Wniosek o określenie warunków przyłączenia

advertisement
(wypełnia Wnioskodawca posiadający tytuł prawny do korzystania z obiektu, do którego będzie dostarczane
ciepło z sieci ciepłowniczej)
Wniosek
o określenie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej obiektu
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… w Nowym Targu
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 15.01.2007 r. w sprawie szczegółowych
warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. nr 16 poz..92), przedstawiam
następujące dane:
1. Dane identyfikacyjne Wnioskodawcy:
1.1. Nazwa :...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
1.2. Adres: …..........................................................................................................................................
1.3. Telefon: ...........................................................................................................................................
1.4. NIP: ................................................................................................................................................
1.5. REGON: ........................................................................................................................................
1.6. PESEL: ..........................................................................................................................................
1.7. Dane rejestrowe dotyczące osoby prawnej:
- rodzaj wpisu: ..............................................................................................................................
- numer wpisu: ..............................................................................................................................
1.8. Nazwisko przedstawiciela Inwestora, telefon: ………………………………………………….
.…..…………………......................................................................................................................
2. Informacje dotyczące przyłączanego obiektu:
2.1. Lokalizacja: ..................................................................................................................................
2.2. Przeznaczenie: ..............................................................................................................................
2.3. Kubatura ogrzewanych pomieszczeń [m3]: ..................................................................................
2.4. Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń [m2]: ...........................................................................
Uwaga: dostawa ciepła z sieci wyłącznie w sezonie grzewczym (bez zapewnienia ciepła w okresie letnim
dla potrzeb c.w.u.)
3. Informacje dotyczące instalacji odbiorczych
Rodzaj instalacji odbiorczych
Temp. Obliczeniowa
[°C]
1.
2.
3.
4.
5.
Parametry
Ciśnienie dopuszczalne
[kPa]
Zamówiona moc cieplna
[kW]
Centralne ogrzewanie
Ciepła woda użytkowa
Wentylacja
Technologia
Inne
Całkowita moc cieplna (suma pozycji 1-5)
4. Proponowany przez wnioskodawcę termin lub harmonogram rozpoczęcia poboru ciepła:
(proszę podać: miesiąc, rok):…………………………………………………………………
__________________________________________________________________________________________
1/2
(wypełnia Wnioskodawca posiadający tytuł prawny do korzystania z obiektu, do którego będzie dostarczane
ciepło z sieci ciepłowniczej)
5. Oświadczenia:
5.1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne udostępnienie nieruchomości, do której posiadam
tytuł prawny, w celu budowy i przyszłej eksploatacji przyłącza ciepłowniczego i licznika ciepła.
5.2. Oświadczam, że na wniosek Dostawcy ciepła przedłożę oświadczenie w formie aktu notarialnego,
o ustanowieniu na rzecz właściciela sieci ciepłowniczej ograniczonego prawa rzeczowego –
służebności przesyłu, związanej z eksploatacją tych urządzeń dla:
• pasa gruntu, pod którym znajduje się sieć / przyłącze ciepłownicze,
• części nieruchomości, na której będzie posadowione przyłącze ciepłownicze, polegające na
zapewnieniu dostępu w celu wykonywania czynności związanych z remontem, eksploatacją i
konserwacją sieci ciepłowniczej oraz przyłączaniem następnych odbiorców.
5.3. Przyjmuję do wiadomości, że jeśli ze względu na techniczne uwarunkowania, przyłączenie
obiektu do sieci ciepłowniczej wymagać będzie przeprowadzenia sieci ciepłowniczej przez sąsiednie
nieruchomości innych właścicieli lub w drodze/ulicy, która stanowi współwłasność innych właścicieli,
to warunkiem przyłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej będzie uzyskanie zgody właścicieli tych
nieruchomości.
Ponadto:
5.4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014. 1182 tekst jednolity z późniejszymi zmianami)
przez MPEC Nowy Targ sp. z o.o. w celu określenia warunków przyłączenia, zawarcia umowy o
przyłączenie do sieci ciepłowniczej oraz realizacji przyłączenia do sieci ciepłowniczej. Przyjmuję
jednocześnie do wiadomości, że mam prawo żądania informacji o zakresie i sposobie przetwarzania
moich danych osobowych, prawo dostępu do treści tych danych, uzupełniania, uaktualnienia i
sprostowania danych, gdy są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe,
5.5. Wyrażam zgodę na przesyłanie dokumentów zawierających moje dane osobowe drogą pocztową.
6. Załączniki:
1. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu, do którego
będzie dostarczane ciepło z sieci ciepłowniczej,
2. Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie obiektu, do którego będzie
dostarczane ciepło, w stosunku do istniejącej sieci ciepłowniczej oraz innych obiektów i urządzeń
uzbrojenia terenu z zaznaczoną proponowaną lokalizacją węzła cieplnego.
3. Aktualny odpis KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (kopia) –
dotyczy przedsiębiorców (w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).
4. Decyzja o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP) bądź inny dokument urzędowy
poświadczający NIP (kopia) - dotyczy przedsiębiorców (w tym osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą).
5. Pełnomocnictwo do podpisania umowy (gdy umowa będzie podpisywana w imieniu osób trzecich
lub w imieniu przedsiębiorcy przez osobę nieuprawnioną w KRS do reprezentacji przedsiębiorcy).
....................................
Miejscowość
...................................
Data
..............................................................................
podpis i pieczęć osoby/osób)* uprawnionej/nych)
do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy
..…………………………………………………
__________________________________________________________________________________________
2/2
Download
Random flashcards
Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards