Podsumowanie analityczne

advertisement
Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji
DZIAŁ BADANIA OPINII PUBLICZNEJ
Bruksela, 30 czerwca 2008 r.
ZMIANY KLIMATU
Specjalne wydanie Eurobarometru (EB 69) Wiosna 2008 – Badanie PE/KE
Podsumowanie analityczne
I. Problem terminologiczny
Jednym ze znaczących elementów tego badania jest fakt, że terminy „zmiany
klimatu” i „globalne ocieplenie” postrzegane są w ten sam sposób przez
respondentów.
Technika split ballot: Połowie badanych zadano dwa pytania z użyciem terminu
„globalne ocieplenie”, a drugiej połowie z wykorzystaniem wyrażenia „zmiany
klimatu”. Nie stwierdzono istotnej różnicy w odpowiedziach na te dwa pytania. Jak
się wydaje oba określenia mają podobny sens w opinii badanych i mogą być
używane zamiennie.
II. Postrzeganie zmian klimatu
62% respondentów uważa, że zmiany klimatu są obecnie najważniejszym
problemem dla świata. Problem ten plasuje się na drugim miejscu, tuż za ubóstwem,
postrzeganym jako najważniejszy problem przez 68% respondentów.
Należy zauważyć różnice między poszczególnymi krajami:
¾ Zmiany klimatu są postrzegane jako poważny problem przez bezwzględną
większość respondentów we wszystkich państwach członkowskich za
wyjątkiem Włoch i Portugalii (47%) oraz Czech (45%).
¾ Trzech na czterech (75%) Europejczyków zapytanych o wagę problemu
odpowiada, że zmiany klimatu są bardzo ważnym problemem. Z kolei
respondenci z Holandii (26%), Estonii i Wielkiej Brytanii (23% w przypadku obu
krajów) częściej niż inni uważają, że chodzi o umiarkowanie ważny problem.
oraz różnice na poziomie socjodemograficznym:
¾ Im młodsi respondenci, tym silniejsze przekonanie, że zmiany klimatu są obecnie
najważniejszym problemem dla świata: uważa tak 67% badanych w wieku 15-24
lat.
¾ Podobnie jest w przypadku respondentów z wyższym wykształceniem (którzy
kontynuowali naukę do 20 roku życia i dłużej): 67% jest zdania, że zmiany
klimatu są najważniejszym problemem. Wśród studentów uważa tak 69%.
¾ Nie ma natomiast w tej kwestii poważnych różnic między mężczyznami a
kobietami (jest to najważniejszy problem dla 64% mężczyzn i 60% kobiet).
III. Informacje
Ponad połowa Europejczyków uważa się za dość dobrze poinformowanych w
kwestiach dotyczących zmian klimatu, mimo to dość duża liczba uważa się za źle
poinformowanych.
Przyczyny
klimatu
zmian
Skutki zmian klimatu
Sposoby
przeciwdziałania
zmianom klimatu
Dobrze poinformowani
56%
w tym 9% bardzo dobrze
poinformowanych
56%
w tym 9% bardzo dobrze
poinformowanych
52%
w tym 8% bardzo dobrze
poinformowanych
Źle poinformowani
41%
w tym 9% bardzo źle
poinformowanych
41%
w tym 9% bardzo źle
poinformowanych
45%
w tym 10% bardzo źle
poinformowanych
Na szczeblu krajowym:
¾ W przypadku każdej badanej zmiennej (przyczyny, skutki, działania jakie należy
podjąć) respondenci, którzy uważają się za najlepiej poinformowanych
pochodzą ze Szwecji, Holandii, Danii i Finlandii (71-88% badanych uważa się za
bardzo lub raczej dobrze poinformowanych, w zależności od pytania). Można
zauważyć, że obywatele krajów skandynawskich często uważają się za najlepiej
poinformowanych w UE, w szczególności w kwestiach związanych ze
środowiskiem naturalnym.
