Bezpieczeństwo sanitarne powiatu prudnickiego w 2012 r.

advertisement
PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W PRUDNIKU
ul. Klasztorna 4, 48-200 Prudnik
sekr. tel. 077 436 20 74, fax 077 436 20 75
e-mail: [email protected]
http://psseprudnik.pis.gov.pl
I
N
F
INFORMACJA
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO W PRUDNIKU
O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU
PRUDNICKIEGO W ROKU 2013
ISO 9001:2008
INFORMACJA PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W PRUDNIKU
O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU PRUDNICKIEGO W ROKU 2013
SPIS TREŚCI
Wstęp ……………………………………………………………………………………………………………………..
I.
Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych.
Stan sanitarny podmiotów leczniczych. ……………………………
3
5
Jakość wody przeznaczonej do spożycia oraz wody do kąpieli.
Stan sanitarno – techniczny obiektów użyteczności publicznej. …………..
21
Stan sanitarny obiektów żywności, żywienia oraz materiałów i
wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. …………………………….
30
IV.
Warunki sanitarno-higieniczne środowiska pracy. ……………………………….
37
V.
Stan sanitarny szkół i innych placówek oświatowo –wychowawczych...
41
VI.
Zapobiegawczy nadzór sanitarny. …………………………………………………………..
49
VII.
Działalność w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia. ………...
51
VIII. Podsumowanie. …………………………………………………………………………………………
54
II.
III.
2
INFORMACJA PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W PRUDNIKU
O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU PRUDNICKIEGO W ROKU 2013
Wstęp
Zgodnie z delegacją zawartą w art. 12a ust. 3 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o
Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 ze zm.),
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Prudniku przedstawia ocenę stanu sanitarnego
powiatu w 2013 roku, sporządzoną na podstawie wyników kontroli w ramach sprawowania
bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego oraz działalności zapobiegawczej i
przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i zawodowych, a także prowadzonej
działalności oświatowo-zdrowotnej.
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Prudniku jest
instytucją
powołaną do realizacji nadzoru: nad warunkami środowiska, warunkami zdrowotnymi
żywności, żywienia i przedmiotów użytku, higieny w zakładach pracy, higieny procesów
nauczania i wychowania, higieny wypoczynku i rekreacji, warunkami higienicznosanitarnymi obiektów użyteczności publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów,
w których udzielane są świadczenia zdrowotne. Szeroki zakres prowadzonego nadzoru
ukierunkowany jest na ochronę zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem
szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobieganiu powstawania chorób, zwłaszcza
chorób zakaźnych i zawodowych.
W 2013 roku
Stacja realizowała zadania statutowe zgodnie z „Planem
zasadniczych przedsięwzięć na rok 2013”, obejmującym główne kierunki działania,
zasadnicze zamierzenia oraz harmonogram nadzoru nad obiektami.
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Prudniku obejmuje swoim działaniem
powiat prudnicki tj. 4 gminy: Prudnik, Głogówek, Biała i Lubrza, zamieszkiwane przez
57 256 mieszkańców.
Pod nadzorem tutejszej Stacji znajdowały się 872 obiekty. W zakresie działalności
kontrolno-represyjnej w 2013 roku przeprowadzono ogółem 1495 kontroli. Wydano 571
decyzji administracyjnych oraz 15 postanowień, nałożono 19 mandatów na kwotę 3800zł.
Pobrano 410 próbek do badań w zakresie urzędowej kontroli żywności, monitoringu jakości
wody oraz prowadzonego nadzoru
epidemiologicznego chorób zakaźnych. Próbki
dostarczano do laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Opolu lub jej
oddziału laboratoryjnego w Kędzierzynie - Koźlu. Przeprowadzono również 249 badań i 1148
oznaczeń, dotyczyły one pomiarów natężenia oświetlenia oraz pomiarów temperatury
pomieszczeń w szkołach i przedszkolach. W realizacji zadań uczestniczyły oddziały: Higieny
3
INFORMACJA PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W PRUDNIKU
O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU PRUDNICKIEGO W ROKU 2013
Komunalnej, Epidemiologii, Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku, Higieny
Pracy, sekcje: Higieny Dzieci i Młodzieży, Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej oraz
pracownicy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego.
Na koniec 2013 roku w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Prudniku
zatrudnionych było 21 osób (18,9 etatów) , dla porównania w grudniu 2007 zatrudnionych
było 26 osób .Obecna obsada gwarantuje wykonywanie bieżących zadań, jednak w przypadku
zaistnienia sytuacji alarmowej np. pojawienia się ogniska epidemii, działań związanych z
dopalaczami, powiadomienia alarmowego w systemie RASF, powiadomienia w systemie
RAPEX, absencji chorobowej uwidacznia się problem braku pracowników do działań.
Dzięki profesjonalnej, stale podnoszącej swoje kwalifikacje kadrze pracowników, pracę w
systemie zarządzania jakością, tut. Stacja jest w stanie zapewnić wykonywanie swoich zadań
na właściwym poziomie.
Przedstawiona ocena stanu sanitarnego powiatu prudnickiego za 2013 rok opracowana
została na podstawie informacji przygotowanych przez Powiatową
Stację Sanitarno-
Epidemiologiczną w Prudniku oraz informacji nadesłanych przez Opolskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dotyczących obiektów, dla których powiat jest
organem założycielskim lub organem prowadzącym, lub w których powiat jest podmiotem
dominującym.
4
INFORMACJA PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W PRUDNIKU
O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU PRUDNICKIEGO W ROKU 2013
Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych. Stan sanitarny
I.
podmiotów leczniczych.
Zgodnie z kompetencjami Oddział Epidemiologii podejmował działania w zakresie
zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych poprzez:

monitoring sytuacji epidemiologicznej w zakresie chorób zakaźnych i zakażeń

nadzór nad realizacją obowiązkowych szczepień ochronnych

nadzór nad stanem sanitarnym placówek służby zdrowia
W 2013 roku w ramach zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych przeprowadzono
161 dochodzeń epidemiologicznych, w przypadkach wystąpienia lub podejrzenia choroby
zakaźnej. Dochodzenia przeprowadzane były w tych jednostkach chorobowych, w których
wymagane jest:
- ustalenie źródła zakażenia,
- wykrycie czynnika etiologicznego powodującego zachorowanie,
- objęcia nadzorem osób kontaktujących się z chorym lub podejrzanym o zakażenie,
- ustalenia stanu zdrowia zwierzęcia podejrzanego o zakażenie wirusem wścieklizny, przed
podjęciem decyzji dotyczącej szczepienia osoby pogryzionej przez to zwierzę,
- ewentualnego przeprowadzenia dezynfekcji celem przerwania dróg szerzenia się zakażenia.
Sytuację epidemiologiczną chorób zakaźnych na terenie powiatu prudnickiego należy
uznać za dobrą. Nie obserwowano epidemicznego występowania chorób zakaźnych,
natomiast notowany wzrost zachorowań na niektóre choroby zakaźne miał, podobnie jak w
latach poprzednich charakter sezonowy lub był kontynuacją trendów wieloletnich
obserwowanych wcześniej np. zachorowania na ospę wietrzną.
Dane epidemiologiczne dotyczące występowania wybranych chorób zakaźnych w roku 2013
na terenie powiatu prudnickiego zostały przedstawione w formie tabelarycznej (Tabela 1)
w oparciu o Meldunki dwutygodniowe o zachorowaniach na choroby zakaźne.
5
INFORMACJA PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W PRUDNIKU
O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU PRUDNICKIEGO W ROKU 2013
Tabela 1. Zachorowania i zapadalność na 100 000 ludności wg województwa i powiatu.
Woj. Opole
Jednostka chorobowa
Pow. Prudnik
2013
2012
2013
Zach.
Zap.
Zach.
Zap.
Zach.
Zap.
Salmonellozy - zatrucia pokarmowe
119
11,8
6
10,5
6
10,5
Inne bakteryjne zakażenie jelitowe
254
25,2
5
8,7
11
19,3
Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe
12
1,2
2
3,5
1
1,8
1022
101,5
33
57,5
40
70,2
ogółem
1722
171,0
31
54,0
13
22,8
w tym u dzieci
580
-
18
-
6
-
Lamblioza (giardioza)
40
4,0
4
7,0
4
7,0
Szkarlatyna (płonica)
1046
103,9
58
101,0
111
194,9
Róża
163
16,2
16
27,9
10
17,6
Borelioza z Lyme
431
42,8
14
24,4
17
29,8
Styczność i narażenie na wściekliznę /potrzeba
122
12,1
10
17,4
8
14,8
5086
505,1
391
681,1
369
648,0
Kleszczowe zapalenie mózgu
7
0,7
1
1,7
1
1,8
Zapalenie mózgu inne i nie określone
11
1,1
1
1,7
1
1,8
Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone
21
2,1
-
-
2
3,5
Choroba meningokokowa inwazyjna – zapalenie
2
0,2
-
-
1
1,8
952
94,5
4
7,0
26
45,7
typu B ostre
2
0,2
1
1,7
-
-
typu B przewlekłe
40
4,0
1
1,7
3
5,3
typu C
52
5,2
5
8,7
1
1,8
Świnka (nagminne zapalenie przyusznic)
93
9,2
5
8,7
1
1,8
Nowo wykryte zakażenia HIV
18
1,8
1
1,7
5
8,8
55807
5541,9
285
496,4
759
1332,8
Wirusowe zakażenie jelitowe
Biegunka i zapalenie
żołądkowo-jelitowe BNO,
o prawdopodobnie
zakaźnym pochodzeniu
do lat 2
szczepienia/
Ospa wietrzna
opon mózgowych
Różyczka
Wirusowe zapalenie
wątroby
Grypa
Zach. – liczba zachorowań na daną chorobę.
Zap. – liczba nowych zachorowań na daną chorobę zarejestrowanych w ciągu roku, przypadająca na 100 000 ludności.
6
INFORMACJA PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W PRUDNIKU
O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU PRUDNICKIEGO W ROKU 2013
W 2013 roku w porównaniu z rokiem wcześniejszym zaobserwowano:
- wzrost zapadalności na
bakteryjne zakażenia jelitowe, wirusowe zakażenia jelitowe,
płonicę, boreliozę, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, przewlekłe wirusowe zapalenie
wątroby typu B, grypę oraz nowowykryte zakażenia wirusem HIV.
- spadek zapadalności na
inne bakteryjne zatrucia pokarmowe, biegunkę i zapalenie
żołądkowo-jelitowe, różę, styczność i narażenie na wściekliznę, ospę wietrzną, wirusowe
zapalenie wątroby typu C oraz świnkę.
W 2013 roku zarejestrowano 1 przypadek meningokokowego zapalenia opon
mózgowo-rdzeniowych . Zachorowaniu uległ 54-letni mężczyzna, u którego wystąpiły
objawy oponowe, gorączka oraz wybroczyny na skórze ramion i nóg. U chorego z płynu
mózgowo-rdzeniowego wyhodowano bakterie Neisseria meningitidis gr.B. W przebiegu
zachorowania wystąpiło trwałe uszkodzenie słuchu.
W związku z zachorowaniem
postępowaniem profilaktycznym objęto osoby z najbliższego otoczenia chorego (podano
profilaktycznie antybiotyk).
W 2013 roku odnotowano dalszy wzrost zapadalności na płonicę zarówno do lat
ubiegłych jak i woj. opolskiego (ryc.1).
Płonica (szkarlatyna) jest ostrą wysypkową chorobą zakaźną wywoływaną przez bakterie
Streptococcus pyogenes. Choroba zaczyna się nagle bólem gardła , gorączką, bólem głowy i
częstymi wymiotami. Kolejnymi objawami jest zapalenie szyjnych węzłów chłonnych oraz
drobnoplamista
wysypka
na
skórze.
Po
ustąpieniu
tych
objawów
pojawia
się
charakterystyczne złuszczenie skóry na dłoniach i stopach. Płonica może dawać powikłania w
postaci: zapalenia węzłów chłonnych, zapalenia ucha środkowego, nerek i stawów, rzadziej
zapalenie mięśnia sercowego i wsierdzia. Choroba szerzy się głównie drogą powietrznokropelkową. W 2013r. w powiecie prudnickim odnotowano 111 zachorowań na płonicę z
czego 92 (82,9%) dotyczyło dzieci do 14 roku życia. Najwięcej zachorowań wystąpiło wśród
dzieci 4 i 5 letnich. W zapobieganiu tej chorobie ważną rolę odgrywa izolacja chorych przez
co najmniej 7 dni od rozpoczęcia leczenia antybiotykiem oraz leczenie chorych i nosicieli.
7
INFORMACJA PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W PRUDNIKU
O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU PRUDNICKIEGO W ROKU 2013
Ryc.1. Płonica w latach 2004- 2013, zapadalność na 100 000 ludności.
250
194,9
200
150
105,3
101,0
100
75,1
62,0
52,8
50
38,7
25,1
18,3
37,5
27,3
40,5
27,0
25,5
15,0
7,3
103,9
73,4
51,1
15,3
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
pow.prudnicki
2010
2011
2012
2013
woj. opolskie
W 2013 roku odnotowano wzrost zapadalności na boreliozę (ryc.2). Łącznie
zarejestrowano 17 nowych przypadków tej choroby. Pierwsze stadium tej choroby – rumień
wędrujący stwierdzono u 10 chorych, natomiast drugie stadium boreliozy stwierdzono u 7-u
chorych z których 6 przebiegało w postaci stawowej natomiast 1 w postaci zapalenia opon
mózgowo-rdzeniowych. Borelioza jest bakteryjną chorobą zakaźną wywoływaną przez krętki
z rodzaju Borrelia. Bezpośrednim źródłem zakażenia dla ludzi są kleszcze. Przechorowanie
boreliozy nie chroni przed ponownym zachorowaniem. W zapobieganiu tej chorobie zaleca
się noszenie odpowiedniego ubrania w czasie pobytu w lesie i innych miejscach bytowania
kleszczy, szybkie i ostrożne usuwanie przyssanego kleszcza z powierzchni skóry a w
przypadku wystąpienia zmiany skórnej zgłoszenie się do lekarza.
szczepionki.
8
Brak jest skutecznej
INFORMACJA PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W PRUDNIKU
O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU PRUDNICKIEGO W ROKU 2013
Ryc. 2. Borelioza z Lyme w latach 2004- 2013, zapadalność na 100 000 ludności.
42,8
45
40,8
40
29,0
30
29,3
28,6
33,2
30,7
20
16,7
16,2
29,8
24,4
23,2
25
15
35,3
33,8
35
20,4
18,4
15,0
12,5
10
5,0
5,1
5
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
pow.prudnicki
2010
2011
2012
2013
woj. opolskie
W 2013 roku w naszym powiecie podobnie jak w całym kraju odnotowano znaczny
wzrost zachorowań na różyczkę (ryc.3), miała miejsce tzw. epidemia wyrównawcza. Ogółem
w powiecie prudnickim odnotowano 26 zachorowań na różyczkę (dla porównania w roku
2012 były 4 zachorowania). Większość zachorowań stanowili młodzi mężczyźni w wieku od
15 do 24 lat ( 22 zachorowania), którzy w dzieciństwie nie byli objęci szczepieniami
przeciwko tej chorobie. W Polsce obowiązkowe szczepienia przeciw różyczce wprowadzono
w 1988 roku i początkowo dotyczyły one wyłącznie dziewcząt w 13 roku życia. Celem
takiego programu szczepień było eliminowanie ryzyka zakażenia u kobiet ciężarnych i
zespołu różyczki wrodzonej. Zakażenie wirusem różyczki u kobiety w początkowym okresie
ciąży stwarza poważne ryzyko dla płodu. Z tej przyczyny ważne jest by kobiety, które nie mają
potwierdzonego szczepienia przeciw różyczce rozważyły możliwość poddania się szczepieniu lub
przeprowadzenia badania serologicznego celem określenia poziomu przeciwciał dla wirusa
różyczki odpowiednio wcześniej przed planowaną ciążą. Dopiero w 2004 roku wprowadzono
obowiązkowe szczepienia przeciw różyczce obejmujące obie płcie. Kilka lat później
zaobserwowano zmniejszenie zapadalności na różyczkę w całej populacji. Aktualnie w ramach
Programu Szczepień Ochronnych obowiązkowym szczepieniom przeciw różyczce (szczepionka
MMR zawierająca atenuowane szczepy wirusa odry, świnki i różyczki) poddaje się wszystkie
dzieci między 13-15 miesiącem życia oraz w 10 roku życia (dziewczynki i chłopców), co ma
9
INFORMACJA PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W PRUDNIKU
O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU PRUDNICKIEGO W ROKU 2013
zapobiec podobnym epidemiom w przyszłości. Eksperci zwracają uwagę, że duża liczba
zachorowań na różyczkę może się wiązać z nadrozpoznawalnością różyczki przez lekarzy
POZ, ponieważ zgłaszają oni podejrzenia na podstawie objawów klinicznych bez
potwierdzenia serologicznego i wirusologicznego.
W celu potwierdzenia serologicznego
tutejsza Stacja pobrała do badań próbki krwi od 5-ciu osób u których lekarze rozpoznali
różyczkę na podstawie objawów klinicznych. W 4-ch przypadkach uzyskano potwierdzenie
serologiczne, natomiast w 1 przypadku choroba nie została potwierdzona.
Ryc.3. Różyczka w latach 2004- 2013, zapadalność na 100 000 ludności.
100
94,5
90
80
70
60
50
40
33,2
30
20
37,7
17,6
16,6
22,1
20,1
15,2
10,2
10,5
11,8
9,0
6,8
5,0
10
45,7
41,6
3,4
10,8
7,0
0,0
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
pow.prudnicki
2010
2011
2012
2013
woj. opolskie
W 2013 roku odnotowano wzrost zachorowań na grypę i grypopodobne. Ogółem
zarejestrowano 759 zachorowań
na grypę i grypopodobne (zapadalność 1332,8) - dla
porównania w roku 2012 odnotowano 285 zachorowań- zapadalność 496,4 (ryc. 4).
W zapobieganiu grypie oprócz przestrzegania podstawowych zasad higieny istotne znaczenie
odgrywają coroczne szczepienia przeciw tej chorobie, pozwalające uniknąć zachorowań oraz
ryzyka powikłań. W 2013r. szczepieniom p/grypie poddało się 1624 osoby ( w roku 2012
przeciw grypie zaszczepiło się 1464 osób). Według zaleceń WHO i stanowiska Państwowej
Inspekcji Sanitarnej szczepić powinny się szczególnie osoby przewlekle chore (astma,
cukrzyca, niewydolność układu krążenia, oddychania, nerek), osoby o obniżonej odporności,
10
INFORMACJA PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W PRUDNIKU
O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU PRUDNICKIEGO W ROKU 2013
osoby po 55 roku życia oraz osoby narażone na kontakt z dużą ilością ludzi- pracownicy
służby zdrowia, szkolnictwa, handlu i transportu.
Ryc. 4 Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę w latach 2004- 2013, zapadalność na 100 000
ludności.
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
pow. prudnicki
2010
2011
2012
2013
woj. opolskie
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
pow. prudnicki
742,0
987,1
1733,9
1806,2
852,5
4414,4
375,4
1093,5
496,4
1332,8
woj. opolskie
1180,0
2376,1
1142,1
2957,3
1834,4
4665,7
2560,5
2560,5
2275,2
5541,9
W roku ubiegłym podobnie jak w latach poprzednich kontynuowano nadzór nad grypą
oparty o program SENTINEL. Jest to zintegrowany system nadzoru epidemiologicznego i
wirusologicznego nad grypą prowadzony w tej samej populacji. W ramach tego programu
prowadzi się rejestrację przypadków podejrzeń/zachorowań na grypę oraz pobiera od chorych
materiał do badań wirusologicznych ( wymazy z nosa i gardła) w celu wyizolowania wirusa
grypy. System SENTINEL ma na celu prowadzenie stałego monitoringu w zakresie ilości
zachorowań, ustalenia krążących w danym sezonie epidemicznym szczepów wirusa oraz
służy ocenie trendów zachorowań.
W 2013 roku odnotowano niewielki spadek zapadalności na ospę wietrzną, ryc. 5
Ogółem w powiecie prudnickim odnotowano 369 zachorowań na ospę wietrzną,
( zapadalność 648,0). 92% wszystkich zachorowań dotyczyło dzieci do 14 roku życia. Ilość
zachorowań na ospę wietrzną utrzymuje się
na wysokim poziomie, bowiem sytuacja
epidemiologiczna tej choroby nie jest kształtowana przez masowe szczepienia ochronne.
Zapadalność na ospę wietrzną podlega cyklicznym wzrostom, wówczas gdy wzrasta
11
INFORMACJA PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W PRUDNIKU
O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU PRUDNICKIEGO W ROKU 2013
populacja dzieci nieuodpornionych w sposób naturalny przez przechorowanie.
Istnieje
skuteczna szczepionka przeciw ospie wietrznej, dla większości dzieci ( poza dziećmi z grup
ryzyka), jest ona odpłatna.
Ryc.5. Ospa wietrzna w latach 2004- 2013, zapadalność na 100 000 ludności.
1200
1100,6
1000
800
681,1
657,6 648,0
623,4 633,5
600
570,0 543,0
463,1
467,3 462,0
437,0 445,9
434,0
429,4
556,0
535,9
505,1
419,5
400
200
116,0
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
pow.prudnicki
2010
2011
2012
2013
woj. opolskie
W roku ubiegłym odnotowano dalszy spadek zachorowań na wirusowe zapalenie
wątroby typu C (WZW typu C) a zapadalność w naszym powiecie była niższa niż w woj.
Opolskim (ryc.6).
WZW typu C jest poważnym problemem epidemiologicznym. Szacunkowe dane wskazują,
że liczba zakażonych wirusem typu C wynosi ok. 730 000 (1,9 % ludności naszego kraju).
Około 80% zakażeń ma związek z wykonywaniem zabiegów medycznych.
12
INFORMACJA PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W PRUDNIKU
O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU PRUDNICKIEGO W ROKU 2013
Ryc. 6. Wirusowe zapalenie wątroby typu C w latach 2004- 2013 zapadalność na 100 000 ludności
20
18,5
17,0
18
16
14
11,9
12
10,2
10,0
10
7,8
6,7
8
7,7
6,2
5,4
6
8,7
7,9
8,3
7,2
6,0
5,6
5,1
5,2
4
1,8
2
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
pow.prudnicki
2010
2011
2012
2013
woj. opolskie
Odnotowano nieznaczny wzrost zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu B
(WZW typu B ) (ryc. 7).Łącznie zarejestrowano 3 zachorowania na przewlekłe zapalenie
wątroby będące efektem dawnego zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu B.
Sporadycznie pojawiające się
nowe ostre zachorowania
na WZW typ B świadczą o
skuteczności działań mających poprawić sytuację epidemiologiczną w tym zakresie a w
szczególności o dobrze prowadzonych szczepieniach ochronnych. W wyniku prowadzonych
obowiązkowych szczepień osoby do 28 roku życia zostały uodpornione przed zakażeniem
wirusem typu B.
13
INFORMACJA PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W PRUDNIKU
O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU PRUDNICKIEGO W ROKU 2013
Ryc. 7.
Wirusowe zapalenie wątroby typu B w latach 2004- 2013, zapadalność na 100 000 ludności.
25
20,4
20
20,5
18,5
15,2
15
11,6
10,7
10
7,1
6,8
5
3,33,9
5,04,5
5,04,4
2005
2006
3,8
3,5
2007
2008
3,5
1,7
5,3
4,0
0
2004
2009
pow.prudnicki
2010
2011
2012
2013
woj. opolskie
W ubiegłym roku na terenie powiatu nie notowano zbiorowych zatruć pokarmowych.
Z przeprowadzonych dochodzeń w sporadycznych ogniskach zatruć pokarmowych wynika,
że nadal głównym nośnikiem pałeczek Salmonella były potrawy z jaj, poddawane
niewystarczającej lub nie poddawane obróbce termicznej.
W 2013 roku zarejestrowano 6 ozdrowieńców i 9 nosicieli tymczasowych pałeczek
Salmonella.
W 2013 roku, w ramach programu eradykacji poliomyelitis na świecie, kontynuowano
nadzór nad ostrymi porażeniami wiotkimi u dzieci. W powyższym zakresie, średnio, co dwa
tygodnie pracownicy Oddziału Epidemiologii wizytowali Oddział Dziecięcy Prudnickiego
Centrum Medycznego w celu monitorowania ostrych porażeń wiotkich.
W 2013r. na Oddziale Dziecięcym Prudnickiego Centrum Medycznego nie stwierdzono
ww. przypadków.
W ciągu ubiegłego roku zarejestrowano 74 przypadków pokąsań ludzi przez zwierzęta
w tym 66 osób przez psy a 8 osób przez koty. Na podstawie informacji uzyskanych w toku
prowadzenia dochodzeń epidemiologicznych stwierdzono, że sprawcami większości pokąsań
nie były zwierzęta bezdomne. Do szczepień przeciwko wściekliźnie, lekarze Poradni Chorób
Zakaźnych zakwalifikowali 8 osób. W trakcie prowadzonego nadzoru epidemiologicznego w
tym zakresie współpracowano z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Prudniku.
14
INFORMACJA PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W PRUDNIKU
O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU PRUDNICKIEGO W ROKU 2013
Jednym z zadań Oddziału Epidemiologii jest nadzór nad obowiązkowymi
szczepieniami ochronnymi. Na terenie powiatu prudnickiego szczepienia ochronne
prowadzone są w 15 punktach szczepień. Pracownicy Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej zajmują się na bieżąco dystrybucją szczepionek przeznaczonych do
realizacji szczepień obowiązkowych dla tych punktów. Stan uodpornienia dzieci i młodzieży
w rocznikach podlegających szczepieniom obowiązkowym jest zadawalający.
W ramach nadzoru nad stanem sanitarnym placówek służby zdrowia Oddział Epidemiologii
przeprowadził kontrole w 116 obiektach na 142 obiekty pozostające w ewidencji.
Kontrole przeprowadzone zostały w 37 podmiotach leczniczych, jakimi są: przychodnie
lekarskie, ośrodki, poradnie, medyczne laboratoria diagnostyczne oraz w 75 praktykach
zawodowych, lekarskich, stomatologicznych i pielęgniarskich. Dodatkowo w ramach nadzoru
nad akcjami deratyzacyjnymi skontrolowano 4 administracje zasobów mieszkaniowych. W
ramach kontroli placówek służby zdrowia dokonano oceny stanu sanitarno-higienicznego oraz
sanitarno-technicznego: utrzymania czystości bieżącej, prawidłowości wykonywanych
procesów dezynfekcji i sterylizacji, postępowania z bielizną czystą i brudną, odpadami
medycznymi i komunalnymi, zaopatrzenia w środki ochrony indywidualnej. Oceniano zakres
i sposób prowadzenia kontroli wewnętrznych w obszarze realizacji działań zapobiegających
szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych.
W wyniku przeprowadzonych kontroli oraz wizji lokalnych wydano18 decyzji, w tym
13 decyzji opiniujących na wniosek placówek celem rejestracji. W 5 jednostkach stwierdzono
nieprawidłowości, które dotyczyły:
- braku programów dostosowawczych do aktualnie obowiązujących wymogów jakim
powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność
leczniczą,
- braku nadzoru nad procedurami
dotyczącymi zapobiegania zakażeniom i chorobom
zakaźnym związanym z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w tym dekontaminacji narzędzi,
sprzętów i powierzchni, które nie były na bieżąco aktualizowane,
- nieprawidłowego postępowania z narzędziami i sprzętem stomatologicznym,
- wykonywanie sterylizacji na zlecenie bez zawartej umowy na usługi sterylizacyjne,
- nie dostosowania wielkości opakowań sterylizacyjnych do sterylizowanego wsadu.
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Prudniku wydał 5 decyzji nakazowych, które zostały wykonane, co potwierdziły
przeprowadzone kontrole sprawdzające.
15
INFORMACJA PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W PRUDNIKU
O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU PRUDNICKIEGO W ROKU 2013
W jednej placówce nałożony został mandat w wyniku stwierdzonych nieprawidłowości
dotyczących postępowania ze sprzętem stomatologicznym.
W nadzorowanych placówkach nie stwierdzono zaniedbań w utrzymaniu bieżącego porządku
i czystości. Zaopatrzenie w środki czystości i postępowanie ze sprzętem do sprzątania było
prawidłowe. W każdej placówce wydzielone są pomieszczenia lub miejsca służące do
przechowywania sprzętu do sprzątania i środków czystości.
Procedury dezynfekcyjne i sterylizacyjne wykonywane były prawidłowo.
We wszystkich placówkach środki dezynfekcyjne stosowane były zgodnie z ustawą
o wyrobach medycznych i produktach biobójczych, zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji
Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
Przeznaczenie roztworów środków dezynfekcyjnych oraz dobór stężeń roztworów
użytkowych było prawidłowe. Placówki dysponowały wystarczającą ilością środków
z aktualnymi datami ważności.
Mycie narzędzi w większości placówek odbywa się nadal ręcznie. W 14 jednostkach na 39
używających narzędzia wielorazowego użytku mycie ręczne narzędzi wspomagane jest
myjkami ultradźwiękowymi.
Wyposażenie w aparaturę sterylizacyjną nie uległo zmianie. Ogółem w użyciu jest 31
autoklawów parowych w gabinetach głównie udzielających świadczenia stomatologiczne.
Skuteczność procesów sterylizacji kontrolowana była systematycznie, okresowo testami
biologicznymi i na bieżąco wskaźnikami chemicznymi, zgodnie z aktualnie obowiązującymi
normami i częstotliwością. Wyniki przeprowadzonych kontroli były prawidłowe.
Asortyment używanego sprzętu jednorazowego użytku ulega stałemu zwiększaniu. Placówki
posiadały dostateczną ilość i asortyment sprzętu, w tym sprzętu jałowego, który
przechowywany był w warunkach prawidłowych.
Znaczna część używanej bielizny w placówkach jest jednorazowego użytku. Bielizna
zabiegowa jałowa używana jest wyłącznie w postaci jednorazowej. Pranie bielizny
wielokrotnego użytku dla potrzeb przychodni, poradni odbywało się w pralniach, zgodnie z
zawartymi umowami. W praktykach zawodowych bielizna prana była we własnym zakresie.
Gospodarka odpadami medycznymi prowadzona była prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Odpady medyczne były segregowane, do utylizacji przekazywane w oparciu o
aktualne umowy z firmami posiadającymi zezwolenia na odbiór i utylizację odpadów.
W ramach nadzoru nad akcjami deratyzacyjnymi przeprowadzone zostały kontrole
4 administracji zarządzających budynkami komunalnymi i spółdzielczymi na terenie
16
INFORMACJA PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W PRUDNIKU
O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU PRUDNICKIEGO W ROKU 2013
Prudnika, Białej oraz Głogówka. Dokonano przeglądu 94 piwnic oraz otoczenia budynków.
Do zabiegów zastosowane zostały środki dopuszczone do obrotu i stosowania.
Nieprawidłowości dotyczące przygotowania obiektów oraz wykonania deratyzacji nie zostały
stwierdzone.
Pozostałe placówki służby zdrowia prowadzące działalność na terenie powiatu prudnickiego
podlegają nadzorowi Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
W 2013r. Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny skontrolował:
 Szpital w Prudniku (Oddział Chirurgiczny, sterylizatornię na Bloku Operacyjnym,
Pracownię Tomografii Komputerowej),
 Szpital
w
Białej
(Oddział
Wewnętrzny
i
Pododdział
Kardiologiczny).
Przeprowadzono również kontrolę sprawdzającą wykonanie wydanych w 2010r
nakazów Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.
 Zespół Transportu Sanitarnego zlokalizowany w budynku Szpitala w Prudniku przy
ulicy Piastowskiej 64 kontrolowany był pod kątem spełnienia wymagań określonych
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012r. Kontrola na wniosek Strony
w celu wydania opinii koniecznej do rejestracji podmiotu.

Do dezynfekcji w kontrolowanych placówkach używane były właściwe, dopuszczone do
stosowania
środki,
dezynfekcyjne.
Oddziały
dysponowały
wystarczającym
ich
asortymentem.

Dobór środków do dezynfekcji powierzchni, narzędzi i sprzętów – właściwy,
dostosowany do zagrożenia i specyfiki oddziałów i gabinetów.

W/w. oddziały dysponowały dostateczną ilością sprzętu jednorazowego użytku, środków
dezynfekcyjnych i czystościowych,

Materiał i jednorazowy sprzęt medyczny przechowywany był w prawidłowych warunkach
z zachowanym terminem ważności.

W Szpitalu w Białej sprzęt wielokrotnego użytku przenoszony jest do „pomieszczenia
mycia i dezynfekcji drobnego sprzętu medycznego”. Tam jest myty pod bieżącą wodą
i dezynfekowany w roztworze środka Pera Safe lub Virkonu. Następnie sprzęt pakowany
jest do pojemnika transportowego i przekazywany do Centralnej Sterylizatorni do Szpitala
w Nysie, tam jest pakietowany i sterylizowany. Do transportu sprzętu do i po sterylizacji
stosowane są oddzielne pojemniki. Podczas kontroli stwierdzono, że do sterylizacji
17
INFORMACJA PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W PRUDNIKU
O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU PRUDNICKIEGO W ROKU 2013
przekazywane były zestawy połączonych ze sobą głowic pneumotachograficznych
z ustnikami. Tak przygotowane (nie rozkładane w C.S.) zestawy ww. akcesoriów
poddawane były sterylizacji.
Stwierdzone w czasie kontroli nieprawidłowości:
Szpital w Białej
 większość sal chorych wyposażona w krzesła o bardzo zniszczonej powierzchni co nie
pozwalało na ich dokładne mycie,
 monitorowane sale chorych wyposażone są w stare (ze zniszczoną skorodowana
obudową) ssaki,
 sterylizacji poddawane są nierozłożone zestawy do spirometru składające się
z ustników i głowic pneumotachograficznych,
 w rejestrach pracy lamp bakteriobójczych brak podsumowania czasu ich pracy,
 używanie do pobierania krwi krzesła z tapicerką tkaninową,
 wykorzystywanie pomieszczenia porządkowego do mycia pojemników na odpady
zakaźne i komunalne,
 brak papieru toaletowego, dozownika na mydło oraz podajnika ręczników papierowych
w sanitariatach przy trzech salach chorych.
W marcu 2013r ukończony został remont (przejętego przez Szpital) budynku
klasztornego sióstr zakonnych. Zorganizowano w nim pomieszczenia biurowe i zaplecze
socjalne dla personelu medycznego i pracowników administracji.
Wydane zostały zalecenia dot. usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
Stwierdzono wykonanie nakazów decyzji Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego wydanych dla ZOZ w Białej w 2010r.
- W piwnicy szpitala utworzone zostało tymczasowe pomieszczenie porządkowe. Duża
powierzchnia pomieszczenia pozwala na jego funkcjonalne zorganizowanie, swobodne mycie
i dezynfekcję sprzętu porządkowego oraz jego przechowywanie. Nie zorganizowano
pomieszczenia do mycia i dezynfekcji pojemników na odpady. Pojemniki te są więc myte
i dezynfekowane w pomieszczeniu porządkowym. Zaprzestano natomiast mycia w nim
misek przeznaczonych do toalety pacjentów. Stosowane są wyłącznie miski jednorazowe
niszczone w maceratorze. W czasie kontroli stwierdzono wystarczający ich zapas.
- Uaktualniono procedury i instrukcje dot. dekontaminacji powierzchni i sprzętu medycznego.
18
INFORMACJA PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W PRUDNIKU
O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU PRUDNICKIEGO W ROKU 2013
Szpital w Prudniku
Sterylizatornia
 zawijanie dużych zestawów operacyjnych ułożonych na tacach siatkowych w
prześcieradło tekstylne, a następnie w 2 warstwy papieru (obie warstwy w jednym
kolorze),
 nie przestrzeganie dla opakowań wielowarstwowych zasady stosowania papieru w dwóch
różnych kolorach,
 używanie do mycia narzędzi środków stosowanych w gospodarstwie domowym oraz
dużych o sztywnym i rzadkim włosiu szczotek do mycia narzędzi i znacznie zużytych
szczoteczek do mycia przewodów aparatury laparoskopowej. Z ww. powodów stosowaną
technikę mycia narzędzi uznano za niewłaściwą,
 brak możliwości wydruku lub zapisu elektronicznego parametrów procesu ze względu na
przestarzały, mocno wyeksploatowany sprzęt sterylizacyjny,
 brak obcinarki do rękawów papierowo – foliowych,
 brak przestrzegania rozdziału pojemników transportowych dla materiałów skażonych
i sterylnych dostarczanych do sterylizatorni. Rozdział pojemników jest konieczny gdy nie
są one poddawane myciu i dezynfekcji zgodnie z opracowaną procedurą.
Oddział chirurgii
 nieprawidłowy sposób dezynfekcji (metodą spryskiwania) tacek do przenoszenia
zestawów zabiegowych na sale chorych – w czasie kontroli wyposażono gabinet
zabiegowy w nowy pojemnik do dezynfekcji tac,
 do mycia narzędzi i sprzętu używano zbyt dużych z rzadkim i sztywnym włosiem
szczotek uniemożliwiających dokładne mycie sprzętu,
 brak zabezpieczeń ostrych końcówek narzędzi pakowanych w torebki p – f,
 brak oznakowania pojemników do transportu materiału skażonego i sterylnego,
 przechowywanie na otwartym regale w dyżurce pielęgniarskiej sterylnych gazików
w opakowaniach p – f. Na opakowaniach widoczne były duże ślady po zaciekach,
 brak na tacach zabiegowych pojemników na zużyty sprzęt jednorazowego użytku,
19
INFORMACJA PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W PRUDNIKU
O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU PRUDNICKIEGO W ROKU 2013
 zniszczone wózki do transportu pacjentów na Blok Operacyjny i transportu bielizny
(odrapane stelaże, zniszczona tapicerka materaca) – w czasie kontroli wózki wycofano
z użytkowania.
Wydane zostały zalecenia dot. usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
Pracownia Tomografii Komputerowej
 stosowanie
do
zanieczyszczonej
materiałem
biologicznym
powierzchni
środka
chlorowego o niskiej zawartości czynnego chloru tj. poniżej 10000ppm czynnego chloru,
 brak znajomości przez personel postępowania z akcesoriami respiratora po jego użyciu,
 zbyt wąski zakres kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w Pracowni Tomografii
Komputerowej (zawężony głównie do sprawdzenia czystości pomieszczeń) oraz brak
zaleceń dot. usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli,
 poddawanie sterylizacji małych narzędzi w zbyt dużych (w stosunku do ich wielkości)
rękawach papierowo – foliowych, nie zabezpieczanie ostrych końcówek narzędzi,
poddawanie sterylizacji zamkniętych narzędzi zawiasowych.
Wydane zostały zalecenia dot. usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
Zespół Transportu Sanitarnego
 brak właściwych warunków do mycia i dezynfekcji wyposażenia karetki..
 placówka nie dysponowała pomieszczeniem przeznaczonym do mycia i dezynfekcji
sprzętu będącego na wyposażeniu karetki. Wyposażenie karetki (nosze, krzesło do
przenoszenia pacjenta, kołnierze, itp.) myte i dezynfekowane w pomieszczeniu
porządkowym Izby Przyjęć.
Wydana została decyzja finansowa
20
INFORMACJA PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W PRUDNIKU
O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU PRUDNICKIEGO W ROKU 2013
Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz wody do kąpieli. Stan
II.
sanitarno – techniczny obiektów użyteczności publicznej.
Wykonując obowiązki wynikające z Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w
ramach posiadanych kompetencji pracownicy Oddziału Higieny Komunalnej Powiatowej
Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Prudniku w 2013 r. prowadzili działania w zakresie:

monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, produkowanej
przez wodociągi sieciowe i lokalne znajdujące się na terenie powiatu,

kontroli jakości zdrowotnej wody w basenach kąpielowych oraz miejscu
wykorzystywanym do kąpieli,

kontroli stanu sanitarno – technicznego obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
w tym środków komunikacji publicznej.
Według ewidencji pod nadzorem Oddziału w 2013 r. znajdowało się 232 obiekty,
skontrolowano 222 (w 2012 r. – 243).
W 2012 r. ewidencja wynosiła 318, gdyż podano również podmioty lecznicze nadzorowane
wspólnie z Oddziałem Epidemiologii, który jest oddziałem wiodącym. W niniejszej
informacji nie są one ujęte jako obiekty zewidencjonowane przez Oddział Higieny
Komunalnej.
Przeprowadzono 270 kontroli, pobrano 132 próbki wody do badań laboratoryjnych.
W omawianym okresie wydano 58 decyzji administracyjnych z zakresu higieny
komunalnej, 11 postanowień, 16 opinii sanitarnych.
W 2013 r. dzięki podłączeniu do wodociągów sieciowych miejscowości Dębowiec i
Wieszczyna uzyskano 100% zwodociągowanie miejscowości powiatu prudnickiego.
Dębowiec zaopatrywany jest w wodę pochodzącą z wodociągu w Prudniku, natomiast
Wieszczyna z wodociągu w Szybowicach.
W 2013 r. przeprowadzono 16 kontroli stanu sanitarno - technicznego wszystkich
wodociągów funkcjonujących na terenie powiatu. W przypadku 4 obiektów t.j.:
-wodociąg zakładowy w Krobuszu,
-wodociąg zakładowy w Mariankowie,
-wodociąg zakładowy w Dobroszewicach,
-wodociąg w Prudniku ( SUW ul. Poniatowskiego 1 ),
stwierdzono nieprawidłowości dotyczące złego stanu technicznego pomieszczeń i urządzeń
służących do uzdatniania i dystrybucji wody. We wszystkich wymienionych obiektach
21
INFORMACJA PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W PRUDNIKU
O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU PRUDNICKIEGO W ROKU 2013
nieprawidłowości powinny zostać usunięte do dnia 30.04.2014 r. zgodnie z nakazami decyzji
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku.
Na dzień 31 grudnia 2013 r. woda z wszystkich wodociągów została oceniona jako
przydatna do spożycia przez ludzi. W ciągu roku pojawiały się jednak przypadki
zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody przeznaczonej do spożycia. Brak przydatności
wody do spożycia przez ludzi stwierdzano w przypadku wody z wodociągu w Olszynce i z
wodociągu w Prężynce. W przypadku wodociągu w Olszynce czas przekroczenia wymagań to
13-27.11 2013 r. W tym okresie mieszkańcy poinformowani byli o możliwości wykorzystania
wody do spożycia wyłącznie po przegotowaniu.
W przypadku wodociągu w Prężynce
nieodpowiednia jakość wody utrzymywała się w okresie od 17.05. – 31.07.2013 r. Ujęcie w
Prężynce zostało wyłączone z użytkowania a mieszkańcy byli zaopatrywani w wodę
przydatną do spożycia z wodociągu w Prudniku.
Wciąż aktualny pozostaje, wielokrotnie sygnalizowany przez PPIS w Prudniku,
problem gospodarki wodno – ściekowej na terenie wsi Prężynka, który jest prawdopodobną
przyczyną występowania okresowych ( szczególnie w przypadku obfitych opadów deszczy,
kiedy to źródło wód gruntowych podnosi się ) zanieczyszczeń mikrobiologicznych wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Sytuacja zanieczyszczenia wody po obfitych opadach
deszczu miała również miejsce w maju 2010 r.
Badania ciepłej wody użytkowej w obiektach użyteczności publicznej pod kątem
obecności bakterii Legionella sp. wykonano w następujących obiektach:
- Dom Pomocy Społecznej dla dorosłych Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek, Grabina 72,
- Dom Św. Jana Bożego, ul. Piastowska 6, Prudnik,
- Hotel i Restauracja SALVE, ul. Lipowa 4, Głogówek,
- Hotel OAZA, ul. Zwycięstwa, Prudnik.
W tym zakresie widoczna jest poprawa jej jakości w domach pomocy społecznej
( Dom Św. Jana Bożego w Prudniku i Dom Pomocy Społecznej w Grabinie ).
Najprawdopodobniej jest to zasługa dostosowania się do zaleceń PPIS w Prudniku z 2012 r.
dotyczących okresowej dezynfekcji termicznej instalacji ciepłej wody.
W omawianym okresie, spośród 3 basenów kąpielowych funkcjonujących w okresie
letnim, nieczynny był basen w Białej. Pozostałe baseny – w Prudniku i Głogówku
funkcjonowały bez zastrzeżeń. Kontrole nie stwierdzały nieprawidłowości w stanie sanitarno
– technicznym oraz w jakości wody.
22
INFORMACJA PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W PRUDNIKU
O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU PRUDNICKIEGO W ROKU 2013
Podczas kontroli przeprowadzonej w dniu 13.03.2013 r. przez upoważnionego
pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Prudniku na krytej pływalni
w Prudniku ul. Parkowa 4, stwierdzono:
- niewłaściwy stan techniczny pomieszczeń i urządzeń stacji uzdatniania wody – odpadająca
farba, odpadający tynk, korozja urządzeń,
- zły stan sanitarno – porządkowy pomieszczeń stacji uzdatniania wody.
Osobę winną zaniedbań ukarano grzywną w drodze mandatu karnego, w wysokości 300 zł.
Wydano decyzję finansową oraz merytoryczną, nakazującą usunięcie nieprawidłowości.
Nakazy decyzji zostały wykonane.
W zakresie jakości wody oraz stanu technicznego kontrolowane było również miejsce
wykorzystywane do kąpieli „Zielona Zatoka” w Łączniku ( nie zewidencjonowano kąpielisk
działających na terenie powiatu). Infrastruktura miejsca wykorzystywanego do kąpieli
Zielona Zatoka nie uległa zmianie w stosunku do roku 2012. Wyposażone jest ono w
urządzenia sanitarne – 5 kabin ustępowych oraz 2 pisuary. Sanitariaty wyposażone są w
umywalki z ciepłą i zimną wodą, zapewnione jest mydło, ręczniki jednorazowego użytku oraz
papier toaletowy. Obiekt posiada regulamin określający warunki korzystania z kąpieli, był
również oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odpady komunalne gromadzone
są w workach foliowych przymocowanych do metalowych stelaży (10 sztuk), a ich odbiór
odbywa się na podstawie umowy podpisanej ze spółką Wodociągi i Kanalizacja w Białej.
Akwen wodny stanowi wyrobisko po wydobyciu piasku i żwiru. Długość plaży, w całości o
podłożu piaszczystym, to ok. 150m a jej szerokość to ok. 30m. Wydzielone są strefy
przeznaczone do kąpieli. Nad bezpieczeństwem kąpiących się czuwali ratownicy WOPR.
Obiekt
zaopatrywany jest w wodę przeznaczoną do spożycia pochodzącą z wodociągu
sieciowego w Pogórzu, o kontrolowanej jakości. Ścieki odprowadzone są do zbiornika
bezodpływowego.
Woda w miejscu wykorzystywanym do kąpieli Zielona Zatoka w Łączniku została oceniona
jako przydatna do kąpieli. Oceny dokonano na podstawie sprawozdań z badań
przeprowadzonych przez właściciela w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej a także
badań w ramach kontroli urzędowej przeprowadzonej przez Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Prudniku.
W sezonie letnim 2013 r. uwzględniono propozycję pracowników PSSE w Prudniku
dotyczącą utworzenia na terenie całej plaży zorganizowanej w miejscu wykorzystywanym do
23
INFORMACJA PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W PRUDNIKU
O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU PRUDNICKIEGO W ROKU 2013
kąpieli, strefy wolnej od dymu tytoniowego. Przy wejściu oraz na plaży zostały umieszczone
tablice informacyjne o zakazie palenia.
W 2013 r. na terenie powiatu zewidencjonowano 62 zakłady świadczące usługi w
zakresie
fryzjerstwa,
kosmetyki
i
odnowy
biologicznej.
Zwiększa
się
spektrum
wykonywanych zabiegów, stosowany jest nowoczesny sprzęt. Zauważalny jest wzrost
świadomości dot. zagrożeń wynikających z niezachowania właściwego reżimu sanitarnego
podczas świadczenia usług, zarówno wśród personelu jak i klientów w/w zakładów.
Podsumowując wyniki kontroli w omawianych zakładach na przestrzeni minionego roku nie
stwierdzono nieprawidłowości w zakresie procesów dekontaminacji narzędzi fryzjerskich i
kosmetycznych. Obiekty wyposażone w dużą gamę środków dezynfekcyjnych o szerokim
spektrum działania. Na stanie znajdują się także sterylizatory kulkowe, w przypadku 2
salonów kosmetycznych sterylizację narzędzi prowadzi się w autoklawach na gorące suche
powietrze. Stwierdzeniu faktycznego stanu sanitarnego
nie sprzyja konieczność
informowania przedsiębiorcy o zamierzonej kontroli zgodnie z art. 79 Ustawy z dnia 4 lipca
2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
Na przestrzeni kilku lat zauważalna jest poprawa stanu sanitarno – higienicznego oraz
technicznego obiektów świadczących usługi hotelarskie. Placówki wyposażone są w
pomieszczenia porządkowe przeznaczone do przechowywania środków czystościowych i
dezynfekcyjnych oraz sprzętu porządkowego. W większych obiektach zatrudniony personel
sprzątający zaopatrzony jest w wózki porządkowe. W trakcie przeprowadzonych kontroli nie
stwierdzono nieprawidłowości w zakresie gospodarowania bielizną. Wydzielone są
magazynki lub miejsca przeznaczone do składowania bielizny czystej i brudnej. Pranie
bielizny pościelowej odbywa się w obiektach w urządzonych pralniach (8 obiektów) lub w
pralniach zewnętrznych na podstawie zawartych umów (8 obiektów).
Tereny wokół obiektów utrzymane w dobrym stanie porządkowym.
W omawianym okresie skontrolowano 14 ustępów publicznych.
W trakcie kontroli ustępu publicznego przy ul. Jagiellońskiej w Prudniku stwierdzono zły stan
techniczny i estetyczny ścian i sufitów. Na zarządcę obiektu nałożono w drodze decyzji
administracyjnej obowiązek usunięcia nieprawidłowości w terminie do dnia 30.08.2013r.
(decyzja z dnia 11.07.2013r.). Kolejna kontrola bieżąca w obiekcie wykazała poprawę stanu
technicznego.
W bieżącym roku sprawozdawczym w toaletach marketu Kaufland wymieniono baterie
umywalkowe oraz suszarkę do rąk w toalecie dla osób niepełnosprawnych. Wymiana
24
INFORMACJA PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W PRUDNIKU
O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU PRUDNICKIEGO W ROKU 2013
armatury sanitarnej nastąpiła na skutek wydanych zaleceń w trakcie kontroli z dnia
30.08.2012r.
W 2013 roku zlikwidowano ustęp publiczny w Głogówku, ze względu na zły stan techniczny
budynku (pękające ściany). Pismem z dnia 15.07.2013r. Burmistrz Głogówka poinformował o
planowanej budowie nowego szaletu miejskiego.
Do obiektów użyteczności publicznej, innych niż wyżej wymienione, w przypadku
których zachowanie właściwego stanu sanitarnego jest niezbędne z uwagi na zapewnienie
bezpieczeństwa zdrowotnego osób z nich korzystających, a także przebywających w ich
sąsiedztwie należą cmentarze oraz domy przedpogrzebowe.
W związku z decyzją administracyjną wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Prudniku w 2012r., nakazującą zarządcy cmentarza komunalnego w Białej
ogrodzenie terenu nekropolii na długości 50m w terminie do 31.12.2012r., przeprowadzono
kontrolę sprawdzającą, podczas której stwierdzono zainstalowanie betonowych elementów
ogrodzeniowych. Ponadto na terenie cmentarza zainstalowano kontenerową kabinę wc z
rozdziałem dla kobiet i mężczyzn. Sanitariaty podłączone są do miejskiej sieci kanalizacyjnej.
Planowany jest dalszy remont ogrodzenia po uzyskaniu zgody na wycinkę drzew.
Tereny chowania zmarłych zlokalizowane były oraz urządzone zgodnie z ustawą o
cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz szczegółowymi przepisami zawartymi w
rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze,
groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków. Zgodnie z uchwałą nr XXXIX/662/2013 z
dnia 13.03.2013r. Rady
Miejskiej w Prudniku zmianie uległ zarządca cmentarza
komunalnego w Prudniku od dnia 16.03.2013r. Obowiązki prowadzenia cmentarza
przekazano Zakładowi Usług Komunalnych w Prudniku - poprzedni zarządca Dom Usług
Pogrzebowych G. Janus – Bartnik w Prudniku.
Postępowanie ze zwłokami i szczątkami ludzkimi staje się procesem coraz bardziej
uregulowanym. Większość cmentarzy wiejskich będących cmentarzami parafialnymi
zaopatrzonych było w urządzenia chłodnicze umożliwiające umieszczenie w nich zwłok
niezwłocznie po zgonie. W zakładach i domach pogrzebowych opracowane były i stosowane
procedury postępowania mające zminimalizować wystąpienie zagrożenia sanitarnego.
Do ewidencji domów przedpogrzebowych w 2013r. dołączono dwa obiekty: dom
przedpogrzebowy w Głogówku oraz nowo wybudowany dom przedpogrzebowy w
Racławicach Śl.
25
INFORMACJA PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W PRUDNIKU
O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU PRUDNICKIEGO W ROKU 2013
W 2013 r. podczas kontroli środków transportu publicznego stwierdzono
nieprawidłowości dotyczące braku informacji o zakazie palenia wyrobów tytoniowych. Osobę
winną zaniedbań ukarano mandatem karnym w wysokości 300 zł. Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Prudniku w drodze decyzji administracyjnej z dnia 03.07.2013r.
zobowiązał Veolię Transport Sp. z o.o. do umieszczenia informacji o zakazie palenia
wyrobów tytoniowych w autobusach w terminie do 30.08.2013r. Pismem z dnia 28.08.2013r.
strona poinformowała o wykonaniu obowiązku. Kolejna kontrola bieżąca środków transportu
publicznego potwierdziła ten fakt.
W trakcie kontroli hali sportowej OSiR w Prudniku, ul. Łucznicza 1, stwierdzono
nieprawidłowości natury technicznej, które dotyczyły: odpadającej farby z sufitu pod
prysznicem w szatni nr 3, degradacji ściany (odpadająca farba i tynk) oraz zniszczonej
stolarki drzwiowej w szatni nr 4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Prudniku
wszczął postępowanie administracyjne – decyzja z dnia 29.05.2013r. nakazująca usunięcie
stwierdzonych nieprawidłowości do dnia 30.06.2013r. Kontrola sprawdzająca potwierdziła
wykonanie nakazu decyzji.
Ponadto Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w zakresie higieny
komunalnej skontrolował:
Prudnickie Centrum Medyczne S.A w Prudniku ul. Szpitalna 14, 48-200 Prudnik – Szpital
W 2013 r. przeprowadzono kontrolę pomieszczeń wykorzystywanych na działalność
Zespołu Transportu Sanitarnego (na wniosek Strony), zlokalizowanych w budynku szpitala, w
trakcie której stwierdzono:
- brak wentylacji mechanicznej wyciągowej w brudowniku,
- brak dozownika ze środkiem dezynfekcyjnym do rąk w pomieszczeniu porządkowym,
- brak właściwych warunków do mycia i dezynfekcji wyposażenia karetki.
Strona poinformowała o usunięciu niektórych nieprawidłowości, pozostałe wykona w
wyznaczonym terminie. Wydano decyzję finansową.
Ponadto w 2013 r. w ramach akcji kontroli podmiotów leczniczych, udzielających
świadczeń zdrowotnych z zakresu radiodiagnostyki (TK, RM) skontrolowano Pracownię
Tomografii Komputerowej, której stan sanitarno – techniczny nie budził zastrzeżeń.
Nadal trwa postępowanie administracyjne wszczęte w 2012 r. w zakresie:

zapewnienia czystych ścian i sufitów oraz zlikwidowania przyczyn powstawania
zacieków i zawilgoceń w takich pomieszczeniach jak: brudownik; 2 sale chorych,
26
INFORMACJA PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W PRUDNIKU
O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU PRUDNICKIEGO W ROKU 2013
pracownia USG, szatnia dla personelu w Oddziale Wewnętrznym; 2 sale chorych
w Oddziale Chirurgii; sanitariat sali nr 2 i 3, sala nr 2 ,gabinet ordynatora, dyżurka
położnych, pomieszczenie higieniczno – sanitarne dla pacjentów (damskie), gabinet
zabiegowy, brudownik w Oddziale Ginekologii; izba przyjęć, pomieszczenie
higieniczno – sanitarne dla personelu, pomieszczenie higieniczno – sanitarne przy
sali nr 4 w Oddziale Położniczym; sala chorych nr 6, izba przyjęć w Oddziale
Dziecięcym;

zapewnienia właściwego stanu sanitarno - technicznego stolarki drzwiowej
i futryn w: salach chorych, pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych dla pacjentów,
sali reanimacyjnej 1 i 2, dyżurce pielęgniarek, pracowni USG w Oddziale
Wewnętrznym; salach chorych, dyżurce pielęgniarek, łazience dla pacjentów, pokoju
socjalnym dla pielęgniarek, brudowniku, łazience dla pacjentów (kabina natryskowa),
pomieszczeniu higieniczno – sanitarnym dla pacjentów (kobiet) w Oddziale Chirurgii;
sali nr 3, sekretariacie w Oddziale Ginekologii;

zapewnienia odpowiedniego stanu sanitarno - technicznego brodzików
w pomieszczeniu higieniczno – sanitarnym dla pacjentów w Oddziale Wewnętrznym
i
Oddziale
Położniczym
oraz
mebli
stanowiących
wyposażenie
Oddziału
Wewnętrznego, Chirurgii, Ginekologicznego i Zespołu Porodowego;

zapewnienia
właściwego
magazynowania
bielizny
czystej
w
Oddziale
Ginekologicznym;

zapewnienia wentylacji mechanicznej w brudownikach w Oddziale: Chirurgii,
Wewnętrznym, Ginekologii;

zapewnienia myjni – dezynfektora w brudowniku Oddziału: Ginekologicznego
i Położniczego;

zapewnienia brudownika w Oddziale Dziecięcym;

zapewnienia pomieszczenia porządkowego na potrzeby Oddziału: Dziecięcego,
Chirurgii, Ginekologii;

zapewnienia połączeń ścian z podłogą umożliwiających ich mycie i dezynfekcję
w: sali chorych nr 8 w Oddziale Chirurgii; sali nr 4 w Oddziale Ginekologii;

zapewnienia
urządzeń
Wewnętrznego;
przeciwsłonecznych
w:
1
sali
chorych
Oddziału
4 salach chorych Oddziału Chirurgii, 1 sali chorych Oddziału
Dziecięcego;
27
INFORMACJA PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W PRUDNIKU
O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU PRUDNICKIEGO W ROKU 2013

zapewnienia dostępu światła dziennego w sali chorych nr 8 w Oddziale
Wewnętrznym;

wydzielenia odcinka dzieci młodszych i starszych w Oddziale Dziecięcym;

zapewnienia śluzy umywalkowo – fartuchowej w odcinku dzieci młodszych;

zapewnienia łóżka dla rodziców lub opiekunów dziecka w salach chorych dla dzieci
w Oddziale Dziecięcym;

zapewnienia pomieszczenia higieniczno – sanitarnego wyposażonego dodatkowo
w natrysk dla rodziców lub opiekunów dziecka w Oddziale Dziecięcym;

zapewnienia umywalki wyposażonej w pełny zestaw higieniczno – sanitarny w sali
chorych nr 6 w Oddziale Dziecięcym;

zapewnienia pełnego wyposażenia umywalki w zestaw higieniczno – sanitarny
w:
pomieszczeniu
higieniczno
–
sanitarnym
dla
pacjentów
w
Oddziale
Wewnętrznym; łazienkach dla pacjentów w Oddziale Chirurgii; sanitariatach przy
wszystkich salach, gabinecie ordynatora w Oddziale Ginekologicznym; wszystkich
salach chorych, sanitariatach przy sali nr 4 i 5, pomieszczeniu higieniczno –
sanitarnym dla pacjentów w Oddziale Położniczym;

zapewnienia dostępu do łóżek z trzech stron, w tym z dwóch dłuższych w salach
chorych
w
Oddziale:
Wewnętrznym,
Chirurgii,
Ginekologii,
Położniczym,
Dziecięcym;

