Komputerowe wspomaganie decyzji rewitalizacyjnych w bloku

advertisement
Politechnika Opolska
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Komputerowe wspomaganie
decyzji rewitalizacyjnych
w bloku energetycznym
elektrowni
autoreferat rozprawy doktorskiej
autor: mgr inż. Łukasz Dzierżanowski
promotor: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kabza
Opole, 2008
WYKAZ OZNACZEŃ I SKRÓTÓW
3
1. WSTĘP
5
1.1. Teza, cele i zakres pracy
5
1.1.1. Teza
5
1.1.2. Cele pracy
5
1.1.3. Zakres pracy
5
2. STUDIUM LITERATURY
6
2.1. Zakłócenia i awarie urządzeń wytwórczych
6
2.2. Modernizacja urządzeń wytwórczych w bloku energetycznym
elektrowni zawodowej
6
2.2.1. Modernizacja turbogeneratorów
6
2.2.2. Modernizacja kotłów
6
2.3. Modelowanie systemów naprawialnych
7
2.3.1. Modele diagnostyczno-remontowe
7
2.3.2. Model CBM
7
3. ADAPTACJA MODELU DLA POTRZEB TECHNICZNO-EKONOMICZNEJ
ANALIZY DIAGNOSTYKI REMONTOWEJ POWIECHRZNI OGRZEWALNEJ
KOTŁA.
9
3.1. Obiekt badań
9
3.2. Adaptacja modelu CBM dla obiektu badań
9
3.3. Opis proponowanej metody
10
3.4. Założenia analizy ekonomicznej
12
3.4.1. Wprowadzenie
12
3.4.2. Założenia kalkulacji kosztów:
12
3.5. Autorski algorytm wyznaczania całkowitych kosztów remontu
13
4. ANALIZA TECHNICZNO-EKONOMICZNA REMONTÓW EKRANÓW KOTŁA BP1150
13
4.1. Wprowadzenie
13
4.2. Budowa algorytmów (LabView)
14
4.3. Program badań
14
4.4. Założenia symulacji 1-3
14
4.5. Symulacja 2.: przy czasie degradacji systemu λd = 8 lat
15
4.5.1. Obliczenie dostępności A.
15
4.5.2. Wyznaczenie zakresu wymiany
15
4.5.3. Kalkulacja kosztów
16
4.6. Analiza badań symulacyjnych
17
5. KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE GOSPODARKI REMONTOWEJ
18
5.1. Analiza możliwości
18
5.2. Proponowane rozwiązanie dla przypadku analizowanego w pracy
18
5.3. Zakres importu danych pomiarowych
19
5.4. Koncepcja obsługi procesów remontowych
20
6. PODSUMOWANIE BADAŃ I WNIOSKI KOŃCOWE
20
7. LITERATURA CYTOWANA W AUTOREFERACIE
22
8. Wykaz publikacji autora
24
8.1. Publikacje autorskie
24
8.2. Publikacje współautorskie
24
2
WYKAZ OZNACZEŃ I SKRÓTÓW
λd
średni czas pomiędzy stanem „jak nowy” a awarią degradacyjną, jeśli nie podjęto działań
remontowych
λin
średni czas pomiędzy inspekcjami
µd
średni czas trwania remontu naprawczego następującego po awarii degradacyjnej
µin
średni czas inspekcji
µd
średni czas remontu profilaktycznego
Ξ
A
efektywny wiek systemu, dla m-tego mechanizmu awarii, przy r-tym zdarzeniu
dostępność systemu
C1MWh
cena 1 MWh
CBM
remonty w oparciu o stan systemu
C1m
koszt wymiany 1m rury
C1r
koszt jednego rozruchu
CBM
Cd
CFt
koszt zakupu energii z rynku bilansującego
koszt awarii
– przepływy pieniężne netto w roku t
Cin
koszt inspekcji
Cm
koszt remontu planowego
CM
CMMS
remont naprawczy (poawaryjny)
komputerowy system wspierania gospodarki remontowej
Cp
koszt wytworzenia 1MWh
Cr
koszt rozruchu
CRB
Δ
∇
n
o
k
Gmax
G
HPP
koszt zakupu 1MWh na rynku bilansującym
grubość ściany rury
zmiana grubości ściany rury
gradient degradacji rury ekranu
grubość ściany rury odpowiadająca progowi remontu n
grubość obliczeniowa ściany rury
minimalna dopuszczalna grubość ściany rury, odpowiadająca stanowi k
maksymalny zysk operacyjny
zysk operacyjny
jednorodne (homogeniczne) procesy Poissona
stan degradacji,
i
1≤ i ≤ k
i = 1: „jak nowy”
i = k: przed stanem awarii degradacyjnej
i = n: próg remontu
i, j
indeksy
iin
ilość inspekcji w analizowanym czasie eksploatacji te
ik
ilość przekroczeń progu k
IRM
zintegrowane zarządzenie ryzykiem
3
J
rodzaj awarii
k
ilość stanów degradacyjnych
K
rodzaj zdarzenia awaryjnego w systemie
lj
długość wymienionych rur po j-tej inspekcji
M
MTTFF
n
NHPP
NPV
mechanizm awarii
średni czas do pierwszej awarii
próg remontu, liczba okresów dyskontowania
niejednorodne (niehomogeniczne) procesy Poissona
bieżąca wartość netto przepływu pieniężnego
P(i)
prawdopodobieństwo wystąpienia stanu S(i) w łańcuchu Markowa
PM
remont profilaktyczny
r
stopa oprocentowania
RP
proces odnawialny
S(i)
stan i w łańcuchu Markowa
t
czas rzeczywisty, numer roku w metodzie NPV
te
analizowany czas eksploatacji
TMB
remonty w oparciu o czas
v
wirtualny wiek systemu
X
czas wystąpienia awarii krytycznej
Y
czas zdarzenia awaryjnego w systemie
z
ryzyko wystąpienia awarii
Z
czas degradacji
P
moc elektryczna bloku
4
1. WSTĘP
„Proces starzenia zaczyna się w chwili urodzin” – to powszechne w przyrodzie prawo, któremu poddane
są wszystkie organizmy żywe, na których czas i warunki bytowania nieubłaganie odciskają swoje piętno, jest
prawdziwe także w świecie techniki. Maszyny, urządzenia, instalacje etc., w czasie swojego „życia” podlegają
starzeniu się, niezależnie od sposobu i czasu użytkowania. Zużywanie się środków trwałych, które zachodzi
nawet wtedy, gdy nie uczestniczą one w procesie operacyjnym, można podzielić na dwie kategorie:
• zużycie fizyczne – wynikające z procesu eksploatacji oraz zmian fizykochemicznych materiałów, z
których są zbudowane,
• zużycie moralne – wynikające z szeroko rozumianego postępu, w wyniku którego wytwarzane są doskonalsze środki trwałe, lepsze jakościowo, pozwalające na tańsze prowadzenie procesu operacyjnego
itp.
Postulat zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz podnoszenia jakości oferowanego
przez nie produktu musi prowadzić do działań mających na celu odtworzenie stanu technicznego poprzez praktyki remontowe oraz przedsięwzięć modernizacyjnych, które zmierzają do podniesienia wydajności systemu,
jego sprawności, niezawodności, „czystości” ekologicznej itp.
Rewitalizacja, która jako pojęcie obejmuje oba zagadnienia, nabiera coraz większego znaczenia i wymaga
zintegrowanego, procesowego i metodycznego podejścia, które ma na celu zapewnienie takiej konfiguracji działań remontowo-modernizacyjnych, która będzie odpowiadała najważniejszym potrzebom w ramach dostępnego
budżetu.
Takie ujęcie zagadnienia wymaga również zintegrowanego podejścia do zadań diagnostycznych, rozumianych nie tylko jako bieżącą kontrolę stanu urządzeń, ale również jako badanie efektywności ekonomicznej
inwestycji modernizacyjnych w odpowiednio długim horyzoncie czasowym i musi uwzględniać wszystkie
aspekty inżynierskie i ekonomiczne.
Podejmowanie racjonalnych decyzji rewitalizacyjnych wymaga swobodnego i pełnego dostępu do informacji związanych z szerokim spektrum funkcjonowania przedsiębiorstwa – od danych operacyjnych po strategiczne. Jedynie informatyzacja i integracja środowisk komputerowych umożliwia zachowanie właściwego formatu dokumentów i ich właściwy przepływ w obszarze przedsiębiorstwa.
Prawidłowe prowadzenie zaawansowanych działań diagnostyczno-remontowych powinno się wiązać z
zastosowaniem modelu obiektu, który im podlega. Wykorzystanie metod naukowych, w powiązaniu z możliwościami dostarczanymi przez zintegrowany system informatyczny, stanowi bazę umożliwiającą podejmowanie
racjonalnych decyzji i wybór najkorzystniejszych wariantów rewitalizacyjnych.
1.1. Teza, cele i zakres pracy
1.1.1.
Teza
Wykorzystanie odpowiedniego modelu diagnostyczno-remontowego, przy wsparciu zintegrowanego systemu informatycznego, ułatwia podejmowanie decyzji rewitalizacyjnych i wspomaga racjonalne prowadzenie
gospodarki eksploatacyjno-remontowej.
1.1.2.
Cele pracy
Głównymi celami pracy są:
• implementacja modelu diagnostyczno-remontowego do przeprowadzenia symulacji i analizy parametrów charakteryzujących działania remontowo-modernizacyjne na przykładzie powierzchni
ogrzewalnej komory spalania kotła energetycznego,
• opracowanie koncepcji zintegrowanego systemu komputerowego obejmującego:
o system zarządzania,
o obiektowy model instalacji,
o bazy danych, zawierające zasoby dokumentacyjne, diagnostyczne i eksploatacyjnoremontowe.
1.1.3.
Zakres pracy
Osiągnięcie założonych celów wymaga przeprowadzenia następujących działań:
• przegląd zagadnień związanych z rewitalizacją urządzeń wytwórczych elektrowni,
5
•
•
•
•
•
•
•
•
•
przegląd zagadnień związanych z systemami naprawialnymi,
wybór obiektu badań spośród podsystemów w bloku energetycznym,
analiza charakteru prac diagnostyczno-remontowych przeprowadzanych w obszarze badanego
obiektu,
analiza istniejących modeli remontowych pod kątem możliwości zastosowania w prowadzonych
badaniach,
wybór i adaptacja modelu,
zaprojektowanie i implementacja algorytmów niezbędnych do przeprowadzenia symulacji,
przeprowadzenie badań i analiza uzyskanych wyników,
analiza aplikacji komputerowych wykorzystywanych w gospodarce eksploatacyjno-remontowej
elektrowni i opracowanie koncepcji ich integracji,
sformułowanie wniosków.