¾ W przypadku tych samych zmiennych obywatele, którzy uważają się za najgorzej
poinformowanych pochodzą z Portugalii, Czech, Litwy, Bułgarii i Rumunii (5869% bardzo lub raczej źle poinformowanych, w zależności od pytania).
Postrzeganie i stopień poinformowania nie różnią się na poziomie
socjodemograficznym:
¾ Młodzi ludzie w wieku 15-24 lat znajdują się w czołówce Europejczyków
uważających się za bardzo dobrze poinformowanych w zakresie zmian klimatu
(13% bardzo dobrze poinformowanych zarówno w kwestiach dotyczących
2/5
przyczyn jak i skutków, 11% bardzo dobrze poinformowanych w dziedzinie
sposobów przeciwdziałania zmianom klimatu).
¾ Poziom wykształcenia ponownie odgrywa bardzo dużą rolę:
-
Ponad dwie trzecie respondentów, którzy kontynuowali naukę po ukończeniu
19 roku życia uważa się za dobrze poinformowanych o sposobach
przeciwdziałania zmianom klimatu (67%), podczas gdy tego zdania jest
tylko 37% badanych, którzy zakończyli naukę w wieku 15 lat lub wcześniej.
Można zauważyć, że wśród osób z najniższym wykształceniem jedna piąta
uważa, że nie ma żadnych informacji na ten temat (19%).
¾ Różnice w stopniu poinformowania są natomiast mniej widoczne między
mężczyznami a kobietami; te ostatnie (52%) uważają się za nieco gorzej
poinformowane od mężczyzn (62%).
IV. Przeciwdziałanie zmianom klimatu
Kto?
Większość Europejczyków jest zdania, że ani przemysł, ani rządy, ani obywatele,
ani UE nie robią wystarczająco wiele w celu przeciwdziałania zmianom klimatu.
Trzy czwarte badanych najbardziej krytykuje przemysł (76%).
Można zauważyć też, że działania UE są postrzegane nieco inaczej niż działania
innych podmiotów: działania UE mają największe uznanie (25%), ale liczba osób
niemających zdania jest także najwyższa (14%).
Robią zbyt wiele
Robią
wystarczająco
wiele
Nie
robią
wystarczająco
wiele
Trudno
powiedzieć
Przemysł
Obywatele
2%
23%
Rząd
(obywatelstwo)
4%
24%
2%
14%
UE
3%
25%
76%
67%
64%
58%
8%
8%
8%
14%
Odpowiedzialność obywateli jest postrzegana jako mniejsza lub większa w zależności
od postrzeganej wagi zmian klimatu:
•
•
•
Spośród 75% Europejczyków, którzy uważają, że zmiany klimatu są bardzo
ważnym problemem, 74% jest zdania, że obywatele nie robią wystarczająco
dużo.
Spośród 15% Europejczyków, którzy uważają, że zmiany klimatu są
umiarkowanie ważnym problemem, 55% jest zdania, że obywatele nie robią
wystarczająco dużo.
Spośród 7% Europejczyków, którzy uważają, że zmiany klimatu nie są ważnym
problemem, 39% jest zdania, że obywatele nie robią wystarczająco dużo.
3/5
W jaki sposób?
61% Europejczyków deklaruje,
przeciwdziałania zmianom klimatu.
-
że
osobiście
podjęło
działania
w
celu
Cztery priorytety związane z gospodarstwem domowym i codzienną
konsumpcją
Cztery działania najczęściej wymieniane w tej grupie respondentów to segregowanie
odpadów (76%), ograniczenie zużycia energii w gospodarstwie domowym (64%),
ograniczenie zużycia wody w gospodarstwie domowym (55%) i ograniczenie
zużycia produktów jednorazowego użytku (40%).
Te cztery najczęściej wymieniane działania mają głównie charakter ekonomiczny: są
proste w realizacji, nic nie kosztują i umożliwiają oszczędzanie.
Inną postawą związaną z konsumpcją jest kupowanie produktów sezonowych i
lokalnych (27%).
-
Znaczący wysiłek w kwestii wyboru środków transportu
Zaczyna być również odczuwalna, choć w mniejszym stopniu, zmiana zachowań w
kwestii wyboru środków transportu.
Widać wyraźnie, że najczęstsze postawy to wybór środka transportu bardziej
przyjaznego dla środowiska (28%), ograniczenie korzystania z samochodu (25%) i
kupno samochodu mniej zanieczyszczającego środowisko (18%). Rzadziej zdarza się,
by respondenci unikali lotów na krótkich dystansach (12%).
-
Potrzeba większego wysiłku na rzecz różnorodności energetycznej
W tej dziedzinie, gdzie istotnym czynnikiem jest inwestycja finansowa, tylko 8%
respondentów wybrało dostawcę energii w większej części ekologicznej, a 5% z nich
wyposażyło się w instalacje produkujące energię ze źródeł odnawialnych.
Ponadto można zauważyć, że respondenci, którzy deklarują podejmowanie tych
działań, uważają się za dobrze poinformowanych w zakresie przyczyn, skutków i
sposobów przeciwdziałania zmianom klimatu1.
Dlaczego?
Spośród 61% Europejczyków, którzy zadeklarowali, że osobiście podjęli działania
w celu przeciwdziałania zmianom klimatu:
-
63% uważa, że gdyby wszyscy podjęli wysiłek, miałoby to rzeczywisty wpływ
na zmiany klimatu
61% uważa to za swój obywatelski obowiązek
1
Wśród tych, którzy osobiście podejmowali działania:
- 73% uważa się za poinformowanych w zakresie przyczyn zmian klimatu
- 72% uważa się za poinformowanych w zakresie skutków zmian klimatu
- 75% uważa się za poinformowanych w zakresie sposobów przeciwdziałania zmianom klimatu
4/5
-
52% deklaruje, że troszczy się o świat, który pozostawi przyszłym pokoleniom
25% jest zdania, że działania te mogą przynieść oszczędności
Tymczasem spośród 31% respondentów, którzy zadeklarowali, że nie podjęli
działań w celu przeciwdziałania zmianom klimatu:
-
42% jest zdania, że to rządy, przedsiębiorstwa i przedstawiciele przemysłu
powinni zmienić swoje działania, a nie obywatele
34% deklaruje, że nie wie, jakie działania podjąć w celu przeciwdziałania
zmianom klimatu
26% uważa, że zmiana ich zachowania nie będzie miała rzeczywistego
wpływu na zmiany klimatu
15% uważa, że działania te są zbyt kosztowne
Wreszcie 44% ogółu badanych zapytanych o to, czy byliby skłonni płacić więcej w
celu przeciwdziałania zmianom klimatu, odpowiada twierdząco. 30% nie jest
skłonnych płacić więcej, podczas gdy 26% nie ma zdania.
Na szczeblu krajowym:
¾ W Danii i Grecji siedmiu na dziesięciu obywateli deklaruje gotowość zapłacenia
więcej za energię ekologiczną (odpowiednio 72% i 71%). Tego zdania jest dwóch
z trzech respondentów w Holandii, Słowenii i Szwecji (68%).
¾ Jest ich tylko trzech na dziesięciu w Portugalii, Malcie, Bułgarii i Rumunii
(odpowiednio 26%, 27%, 27% i 29%).
Na poziomie socjodemograficznym:
Ci, którzy deklarują gotowość zapłacenia więcej, to najczęściej mężczyźni, osoby z
wyższym wykształceniem, kadra kierownicza, ci, którzy uważają zmiany klimatu za
ważny problem, i ci, którzy uważają się za dobrze poinformowanych w zakresie
sposobów przeciwdziałania zmianom klimatu. Także młodzi ludzie częściej deklarują
gotowość płacenia więcej niż badani w wieku powyżej 55 lat.
5/5
Download