Kod zagrożenia POZIOM A POZIOM A01 POZIOM A01.01 POZIOM

advertisement
Kod
zagrożenia
A
A01
A02
A02.01
A02.02
A02.03
A03
A03.01
A03.02
A03.03
A04
A04.01
A04.01.01
A04.01.02
A04.01.03
A04.01.04
A04.01.05
A04.02
A04.02.01
A04.02.02
A04.02.03
A04.02.04
A04.02.05
A04.03
A05
A05.01
A05.02
A05.03
A06
A06.01
A06.01.01
A06.01.02
A06.02
A06.02.01
A06.02.02
A06.03
A06.04
A07
A08
A09
A10
A10.01
A10.02
A11
B
B01
B01.01
POZIOM A
POZIOM A01
POZIOM A01.01
POZIOM A01.01.01
Rolnictwo
Uprawa
Zmiana sposobu uprawy
intensyfikacja rolnictwa
płodozmian
usuwanie trawy pod grunty orne
Koszenie / ścinanie trawy
intensywne koszenie lub intensyfikacja
nieintensywne koszenie
zaniechanie / brak koszenia
Wypas
wypas intensywny
intensywny wypas bydła
intensywny wypas owiec
intensywny wypas koni
intensywny wypas kóz
intensywny wypas zwierząt mieszanych
wypas nieintensywny
nieintensywny wypas bydła
nieintensywny wypas owiec
nieintensywny wypas koni
nieintensywny wypas kóz
nieintensywny wypas zwierząt mieszanych
zarzucenie pasterstwa, brak wypasu
Hodowla zwierząt (bez wypasu)
hodowla zwierząt
karmienie inwentarza
brak hodowli zwierząt
Roczne i wieloletnie uprawy niedrzewne
uprawy roczne na potrzeby produkcji żywności
intensywne uprawy roczne na potrzeby produkcji żywności / intensyfikacja
nieintensywne uprawy roczne na potrzeby produkcji żywności
wieloletnie uprawy niedrzewne
intensywne wieloletnie uprawy niedrzewne / intensyfikacja
nieintensywne wieloletnie uprawy niedrzewne
produkcja biopaliwa
zaniechanie produkcji uprawnej
Stosowanie biocydów, hormonów i substancji chemicznych
Nawożenie /nawozy sztuczne/
Nawadnianie
Restrukturyzacja gospodarstw rolnych
usuwanie żywopłotów i zagajników lub roślinności karłowatej
usuwanie kamiennych murów i nasypów
Inne rodzaje praktyk rolniczych, nie wymienione powyżej
Leśnictwo
Zalesianie terenów otwartych
zalesianie terenów otwartych (drzewa rodzime)
UWAGI
Kod
zagrożenia
B01.02
B02
B02.01
B02.01.01
B02.01.02
B02.02
B02.03
B02.04
B02.05
B02.06
B03
B04
B05
B06
B07
C
C01
C01.01
C01.01.01
C01.01.02
C01.02
C01.03
C01.03.01
C01.03.02
C01.04
C01.04.01
C01.04.02
C01.05
C01.05.01
C01.05.02
C01.06
C01.07
C02
C02.01
C02.02
C02.03
C02.04
C02.05
C03
C03.01
C03.02
C03.03
C03.04
D
D01
D01.01
D01.02
POZIOM A
POZIOM A01
POZIOM A01.01
POZIOM A01.01.01
sztuczne plantacje na terenach otwartych (drzewa nierodzime)
Gospodarka leśna i plantacyjna i użytkowanie lasów i plantacji
odnawianie lasu po wycince (nasadzenia)
odnawianie lasu po wycince (drzewa rodzime)
odnawianie lasu po wycince (drzewa nierodzime)
wycinka lasu
usuwanie podszytu
usuwanie martwych i umierających drzew
nieintensywna produkcja drewna (pozostawienie martwych / starych drzew)
przerzedzenie warstwy drzew
Eksploatacja lasu bez odnawiania czy naturalnego odrastania
Stosowanie biocydów, hormonów i substancji chemicznych (leśnictwo)
Stosowanie nawozów (leśnictwo)
Wypas w lasach / na obszarach leśnych
Inne rodzaje praktyk leśnych, nie wymienione powyżej
Górnictwo, wydobywanie surowców i produkcja energii
Górnictwo w kopalniach i kamieniołomach
Wydobywanie piasku i żwiru
