Załączniki 1-3, 5-6 do siwz w wersji edytowalnej Word

advertisement
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – (numer sprawy: 8/ZP/14)
Załącznik nr 1 do SIWZ
______________________
(pieczęć adresowa Wykonawcy)
Formularz ofertowy
Ja, niżej podpisany.........................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz (nazwa Wykonawcy/Wykonawców wraz z adresem; w przypadku
wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia należy wymienić wszystkich
wykonawców ze wskazaniem pełnomocnika):
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
NIP ...................................................................... REGON …………………......……………....
Numer telefonu…………………………..………… /faksu ……………………..........……......
adres e-mail.........................................................................................
Oferuję realizację zamówienia na konserwację powierzchniowych zbiorników wodnych:
Wolskiego (1 staw), w Parku E. Szymańskiego (1 staw) oraz w Parku Moczydło (4 stawy),
znajdujących się na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w roku 2014 (znak sprawy:
8/ZP/14), zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ, na następujących
warunkach:
1. Cena brutto …...................................................................................zł
(słownie:...........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................zł.)
Podana cena realizacji zamówienia wynika z wyliczeń dokonanych w druku - formularz cenowy,
który stanowi integralną część niniejszej oferty.
2. Oświadczam, że cena podana w pkt 1, zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie
ponosi zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. Oświadczam, iż cena nie będzie
podlegać podwyższeniu ani waloryzacji.
3. Oferujemy wykonanie zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 23.12.2014 r.
4. Akceptujemy, iż rozliczenie nastąpi zgodnie z zapisami zawartymi we wzorze umowy.
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami wzoru umowy, która jest częścią SIWZ,
akceptujemy wzór umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości umowy
brutto w formie................................................................................. oraz zawarcia umowy na
warunkach określonych przez zamawiającego w SIWZ.
Strona 1
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – (numer sprawy: 8/ZP/14)
6. Uzyskaliśmy niezbędne informacje potrzebne do przygotowania oferty.
7. Oświadczamy, że czujemy się związani ofertą na okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
8. Oświadczamy, że całość zamówienia:
wykonamy własnymi siłami *
zamierzamy powierzyć podwykonawcom *
wykonanie następujących części zamówienia: (należy wskazać zakres przewidziany do
realizacji przez podwykonawców):
* - niepotrzebne skreślić
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..………..
……….....…………...............................................
Data i podpis Wykonawcy
lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
- w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie podpisuje Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy
Strona 2
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – (numer sprawy: 8/ZP/14)
Załącznik nr 1A do SIWZ
Formularz cenowy
KALKULACJA
JEDNOKROTNEJ KONSERWACJI GŁÓWNEJ – STAW WOLSKI
Jednostka
miary
Ilość
jednostek
Cena
jednostkowa
brutto w zł
Wartość brutto
w zł
4.
5.
6.
7. (5x6)
m³
1,0
Lp.
Podstawa
wyceny
1.
2.
3.
1.
KNR 2-21
T.0101/01
2.
KNR 2-21
T.0102/02
m³
1,0
3.
KNR 1501
T.0114/03
+
T.0115/02
Oczyszczenie skarp z gruzu, śmieci
zebranie i złożenie zanieczyszczeń
w pryzmy
Oczyszczenie dna stawów z
zanieczyszczeń, ręcznie z
transportem taczkami i ułożenie w
pryzmy
Ręczne wykoszenie porostów ze
skarp, porost gesty miękki z
wygrabieniem
m²
2 088
4.
KNR 1501
T.0115/09
m²
1 719
5.
KNR 1501
T.0115/06
Wydobycie porostów roślin
korzeniących się w dnie –
hakowanie przy zarośnięciu lustra
wody powyżej 60%
Usuwanie kożucha roślin
pływających przy głębokości ponad
1,0 m
m²
1 719
6.
Kalkulacja
własna
szt.
10
7.
Kalkulacja
własna
Oczyszczanie z namułu studzienek
osadowych o śr. 0,25 m, warstwa
namułu do 20 cm
Oczyszczanie z namułu kratek
ściekowych 12x12 cm
mb
12
8.
Kalkulacja
własna
Ręczne oczyszczenie ścieków z
elementów betonowych
m²
73
9.
Kalkulacja
własna
m³
18
10.
KNR 2-21
T.0102/ 07
+ 08 +
utylizacja
Przewiezienie taczkami liści, trawy i
wydobytej roślinności na odległość
do 100 m celem umożliwienia
wywozu
Wywiezienie zanieczyszczeń
roślinnych samochodami na
odległość do 35 km wraz z
utylizacją (kompostowaniem)
m³
18
11.
