Czy znamy naszego Ojca - Oaza

advertisement
Konspekt czasu dla wspólnoty
TEMAT:
Czy znamy naszego Ojca?
(osoba ojca Franciszka Blachnickiego)
Cel ogólny:
- cel dydaktyczny – uczestniczy znają kluczowe wydarzenia z życia ojca Franciszka
- cel wychowawczy – uczestnicy znają postawy życiowe ojca Franciszka, które mają się stać dla
nich wzorem do naśladowania
WSPÓLNOTA:
- uczestnicy szkoły animatora lub inni znający dość dobrze Ruch Światło-Życie i osobę ks.
Blachnickiego, ilość osób 30-40.
METODY:
- podział na grupy – np. metoda atomy-molekuły
- quiz wiedzowy
metoda dramowa – „kartka z pamiętnika”
- refleksja
POTRZEBNE POMOCE:
- pytania do quizu
- czyste kartki, przybory do pisania
- tablica do zapisania wyników, lub inny sposób pokazywania punktów
- stoper
- drobne nagrody
- teksty źródłowe informujące o wydarzeniach z życia ks. Franciszka
- można przygotować muzykę refleksyjną, zdjęcie ks. Blachnickiego dla wprowadzenia klimatu
- ewentualne nagranie fragmentu wypowiedzi ks. Blachnickiego lub fragment tekstu na
podsumowanie
CZAS:
-
wprowadzenie, podział na grupy ok. 5-6 min.
Quiz ok. 20 min.
Praca z tekstem ok. 8 min.
Refleksja ok. 8 min.
W SUMIE OKOŁO 45 MINUT
PRZEBIEG ZAJĘĆ:
I.
-
Wprowadzenie
metoda „Atomy – molekuły” – wszyscy chodzą dowolnie po sali przy muzyce (atomy), gdy
muzyka gaśnie prowadzący podaje liczbę atomów z której mają składać się molekuły – w taki
grupki łączą się uczestnicy. Po 3 krotnym powtórzeniu podajemy liczbę osób, która ma być w
grupach, w tak stworzonych grupach następuje dalsza praca.
II.
Quiz wiedzy o ks. Franciszku Blachnickim
-
powstaje 6 drużyn, które siadają w grupach.
-
Drużyny mają max. minutę na udzielenie odpowiedzi. Jeśli im się to nie uda pozostałe drużyny
piszą odpowiedź na kartkach i mogą zdobyć dodatkowy punkt.
-
W przypadku remisu następuje dogrywka
-
Każda drużyna otrzymuje 3 pytania, w każdej rundzie po jednym
-
rozwiązanie, wręczenie drobnych nagród
III.
Metoda dramowa – „Kartka z pamiętnika”
-
drużyny z quizu dzielą się na mniejsze zespoły (12 drużyn po 2-3 osoby)
-
każda z grupek otrzymuje tekst opisujący krótko wydarzenie z życia ks. Franciszka
-
zadaniem grupy jest spojrzenie na dane wydarzenie oczami bohatera, o opisanie ich na karcie
pamiętnika jakby było się na Jego miejscu, próba wejścia w postawy ks. Franciszka, jego
motywy i stany emocjonalne w danych sytuacjach
-
Praca w grupach
-
PODSUMOWANIE – refleksja nad tekstami, które są czytane w kolejności chronologicznej
(może być przy cichej muzyce)
IV.
Można
dodatkowo
zakończyć
odtworzeniem
wybranego
fragmentu
słów
ks. Blachnickiego, albo np. przeczytaniem fragmentu Jego testamentu.
PYTANIA DO QUIZU:
1. W którym roku urodził się ks. Franciszek Blachnicki?
( 24 marca 1921)
2. Gdzie się urodził ks. Franciszek?
(w Rybniku)
3. W jakiej organizacji czynnie działał w latach szkolnych?
(w Związku Harcerstwa Polskiego)
4. Gdzie został wywieziony po aresztowaniu w roku 1940?
(do obozu Auschwitz w Oświęcimiu)
5. Na jaką karę został skazany za działalność konspiracyjną w roku 1942?
(na karę śmierci)
6. Co ważnego wydarzyło się kiedy oczekiwał na wykonanie wyroku?
(nastąpiło jego nawrócenie na osobową wiarę w Chrystusa i zamieniono jego karę na 10
lat więzienia)
7. Kiedy przyjął święcenia kapłańskie?
(w 1950)
8. Kiedy i gdzie odbyła się pierwsza oaza?
( w 1954 w Bibieli)
9. Jak nazywała się pierwsza akcja trzeźwościowa ks. Blachnickiego?
(Krucjata Wstrzemięźliwości)
10. Kiedy i kto zlikwidował Centralę Krucjaty Wstrzemięźliwości w Katowicach?
(w 1960 Służba Bezpieczeństwa PRL)
11. Podaj pełną nazwę instytutu świeckiego założonego przez ks. Blachnickiego, jego
historia sięga roku 1958.
