umowa najmu autokaru - Globus - Wynajem autokarów – Skarżysko

advertisement
UMOWA NAJMU AUTOKARU
Zawarta w ...................................................................... w dniu .................................... ...... pomiędzy
...................................................................................................................................................................
z siedzibą
w……………………………………………………………………………………………….
reprezentowaną przez ...............................................................................................................................
zwaną dalej „Najemcą”,
a
„GLOBUS” Dolęga Sławomir, Szydełko Tomasz sp. j. NIP 663-16-84-293 KRS 0000044288
z siedzibą
w Skarżysku-Kamiennej ul. Kossaka 14
reprezentowaną przez Sławomira Dolęga - współwłaściciela
zwaną dalej „Przewoźnikiem”.
§1
Najemca zleca a Przewoźnik przyjmuje do realizacji zlecenie przewozu …… osób autokarem marki
…………….. nr rejestracyjny ……………..
wyposażonym w:
- ogrzewanie postojowe Webasto
- klimatyzację
- indywidualne nawiewy i oświetlenie
- regulowane fotele z siatkami i podnóżkami
- nagłośnienie
- DVD
- toaleta
- barek
Ilość miejsc pasażerskich .............................. + ..............pilot + .........kierowca
Wyjazd na trasie .................................................................. w terminie ............................... ..........
Szczegółowy plan na
trasę………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Obsługa autokaru kierowców:
-1-2-3- obsługa pilota lub stewarda
Wyjazd w dniu ..................................... godz. .....................................
1
miejsce podstawienia......................................................................................................... ..................
godzina podstawienia .........................................................................................................................
§2
Zasady najmu autokaru:
1. strony ustaliły cenę 1 km w wysokości ................................... słownie ..............................
......................................................................................................................................................
planowany limit km ................................................
2. Ryczałtem zł. ................................... słownie ....................................................................
.................................................................przy limicie
...............................................................
3. Za każdy dodatkowy przejechany km obowiązuje opłata w wysokości .................................
słownie .................. .................................................................................................... ..................
Najemca zapłaci za wynajem wg następujących zasad:
§3
1. Przewoźnik ponosi następujące koszty w związku z realizacją umowy:
a) zakwaterowanie kierowców
d) opłaty drogowe (Mv St., parkingi, autostrady)
b) wyżywienie kierowców
e) opłaty promowe
c) diety dla kierowców
f) ......................................................................
§4
2. Najemca ponosi następujące koszty w związku z realizacja umowy:
a) zakwaterowanie kierowców
d) opłaty drogowe (Mv St., parkingi, autostrady)
b) wyżywienie kierowców
e) opłaty promowe
c) diety dla kierowców
f) ......................................................................
§5
Przewoźnik zobowiązuje się do podstawienia autokaru w wyznaczonym miejscu i czasie w stanie
czystym (zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz) oraz do dbania o czystość autokaru podczas podróży.
Autokar jest podstawiany codziennie czysty i gotowy do drogi. Jeżeli autokar wyposażony jest w
toaletę obsługa zobowiązana jest do utrzymania jej czynnej. Jeżeli autokar wyposażony jest w barek
obsługa autokaru zobowiązana jest zaopatrzyć go w ciepłe i zimne napoje.
§6
Przewoźnik odpowiada prawnie i finansowo za sprawność techniczną autokaru, jak również za pełną
dokumentację gwarantującą jego przejazd na trasie określonej w umowie zgodnie z przepisami
2
obowiązującymi w Polsce, krajach tranzytowych i kraju docelowym, a także ponosi koszty
ubezpieczenia autokaru.
§7
Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za niewykonanie umowy:
W przypadku awarii autokaru Przewoźnik usuwa awarię na własny koszt w miejscu jej powstania lub
podstawia autokar zastępczy tej samej klasy nie później niż trzy godziny od momentu jej powstania .
Jeżeli awaria autokaru zakłuci realizacji programu turystycznego przewoźnik posiada odpowiednie
ubezpieczenie OC. W przypadku niemożności usunięcia awarii Przewoźnik wynajmuje autokar na
swój koszt oraz ponosi inne, nie planowane koszty (np. dodatkowych noclegów).
§8
Najemca wyznacz osobę odpowiedzialną za kierowanie grupą i jest ona dysponentem pojazdu.
§9
Dysponent występuje w imieniu najemcy i tak organizuje przejazd grupy żeby odbywał się on w
poszanowaniu przepisów wynikających z Ustawy o transporcie drogowym, Kodeksu Ruchu
Drogowego, Ustawy o czasie pracy kierowców. Podstawowe informacje są zawarte w zleceniu najmu
pojazdów stanowiącym załącznik do niniejszej umowy i są jednocześnie regulaminem przewozu.
§ 10
Najemca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w wynajętym autokarze jeżeli spowodowały je
uczestnicy przejazdu.
§11
Strony ustalają następujący system rozliczeń:
........................... % kwoty przed wyjazdem autokaru,
........................... % kwoty po powrocie grupy, nie później niż okres dni wyznaczony w wystawionej
fakturze.
§ 12
Zapłata nastąpi gotówką bądź przelewem na konto Bank Spółdzielczy o/ Skarżysko - Kamienna nr
75 8520 0007 2002 2002 0201 0001 zgodnie z wystawioną fakturą
§ 13
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Prawa Przewozowego
oraz Kodeksu Cywilnego.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
..................................................
Przewoźnik
................................................
Najemca
3
4
Download