Przeciągnięcie - Latajmy Bezpiecznie

advertisement
LATAJMY BEZPIECZNIE
Slow flying: przeciągnięcie
Przeciągnięcie
co trzeba wiedzieć
N
a razie zajmijmy się przeciągnięciem. Zanim samolot wpadnie w korkociąg, mamy trochę czasu – wcześniej bowiem musi wystąpić przynajmniej jedna z poniższych
oznak: niezamierzone przez pilota
przechylenie na skrzydło, zdecydowane przemieszczenie maski silnika pod horyzont lub brak możliwości utrzymania wysokości.
48
PLAR 6/2010
Klasyczne objawy zbliżającego
się przeciągnięcia to przede wszystkim:
• spadek prędkości na prędkościomierzu przy wysokiej pozycji
maski samolotu,
• konieczność większego, niż
zwykle wychylenia lotek i steru kierunku dla osiągnięcia zamierzonych efektów, sugerująca zmniejszenie ich skuteczności,
• pojawiające się niekiedy drgania płatowca,
• uaktywnienie się sygnału
dźwiękowego, informującego o
osiągnięciu krytycznego kąta natarcia.
Powyższe objawy dotyczą przede
wszystkim lotu poziomego; zakłada się, że mamy czas, aby je dostrzec. Całkiem inaczej może to
wyglądać np. podczas początko-
wzrostem prędkości przeciągnięcia,
a tym samym wcześniejszym pojawieniem się objawów przeciągnięcia w miarę zmniejszania prędkości
lotu, brakiem możliwości kontynuowania lotu na minimalnych prędkościach, do których pilot przywykł
podczas lotów gdy w/w czynniki nie
występują. Mówiąc najprościej:
w takich warunkach samolot wcześniej przestaje lecieć w miarę
zmniejszania prędkości lotu.
Do zrozumienia dlaczego dochodzi do przeciągnięcia musimy
rozumieć pojęcie kąta natarcia.
Pamiętajmy, że prędkość przeciągnięcia wzrasta wraz z przeciążeniem w manewrze – przy wyrwaniu
(„wprowadzeniu w pętle”) czy (najczęściej!) w zakręcie. Przykładowo,
w 60-stopniowym zakręcie należy
pomnożyć wyjściową prędkość
przeciągnięcia o około 1,4 (czyli
pierwiastek kwadratowy z 2).
Krytyczne fazy lotu
wego wznoszenia, opadania, czy
w zakręcie – zwłaszcza wykonywanym z dużym przechyleniem. Sprawy będą rozgrywały się szybciej.
Do przeciągnięcia może dojść
w każdym położeniu przestrzennym
samolotu, przy dowolnej jego prędkości przyrządowej, w warunkach
pełnej nad nim kontroli. Wpływ na
zjawisko przeciągnięcia może mieć
np.: wysokość lotu (wpływający na
siłę nośną spadek gęstości powietrza – typu „wybraliśmy się w góry
i właśnie startujemy z górskiego lotniska”), temperatura otaczającego
powietrza (im wyższa, tym niższa
gęstość powietrza i mniejsza siła
nośna), turbulencja, opad atmosferyczny, oblodzenie (powstałe w locie lub nie usunięte przed startem).
W każdym z wymienionych przypadków wpływ ten manifestuje się
fot. Andrzej Rutkowski
fot.
Umiejętność latania na małych
prędkościach, wiedza co zrobić, jeśli
samolot znalazł się w przeciągnięciu
lub korkociągu, mają kapitalne
znaczenie dla naszego bezpieczeństwa.
Wszystko jedno, skąd weźmiemy
statystyki – Wschód, Zachód, wojsko,
aeroklub, i z kiedy
– zeszły rok, 10 lat temu, 70 lat temu
– zawsze ten sam temat...
Zespół LatajmyBezpiecznie.pl
przedstawia materiał, którego celem
jest przekazanie porcji wiedzy
teoretycznej i ewentualne zachęcenie
do poszerzenia treningu
wyprowadzania ze stanu
przeciągnięcia. Taki trening jest częścią
szkolenia do PPL(A) i CPL(A)
i powinien być nakierowany
na opanowanie nawyków
pozwalających na minimalizację utraty
wysokości przed przywróceniem
normalnego stanu lotu.
W życiu na ogół bywa niestety trudniej,
niż podczas szkolenia – nieoczekiwanie
– bo niechcący, nisko, niekoniecznie
w dobrej pogodzie...
Najbardziej krytyczną fazą lotu
jest start i wznoszenie oraz odejście
na drugi krąg ze schowanymi bądź
wypuszczonymi klapami. Samolot
znajduje się na małej wysokości
oraz małej prędkości lotu, która nieznacznie odbiega od prędkości
przeciągnięcia. Skrzydła znajdują
się na dużych kątach natarcia, co
w przypadku lotu z wychylonymi
klapami daje duży opór aerodynamiczny. Sterowanie musi być bardzo precyzyjne i gwarantować bezpieczne nabieranie wysokości z jednoczesnym zwiększaniem prędkości
przyrządowej, co umożliwia stopniowe chowanie klap. Chowające się
klapy powodują spadek siły nośnej
i wymagają wychylenia steru wysokości „na siebie” celem zrównoważenia opadania. Trzeba pamiętać,
że wychylenie jakiegokolwiek steru
daje dodatkowy opór aerodynamiczny, zwłaszcza, jeżeli jest to wychylenie duże, a konieczne na małych prędkościach celem utrzymania właściwej trajektorii lotu. W takiej sytuacji utrata mocy silnika, nawet nieznaczna, jest bardzo niebezpieczna i wymaga utrzymywania
prędkości, nawet kosztem wysokości, poprzez zmniejszanie pionowego wznoszenia.
Pamiętajmy, że całkowita utrata
mocy silnika powoduje dodatkowo
przyrost oporu od śmigła przechodzącego w zakres autorotacji.
W tym momencie może nastąpić
gwałtowna utrata prędkości. W celu
uniknięcia przeciągnięcia i korko-
PLAR 6/2010
49
LATAJMY BEZPIECZNIE
Slow flying: przeciągnięcie
Przeciągnięcie
Przeciągnięcie
Unikanie
przeciągnięcia
Be
zk
la
p
0
Kąt natarcia
Wpływ klap na charakterystykę przeciągnięcia
ciągu, pilot musi natychmiast
zaprzestać wznoszenia i utrzymać
bezpieczną prędkość lotu kosztem
wysokości, przechodząc na zniżanie. Jeżeli prędkość samolotu ma
Zapotrzebowanie na moc w zależności od prędkości lotu poziomego
Moc
silnika [%]
Maksymalna moc rozporządzalna (100 KM)
100
90
80
70
Zakres mocy
przelotowych
20
10
Maksymalna prędkość w locie poziomym
30
Lot powolny – slow flight
(II zakres prędkości)
40
Przewaga oporu szkodliwego
50
Przewaga oporu indukowanego
60
Prędkość minimalna (przeciągnięcia)
Postępowanie w przypadku
przeciągnięcia:
1. oddać wolant (drążek)
centralnie od siebie, co spowoduje zmniejszenie kątów natarcia i przyrost siły nośnej na
skrzydłach;
2. jednocześnie zwiększyć
maksymalnie moc silnika (silników) nie dopuszczając do tego,
aby samolot miał tendencję do
zadzierania maski nad horyzont;
3. starać się utrzymać samolot w równowadze poprzecznej
i podłużnej, wychylając odpowiednio stery, obserwować
przyrost prędkości na prędkościomierzu, korygując pochylenie i przechylenie w miarę przyrostu prędkości przyrządowej;
4. schować klapy oraz podwozie, jeżeli jest to możliwe
(w niektórych samolotach pełne klapy uniemożliwiają jakiekolwiek wznoszenie). W trakcie
chowania podwozia mogą
zmienić się wyraźnie siły na
drążku, co wymaga odpowiedniego przetrymowania samolotu;
5. utrzymywać bezpieczny
kierunek lotu i przeanalizować
sytuację.