(Instytut Niepokalanej Matki Kościoła)
12. Jaką dziedziną teologii zajmował się ks. Blachnicki w pracy naukowej?
(teologią pastoralną; liturgika)
13. Na jakim uniwersytecie wykładał?
( na KUL)
14. Co wydarzyło się podczas pobytu kard. Wojtyły na Kopiej Górce w 1973 roku?
(poświęcenie figury Niepokalanej, Akt oddania Ruchu Niepokalanej, Matce Kościoła)
15. Jaką ważną dycyzję podjęto na I Krajowej Kongragacji Odpowiedzialnych w 1976 roku?
(przyjęto nazwę Ruch Światło-Życie)
16. Kiedy powstała Krucjata Wyzwolenia Człowieka?
(8 czerwca 1979)
17. Kiedy ojciec Blachnicki znalazł się na emigracji i gdzie osiadł za granicą?
(w 1981; w Carlsbergu w Niemczech)
18. Kiedy zmarł ks. Franciszek?
(27 lutego 1987)
DOGRYWKA
19. Do jakich obrzędów nawiązuje system formacji deuterokatechumenalnej Ruchu
Światło-Życie?
(Ordo initiationis christianae adultorum – Obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia
dorosłych)
20. Jak nazywa się plan Wielkiej Ewangelizacji zapoczątkowany przez ks. Blachnickiego w
1980 roku?
21. Gdzie dokładnie znajduje się grób ks. Blachnickiego?
(w dolnym kościele parafialnym w Krościenku n/Dunajcem, pw. Dobrego Pasterza)
22. Podaj tytuł i autora wydanej w 2008 roku obszernej biografii ks. Blachnickiego.
(Ks. Adam Wodarczyk, Prorok Żywego Kościoła)
TEKSTY DO DRAMY (12 GRUP)
1. Dzień kampanii wrześniowej
Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 roku, aż do kapitulacji. Odkrywał, że przeżycia wojenne to
niezwykle trudne i bolesna doświadczenie, pełne nieludzkiego wysiłku i strachu. Doświadczał strachu
przed wrogiem, ale również przed tym żeby nikomu nie zrobić krzywdy. Wiele lat później dostrzegł
Opatrzność Bożą w tym, że nie musiał oddać do nikogo strzału w bezpośredniej walce.
2. Dzień w Oświęcimiu
Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 roku, aż do kapitulacji. Ujęty w Zawichoście i aresztowany,
po kilku tygodniach przesłuchań został wywieziony do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu.
Przebywał tam, z numerem 1201, przez 14 miesięcy, z tego przez 9 miesięcy w karnej kompanii w
bloku 13 oraz przez prawie miesiąc w bunkrze, w którym później zginął św. Maksymilian Kolbe.
Został tam zamknięty za przemyt lekarstw dla współwięźniów. Odkrywa, jak nie wielkie znaczenie w
tak trudnych sytuacjach ma dla niego tradycyjne chrześcijaństwo, które przejął z wychowaniem.
3. Dzień nawrócenia w celi śmierci
W marcu 1942 roku został skazany na karę śmierci przez ścięcie za działalność konspiracyjną przeciw
hitlerowskiej Rzeszy. 17 czerwca 1942 roku był dniem cudownego nawrócenia Sługi Bożego, dniem
odkrycia żywej osobowej wiary w Jezusa Chrystusa, przyjęcia Go jako Pana i Zbawiciela. I postanawia
poświęcić mu swoje życie, jeśli tylko zostanie uwolniony.
4. Dzień święceń kapłańskich
Do końca wojny przebywał jeszcze w kilku obozach, aż do uwolnienia przez Amerykanów w kwietniu
1945 roku. Wówczas, choć wyczerpany m.in. chorobą płuc, wstępuje do Śląskiego Seminarium
Duchownego w Krakowie i studiuje na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kończy
studia i otrzymuje święcenia kapłańskie w 1950 roku.
5. Pierwsza oaza w Bibieli
W pracy duszpasterskiej zwracał szczególną uwagę na formowanie grup ministranckich. W pracy z
tymi grupami wypracował metodę dziecięcych rekolekcji zamkniętych (Oaza Dzieci Bożych), która
stała się dziełem jego życia. Pierwsze lata jego posługi nakładają się na okres stalinizmu w Polsce i
bardzo trudnej sytuacji kościoła. Zdelegalizowano niemal wszystkie stowarzyszenia katolickie,
Kościół musiał ograniczać się do masowego duszpasterstwa. Liturgia pozostawała jedyną sferą, w
której można było działać, dlatego też formacja grup służby liturgicznej – ministrantów, stała się
podstawą dla rozwoju metody oazowej księdza Blachnickiego. Podstawowych celem było dla niego
rzeczywiste uformowanie tych dzieci, wejście w głąb, utworzenie grup elitarnych, jak sam mówił.
