og * oszenie - Ogłoszenia ProPublico

advertisement
OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU
Znak sprawy: NA/O/345/2015 Rzeszów, 2015-10-21
Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.)
I. ZAMAWIAJĄCY
Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
NIP: 813-026-69-99
Osoba prowadząca postępowanie:
lic. Magdalena Salamon - tel. (17) 8653636 e-mail [email protected]
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych i częściowy wybór ofert, gdzie część
(zadanie) stanowi:
Zadanie
częściowe nr
Opis
Temat: Dostawa kompozytowych elementów komory roboczej urządzenia
LPPS Thin Film
Wspólny Słownik Zamówień: 34944000-6 - Układ grzewczy
Opis:
1) Płyta z kompozytu CFC na nakrętki 8x10x100m, 1 szt
2) Pręt gwintowany M8x55, 6 zestawy
1
3) Pręt gwintowany M8x45, 6 zestawy
4) Pręt gwintowany M8x36, 6 zestawy
5) Nakrętka CFC M8, 10 szt
Dla wszystkich elementów 'ash content' musi być większy od 300 ppm.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2
Temat: Dostawa zestawu do naprawy i konserwacji układu próżniowego
urządzenia SMART Coater posiadającego przez Zamawiającego, oraz
wykonywania próbek i mocowań do procesu EB-PVD
Wspólny Słownik Zamówień: 44510000-8 - Narzędzia
Opis:
System ProPublico © Datacomp
Strona: 1/9
Sczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Temat: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do badań metalograficznychpakiet I
Wspólny Słownik Zamówień: 39800000-0 - Środki czyszczące i polerujące
Opis:
1. Zawiesina diamentowa typu P 3 µm, 125 ml stabilna, wodna zawiesina
polikrystalicznego proszku diamentowego w butelce z rozpylaczem do
dozowania ręcznego lub równoważne. Stosować razem z płynem smarującochłodzącym (lubrikantem). Lubrikant dozować w ilości odpowiedniej dla
zapewnienia chłodzenia i smarowania polerowanej powierzchni próbki.
wielkość ziarna 3 µm, 125 ml - 1szt
3
2. Zawiesina diamentowa typu P 1 µm, 125 ml stabilna, wodna zawiesina
polikrystalicznego proszku diamentowego w butelce z rozpylaczem do
dozowania ręcznego lub równoważne. . Stosować razem z płynem smarującochłodzącym(lubrikantem). Lubrikant dozować w ilości odpowiedniej dla
zapewnienia chłodzenia i smarowania polerowanej powierzchni próbki.
wielkość ziarna 1 µm, 125 ml - 1szt
3. DiaPro Mol R 3 µm, 500 ml zawiesina diamentowa do wysokowydajnego
polerowania miękkich materiałów (<150 HV) na tarczach MD-Mol i DP-Mol.
lub równoważne.
Stabilna mieszanina wysokowydajnego ścierniwa
diamentowego i płynu smarująco-chłodzącego (lubrikantu). Dozować w ilości
zapewniającej prawidłowe smarowanie. Nie zawiera rozpuszczalników. wlk.
ziarna 3 µm, 500 m
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Temat: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do badań metalograficznychpakiet II
Wspólny Słownik Zamówień: 39831240-0 - Preparaty czyszczące
Opis:
1. Ściernica SiC 10S25 do cięcia miękkich metali nieżelaznych (HV 30-300).
Węglik krzemu w osnowie żywicznej. 250 mm x 1,5 x 32 mm, lub
równoważne. 10 szt./opak - 1szt
4
2. MD-Mol, 300 mm tarcza polerska typu MD, mocowana na dysku
magnetycznym. Do polerowania metali żelaznych, metali nieżelaznych oraz
polimerów. Sukno wykonane z tkanej 100% wełny. średnica 300 mm, lub
równoważne. 5 szt./opak - 1szt
3. MD-Dac, 300 mm tarcza polerska typu MD, mocowana na dysku
magnetycznym. Uniwersalna tarcza do polerowania dowolnych materiałów
ścierniwem diamentowym o wielkości ziarna 9 - 3 µm. Sukno wykonane z
tkanego włókna octanowego .średnica 300 mm, lub równoważne. 5 szt./opak.
- 1szt
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych
System ProPublico © Datacomp
Strona: 2/9
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2. Części nie mogą być dzielone przez wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu
przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.
3. Ze względu na unikalność, niepowtarzalność, ściśle określoną metodykę prowadzonych
projektów, badań naukowych i eksperymentów Zamawiający w części zadań wymienia nazwę
producenta oraz jego numer katalogowy jednocześnie dodaje, że dopuszcza dostawę
produktów równoważnych. Przez równoważny należy rozumieć produkt o właściwościach
nie gorszych niż podane w załącznikach określonych dla każdego zadania. Ze względu na
specyfikę zamawianego produktu Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za
pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Użyty przez Zamawiającego w załącznikach nr
katalogowy i nazwa producenta, oznacza klasę produktu oraz minimum techniczne i
jakościowe przedmiotu Zamówienia oczekiwane przez Zamawiającego i będzie stanowił
podstawę oceny ewentualnych ofert równoważnych.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez
Zamawiającego, obowiązany jest wykazać, że oferowany przez niego przedmiot dostawy
spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W celu potwierdzenia równoważności,
Wykonawca musi załączyć do każdego proponowanego artykułu równoważnego jego
dokładny opis, nazwę producenta i numer katalogowy oraz załączyć do oferty stosowne
dokumenty (specyfikację jakościową, świadectwo kontroli jakości lub inne równoważne
dokumenty), z których w sposób nie budzący wątpliwości będzie wynikać, iż oferowany
przedmiot zamówienia jest o takich samych lub lepszych parametrach jakościowych.
Wszelkie ryzyko (w tym koszty ewentualnych ekspertyz) związane z udowodnieniem
„równoważności” spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, iż
oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Na żądanie Zamawiającego, we wskazanym terminie Wykonawca dostarczy próbki
oferowanego produktu (wielkość próbki: 1 opakowanie) celem weryfikacji równoważności.
Zamawiający podkreśla, że ewentualne badanie równoważności zaproponowanych produktów
przez uprawnioną do tego instytucję będzie na koszt Wykonawcy.
W przypadku, zaoferowania produktu wskazanego z nazwy przez Zamawiającego,
Wykonawca nie jest zobowiązany do opisywania tego produktu, a jedynie do
wskazania
nazwy, modelu, producenta, numeru katalogowego. Produkty wskazane z
nazwy przez Zamawiającego spełniają wszystkie wymogi i parametry jakościowe.
Wraz z dostawą bezwzględnie należy dołączyć karty charakterystyki o ferowanych
produktów.
Zaoferowany przedmiot zamówienia musi spełniać:
- wymagania określone przez Zamawiającego w szczególności, musi być tożsamy pod
względem charakterystyki analitycznej;
- wymagania pozwalające na kontynuację prac doświadczalnych w ramach badań
prowadzonych przez Zamawiającego, bez konieczności wykonywania dodatkowych
czynności (procedur), w tym np. kalibracji urządzeń;
Zaoferowane przez Wykonawcę produkty do badań o parametrach/właściwościach
równoważnych nie mogą spowodować konieczności nabycia dodatkowych odczynników
i innych akcesoriów.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane użytkowaniem
dostarczonych przez Wykonawcę produktów w szczególności za uszkodzenie sprzętu na
których wykonywane są analizy laboratoryjne.
Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu powstałe w
wyniku używania zaoferowanych i dostarczonych produktów równoważnych. Wykonawca
zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy sprzętu w w/w przypadku.
System ProPublico © Datacomp
Strona: 3/9
Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy, wolny od wszelkich
wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji.
III. TERMIN REALIZACJI
14 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 2
7 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 1, 3, 4
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr
1 do niniejszego ogłoszenia.
Do oferty należy dołączyć szczegółową wycenę zawierającą ceny jednostkowe brutto za
poszczególne pozycje składających sie na całość zadania częściowego wraz z informacjami
o nazwie producenta oraz numerami katalogowymi oferowanych produktów.
Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej.
W przypadku podmiotów zagranicznych:
Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości
Oferta powinna zawierać:
1. Dane teleadresowe firmy - numer NIP , REGON firmy itp.
2. Wskazanie osoby do kontaktu w sprawie oferty (numer telefonu i e-mail).
3. Proponowaną cenę brutto za realizację zamówienia.
Oferta złożona przez wykonawcę nie jest ofertą w rozumieniu KC.
V. KRYTERIA OCENY OFERT
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami:
cena. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą ocenę .
VI.TERMINY PŁATNOŚCI
Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
zamawiającego poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.
System ProPublico © Datacomp
Strona: 4/9
VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej i przesłać odpowiednio drogą
e-mailową na adres e-mail [email protected] Otrzymanie oferty zostanie potwierdzone
niezwłocznie w e- mailu zwrotnym, ofertę można przesłać również w zamkniętej kopercie
oznaczonej: „Oferta na: Dostawa kompozytowych elementów komory roboczej urządzenia
LPPS Thin Film. Dostawa zestawu do naprawy i konserwacji układu próżniowego urządzenia
SMART Coater oraz wykonywania próbek i mocowań do procesu EB-PVD. Dostawa
materiałów eksploatacyjnych do badań metalograficznych. NIE OTWIERAĆ przed 2015-10-27
godz. 10:00 - NA/O/345/2015”
W przypadku braku ww. danych w tytule wiadomości lub na kopercie, zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe
otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą
elektroniczną lub pocztą kurierską - jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.
Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty:
Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać Na adres e-mail:
[email protected] lub w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1 bud. V al. Powstańców
Warszawy 12, 35-959 Rzeszów do dnia 2015-10-27 do godz. 10:00.
Termin związania ofertą: 30 dni
Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2015-10-27 o godz. 10:00, w siedzibie Zamawiającego, pokój
nr 424-1 bud. V al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów.
Załącznikami do niniejszego dokumentu są:
Nr
1
Nazwa załącznika:
Wzór formularza oferty
2
3
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania 2
Wzór umowy
System ProPublico © Datacomp
