wychowanie do życia w rodzinie kl. i

advertisement
ROZKŁAD MATERIAŁU
WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE KL. I
rok szkolny 2012/2013
Temat
1. Komunikacja
2. Rozwiązujemy
konflikty
3. O sprawną
komunikację w
rodzinie.
Konflikty
międzypokolenio
we
Cele i zadania
1. Uczeń wie na jakich zasadach opiera się
komunikacja międzyludzka
2. Uczeń potrafi prawidłowo się
komunikować
3. Uczeń jest świadom znaczenia właściwej
komunikacji w rozwiązywaniu konfliktów
1. Uczeń zna techniki rozwiązywania
konfliktów
2. potrafi podjąć działania w celu
rozwiązania konfliktu
3. Uczeń jest świadom, iż jedynie
wybierając właściwe sposoby i przybierając
odpowiednie postawy można zażegnać
konflikt
1. Uczeń potrafi podjąć działania
usprawniające komunikacje w rodzinie,
stosować zasady aktywnego słuchania
2. Ma świadomość istnienia potrzebę
pielęgnacji więzi rodzinnych
3.Uczeń wie, że rodzina stanowi oparcie i
daje poczucie bezpieczeństwa; jak unikać
„konfliktu pokoleń”; na czym polega jego
udział w budowaniu prawidłowych relacji
rodzinnych
4. uczeń potrafi określić przyczyny
konfliktów pomiędzy rodzicami a dziećmi;
przewidywać sytuacje, które mogą
doprowadzić do konfliktów
4.Uczeń jest świadom, że ponosi skutki
swoich błędów; powinien budować
przyjaźń z rodzicami; będąc
odpowiedzialny rodzice będą mili do niego
większe zaufanie
Treści
1. Nadawca i odbiorca w komunikacji
2. równica między komunikatem
pośrednim a bezpośrednim
3. Zasady prawidłowej komunikacji
4. Komunikat werbalny i niewerbalny
Metody i formy pracy z uczniem
Drama; burza mózgów, praca w
grupie
1. Sposoby postępowania w sytuacjach
konfliktowych: rywalizacja, uleganie,
wspólne rozwiązywanie problemu,
unikanie konfliktu, postawa
kompromisowa
2. Co zrobić by negocjacje były
skuteczne: opanować emocje,
odpowiednio argumentować. Nie
oceniać rozmówcy, proponować wiele
rozwiązań, być elastycznym
1.Dom rodzinny szkołą właściwej
komunikacji (odpowiedzialność za
słowo; rola gestów i tonu wypowiedzi;
rola czasu poświeconego na rozmowę)
Zasady dobrej komunikacji w rodzinie
Miłość rodziców, troska o dzieci i
życiowe doświadczenie dorosłych –
wartości, które warto wziąć pod uwagę
2. Tempo życia i rozwoju
cywilizacyjnego pogłębia różnice
międzypokoleniowe
3. potrzeba uczenia się rozwiązywania
konfliktów
4. Pozytywne(wzmacniające więzi) i
negatywne (osłabiające więzi) sposoby
rozwiązywania konfliktów
Burza mózgów, drama, praca w grupie Uczeń:
- uczeń potrafi stosować różne techniki
rozwiązywania konfliktu tak by były
skuteczne w danej sytuacji
- rozumie, iż odpowiednia postawa dwóch
stron konfliktu daje szanse na jego
rozwiazanie
1
Drama; burza mózgów „Co to znaczy
porozumiewać się”; praca w grupie z
podręcznikiem „Wędrując ku
dorosłości” s. 20-21; praca w grupie:
rozsypanki wyrazowe
Pogadanka nt:” Jak sądzicie dlaczego
od 3,5tys. lat nie posunęliśmy się ani o
krok do przodu i dziś także nieobce
nam jest zjawisko konfliktu
pokoleń?”; „W czym się ten konflikt
przejawia”, „Czy są aspekty
pozytywne tego zjawiska?”