6. Dzień powstania Zespołu Niepokalanej – późniejszego INMK
Wigilia Zesłania Ducha Świętego 24 maja 1958 roku – była dniem, w którym sześć młodych dziewcząt:
Dorota Seweryn, Joanna Panek, Zuzanna Podlewska, Maria Pełka, Zyta Kocur i Gizela Skop
zaangażowanych w Centrali Krucjaty Wstrzemięźliwości w Katowicach, zdecydowało się rozpocząć
dwuletni okres próby w Zespole Niepokalanej, który później przekształcił się w Instytut Niepokalanej
Matki Kościoła. Ks. Blachnicki był ojcem duchowym dla pierwszych dziewcząt z Zespołu i to
doświadczenie było dla niego wielkim umocnieniem duchowym. Uważał Instytut za jeden z
największych Darów Bożej Opatrzności.
7. Dzień likwidacji Krucjaty Wstrzemięźliwości
Zorganizował i prowadził Ośrodek Katechetyczny, a od 1957 roku społeczną akcję
przeciwalkoholową pod nazwą Krucjata Wstrzemięźliwości, która przybrała charakter ruchu odnowy
religijno-moralnej, opartego na duchowości o. Maksymiliana Kolbego. Jej działalność szybko objęła
całą Polskę.
29 sierpnia 1960 roku Centrala Krucjaty Wstrzemięźliwości w Katowicach została zlikwidowana przez
służby bezpieczeństwa.
8. Rezygnacja z pracy na KUL-u
W latach 1964-1972 pracował na KUL-u w charakterze asystenta i adiunkta, współorganizował
Instytut Teologii Pastoralnej. W czerwcu 1972 roku habilitował się, zrezygnował jednak z pracy na
KUL-u na znak protestu wobec niezatwierdzenia habilitacji przez Ministerstwo Oświaty. W tym
okresie
działalności
naukowej
opublikował
ok.
100
prac
naukowych
i popularnych. Wypracował, w oparciu o naukę Soboru Watykańskiego II, personalistycznoeklezjologiczną koncepcję teologii pastoralnej.
9. Wizyta Karola Wojtyły w Krościenku – Akt oddania Ruchu Niepokalanej
Za Akt Konstytutywny uznaje się oddanie Ruchu Żywego Kościoła Niepokalanej Matce Kościoła
dokonane przez kard. Karola Wojtyłę 11 czerwca 1973 roku w trakcie trwania pierwszej Centralnej
Oazy Matki. Od tego momentu Ruch jest formalnie uważany za Dzieło Niepokalanej Matki Kościoła.
10. I KKO – przyjęcie nazwy dla Ruchu Światło-Życie
Kolejnym ważnym krokiem na drodze kształtowania się struktur organizacyjnych Ruchu była
pierwsza (z corocznych) Krajowa Kongregacja Odpowiedzialnych zwołana w Krościenku w dniach
28–29 lutego 1976. Przyjęła ona nazwę dla Ruchu, używaną do dnia dzisiejszego: Ruch Światło-Życie.
Wyrażona jest ona symbolicznie w znaku
(gr. fos–zoe „światło-życie”) tworzącym krzyż. Ma
on streszczać program odnowy życia chrześcijańskiego.
11. Założenie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka
Przed przyjazdem Ojca Świętego do ojczyzny w 1979 roku ks. Blachnicki założył Krucjatę Wyzwolenia
Człowieka w celu przeciwstawienia się alkoholizmowi i innym uzależnieniom. Inspirował się słowami
papieża, by uwolnić człowieka od wszystkiego co poniża ludzką godność. KWC nawiązywała w
swych założeniach do zlikwidowanej w latach sześćdziesiątych Krucjaty Wstrzemięźliwości. Krucjata
jest dziełem modlitwy i postu w intencji uzależnionych.
12. Dzień na emigracji
10 grudnia 1981 roku ks. F. Blachnicki wyjechał do Rzymu, gdzie zastał go stan wojenny. Nie mogąc
już powrócić do kraju w roku 1982 osiadł w ośrodku polskim Marianum, w Carlsbergu w RFN.
Rozpoczął tam organizowanie Międzynarodowego Centrum Ewangelizacji Światło-Życie. Prowadził
pracę duszpasterską wśród polskich emigrantów. Kontynuował pracę społeczno-wyzwoleńczą.
Doświadczał też wielu cierpień ze względu na ciągłe ataki władz komunistycznych, trudności
materialne oraz niezrozumienie ze strony duchowieństwa emigracyjnego.
Download