„PROGRESSUS - projekt obywatelskiego wsparcia tworzenia/zmian

advertisement
2016;2(4): 162
e-ISSN 2450-1670
Volume 2
Issue 4
Medical & Health
Sciences Review
www.mhsr.pl
www.mhsr.pl
„PROGRESSUS - projekt obywatelskiego wsparcia
tworzenia/zmian lokalnych polityk senioralnych
wobec osób 60+ realizowanych na obszarze Metropolii
Szczecińskiej” – założenia i rezultaty
Monika Paszkiewicz1, Tomasz Osman2
1
2
Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
Instytut Rozwoju Nauk o Zdrowiu i Usług Medycznych „Pro Longa Vita”
WPROWADZENIE Zjawisko starzenia się społeczeństwa dotyczy zarówno Polski, jak i innych państw europejskich. Wynika
ono między innymi z faktu wkraczania w wiek podeszły osób urodzonych w czasie powojennego wyżu demograficznego,
wydłużenia życia, oraz znacznego obniżenia liczby nowych urodzeń [1]. W 2010 roku liczebność populacji osób
w wieku 65+ wynosiła w Polsce 5,1 mln (13% populacji ogólnej), natomiast w roku 2035 liczba osób w wieku 65+ wzrośnie
do 8,35 mln i będzie stanowiła 23% populacji ogólnej [2].
CELE Celem projektu był wzrost zaangażowania obywateli poprzez wsparcie przez nich działań lokalnych instytucji
publicznych, społecznych i gospodarczych z terenu metropolii szczecińskiej poprzez opracowanie ekspertyzy i rekomendacji
do tworzenia, zmian czy usprawnień działań i polityk publicznych wobec osób 60+.
METODOLOGIA Badania zostały przeprowadzone na terenie metropolii szczecińskiej rozumianej, jako miasto Szczecin
oraz powiaty ościenne (policki, goleniowski, stargardzki, pyrzycki, gryfiński) zamieszkałej przez ok. 809 tys. mieszkańców
[3]. W badaniach wykorzystano metodę RPAR (Rapid Policy Assessment and Response), zgodnie z którą kolejnymi etapami
procesu badawczego było: powołanie Gremium Doradczego, analiza Desk Research, spotkania grup fokusowych oraz
opracowanie raportu końcowego. Proces badawczy był nadzorowany przez prof. dr hab. Beatę Karakiewicz.
REZULTATY Głównym rezultatem projektu było powstanie Raportu Końcowego pt. „Identyfikacja czynników społecznych,
ekonomicznych, zdrowotnych warunkujących kształt lokalnych polityk senioralnych na terenie metropolii szczecińskiej
w profilaktyce wykluczenia osób 60+ na lata 2016-2025”, którego upowszechnienie wśród instytucji publicznych, społecznych
i gospodarczych obszaru metropolii szczecińskiej pozwoli na prowadzenie przez nie skuteczniejszych działań/lokalnych
polityk publicznych wobec osób 60+.
WNIOSKI Obecna sytuacja demograficzna warunkuje konieczność tworzenia centralnych, jak i regionalnych polityk
senioralnych poszukujących systemowych rozwiązań, zmierzających m.in. do: wydłużania aktywności społeczno-zawodowej,
poprawy jakości i komfortu życia, jak również poprawy stanu zdrowia społeczeństwa.
ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
PIŚMIENNICTWO
1. Bonneux L., Van Der Gaag N., Bijwaard G., Mot E., Willemé P.: Demographic epidemiologic projections of long-term
care needs in selected European countries: Germany, Spain, the Netherlands and Poland. ENEPRI Policy Brief no. 8,
February 2012.
2. Gierczyński J.: Prawo i polityka zdrowotna wobec ludzi w starszym wieku – sytuacja w UE i Polsce, 2014.
3. Rocznik statystyczny Województwa Zachodniopomorskiego 2015.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards