Walka z chorobą Parkinsona

advertisement
Walka z chorobą Parkinsona
Wstępne badania kliniczne dotyczące choroby Parkinsona wskazują na
korzystne działanie pochodnej N-acetylowej cysteiny będącej chemiczną
modyfikacją aminokwasu wchodzącego w skład wielu białek,
występującego m.in. w kukurydzy i zbożach.
N-acetylocysteina (NAC) to pochodna N-acetylowa L-cysteiny. Jest ona cząsteczką
o silnych właściwościach antyoksydacyjnych. Lekarze z Departments of
Integrative Medicine, Neurology, and Radiology na Thomas Jefferson
University biorąc pod uwagę tą cechę NAC spróbowali udowodnić, że może ona
stać się częścią terapii choroby Parkinsona. Ocenili oni zdrowie fizyczne i
psychiczne pacjentów za pomocą diagnostyki obrazowej oraz wykazali polepszenie
się ich stanu dzięki stosowaniu NAC.
Oceniono biologiczne i kliniczne efekty działania NAC w chorobie Parkinsona.
Obecnie dostępne metody leczenia Parkinsona są zwykle ograniczone do
dostarczenia brakującej dopaminy (w chorobie dochodzi do postępującego zaniku
komórek nerwowych wytwarzających dopaminę). Nie cofają one postępu choroby,
a jedynie ją spowalniają. Ostatnio naukowcy udowodnili, że stres oksydacyjny w
mózgu może odgrywać kluczową rolę w rozwoju choroby Parkinsona. Badania na
komórkach mózgowych wykazały, ze NAC pomaga zredukować uszkodzenia
oksydacyjne neuronów poprzez pomoc w odbudowie prawidłowego poziomu
działającego antyoksydacyjnie glutationu.
NAC to suplement diety, który jest dostępny także w sklepach z żywnością.
Istnieje zarówno doustna jak i dożylna postać NAC wykorzystywana
przykładowo jako antidotum w przypadku zatruć paracetamolem (inaktywuje jego
toksyczne metabolity i utrzymuje prawidłowy poziom glutationu w wątrobie).
Badania nakreślają nową drogę walki z Parkinsonem poprzez przywrócenie
neuronom dopaminergicznym odpowiednich funkcji.
Przed rozpoczęciem badań klinicznych przeprowadzono eksperymenty in vitro na
hodowlach komórkowych ludzkich zarodkowych komórek macierzystych
pozbawionych neuronów dopaminergicznych śródmózgowia w środowisku
działania rotenonu jako modelu choroby Parkinsona (toksyczność rotenonu
wpływa na rozwój choroby). Przy stosowaniu NAC zaobserwowano wzrost liczby
komórek, które przetrwały w hodowli, co świadczy o protekcyjnym działaniu NAC.
N-acetylocysteina wykazuje korzystne działanie w chorobie Parkinsona
Źródło flickr, autor German Tenorio, licencja CC BY SA 2.0
Tymczasem badania in vivo wymagały podzielenia pacjentów na dwie grupy.
Obie kontynuowały dotychczasowe leczenie choroby Parkinsona, a dodatkowo
pierwsza otrzymala kombinację doustnej (600 mg 2 x dziennie w dni bez dawki
dożylnej) i dożylnej (50mg/kg/tydzień) formy NAC przez 3 miesiące, druga była
grupą kontrolną ze standardowym leczeniem. Zdrowie pacjentów oceniono przed
rozpoczęciem terapii NAC oraz po jej zakończeniu. Ocena polegała na
wykorzystaniu standardowych narzędzi takich jak ankieta Unified Parkinson’s
Disease Rating Scale (UPDRS). Objęła ona m.in. określenie stadium choroby oraz
wykonanie obrazowania mózgu za pomocą DaTscan SPECT imaging, który mierzy
ilość transporterów dopaminowych w jądrach podstawy (ang. basal ganglia) –
miejscu najbardziej dotkniętym chorobą. Porównanie wyników grupy kontrolnej z
grupą badaną wskazało na poprawę w obrębie 4-9% transporterów
dopaminergicznych oraz podniesienie wyniku UPDRS o 12,9%.
Wyniki badań wskazują na bezpośredni wpływ NAC na system
dopaminergiczny pacjentów z chorobą Parkinsona. Czyni to z NAC
obiecujący produkt. Efektywność terapeutyczna związku oraz jego
dokładny mechanizm działania muszą jednak zostać potwierdzone w
badaniach klinicznych prowadzonych na szerszą skalę.
mgr Agnieszka Helis, diagnosta laboratoryjny
Piśmiennictwo:
Monti DA. et al. N-Acetyl Cysteine May Support Dopamine Neurons in
Parkinson’s Disease: Preliminary Clinical and Cell Line Data. PLOS ONE, 16 June
2016.
Data publikacji: 23.06.2016r.
Download