2. STUDIUM LITERATURY
2.1. Zakłócenia i awarie urządzeń wytwórczych
Zgodnie z postulatami przedstawionymi w pracy [BaT08], niezawodność urządzeń wytwórczych ma
istotne znaczenie dla pracy całego systemu elektroenergetycznego, ciągłości dostawy energii elektrycznej, a
więc jest jednym z czynników kształtujących bezpieczeństwo energetyczne kraju. System energetyczny elektrowni jest układem bardzo złożonym, obejmującym wiele maszyn i urządzeń elektrycznych, termoenergetycznych, mechanicznych oraz instalacji współpracujących przy wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła. Pomimo
stosowania komponentów o wysokiej niezawodności nieuchronna jest jednak degradacja systemu w czasie eksploatacji, a także uszkodzenia instalacji technologicznej, urządzeń pomiarowych i wykonawczych [KoK06].
Z danych przedstawionych przez Gładysia i Matlę [GlM99], wynika iż największy wpływ na awaryjność
bloku ma kocioł wraz z urządzeniami pomocniczymi (ok. 70%), w dalszej kolejności generator wraz
z urządzeniami elektrycznymi i turbina z urządzeniami pomocniczymi (odpowiednio 18% i 12%).
2.2. Modernizacja urządzeń wytwórczych w bloku energetycznym elektrowni zawodowej
2.2.1.
Modernizacja turbogeneratorów
Liczni autorzy publikacji dotyczących modernizacji turbogeneratorów [GeSu97, PrzSz93, Kul97,
AdKr05, AdSi03] przedstawiając straty ekonomiczne wynikające z przerw w produkcji energii elektrycznej oraz
wzrastające koszty przeglądów i remontów, wskazują na coraz większe znaczenie niezawodności i dyspozycyjności urządzeń.
Jednym z szeregu działań umożliwiających spełnienie postulatów niezawodności (obok właściwej jakości
przeglądów i remontów, diagnozowania stanu technicznego podczas pracy maszyny, zapewnienia właściwych
parametrów mechanicznych i termicznych) jest modernizacja węzłów konstrukcyjnych najczęściej ulegających
uszkodzeniom [PrzSz93]. Dzięki takim zabiegom jak unowocześnienie konstrukcji, wyeliminowanie ujawnionych w czasie eksploatacji wad konstrukcyjnych, zastosowanie nowoczesnych materiałów izolacyjnych
i konstrukcyjnych dąży się do podniesienia niezawodności pracy, wydłużenia żywotności urządzeń, podniesienia
mocy znamionowej modernizowanych urządzeń.
Propozycje i realizacje kompleksowych modernizacji turbogeneratorów [Kul97, AdKr05, GeSu97] mają
na celu min. wydłużenie żywotności o kolejne 20-30 lat pracy, podniesienie mocy i niezawodności urządzeń.
Monitorowanie warunków pracy urządzeń umożliwia ich ekonomiczną i długotrwałą eksploatację
[Kab06]. Szereg publikacji [ChmK05, Kos06, ChmKK06, RuL06] na przykładzie wdrożonych metod diagnostycznych ukazuje ich wartość dla gospodarki remontowo-eksploatacyjnej, dzięki przedłużeniu okresów eksploatacji urządzeń przy jednoczesnym obniżeniu kosztów wytwarzania energii elektrycznej.
2.2.2.
Modernizacja kotłów
Pronobis [Pro02] zauważa, że „dla znacznej części zainstalowanych w Polsce kotłów energetycznych dobiega końca zakładany czas eksploatacji, a dalsze ich funkcjonowanie wiąże się z obniżeniem niezawodności i
sprawności”. Wymusza to, przeprowadzanie rewitalizacji, co wydłuży ich czas eksploatacji i pozwoli rozłożyć w
6
czasie kosztowną wymianę starych urządzeń na nowe. Działania te miałyby przede wszystkim polegać na: poprawie sprawności kotła, obniżeniu emisji substancji szkodliwych, modernizacji związanej ze zmianą paliwa,
zmniejszeniu awaryjności i przedłużeniu żywotności części ciśnieniowej kotła, zwiększenie wydajności kotła,
powiększeniu zakresu dopuszczalnych zmian obciążeń. W trakcie prac mających na celu usunięcie wad konstrukcyjnych należy dążyć do dostosowania istniejącego kotła do nowych warunków eksploatacyjnych, a działania remontowe powinny być prowadzone z uwzględnieniem postulatów modernizacyjnych, a nie prowadzić
jedynie do odtwarzania elementów kotła.
Jednym z ważniejszych problemów dotyczących eksploatacji kotłów pyłowych, w których wprowadzono
pierwotne metody zmniejszenia emisji NOx, jest korozja ekranów, nazywana „niskoemisyjną” lub „niskotlenową”, powodująca uszkodzenia rur i konieczność ciągłego prowadzenia kosztownych remontów, [Pro02, Pro04a,
HaSmi90, Rei88, BDNF00, BCHM78, DJL03, FSW03, Kli00, FHK00, DGG03, TuMe03, Kru01, KoGr03].
Konieczne jest prowadzenie właściwej gospodarki remontowo-modernizacyjnej i stosowanie metod ograniczających zjawisko korozji: zmniejszenie korozyjnych własności spalin i osadów kotłowych [Pro02, Pro04b
KoKr03], stosowanie powietrza osłonowego [Pro04b, Waw02, Glu96], stosowanie powłok ochronnych: napawanych, natryskiwanych, kompozytowych lub hybrydowych [DJL03, Kli00, FHK00].
2.3. Modelowanie systemów naprawialnych
Według powszechnie przyjętej definicji, przedstawionej przez Archera i Feingolda [AsFe84], system naprawialny, to taki, który ze stanu, w którym nie spełnia jednej lub wielu swoich funkcji, może zostać przywrócony do w pełni satysfakcjonującego funkcjonowania w sposób inny niż jego całkowita wymiana. Zazwyczaj do
modelowania procesów awarii w systemach naprawialnych używa się modeli remontu doskonałego, wykorzystujących homogeniczne procesy Poissona lub modeli remontu minimalnego, wykorzystujących niehomogeniczne procesów Poissona, zaliczane do grupy procesów Markowa [Lin03].
Klasyczny model przedstawiony przez Browna i Proschana [BrPr83] zakłada, że w chwili wystąpienia
awarii, następuje remont doskonały z prawdopodobieństwem p albo remont minimalny z prawdopodobieństwem
1 – p, niezależnie od historii awarii. W późniejszym czasie zaczęto jednak stosować inne rozwiązania, min. tzw.
modele niedoskonałego remontu [Kij89, LaSz98, DHS97, WhS89, HPS92, DoG05].
2.3.1.
Modele diagnostyczno-remontowe
Realizacja zadań diagnostyczno-remontowych wymaga przyjęcia modelu obiektu, będącego ich przedmiotem. Wykorzystuje się modele zdeterminowane i losowe, które wyrażają związki między badanymi zmiennymi. Najczęściej wykorzystuje się modele wykorzystujące probabilistyczną macierz obserwacji, regresję wielokrotną, modele rozmyte, ekspertowe, lingwistyczne, neuronowowe, holistyczne, odwrotne oraz zyskujące w
ostatnim czasie na popularności modele CBM [AMcL04, Cem96, ChmK05, ChoK97, Cho92, Kha90, Orl84,
Orl97, Orl01, Tad91, Tad93, Uhl96, Uhl97].
2.3.2.
Model CBM
System naprawialny zwykle poddawany jest remontom profilaktycznym, zazwyczaj w określonych interwałach czasowych – tzw. TBM1 (remonty oparte na czasie) lub bez planowania interwałów czasowych, a w
oparciu o, ujawniony przez inspekcję, stanu systemu – tzw. CBM2 (remonty oparte na stanie systemu).
CBM jest efektywną odmianą remontów prognozujących – bazuje ona na wczesnym wykrywaniu przyczyn lub symptomów awarii tak, by w sposób możliwie tani można było jej zapobiec. Działania remontowe w
CBM przebiegają więc raczej na podstawie aktualnego stanu urządzenia, a nie czasu. Stan systemu przewidywany jest na podstawie trendu pomiarów parametrów fizycznych w odniesieniu do ustalonych dla nich norm w celu
wykrycia, analizy i rozwiązywania problemów zanim się pojawią. Parametry te są mierzone cyklicznie (cotygodniowo, co dwa tygodnie, co miesiąc, itp.); w sytuacji, gdy mierzony parametr przekroczy wartość graniczną,
musi on zostać poddany dalszej analizie.
1
TBM - ang. Time Based Maintenance
2
CBM - ang. Condition Based Maintenance
7
Model Amariego i McLaughina [AMcL04, AMcLP06], wykorzystujący łańcuchy Markowa, spełnia założenia CBM. Prezentowany przez autorów algorytm pozwalają na znalezienie parametrów modelu, przy których
największa będzie dostępność systemu A, definiowana jako prawdopodobieństwo, że w określonym czasie t
system będzie pracował.
Rys. 2.1 Łańcuch Markowa w modelu CBM [AMcL04]
System przedstawiony na Rys. 2.1 może znajdować się w następujących stanach:
(, 0) system pracuje w stanie i, 1 ≤ ≤ (, 1) system podlega inspekcji w stanie i, 1 ≤ ≤ (, 1) system podlega inspekcji po przekroczeniu progu remontu n.
system uległ awarii w skutek degradacji, podlega remontowi napraw(, 1) czemu
(, 1) system podlega remontowi profilaktycznemu
Dla opisanego systemu modelowane są następujące współczynniki:
µ in
µ
k ⋅ λd
; h= d ; r=
;
µd
µm
µm
µ in
λ
k ⋅ λd
1− b
k −n
e = in ; a =
; b =a ; c = a⋅
µ in
k ⋅ λ d + λ in
1− a
f =
k ⋅ λd
; g=
2.1
Wykorzystane są one do przedstawienia prawdopodobieństw wystąpienia poszczególnych stanów:
(, 0) = ⋯ = (2,0) = (1,0)
(, 1) = ⋯ = (1,1) = ∙ (1,0)
(, 0) = ⋯ = ∙ (, 0) = ∙ (1,0)
( + 1,0) + ⋯ + (, 0) = ∙ (1,0)
∙ !"
= ∙ $ ∙ (1,0)
(, 1) = (, 0) ∙
#"
!%
= ∙ ∙ (1,0)
(, 1) = ∙ (1,0) ∙
#%
#%
(, 1) = (, 0) ∙
= ∙ ∙ ∙ (1,0)
#
2.2
Dostępność systemu jest sumą prawdopodobieństw wystąpienia wszystkich stanów:
k
A = ∑ P(i,0) =
i =1
n+c
(1 + e) ⋅ n + c + b ⋅ f + c ⋅ e + c ⋅ e ⋅ g
2.3
Autorzy zaprezentowali algorytmy pozwalające na znalezienie optymalnych parametrów modelu remontowego. Założono, że sterować można jedynie dwoma parametrami: częstością inspekcji: 1/λin oraz progiem
remontu profilaktycznego n.
8
3. ADAPTACJA MODELU DLA POTRZEB TECHNICZNO-EKONOMICZNEJ
ANALIZY DIAGNOSTYKI REMONTOWEJ POWIECHRZNI OGRZEWALNEJ
KOTŁA.
3.1. Obiekt badań
Na bazie przedstawionych zagadnień, jako przedmiot badań skoncentrowanych na możliwości
i celowości komputerowego wsparcia działań rewitalizacyjnych wybrano ekrany komory paleniskowej kotła,
jako jeden z obszarów mający istotny wpływ na ogólną awaryjność bloku. Złożoność topologiczna oraz analiza
historycznych danych remontowych tego obiektu pozwala sądzić, iż większość procesów związanych z diagnostyką, przetwarzaniem danych pomiarowych, identyfikacją obszarów mających podlegać wymianie, a także
struktury kosztów remontu i analizą dostępności obiektu wymaga zintegrowanego i systemowego podejścia.
Bezpośrednim obiektem badań są ekrany kotła BP-1150, zbudowane z 352 szeregów rur dla ekranu
przedniego i tylnego, oraz 320 szeregów dla ekranów bocznych. Obliczeniowa grubość go ścian rur wynosi 5mm,
z czasem jednak w wyniku pracy w agresywnym środowisku spada ona, osiągając wartości nieakceptowane.
W czasie odstawienia kotła cyklicznie (na ogół w odstępach rocznych lub dwuletnich) przeprowadzane są
pomiary grubości ścian rur ekranu (kilka tysięcy punktów pomiarowych), na podstawie których wyznacza się
zakres remontu, po przeprowadzeniu którego następuje rozruch i obiekt powraca do eksploatacji.
Wsparcie komputerowe wydaje się szczególnie korzystne w obszarze przetwarzania danych pomiarowych w celu wyznaczenia obszaru remontu oraz wykorzystaniu modelu matematycznego w celu ustalenia najkorzystniejszej częstości inspekcji oraz wartości granicznej grubości rur, poniżej której należałoby przeprowadzić
remont – zwanej dalej progiem remontu (n).
3.2. Adaptacja modelu CBM dla obiektu badań
Możliwość zastosowania modelu CBM uzależniona jest od spełnienia następujących warunków:
• wyznaczenia dyskretnych stanów degradacji systemu,
• określenia punktu krytycznego k, poniżej którego system może ulec awarii,
• określenie podstawowych parametrów systemu:
o λd – średni czas pomiędzy stanem „jak nowy” a awarią degradacyjną,
o λin – średni czas do następnej inspekcji,
o µin – średni czas trwania inspekcji,
o µm – średni czas trwania remontu profilaktycznego,
o µd – średni czas trwania remontu poawaryjnego.
Diagnostyka powierzchni ekranów komory paleniskowej kotła odbywa się przy użyciu urządzeń pomiarowych, dla których niepewność pomiaru wynosi 0,1mm. Możliwe jest więc łatwe wyznaczenie poszczególnych
stanów system S(i), przy założeniu, że każdemu ze stanów przyporządkuje się grubość ściany rury, począwszy
od i = 1 dla grubości nominalnej & = 5,0 do i = k , gdzie k jest minimalną grubością rury, wynikającą z
obliczeń– w tym przypadku przyjęto = 3,5. Średnie czasy trwania zdarzeń w systemie możliwe są do
obliczenia na podstawie analizy historycznych danych diagnostyczno-remontowych.
W celu rozszerzenia modelu [AMcL04] o parametry ekonomiczne, konieczna jest identyfikacja kosztów i
przyporządkowanie ich wszystkim zdarzeniom w systemie. Dla zdarzeń w badanym obiekcie zdefiniowano
następujące koszty podstawowe:
• Cm – koszt remontu planowego
• Cin – koszt inspekcji
• Cr – koszt rozruchu
• Cd – koszt awarii
•
•
•
Oraz koszty pomocnicze:
C1MWh – cena 1 MWh
Cw – koszt wytworzenia 1MWh
CRB – koszt zakupu 1MWh na rynku bilansującym
Zbiór zdarzeń, wraz z przyporządkowanymi im kosztami, w modelu CBM przedstawiono na Rys. 3.1.
9
Rys. 3.1 Wykorzystany model CBM systemu w oparciu o łańcuchy Markowa [zmodyfikowany przez autora]
Gradacja kolorów od zielonego do czerwonego oraz grubość i rodzaj linii ilustrują postęp degradacji
obiektu. Inspekcje średnio trwające µin przeprowadzane z częstością 1/λin ujawniają stan systemu. Czas trwania
inspekcji jest wartością stałą, nie zależy on od stanu degradacji systemu.. Każdej inspekcji towarzyszy koszt
inspekcji Cin oraz koszt rozruchu Cr. Działania remontowe nie są podejmowane, dopóki poziom degradacji
≤ . Stan S(k,1), oznacza iż inspekcja ujawniła przekroczenie progu remontu i należy przeprowadzić remont
profilaktyczny S(m,1), po którym system powraca do stanu S(1,0) – „jak nowy”. W przypadku, kiedy system
przekroczy punkt krytyczny k, może on ulec awarii degradacyjnej, po której następuje remont awaryjny S(d,1).
W przeciwieństwie do prostego przykładu przedstawionego przez autorów [AMcL04] modelu, ekrany kotła nie mogą być traktowane jako pojedynczy obiekt, a macierz obiektów. Praktyka diagnostyczna pokazuje, że
podczas, gdy część punktów pomiarowych wykazuje niski gradient degradacji, inna degraduje bardzo szybko.
Prawdopodobne jest więc, że w chwili, gdy możliwe będzie wskazanie obszarów, które nadal będą znajdować
się w stanie „jak nowy”, w innych miejscach dojdzie do awarii, po przekroczeniu stanu S(k,0).
3.3. Opis proponowanej metody
Metoda wyznaczenia całkowitych kosztów różnych wariantów remontowych, przedstawiona na Rys. 3.2.,
zawiera trzy istotne elementy:
• diagnostyka,
• dostępność,
• koszty.
Część pierwsza, dotyczy wszystkich operacji związanych z wykonaniem pomiarów oraz przetworzeniem
uzyskanych danych. Pozyskanie danych dotyczy zarówno wartości uzyskanych z bieżących, jak i pochodzących
z archiwum, historycznych wyników działań diagnostycznych. Źródłowe dane, zwłaszcza starszych obiektów,
zazwyczaj przechowywane są w formie papierowych arkuszy z tabelami, niejednokrotnie odręcznie zapisanych
parametrami, które dla celów analizy programowej wymagają digitalizacji.
Dane zapisane w formie elektronicznej muszą zostać ujednolicone – analizowane latami wartości pomiarów powinny odpowiadać tym samym lokalizacjom. Bardzo często się zdarza, że kolejne remonty przeprowadzane były przez różne zespoły remontowe, według odmiennych wytycznych, np. rury mierzone są na innych
poziomach, w innych miejscach. Spójność kompletu danych diagnostycznych wymaga przeprowadzenia interpolacji mającej na celu uzupełnienie luk informacyjnych.
10
Rys. 3.2 Autorska metoda wyznaczenia kosztów całkowitych różnych wariantów remontowych ekranu
Kolejnym istotnym krokiem jest identyfikacja przeprowadzonych remontów. Nie jest to konieczne w sytuacjach, gdy zespoły remontowe dokumentują obszary ekranów, których dotyczyła naprawa, jednak praktyka
pokazuje, iż najczęściej wiedza ta musi wynikać z analizy grubości ścian ekranów w kolejnych latach. Przed
przystąpieniem do części kalkulacyjnej konieczne jest przeprowadzenie weryfikacji przeprowadzonych operacji.
Obliczenia części wstępnej mają doprowadzić do wyznaczenia macierzy średnich czasów degradacji
ekranu, która posłuży do identyfikacji obszarów o podobnym gradiencie degradacji. Jest to konieczne, dlatego,
że zarówno założenia eksploatacyjne, jak i model CBM przyjmuje jedną wartość czasu degradacji – dzięki określeniu mapy degradacji, możliwe będzie zaproponowanie kilku wariantów remontowych i poddanie ich dalszej
analizie.
Druga część, ma na celu obliczenie dostępności A dla wariantów remontowych różniących się od siebie
częstością inspekcji, długością trwania inspekcji oraz czasem degradacji ekranów, dla różnych progów remontu
n. Intuicyjnie, zwiększanie częstości inspekcji pozwala na obniżenie progu remontu, czyli dopuszczanie do bardziej zaawansowanej degradacji, a co za tym idzie późniejsze podejmowanie decyzji o remoncie. Przyczynia się
to do skrócenia czasu remontów w analizowanym okresie eksploatacji. Z drugiej strony jednak, dopóki nie zostanie opracowana metoda diagnozowania stanu rur w trybie pracy, system w czasie inspekcji musi zostać odstawiony do postoju, dlatego zwiększanie liczby inspekcji również odbija się na zmniejszeniu dostępności.
11
Wprawdzie niemożliwe jest sterowanie czasem trwania inspekcji, ale prowadzonych jest obecnie coraz
więcej badań [KaLJK07, Zat07, Zat08] zmierzających w stronę jego skrócenia. Celowym więc wydaje się zamysł uwzględnienia tego parametru w celu oszacowania oszczędności przy próbach implementacji wydajniejszych procedur diagnostycznych.
Część trzecia, związana bezpośrednio z kosztami, opiera się na analizie ekonomicznej kosztów związanych z remontami i czasem postoju. Zakładane są wartości parametrów ekonomicznych związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej, koszty inspekcji oraz koszty rozruchu. Obliczane są koszty remontów planowych
oraz awaryjnych, oraz utracony zysk w funkcji dostępności – Cs. Wynikiem wszystkich obliczeń jest wartość
całkowitego kosztu Ct, będącego jednocześnie funkcją celu w prezentowanej metodzie.
3.4. Założenia analizy ekonomicznej
3.4.1.
Wprowadzenie
Zawężona do badanego obiektu analiza ekonomiczna dotyczy kosztów związanych z trzema obszarami
funkcjonowania elektrowni: wytwarzaniem energii elektrycznej, eksploatacją i remontami, sprzedażą energii
elektrycznej. Konieczne jest także uwzględnienie kosztów związanych z aktualnie transformowanym w Polsce
rynkiem energii elektrycznej.
3.4.2.
Założenia kalkulacji kosztów:
Dla przeprowadzenia analizy ekonomicznej punktem wyjścia jest obliczenie maksymalnego zysku operacyjnego Gmax przy teoretycznej dostępności ) = 1. Oznacza to, że w czasie analizowanego czasu eksploatacji
*+ = 12 lat system nie podlega awariom, inspekcjom i remontom.
3.1
/01 = 2 ∙ *+ ∙ (34567 − 39 )
gdzie:
P – moc elektryczna bloku
te – czas eksploatacji
C1MWh – cena 1MWh
Cp – koszt wytworzenia 1MWh
CBM – koszt zakupu 1MWh na rynku bilansującym.
Rzeczywisty zysk operacyjny G, uwzględniający wszelkie postoje bloku można opisać następującą zależnością:
3.2
/ = /01 ∙ )
Zatem strata Cs wynikająca z postojów wynosi:
3: = /01 − / = /01 (1 − ))
3.3
Poza wyliczeniem strat uwzględniono następujące koszty:
Cm – koszt remontów planowych
Cin – koszt inspekcji
Ce – koszt wymiany
Cr – koszt uruchomienia (rozruchu)
Cd – koszt awarii
Koszt remontów planowych związany jest z innymi kosztami następującą zależnością:
+
3 = ;(34% + 3+ + 34 ) + 3<
3.4
=>?
gdzie:
C1in – koszt jednej inspekcji uzależniony od ilości punktów pomiarowych npt
C1r – koszt jednego rozruchu, wartość przyjęta na podstawie [Maj00]
Ce – koszt wymiany rur
Koszt awarii związany jest przede wszystkim z koniecznością zakupu energii z rynku bilansującego oraz
z kosztami rozruchowymi po przeprowadzeniu remontu:
12
3" = ∙ @ ∙ (2 ∙ #" ∙ A3B5 − 39 C + 3" )
3.5
gdzie:
ik – ilość przekroczeń stanu k
z – ryzyko wystąpienia awarii po przekroczeniu stanu S(k)
CBM – koszt zakupu 1MWh na rynku bilansującym
Cp –koszt wytworzenia 1MWh
Crd – koszt rozruchów po awariach
3.5. Autorski algorytm wyznaczania całkowitych kosztów remontu
Autorski algorytm został opracowany w celu wyznaczenia całkowitych kosztów związanych z gospodarką remontową w obszarze ekranów komory paleniskowej, przy uwzględnieniu wpływu kosztów związanych
zarówno z remontami Cm, jak i pojawiającymi się w analizowanym okresie eksploatacji awariami Cd.
Cin = C1in ⋅
Cr = C1r ⋅
te
λin
te
λin
Cm = Cs + Cin + Ce + Cr
n
Ce = ∑ l j ⋅ C1m
j =1
Ct = C m + C d
Cd =ik ⋅ z⋅(P⋅ µd ⋅(CBM −Cp) +Crd)
Gmax= P⋅te ⋅(C1Mh−Cp)
Cs = Gmax − G
G=Gmax⋅ A
Cs = Gmax (1 − A)
Rys. 3.3 Autorski algorytm wyznaczania kosztu całkowitego Ct
Algorytm, oprócz określonych wcześniej wariantów remontowych, zasilają następujące dane wejściowe:
lj – długość wymienionych rur,
iin – ilość inspekcji w czasie te,
µin – czas trwania inspekcji,
C1m – koszt wymiany 1m rury,
P – moc elektryczna bloku,
C1r – koszt jednego rozruchu,
te – czas eksploatacji,
µd – czas trwania remontu awaryjnego,
C1Mh – cena sprzedaży 1MWh,
ik – ilość przekroczeń progu k,
Cp – koszt wytworzenia 1MWh,
z – stopa ryzyka wystąpienia awarii, po przekroczeniu
progu k
A – dostępność bloku energetycznego,
CBM – koszt zakupu 1MWh na rynku bilansują cym
4. ANALIZA TECHNICZNO-EKONOMICZNA REMONTÓW EKRANÓW KOTŁA
BP-1150
4.1. Wprowadzenie
Analiza techniczno-ekonomiczna procesu remontów kotła BP-1150, której założenia przedstawiono w
rozdziale 3., oparta jest o archiwa działań remontowych w Elektrowni Opole. Głównym źródłem danych, są
arkusze ze zgromadzonymi wynikami pomiarów grubości ścian ekranów, na podstawie których, uzyskano wartości charakteryzujące dynamikę procesów degradacji instalacji. Dane te uzupełniają wartości związane z czasem i kosztem poszczególnych czynności remontowych.
13
Analiza techniczna przeprowadzona została w celu wytypowania wariantów remontowych, związanych z
parą parametrów (n, λin), dla których dostępność systemu A będzie największa.
Analiza ekonomiczna ma na celu wskazanie najkorzystniejszego ekonomicznie wariantu z uzyskanego
wcześniej zbioru.