kamieniołomy piasku i żwiru
usuwanie materiału z plaż
Glinianki
Wydobywanie torfu
ręczne wycinanie torfu
mechaniczne usuwanie torfu
Kopalnie
kopalnie odkrywkowe
górnictwo podziemne
Warzelnie soli
zaniechanie eksploatacji salin
przekształcanie salin
Badania geotechniczne
Inna działalność górnicza lub wydobywcza, nie wspomniana powyżej
Poszukiwanie i wydobycie ropy lub gazu
odwierty poszukiwawcze
odwierty produkcyjne
pływające platformy wiertnicze
zanurzalne platformy wiertnicze
statki wiertnicze
Wykorzystywanie odnawialnej energii abiotycznej
produkcja energii geotermalnej
produkcja energii słonecznej
produkcja energii wiatrowej
produkcja energii pływów
Transport i sieci komunikacyjne
Drogi, ścieżki i drogi kolejowe
Ścieżki, szlaki piesze, szlaki rowerowe
Drogi, autostrady
UWAGI
Kod
zagrożenia
D01.03
D01.04
D01.05
D01.06
D02
D02.01
D02.01.01
D02.01.02
D02.02
D02.03
D02.09
D03
D03.01
D03.01.01
D03.01.02
D03.01.03
D03.01.04
D03.02
D03.02.01
D03.02.02
D03.03
D04
D04.01
D04.02
D04.03
D05
D06
E
E01
E01.01
E01.02
E01.03
E01.04
E02
E02.01
E02.02
E02.03
E03
E03.01
E03.02
E03.03
E03.04
E03.04.01
E04
E04.01
E04.02
E05
POZIOM A
POZIOM A01
POZIOM A01.01
POZIOM A01.01.01
Parkingi samochodowe i miejsca postojowe
Drogi kolejowe, w tym TGV
Mosty, wiadukty
Tunele
Sieci komunalne i usługowe
Linie elektryczne i telefoniczne
napowietrzne linie elektryczne i telefoniczne
podziemne / podwodne linie elektryczne i telefoniczne
Rurociągi
Maszty i anteny komunikacyjne
Inne formy przesyłania energii
Szlaki żeglugowe, porty, konstrukcje morskie
Obszary portowe
pochylnie
pirsy / przystanie turystyczne lub mola
porty rybackie
porty przemysłowe
Szlaki żeglugowe
szlaki towarowe
promowe szlaki pasażerskie (szybkie)
Konstrukcje morskie
Lotniska, korytarze powietrzne
Lotnisko
Lądowisko, heliport
Korytarze powietrzne
Usprawniony dostęp do obszaru
Inne formy transportu i komunikacji
Urbanizacja, budownictwo mieszkaniowe i handlowe
Tereny zurbanizowane, tereny zamieszkane
Ciągła miejska zabudowa
Nieciągła miejska zabudowa
Zabudowa rozproszona
Inne typy zabudowy
Tereny przemysłowe i handlowe
Fabryka
Składowisko przemysłowe
Inne tereny przemysłowe lub handlowe
Odpady, ścieki
Pozbywanie się odpadów z gospodarstw domowych / obiektów rekreacyjnych
Pozbywanie się odpadów przemysłowych
Pozbywanie się obojętnych chemicznie materiałów
Inne odpady
nawożenie piasku na wybrzeże / zasilanie plaż
Obiekty, budynki stanowiące element krajobrazu
Obiekty, budynki rolnicze stanowiące element krajobrazu
Obiekty, budynki wojskowe stanowiące element krajobrazu
Składowanie materiałów
UWAGI
Kod
zagrożenia
E06
E06.01
E06.02
F
F01
F01.01
F01.02
F01.03
F02
F02.01
F02.01.01
F02.01.02
F02.01.03
F02.01.04
F02.02
F02.02.01
F02.02.02
F02.02.03
F02.02.04
F02.02.05
F02.03
F02.03.01
F02.03.02
F02.03.03
F03
F03.01
F03.01.01
F03.02
F03.02.01
F03.02.02
F03.02.03
F03.02.04
F03.02.05
F03.02.06
F04
F04.01
F04.02
F04.02.01
F04.02.02
F05
F05.01
F05.02
F05.03
F05.04
F05.05
F05.06
F05.07
POZIOM A
POZIOM A01
POZIOM A01.01
POZIOM A01.01.01
Inne rodzaje aktywności człowieka związane z urbanizacją, przemysłem etc.
Rozbiórka budynków i obiektów wybudowanych przez człowieka
Odbudowa, remont budynków
Użytkowanie zasobów biologicznych inne niż rolnictwo i leśnictwo
Akwakultura morska i słodkowodna
Intensywna hodowla ryb, intensyfikacja
Hodowla zawiesinowa
Kultury przydenne
Rybołówstwo i zbieranie zasobów wodnych
Rybołówstwo bierne
połowy z użyciem więcierzy drewnianych
połowy siecią
demersalne połowy z użyciem sznurów haczykowych
pelagiczne połowy z użyciem sznurów haczykowych
Rybołówstwo czynne
trałowanie bentosowe lub demersalne
trałowanie pelagiczne
połowy demersalne z użyciem niewodu dobrzeżnego
połowy z wykorzystaniem okrężnicy
bentosowe połowy włokiem
Wędkarstwo
wykopywanie / zbieranie przynęty
połowy na tyczkę
połowy ościeniem
Polowanie i pozyskiwanie dzikich zwierząt (lądowych)
Polowanie
szkody spowodowane przez zwierzynę łowną (nadmierna gęstość populacji)
Pozyskiwanie / Usuwanie zwierząt (lądowych)
kolekcjonowanie (owadów, gadów, płazów...)
wyjmowanie z gniazd (sokoły)
chwytanie, trucie, kłusownictwo
kontrola drapieżników
przypadkowe schwytanie
inne formy pozyskiwania zwierząt
Pozyskiwanie / usuwanie roślin lądowych - ogólnie
Plądrowanie stanowisk roślin
Zbieractwo grzybów, porostów, jagód itp.)
zbieractwo za pomocą zbieraczek
zbieractwo ręczne
Nielegalne pozyskiwanie / usuwanie fauny morskiej
Połowy z użyciem dynamitu
Połowy małży Lithopaga
Połowy z użyciem trucizn
Kłusownictwo
Odstrzał
Zbieranie w celach kolekcjonerskich
Inne (np. połowy z użyciem pławnic)
UWAGI
Kod
zagrożenia
F06
F06.01
G
G01
G01.01
G01.01.01
G01.01.02
G01.02
G01.03
G01.03.01
G01.03.02
G01.04
G01.04.01
G01.04.02
G01.04.03
G01.05
G01.06
G01.07
G01.08
G02
G02.01
G02.02
G02.03
G02.04
G02.05
G02.06
G02.07
G02.08
G02.09
G02.10
G03
G04
G04.01
G04.02
G05
G05.01
G05.02
G05.03
G05.04
G05.05
G05.06
G05.07
G05.08
G05.09
G05.10
G05.11
H
POZIOM A
POZIOM A01
POZIOM A01.01
POZIOM A01.01.01
Inne formy polowania, łowienia ryb i kolekcjonowania, nie wymienione powyżej
Stacje hodowli zwierzyny łownej / ptactwa
Ingerencja i zakłócenia powodowane przez działalność człowieka
Sporty i różne formy czynnego wypoczynku rekreacji, uprawiane w plenerze
Żeglarstwo
motorowe sporty wodne
niemotorowe sporty wodne
Turystyka piesza, jazda konna i jazda na pojazdach niezmotoryzowanych
Pojazdy zmotoryzowane
regularne kierowanie pojazdami zmotoryzowanymi
rajdowe kierowanie pojazdami zmotoryzowanymi
Turystyka górska, wspinaczka, speleologia
turystyka górska i wspinaczka
speleologia
rekreacyjna turystyka jaskiniowa
Lotniarstwo, szybownictwo, paralotniarstwo, baloniarstwo
Narciarstwo, w tym poza trasami
Nurkowanie z butlą i z fajką
Inne rodzaje sportu i aktywnego wypoczynku
Infrastruktura sportowa i rekreacyjna
Pole golfowe
Kompleksy narciarskie
Stadion
Bieżnia, tor wyścigowy
Hipodrom
Park rozrywki
Boiska sportowe
Kampingi i karawaningi
Obserwowanie przyrody
Inne kompleksy sportowe i rekreacyjne
Ośrodki edukacyjne
Cele wojskowe i niepokoje społeczne
Poligony
Zaniechanie użytkowania dla celów wojskowych
Inna ingerencja i zakłócenia powodowane przez działalność człowieka
Wydeptywanie, nadmierne użytkowanie
Płytkie ścieranie powierzchni / uszkodzenie mechaniczne dna morskiego
Penetracja / uszkodzenie poniżej poziomu dna morskiego
Wandalizm
Intensywne utrzymywanie parków publicznych / oczyszczanie plaż
Chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew przydrożnych
Niewłaściwie realizowane działania ochronne lub ich brak
Zamykanie jaskiń lub galerii
Płoty, ogrodzenia
Nadmierny ruch lotniczy (rolnictwo)
Śmierć lub uraz w wyniku kolizji
Zanieczyszczenia
UWAGI
Kod
zagrożenia
H01
H01.01
H01.02
H01.03
H01.04
H01.05
H01.06
H01.07
H01.08
H01.09
H02
H02.01
H02.02
H02.03
H02.04
H02.05
H02.06
H02.07
H02.08
H03
H03.01
H03.02
H03.02.01
H03.02.02
H03.02.03
H03.02.04
H03.03
H04
H04.01
H04.02
H04.03
H05
H05.01
H06
H06.01
H06.01.01
H06.01.02
H06.02
H06.03
H06.04
H06.05
H07
I
I01
I02
I03
I03.01
POZIOM A
POZIOM A01
POZIOM A01.01
POZIOM A01.01.01
Zanieczyszczenie wód powierzchniowych (limnicznych, lądowych, morskich i słonawych)
Zanieczyszczenie wód powierzchniowych z zakładów przemysłowych
Zanieczyszczenie wód powierzchniowych z przelewów burzowych
Inne zanieczyszczenie wód powierzchniowych ze źródeł punktowych
Rozproszone zanieczyszczenie wód powierzchniowych za pośrednictwem przelewów burzowych lub odpływów ścieków komunalnych
Rozproszone zanieczyszczenie wód powierzchniowych z powodu działalności związanej z rolnictwem i leśnictwem
Rozproszone zanieczyszczenie wód powierzchniowych z powodu transportu i infrastruktury niezwiązanych z kanałami/zamiatarkami
Rozproszone zanieczyszczenie wód powierzchniowych z powodu opuszczonych terenów przemysłowych
Rozproszone zanieczyszczenie wód powierzchniowych z powodu ścieków z gospodarstw domowych
Zanieczyszczenie wód powierzchniowych z innych źródeł rozproszonych, niewymienionych powyżej
Zanieczyszczenie wód podziemnych (źródła punktowe i rozproszone)
Zanieczyszczenie wód podziemnych z powodu przecieków z terenów skażonych
Zanieczyszczenie wód podziemnych z powodu przecieków ze składowisk odpadów
Zanieczyszczenie wód podziemnych związane z infrastrukturą przemysłu naftowego
Zanieczyszczenie wód podziemnych z powodu zrzutów wód kopalnianych
Zanieczyszczenie wód podziemnych z powodu zrzutów m.in. skażonej wody do studni chłonnych
Rozproszone zanieczyszczenie wód podziemnych z powodu działalności związanej z rolnictwem i leśnictwem
Rozproszone zanieczyszczenie wód podziemnych z powodu terenów nieskanalizowanych
Rozproszone zanieczyszczenie wód podziemnych z powodu użytkowanie obszarów miejskich
Zanieczyszczenie wód morskich
Wycieki ropy do morza
Wrzuty toksycznych substancji chemicznych z materiałów wyrzuconych do morza
skażenie niesyntetycznymi związkami chemicznymi
skażenie syntetycznymi związkami chemicznymi
skażenie radionuklidami
wprowadzenie innych substancji (np. w postaci płynnej, gazowej)
Makrozanieczyszczenie morza (np. torebki foliowe, styropian)
Zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenia przenoszone drogą powietrzną
Kwaśne deszcze
Wnoszenie azotu
Inne zanieczyszczenia powietrza
Zanieczyszczenie gleby i odpady stałe (z wyłączeniem zrzutów)
Odpadki i odpady stałe
Nadwyżka energii
Uciążliwości hałasu, zanieczyszczenie hałasem
zanieczyszczenie hałasem ze źródeł punktowych lub występujące nieregularnie
zanieczyszczenie hałasem ze źródeł rozproszonych lub występujące trwale
Zanieczyszczenie świetlne
Ogrzewanie termalne akwenów
Zmiany elektromagnetyczne
Badania sejsmiczne, eksplozje
Inne formy zanieczyszczenia
Inne problematyczne zaborcze gatunki i geny
Nierodzime gatunki zaborcze
Problematyczne gatunki rodzime
Wprowadzanie materiału genetycznego, organizmy modyfikowane genetycznie
Genetyczne zanieczyszczenie (zwierzęta)
UWAGI
Kod
zagrożenia
I03.02
J
J01
J01.01
J01.02
J01.03
J02
J02.01
J02.01.01
J02.01.02
J02.01.03
J02.01.04
J02.02
J02.02.01
J02.02.02
J02.03
J02.03.01
J02.03.02
J02.04
J02.04.01
J02.04.02
J02.05
J02.05.01
J02.05.02
J02.05.03
J02.05.04
J02.05.05
J02.05.06
J02.06
J02.06.01
J02.06.02
J02.06.03
J02.06.04
J02.06.05
J02.06.06
J02.06.07
J02.06.08
J02.06.09
J02.06.10
J02.07
J02.07.01
J02.07.02
J02.07.03
J02.07.04
J02.07.05
J02.08
J02.08.01
POZIOM A
POZIOM A01
POZIOM A01.01
POZIOM A01.01.01
Genetyczne zanieczyszczenie (rośliny)
Modyfikacje systemu naturalnego
Pożary i gaszenie pożarów
Wypalanie
Gaszenie pożarów naturalnych
Brak pożarów
Spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych
Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie - ogólnie
budowa polderów
osuszanie terenów morskich, ujściowych, bagiennych
wypełnianie rowów, tam, stawów, sadzawek, bagien lub torfianek
rekultywacja obszarów pogórniczych
Usuwanie osadów (mułu...)
bagrowanie / usuwanie osadów limnicznych
bagrowanie wybrzeży morskich i ujść rzek
Regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych i zmiana przebiegu koryt rzecznych
zmiana przebiegu koryt rzecznych na dużą skalę
regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych
Zalewanie - modyfikacje
zalewanie
brak zalewania
Modyfikowanie funkcjonowania wód - ogólnie
modyfikowanie przepływów wodnych (pływów i prądów morskich)
modyfikowanie prądów rzecznych
modyfikowanie akwenów wód stojących
zbiorniki wodne
niewielkie projekty hydroenergetyczne, jazy
zmiany ekspozycji na fale
Pobór wód z wód powierzchniowych
pobór wód powierzchniowych na potrzeby rolnictwa
pobór wód powierzchniowych na potrzeby publicznego zaopatrywania w wodę
pobór wód powierzchniowych przez przemysł wytwórczy
pobór wód powierzchniowych na potrzeby produkcji elektryczności (chłodzenie)
pobór wód powierzchniowych przez farmy rybne
pobór wód powierzchniowych przez hydroenergię
pobór wód powierzchniowych przez kamieniołomy / kopalnie odkrywkowe
pobór wód powierzchniowych na potrzeby nawigacji
pobór wód powierzchniowych na potrzeby transferu wody
inny istotny pobór wód powierzchniowych
Pobór wód z wód podziemnych
pobór wód podziemnych na potrzeby rolnictwa
pobór wód podziemnych na potrzeby publicznego zaopatrywania w wodę
pobór wód podziemnych przez przemysł
pobór wód podziemnych przez kamieniołomy / kopalnie odkrywkowe
inny istotny pobór wód z wód podziemnych na potrzeby rolnictwa
Podwyższenie zwierciadła wody / sztuczne zasilanie wód podziemnych
zrzuty do wód podziemnych na potrzeby sztucznego zasilenia
UWAGI
Kod
zagrożenia
J02.08.02
J02.08.03
J02.08.04
J02.09.
J02.09.01
J02.09.02
J02.10
J02.11
J02.11.01
J02.11.02
J02.12
J02.12.01
J02.12.02
J02.13
J02.14
J02.15
J03
J03.01
J03.01.01
J03.02
J03.02.01
J03.02.02
J03.02.03
J03.03
J03.04
K
K01
K01.01
K01.02
K01.03
K01.04
K01.05
K02
K02.01
K02.02
K02.03
K02.04
K03
K03.01
K03.02
K03.03
K03.04
K03.05
K03.06
K03.07
K04
K04.01
POZIOM A
POZIOM A01
POZIOM A01.01
POZIOM A01.01.01
zwrot wód podziemnych do akwenu wody gruntowej, z którego dokonano poboru
odbicie wód kopalnianych
inne istotne zasilanie wód podziemnych
Działanie słonej wody na wody podziemne
działanie słonej wody
inne działanie
Gospodarka roślinnością wodną i przybrzeżną na potrzeby odwodnienia
Zmiany zailenia, składowanie śmieci, odkładanie wybagrowanego materiału
Składowanie śmieci, odkładanie wybagrowanego materiału
Inne zmiany zailenia
Tamy, wały, sztuczne plaże - ogólnie
prace związane z obroną przed aktywnością morza i ochroną wybrzeży, groble
tamy i ochrona przeciwpowodziowa w śródlądowych systemach wodnych
Zaniechanie gospodarki wodnej
Zmiana jakości wody ze względu na antropogeniczne zmiany zasolenia
Inne spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych
Inne zmiany ekosystemu
Zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska
zmniejszenie dostępności zwierzyny łownej (w tym padliny)
Antropogeniczne zmniejszenie spójności siedlisk
zmniejszenie migracji / bariery dla migracji
zmniejszenie rozproszenia
zmniejszenie wymiany materiału genetycznego
Zmniejszenie, brak lub zapobieganie erozji
Stosowane (przemysłowe) destrukcyjne badania
Biotyczne i abiotyczne procesy naturalne (z wyłączeniem katastrof naturalnych)
abiotyczne (powolne) procesy naturalne
Erozja
Zamulenie
Wyschnięcie
Zatopienie
Salinizacja
Ewolucja biocenotyczna, sukcesja
Zmiana składu gatunkowego (sukcesja)
Nagromadzenie materii organicznej
Eutrofizacja (naturalna)
Zakwaszenie (naturalne)
Międzygatunkowe interakcje wśród zwierząt
Konkurencja
Pasożytnictwo
Zawleczenie choroby (patogeny mikrobowe)
Drapieżnictwo
Antagonizm ze zwierzętami introdukowanymi
Antagonizm ze zwierzętami domowymi
Inne formy międzygatunkowej konkurencji wśród zwierząt
Międzygatunkowe interakcje wśród roślin
Konkurencja
UWAGI
Kod
zagrożenia
K04.02
K04.03
K04.04
K04.05
K05
K05.01
K05.02
K06
L
L01
L02
L03
L04
L05
L06
L07
L08
L09
L10
M
M01
M01.01
M01.02
M01.03
M01.04
M01.05
M01.06
M01.07
M02
M02.01
M02.02
M02.03
M02.04
X
XO
XE
U
POZIOM A
POZIOM A01
POZIOM A01.01
POZIOM A01.01.01
Pasożytnictwo
Zawleczenie choroby (patogeny mikrobowe)
Brak czynników zapylających
Szkody wyrządzane przez roślinożerców (w tym przez zwierzynę łowną)
Zmniejszenie płodności / depresja genetyczna
Zmniejszenie płodności / depresja genetyczna (inbredowa) u zwierząt
Zmniejszenie płodności / depresja genetyczna u roślin (w tym kojarzenie krewniacze)
Inne lub mieszane formy międzygatunkowej konkurencji wśród roślin
Zjawiska geologiczne, katastrofy naturalne
Działalność wulkanu
Fala pływowa, tsunami
Trzęsienie ziemi
Lawina
Zapadnięcie się terenu, osuwisko
Tąpnięcia podziemne
Sztorm, cyklon
Powódź (procesy naturalne)
Pożar (naturalny)
Inne naturalne katastrofy
Zmiana klimatu
Zmiana czynników abiotycznych
Zmiana temperatury (np. wzrost temperatury i temperatur skrajnych)
Susze i zmniejszenie opadów
Powodzie i zwiększenie opadów
Zmiany pH
Zmiany przepływu wód (limnicznych, pływowych i oceanicznych)
Zmiany ekspozycji na fale
Zmiany poziomu morza
Zmiana czynników biotycznych
Przesunięcie i zmiana siedlisk
Desynchronizacja procesów
Zmniejszenie populacji lub wyginięcie gatunku
Migracja gatunków (naturalni przybysze)
Brak zagrożeń i nacisków
Zagrożenia i naciski spoza terytorium państwa członkowskiego
Zagrożenia i naciski spoza terytorium UE
Nieznane zagrożenie lub nacisk
UWAGI
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards