Założenia - Gmina Pabianice

advertisement
Gmina Pabianice
ul. Torowa 21
95-200 Pabianice
tel. +48 42 213 96 60
Fundacja na rzecz
Wykorzystania Energii
ul. Rymera 3/4
40-048 Katowice
tel. +48 32 203 51 20
Efektywnego
PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY PABIANICE
Gmina Pabianice przystąpiła do opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej, który ma na celu poprawę
efektywności energetycznej i redukcję zużycia energii, zwiększenie udziału wykorzystania OZE oraz poprawę jakości
powietrza (w tym redukcję niskiej emisji) na terenie Gminy Pabianice i stanowi jednocześnie warunek ubiegania się o
środki w przyszłej perspektywie finansowej UE 2014-2020. Plan ma też na celu zaprezentowanie przedsięwzięć,
których realizacja nastąpi w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014 – 2020. Wykonawcą niniejszego
opracowania jest Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii.
Niska emisja (emisja ze źródeł poniżej 40 m) powstaje w wyniku procesów spalania paliw, przede wszystkim
węgla, w starych, niskosprawnych piecach i kotłach budynków jednorodzinnych lub wielorodzinnych oraz kotłowniach
lokalnych. Zanieczyszczenia wprowadzane do atmosfery wpływają bardzo niekorzystnie na zdrowie. Efekty
nadmiernej emisji są najbardziej odczuwalne w okresie zimowym, czyli w pełni sezonu grzewczego.
W celu szczegółowego określenia aktualnego stanu w zakresie systemów ogrzewania, funkcjonujących na
terenie gminy, rozpoznania potrzeb mieszkańców, związanych z wymianą dotychczasowych urządzeń grzewczych oraz
termomodernizacją budynków przewidziano przeprowadzenie badania ankietowego. Wersję elektroniczną ankiety
(format .doc) można pobrać ze strony www.pabianice.gmina.pl/pgn/
Wypełnioną ankietę można:
 przesłać drogą elektroniczną na adres: [email protected],
 złożyć w siedzibie Sołtysa sołectwa, w którym znajduje się budynek objęty ankietyzacją,
 złożyć w Urzędzie Gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice, pok. Nr 1 Sekretariat
 przesłać pocztą na adres wykonawcy planu: Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii,
ul. Rymera 3/4, 40-048 Katowice,
do dnia 31 lipca 2015 r. W przypadku problemów z wypełnieniem ankiety prosimy o kontakt telefoniczny pod nr: +48
32 203-51-14 wew. 24 bądź e-mail: [email protected] Od liczby i poprawności wypełnionych ankiet zależeć będzie
jakość opracowania, dlatego prosimy o rzetelne podanie danych.
Wypełnienie ankiety nie stanowi żadnego zobowiązania. Ankiety mają charakter jedynie informacyjny i służą
pozyskaniu informacji w celu rzetelnego opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Pabianice.
ANKIETA WSTĘPNA DLA BUDYNKÓW / LOKALI MIESZKALNYCH NA CELE PLANU GOSPODARKI
NISKOEMISYJNEJ NA TERENIE GMINY PABIANICE
1
Adres budynku (ulica, numer,
kod pocztowy, miejscowość)
Indywidualną kotłownię (centralne ogrzewanie budynku)
na paliwo
stałe - węgiel,
drewno
Aktualnie wykorzystuję
2 następujące źródło ciepła
(ogrzewanie)
gazową
olejową
elektryczną ciepło sieciowe
Ogrzewanie miejscowe (źródło ciepła w ogrzewanym pomieszczeniu)
piece inne
piece węglowe piece elektryczne
(kaflowe lub
(akumulacyjne
(np. na drewno, olej,
inne)
lub inne)
jeśli tak, to jakie:
gaz)
Wiek wykorzystywanego
3
źródła ciepła (ogrzewanie)
Aktualnie posiadam
4 następujące źródło ciepłej
wody użytkowej
więcej niż 15
lat
10 – 15 lat
5 – 10 lat
mniej niż 5 lat
kocioł węglowy
z zasobnikiem
gazowy
podgrzewacz
przepływowy
elektryczny podgrzewacz
przepływowy
bojler
elektryczny
kocioł olejowy
z zasobnikiem
kocioł gazowy
z zasobnikiem
kolektor słoneczny
inne
poniżej 50 m2
50 – 100 m2
100 – 150 m2 150 – 200 m2 powyżej 200 m
2
5
Ogrzewana powierzchnia
użytkowa
6
Liczba mieszkańców
osób
7
Zużycie paliwa
ton / m3 / litrów / kWha
Prace termomodernizacyjne
wymiana okien
ocieplenie
ścian
ocieplenie
dachu/stropu nad
ostatnią kondygnacją
inne:
montaż kotła
węglowego –
retortowego
montaż kotła
olejowego
montaż kotła
elektrycznego
grzewczego
montaż kotła
gazowego
montaż kolektorów
słonecznych
inne:
8 Wykonałem/am (po 2002 r.)
planuję na najbliższe trzy lata
Czy planuję wymianę
istniejącego źródła ciepła
(ogrzewanie, ciepła woda) na:
9
NIE PLANUJĘ
montaż pompy
montaż kotła na
ciepła (powietrzna, LPG (propan –
gruntowa)
butan)
Planuję montaż instalacji fotowoltaicznej
10
w ciągu najbliższych trzech lat
Uważam, że Gmina powinna realizować program
11 dopłat do wymiany/instalacji urządzeń
grzewczych/OZE w budynkach mieszkalnych
we własnym zakresie
Tak
pod warunkiem pozyskania
dofinansowania
Nie
Zapraszamy również osoby chcące podzielić się z nami informacjami jakimi konkretnie odnawialnym
źródłami
energii
są
zainteresowane
do
wypełnienia
ankiety
dostępnej
pod
adresem
http://www.pabianice.gmina.pl/ankiety/
a
Wybrać odpowiednią jednostkę zużycia
Download