Strona: 5/9
Zał nr 1
FORMULARZ OFERTY
na wykonanie Dostawy o wartości netto poniżej 30 000 €.
I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:
POLITECHNIKA RZESZOWSKA
Al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
Sprawę prowadzi: lic. Magdalena Salamon
II. Nazwa przedmiotu zamówienia:
Dostawa kompozytowych elementów komory roboczej urządzenia LPPS Thin
Film. Dostawa zestawu do naprawy i konserwacji układu próżniowego
urządzenia SMART Coater oraz wykonywania próbek i mocowań do procesu
EB-PVD. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do badań metalograficznych.
III. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe.
IV. Nazwa i adres WYKONAWCY
...........................................................
............................................................
..........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
(pieczęć Wykonawcy)
Osoba do kontaktu:
Telefon:
E-mail
1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
Zadanie
częściowe nr
Dostawa kompozytowych elementów komory roboczej urządzenia LPPS
Thin Film
1
cenę netto:....................................zł.
słownie netto:
System ProPublico © Datacomp
Strona: 6/9
.................................................................................................................
..................zł.
cenę brutto:..................................zł.
słownie brutto:
.................................................................................................................
..................zł.
podatek VAT:...............................zł.
słownie
podatek
VAT:...............................................................................................................zł.
Dostawa zestawu do naprawy i konserwacji układu próżniowego
urządzenia SMART Coater oraz wykonywania próbek i mocowań do
procesu EB-PVD
cenę netto:....................................zł.
słownie netto:
2
.............................................................................................................zł.
cenę brutto:..................................zł.
słownie brutto:
.............................................................................................................zł.
podatek VAT:...............................zł.
słownie
podatek
VAT:............................................................................................................zł.
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do badań metalograficznychpakiet I
cenę netto:....................................zł.
słownie netto:
.............................................................................................................zł.
3
cenę brutto:..................................zł.
słownie brutto:
............................................................................................................zł.
podatek VAT:...............................zł.
słownie
podatek
VAT:.............................................................................................................zł.
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do badań metalograficznych-
4
pakiet II
cenę netto:....................................zł.
System ProPublico © Datacomp
Strona: 7/9
słownie netto:
.............................................................................................................zł.
cenę brutto:..................................zł.
słownie brutto:
.................................................................................................................
..................zł.
podatek VAT:...............................zł.
słownie
podatek
VAT:..............................................................................................................zł.
zgodnie z wypełnionym formularzem cenowym.
2. Deklaruję ponadto:
a) termin wykonania zamówienia:
dla zadania 1……………………………….dni od daty udzielenia zamówienia,
dla zadania 2……………………………….dni od daty udzielenia zamówienia,
dla zadania 3……………………………….dni od daty udzielenia zamówienia,
dla zadania 4……………………………….dni od daty udzielenia zamówienia,
b) warunki płatności : 14 dni
c) okres gwarancji:
3. Oświadczam, że:

zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego
zastrzeżeń.

zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy do niego uwag

związani jesteśmy ofertą do 2015-11-25

w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na
warunkach zawartych w specyfikacji, w miejscu i terminie określonym przez
Zamawiającego.
4. Ofertę niniejszą składam na kolejno ponumerowanych stronach.
5. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są
1. ....................................................................
2. ...................................................................
3. ...................................................................
System ProPublico © Datacomp
Strona: 8/9
*) niepotrzebne skreślić
................................dn. ............................
..............................................................
podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy
System ProPublico © Datacomp
Strona: 9/9
Download