Slajd 1 - Travelbit

advertisement
Krajowy Ośrodek Medycyny Tropikalnej
81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9B
Tel. +48 58 6998 502
www.komt.gdynia.pl
Profilaktyka przeciwzimnicza w wybranych grupach
turystów polskich podróżujących do krajów tropikalnych
Autorzy: A. Wroczyńska, W.L. Nahorski, A. Kuna
WPROWADZENIE: PRZYWLEKANA ZIMNICA
Liczba przypadków zimnicy przywlekanej do Europy i USA - 10000 rocznie.
W Polsce w latach 2000-2003 zarejestrowano 95 przypadków zimnicy, przy
czym śmiertelnośc z powodu tej choroby jest w naszym kraju kilkukrotnie
wyższa niż w krajach Europy Zachodniej.
Według
WHO
większość
zachorowań
wśród
podróżujących
wiąże
się
z
niewłaściwą chemioprofilaktyką przeciwzimniczą lub jej brakiem.
Badania obejmujące podróżujących do rejonów występowania malarii z krajów
Europy
Zachodniej
i
USA
wykazały,
że
odpowiednią
chemioprofilaktykę
przeciwzimniczą stosuje od 59% do 71% osób.
Obserwacje własne pokazały, iż wśród pacjentów Kliniki Chorób Tropikalnych i
Pasożytniczych,
hospitalizowanych
w
występowania
zimnicy,
osób
przeciwmalaryczne.
36%
2004
roku
po
stosowało
powrocie
z
rejonów
profilaktycznie
leki
WYSTĘPOWANIE MALARII NA ŚWIECIE
RYZYKO ZARAŻENIA MALARIĄ W CIĄGU MIESIĄCA PODRÓŻY
BEZ STOSOWANIA CHEMIOPROFILAKTYKI
Subkontynent
Indyjski
1:250
Ameryka
Środkowa
1:10 000
Ameryka
Południowa
1:5000
Azja
Pd-Wsch
1:2500
Afryka
1:50
Oceania
1:5
PODRÓŻE ZAGRANICZNE POLAKÓW W ROKU 2003
NA PODSTAWIE BADAŃ INSTYTUTU TURYSTYKI
3,3 mln dorosłych uczestniczyło w podróży
zagranicznej w 2003r.
Cel wyjazdu turystyczny – 48%
2,6 mln wyjechało na > 5 dni
Podróże samodzielne – 67%
Podróże zorganizowane przez biuro:
częściowo – 10%
całkowicie – 23%
Wzrost zainteresowania podróżami do
Afryki w porównaniu z rokiem 2001
OCENA STOSOWANIA PROFILATKYKI PRZECIWZIMNICZEJ
WŚRÓD TURYSTÓW Z POLSKI
Celem oceny zachowań prozdrowotnych wśród polskich podróżników
przeprowadzono badania ankietowe podczas dwóch zjazdów turystycznych w
2004 roku (Ogólnopolskie Spotkania Podróżników w Gdyni oraz Ogólnopolskie
Spotkania Organizatorów Turystyki Trampingowej w Szczyrku).
Do badania włączono dorosłe osoby podróżujące turystycznie do
krajów tropikalnych w latach 2000-2004.
Wśród respondentów analizowano m. in. świadomość zagrożenia
zimnicą w rejonie podróży, wykorzystanie metod zapobiegawczych, w
tym środków ochrony osobistej przed zarażeniem oraz chemioprofilaktyki
przeciwzimniczej. Oceniono także występowanie objawów niepożądanych
związanych z jej stosowaniem.
REJONY DOCELOWE PODRÓŻY WŚRÓD BADANYCH TURYSTÓW
Afryka Pn
Bliski Wschód
3%
Ameryka
Środkowa
6%
Ameryka
Południowa
12%
Azja
Pd-Wsch
31%
Subkontynent
Indyjski
12%
Afryka
34%
Oceania
2%
CHARAKTERYSTYKA BADANEJ GRUPY
120 dorosłych, śr. wieku – 38 lat
48% kobiet i 52% mężczyzn
Cel wyjazdu turystyczny – 100%
Średnia długość podróży – 4 tyg.
Podróże samodzielne – 84%
Podróże z biurem turystyki – 16%
ZIMNICA I PROFILAKTYKA PRZECIWZIMNICZA
W BADANEJ GRUPIE TURYSTÓW
100%
Świadomość ryzyka
występowania malarii
w rejonie docelowym
94%
Specjalistyczna porada
lekarska przed
podróżą
75%
67%
75%
53%
Stosowanie środków
ochrony przed
zarażeniem malarią w
podróży
50%
Stosowanie
profilaktyczne leków
przeciwzimniczych
25%
12%
2%
Chemioprofilaktyka
zgodna ze
standardami WHO
0%
Zachorowania na
malarię (2 osoby) *
* Oba zachorowania dotyczyły osób nie stosujących chemioprofilaktyki
ZAPOBIEGANIE MALARII –
SPOSOBY STOSOWANE PRZEZ TURYSTÓW
Opisywane przez turystów metody „alternatywne”:
smarowanie skóry czosnkiem
chemioprofilaktyka
whisky
repelenty
moskitiery
świece i spirale owadobójcze
wit. B
STOSOWANIE FARMAKOLOGICZNEJ PROFILAKTYKI
PRZECIWZIMNICZEJ W BADANEJ GRUPIE TURYSTÓW
Profilaktyka zgodna
z wytycznymi WHO
Nieprawidłowe
dawkowanie
Główne przyczyny
niestosowania
farmakologicznej profilaktyki
przeciwzimniczej:
12%
• obawa
o działania niepożądane
leków przecwizimniczych (54%)
40%
33%
• przekonanie o niskim
zagrożeniu zdrowotnym
15%
Nieprawidłowy wybór leku
względem lekooporności
w rejonie docelowym
związanym z malarią (49%)
Bez leków
profilaktycznych
• trudności w zdobyciu leków
niezarejestrowanych
w Polsce (20%)
DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
LEKÓW STOSOWANYCH W PROFILAKTYCE
•
zgłosiło je ogółem 18% stosujących chemioprofilaktykę.
•
u 4% osób wywołały one konieczność odstawienia leku
•
wszystkie przypadki odstawienia leku dotyczyły meflochiny
meflochina
chlorochina
doksycyklina
6 osób
2 osoby
1 osoba
Bóle głowy
Zaburzenia snu
Zab. nastroju
Omamy
3 osoby
2 osoby
Zmiany skórne
1 osoba
Bóle brzucha
Nudności
PODSUMOWANIE
Uzyskane wyniki wykazały względnie niski poziom korzystania z metod
zapobiegania zimnicy wśród turystów włączonych do badania, pomimo
znajomości ryzyka występowania tej choroby w rejonie podróży u większości z
tych osób.
W porównaniu z rezultatami badań przeprowadzanych w grupach
turystów z Europy Zachodniej i USA, szczególnie mała okazała się liczba osób
prawidłowo stosujących chemioprofilaktykę przeciwzimniczą podczas podróży do
rejonów endemicznych (12% vs 59 -71%). Przyczyniają się do tego m.in.
niedostępność leków stosowanych w profilaktyce na rynku polskim oraz
powszechne przekonanie o ich silnych działaniach niepożądanych, które skądinąd
nie znalazło potwierdzenia w wynikach tego badania.
Powyższe rezultaty wskazują na konieczność intensyfikacji
prozdrowotnych działań względem osób podróżujących do tropiku, zwłaszcza w
świetle rozwoju ruchu turystycznego i jednocześnie niekorzystnej sytuacji w
zakresie zapadalności i śmiertelności z powodu malarii, do jakiej doszło w
naszym kraju ciągu ostatnich lat.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards