i. część opisowa

advertisement
Załącznik Nr 6
ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA
I. CZĘŚĆ OPISOWA
1.
2.
3.
4.
5.
Podstawa opracowania
Materiały wyjściowe
Opis stanu istniejącego
Charakterystyka ogólna terenu inwestycji
Określenie zapotrzebowania wody oraz średnicy rurociągu dla
projektowanego zakresu
6. Warunki gruntowo-wodne
7. Zakres rzeczowy inwestycji
8. Ustalenia materiałowe
9. Roboty ziemne – wykonawstwo
10. Sieć wodociągowa – lokalizacja - roboty montażowe- uzbrojenie
11. Przejścia przez przeszkody terenowe
12. Zabezpieczenie antykorozyjne
13. Próba szczelności – płukanie - dezynfekcja rurociągów
14. Uwagi końcowe
15. Zestawienie podstawowych materiałów
II. ZAŁĄCZNIKI




III.






Zestawienie długości sieci wodociągowej
Uzgodnienie z administratorem drogi powiatowej
Warunki podłączenia projektowanej sieci wodociągowej
Uzgodnienia z właścicielami posesji
CZĘŚĆ RYSUNKOWA
Mapa sytuacyjno - poglądowa w skali 1:10 000
Mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:1000
Szczegóły przejść wodociągiem pod drogą pow. i rowem
Schematy węzłów wodociągowych
Bloki oporowe
Schemat podłączenia węzła wodomierza
rys. 1
rys. 2
rys. 3
rys. 4
rys. 5
rys. 6
OPIS TECHNICZNY
sieć wodociągowa rodzielcza
Godziętowy – Sieczka
I. CZĘŚĆ OPISOWA
1. Podstawa opracowania
Podstawą opracowania projektu budowlano - wykonawczego p.t.”Sieć wodociągowa rozdzielcza w
miejscowości Godziętowy – Sieczka” gm. Doruchów jest umowa
spisana dnia
12.05.2006r pomiędzy Gminą Doruchów a Zespołem Projektantów .
2. Materiały wyjściowe
 Warunki techniczne zaopatrzenia w wodę projektowanej sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z
przyłączami
 Mapa poglądowa w skali 1: 10 000
 Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1: 1000
 Uzgodnienia z użytkownikami urządzeń pod i nadziemnych występujących na trasie
projektowanej sieci wodociągowej – protokół ZUDP
 Uzgodnienia dokonane z U.G. Doruchów oraz właścicielami posesji podczas wizji terenowej
 Wizja terenowa projektantów
 Normy branżowe i przepisy dotyczące projektowania sieci wodociągowych
4. Opis stanu istniejącego
Włączenie projektowanego zakresu sieci wodociągowej nastąpi w wężle określonym
nr 1
usytuowanym w drodze gminnej nr 148.
W miejscu włączenia istnieje rurociąg PVC  90 – zasilany ze Stacji Wodociągowej
w
Godziętowach.
Ciśnienie wody w miejscu włączenia określone zostało na 0,35 – 0,45 MPa (okres maksymalnego
zużycia wody)
Użytkownicy – przewidziani do podłączenia zaopatrują się dotychczas w wodę z lokalnych ujęć o
zmiennej wydajności i wątpliwej jakości.
3. Charakterystyka ogólna terenu inwestycji
Topograficznie teren inwestycji charakteryzują rzędne:
- miejsce włączenia w nr 1
- końcówka projekt. sieci w nr 11
- 172,20 m n.p.m
- 167,10 m n.p.m.
Zabudowa przewidziana do podłączenia składa się z budynków jedno i dwukondygnacyjnych
położonych wzdłuż drogi gminnej o nawierzchni ziemnej - utwardzonej.
5. Określenie zapotrzebowania wody (dla projektowanego zakresu)
 potrzeby bytowo – gospodarcze docelowo (perspektywicznie) przyjęto:
6 gospodarstw (obecnie 3 gospodarstwa)
Q śr. dobowe 6 x 1,2 m3/gosp. = 7,20 m3/d
Q max dobowe 7,2 m3/d x 1,3 = 9,40 m3/d
Q max godzinowe
= 0,60 m3/h
Zapotrzebowanie określono na podstawie zblokowanych przez Instytut Melioracji
i
Użytków Zielonych – Warszawa wskażników opartych na wytycznych do obliczeń
zapotrzebowania wody w wiejskich jednostkach osadniczych:
 zapotrzebowanie wody dla celów p.poż.
Określone zostały na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i
Administracji z d. 16.6.2003 r. rozdz. 3; § 4 pkt. 4 (Dz.U. z 11.7.2003r) jako zabezpieczenie p.poż.
przyjęto:
- qmin. = 5,0 dm3/s - przy ciśnieniu 10,0 m sł. w.
- wydatek zaprojektowanych hydrantów n/z  80 wynosi 8 – 10 dm3/s
- przy minimalnej przepustowości sieci wodociągowej 6,25 dm3/s
Określenie projektowanej średnicy sieci
Dla wykazanych potrzeb dostawy wody dla warunków p.poż. – przyjęto:
 od w.1 do w. 6 rurociąg PVC  90 mm
dla:
 90 mm; L= 438,0 m; q= 6,25 dm3/s
z nomogramu przyjęto:
V = 1,35 m/s; i = 23 ‰
Δ h = 0,438 km x 23,0 = 10,07 m sł.w.
Sumaryczna strata ciśnienia
Δ h = 10,07 x 1,2 = 12,08 m sł.w.
Obliczeniowe ciśnienie na końcowym hydrancie p.poż. (w. 11) wyniesie:
 różnica terenowa = 172,2 – 167,1 = 5,10 m
 strata przepływu
= 12,08 m
H = 35,0 m sł.w. + 5,1 – 12,08 = 28,02 m sł.w.
6. Warunki gruntowo - wodne
Na podstawie wywiadu środowiskowego podczas wizji terenowych na terenie
projektowanej sieci wodociągowej występują grunty , które pod względem budowlanym
zaliczono do:
kategorii II
30 %
kategorii III
70 %
Zwierciadło wody gruntowej wykazuje poziom zmienny – w zależności od warunków
atmosferycznych, okresu roku i zalega średnio na poziomie 1,20 m (i poniżej) od poziomu terenu.
7. Zakres rzeczowy inwestycji
Projekt obejmuje zakres sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami na terenie
miejscowości Godziętowy - Sieczka gm Doruchów.
Szczegółowy sposób przebiegu sieci wodociągowej i lokalizacji przyłączy wraz z domiarami do
stałych obiektów przedstawiono na załączonej mapie sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:1000
(rys. 2)
a) sieć wodociągowa:
- PVC  90 – PN-10 - 438,0 m
- PE  63
93,0 m
Razem:
531,0 m
b) przecisk dla rury stal. ochronnej  100:
- przejście pod przepustem (5+4) =
9,0 m
Razem:
9,0 m
W zakres rzeczowy projektowanego zakresu wchodzi realizacja :
a/ w/wym. zakresu sieci wodociągowej
b/ przejście rurociągu wodociągowego pod przeszkodami terenowymi
i podziemnymi.
8. Ustalenia materiałowe
Zaprojektowaną sieć wodociągową wykonać należy z rur z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
( PVC ) posiadających atest dla wody pitnej oraz atest na ciśnienie 1,0 MPa t.j.
PVC – PN-10 SDR 26
W wykonaniu standardowym ze złączem kielichowym na wcisk - rodzaj „W” z uszczelką gumową
Węzły wodociągowe wykonać należy z kształtek żeliwnych kołnierzowych zmiany
kierunku trasy przewodów przewidziano z kolan kielichowych PVC
Przyłącza wodociągowe zaprojektowano z rur polietylenowych PE posiadających atest dla wody
pitnej oraz atest na ciśnienie 1,0 MPa t.j:
PE  40/32 klasy
80; PN-10; SDR 13,6 gr. ścianki - 2,4 mm
Odgałęzienia od sieci rozdzielczej wykonać za pomocą nawiertek NW  90/40 oraz redukcja PE
 63/40mm.
Na przejścia przez przeszkody zastosować należy rury stalowe  100 i gr. ścianki 6 mm
9. Roboty ziemne - wykonawstwo
Roboty ziemne wykonać należy zgodnie z normą branżową BN -83/8836-02, w której zawarte są
wymagania dotyczące wykonywania wykopów , ich zabezpieczenia i odbioru robót.
Roboty ziemne prowadzone w pasie drogowym należy odpowiednio oznakować i
zabezpieczyć barierkami ochronnymi. Oznakowanie i zabezpieczenie winno być zgodne
z wymogami „Kodeksu drogowego” jak również warunkami zawartymi w
uzgodnieniach z administratorami dróg.
Przystąpienie do wykonawstwa robót ziemnych na danym odcinku poprzedzone winny być
zlokalizowaniem i odkryciem istniejącego uzbrojenia podziemnego stanowiącego spodziewane
kolizje - korzystając z mapy sytuacyjno-wysokościowej rys. 2 oraz dodatkowego wywiadu
terenowego.
W wyniku rozeznania terenowego i uwag zawartych w pkt. 6 niniejszego opracowania dokonano
podziału robot ziemnych jak niżej:
- w/g sposobu wykonania
 wykopy ręczne
30%
 wykopy mechaniczne 70%
- wg kat. gruntu:
 kat. II
30%
 kat. III
70%
Dla celów kosztorysowych przyjęto:
- wykop szerokoprzestrzenny ze skarpą 1:0,65 - 75%
- wykop pionowy z deskowaniem
- 25 %
(szerokość wykopu przyjęto 0,8m)
Szczególną uwagę na zabezpieczenie wykopów przed osunięciem zwrócić należy w sąsiedztwie
fundamentów budynków, słupów energetycznych, szamb i opłotowań posesji.
W trakcie prowadzenia robót ziemnych – pierwszą warstwę ok. 0,3 m należy składać oddzielnie od
pozostałego gruntu zalegającego niżej.
Po dokonaniu montażu rurociągu wykop należy zasypać, a grunt starannie zagęścić
warstwami o grubości 0,3 m. – ze szczególnym zwróceniem uwagi w pasie drogi
gminnej.
Końcową warstwę zasypu stanowić winna warstwa ziemi zdjęta jako pierwsza
Wykop przygotować należy o głębokości 1,65 m p.p.terenu – z uwzględnieniem 0,15 m na
przewidzianą podsypkę.
Roboty ziemne prowadzone w rejonie dróg należy oznakować i zabezpieczyć barierkami
ochronnymi a w okresie zmroku – miejsca niebezpieczne oświetlić.
Po ułożeniu sieci wodociągowej i zasypaniu wykopów nawierzchnie dróg należy doprowadzić do
stanu pierwotnego.
Dla celów kosztorysowych przyjęto pompownie wody gruntowej z wykopów przy użyciu
igłofiltrów.
Front robót prowadzić należy w odcinkach po ~ 300 m.
10. Sieć wodociągowa - lokalizacja – roboty montażowe - uzbrojenia
Trasa projektowanej sieci wodociągowej PVC  90 mm przebiegać będzie od w. nr 1 do w. nr 11
w pasie drogi gminnej.
Węzły hydrantowe przewidują zabudowę hydrantu p.poż. n/z  80 z odcięciem zasuwy
kołnierzowej  80.
Miejsca zabudowy uzbrojenia (zasuwy, hydranty, nawiertki) winny być umocnione płytami
betonowymi.
Sieć wodociągowa zabudowana winna być na przygotowanej podsypce żwirowo-piaskowej
(pozbawionej kamieni) gr. 0,15 m z obsypem materiałem j.w. Po dokonaniu montażu jako
materiału na podsypkę i obsypkę należy użyć materiału rodzimego.
Przy projektowaniu lokalizacji sieci oraz przy ewentualnych zmianach realizacyjnych zastosować
należy normatywne odległości od:
 kablii energetycznych i telekomunikacyjnych
- 0,8 m
 linii drzew
- 1,5 m
 słupów energetycznych i telekomunikacyjnych
- 1,0 m
 budynków
- 3,0 m
Dla celów kosztorysowych przyjęto 10% zakup i dowóz materiału z poza odzysku.
Sieć wodociągowa uzbrojona zostanie w n/w. urządzenia:
- zasuwę żeliwna kołn.  80
1 szt
- zasuwę żeliwna kołn.  50
1 szt
- redukcję PE  63/40
1 szt
- hydranty p.poż. n/z  80 z zasuwą odcinającą
1 kpl
- nawiertki NW  90/40 dla przyłączy
2 szt
- rury stal. ochr.  100/6mm (5,0+4,0) (przewierty)
9,0m/2szt
Sieć wodociągowa zaprojektowano z rur PVC  90 (patrz pkt.8)
Szczegółową lokalizację uzbrojenia sieci wodociągowej przedstawiono
na planie sytuacyjno – wysokościowym w skali 1 : 1000
11. Przejścia przez przeszkody terenowe
Kolizje projektowanego zakresu sieci wodociągowej to przejścia pod:
- drogą o jezdni ziemnej (gminną)
- ciekami melioracyjnymi
- kablami telekomunikacyjnymi
- przejścia pod drogą gminną o nawierzchni ziemnej utwardzonej żużlem
wykonać należy metodą przekopu .
 przejścia pod przepustem drogowym drogi gminnej - wykonać należy metodą przewiertu
z rurą ochronną stal.  100/6mm o długości jak
na mapie sytuacyjnowysokościowej.
 przejście pod kablami telekomunikacyjnymi wykonać w formie przekopu
ręcznego z podwieszeniem przewodów w czasie prowadzenia robót ziemnych zgodnie z
podanymi warunkami w uzgodnieniach i pod bezpośrednim nadzorem administratora
urządzeń.
Uwaga dla Wykonawcy:
Na trasie sieci w przypadku ewentualnie napotkanej sieci drenarskiej – co jest prawdopodobne
należy powyższe zgłosić inspektorowi nadzoru – a naprawę należy wykonać z materiału o
podobnych warunkach technicznych.
Przed wykonaniem przejść pod przeszkodami należy zapoznać się i dostosować do ewentualnych
uwag zawartych w uzgodnieniach z użytkownikami urządzeń.
12. Próba szczelności – płukanie - dezynfekcja rurociągu
Próbę szczelności rurociągów przeprowadzać należy w odcinkach ~ 300 mb (przed zasypem
rurociągu) stosując ciśnienie próbne 0,9 MPa .
Po
pozytywnych próbach - wykonać należy płukanie i dezynfekcję 3 % roztworem podchlorynu sodu
przetrzymując go w przewodach przez 24 godziny, a następnie całość sieci przepłukać.
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku analizy bakteriologicznej wody (pobranej z końcówki sieci)
sieć może być przekazany do eksploatacji.
12. Uwagi końcowe
 Sieć wodociągowa winna być realizowana po uprzednim wytyczeniu geodezyjnym i
zapoznaniu się wykonawcy z ewentualnymi uwagami zawartymi w uzgodnieniach.
 Przed całkowitym zasypaniem ułożonej sieci wodociągowej
dokonać należy geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
 Całość robót wykonać pod kierunkiem i nadzorem osób posiadających stosowne
przygotowanie zawodowe.

Brak szczegółowej inwentaryzacji drenarskiej na mapach zasadniczych nakazuje w
przypadkach ewentualnego przerwania w trakcie robót ziemnych – dokonać naprawy
(przywracając stan pierwotny) – odbudowę drenażu wykonać należy na dobrze
zagęszczonym podłożu piaskowym wykorzystując materiał technicznie właściwy pod
względem średnicy i wytrzymałości.
 Niniejsza dokumentacja techniczna wymaga uzgodnienia w Zespole Uzgadniania
Dokumentacji Projektowych - Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie.
Uwaga:
Zgodnie z oczekiwaniem Inwestora – część kosztową przygotowano tylko na sieć
wodociągową (bez przyłączy).
Oznaczenia graficzne na planie sytuacyjno-wysokościowym wykonano na podstawie
PN-B-01027 z VII/2002
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards