Harrison Neurologia w med_ klinicznej t1 roz 27

advertisement
ROZDZIAŁ 27
Stwardnienie zanikowe boczne
i inne choroby neuronu ruchowego
Robert H. Brown, Jr.
Stwardnienie zanikowe boczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .429
Inne choroby neuronu ruchowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .435
Wybrane zaburzenia dolnego neuronu ruchowego . . . . . . . . . . . . . .435
Wybrane zaburzenia górnego neuronu ruchowego . . . . . . . . . . . . . .436
Strony internetowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .437
Piśmiennictwo uzupełniające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .437
STWARDNIENIE ZANIKOWE BOCZNE
Stwardnienie zanikowe boczne [amyotrophic lateral sclerosis – ALS; w piśmiennictwie polskim częściej spotyka się skrót od nazwy łacińskiej sclerosis lateralis amyotrophica – SLA – przyp. tłum.] jest najczęstszą postępującą chorobą neuronu ruchowego.
ALS jest klasycznym przykładem choroby zwyrodnieniowej układu nerwowego i zapewne najbardziej
niszczącym zaburzeniem zwyrodnieniowym układu
nerwowego.
Patologia
Cechą patologiczną zaburzeń neuronu ruchowego
jest obumieranie dolnych neuronów ruchowych (nazwą tą obejmuje się komórki rogów przednich rdzenia kręgowego i odpowiadające im komórki pnia mózgu, unerwiające mięśnie opuszkowe) oraz górnych,
czyli korowo-rdzeniowych, neuronów ruchowych
(wywodzących się z warstwy piątej kory ruchowej
i schodzących przez drogi piramidowe do dolnych
neuronów ruchowych: przełączenie synaptyczne
na te neurony zachodzi bezpośrednio lub pośrednio przez interneurony) (rozdz. 10). Mimo że na początku choroby w ALS można obserwować wybiórczą utratę czynności tylko górnych lub tylko dolnych
neuronów ruchowych, w końcu dochodzi do postę-
pującego obumierania obu typów. Jeżeli nie stwierdza się ewidentnego zajęcia zarówno górnych, jak
i dolnych neuronów ruchowych, rozpoznanie ALS
jest wątpliwe.
Inne choroby neuronu ruchowego obejmują tylko
pewne podgrupy neuronów ruchowych (tab. 27-1
i 27-2). I tak w porażeniu opuszkowym i rdzeniowym
zaniku mięśni (spinal muscular atrophy – SMA; inna
nazwa – postępujący zanik mięśni) proces chorobowy obejmuje w największym stopniu – odpowiednio – dolne neurony ruchowe pnia mózgu i rdzenia
kręgowego. Z kolei porażenie rzekomoopuszkowe,
pierwotne stwardnienie boczne (primary lateral sclerosis – PLS) i rodzinna paraplegia spastyczna (familial spastic paraplegia – FSP) obejmują tylko górne
neurony ruchowe unerwiające pień mózgu i rdzeń
kręgowy.
W każdej z tych chorób neurony ruchowe zajęte
procesem chorobowym kurczą się, czemu często towarzyszy gromadzenie zawierającego pigment lipidu
(lipofuscyny), który w warunkach fizjologicznych
gromadzi się w tych komórkach w miarę starzenia
się. W ALS do zajęcia cytoszkieletu neuronu ruchowego dochodzi typowo we wczesnym okresie choroby. Częstym objawem są ogniskowe pogrubienia
w proksymalnych aksonach ruchowych; w budowie
ultrastrukturalnej te „sferoidy” złożone są z nagro429
430
Część III • Choroby ośrodkowego układu nerwowego
TABELA 271
Etiologia i badania diagnostyczne w zaburzeniach neuronu ruchowego
Kategoria diagnostyczna
Badania diagnostyczne
Zmiany strukturalne
Guzy okolicy przystrzałkowej lub otworu wielkiego
Zmiany zwyrodnieniowe kręgów szyjnych
Malformacja Chiariego lub jamistość rdzenia
Malformacje tętniczo-żylne rdzenia kręgowego
Zakażenia
Bakteryjne – tężec, borelioza
Wirusowe – polio, półpasiec
Mielopatia retrowirusowa
Zatrucia, czynniki fizyczne
Toksyny – ołów, aluminium, inne
Leki i substancje chemiczne – strychnina, fenytoina
Wstrząs elektryczny, napromienienie promieniami rentgenowskimi
Mechanizmy immunologiczne
Nieprawidłowy skład krwi
Poliradikuloneuropatia autoimmunologiczna
Neuropatia ruchowa z blokiem przewodzenia
Paranowotworowe
W przebiegu raka/chłoniaka
Metaboliczne
Hipoglikemia
MRI głowy (z objęciem otworu wielkiego), odcinka szyjnego kręgosłupaa
Nadczynność przytarczyc
Nadczynność tarczycy
Niedobór kwasu foliowego, witaminy B12, witaminy E
Zaburzenia wchłaniania
Dysfunkcja mitochondriów
Dziedziczne zaburzenia biochemiczne
Mutacja genu dysmutazy nadtlenkowej 1
Defekt receptora androgenów (choroba Kennedy’ego)
Niedobór heksoaminidazy
Postać niemowlęca (niedobór α-glukozydazy/choroba Pompego)
Hiperlipidemia
Hiperglicynuria
Metylokrotonyloglicynuria
a Oznacza
Badanie CSF, hodowlaa
Miano przeciwciał przeciwko Borreliaa
Miano przeciwciał przeciwwirusowych
Miano HTLV-1
Dobowa zbiórka moczu na oznaczenie metali ciężkicha
Oznaczenie poziomu ołowiu w surowicya
Morfologia krwi z rozmazema
OBa
Immuoelektroforeza białeka
Przeciwciała anty-GM1a
Przeciwciało anty-Hu
MRI, biopsja szpiku kostnego
Poziom glukozy we krwi na czczo, rutynowe badania biochemiczne, w tym stężenie wapniaa
PTH, wapń, fosfor
Czynność tarczycya
Poziom witaminy B12, witaminy E, kwasu foliowegoa
Zawartość tłuszczu w dobowej zbiórce stolca, karoten, czas protrombinowy
Poziom mleczanów na czczo, pirogroniany, amoniak
Analiza DNA krwinek białych
Nieprawidłowa wstawka CAG w genie receptora androgenów
Badanie przesiewowe enzymów lizosomalnych
Poziom α-glukozydazy
Elektroforeza lipidów
Stężenie aminokwasów w moczu i surowicy
Stężenie aminokwasów w CSF
badania, które należy wykonać we wszystkich przypadkach.
Objaśnienia: CSF – cerebrospinal fluid – płyn mózgowo-rdzeniowy; HTLV – human T cell lymphotropic – ludzki wirus limfotropowy limfocytów T; PTH – parathormon.
madzenia neurofilamentów i innych białek. Obserwuje się także proliferację astrogleju i mikrogleju –
objaw nieuchronnie towarzyszący wszystkim procesom zwyrodnieniowym w ośrodkowym układzie
nerwowym (OUN).
Obumieranie obwodowych neuronów ruchowych
w pniu mózgu i rdzeniu kręgowym prowadzi do odnerwienia i w wyniku tego do zaniku odpowiadających im włókien mięśniowych. Dane z badań histochemicznych i elektrofizjologicznych wskazują, że
we wczesnych fazach choroby odnerwione mięśnie
mogą ulegać reinerwacji przez powstawanie odgałęzień od leżących w pobliżu zakończeń dystalnych
nerwów ruchowych, jak kolwiek reinerwacja w ALS
jest znacznie mniej wyrażona niż w większości innych zaburzeń obejmujących neurony ruchowe (takich jak zapalenie istoty szarej rdzenia kręgowego
czy neuropatia obwodowa). W miarę postępu odnerwienia łatwo rozpoznać zanik mięśni w biopsji mięśni i w badaniu klinicznym. Dlatego też używa się
Rozdział 27 • Stwardnienie zanikowe boczne i inne choroby neuronu ruchowego
431
TABELA 272
Sporadyczne choroby neuronu ruchowego
Przewlekłe
Górny i dolny neuron ruchowy
Stwardnienie zanikowe boczne
Z dominacją górnego neuronu ruchowego
Pierwotne stwardnienie boczne
Z dominacją dolnego neuronu ruchowego
Wieloogniskowa neuropatia ruchowa z blokiem przewodzenia
Neuropatia ruchowa z paraproteinemią lub w przebiegu
choroby nowotworowej
Neuropatie obwodowe z przewagą składowej ruchowej
Inne
Związane z innymi chorobami zwyrodnieniowymi
Wtórne zaburzenia neuronu ruchowego (patrz tab. 27-1)
Ostre
Zapalenie istoty szarej rdzenia
Półpasiec
Zakażenie wirusem Coxsackie
terminu zanik mięśni (amyotrophy, łac. amyotrophia).
Obumieranie korowych neuronów ruchowych powoduje ścieńczenie dróg korowo-rdzeniowych przechodzących przez torebkę wewnętrzną (ryc. 27-1)
oraz pień mózgu do bocznych i przednich kolumn
istoty białej rdzenia kręgowego. Zmniejszenie liczby
włókien w kolumnach bocznych i będąca skutkiem
tego glioza włóknista nadają rdzeniowi szczególną
twardość (stwardnienie boczne). Wyraźną cechą choroby jest wybiórczość obumierania komórek nerwowych. W mikroskopii świetlnej widać, że cały aparat czuciowy, mechanizmy regulujące i koordynujące
ruchy oraz składowe mózgu niezbędne do procesów
poznawczych pozostają nienaruszone. Barwienie immunologiczne wykazuje jednak, że neurony zawierające ubikwitynę – znacznik zwyrodnienia – znajdują
się również w układach innych niż ruchowy. Także
badania metabolizmu glukozy wskazują na istnienie
w tej chorobie dysfunkcji neuronalnej poza układem
ruchowym. W obrębie układu ruchowego stwierdza się pewną wybiórczość lokalizacji zmian. I tak
neurony ruchowe, od których zależą ruchy gałek
ocznych, pozostają nienaruszone, podobnie jak neurony przywspółczulne w części krzyżowej rdzenia
kręgowego (jądro Onufrowicza, czyli Onufa), unerwiające zwieracze odbytu i cewki moczowej.
Objawy kliniczne
Objawy ALS bywają zmienne, w zależności od tego,
czy zajęte są bardziej neurony korowo-rdzeniowe,
czy dolne neurony ruchowe. W przypadku dysfunkcji dolnego neuronu ruchowego i wczesnego odnerwienia pierwszym objawem choroby jest typowo
podstępnie rozwijające się, asymetryczne osłabie-
RYCINA 27-1.
Stwardnienie zanikowe boczne. Osiowy T2-zależny obraz MRI
z przekrojem przez komory boczne mózgu uwidacznia nieprawidłowe wzmocnienie sygnału w obrębie dróg korowordzeniowych (strzałki). Ta cecha w MRI odpowiada zwiększeniu
zawartości wody w osłonkach mielinowych ulegających zwyrodnieniu typu Wallera wtórnie do obumierania korowych neuronów ruchowych. Cecha ta jest często obecna w ALS, występuje jednak także w encefalopatii w przebiegu AIDS, w zawale
lub w innych procesach chorobowych powodujących symetryczne obumieranie neuronów korowo-rdzeniowych.
nie, zazwyczaj uwidaczniające się najpierw dystalnie w jednej kończynie. Szczegółowo przeprowadzony wywiad ujawnia zwykle niedawne pojawienie
się kurczów przy ruchach dowolnych, zwykle w godzinach wczesnoporannych (np. przy przeciąganiu
się w łóżku). Osłabieniu spowodowanemu odnerwieniem towarzyszą zwykle postępujący zanik mięśni i – zwłaszcza we wczesnym okresie choroby – samoistne drgania jednostek ruchowych, czyli fascykulacje (drgania pęczkowe mięśni). W rękach często uwidacznia się przewaga mięśni prostowników
nad zginaczami. Jeżeli początkowe odner wienie dotyczy w większym stopniu mięśni opuszki niż mięśni kończyn, początkowymi objawami są trudności z żuciem, połykaniem oraz ruchami mięśni twarzy i języka. Wczesne zajęcie mięśni oddechowych
może prowadzić do zgonu, zanim choroba osiągnie
większe zaawansowanie na innych poziomach. Jeżeli dominują objawy korowo-rdzeniowe, obserwuje
się nadmierną akty wność odruchów rozciągowych
(zrywne odruchy ścięgniste) i często spastyczny opór
przy ruchach biernych w kończynach objętych procesem chorobowym. Pacjenci ze znacznym wygórowaniem odruchów skarżą się na sztywność mięśni, często nieproporcjonalnie dużą w porównaniu z osłabie-
Download