cascade 2 - ptnaids.info

advertisement
ŚLĄSKA AKADEMIA MEDYCZNA W KATOWICACH
KATEDRA I ODDZIAŁ KLINICZNY CHORÓB ZAKAŹNYCH
SZPITAL SPECJALISTYCZNY
ODDZIAŁ DIAGNOSTYKI I TERAPII AIDS
Zjednoczenia 10, 41-500 Chorzów, e-mail: [email protected]
CASCADE
Concerted Action on
SeroConversion to AIDS
and Death in Europe
Pakiet badawczy 4
Charakterystyka i badania
perspektywiczne nowych
przypadków zakażeń HIV w
Europie Środkowej i Wschodniej
 Utworzenie nowych kohort pacjentów
zakażonych HIV
 Wykorzystanie algorytmu STARHS do
określania częstości zakażeń HIV
 Oszacowanie przydatności szybkich testów
diagnostycznych HIV
 9000 pacjentów
CASCADE – wprowadzenie
 CASCADE (Concerted Action on SeroConversion to
AIDS and Death in Europe – wspólna akcja
badawcza nad serokonwersją i AIDS oraz zgonami
w Europie)
 Szósty Projekt Ramowy UE (2006-2010), 1997 rok.
 22 kohorty pacjentów o dokładnie zdefiniowanym
czasie zakażenia HIV.
 CASCADE - międzynarodowa sieć epidemiologów,
statystyków, wirusologów i klinicystów
 15 krajów Europy, Australia i Kanada.
CASCADE – wprowadzenie
 Nowo zakażone osoby - włączane są do kohort
lokalnych i ogólnokrajowych, stała obserwacja.
 Monitorowanie nowych przypadków zakażenia HIV i
obserwacja pacjentów wcześniej włączonych do
badań przez cały czas trwania zakażenia.
 Teza, że połączenie danych z wielu dobrze
zdefiniowanych kohort w przeciwieństwie do
pojedynczych badań, o mniejszej liczebności
pacjentów, pozwala na uzyskanie o wiele bardziej
wiarygodnych wyników.
CASCADE – wprowadzenie
 Określenie przewidywanego czasu przeżycia osób






zakażonych HIV oraz zmian tego parametru w czasie.
Ocena wpływu niepożądanych działań leków na czas
przeżycia
Badanie dynamiki zmian czynników wirusologicznych HIV.
Charakterystyka wczesnych faz przebiegu zakażenia w
nowych ogniskach epidemii.
Ocena wpływu współzakażenia na progresję infekcji HIV i
odpowiedź na terapię.
Opracowanie nowych technik usprawniających wymianę
informacji i koordynację badań klinicznych między
poszczególnymi europejskimi kohortami.
Do centralnego banku danych, z którego mogą korzystać
wszyscy uczestnicy projektu.
Opis Pakietu Badawczego 4
CASCADE
 Utworzenie nowych kohort w krajach
Europy Środkowej i Wschodniej
– W niniejszym projekcie planuje się
utworzenie kohort pacjentów o precyzyjnie
określonym czasie zakażenia (na podstawie
znanego czasu ostatniego negatywnego i
pierwszego pozytywnego testu
diagnostycznego HIV, lub na podstawie
określenia czasu serokonwersji)
 Zastosowanie nowych technik
laboratoryjnych do określania częstości
zakażeń HIV
– STARHS (serological test algorithm for
recent HIV seroconversion) – identyfikacja
czasu zakażenia u pacjentów, którzy zostali
po raz pierwszy zdiagnozowani jako HIV+.

Ocena przydatności szybkich testów
diagnostycznych HIV
(projekt opcjonalny nie związany bezpośrednio z
CASCADE)
–
–
Szybkie testy diagnostyczne HIV są powszechnie
stosowane w ośrodkach o ograniczonych
możliwościach diagnostycznych, w których, ze względu
na prawdopodobną interwencję terapeutyczną lub ze
względów prewencyjnych, konieczne jest szybkie
otrzymanie wyniku, np.: profilaktyka poekspozycyjna,
czy ciąża.
opcjonalna składowa Pakietu Badawczego 4 i jest w
pełni finansowana przez producenta testu.
Ramy czasowe Pakietu
Badawczego 4

Finansowanie projektu CASCADE
przewidziane jest na następne 4 lata.
Członkowie zespołu
 Prof. dr med. Andrzej Zieliński, Kierownik
Zakładu Epidemiologii PZH oraz dr Anna
Baumann i dr Magdalena Rosińska z ww.
Zakładu,
 Dr med. Marek Beniowski, Katedra i Oddział
Kliniczny Chorób Zakaźnych Śl.A.M.,
dr Tomasz J. Wąsik, Zakład Wirusologii
Śl.A.M.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards