Zamówienie ZP

advertisement
Kraków, 2016-05-31
AQ.ZP.60.2016
ZAMOWIENIE ZP-60/2016
Dostawa dwóch pojazdów typu furgon w policyjnej wersji nieoznakowanej, Nr sprawy: ZP-60/2016
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania cenowego, na podstawie art. 25 ust.. 2 ustawy z dnia 18 marca
2016 r. roku „o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża
Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016” – zwaną dalej ustawą (j.t
- Dz. U. z 2016 r. poz. 393.)
I.
Informacje ogólne:
1. Ofertę należy przesłać do dnia 06.06.2016 r. do godziny 13.00 w następujący sposób:
1) pocztą elektroniczną na email: [email protected]
lub
2) faksem na numer: 012/61-54-887
lub
3) pisemnie na adres: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie Wydział ds. Zamówień
Publicznych i Funduszy Pomocowych, 31-571 Kraków, ul. Mogilska 109
2. Okres związania ofertą: 30 dni.
3. Ofertę należy sporządzić zgodnie z załącznikiem do niniejszego zapytania (Zał. Nr 1 Formularz
Ofertowy.)
4. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w załączniku nr 2 do niniejszego
zapytania pn. „Specyfikacja techniczna”
5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł umowę na zasadach określonych w projekcie
umowy (załącznik Nr 3)
6. Zapłata za realizację zamówienia zostanie dokonana przelewem bankowym, w terminie do 30 dni
kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiającego oryginału prawidłowo wystawionej
faktury z numerem konta bankowego Wykonawcy.
UWAGA! Zamawiający zastrzega sobie wybór oferty, która będzie gwarantowała wydatkowanie środków
w sposób celowy, oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych
nakładów.
II.
Określenie przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
a) Zadanie 1 - pojazdu typu furgon, kategorii N1 przystosowanego do przewozu 3 osób oraz ładunku, o
dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) nie mniejszej niż 3 000 kg
b) Zadanie 2 - pojazdu typu furgon, kategorii N1 przystosowanego do przewozu 6 osób oraz ładunku, o
dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) nie mniejszej niż 3 000 kg
2. UWAGA! Zamawiający przewiduje prawo opcji dla niniejszego zamówienia. Prawem opcji objęte jest
wykonanie sygnalizacji uprzywilejowania w ruchu (w obu zadaniach), zgodnie z wymaganiami
określonymi w specyfikacji technicznej. O ewentualnym skorzystaniu z prawa opcji wybrany wykonawca
zostanie powiadomiony przed zawarciem umowy.
3. Wykonawca dostarczy samochody do magazynu Zamawiającego w Krakowie, ul. Mogilska 109. Koszty
transportu ponosi Wykonawca.
4. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na dostarczone pojazdy zgodnie z danymi zawartymi w
załączniku nr 2 do SIWZ, jednak nie krótszej niż gwarancja producenta.
Strona 1 z 5
5. Naprawy w ramach gwarancji realizowane będą w autoryzowanych stacjach obsługi. Zamawiający
wymaga wskazania przez Wykonawcę co najmniej jednej autoryzowanej stacji obsługi pojazdu na
terenie miasta Krakowa.
6. Do pojazdu Wykonawca musi dołączyć w języku polskim następujące dokumenty :
a) książkę gwarancyjną,
b) wykaz wyposażenia,
c) instrukcję obsługi pojazdu bazowego
d) kartę pojazdu,
e) książkę przeglądów serwisowych,
f) świadectwo zgodności WE pojazdu bazowego wraz z oświadczeniem producenta/importera
potwierdzającym dane pojazdu nie znajdujące się w świadectwie zgodności, a niezbędne do
zarejestrowania pojazdu,
g) dokument potwierdzający przeprowadzenie pierwszego badania technicznego pojazdu
uprzywilejowanego przed pierwszą rejestracją, zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu
drogowym, dokumenty określone w specyfikacji technicznej - w przypadku zamówienia z
opcjonalnym wyposażeniem.
h) dokumenty określone w specyfikacji technicznej
7. Wykonawca musi dołączyć do oferty następujące dokumenty:
a) w celu potwierdzenia, iż oferowany pojazd bazowy odpowiada wymaganiom technicznym
określonym przez Zamawiającego szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w formie
oficjalnego katalogu (w języku polskim) producenta /importera pojazdu, zawierającego dane
techniczne oraz wyposażenie pojazdu bazowego (należy zaznaczyć poszczególne dane).
b) świadectwo zgodności WE pojazdu bazowego wraz z oświadczeniem producenta/importera
potwierdzającym dane pojazdu nie znajdujące się w świadectwie zgodności, a niezbędne do
zarejestrowania pojazdu
III.
Termin wykonania zamówienia.
Termin realizacji umowy: najpóźniej do dnia 15.07.2016 r.
IV.
Osoba do kontaktu:
Marcin Gumiela tel. 12 61-54-860, email: [email protected]
Strona 2 z 5
Załącznik Nr 1
Nr Sprawy: ZP-60/2016
……………………………………………………………………….
..………..……………………………………………..
pieczęć firmowa Wykonawcy
miejscowość, data
Do:
Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
ul. Mogilska 109
31-571 Kraków
FORMULARZ OFERTOWY
………………………………………………………………………………….……………………………………………
…………………………………………………………………………………………..…………………………………
pełna nazwa Wykonawcy
………………………………………………………….…………………………………………………………………
………………………………………………….……………………………………………………………………………
dokładny adres Wykonawcy
REGON: ………………..…………………………
NIP:
………………………………………
Internet: http://.…………… ………………………
e-mail: ………………………………………
numer kierunkowy: ….……………………………
tel.
…………………………………
fax. ……..…………………………………
Nawiązując do ogłoszenia o na dostawę dwóch pojazdów typu furgon w policyjnej wersji nieoznakowanej,
Nr sprawy: ZP-60/2016 oferujemy wykonanie przedmiotowego zamówienia, zgodnie z wymaganiami
Zamawiającego za cenę:
Zadanie nr 1 - pojazd typu furgon, kategorii N1 przystosowanego do przewozu 3 osób oraz ładunku, o
dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) nie mniejszej niż 3 000 kg
Marka, typ, wariant, wersja, nazwa handlowa oferowanego
samochodu (należy wpisać zgodnie z nazewnictwem w
świadectwie homologacji pojazdu)
Ilość
[szt.]
Cena pojazdu
netto
Podatek
Wartość brutto
VAT
[zł]
[zł]
1
Wyposażenie opcjonalne pojazdu
Sygnalizacja uprzywilejowania w ruchu spełniająca wymagania „Specyfikacji technicznej”
RAZEM (wszystkie elementy)
Strona 3 z 5
Załącznik Nr 1
Nr Sprawy: ZP-60/2016
Oświadczamy, iż:
Na oferowany pojazd bazowy udzielamy gwarancji:
Gwarancja na
Liczba miesięcy udzielonej gwarancji*
Podzespoły mechaniczne, elektryczne i
elektroniczne
24/…..
Powłoka lakiernicza
24/…..
Perforacja elementów nadwozia
72/…..
Sygnalizacja uprzywilejowania ruchu (urządzenia
sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej).
24/…..
Zadanie nr 2 - pojazd typu furgon, kategorii N1 przystosowanego do przewozu 6 osób oraz ładunku, o
dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) nie mniejszej niż 3 000 kg
Marka, typ, wariant, wersja, nazwa handlowa oferowanego
samochodu (należy wpisać zgodnie z nazewnictwem w
świadectwie homologacji pojazdu)
Ilość
[szt.]
Cena pojazdu
netto
Podatek
Wartość brutto
VAT
[zł]
[zł]
1
Wyposażenie opcjonalne pojazdu
Sygnalizacja uprzywilejowania w ruchu spełniająca wymagania „Specyfikacji technicznej”
RAZEM (wszystkie elementy)
Oświadczamy, iż:
Na oferowany pojazd bazowy udzielamy gwarancji:
Gwarancja na
Liczba miesięcy udzielonej gwarancji*
Podzespoły mechaniczne, elektryczne i
elektroniczne
24/…..
Powłoka lakiernicza
24/…..
Perforacja elementów nadwozia
72/…..
Sygnalizacja uprzywilejowania ruchu (urządzenia
sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej).
24/…..
Strona 4 z 5
Załącznik Nr 1
Nr Sprawy: ZP-60/2016
Osoba do kontaktu: ………………………………….…………… tel. ……………………………………..………………..
Email: …………………………………………………………………
Miejscowość i data: ………………………………..
………………………………………………
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy
Strona 5 z 5
Download