(Projekt Zarządu Województwa Małopolskiego) UCHWAŁA Nr

advertisement
(Projekt Zarządu Województwa Małopolskiego)
UCHWAŁA Nr ………….
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
z dnia …………..
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Tymbark.
Na podstawie art. 18 pkt 20 oraz art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.),
art. 43 ust. 2a i 2b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz.
U. z 2012 roku poz. 145 z późn. zm.), Sejmik Województwa Małopolskiego uchwala,
co następuje:
§ 1.
1. Wyznacza się aglomerację Tymbark (powiat limanowski) o równoważnej liczbie
mieszkańców 19 068 z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Tymbark.
2. Aglomeracja obejmuje miejscowość na terenie gminy Tymbark: Tymbark-część.
§ 2.
Obszar i granice aglomeracji, o której mowa w § 1, są oznaczone na mapie w skali
1 : 25 000, z wyłączeniem cieków i zbiorników wodnych, stanowiącej załącznik do
uchwały.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Małopolskiego.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Strona 1 z 3
Uzasadnienie
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku poz.
145 z późn. zm.) w art. 43 ust. 2a nałożyła na sejmik województwa obowiązek
wyznaczenia aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2000, które
winny być wyposażone w systemy kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych.
Sejmik województwa wyznacza granice i obszar aglomeracji w drodze uchwały, po
uzgodnieniu z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej
oraz w zakresie obszarów objętych przynajmniej jedną formą ochrony przyrody
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub obszarów
mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art.
27 ust. 1 tej ustawy z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz
po zasięgnięciu opinii zainteresowanych gmin. Aglomeracja oznacza teren, na
którym zaludnienie lub działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane,
aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków
komunalnych lub do końcowego punktu zrzutu tych ścieków.
W celu realizacji zadań Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie wyposażenia
aglomeracji w system kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie ścieków komunalnych,
wynikających z Traktatu Akcesyjnego Polski do Unii Europejskiej, w części
dotyczącej dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych,
został sporządzony przez Ministra Środowiska, zgodnie z ustawą Prawo wodne,
„Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych”, dotyczący planów
inwestycyjnych w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej. Program ten został
zatwierdzony przez Radę Ministrów w dniu 16 grudnia 2003 r. i zawiera wykaz
aglomeracji oraz niezbędnych przedsięwzięć w zakresie budowy, rozbudowy
i/lub modernizacji zbiorczych sieci kanalizacyjnych. Natomiast zaktualizowany
Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych został zatwierdzony przez
Radę Ministrów w dniu 1 lutego 2011 r.
Zasady i sposób wyznaczenia aglomeracji zostały określone w rozporządzeniu
Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie sposobu wyznaczania
obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2014 r., poz. 995).
Wójt Gminy Tymbark pismem z dnia 30 lipca 2014 r., znak: IGKOŚ.030.BM.13.2014
zawnioskował o wyznaczenie aglomeracji Tymbark.
Mając na uwadze realizację postanowień Krajowego Programu Oczyszczania
Ścieków Komunalnych oraz osiągnięcie wskaźnika koncentracji na minimalnym
poziomie 120 osób nowo podłączonych na 1 km sieci kanalizacyjnej, władze gminy
Tymbark w kontekście obowiązujących wytycznych, opracowały projekt aglomeracji
Tymbark, która została sporządzona na podstawie miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego.
Wyznaczenie aglomeracji Tymbark dotyczy wyłączenia z budowy systemów
kanalizacyjnych w miejscowościach z terenu gminy Tymbark: Tymbark-część,
Podłopień, Piekiełko, Zawadka i Zamieście.
Z przeprowadzonych analiz wynika, iż dla skanalizowania obszarów nie objętych
terenem aglomeracji niezbędne byłoby wybudowanie 1,5 km sieci kanalizacyjnej, dla
podłączenia 40 mieszkańców. Wskaźnik długości sieci dla tego obszaru wynosi 27
mieszkańców na 1 km sieci planowanej do budowy.
Strona 2 z 3
Jak wynika z powyższych danych nie ma zachowanego wymaganego wskaźnika
długości sieci dla miejscowości Tymbark-część, Podłopień, Piekiełko, Zawadka
i Zamieście, który musi wynosić 120 osób na 1 km sieci planowanej do budowy,
zgodnie z zapisami § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 lipca
2014 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2014
r., poz. 995). W związku z powyższym miejscowości Tymbark-część, Podłopień,
Piekiełko, Zawadka i Zamieście, nie będą włączone do aglomeracji Tymbark. Tereny
poza aglomeracją będą obsługiwane przez indywidualne systemy odprowadzania
ścieków, czyli przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz szczelne zbiorniki
wybieralne z wywozem nieczystości na najbliższą oczyszczalnię ścieków zgodnie
z zawartymi porozumieniami.
W celu rozwiązania problemu gospodarki ściekowej poza obszarem aglomeracji
wybudowano
47
oczyszczalni
przydomowych.
Liczba
mieszkańców
zamieszkujących w budynkach podłączonych do istniejących przydomowych
oczyszczalni ścieków to 188 osób. Ponadto przeprowadzane są kontrole przez
Pracowników Wydziału Ochrony Środowiska. Zakres kontroli o których mowa
dotyczy kontroli umów i kwitów na wywóz nieczystości, przeprowadzane są one raz
w roku.
Planowana aglomeracja Tymbark obejmuje tylko
i obecnie nie planuje się budowy sieci kanalizacyjnej.
obszar
skanalizowany
Obecnie w aglomeracji Tymbark znajduje się 23,1 km sieci kanalizacyjnej
obsługującej 2255 mieszkańców. Na budowę sieci kanalizacyjnej, prowadzonej
w latach 2007-2014, przeznaczono środki w wysokości 566 383 zł, pozyskane
z programu PROW. Ponadto ścieki wprowadzane do kanalizacji sanitarnej,
odprowadzane są na mechaniczno – biologiczno - chemiczną oczyszczalnię ścieków
w miejscowości Tymbark przy Zakładzie Tymbark MWS Sp. z o.o. Sp.k.
o przepustowości 4000 m3/dobę.
Na terenie aglomeracji Tymbark do istniejącej sieci kanalizacyjnej odprowadza się
ścieki przemysłowe w wysokości 16 813 RLM.
Teren aglomeracji Tymbark obejmuje obszar Natura 2000 – PLH120087 – Łososina.
Równoważna liczba mieszkańców aglomeracji Tymbark ustalona została w oparciu
o liczbę osób korzystających z istniejącego systemu kanalizacji (2255 stałych
mieszkańców aglomeracji) oraz ładunku zanieczyszczeń pochodzącego z zakładów
przemysłowych w ilości odpowiadającej 16 813 RLM, łącznie wyniesie 19068 RLM.
Wobec powyższego należy uznać za uzasadniony wniosek Wójta Gminy Tymbark
i wyznaczyć aglomerację Tymbark według propozycji Wójta Gminy Tymbark.
Uwzględniając wymogi rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2014 r.
w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2014 r., poz.
995) wyznaczono aglomerację Tymbark.
Strona 3 z 3
Download