Jak uniknąć niezamierzonego
przeciągnięcia? Przede wszystkim
należy kształtować swój własny airmanship. Nazywając rzecz prosto:
przygotować się. Przemyśleć sprawę
i wiedzieć jakie konkretne manewry,
jakie konkretne działanie w sytuacji
wystąpienia przeciągnięcia podejmiemy. Czyli wiedza. Ważne są
i umiejętności – czyli próba „jak to
jest” z instruktorem, w kontrolowanych warunkach. Trzecie to postawa, podejście do latania – że będziemy unikali ryzyka przeciągnięcia
oraz, że będzie to sytuacja, nad którą bardzo dobrze panujemy. Ważne
żeby:
• w każdej chwili być przygotowanym na podjęcie działania zapobiegawczego,
Zakres prędkości przelotowych
N
a
kla
pa
ch
Współczynnik siły nośnej Cz
dalej tendencje spadku poniżej bezpiecznej – ze względu na niestandardowy (większy) ciężar samolotu,
wyższe temperatury, większą wysokość ciśnieniową, turbulencję – jest
tylko jedno rozwiązanie – należy
jeszcze bardziej zwiększyć prędkość
opadania.
0
40
50
PLAR 6/2010
50
60
70
80
90
100
110
120
Prędkość [węzły]
Moc
io
poz
Mo
c niezbędna do lotu
go
me
Minimalna moc niezbędna
0 Przeciągnięcie
Prędkość ekonomiczna
Lot powolny
(slow flight)
Im niższa
prędkość, tym
więcej mocy
potrzeba
Normalny zakres prędkości
Maksymalna prędkość w locie poziomym
Mo
alna
ządz
r
o
zp
c ro
V
Im wyższa prędkość, tym więcej mocy potrzeba
Zakr. niestateczny (II)
Zakres stateczny (I)
Slow flight – zakres od prędkości przeciągnięcia do prędkości ekonomicznej
• regularnie ćwiczyć manewr
wyprowadzania z przeciągnięcia
w celu podtrzymania nabytych
w szkoleniu umiejętności, robiąc to
na bezpiecznych wysokościach
w różnych konfiguracjach lotu, na
klapach i bez klap, z małym i dużym
przechyleniem,
• czytać ze zrozumieniem treść
instrukcji użytkowania w locie
i w razie wątpliwości zasięgać rady
doświadczonego instruktora lub pilota mającego duże doświadczenie
w lotach na danym typie statku powietrznego lub na danym egzemplarzu,
• być gotowym do natychmiastowego wyprowadzenia z sytuacji
niebezpiecznej aż do momentu,
kiedy samolot zacznie poprawnie
reagować na nasze sterowanie.
Pamiętajmy, że prawidłowa i natychmiastowa reakcja w przypadku
zamierzonego lub nie zamierzonego osiągnięcia krytycznych kątów
natarcia nie wymaga dużej zmiany
kąta pochylenia (oddania wolantu
lub drążka od siebie) i niejednokrotnie powoduje tylko minimalną utratę wysokości.
Opracowanie zespołu
LatajmyBezpiecznie.pl
Zachęcamy wszystkich, którzy
byli świadkami wydarzenia mającego wpływ na bezpieczeństwo
operacji lotniczych, do kontaktu
z nami poprzez pozostawienie na
naszej automatycznej sekretarce
krótkiego opisu problemu i kontaktu do siebie. Oddzwonimy, poznamy problem, przeanalizujemy
jego istotę, a następnie opublikujemy wnioski z niego płynące.
Aby uniknąć
niezamierzonego
przeciągnięcia
należy
kształtować swój
własny
airmanship.
Nazywając rzecz
prosto:
przygotować się.
Przemyśleć
sprawę
i wiedzieć jakie
konkretne
manewry, jakie
konkretne
działanie
w sytuacji
wystąpienia
przeciągnięcia
podejmiemy
Tel. 608 003 343
PLAR 6/2010
51
Download