zapewnienia pomieszczenia higieniczno – sanitarnego przystosowanego dla osób
niepełnosprawnych w Oddziale: Wewnętrznym, Ginekologicznym, Położniczym,
Dziecięcym;
 zapewnienia pokoju przygotowawczego pielęgniarek w Oddziale: Ginekologicznym
Położniczym, Dziecięcym.
Prudnickie Centrum Medyczne S.A w Prudniku ul. Szpitalna 14, 48-200 Prudnik
Zakład Opiekuńczo - Leczniczy ul. Konopnickiej 2; 48-250 Głogówek
 Strona poinformowała o wykonaniu pkt. 1 a i b decyzji z dnia 25.01.2012 r.
nr HK.9612.20.2.2011.MJ-L (zlikwidowano zacieki na ścianach i sufitach
w pomieszczeniu magazynu brudnej bielizny i pomieszczeniu suszarni) oraz pkt. 3
(dokonano wymiany kafli przy umywalce w dyżurce pielęgniarskiej).
28
INFORMACJA PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W PRUDNIKU
O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU PRUDNICKIEGO W ROKU 2013
Nadal obowiązuje ww. decyzja (ostateczny termin wykonania to 31.12.2013 r.)
w pozostałym zakresie: zły stan sanitarno – techniczny podłóg oraz połączenia ścian
z podłogami w czterech salach chorych, ubytki tynku na ścianach w świetlicy na
I piętrze oraz 5 salach chorych, brak w zakładzie przynajmniej jednego pomieszczenia
porządkowego
spełniającego
wymagania
obowiązującego
przepisu,
brak
w brudowniku wentylacji mechanicznej wyciągowej, brak wyposażenia brudowników
na poszczególnych kondygnacjach w płuczki – dezynfektory basenów.
W 2013 r. dla Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudniku
wydano 2 opinie do celów rejestracji pomieszczeń (w formie decyzji).
Zespół Opieki Zdrowotnej w Białej ul. Moniuszki 8, 48-210 Biała
W wyniku przeprowadzonej w 2013r. kontroli wszczęto postępowanie
administracyjne m.in. w zakresie:

zapewnienia właściwego stanu sanitarnego, w tym pod względem technicznym jednej
ściany pod oknem w pomieszczeniu czystym przy pralni, ścian i sufitu w magazynie
odpadów medycznych, metalowej szyny do przechowywania bielizny czystej
w pomieszczeniu czystym przy pralni;

zapewnienia prawidłowych warunków suszenia bielizny szpitalnej;

zapewnienia właściwego transportu brudnej bielizny do brudownika, zgodnie
z obowiązującą procedurą postępowania z bielizną brudną i czystą;

wyłożenia ścian w magazynie odpadów medycznych materiałem umożliwiającym
mycie i dezynfekcję;

zlikwidowania progu na wejściu do magazynu odpadów medycznych;

zapewnienia pomieszczenia przeznaczonego do mycia, dezynfekcji i przechowywania
wewnątrzzakładowych środków transportu odpadów medycznych.
Pozostałe obiekty w zakresie Oddziału Higieny Komunalnej objęte nadzorem na
podstawie art. 12 ust. 1b ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z terenu powiatu
prudnickiego nie zostały skontrolowane w 2013 r.
29
INFORMACJA PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W PRUDNIKU
O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU PRUDNICKIEGO W ROKU 2013
III.
Stan sanitarny obiektów żywności, żywienia oraz materiałów i wyrobów
przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
Wykonując ustawowe obowiązki pracownicy Oddziału Higieny Żywności, Żywienia
i Przedmiotów Użytku sprawowali nadzór sanitarny nad bezpieczeństwem żywności
i żywienia na terenie powiatu prudnickiego. Realizowano to poprzez kontrolowanie
przestrzegania przez podmioty gospodarcze, działające na rynku żywnościowym, przepisów
określających wymagania higieniczno-zdrowotne, które dotyczą warunków produkcji,
transportu, przechowywania i obrotu żywnością. Nadzorem objęto również warunki sanitarne
żywienia zbiorowego, zarówno zamkniętego jak i otwartego. Kontrole sanitarne objęły też
bezpieczeństwo zdrowotne materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
oraz kosmetyki.
W trakcie roku 2013 nadzorem objęto 460 obiektów, w których przeprowadzono 588 kontroli
sanitarnych. Podstawą działań był roczny harmonogram kontroli Oddziału, w opracowaniu
którego
brano
pod
uwagę
stopień
ewentualnych
zagrożeń
mogących
wynikać
z niewłaściwego stanu obiektów. Pod uwagę brano również stan zakładów w latach
poprzednich. Powyższy harmonogram został zatwierdzony przez Opolskiego Państwowego
Wojewódzkiego
Inspektora
Sanitarnego.
Oprócz
planowanych
kontroli,
działania
podejmowane były w związku z interwencjami konsumentów, doraźnymi poleceniami
jednostki nadrzędnej oraz otrzymywanymi powiadomieniami w ramach systemu RASFF
(System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych i Paszach).
Efektem przeprowadzonych kontroli były wydawane decyzje administracyjne
związane z uchybieniami higienicznymi i zdrowotnymi, nakładające na właścicieli obiektów
obowiązek doprowadzenia do poprawy stanu sanitarnego obiektów. Naruszenia wymagań
prawa żywnościowego skutkowały wydaniem 191 decyzji administracyjnych. Najczęstszymi
przyczynami stanowiącymi o konieczności wydawania decyzji administracyjnych były
uchybienia
natury techniczno-sanitarnej:
niewłaściwy stan
sanitarny i
techniczny
kontrolowanych obiektów oraz wprowadzanie do obrotu środków spożywczych po upływie
terminu przydatności do spożycia lub po upływie daty minimalnej trwałości. Napotykane
uchybienia wymagały również działań doraźnych, których efektem były nakładane grzywny
w drodze mandatów karnych. Pracownicy Oddziału w roku 2013 nałożyli 16 mandatów na
kwotę 3100 zł.
30
INFORMACJA PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W PRUDNIKU
O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU PRUDNICKIEGO W ROKU 2013
Ogólny odsetek zakładów ocenionych jako niezgodne z wymaganiami wyniósł około
2% i kształtował się na poziomie zbliżonym do roku ubiegłego.
Najczęściej występującymi uchybieniami w zakładach produkcyjnych był nieodpowiedni stan
techniczny i sanitarny pomieszczeń zakładów.
W grupie zakładów obrotu żywnością zastrzeżenia budził nadzór właścicieli nad właściwą
jakością wprowadzanej do obrotu żywności, a zwłaszcza nie przestrzeganie terminów
przydatności do spożycia i dat minimalnej trwałości.
Kolejnymi uchybieniami były
niewłaściwe warunki techniczne i sanitarne obiektów. Dotyczyło to głównie obiektów
niedużych, o małych obrotach.
Praktycznie wszystkie funkcjonujące zakłady wdrożyły dobre praktyki produkcyjne
i higieniczne. Nastąpił dalszy wzrost liczby zakładów posiadających wdrożone zasady
systemu HACCP.
W roku 2013 posiadało je 157 obiektów w porównaniu z 127 w roku
2012.
W ramach urzędowej kontroli żywności i monitoringu pobrano do badań
laboratoryjnych 163 próbki żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu
z żywnością oraz kosmetyków. Wyniki badań laboratoryjnych pobranych próbek nie budziły
zastrzeżeń pod względem badanych parametrów.
Na podstawie wyników badań żywności pochodzącej od producentów z terenu powiatu
prudnickiego można stwierdzić, że żywność ta nie stanowiła w świetle badań laboratoryjnych
zagrożenia dla konsumentów. Podobnie żywność pochodząca z obrotu i poddana badaniom
laboratoryjnym również mogła być bezpiecznie spożywana przez mieszkańców.
Nadzór nad żywieniem zbiorowym otwartym nie budził zastrzeżeń co do jakości
żywności produkowanej w zakładach i wprowadzanej do obrotu. Nie odnotowano
przypadków
chorób
spowodowanych
spożywanymi
w
tych
zakładach
środkami
spożywczymi. Podobne spostrzeżenia dotyczą zakładów żywienia zbiorowego zamkniętego,
w których również nie było przypadków zbiorowych zatruć pokarmowych.
Celem zapewnienia bezpiecznego żywienia dzieci i młodzieży na koloniach, półkoloniach,
obozach i zimowiskach pracownicy Oddziału, wspólnie z pracownikami innych Oddziałów,
przeprowadzali kontrole sanitarne sprawdzające przygotowanie obiektów do realizacji
bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży. Ocenie podlegała jakość oferowanego
wyżywienia oraz stan sanitarno-techniczny bloków żywienia. Stan sanitarny placówek, jak
również wyżywienie, nie budziły zastrzeżeń.
31
INFORMACJA PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W PRUDNIKU
O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU PRUDNICKIEGO W ROKU 2013
W
ramach
działania
systemu
RASFF
(System
Wczesnego
Ostrzegania
o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych i Paszach), po otrzymywanych informacjach
o niebezpiecznych środkach spożywczych podejmowano niezwłocznie kontrole, mające
stwierdzić czy dany produkt znajduje się w obrocie na terenie powiatu prudnickiego
i w przypadku jego stwierdzenia wycofanie z lokalnego rynku. Podobne działania
wszczynano po otrzymaniu zgłoszeń w ramach systemu
RAPEX (Europejski System
Szybkiej Wymiany Informacji o Produktach Niebezpiecznych).
W roku 2013 realizowano zapisy zawartego porozumienia o współpracy pomiędzy
Państwową Inspekcją Sanitarną i Inspekcją Weterynaryjną. W ramach realizacji porozumienia
pomiędzy Państwową Inspekcją Sanitarną i Inspekcją Farmaceutyczną sprawowano nadzór
nad żywnością oferowaną do sprzedaży w aptekach.
Pracownik Oddziału, posiadający uprawnienia grzyboznawcy, w ramach zapewnienia
bezpieczeństwa żywności wprowadzanej do obrotu na terenie powiatu, dokonał oceny
131 partii grzybów zebranych przez indywidualnych zbieraczy runa leśnego oraz 14 partii
grzybów suszonych wystawiając na oceniane partie grzybów stosowne atesty.
Podsumowując można stwierdzić, że stan sanitarny ogółu nadzorowanych obiektów
żywności, żywienia i przedmiotów użytku w roku 2013 utrzymał się na poziomie podobnym
jak w roku 2012. Poprawa stanu sanitarnego zakładów osiągana jest poprzez modernizację
obiektów oraz przez wprowadzanie systemów zapewnienia bezpieczeństwa żywności. W celu
zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego żywności w dalszym ciągu
niezbędne będzie kontynuowanie nadzoru sanitarnego, szczególnie w zakresie wdrażania
i skutecznego stosowania systemów kontroli wewnętrznej w obiektach żywności i żywienia
w szczególności zasad systemu HACCP. W dalszym ciągu celem działań będzie dążenie do
zapewnienia bezpieczeństwa żywności, należytego stanu technicznego i sanitarnego obiektów
nadzorowanych.
Pod nadzorem WSSE w Opolu znajdowały się następujące obiekty żywienia
zbiorowego zlokalizowane na terenie powiatu prudnickiego:
1. Zespół Opieki Zdrowotnej, Szpital im. Świętej Elżbiety w Białej 48-210 Biała,
ul. Moniuszki 8.
2. Prudnickie Centrum Medyczne S.A w Prudniku, 48-200 Prudnik, ul. Piastowska 64.
3. Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej, Racławice Śląskie, ul. Zwycięstwa 34,
48-250 Głogówek.
32
INFORMACJA PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W PRUDNIKU
O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU PRUDNICKIEGO W ROKU 2013
4. Dom Pomocy Społecznej, 48-200 Prudnik ul. Młyńska 11.
5. Dom Dziecka, 48-250 Głogówek ul. 3-go Maja 21.
6. Specjalny Ośrodek Szkoleniowo – Wychowawczy ul. Młyńska 1, 48-200 Prudnik.
7. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Wandy Chotomskiej - internat
ul. Kościuszki 12, 48-250 Głogówek.
8. Prudnickie
Centrum
Medyczne
S.A.
–
Zakład
Opiekuńczo
–
Leczniczy
ul. M. Konopnickiej 2, 48-250 Głogówek.
9. Zakład Opiekuńczo-Wychowawczy Spokojna Przystań w Prudniku.
W roku 2013 przeprowadzono kontrole sanitarne w następujących zakładach:
Prudnickie Centrum Medyczne S.A. w Prudniku Zakład Opiekuńczo – Leczniczy
ul. M. Konopnickiej 2, 48-250 Głogówek
W Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w dniu kontroli przebywało 47 pacjentów.
Całodzienne żywienie pacjentów prowadzone jest w formie cateringu. Posiłki tj. śniadania,
obiady, kolacje produkowane są i dostarczane przez firmę „NIRO” Sp. z o.o. 59-300 Lubin ul.
Ścinawska 37. W Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym znajdują się trzy kuchenki oddziałowe
(na parterze, I i II piętrze budynku). Zwrócono uwagę na wyeksploatowanie szafek
kuchennych kuchenki oddziałowej na parterze - według oświadczenia pana kierownika meble
zostaną w najbliższym czasie wymienione na nowe. Zakład pracuje w oparciu o zasady GHP i
GMP.
Przeprowadzono teoretyczną ocenę jadłospisów dla diety podstawowej, w wyniku której
wniesiono następujące uwagi
 brak urozmaicenia smarowidła do pieczywa (tylko masło roślinne),
 brak dodatku warzyw do posiłków śniadaniowych oraz do większości kolacji,
 brak uwzględnienia owoców w posiłkach,
 powtarzalność zup w okresie 10 dniowym,
 od czasu ostatniej kontroli nie zmieniono rodzaju i opisu podawanych zup (opis
w jadłospisie może sugerować brak urozmaicenia i powtarzanie się niektórych zup np.
„makaronowa”, „z tartym ciastem”, „bulion z l. ciastem”);
 na podstawie analizowanego jadłospisu nie można jednoznacznie określić rodzaju
podawanych zup (np. „z tartym ciastem”, „makaronowa”).
33
INFORMACJA PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W PRUDNIKU
O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU PRUDNICKIEGO W ROKU 2013
Dom Dziecka ul. 3-go Maja 21, 48-250 Głogówek
W placówce znajduje się 28 miejsc dla wychowanków. W dniu kontroli w domu
przebywało 7 wychowanków w wieku od 11 do 19 lat. Pozostałe dzieci przebywały na
wakacjach na koloniach lub u rodzin. W domu dziecka prowadzi się produkcję posiłków od
surowca do gotowego wyrobu (śniadanie, obiad, kolacja). Stan sanitarno-higieniczny
wszystkich pomieszczeń kuchni i magazynów nie budził zastrzeżeń. Urządzenia chłodnicze,
sprzęt produkcyjny, naczynia stołowe i kuchenne utrzymane w czystości. Naczynia kuchenne
na stanie wykonane ze stali nierdzewnej. Naczynia stołowe są dezynfekowane w zmywarkowyparzarkach. Kuchnia jest właściwie wyposażona – blaty robocze ze stali nierdzewnej oraz
drewniane szafki, w których przechowywane są czyste naczynia stołowe. Według
oświadczenia osoby zastępującej dyrektora placówki zaplanowano malowanie ścian i sufitów
w pomieszczeniach kuchni na koniec sierpnia bieżącego roku. Zwrócono uwagę aby
wymienić kosz znajdujący się w jadalni na kosz z pokrywą. Zakład pracuje w oparciu
o zasady GHP, GMP, opracowano księgę HACCP.
Jadłospis opracowywany jest przez panią intendentkę. Dokonano teoretycznej oceny
jadłospisów, w wyniku której wniesiono następujące uwagi:
 brak określenia asortymentu pieczywa,
 mały udział ryb i przetworów rybnych w posiłkach,
 brak dokładnego określenia rodzaj tłuszczu stosowanego do smarowania pieczywa
ujętego w jadłospisie (na stanie w większej ilości znajdowały się margaryny: Delma
z wiejskim masełkiem (0,5% masła) oraz Solla (z oleju słonecznikowego),
 brak
określenia
asortymentu
owoców
podawanych
do
posiłków
oraz
do
przygotowywania kompotów;
 brak określenia rodzaju napoju – K, H, M (kawa, herbata, mleko).
Zespół Opieki Zdrowotnej, Szpital im. Świętej Elżbiety w Białej
48-210 Biała, ul. Moniuszki 8
Kuchnia produkuje posiłki (śniadania, obiady, kolacje) od surowca do gotowego
wyrobu. Posiłki przygotowywane są dla ok. 60 pacjentów. W dniu kontroli przygotowywano
posiłki dla 44 pacjentów szpitala oraz 8 posiłków obiadowych dla pracowników szpitala. Stan
sanitarno-higieniczny wszystkich pomieszczeń kuchni oraz magazynów nie budził zastrzeżeń.
Urządzenia chłodnicze, sprzęt produkcyjny, naczynia stołowe i kuchenne utrzymane
w czystości.
34
INFORMACJA PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W PRUDNIKU
O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU PRUDNICKIEGO W ROKU 2013
Zakład posiada opracowane instrukcje i procedury dotyczące GHP, GMP oraz system
HACCP.
Gotowe posiłki transportowane są z kuchni na oddział szpitalny znajdujący się na pierwszym piętrze
windą w garnkach z przykrywkami. Następnie garnki z posiłkami przekładane są na wózek
kelnerski. Do kuchenki oddziałowej znajdującej się na parterze budynku, posiłki przynoszone
są z kuchni w przykrytych pokrywkami garnkach na wózek kelnerski. Rozdzielanie posiłków
na talerze następuje przy łóżku pacjenta przez salowe. Osoby obsługujące kuchenki
oddziałowe posiadają właściwą odzież ochronną.
Posiłki ekspediowane są do następujących kuchenek oddziałowych tj.:
1. Oddziału Wewnętrznego
2. Oddziału Kardiologicznego
Stan sanitarno-higieniczny kuchenek oddziałowych nie budził zastrzeżeń. Kuchenki
oddziałowe od czasu ostatniej kontroli zostały wyposażone w nowe meble kuchenne.
W każdym z oddziałów dla pacjentów udostępniono lodówki do przechowywania
własnych środków spożywczych.
W wyniku teoretycznej oceny jadłospisów dla diety podstawowej za okres 10 dni
wniesiono następujące uwagi:
 brak określenia asortymentu podawanego pieczywa,
 brak urozmaicenia napojów podawanych do kolacji,
 brak udziału warzyw w posiłkach kolacyjnych,
 brak określenia rodzaju owocu, z którego przygotowano kompot.
Dom Pomocy Społecznej (Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej)
Racławice Śląskie, ul. Zwycięstwa 34, 48-250 Głogówek
W placówce mieszka 62 mieszkańców w wieku od 24-76 lat. Dom przeznaczony jest
dla osób przewlekle psychicznie chorych. Posiłki tj. (śniadanie, obiad, kolacja).
Do dyspozycji pensjonariuszy DPS-u udostępniono 2 aneksy kuchenne - na parterze
i I piętrze (odpowiednio wyposażone), w których mogą sami przygotować ulubione dania
z własnych produktów, pod kontrolą opiekunów. Kuchnię – od czasu ostatniej kontroli
kuchnię doposażono w taboret elektryczny.
Stan sanitarno-higieniczny wszystkich pomieszczeń produkcyjnych oraz magazynów nie
budził zastrzeżeń.
Zakład pracuje w oparciu o zasady GHP, GMP i system HACCP.
35
INFORMACJA PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W PRUDNIKU
O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU PRUDNICKIEGO W ROKU 2013
W wyniku oceny jadłospisów dla diety podstawowej wniesiono następujące uwagi:
 brak dodatku warzyw do śniadań i większości kolacji,
 urozmaicić napoje do kolacji (herbaty owocowe),
 uwzględnić w posiłkach owoce.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Prudniku 48-200 Prudnik, ul. Młyńska 1
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Prudniku prowadzi stołówkę dla
uczniów szkół funkcjonujących w ramach Ośrodka tj.: Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5,
Publicznego Gimnazjum Nr 3, Trzyletniej Szkoły Przysposabiającej do Pracy, Zasadniczej
Szkoły Zawodowej Nr 4. Internat znajdujący się przy Ośrodku posiada 30 miejsc, w dniu
kontroli mieszkało 14 uczniów. Ponadto w ramach Ośrodka funkcjonuje Publiczne
Przedszkole Nr 5, w którym w dniu kontroli przebywało 7 dzieci. W w/w placówkach
przebywają dzieci i młodzież z upośledzeniem lekkim, umiarkowanym, znacznym
i głębokim.
W kuchni prowadzi się produkcję posiłków od surowca do gotowego wyrobu tj. (śniadanie,
obiad, podwieczorek, kolacja).
Posiłki obiadowe przygotowywane są dla ok. 62 osób. Żywieniem całodziennym
objętych jest 14 uczniów. W Ośrodku realizowany jest program „Szklanka mleka”
Stan sanitarno – higieniczny wszystkich pomieszczeń zachowany.
W wyniku oceny jadłospisów wniesiono następujące uwagi:
 brak określenia w jadłospisie w posiłkach śniadaniowych i kolacyjnych: asortymentu
pieczywa, rodzaju podawanych napojów oraz asortymentu wędlin,
 nie we wszystkich drugich daniach uwzględniono dodatek warzyw np. („makaron,
pulpety w sosie pieczarkowym”),
 właściwie nazywać smarowidło do pieczywa (wpisano masło, a podaje się margarynę)
- zaleca się podawanie tylko masła do smarowania pieczywa),
 nie podawać dla dzieci posiłków z udziałem grzybów.
36
INFORMACJA PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W PRUDNIKU
O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU PRUDNICKIEGO W ROKU 2013
IV.
Warunki sanitarno-higieniczne środowiska pracy
W zakresie bieżącego nadzoru sanitarno - higienicznego Oddział Higieny Pracy
przeprowadzał
zapobiegania
kontrole
warunków
powstawaniu
chorób
zdrowotnych
środowiska
zawodowych
i
innych
pracy,
chorób
a
zwłaszcza
związanych
z
warunkami pracy.
W ramach planowanych w 2013 roku zadań bieżącego nadzoru nad zakładami pracy
oddział przeprowadził kontrole z zakresu:

warunków pracy i wypełniania przez pracodawców obowiązków wynikających z
rozporządzenia Min. Zdrowia w sprawie substancji, preparatów lub procesów
technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy,

warunków pracy i wypełniania przez pracodawców obowiązków wynikających z oceny
ryzyka zawodowego pracowników zatrudnionych w zakładach przemysłu drzewnego,

warunków pracy i wypełniania przez pracodawców obowiązków wynikających z oceny
ryzyka zawodowego pracowników narażonych na działanie szkodliwych czynników
biologicznych w takich grupach zawodowych jak np: przemysł spożywczy, uprawy
rolne z chowem zwierząt, służba zdrowia.

warunków pracy i wypełniania przez pracodawców obowiązków wynikających z oceny
ryzyka zawodowego pracowników zatrudnionych w warsztatach samochodowych,

bieżącego nadzoru sanitarnego nad warunkami pracy w zakładach pracy z uwzględnieniem
oceny narażenia zawodowego pracowników na czynniki szkodliwe i uciążliwe środowiska
pracy,

wprowadzania do obrotu oraz stosowania
produktów
biobójczych
zawierających
substancje czynne, wymienione w decyzjach Komisji Europejskiej

przestrzegania ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz przepisów
rozporządzenia WE Nr 1907/2006 REACH,

nadzoru nad prekursorami narkotyków kategorii 2 i 3.
Ponadto prowadzono działania informacyjne dla pracodawców oraz przekazywano
broszury informacyjne Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy.
W ramach współpracy z Oddziałem Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej zbierano
informacje
o przestrzeganiu przez pracodawców przepisów dotyczących zakazu palenia
37
INFORMACJA PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W PRUDNIKU
O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU PRUDNICKIEGO W ROKU 2013
tytoniu oraz przekazywano materiały oświatowo zdrowotne do realizacji interwencji
profilaktyki antytytoniowej.
W ramach prowadzonych wizytacji gospodarstw rolnych ( 6 w 2013 r.) informowano
o czynnikach szkodliwych w szczególności o pyłach azbestu i o toksycznych substancjach
chemicznych zawartych w środkach ochrony roślin.
Nadzór nad zakładami prowadzony był zgodnie z harmonogramem.
Ogółem skontrolowano 142 firmy na 142 zakłady pracy pozostające w ewidencji na koniec
2013 roku. W
2013 zaplanowano 144 kontrole dla 129
podmiotów ujętych w
harmonogramie, natomiast zrealizowano 174 kontrole w 142 zakładach pracy.
Liczba osób zatrudnionych w skontrolowanych zakładach wynosi ogółem 4 223.
Liczba osób pracujących w warunkach przekroczenia NDS(N) 89.
W porównaniu do 2012 r. zmniejszyła się liczba osób narażonych (pracujących w warunkach
przekroczenia normatywów higienicznych) o 67 osób ( o 43% ). Zmniejszenie liczby osób
narażonych wynikało głównie z redukcji
zatrudnienia w zakładach pracy oraz
unowocześnienia parku maszynowego i urządzeń produkcyjnych.
Czynniki szkodliwe jakie występują w środowisku pracy na terenie powiatu prudnickiego to:
hałas, zapylenie, mikroklimat gorący.
Narażenie pracowników na poszczególne czynniki szkodliwe środowiska pracy
na podstawie wyników badań i pomiarów w trakcie roku 2013 przedstawia się następująco:
Hałas - 87 pracowników, np.: linie produkcyjne, maszyny tłoczni, prasy, szlifierki ręczne,
zgrzewarki ultradźwiękowe, ciągniki rolnicze, obrabiarki do tworzyw sztucznych, obrabiarki
do drewna, zszywacze pneumatyczne, urządzenia oczyszczalni ścieków, kosiarki i kosy
spalinowe, urządzenia do prac brukarskich.
Zapylenie - 1 pracownik wykonujący ręczne szlifowanie elementów drewnianych.
Czynniki chemiczne - w 2013 roku nie odnotowano przekroczeń normatywów higienicznych.
Mikroklimat gorący – 1 pracownik obsługujący kocioł parowy.
Czynniki biologiczne –
708 pracowników narażonych na kontakt
z czynnikami
zaklasyfikowanymi do grup 2 i 3;
potencjalne narażenie na szkodliwe czynniki biologiczne grupy 3 występowało w sektorze
służb leśnych, w jednostkach związanych z uprawami rolnymi w połączeniu z chowem
zwierząt, w sektorze opieki zdrowotnej,
Czynniki rakotwórcze: 55 pracowników
38
INFORMACJA PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W PRUDNIKU
O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU PRUDNICKIEGO W ROKU 2013
- pyły drewna mieszane z udziałem twardego w sektorze produkcji wyrobów z drewna i
produkcji mebli – 16 pracowników,
- prace związane z narażeniem na związki niklu – 3 osoby
– benzyna niskowrząca, niespecyfikowana ze względu na benzen zawarty w paliwach - 14
osób,
- promieniowanie jonizujące – 25 osób.
Pracownicy zatrudnieni w warunkach uciążliwych:
- praca nocna - ok. 700 osób.
W wyniku przeprowadzonych kontroli wydano ogółem 24 decyzje merytoryczne,
w których zawarto 40 nakazów dotyczących m.in.:
poprawy warunków
w pomieszczeniach produkcyjnych i higieniczno – sanitarnych,
przeprowadzenia badań środowiska pracy z zakresu hałasu, drgań o działaniu ogólnym
i stężenia pyłów, stosowania środków ochrony indywidualnej w przypadku przekroczeń
normatywów higienicznych, przeprowadzenia i udokumentowania oceny ryzyka zawodowego
z uwzględnieniem czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych, zaprowadzenia
rejestrów badań i pomiarów czynników szkodliwych, wycofania z obrotu produktów
biobójczych, opracowania programu działań organizacyjno – technicznych zmierzających do
ograniczenia narażenia na hałas, zapewnienia instrukcji bhp na stanowiskach pracy do stałego
korzystania, zapewnienia wentylacji mechanicznej w magazynie środków chemicznych.
Ponadto w wyniku stwierdzenia nieprawidłowości w karcie charakterystyki
niebezpiecznej mieszaniny chemicznej
i niewłaściwego oznakowania produktu sprawy
przekazano właściwym Państwowym Powiatowym Inspektorom Sanitarnym, ze względu na
siedzibę producenta produktu lub podmiotu odpowiedzialnego za sporządzenie karty
charakterystyki.
W porównaniu do 2012 roku liczba wydanych decyzji była na podobnym poziomie
( 25 w 2012 r.), zwiększyła się liczba nakazów ( 40 w 2013 r., 31 w 2012 r. ), nie wystawiano
decyzji unieruchamiających stanowiska pracy.
Ze względu na liczbę osób pracujących w warunkach przekroczenia normatywów
higienicznych, zakładami o podwyższonym narażeniu zawodowym pracowników są:
STEINPOL CENTRAL SERVICES Spółka z o.o. w Prudniku
- 14 pracowników
narażonych na hałas powyżej NDN ( na 395 zatrudnionych ogółem ),
Wytwórnia Naturalnych Wód Mineralnych „USTRONIANKA” w Białej - 18 pracowników
narażonych na hałas powyżej NDN ( na 42 zatrudnionych ogółem ).
39
INFORMACJA PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W PRUDNIKU
O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU PRUDNICKIEGO W ROKU 2013
„USTRONIANKA” Spółka z o. o. w Białej – 18 pracowników narażonych na hałas
powyżej NDN ( na 182 zatrudnionych ogółem ),
„STAPEL” Spółka z o. o. w Głogówku - 11 pracowników narażonych na hałas powyżej
NDN
( na 12 zatrudnionych ogółem ).
Choroby zawodowe.
W 2013 roku po raz pierwszy nie wpłynęło żadne zgłoszenie podejrzenia choroby
zawodowej. W związku z tym, w roku sprawozdawczym nie przeprowadzono wizytacji w
ramach postępowań wyjaśniających dotyczących chorób zawodowych.
Ogółem w sprawach chorób zawodowych Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w
Prudniku wydał 1 decyzję o braku
podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej
( zakończenie sprawy zgłoszonej w 2012 r.).
W porównaniu do lat ubiegłych można zauważyć drastyczny spadek zgłaszanych
podejrzeń chorób zawodowych - w bieżącym roku – 0, w porównaniu do roku 2012 - 4
zgłoszenia, które zakończyły się wydaniem 3 decyzji o nie stwierdzeniu choroby zawodowej
oraz 1 postanowieniem o zawieszeniu postępowania w sprawie choroby zawodowej.
Opiekę lekarską nad pracownikami zatrudnionymi w zakładach pracy sprawują
lekarze uprawnieni do badań profilaktycznych przyjmujący w Przychodni Lekarskiej
“OPTIMA MEDYCYNA” SA i w Przychodni Lekarskiej “MEDICUS” w Prudniku.
W toku
kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w przeprowadzaniu badań
profilaktycznych pracowników.
W ramach współpracy z Państwową Inspekcją Pracy przeprowadzono 6 wizytacji w
indywidualnych gospodarstwach rolnych wypełniając 6 egzemplarzy ankiet „Informacja z
przebiegu wizytacji”.
W trakcie wizytacji poinformowano o czynnikach szkodliwych mogących pojawiać
się podczas wykonywania określonych prac, czynnościach szczególnie niebezpiecznych,
których nie należy powierzać dzieciom do lat 15.
Ponadto
przekazano
w
wizytowanych
gospodarstwach
płyty
CD
z
materiałami
informacyjnymi i prezentacyjnymi Państwowej Inspekcji Pracy na tematy związane z
zagrożeniami w rolnictwie.
40
INFORMACJA PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W PRUDNIKU
O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU PRUDNICKIEGO W ROKU 2013
Stan sanitarny szkół i innych placówek oświatowo –wychowawczych
V.
Działalność Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie higieny dzieci i młodzieży ma
na celu zapewnienie bezpiecznych warunków i odpowiedniego standardu higienicznego
nauki, pobytu i wypoczynku dzieci i młodzieży w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach.
Do zakresu
działania Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie
bieżącego nadzoru
sanitarnego w sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży należy:

Ocena higieny procesów nauczania.

Ocena warunków sanitarno-higienicznych pomieszczeń oraz stanu
sanitarno-
technicznego sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach oświatowowychowawczych.

Sprawowanie nadzoru nad prawidłową organizacją i przebiegiem wypoczynku
letniego oraz zimowego dzieci i młodzieży.
W roku sprawozdawczym nadzorem sanitarno-higienicznym Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Prudniku objęto 101 placówek (w tym 75 placówek stałych
oraz 26 sezonowych). Ogółem przeprowadzono 88 kontroli.
W roku 2013 odnotowano następujące zmiany w infrastrukturze nadzorowanych obiektów:
 został otwarty nowy żłobek
 inna forma wychowania przedszkolnego została przekształcona w niepubliczne
przedszkole.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Prudniku
wydał
4 decyzje
administracyjne w tym 2 merytoryczne. Decyzje dotyczyły poprawy stanu sanitarnego
obiektów tj. nierównej nawierzchni dróg, dojść, złego stanu ogrodzenia, zabezpieczenia
skarpy oraz zapewnienia odpowiedniego oświetlenia.
Wyegzekwowano 2 decyzje administracyjne w tym 1 z lat ubiegłych.
Ponadto wydano 1 wystąpienie pokontrolne dotyczące dostosowania mebli do wzrostu dzieci.
Dożywianie dzieci i młodzieży
Skontrolowano szkoły podstawowe i gimnazja pod kątem prowadzonego dożywiania
dzieci i młodzieży. Ustalono, że na 4544 uczniów z ciepłego posiłku korzysta 1495 dzieci, co
stanowi 32,9 % dzieci w szkołach.
41
INFORMACJA PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W PRUDNIKU
O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU PRUDNICKIEGO W ROKU 2013
Mając na uwadze rozwój i zdrowie dzieci należy zwracać uwagę, aby jak najwięcej
uczniów mogło korzystać w szkołach i przedszkolach z ciepłych posiłków. Według zaleceń
dzieci i młodzież powinny spożywać regularnie 5 posiłków w ciągu dnia. Podczas kontroli
zwracano uwagę na asortyment artykułów spożywczych oferowanych przez kioski spożywcze
i automaty sprzedające artykuły spożywcze działające na terenie szkół. Nie powinno tam
zabraknąć warzyw i owoców sezonowych. Nie należy sprzedawać żywności typu fast-food.
Dobrze jest zastąpić je kanapkami z dużą ilością świeżych warzyw. W miejsce chipsów,
słodyczy, napojów gazowanych powinny być sprzedawane napoje mleczne, soki, owoce,
woda niegazowana.
Ponadto na terenie szkół podstawowych realizowany jest program „ Owoce i warzywa
w szkole” skierowany do uczniów klas I-III, którego głównym celem jest długoterminowa
zmiana nawyków żywieniowych oraz „szklanka mleka”.
Opieka medyczna w szkołach
Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami w szkołach realizowana jest przede
wszystkim przez pielęgniarki szkolne. W roku 2013 kontrolą objęto 26 szkół, uczniowie 13
placówek szkolnych mają zapewnioną opiekę medyczną w gabinetach profilaktyki
zdrowotnej. Posiadane przez szkoły gabinety odznaczały się dobrym stanem sanitarnotechnicznym.
W przypadku braku gabinetu badania odbywają się w wydzielonym pomieszczeniu.
W minionym roku przeprowadzono kontrole problemowe, dotyczyły one:
- oceny procesu nauczania i uczenia się w szkole podstawowej;
Przeprowadzona została ocena stanu higieny procesów nauczania-uczenia się
w Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji wsi Łąka Prudnicka
„Złoty Potok” w Łące Prudnickiej oraz Niepublicznej Szkole Podstawowej w Dytmarowie.
Ocenę
przeprowadzono
na
podstawie
„Poradnika
do
oceny
higieny
procesu
nauczania-uczenia się w szkole podstawowej” opracowanego przez Główny Inspektorat
Sanitarny Departament Zdrowia.
W ocenie punktowej warunków higienicznych ujęto: przestrzeń, czynniki zdrowotnoruchowe, odżywianie, plan zajęć, dla poszczególnych grup wiekowych oraz
elementy
ogólnoszkolne (wejście, szatnie, sklepik szkolny, zieleń w szkole).
Oceniane placówki otrzymały ocenę bardzo dobrą ze względu na liczbę uzyskanych
punktów. Jednak przeprowadzona analiza wykazała następujące nieprawidłowości; zbyt mały
42
INFORMACJA PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W PRUDNIKU
O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU PRUDNICKIEGO W ROKU 2013
kącik rekreacyjny w sali zabaw (zaleca się 2,5 m2 ), wspólne korzystanie ze stołówki w tym
samym czasie przez starszych i młodszych uczniów, brak wydzielonych w jadalni stolików
dostosowanych do wzrostu dzieci najmłodszych, przerwa śniadaniowa zbyt krótka, łączenie
zajęć w bloki, brak sklepiku szkolnego, brak placu zabaw.
Wspólnie z Dyrektorami poszczególnych szkół omówiono powyższe zalecenia i
określono kierunki poprawy warunków nauczania i uczenia się uczniów w szkołach w miarę
posiadanych możliwości.
- przygotowania placówek do nowego roku szkolnego
W ramach współpracy skierowano pisma do jednostek prowadzących szkoły, celem
uzyskania informacji na temat zakresu prac remontowych i modernizacyjnych realizowanych
w okresie przerwy wakacyjnej w podległych placówkach. Informacje uzyskano ze wszystkich
jednostek prowadzących. W każdej szkole w okresie wakacji przeprowadzono drobne
remonty, wykonano niezbędne prace malarskie, poprawiono kosmetykę sal dydaktycznych
i pomieszczeń szkolnych, usunięto zużyte sprzęty, gdzie tego wymagała sytuacja,
wymieniono na nowe.
- oświetlenia sztucznego - przeprowadzono pomiary natężenia oświetlenia w 2-ch placówkach
(w tym jedna z placówek została oceniona w ramach interwencji). W jednej placówce
natężenie oświetlenia sztucznego było nie zgodne z wymogami Polskich Norm.
W związku ze stwierdzeniem naruszenia przepisów prawnych, Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Prudniku wdrożył postępowanie administracyjne – wydano decyzję
merytoryczną i finansową.
- ergonomii mebli szkolnych i przedszkolnych - ocenę dostosowania mebli szkolnych do
wzrostu uczniów przeprowadzono w:

przedszkola – 5 placówek, 9 oddziałów, 173 stanowisk,

szkoły podstawowe – 1 placówka, 6 oddziałów, 83 stanowiska.
W jednym z przedszkoli stwierdzono nieprawidłowości. Dzieci korzystały z nieprawidłowych
zestawów mebli dostosowanych do wzrostu. Wystosowano wystąpienie pokontrolne.
- higienicznej oceny rozkładów zajęć lekcyjnych - ocenie poddano rozkład zajęć szkolnych w:

18 szkołach podstawowych, 130 oddziałach,

4 gimnazjach, 47 oddziałach.

4 zespołach szkół, 53 oddziałach.
Ogółem w 26 placówkach/230 oddziałach, nieprawidłowości nie stwierdzono.
43
INFORMACJA PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W PRUDNIKU
O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU PRUDNICKIEGO W ROKU 2013
Racjonalne zaplanowanie rozkładów zajęć lekcyjnych w układzie dnia, tygodnia i roku
szkolnego jest nieodzownym warunkiem higienicznej organizacji procesu dydaktycznowychowawczego w szkole. Z punktu widzenia zasad higieny pracy umysłowej ucznia
i zachowania rytmiczności trybu życia, rozłożenie obciążenia nauką powinno być równomierne
w ciągu tygodnia. Zajęcia z elementami ruchu stanowią przeciwwagę dla wysiłku
umysłowego, unieruchomienia uczniów w pozycji siedzącej na pozostałych lekcjach, dlatego
powinny być one uwzględniane w każdym dniu zajęć lekcyjnych. Ma to korzystny wpływ na
stan zdrowia ucznia, jego samopoczucie i wydajność pracy szkolnej.
- wypoczynku letniego i zimowego - przeprowadzono łącznie 19 kontroli wypoczynku letniego
i zimowego gdzie wypoczywało 586 uczestników W trakcie trwania wypoczynku nie
stwierdzono
nieprawidłowości.
Placówki
wypoczynku
działały
bez
zastrzeżeń,
zagwarantowały uczestnikom dobre warunki pobytu zarówno do utrzymania higieny osobistej
jak i prowadzenia zajęć rekreacyjno- sportowych.
W minionym roku wpłynęła 1 interwencja, która dotyczyła niewłaściwego oświetlenia
w Zespole Szkół w Prudniku. Interwencja potwierdziła się – wykonano pomiary natężenia
oświetlenia oraz wydano decyzję administracyjną.
W roku 2013 w trakcie przeprowadzanych kontroli sanitarnych nie stwierdzono
istotnych uchybień bieżącego stanu sanitarno- higienicznego w obiektach nauczania
i wychowania. W wielu nadzorowanych placówkach stan sanitarno higieniczny uległ
poprawie. W wielu placówkach dzięki pracom remontowym polepszono istniejący stan.
Podczas kontroli nie stwierdzono zaniedbań w utrzymaniu bieżącego porządku i czystości.
W żadnej ze skontrolowanych placówek nie stwierdzono łamania zakazu palenia tytoniu.
Podsumowując nadzór sanitarny nad placówkami nauczania i wychowania w roku
sprawozdawczym 2013 stwierdza się poprawę stanu technicznego obiektów wskutek
wykonania szeregu remontów;

Poprawie uległa sytuacja dotycząca warunków utrzymania higieny osobistej uczniów
(zaopatrzenie w mydło w płynie, papier toaletowy, ręczniki jednorazowego użytku),

Nadal większość placówek nauczania i wychowania, w niewystarczającym stopniu
jest wyposażona w ergonomiczne i bezpieczne meble oraz urządzenia i sprzęt
sportowy. Jednak zwiększyła się liczba dzieci przedszkolnych i uczniów
korzystających z mebli odpowiednio dostosowanych do wzrostu.

We wszystkich nadzorowanych szkołach podstawowych zapewniono możliwość
do pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych.
44
INFORMACJA PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W PRUDNIKU
O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU PRUDNICKIEGO W ROKU 2013

Zwiększyła się liczba placówek posiadających prawidłowe oświetlenie, co wynika
z bieżących kontroli.

Placówki wypoczynku dzieci i młodzieży zostały zorganizowane prawidłowo i nie
budziły zastrzeżeń.

W żadnej ze skontrolowanych placówek nie stwierdzono łamania zakazu palenia
tytoniu.

Nadal wiele placówek nauczania i wychowania w powiecie prudnickim nie posiada
kanalizacji centralnej.
Wnioskuje się o zwrócenie uwagi na dalszą poprawę warunków sanitarno-
technicznych, a w szczególności przeprowadzenie niezbędnych remontów, które umożliwią
dostęp do ciepłej bieżącej wody oraz zapewnią odpowiednią liczbę urządzeń sanitarnych,
zgodnie z obowiązującymi standardami, poprawę oświetlenia w placówkach, wyposażenie
placówek szkolnych i przedszkolnych w ergonomiczne i bezpieczne meble oraz urządzenia i
sprzęt sportowy posiadający atesty i certyfikaty. Stworzenie ergonomicznych stanowisk pracy
uczniów/przedszkolaków wpłynie na poprawę zdrowia dzieci i młodzieży oraz przyswojenie
właściwych nawyków higienicznych.
Ponadto w 2013 r. Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu nadzorował 12 obiektów znajdujących się na terenie
powiatu prudnickiego. Wśród będących pod nadzorem placówek znajdowały się: 5 zespołów
szkół (w tym 2 specjalne), 1 warsztat szkolny, 1 centrum szkolenia zawodowego, 2 internaty,
2 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz 1 dom dziecka. Zespoły szkół tworzone były
przez: 5 liceów ogólnokształcących, 5 ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, 8 szkół
specjalnych oraz 4 szkoły policealne. Na terenie powiatu nie odnotowano placówek
sezonowych (turnusów wypoczynkowych), które podlegałyby nadzorowi OPWIS.
W minionym roku pracownicy Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży przeprowadzili
na terenie powiatu prudnickiego 4 kontrole bieżące. Skontrolowane zostały: 3 zespoły szkół,
1 dom dziecka.

Zespół Szkół Rolniczych w Prudniku
Liczba uczniów zapisanych 605. Sale dydaktyczne w prawidłowym stanie sanitarnohigienicznym. Pomieszczenia sanitarne wyposażone w środki higieny osobistej, bieżąca
ciepła woda zapewniona przy wszystkich umywalkach. Standardy dostępności do urządzeń
45
INFORMACJA PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W PRUDNIKU
O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU PRUDNICKIEGO W ROKU 2013
sanitarnych zachowane. W szkole nie stosuje się niebezpiecznych substancji i ich mieszanin.
Szkoła posiada do dyspozycji gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej,
opieka zdrowotna nad uczniami sprawowana przez pielęgniarkę 3 raz w tygodniu.
Dożywiania uczniów placówka nie prowadzi. Szkoła posiada siłownię, boisko i salę
gimnastyczną z zapleczem sanitarnym wyposażonym w natryskownie. Wyposażenie bloku
sportowego w dobrym stanie technicznym. Otoczenie oraz wszystkie pomieszczenia
utrzymane w czystości i porządku.

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Prudniku
Szkoła 13 oddziałowa, liczba uczniów zapisanych 375.
Pomieszczenia dydaktyczne
w prawidłowym stanie sanitarnym i technicznym, meble i sprzęt nie zniszczone, zapewniające
możliwość bezpiecznego użytkowania. Pomieszczenia sanitarne wyposażone w środki
higieny osobistej, standardy dostępności do urządzeń sanitarnych zachowane. W szkole
stosuje się niebezpieczne substancje i ich mieszaniny, część z nich po utracie terminu
ważności. Zaleca się ich utylizację oraz sukcesywną wymianę. Pracownia chemiczna
prawidłowo wyposażona. Infrastrukturę do zajęć wychowania fizycznego stanowią 2 sale
gimnastyczne z zapleczem sanitarnym z natryskami. Pomieszczenia bloku sportowego oraz
wyposażenie bloku sportowego w dobrym stanie technicznym. Dożywiania uczniów szkoła
nie prowadzi.
Szkoła posiada gabinet profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami do własnej
dyspozycji., pielęgniarka dostępna 3 razy w tygodniu, łącznie 11 godz. Wobec placówki toczy
się postępowanie administracyjne. Podczas kontroli stwierdzono wykonanie części zaleceń,
Dyrektor ZSO Nr 1 zwrócił się do OPWIS o zmianę terminu wykonania nakazu dotyczącego
zapewnienia właściwego stanu sanitarno- technicznego ścian i sufitów pomieszczeń
biblioteki, ustalono nowy termin wykonania ww. obowiązku do dnia 31.08.2014 r.

Zespół Szkół w Głogówku
Szkoła 15 oddziałowa, ogólna liczba uczniów 301. Sale dydaktyczne w prawidłowym stanie
sanitarno-higienicznym. Pomieszczenia sanitarne zlokalizowane na każdej kondygnacji,
środki higieny osobistej zapewnione, bieżąca ciepła i zimna woda zapewniona, standardy
dostępności do urządzeń sanitarnych zachowane. W szkole nie stosuje się niebezpiecznych
substancji chemicznych i ich mieszanin. Opieka pielęgniarska zapewniona 2 razy w tygodniu,
szkoła posiada gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.
46
INFORMACJA PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W PRUDNIKU
O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU PRUDNICKIEGO W ROKU 2013
Podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowy stan sanitarno-techniczny nawierzchni przejścia
przed ogrodzeniem oraz nieprawidłowy stan sanitarno-techniczny ogrodzenia przed wejściem
głównym do szkoły. W związku ze stwierdzeniem naruszenia przepisów prawnych, OPWIS
wdrożył postępowanie administracyjne – wydano decyzję finansową oraz
merytoryczną
nakazującą zapewnić: prawidłowy stan sanitarno-techniczny ogrodzenia przed wejściem
głównym do szkoły oraz nawierzchni przejścia przy ogrodzeniu przed wejściem głównym do
budynku, w terminie do 31.12.2014 r.

Dom Dziecka w Głogówku
Limit miejsc w placówce 28, liczba wychowanków 28 osób w wieku od 11 do 18 lat. Do
dyspozycji dzieci znajduje się 10 pokoi 2-4 osobowych. Pomieszczenia wyposażone w szafy,
tapczany, stoliki, krzesła, półki i szafki. Meble i sprzęt w prawidłowym stanie technicznym,
zapewniające możliwość bezpiecznego użytkowania. W pomieszczeniach sanitarnych środki
higieny osobistej zapewnione, woda bieżąca zimna i ciepła zapewniona całą dobę. Aneksy
kuchenne wyposażone właściwie, produkty żywnościowe dostępne całą dobę. Podczas
kontroli stwierdzono nieprawidłowy stan sanitarno-higieniczny ścian i sufitów w 7 pokojach
wychowanków, w 2 łazienkach, świetlicy oraz na korytarzu. W związku ze stwierdzeniem
naruszenia przepisów prawnych, OPWIS wdrożył postępowanie administracyjne – wydano
decyzję finansową oraz merytoryczną nakazującą zapewnić prawidłowy stan sanitarnohigieniczny ścian i sufitów w świetlicach i korytarzach w terminie do 31.12.2013 (zalecenie
wykonano) oraz zapewnić prawidłowy stan sanitarno-higieniczny ścian i sufitów w pokojach
wychowanków w terminie do 31.08.2014 r.
Liczba placówek, w których odnotowano nieprawidłowości – 2.
Liczba decyzji merytorycznych – 4, w tym 2 prolongaty: Zespół Szkół Ogólnokształcących
Nr 1 w Prudniku w zakresie zmiany terminu wykonania obowiązków dotyczących
pomieszczeń biblioteki oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Głogówku:
zmiana decyzji w zakresie terminu wykonania obowiązków dotyczących zapewnienia
prawidłowego stanu sanitarno-higienicznego ścian szatni, sali korekcyjnej oraz korytarza
z miejscem do gry w tenisa stołowego, termin wykonania ww. obowiązków do dnia 31
grudnia 2015 r.
Liczba decyzji finansowych – 2
Liczba mandatów karnych – 0
47
INFORMACJA PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W PRUDNIKU
O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU PRUDNICKIEGO W ROKU 2013
Na terenie skontrolowanych placówek przestrzegany jest zakaz palenia tytoniu,
w widocznych miejscach umieszczono słowne i graficzne informacje o zakazie palenia
wyrobów tytoniowych.
W roku 2013 na terenie powiatu prudnickiego nie utworzono nowych placówek
podlegających nadzorowi OPWIS, nie zlikwidowano także żadnej z istniejących dotąd
jednostek.
48
INFORMACJA PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W PRUDNIKU
O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU PRUDNICKIEGO W ROKU 2013
VI.
Zapobiegawczy nadzór sanitarny
Zapobiegawczy nadzór sanitarny, sprawowany przez organy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej, realizuje ustawowe obowiązki i zadania w zakresie ochrony zdrowia publicznego,
w szczególności poprzez opiniowanie lub uzgadnianie pod względem wymagań
higienicznych i zdrowotnych projektów planów zagospodarowania przestrzennego,
warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko, dokumentacji projektowych inwestycji, w tym projektów
budowlanych, jak również zajmowanie stanowisk w ramach uczestniczenia w dopuszczeniu
do użytkowania obiektów budowlanych.
Działalność w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego w 2013 r. w powiecie
prudnickim, skupiała się przede wszystkim na:
 opiniowaniu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin
powiatu prudnickiego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego, warunków zabudowy i zagospodarowania terenu;
 uzgadnianiu dokumentacji projektowych pod względem wymagań higienicznych
i zdrowotnych budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych;
 uczestniczeniu w dopuszczeniu do użytkowania obiektów budowlanych,
 opiniowaniu planowanych przedsięwzięć, co do potrzeby przeprowadzania oceny
ich oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby
co do zakresu raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
 opiniowaniu środowiskowych uwarunkowań planowanych inwestycji.
Wymienione
kierunki
na wyegzekwowanie
działań
mają
charakter
zapobiegawczy
wymogów higieniczno-zdrowotnych oraz
i
pozwalają
higieny środowiska
przed powstaniem nowej inwestycji lub jej przebudowy.
W 2013 roku wydano opinie do 7 projektów dotyczących miejscowych planów
zagospodarowania
przestrzennego
oraz
studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania przestrzennego gmin powiatu prudnickiego. Projekty te dotyczyły m.in.:
zmiany przeznaczenia terenów rolnych i leśnych na tereny:
 produkcyjno – składowe;
 pod zabudowę inwestycyjną, usługową, mieszkaniową;
 górnicze;
49
INFORMACJA PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W PRUDNIKU
O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU PRUDNICKIEGO W ROKU 2013
 lokalizacji farm wiatrowych.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Prudniku w 2013r. wydał 11 opinii, co do
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w
przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko, w 8 przypadkach uznano potrzebę sporządzenia takiego
raportu. Ponadto uzgodniono warunki realizacji dla 3 planowanych inwestycji.
Uzgodniono 9 dokumentacji projektowych .
Ponadto przeprowadzono 45 kontroli, w tym 26 kontroli końcowych obiektów w związku
z dopuszczeniem ich do użytkowania.
Państwowa Inspekcja Sanitarna sprawując zapobiegawczy nadzór sanitarny odgrywa
znaczącą rolę w ochronie zdrowia publicznego podejmując szereg zadań o charakterze
profilaktycznym, mających na celu możliwie największe ograniczenie wpływu działań
inwestycyjnych na zdrowie człowieka, między innymi poprzez :
 inspirowanie działań lokalnych organów administracji samorządowej np. : w zakresie
uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej czy gospodarki odpadami na danym
obszarze, wymagając przy uzgadnianiu planów zagospodarowania przestrzennego
odpowiedniego z punktu widzenia ochrony zdrowia zagospodarowania terenów,
 uzgadnianie dokumentacji projektowych tj. wymaganie od inwestorów już na etapie
planowania inwestycji spełnienia właściwych warunków sanitarno-higienicznych.
Działalność Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku
w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego, związana z procesem inwestycyjnym,
skutecznie zapobiegała nieprawidłowościom mającym wpływ na stan sanitarny powiatu
prudnickiego, tym samym przyczyniła się do powstawania obiektów budowlanych
o wyższym standardzie technicznym, zapewniającym właściwe warunki zdrowotne pobytu
mieszkańców i higieny środowiska.
50
INFORMACJA PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W PRUDNIKU
O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU PRUDNICKIEGO W ROKU 2013
VII. Działalność w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia
W zakresie Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej w 2013 roku w ramach
interwencji programowych realizowane były programy edukacyjne:
 „Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce” – w ramach,
którego realizowane są następujące programy profilaktyczne:
- „Czyste Powietrze Wokół Nas” – 15 przedszkoli,
- „Nie pal przy mnie, proszę” – 15 szkół podstawowych,
- „Znajdź właściwe rozwiązanie” – 16 szkół w tym 11 szkół podstawowych i 5
gimnazjalnych.
 Projekt „Odświeżamy nasze miasta TOB3CIT” – w ramach którego Straż Miejska
w Prudniku i Komenda Powiatowa Policji przesyłała kwartalne raporty prowadzonego
monitoringu przestrzegania ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania
tytoniu i wyrobów tytoniowych – z których wynika, że Straż Miejska w Prudniku wydała
(w czasie trwania projektu od IV kwartału 2011r do III kwartału 2013r.) 107 upomnień
i nałożyła 9 mandatów na łączną kwotę 500zł., Komenda Poniatowa Policji w Prudniku
skierowała jeden wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego Wydziału Karnego w Prudniku
o wykroczenie z Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i
wyrobów tytoniowych – art.13 ust. 1 pkt.2, nałożyła 1 mandat kredytowy w wysokości
100zł za nieprzestrzeganie zakazu sprzedaży wyrobów tytoniowych, w postaci papierosów
luzem bez opakowania oraz pouczyła 2 osoby za nieprzestrzeganie zakazu palenia
w miejscu niedozwolonym. Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej
w Prudniku w w/w okresie przeprowadzili 943 kontrole.
W 2013r w ramach działań edukacyjnych zorganizowano podczas Ogólnopolskich
Zawodów Łuczniczych o Puchar Gór Opawskich oraz podczas Rajdu Maluchów stoisko
profilaktyczne.
We wrześniu 2013r zakończona została realizacja projektu.
 „Moje dziecko idzie do szkoły” – 19 przedszkoli.
 „Trzymaj Formę!” – 15 szkół.
 „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu
i innych środków psychoaktywnych”.
Program był na etapie wdrażania. Przedstawiono prezentację programu podczas debaty
zorganizowanej przez Komendę Powiatową Policji w Prudniku. Zorganizowano stoisko
51
INFORMACJA PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W PRUDNIKU
O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU PRUDNICKIEGO W ROKU 2013
informujące o projekcie podczas Wystawy Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego
Pogranicza
Polsko
–
Czeskiego.
Zaproszono do udziału w programie szkoły
ponadgimnazjalne z terenu powiatu prudnickiego.
 „Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV” – skorzystano
z zaproszenia Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz Stowarzyszenia
S.A.P.R.A i uczestniczono w zorganizowanych działaniach edukacyjnych.
W trakcie roku przeprowadzono 52 wizytacje w placówkach nauczania i wychowania
w wyniku, których zauważono, że działania profilaktyczne podejmowane przez szkoły
realizowane były z większym lub mniejszym zaangażowaniem.
W ramach interwencji nieprogramowych oraz działań akcyjnych realizowano zadania
z zakresu:

Światowego Dnia Zdrowia –
w ramach którego została zamieszczona informacja
w miesięczniku „Życie Głogówka”,

Wojewódzkiej Kampanii pt. „Bezpieczne Wakacje” – przeprowadzono pogadanki
na zorganizowanym wypoczynku letnim,

Europejskiego Tygodnia Szczepień – zorganizowano w PCPR spotkanie profilaktyczne
pt.”Czy warto się szczepić?”- dla rodziców ze szkoły rodzenia,

Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach – zorganizowano w Przychodni Optima
w Prudniku wystawę plakatów,

Metanolu, profilaktyki nowotworowej i profilaktyki uzależnień – prowadzona była
dystrybucja materiałów edukacyjnych, rozesłano pisma informujące oraz zamieszczono
informacje na stronie internetowej PSSE i przekazano do prasy lokalnej.
Inne działania podejmowane w ramach promocji i profilaktyki zdrowotnej to rozdawnictwo
materiałów edukacyjnych tematycznych do placówek oświatowo – wychowawczych, ZOZ,
zakładów pracy oraz udział i wsparcie ze strony Powiatowej Stacji Sanitarno –
Epidemiologicznej w Prudniku w działaniach lokalnych:
 Gminnym Sejmiku Uczniowskim Szkół Podstawowych zorganizowanym przez
Publiczną Szkołę Podstawową Nr 1 w Prudniku,
 Spotkaniu edukacyjnym zorganizowanym dla rodziców w Publicznym Przedszkolu
Nr 4 w Prudniku,
52
INFORMACJA PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W PRUDNIKU
O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU PRUDNICKIEGO W ROKU 2013
Nauczyciele realizujący programy edukacyjne zgłaszają potrzebę dodatkowych
pomocy dydaktycznych, które uatrakcyjniłyby
i wzmocniły podejmowane działania
programowe.
W działaniach lokalnych poruszane zagadnienia zdrowotne odgrywają bardzo ważną rolę
zwiększają świadomość jednostki i ogółu społeczeństwa.
Tematyka podejmowanych działań Sekcji Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej
wynikała z wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego do planowania działalności
Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz celów Narodowego Programu Zdrowia, kierunków
działań Światowej Organizacji Zdrowia, a także z aktualnej sytuacji epidemiologicznej
w Polsce oraz problemów i potrzeb zdrowotnych występujących w środowisku lokalnym.
53
INFORMACJA PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W PRUDNIKU
O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU PRUDNICKIEGO W ROKU 2013
VIII. Podsumowanie
Podsumowując należy stwierdzić, że w porównaniu z rokiem 2012 stan sanitarny
powiatu prudnickiego nie uległ istotnym zmianom. Systematyczny nadzór nad obiektami oraz
analiza sprawozdań z badań pobranych próbek pozwoliły na ujawnienie nieprawidłowości i
zagrożeń oraz w efekcie na ich likwidację.
Informację Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku o stanie
bezpieczeństwa sanitarnego powiatu prudnickiego w roku 2013 umieszczono na stronie
internetowej
Powiatowej
Stacji
Sanitarno
www.psseprudnik.pis.gov.pl
54
-
Epidemiologicznej
w
Prudniku:
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards