9. Od poczęcia do narodzin.

advertisement
Zofia Ostapowicz
Gimnazjum Międzyrzec Podlaski
Konspekt lekcji
Przedmiot : Wychowanie do życia w rodzinie
Dział programu: Przekazywanie życia
Poziom edukacyjny : Gimnazjum
Czas realizacji: 45 min.
Temat: Od poczęcia do narodzin.
Cele
Uczeń:
- scharakteryzuje fazy rozwoju człowieka w okresie prenatalnym
- wyszczególni zmiany jakie dokonują się u kobiety ciężarnej w poszczególnych trymestrach
- uzasadni wpływ sposobu życia kobiety w ciąży na rozwój płodu (poda przykłady zachowań
pozytywnych i negatywnych)
- przestrzega norm pracy grupowej
- podaje przykłady sytuacji, zachowań świadczących o tym , że jest wrażliwy i ma szacunek
wobec poczętego życia i oczekującej dziecka kobiety
- podaje postawy, które świadczą że jest obrońcą słabych i bezbronnych
Metody nauczania: dyskusja, pogadanka, aktywizująca praca z tekstem, burza mózgów.
Formy : zbiorowa, praca w grupach
Pojęcia : zapłodnienie, płód, okres prenatalny, ciąża, poród
Środki dydaktyczne : broszurki o życiu prenatalnym człowieka i zmianach dotyczących
kobiety oczekującej dziecka, duże arkusze papieru, kolorowe karteczki, różnokolorowe
markery
Części lekcji
Czynności
nauczyciela
Część
-czynności
przygotowawcza organizacyjnoporządkowe
-podaje temat i krótko
wyjaśnia
Część
-zadaje uczniom
podstawowa
pytanie: ,,Kiedy
zaczyna się życie
człowieka ?”
- tak kieruje dyskusją
uczniów , aby uzyskać
spodziewany efekt
Czynności
uczniów
-siadają ,
zapisują temat,
słuchają
wyjaśnienia
tematu
-odpowiadają na
zasadzie
dyskusji między
sobą :
spodziewane są
dwie
powtarzające się
odpowiedzi:
a) od momentu
zapłodnienia
Metody
i środki
dydaktyczne
Ocena skuteczności
- przewidywane efekty
-uczniowie są zainteresowani
tematem
-wszyscy uczniowie uważają
zapłodnienie jako początek
życia człowieka
b) od momentu
-dzieli uczniów na 6
narodzin
grup, poleca wybranie -siadają przy
w każdej grupie lidera, stolikach w
podaje celowość
swoich grupach,
takiego podziału
wybierają lidera
-wręcza każdej grupie
jedną broszurkę o
-czytają,
życiu prenatalnym
oglądają,
człowieka, arkusz
dokonują
papieru, marker
selekcji
(dopasowany kolorem wiadomości z
do grupy)
przydzielonego
-przydziela
zagadnienia i
poszczególnym
przygotowują na
grupom pracę:
arkuszu
grupa jasnozielonych- wybrane,
wypisanie
najistotniejsze i
charakterystycznych
najciekawsze
cech rozwoju płodu w według nich
pierwszym trymestrze informacje na
grupa
dany temat
ciemnozielonychwypisanie
charakterystycznych
zmian pojawiających
się u kobiety ciężarnej
w pierwszym
trymestrze ciąży
grupa
jasnoniebieskichwypisanie
charakterystycznych
cech rozwoju płodu w
drugim trymestrze
grupa
ciemnoniebieskichwypisanie
charakterystycznych
zmian pojawiających
się u kobiety ciężarnej
w drugim trymestrze
ciąży
grupa różowychwypisanie
charakterystycznych
cech rozwoju płodu w
trzecim trymestrze
grupa czerwonychwypisanie
charakterystycznych
zmian pojawiających
się u kobiety ciężarnej
w trzecim trymestrze
ciąży
-wspomaga pracę
-kolorowe
-uczniowie poradzili sobie z
karteczki do
przydzielonymi zadaniami
podziału na grupy
(np. jasnozielony,
ciemnozielony,
jasnoniebieski,
ciemnoniebieski,
różowy,
czerwony)
-broszury z
opisami i
zdjęciami płodu,
kobiety ciężarnej
w
poszczególnych
trymestrach
-arkusze papieru
-kolorowe
markery
-metoda
aktywizująca:
grupowa praca z
tekstem,
materiałem
tematycznym
-uczniowie podadzą zmiany
jakie zachodzą w człowieku
w życiu prenatalnym w
poszczególnych trymestrach
-uczniowie wymienią zmiany
dotyczące wyglądu,
samopoczucia kobiety
ciężarnej w poszczególnych
trymestrach ciąży
Część końcowa
uczniów
-prosi liderów grup o
prezentację prac
(najpierw o życiu
płodu, potem –
dotyczące kobiety
ciężarnej
Nauczyciel
podsumowuje:
,,Wraz z rozwojem
techniki coraz więcej
dowiadujemy się o
życiu człowieka w
okresie prenatalnym,
możemy śledzić jego
rozwój na monitorze,
ale przyznamy, że ten
okres jest tajemniczy i
fascynujący. Tyle
zmian zachodzi w
organizmie człowieka
przez te 9 miesięcy- już
nigdy tak intensywnie
nie będzie rósł,
zmieniał się. Na jego
rozwój ma ogromny
wpływ życie matki. Jest
całkowicie na nią
zdany i oddany maleńki, bezbronny,
ufny. Czy może go
zawieść?”
-zadaje uczniom
pytanie :,,Jak powinna
żyć matka, aby
zapewnić poczętemu
dziecku zdrowy rozwój
w swoim łonie?”
-liderzy
prezentują na
forum klasy
efekty pracy
swoich grup
-będą mieli potrzebę bycia
dojrzałymi emocjonalnie i
odpowiedzialnymi zanim
podejmą działania w sferze
seksualnej
-odpowiadają na -,,burza mózgów” -uczniowie będą mieli
pytanie
świadomość, że zdrowy tryb
życia kobiety ciężarnej jest
jednym z ważniejszych
warunków urodzenia przez
nią zdrowego dziecka
Download