KNR 2-21
T.0101/ 04
+ 05
Wywiezienie gruzu, śmieci
samochodami na odległość do 35
km wraz z utylizacją
m³
2,0
Rodzaj robót
RAZEM BRUTTO
Poz. 1-11
Strona 3
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – (numer sprawy: 8/ZP/14)
KALKULACJA
JEDNOKROTNEJ KONSERWACJI NIEPEŁNEJ – STAW WOLSKI
Lp.
Podstawa
wyceny
Jednostka
miary
Ilość
jednostek
Cena
jednostkowa
brutto w zł
Wartość brutto w
zł
3.
Oczyszczenie skarp z gruzu,
śmieci, zebranie i złożenie
zanieczyszczeń w pryzmy
Oczyszczenie dna stawów z
zanieczyszczeń ręcznie z
transportem taczkami i ułożenie w
pryzmy
Wygrabienie liści ze skarp oraz
zgarnięcie w pryzmy do dalszego
transportu
Wygrabienie liści z dna wokół
stawów, pasem szer. 1,5 m
liczone jak hakowanie przy
zarośnięciu powierzchni lustra
wody do 60%
Usuwanie
kożucha
roślin
pływających przy głębokości
ponad 1,0 m z 50% powierzchni
lustra wody
4.
m³
5.
1,0
6.
7. (5x6)
m³
1,0
m²
1 273
m²
236
m²
860
szt.
10
mb
12
Rodzaj robót
1.
1.
2.
KNR 2-21
T.0101/01
2.
KNR 2-21
T.0102/02
3.
KNR 15-01
T.0115/02
4.
KNR 15-01
T.0115/08
5.
KNR 15-01
T.0115/06
6.
Kalkulacja
własna
7.
Kalkulacja
własna
Oczyszczenie z namułu
studzienek osadowych o śr. 0,25
m, warstwa namułu do 20 cm
Oczyszczenie z namułu kratek
ściekowych 12x12 cm
8.
Kalkulacja
własna
Ręczne oczyszczenie ścieków z
elementów betonowych
m²
73
9.
Kalkulacja
własna
m³
8,0
10.
KNR 2-21
T.0102/ 07 +
08 +
utylizacja
Przewiezienie liści, wydobytej
roślinności na odległość do 100 m
celem umożliwienia wywozu
Wywiezienie zanieczyszczeń
roślinnych samochodami na
odległość do 35 km wraz z
utylizacją (kompostowaniem)
m³
8,0
11.
KNR 2-21
T.0101/ 04 +
05 +
utylizacja
Wywiezienie gruzu, śmieci
samochodami na odległość do 35
km wraz z utylizacją
m³
2,0
RAZEM BRUTTO
Poz. 1-11
Strona 4
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – (numer sprawy: 8/ZP/14)
KALKULACJA
JEDNOKROTNEJ KONSERWACJI CZĘŚCIOWEJ – STAW WOLSKI
Lp.
Podstawa
wyceny
1.
1.
2.
KNR 2-21
T.0101/01
2.
KNR 2-21
T.0102/02
3.
KNR 15-01
T.0115/06
4.
KNR 2-21
T.0102/ 07 +
08 +
utylizacja
5.
KNR 2-21
T.0101/ 04 +
05 +
utylizacja
Jednostka
miary
Ilość
jednostek
Cena
jednostkowa
brutto w zł
Wartość brutto
w zł
3.
Oczyszczenie skarp z gruzu,
śmieci, zebranie i złożenie
zanieczyszczeń w pryzmy
Oczyszczenie dna stawów z
zanieczyszczeń ręcznie z
transportem taczkami i ułożenie w
pryzmy
Usuwanie kożucha roślin
pływających przy głębokości
ponad 1,0 m z 50% powierzchni
lustra wody
Wywiezienie zanieczyszczeń
roślinnych samochodami na
odległość do 35km wraz z
utylizacją (kompostowaniem)
4.
m³
5.
0,5
6.
7. (5x6)
m³
0,5
m²
860
m³
3,0
Wywiezienie gruzu, śmieci
samochodami na odległość do 35
km wraz z utylizacją
m³
1,0
Rodzaj robót
RAZEM BRUTTO
Poz. 1-5
KALKULACJA
JEDNOKROTNEGO PODCZYSZCZANIA - STAW WOLSKI
Lp.
1.
1.
Podstawa
wyceny
2.
Kalkulacja
własna
Rodzaj robót
3.
Utrzymanie czystości na
powierzchni skarp i wody, a w
okresie zimy na powierzchni lodu
wraz z wykonaniem przerębli - z
wywozem
Jednostka
miary
Ilość
jednostek
Cena
jednostkowa
brutto w zł
Wartość brutto
w zł
4.
m²
5.
3 807
6.
7. (5x6)
RAZEM BRUTTO
Strona 5
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – (numer sprawy: 8/ZP/14)
KALKULACJA
JEDNOKROTNEJ KONSERWACJI GŁÓWNEJ – STAW W PARKU E. SZYMAŃSKIEGO
Lp.
Podstawa
wyceny
Rodzaj robót
Jednostka
miary
Ilość
jednostek
Cena
jednostkowa
brutto w zł
Wartość brutto
w zł
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. (5x6)
Oczyszczenie skarp z gruzu,
śmieci, zebranie i złożenie
zanieczyszczeń w pryzmy.
Ręczne wykoszenie porostów ze
skarp, porost gęsty miękki z
wygrabieniem
Wydobycie porostów roślin
korzeniących się w dnie –
hakowanie przy zarośnięciu lustra
wody powyżej 60%
Usuwanie kożucha roślin
pływających przy głębokości
ponad 1,0 m z 50% powierzchni
lustra wody
Wywiezienie zanieczyszczeń
roślinnych i namułów
samochodami na odległość do 35
km wraz z utylizacją
(kompostowaniem)
Wywiezienie gruzu i śmieci
samochodami na odległość do 35
km wraz z utylizacją
m³
1,0
m²
92
m²
2421
m³
2421
m³
20
m³
1,0
1.
KNR 2-21
T.0101/01
2.
KNR 15-01
T.0114/03 +
T.0115/02
KNR 15-01
T.0115/09
3.
4.
KNR 15-01
T.0115/06
5.
KNR 2-21
T.0102/07+
08+
utylizacja
6.
KNR 2-21
T.0101/04+
05+
utylizacja
RAZEM BRUTTO
Poz. 1-6
Strona 6
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – (numer sprawy: 8/ZP/14)
KALKULACJA
JEDNOKROTNEJ KONSERWACJI NIEPEŁNEJ – STAW W PARKU E. SZYMAŃSKIEGO
Lp.
Podstawa
wyceny
1.
1.
2.
KNR 2-21
T.0101/01
2.
KNR 2-21
T.0102/02
3.
KRN 15-01
T.0115/02
4.
KRN 15-01
T.0115/08
5.
KNR 15-01
T.0115/06
6.
KNR 2-21
T.0102/ 07
+ 08 +
utylizacja
7.
KNR 2-21
T.0101/ 04
+ 05 +
utylizacja
Jednostka
miary
Ilość
jednostek
Cena
jednostkowa
brutto w zł
Wartość brutto
w zł
3.
Oczyszczanie skarp z gruzu, śmieci,
zebranie i złożenie zanieczyszczeń
w pryzmy
Oczyszczenie dna stawów z
zanieczyszczeń, ręcznie z
transportem taczkami i ułożenie w
pryzmy
Wygrabienie liści ze skarp oraz
zgarnięcie w pryzmy do dalszego
transportu
Wygrabienie liści z dna wokół
stawów, pasem szer. 1,5 m z
liczone jak hakowanie przy
zarośnięciu powierzchni lustra wody
do 60%
Usuwanie kożucha roślin
pływających przy głębokości ponad
1,0 m z 50% powierzchni lustra
wody
Wywiezienie zanieczyszczeń
roślinnych samochodami na
odległość do 35 km wraz z
utylizacją (kompostowaniem)
4.
m³
5.
1,0
6.
7. (5x6)
m³
1,0
m²
92
m²
261
m²
1210,5
m³
3,0
Wywiezienie gruzu, śmieci
samochodami na odległość do 35
km wraz z utylizacją
m³
2,0
Rodzaj robót
RAZEM BRUTTO
Poz. 1-7
KALKULACJA
JEDNOKROTNEJ KONSERWACJI CZĘŚCIOWE – STAW W PARKU E. SZYMAŃSKIEGO
Lp.
Podstawa
wyceny
Rodzaj robót
Jednost
ka
miary
Ilość
jednostek
Cena
jednostkowa
brutto w zł
Wartość brutto
w zł
6.
7. (5x6)
1.
1.
2.
KNR 2-21
T.0101/01
3.
Oczyszczenie skarp z gruzu,
śmieci, zebranie i złożenie
zanieczyszczeń w pryzmy
4.
m³
5.
0,5
2.
Kalkulacja
własna
Wygrabienie dna stawu pasem
szer. 2,0 wzdłuż linii brzegowej i
skarp pasem 3 mb z liści,
połamanych gałęzi
m²
229
3.
KNR 2-21
T.0102/ 07 +
08 +
utylizacja
Wywiezienie zanieczyszczeń
roślinnych samochodami na
odległość do 35 km wraz z
utylizacją (kompostowaniem)
m³
1,5
4.
KNR 2-21
T.0101/ 04 +
05 +
utylizacja
Wywiezienie gruzu, śmieci
samochodami na odległość do 35
km wraz z utylizacją
m³
0,5
RAZEM BRUTTO
Poz. 1-4
Strona 7
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – (numer sprawy: 8/ZP/14)
KALKULACJA
JEDNOKROTNEGO PODCZYSZCZANIA – STAW W PARKU E. SZYMAŃSKIEGO
Lp.
1.
1.
Podstawa
wyceny
2.
Kalkulacja
własna
Rodzaj robót
3.
Utrzymanie czystości na
powierzchni skarp i wody, a w
okresie zimy na powierzchni lodu
wraz z wykonaniem przerębli - z
wywozem
Jednostka
miary
Ilość
jednostek
Cena
jednostkowa
brutto w zł
Wartość brutto
w zł
4.
m2
5.
2513
6.
7. (5x6)
RAZEM BRUTTO
KALKULACJA
JEDNOKRONTNEJ KONSERWACJI GŁÓWNEJ – STAWY W PARKU MOCZYDŁO
Lp.
Podstawa
wyceny
Rodzaj robót
Jednostka
miary
Ilość
jednostek
Cena
jednostkowa
brutto w zł
Wartość brutto w
zł
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. (5x6)
1.
KNR 2-21
T.0101/01
Oczyszczenie skarp z gruzu, śmieci,
zebranie i złożenie zanieczyszczeń w
pryzmy
m
2,0
2.
KNR 2-21
T.0102/02
Oczyszczenie dna stawów z
zanieczyszczeń ręcznie z transportem
taczkami i ułożenie w pryzmy
m3
1,5
3.
KNR 15-01
T.0114/03 +
T.0115/02
Ręczne wykoszenie porostów ze
skarp, porost gęsty miękki z
wygrabieniem
m2
12 024
4.
KNR 15-01
T.0115/09
Wydobycie porostów roślin
korzeniących się w dnie – hakowanie
przy zarośnięciu lustra wody powyżej
60%
m2
7 456
5.
KNR 15-01
T.0115/06
Usuwanie kożucha roślin pływających
przy głębokości ponad 1,0 m
m²
7 456
6.
Kalkulacja
własna
Ręczne oczyszczenie ścieków
brukowanych z namułu, liści
m²
150
7.
Kalkulacja
własna
Przewiezienie taczkami bądź
wywiezienie liści, trawy, wydobytej
roślinności na odległość do 40 m
celem umożliwienia wywozu
m3
30
8.
KNR 2-21
T.0102/ 07
+ 08 +
utylizacja
Wywiezienie zanieczyszczeń
roślinnych samochodami na odległość
do 35 km wraz z utylizacją
(kompostowaniem)
m3
82
9.
KNR 2-21
T.0101/04 +
05
Wywiezienie gruzu, śmieci
samochodami na odległość do 35 km
wraz z utylizacją
m3
3,5
3
RAZEM BRUTTO
Poz. 1-9
Strona 8
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – (numer sprawy: 8/ZP/14)
KALKULACJA
JEDNOKROTNEJ KONSERWACJI NIEPEŁNEJ – STAWY W PARKU MOCZYDŁO
Lp.
Podstawa
wyceny
Rodzaj robót
Jednostka
miary
Ilość
jednostek
Cena
jednostkowa
brutto w zł
Wartość brutto
w zł
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. (5x6)
1.
KNR 2-21
T.0101/01
Oczyszczenie skarp z gruzu,
śmieci, zebranie i złożenie
zanieczyszczeń w pryzmy
m³
1,5
2.
KNR 2-21
T.0102/02
Oczyszczenie dna stawów z
zanieczyszczeń ręcznie z
transportem taczkami i ułożenie
w pryzmy
m3
1,5
3.
KNR 15-01
T.0115/02
Wygrabienie liści ze skarp, oraz
zgarnięcie w pryzmy do dalszego
transportu
m2
8 598
4.
KNR 15-01
T.0115/08
Wygrabienie liści z dna wokół
stawów, pasem szer. 1,5 m
liczone jak hakowanie przy
zarośnięciu powierzchni lustra
wody do 60%
m2
1 095
5.
KNR 15-01
T.1115/06
Usuwanie
kożucha
roślin
pływających przy głębokości
ponad 1,0 m z 50% powierzchni
lustra wody
m2
3 728
6.
Kalkulacja
własna
Ręczne oczyszczenie ścieków
brukowanych z namułu, liści
m2
150
7.
Kalkulacja
własna
Przewiezienie taczkami liści,
wydobytej roślinności na
odległość do 40 m celem
umożliwienia wywozu
m³
12
8.
KNR 2-21
T.0102/ 07
+ 08 +
utylizacja
Wywiezienie
zanieczyszczeń
roślinnych samochodami na
odległość do 35 km wraz z
utylizacją (kompostowaniem)
m³
36
9.
KNR 2-21
T.0101/04+
05
+utylizacja
Wywiezienie
gruzu,
śmieci
samochodami na odległość do 35
km wraz z utylizacją
m³
3,0
RAZEM BRUTTO
Poz. 1-9
Strona 9
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – (numer sprawy: 8/ZP/14)
KALKULACJA
JEDNOKROTNEJ KONSERWACJI CZĘŚCIOWEJ – STAWY W PARKU MOCZYDŁO
Lp.
Podstawa
wyceny
Rodzaj robót
Jednostka
miary
Ilość
jednostek
Cena
jednostkowa
brutto w zł
Wartość brutto
w zł
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. (5x6)
1.
KNR 2-21
T.0101/01
Oczyszczenie skarp z gruzu, śmieci,
zebranie i złożenie zanieczyszczeń
w pryzmy
m³
1,0
2.
KNR 2-21
T.0102/02
Oczyszczenie dna stawów z
zanieczyszczeń ręcznie z
transportem taczkami i ułożenie w
pryzmy
m³
1,0
3.
KNR 1501
T.0115/06
Usuwanie kożucha roślin
pływających przy głębokości ponad
1,0 m z 50% powierzchni lustra
wody
m2
3 728
4.
KNR 2-21
T.0102/ 07
+ 08 +
utylizacja
Wywiezienie zanieczyszczeń
roślinnych samochodami na
odległość do 35 km wraz z
utylizacją (kompostowaniem)
m³
6,0
5.
KNR 2-21
T.0101/04
+ 05
Wywiezienie gruzu, śmieci
samochodami na odległość do 35
km wraz z utylizacją
m³
2,0
RAZEM BRUTTO
Poz. 1-5
KALKULACJA
JADNOKROTNEGO PODCZYSZCZANIA - STAWY W PARKU MOCZYDŁO
Lp.
Podstawa
wyceny
Rodzaj robót
Jednostka
miary
Ilość
jednostek
Cena
jednostkowa
brutto w zł
Wartość brutto
w zł
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. (5x6)
1.
Kalkulacja
własna
m2
19 480
Utrzymanie czystości na
powierzchni skarp i wody, a w
okresie zimy na powierzchni lodu
wraz z wykonaniem przerębli - z
wywozem
RAZEM BRUTTO
Strona 10
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – (numer sprawy: 8/ZP/14)
ZBIORCZE ZESTAWIENIE KALKULACJI KONSERWACJI POWIERZCHNIOWYCH ZBIORNIKÓW
WODNYCH (STAWÓW)
Lp.
1.
Rodzaj konserwacji
Częstotliwość
w ciągu roku
Wartość brutto w zł
(wskazana we wcześniejszych
tabelach)
Łączna wartość
brutto w zł
(poz. 3 x 4)
2.
3.
4.
5.
1.
konserwacja główna –
staw Wolski
2
2.
konserwacja niepełna –
staw Wolski
3
3.
konserwacja częściowa –
staw Wolski
3
4.
podczyszczanie –
staw Wolski
30
5.
6.
7.
konserwacja główna –
staw w Parku
E. Szymańskiego
konserwacja niepełna –
staw w Parku
E. Szymańskiego
konserwacja częściowa –
staw w Parku
E. Szymańskiego
2
3
3
8.
podczyszczanie – staw w
Parku E. Szymańskiego
30
9.
konserwacja główna –
stawy w Parku Moczydło
2
10.
konserwacja niepełna –
stawy w Parku Moczydło
3
11.
konserwacja częściowa –
stawy w parku Moczydło
3
12.
podczyszczanie – stawy
w Parku Moczydło
30
ŁĄCZNIE WARTOŚĆ BRUTTO
Poz. 1-12
……….....…………...............................................