Praca w grupach – przyczyny
konfliktów rodzice – dzieci; drama –
rozwiązywanie sytuacji konfliktowych
Osiągnięcia
Uczeń:
- jest świadom, iż dzięki stosowaniu zasad
prawidłowej komunikacji będzie dobrze
zrozumiany zarówno jako nadawca jak i
odbiorca
Uczeń:
- przyjmuje do wiadomości fakt, że częstą
przyczyną konfliktów w domu jest
nadopiekuńczość rodziców lub nadmiernie
wybujałe oczekiwania nastolatków
- rozumie wysiłki rodziców, którzy pragną
jego dobra
- będzie się starał opanować gestykulację,
mimikę i powściągnąć komentarze słowne,
które zaogniają konflikty
- wie, że wzmacnianie więzi rodzinnej
następuje przez rozwijanie poczucia
bezpieczeństwa, akceptację, zaufanie,
budowanie świata wartości, właściwą
komunikację i odpowiednie decyzje
Temat
Cele i zadania
4. Moje potrzeby i 1. uczeń zna „piramidę potrzeb” człowieka
uczucia
wg E.Sujak, rodzaje uczuć w systemie
hierarchicznym
2. Uczeń potrafi nazywać swoje potrzeby i
uczucia i wypowiadać je poprzez
komunikat „JA”; systematyzować swoje
potrzeby
5.Rodzina
niepełna.
Poradnictwo
młodzieżowe i
rodzinne
6.Przejawy
dojrzewania
biologicznego
dziewcząt
chłopców
Metody i formy pracy z uczniem
Pogadanka nt. potrzeb człowieka;
rozmowa nauczająca „Czego
człowiek boi się najczęściej, co go
niepokoi?”; miniwykład nt.
skutków długotrwałych leków dla
psychiki człowieka; pantomima –
rozpoznawanie uczuć; praca w
parach – ćw. Zamiana
komunikatów TY na JA
Pogadanka „przyczyny
powstawania rodzin niepełnych”;
Praca w grupach – metaplan „jak
przezwyciężyć trudne sytuacje, gdy
rodzina jest niepełna?”;
Mapa pamięci „Etapy porady” –
podręcznik s 214-215;
Ćw. Odszukanie adresów
„pomocowych” w podręczniku,
Internecie, w prasie
1. Zapoznanie uczniów z hormonalną
1. Hormonalna regulacja treści
Podręcznik „Wędrując ku
regulacją procesów rozrodczych kobiety i
rozrodczych
dorosłości” s. 48-51, s. 19
mężczyzny
2. Charakterystyczne zmiany zachodzące pogadanka
i 2. Charakterystyczne zmiany zachodzące w w organizmie dziewczyny i chłopaka w
ziele kobiety i mężczyzny
okresie pokwitania
7.8.Problemy
okresu
dojrzewania
(podział na grupy)
1. Powody sytuacji, w których rodzina staje
się niepełna
2.uczeń potrafi wzmacniać siebie i więzi
rodzinne, mimo iż żyje w rodzinie niepełnej
3. Świadomość pracy nad sobą by
opanować stres i wzmocnić
samoświadomość
4. Konieczność zwrócenia się do
specjalistów w sytuacjach trudnych
Treści
1. Potrzeby człowieka: elementarne,
wyższe, najwyższe (piramida potrzeb wg
E. Sujak
2. Rozróżnia rodzaje uczuć swoich i
innych ludzi
3. Obawy i leki, które utrudniają działanie
i burzą poczucie bezpieczeństwa
4. Możliwość pomocy: poradnictwo
młodzieżowe, telefony zaufania
1. Uczeń poznaje typowe problemy i
trudności okresu dojrzewania u dziewcząt i
chłopców; zagrożenia okresu dojrzewania
wynikające z ich nieświadomości;
problemy z którymi należy udać się do
specjalisty
2. Uczeń potrafi znaleźć sposoby radzenia
sobie z trudnościami występującymi w
okresie dojrzewania; pozbyć się obaw co do
prawidłowości rozwoju i funkcjonowania
swojego organizmu
1. Powody powstawania rodzin niepełnych
2. Problemy emigracji zarobkowej,
eurosierodztwa
3. Sytuacja dzieci, które nie mają wpływu
na decyzje rodziców
4. Budowanie czynników ochronnych gdy
rodzina jest niepełna
5. informacje o sposobach dotarcia do
odpowiednich placówek i specjalistów
1. Typowe problemy dziewcząt i chłopców
w okresie dojrzewania kłopoty z
akceptacją swojego wyglądu, anoreksja i
bulimia, głód „Miłości”, bezkrytyczne
uleganie modzie, napięcie seksualne,
masturbacja, frustracje i agresja, konflikt
pokoleń, brak uznania dla autorytetów,
fałszywe pojecie wolności
2. poszukiwanie możliwych rozwiązań i
dróg wyjścia z trudnych sytuacji
3. Poradnie i telefony zaufania gdzie
nastolatki mogą znaleźć pomoc i poradę
2
Pogadanka nt. najczęstszych
problemów związanych z okresem
dojrzewania u chłopców i
dziewcząt; Rozmowa nauczająca Jakie są przyczyny powstawania
zaburzeń; stworzenie listy
specjalistów, którzy mogą udzielić
pomocy
Osiągnięcia
Uczeń:
- jest świadom potrzeby wyrażania uczuć i
formowania postawy otwartości i zaufania
do osób najbliższych
- potrafi określić swoje potrzeby i uczucia
oraz wie jaka jest ich przyczyna
Uczeń:
- zaaprobuje pogląd, że trwałość
małżeństwa – to konieczny wysiłek dwojga
kochających się ludzi
- potrafi odnaleźć adresy specjalistów, do
których może zwrócić się o pomoc
- rozumie przyczyny powstawania rodzin
niepełnych
Uczeń:
- wie jak dbać o własną higienę i zdrowie w
okresie dojrzewania
- uświadomi sobie celowość zmian
zachodzących w jego organizmie i
zaakceptuje je w perspektywie przyszłego
macierzyństwa i ojcostwa
- zrozumie, że każdy organizm ma swój
„program” dojrzewania
Uczeń:
- wie gdzie zgłosić się o poradę/pomoc do
specjalisty
- wie czym jest odpowiedzialność za siebie
(swoja seksualność) i za drugą osobę
- rozumie, że przeżywane trudności są
typowe dla okresu dojrzewania i są
przejściowe
Temat
9.Kobiecość i
męskość. Rozwój
psychoseksualny
człowieka.
Cele i zadania
1.Uczeń zna biologiczna determinację płci,
klasyfikacje płci w wymiarze biologicznym
i psychospołecznym; funkcje płciowości;
znaczenia okresu dzieciństwa i miłości
rodzicielskiej dla identyfikacji z własną
płcią
2. Uczeń potrafi utożsamić się z własną
płcią; określić czym jest kobiecość, czym
jest męskość
3.
Treści
1. Biologiczna determinacja płci i
klasyfikacja na płeć: chromosomalną,
hormonalną, genitalną, somatyczną,
psychiczną i społeczną
2. Funkcje płciowości: podmiotowa,
więziotwórcza, znaczeniowa i
prokreacyjna
3. Rozwój psychoseksulany dziewcząt i
chłopców
4. Ojciec i matka jako wzorce kobiecości i
męskości dla swoich dzieci
5. Wpływ środowiska rodzinnego na
umiejętność komunikowania uczuć
6. Znaczenie wychowania seksualnego w
rodzinie
Metody i formy pracy z uczniem
Pogadanka wprowadzająca
„Zrozumieć ludzką płciowość”;
Praca z podręcznikiem „Wędrując
ku dorosłości"
Osiągnięcia
1. Uczeń uświadamia sobie potrzebę
akceptacji własnej płciowości
2. Znaczenie więzi emocjonalnych:
przyjaźni, miłości
10. Kryteria
dojrzałości
1. Uczeń zna płaszczyzny funkcjonowania
człowieka; istotę przemian zachodzących w
okresie dojrzewania
2. Uczeń potrafi opisać złożoność procesu
dojrzewania i trudności związane z
rozwojem poszczególnych płaszczyzn
osobowości
3. Uczeń uświadamia sobie pragnienie
dążenia do rozwoju w płaszczyznach, w
których możemy doskonalić się
1. Złożoność człowieka: zmysły, uczucia.
Intelekt (rozum), wola i duchowość
2. Kryteria dojrzałości biologicznej,
psychicznej, intelektualnej, moralnej,
duchowej, społecznej i prawnej
3. Samowychowanie jako niezbędny
element osiągania dojrzałości w
powyższych płaszczyznach
Uczeń:
- rozumie różnicę miedzy różnymi sferami
dojrzałości
- akceptuje kryteria dojrzałości
biologicznej, psychicznej, duchowej
- akceptuje konieczność samowychowania
w osiąganiu dojrzałości
11. Skąd się
wziąłem?
1. Uczeń wie w jaki sposób dochodzi do
poczęcia
2. Uczeń potrafi przedstawić rozwój
dziecka w okresie prenatalnym
1. Proces zapłodnienia
2. Jak przebiega ciąża
3. Poród
Miniwykład wprowadzający:
„płaszczyzny człowieczeństwa”
Pogadanka „wybór miedzy dobrem
a złem czyli o trudach
człowieczeństwa”
Praca w grupach z podręcznikiem
(s.46-59)– tworzenie mapy
mentalnej każda grupa opracowują
inne kryterium dojrzewania
Podsumowanie – człowieka należy
traktować holisycznie(integralnie)
Emisja filmu „Skąd się wziąłem?”
- rozmowa nauczająca nt.
informacji zawartych w filmie
12. Asertywność
1. Uczeń wie jakie zadania nazywamy
asertywnymi i jakie korzyści wynikają z
takich zachowań
2. Uczeń potrafi scharakteryzować
zachowanie asertywne i zastosować je w
życiu
3. Uczeń uświadamia sobie korzyści jakie
daje mu wykorzystywanie asertywności w
życiu codziennym
1. Omówienie pojęć: asertywność,
Burza mózgów, praca
zachowania uległe, zachowanie agresywne indywidualna, praca w grupach,
2. Cechy charakterystyczne tych trzech
scenki
typów zachowań i jakie są ich
konsekwencje
3. pozytywne efekty zachowań
asertywnych w życiu codziennym
3
Uczeń:
- rozumie proces zapłodnienia i rozwoju
dziecka w okresie prenatalnym
- uświadamia sobie, że poczęcie dziecka
jest procesem skomplikowanym, ale
jednocześnie „cudem narodzin”
Uczeń:
- potrafi przyjąć postawę asertywną i
wykorzystać ją w osiągnięciu celu
- jest świadom, że asertywność to nie tylko
umiejętność mówienia „NIE”, ale również
przeforsowania swojego np. pomysłu w
taki sposób by druga osoba nie została tym
dotknięta
Temat
13,14. Presja
seksualna.
Przedwczesna
inicjacja
seksualna (lekcja
z podziałem na
grupy)
Cele i zadania
1. Uczeń pozna przejawy ludzkiej
płciowości: napięcie seksualne, podniecenie
seksualne, działanie seksualne; odmienne
trudności przezywania przez chłopca i
dziewczynę w związku z dojrzewaniem
płciowym; sytuacje, w których może dojść
do presji seksualnej
2. Uczeń potrafi wskazać sytuacje, wtóre
sprzyjają presji seksualnej i inicjacji
seksualnej
3.Uczeń pozna: zagrożenia wynikające z
przedwczesnej inicjacji seksualnej
4. Uczeń potrafi: uświadomić sobie na
czym polega dojrzałość i gotowość do
podjęcia współżycia seksualnego;
powiedzieć „nie” gdy chłopak namawia, w
sytuacji podniecenia seksualnego
Treści
1. Płciowość człowieka i jej przejawy:
napięcie seksualne, podniecenie i działanie
seksualne
2. Trudności przeżywane w związku z
dojrzewaniem płciowym (chłopiec
panowanie nad popędem seksualnym,
dziewczyna; panowanie nad emocjami)
3. Sytuacje. W których może dojść do
wymuszenia współżycia seksualnego
4. Mylące sygnały wysyłane świadomie
lub nie przez dziewczyny do chłopaków
jako zachęta do współżycia
5. Moda na dyskotekowy seks i
zachowania nałogowe
7. Jak dziewczyna powinna się
pzeciwstawić presji seksualnej wywieranej
przez chłopaka
8. Kwestia odpowiedzialności za siebie,
swoją dziewczynę i ewentualnie dziecko
9. zagrożenia towarzyszące przedwczesnej
inicjacji seksualnej:
- utrwalenie się zbyt płytkiego
przezywania sfery seksualnej
- związki nastolatków są zazwyczaj
nietrwałe dlatego rozstania (kiedy
następują) są bolesne
- chłopcom towarzyszy poczucie winy, że
wyrządzili dziewczynie krzywdę
- nierzadko obojgu ciążą wyrzuty sumienia
- ryzyko z niemożnościa sprostania w tym
wieku obowiązkom matki/ojca
- możliwość zakażenia się HIV i innymi
chorobami wenerycznymi
4
Metody i formy pracy z uczniem
Wykład nt. możliwość świadomego
kierowania swoimi emocjami i
popędem seksualnym
Analiza zjawisk: presji seksualnej,
dyskotekowego seksu, mylących
sygnałów, zachowania nałogowe i
aktywności seksualnej;
Ćw. – „obalamy mity, czyli jak
możemy się przeciwstawić presji
seksualnej”
Pogadanka nt. Częstych ciąż
wśród nastolatek;
Rozmowa nauczająca nt. inicjacji
seksualnej, argumentów natury
psychicznej, emocjonalnej,
moralnej i zdrowotnej za inicjacją
w małżeństwie;
Wykład nt zasad zawiązanych z
popędem seksualnym: zasada
pierwszych połączeń, zasada
znużenia, zasada dominacji, zasada
generalizacji;
Praca w grupie z podręcznikiem
(s.195-1980
Osiągnięcia
1. Niekontrolowane sytuacje mogą
prowadzić do presji seksualnej
2. Uczeń jest świadom, iż należy zachować
ostrożność w doborze znajomych oraz
unikać sytuacji, w których może dojść do
wykorzystania seksualnego (alkohol,
narkotyki, pigułka gwałtu itp.)
Uczeń uświadamia sobie, że:
1. lekkomyślnie podjęta decyzja o
rozpoczęciu współżycia seksualnego może
zaważyć na całym życiu
2. swoimi wyborami i postawą
wzmacniamy zaufanie rodziców lub je
utracimy
3. warto podejmować wysiłek wyciszenia
bodźców, które powodują podniecenie
seksualne
4. najwłaściwszym miejscem inicjacji
seksualnej jest małżeństwo
Temat
Cele i zadania
Treści
Metody i formy pracy z uczniem
15. Koleżeństwo a 1. Uczeń zna wartości budujące i
przyjaźń
rozwijające koleżeństwo; kryteria na jakie
powinien zwrócić uwagę przy doborze
kolegów i koleżanek; zagrożenia
wynikające ze „złego” nacisku otoczenia;
czynniki zewnętrzne i wewnętrzne, które
sprzyjają uzależnieniom
2. Uczeń potrafi wymienić cechy dobrego i
złego kolegi; odmówić uczestnictwa w
sytuacji, która prowadzi do uzależniania;
przewidzieć jakie zagrożenia mogą wiązać
się z uzależnieniem
1. Dojrzewanie osobowości nastolatka
przez dobre przeżywanie koleżeństwa
2. Więzi koleżeńskie szkołą życia i
przygotowaniem do przeżywania przyjaźni
i miłości
3. Prawidłowe relacje w koleżeńskie a „złe
znajomości”
4. Odpowiedzialność za wybór kolegów i
koleżanek
5. Umiejętność odmawiania
6. Zdrowie człowieka a używki
16. Czas wolny – 1. Uczeń zna symptomy uzależnienia od
co zrobić by nam Internetu, TV i gier komputerowych; jak
służył?
działa reklama
2. Uczeń potrafi wskazać sposoby
spędzania wolnego czasu – kulturalnego i
zdrowego; zauważyć symptomy
uzależnienia od TV, gier
3. Konieczność wytyczenia celów
życiowych i konsekwentnego do nich
dążenia
1. Odpoczynek bierny i czynny
2. Media w naszym życiu
3. Krytycyzm w odbiorze treści
promowanych przez media
4. problem uzależnienia od gier
komputerowych, Internetu i TV
5. Symptomy uzależnienia i szukanie dróg
wyjścia
6. Wpływ reklamy oraz lansowanej mody
na wybory i decyzje człowieka
7. Wytyczenie celów życiowych i
priorytetów oraz konsekwentne dążenie do
ich osiągnięcia
5
Pogadanka „koleżeństwo jako
swoista więź międzyludzka”
Praca w grupach „dobry i zły
kolega”; ćw. „uczymy się
odmawiać”’ praca w grupach z
materiałem ksero – ćw. Dot.
uzależnień
Praca indywidualna z
tygodniowym czasem wolnym –
jak uczniowie go spędzają
Praca w grupach – jakie sposoby
spędzania wolnego czasu służą
wzbogacaniu osobowości,
zdobywaniu umiejętności i
sprawności; które są wyłącznie
rozrywka a które są destrukcyjne;
rozmowa nauczająca –
uzależnienie od komputera, TV
Osiągnięcia
1. Uczeń wie, że dobre koleżeństwo
umożliwia przezywanie głębszych więzi
2. Konieczność wypracowani asertywnych
zachowań by nie ulegać naciskom grupy
3. Uczeń jest świadom, że jego przyszłość i
zdrowie zależy od obecnych wyborów
Uczeń:
- potrafi krytycznie spojrzeć na to co
oferują reklamy, prasa młodzieżowa
- potrafi zrezygnować z programów i prasy
promujących „niska kulturę’
Download