuratorem masy upadłościowej, działającym w imieniu agencji,
należy zgłosić to Agencji na piśmie.
Kuratorzy masy upadłościowej podlegają przepisom ustawowym i
muszą należeć do zatwierdzonych odgórnie organizacji. Jeśli
syndykiem wyznaczonym w Państwa sprawie jest prywatny kurator
masy upadłościowej, i pomimo rozmowy z osobą to problemy
pozostają nierozwiązane, należy skontaktować się z organizacją
zarządzającą, której podlega kurator. Dane kontaktowe organizacji
znaleźć można w nagłówku wysyłanych przez nią pism. Można
również skierować pismo do agencji wykonawczej Accountant in
Bankruptcy lub do jej pełnomocników, jeśli tacy zostali wyznaczeni.
Szczegółowe informacje dotyczące sposobu składania skarg na
ręce agencji Accountant in Bankruptcy znajdują się na jej stronie
internetowej: www.aib.gov.uk.
30
Jeśli są Państwo niezadowoleni z działań syndyka wyznaczonego w
Państwa sprawie, można również wystąpić do sędziego okręgowego,
aby zajął się tą sprawą.
31
8. Rozwiązania alternatywne wobec ogłoszenia
bankructwa
Upadłość jest środkiem ostatecznym do uzyskania pomocy w sytuacji
zadłużenia, istnieją jednak również inne możliwości rozwiązania tego
problemu. Należy starać się o uzyskanie w tej sprawie porady
finansowej. Doradcy Szkockiego Biura Porad Obywatelskich (ang.
Citizens Advice Scotland) i doradcy finansowi Władz Lokalnych (ang.
Local Authority money advisers) udzielą Państwu bezpłatnej i
obiektywnej porady na temat możliwych rozwiązań, oraz mogą
pomóc wypełnić formularze lub porozumieć się z Państwa
wierzycielami.
Niektóre inne rozwiązania to:
Plan Zarządzania Długiem (ang. Debt Management Plan)
Jest to nieformalne porozumienie z Państwa wierzycielami,
zakładające rozłożenie spłaty długu w dłuższym czasie. Plan ten
mogą Państwo ustalić bezpośrednio z wierzycielami, lub z pomocą
doradcy finansowego w oddziale doradztwa finansowego Władz
Lokalnych lub w Szkockim Biurze Porad Obywatelskich (ang. Citizens
Advice Scotland). Wprawdzie wierzyciele mogą zgodzić się na plan
spłat zobowiązań, mogą jednak odrzucić wniosek o zamrożenie
odsetek lub opłat dodatkowych. Mogą też, w dowolnym momencie,
zdecydować, że nie chcą już przyjmować tymczasowych spłat i
zamiast tego będą dążyć do odzyskania długu innymi sposobami.
Program Rozplanowanej Spłaty Zadłużenia (ang. Debt
Arrangement Scheme), w skrócie „DAS”
Jest to ustawowy program rządu Szkocji, mający na celu pomaganie
dłużnikom w spłacie ich zobowiązań, dając im więcej czasu na
spłatę bez zagrożenia postępowaniem sądowym ze strony ich
wierzycieli.
Po przekazaniu informacji, iż zamierzają Państwo wystąpić o udział
w Programie Rozplanowanej Spłaty Zadłużenia, zostaną Państwo
odnotowani w rejestrze DAS. Powoduje to zamrożenie odsetek,
honorariów i opłat karnych, a Państwa wierzyciele nie mają prawa
do działań prawnych wobec dłużnika. Jeśli jednak nie przystąpią
Państwo do Programu DPP w ciągu 6 tygodni, od daty
32
deklarowanego przystąpienia, wszystkie odsetki, honoraria i opłaty
karne zostaną ponownie dodane do Państwa długu, a wierzyciele
ponownie mogą wszcząć przeciwko Państwu postępowanie
sądowe. Nie ma możliwości zadeklarowania zamiaru zawarcia
umowy powierniczej lub ogłoszenia upadłości w tym samym roku, w
którym wskazali Państwo zamiar wystąpienia o udział w programie
DAS, ani też vice versa.
Doradca finansowy pomoże Państwu zdecydować, czy program ten
jest odpowiednim rozwiązaniem w Państwa sytuacji. Dane
kontaktowe znajdują się na odwrocie niniejszego przewodnika.
Adresy najbliższych doradców finansowych znajdą Państwo na
stronie DAS: www.dasscotland.gov.uk/find-a-money-adviser.
System ten chroni Państwa majątek, łącznie z lokalem
mieszkaniowym, o ile dokonują Państwo terminowych spłat rat
kredytu hipotecznego.
W celu uzyskania dalszych informacji o programie DAS należy
skontaktować się z lokalnym biurem doradztwa finansowego.
Dodatkowe informacje znaleźć można na stronie internetowej
programu DAS: www.dasscotland.gov.uk.
Umowy powiernicze
Umowa powiernicza jest formalnym porozumieniem, jakie zawierają
Państwo z kuratorem masy upadłościowej, który wyznaczony zostaje
na powiernika w Państwa sprawie. Aby zawrzeć taką umowę, należy
być właścicielem lub współwłaścicielem majątku zbywalnego, np.
lokalu mieszkaniowego, lub też być w stanie dokonywać
systematycznych wpłat na rzecz powiernika ze swoich dochodów.
Umowę powierniczą można zabezpieczyć, co oznacza, że Państwa
wierzyciele nie będą mogli wystąpić przeciwko Państwu sądownie o
sumy należne im w momencie zawarcia umowy powierniczej, pod
warunkiem, że dotrzymają Państwo warunków tej umowy. Jeśli
Państwa wierzyciele nie zgodzą się na zabezpieczenie Państwa
umowy powierniczej, nadal będą mogli wstąpić przeciw Państwu na
drogę sądową, w tym doprowadzenie do ogłoszenia Państwa
upadłości, aby odzyskać należne im wierzytelności.
Na skutek braku Państwa współpracy z powiernikiem wyznaczonym
33
w Państwa sprawie, również powiernik może zgłosić wniosek o
ogłoszenie Państwa upadłości.
Należy zaznaczyć, że powiernik wyznaczony w Państwa sprawie
może złożyć wniosek o ogłoszenie Państwa upadłości w dowolnym
momencie trwania umowy powierniczej, jeżeli uzna, że w ten sposób
uzyska więcej pieniędzy dla Państwa wierzycieli, choć należy dodać,
że sytuacje takie zdarzają się dość rzadko.
Przed podpisaniem umowy powierniczej, można złożyć podanie o
memoratorium (ang. moratorium application), aby skorzystać z 6tygodniowego okresu, w którym Państwa wierzyciele nie będą w
stanie wszcząć wobec Państwa kroków prawnych.
Dalsze informacje o umowach powierniczych dostępne są
również w publikacji agencji Accountant in Bankruptcy, pt.
„Przewodnik po Umowach Powierniczych” (ang. „Trust Deed
Guide”).
34
9. Informacje dodatkowe
9.1 Dane kontaktowe agencji Accountant in Bankruptcy
The Accountant in Bankruptcy
1 Pennyburn Road
Kilwinning
Ayrshire
KA13 6SA
Tel.:
Faks:
E-mail:
Strona:
0300 200 2600
0300 200 2601
[email protected] (inf. ogólne na temat upadłości)
www.aib.gov.uk
35
9.2 Źródła porad i informacji
Niektóre dane kontaktowe użyteczne w celu uzyskania bezpłatnej
porady na temat zadłużenia:
Money Advice Scotland (Centrum Porad Finansowych)
Telefon: 0141 572 0237
Strona internetowa: www.moneyadvicescotland.org.uk
Adres e-mail: [email protected]
Citizens Advice Scotland
Telefon: 0808 800 9060
Strona internetowa: www.adviceguide.org.uk/Scotland
National Debtline Scotland
Telefon: 0808 808 4000
Strona internetowa:www.nationaldebtline.org/S/Pages/default.aspx
StepChange Debt Charity
Telefon: 0800 138 1111
Strona internetowa: http://www.stepchange.org
Miejscowe adresy i numery telefonów powyższych instytucji znaleźć
można w książce telefonicznej.
Aby uzyskać pomoc w znalezieniu kuratora masy upadłościowej,
należy skontaktować się z:
Institute of Chartered Accountants of Scotland
CA House
21 Haymarket Yards
Edinburgh
EH12 5BH
Telefon: 0131 347 0100
Strona internetowa: www.icas.org.uk
36
Aby uzyskać pomoc w znalezieniu prawnika specjalizującego się
w prawie upadłościowym należy skontaktować się z:
Law Society of Scotland
26 Drumsheugh Gardens
Edinburgh
EH3 7YR
Telefon: 0131 226 7411
Strona internetowa: www.lawscot.org.uk
E-mail: [email protected]
37
10. Wykorzystanie Państwa informacji osobowych
Dane osobowe dostarczone przez dłużnika agencji wykonawczej
Accountant in Bankruptcy (AiB) mogą zostać wykorzystane w różny
sposób, na przykład:





do rozpatrzenia wniosków o ogłoszenie upadłości oraz o
udział w programach spłaty zadłużenia,
do pobierania opłat i składek,
do ustalenia oraz sprzedaży elementów majątku,
do sprawowania nadzoru nad zarządzaniem sprawami
upadłościowymi i zabezpieczonymi umowami powierniczymi,
do celów statystycznych.
W celu zarządzania Państwa sprawą możemy udostępnić, oraz
pozyskiwać Państwa dane od stron trzecich, np. banków, agencji
informacji kredytowej, wierzycieli i lokalnych władz samorządowych.
W przypadku ogłoszenia Państwa upadłości, zawarcia
Zabezpieczonej Umowy Powierniczej, lub złożenia wniosku o udział
w Programie Rozplanowanej Spłaty Zadłużenia (DAS), Państwa dane
osobowe zostaną odnotowane w ogólnodostępnym, bezpłatnym,
rejestrze publicznym. Ponadto, jeśli nie wypełnią Państwo warunków
związanych z ogłoszeniem upadłości, obowiązywać będą Państwa
zasady Nakazu Zastosowania Ograniczeń Upadłościowych (BRO), a
Państwa dane osobowe zostaną podane do publicznej wiadomości w
komunikacie prasowym i na stronie internetowej AiB.
Wykorzystanie Państwa danych w powyższy sposób konieczne
jest do wypełniania przez agencję wykonawczą AiB zadań zgodnie
ze (szkocką) Ustawą o upadłości z roku 1985 z poprawkami, oraz
z innymi odnośnymi aktami prawnymi.
W ramach nieustającego zaangażowania w obsługę klienta, Agencja,
lub też agent działający w imieniu Agencji, może również
skontaktować się z Państwem w celu omówienia Państwa
doświadczeń podczas korzystania z naszych usług. Będą Państwo
mogli wystąpić o to, aby agencja nie kontaktowała się z Państwem w
wyżej wymienionym celu.
Dalsze informacje na temat sposobów korzystania z Państwa danych
38
osobowych, oraz prawa dostępu do przechowywanych przez nas
informacji uzyskać można, pisząc na adres: [email protected]
39
Publikację tą można zamówić w językach funkcjonujących na terenie
społeczności lokalnych i w innych formatach. Zamówienia prosimy
składać pod nr telefonu: 0300 200 2600.
Broszura ta zawiera tylko ogólne wskazówki i przedstawia
szczegółowo, ani w pełni obowiązujących przepisów prawnych.
40
Agencja
APS Group Scotland
28643 (09/13)
Download