Tekst ulotki informacyjnej - ZnanyLek.com.pl: Twoje opinie o leku

advertisement
ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA
Diclac LipoGel
10 mg/g, żel
(Diclofenacum natricum)
Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.
Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek
Dliclac LipoGel ostrożnie.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 7 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.
- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy
niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
Spis treści ulotki:
1. Co to jest lek Diclac LipoGel i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Diclac LipoGel
3. Jak stosować lek Diclac LipoGel
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Diclac LipoGel
6. Inne informacje
1. CO TO JEST LEK DICLAC LIPOGEL I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE
Diclac LipoGel w postaci żelu do stosowania miejscowego zawiera jako substancję czynną diklofenak
sodowy - niesteroidowy lek przeciwzapalny i przeciwbólowy. Diclac LipoGel ma strukturę
liposomalną, ułatwiającą wchłanianie leku przez skórę. Wodno-alkoholowe podłoże żelu zapewnia
dodatkowo działanie łagodzące i chłodzące.
Diclac LipoGel stosuje się w leczeniu miejscowym:
 stanów zapalnych, bólów i obrzęków pourazowych kończyn, takich jak np. skręcenia, stłuczenia,
przeciążenia,
 bólów stawów obwodowych i stawów kręgosłupa,
 stanów zapalnych tkanek miękkich (takich jak np. zapalenie ścięgna lub tzw. „łokieć tenisisty”),
 ograniczonych i łagodnych postaci zapalenia stawów.
2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU DICLAC LIPOGEL
Kiedy nie stosować leku Diclac LipoGel
 Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na diklofenak lub na którykolwiek
z pozostałych składników leku (patrz punkt 6 „Inne informacje”).
 Jeśli kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne wywołują u pacjenta
napady astmy, pokrzywkę lub ostre zapalenie błony śluzowej nosa (tzw. nieżyt nosa).
 Jeśli pacjentka jest w trzecim trymestrze ciąży.
Leku nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.
1
Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Diclac LipoGel
Żel można stosować wyłącznie na nieuszkodzoną, zdrową skórę. Nie wolno go nakładać na skórę
zmienioną chorobowo lub na otwarte rany. Należy unikać kontaktu z oczami i błonami śluzowymi
(np. ust).
Miejsce zastosowania leku Diclac LipoGel można przykryć bandażem, ale nie należy stosować
opatrunków okluzyjnych.
Leku Diclac LipoGel nie wolno stosować doustnie.
Ciąża i karmienie piersią
Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
Leku nie należy stosować w okresie ciąży. Stosowanie leku w trzecim trymestrze ciąży jest
przeciwwskazane ze względu na możliwość zahamowania czynności skurczowej macicy i (lub)
przedwczesnego zamknięcia przewodu tętniczego Botalla u płodu.
Nie zaleca się stosowania leku Diclac LipoGel w okresie karmienia piersią. Jeśli jednak okaże się to
konieczne, należy unikać stosowania żelu na piersi lub na duże powierzchnie skóry ani nie stosować go
długotrwale
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Diclac LipoGel nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
3. JAK STOSOWAĆ LEK DICLAC LIPOGEL
Lek należy stosować wyłącznie miejscowo na skórę.
Cienką warstwę żelu należy nakładać na powierzchnię skóry 3 lub 4 razy na dobę i delikatnie go
wcierać. W zależności od rozległości schorzenia należy stosować od 2 do 4 g żelu (ilość odpowiadająca
wielkości od owocu wiśni do orzecha włoskiego).
Jeśli na chore miejsce ma być położony opatrunek - żel należy pozostawić na kilka minut na skórze do
wyschnięcia. Nie należy stosować opatrunków, które nie przepuszczają powietrza.
Po zastosowaniu żelu należy dokładnie umyć ręce (o ile ręce nie są miejscem leczonym).
Unikać kontaktu leku z oczami i ustami.
Leku Diclac LipoGel nie należy stosować bez konsultacji z lekarzem:
 dłużej niż 2 tygodnie w przypadku zmian reumatycznych tkanek miękkich
 dłużej niż 3 tygodnie w przypadku bólu związanego z zapaleniem stawów.
Jeśli po 7 dniach stosowania leku nie nastąpi poprawa lub objawy chorobowe nasilą się, należy zwrócić
się do lekarza.
W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub
farmaceuty.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Diclac LipoGel
Pzredawkowanie leku Diclac LipoGel stosowanego zewnętrznie jest bardzo mało prawdopodobne ze
względu na jego niewielkie wchłanianie przez skórę.
Jednak w razie nieumyślnego spożycia żelu (1 tuba z 100 g żelu zawiera 1000 mg diklofenaku
sodowego) mogą wystąpić działania niepożądane podobne do notowanych po przedawkowaniu
diklofenaku w tabletkach.
2
W razie przypadkowego spożycia leku należy niezwłocznie udać się do lekarza lub do najbliższego
szpitala. Należy zabrać ze sobą opakowanie po leku lub ulotkę, aby lekarz wiedział, jaki lek został
zażyty.
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do
lekarza lub farmaceuty.
4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Jak każdy lek, Diclac LipoGel może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one
wystąpią.
Możliwe jest wystąpienie następujących działań niepożądanych:
Często (występują częściej niż u 1 na 100, ale rzadziej niż u 1 na 10 osób):
zapalenie skóry (również kontaktowe), wysypka, rumień, wyprysk, świąd.
Rzadko (występują częściej niż u 1 na 10 000, ale rzadziej niż u 1 na 1000 osób):
pęcherzowe zapalenie skóry.
Bardzo rzadko (występują rzadziej niż u1 na 10 000 osób):
wysypka krostkowa, nadwrażliwość (w tym pokrzywka), obrzęk naczynioruchowy, astma oskrzelowa,
reakcja nadwrażliwości na światło.
Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane
niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.
5. PRZECHOWYWANIE LEKU DICLAC LIPOGEL




Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC. Chronić od światła.
Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po EXP. Termin
ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.
6. INNE INFORMACJE
Co zawiera lek Diclac LipoGel
Substancją czynną leku jest diklofenak sodowy. 1 g żelu zawiera 10 mg diklofenaku sodowego.
Ponadto lek zawiera: RRR--tokoferol, karbomer 980 NF, decylu oleinian, 2-oktylododekanol,
lecytynę, amonowy wodorotlenek 10%, disodu edetynian, olejek zapachowy „Vert de Creme”, alkohol
izopropylowy, wodę oczyszczoną.
Jak wygląda lek Diclac LipoGel i co zawiera opakowanie
Diclac LipoGel dostępny jest w tubie aluminiowej z zakrętką, w tekturowym pudełku.
Opakowanie zawiera 50 g lub 100 g żelu.
Podmiot odpowiedzialny
Sandoz GmbH
Biochemiestrasse 10
A-6250 Kundl, Austria
3
Wytwórca
Salutas Pharma GmbH
Otto-von-Guericke-Allee 1
39179 Barleben, Niemcy
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do:
Sandoz Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 50 C
02-672 Warszawa
tel. +48 022 549 15 00
Data zatwierdzenia ulotki:
4
Download