Data i podpis Wykonawcy
lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
- w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie podpisuje Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy
Strona 11
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – (numer sprawy: 8/ZP/14)
Załącznik nr 2 do SIWZ
.............................................
pieczęć Wykonawcy
Oświadczenie
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na konserwację powierzchniowych
zbiorników wodnych: Wolskiego (1 staw), w Parku E. Szymańskiego (1 staw) oraz w Parku
Moczydło (4 stawy), znajdujących się na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w roku 2014
(znak sprawy: 8/ZP/14),
reprezentując Wykonawcę (nazwa) ............................................................................................
.......................................................................................................................................................
oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
……….....…………...............................................
Data i podpis Wykonawcy
lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
- w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie podpisuje Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy
Strona 12
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – (numer sprawy: 8/ZP/14)
Załącznik nr 3 do SIWZ
.............................................
pieczęć Wykonawcy
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na konserwację powierzchniowych
zbiorników wodnych: Wolskiego (1 staw), w Parku E. Szymańskiego (1 staw) oraz w Parku
Moczydło (4 stawy), znajdujących się na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w roku 2014
(znak sprawy: 8/ZP/14),
reprezentując Wykonawcę (nazwa) ............................................................................................
......................................................................................................................................................
oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z powodu niespełniania warunków,
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).
……….....…………...............................................
Data i podpis Wykonawcy
lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
- w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, tj. konsorcjum lub spółki cywilnej, oświadczenie składa
oddzielnie w swoim imieniu każdy członek konsorcjum lub każdy wspólnik spółki cywilnej
Strona 13
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – (numer sprawy: 8/ZP/14)
Załącznik nr 5 do SIWZ
Informacja z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.),
o przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r., o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 ze zm.)
składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: konserwację
powierzchniowych zbiorników wodnych: Wolskiego (1 staw), w Parku E. Szymańskiego (1
staw) oraz w Parku Moczydło (4 stawy), znajdujących się na terenie Dzielnicy Wola m.st.
Warszawy w roku 2014 (znak sprawy: 8/ZP/14),
Ja niżej podpisany (imię i nazwisko) ............................................................................................
reprezentując Wykonawcę (nazwa Wykonawcy)..........................................................................
…..................................................................................................................................................
oświadczam, że:
1) Wykonawca należy do grupy kapitałowej (*)
2) Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (*)
(*) – niepotrzebne skreślić
W przypadku gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej zobowiązany jest złożyć wraz z
Ofertą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331,
ze zm.).
Lista podmiotów należąca do tej samej grupy kapitałowej (tabelę należy wypełnić, jeżeli
wykonawca w oświadczeniu wskaże, że należy do grupy kapitałowej).
L.p.
1.
2.
3.
Nazwa podmiotu oraz adres
…………………………………………..
data i podpis Wykonawcy lub
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
- w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, tj. konsorcjum lub spółki cywilnej, oświadczenie składa
oddzielnie w swoim imieniu każdy członek konsorcjum lub każdy wspólnik spółki cywilnej
Strona 14
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – (numer sprawy: 8/ZP/14)
Załącznik Nr 6 do SIWZ
........................................
pieczęć Wykonawcy
Wykaz wykonanych głównych usług
przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na konserwację powierzchniowych
zbiorników wodnych: Wolskiego (1 staw), w Parku E. Szymańskiego (1 staw) oraz w Parku Moczydło
(4 stawy), znajdujących się na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w roku 2014 (znak sprawy:
8/ZP/14), wykazuję wykonanie n/w usług:
L.P.
Nazwa zadania i krótka charakterystyka usługi
(opis i zakres usługi)
Zakres usługi powinien uwzględniać warunek
postawiony przez Zamawiającego.
Powierzchnia
lustra wody
zbiornika/ów
wodnych
Terminy
wykonywania
od-do
Nazwa i adres Zamawiającego
1.
2.
3.
Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, że ww usługi zostały wykonane należycie.
Z wykazu i dołączonych dowodów powinno wynikać spełnienie przez wykonawcę warunku udziału w
postępowaniu w zakresie określonym w części IV pkt 1 ppkt 1.2.
……….....…………...............................................
Data i podpis Wykonawcy
lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
- w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie podpisuje Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy
Strona 15
Download