4.2. Budowa algorytmów (LabView)
Do przeprowadzenia analiz konieczne było opracowanie programu komputerowego w oparciu o metodę
CBM przedstawioną w rozdziale 3. Program został napisany w środowisku LabView.
4.3. Program badań
Po przygotowaniach (adaptacji metody CBM dla analizowanego przypadku, zgromadzeniu i przygotowaniu danych pomiarowych za pomocą arkuszy kalkulacyjnych, opracowaniu programu komputerowego wyznaczającego dostępność) przeprowadzono analizę gospodarki remontowej dla wybranych obszarów ekranu kotła
BP-1150. Badania przeprowadzono wg następującej metodyki:
I.
Symulacja wstępna (0)
a. obliczenie A dla ∈< 1,15 >
b. wykonanie charakterystyki zależności A(n)
II.
Symulacja 1.: !" = 4, Symulacja 2.: !" = 8, Symulacja 3.: !" = 12
a. obliczenie dostępności A dla różnych częstości inspekcji przy założonym czasie degradacji !"
b. wybór pary (n,λin), dla której A(n, λin) = max – dla każdego z wariantów
c. opracowanie charakterystyk A(n,λin)
d. obliczenie zakresów remontów przy zadanych parametrach (n,λin) – dla każdego z wariantów
e. obliczenie kosztów całkowitych Ct przy zadanych parametrach (n,λin) – dla każdego z
wariantów
III.
Symulacja 4.: dostępność dla różnych czasów trwania inspekcji µin, przy czasie degradacji λd = 8
lat i częstości inspekcji λin = 1 rok
IV.
Analiza otrzymanych wyników
4.4. Założenia symulacji 1-3
Symulacja wstępna potwierdziła przydatność metod Amariego i McLaughina w analizowanym przypadku. Jednak zastosowanie ich przy wspieraniu podejmowania decyzji remontowych, wymaga uzupełnienia o
analizę ekonomiczną. W praktyce kluczową sprawą jest znaczenie ekonomiczne dostępności A. Szeroki przedział najwyższych wartości dostępności odpowiada bowiem innym strategiom remontowym. Celowe jest obliczenie maksymalnych dostępności dla zadanych wariantów uwzględniających przedziały n, dla różnych częstości inspekcji 1/λin, a następnie przeprowadzenie analizy ekonomicznej.
Dane wejściowe, potrzebne do obliczenia dostępności A dla symulacji 1-3. przedstawione zostały w Tab.
4.1. W odniesieniu do poprzedniej symulacji, rozszerzone zostały o sześć wartości częstości inspekcji 1/λin.
n
k
λd
λin
µm
µd
µin
C1m
C1MWh
Cp
CBM
C1in
Cr
1..15
15
4; 8; 12
0,5; 1,5; 2; 3; 4;
14
2
14
100
120
60
200
13500
50000
lata
lata
dni
dni
dni
zł
zł/MWh
zł/MWh
zł/MWh
zł
zł
Tab. 4.1 Dane wejściowe do obliczeń dostępności A, dla symulacji 1-3.
14
4.5. Symulacja 2.: przy czasie degradacji systemu λd = 8 lat
4.5.1.
Obliczenie dostępności A.
Na podstawie przeprowadzonych obliczeń wg uprzednio przedstawionej metodologii, uzyskano wyniki
zestawione w Tab. 4.2.
λin = 0,5
λin = 2
A
1,000
λin = 1
λin = 3
λin = 1,5
λin = 4
0,998
0,996
0,994
0,992
0,990
0,988
n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rys. 4.1 Wykres zależności A(n) uzyskany na podstawie symulacji 2.
A
n
λin = 0,5
λin = 1
λin = 1,5
λin = 2
λin = 3
λin = 4
1
0,99239
0,99623
0,99753
0,99815
0,99873
0,99898
2
0,99295
0,99649
0,99768
0,99826
0,99882
0,99907
3
0,99316
0,99659
0,99774
0,99830
0,99885
0,99911
4
0,99328
0,99664
0,99777
0,99832
0,99886
0,99912
5
0,99335
0,99668
0,99779
0,99834
0,99887
0,99913
6
0,99340
0,99670
0,99780
0,99834
0,99888
0,99914
7
0,99343
0,99671
0,99780
0,99835
0,99888
0,99914
8
0,99346
0,99672
0,99781
0,99835
0,99888
0,99914
9
0,99348
0,99673
0,99781
0,99835
0,99888
0,99914
10 0,99349
0,99673
0,99781
0,99835
0,99888
0,99914
11 0,99350
0,99673
0,99781
0,99834
0,99888
0,99914
12 0,99351
0,99673
0,99780
0,99834
0,99887
0,99914
13 0,99350
0,99672
0,99779
0,99833
0,99887
0,99913
14 0,99349
0,99670
0,99778
0,99832
0,99886
0,99913
15 0,99342 0,99664 0,99773 0,99828 0,99883 0,99911
Tab. 4.2 Wartości dostępności A uzyskane dla symulacji 2.
Charakterystyka zależności A(n) dla poszczególnych wartości częstości 1/λin, została przedstawiona na Rys. 4.1.
4.5.2.
Wyznaczenie zakresu wymiany
Procentowy zakres wymiany, odzwierciedlający ilość wymienionych rur w czasie jednego remontu do
całkowitej ilości rur w instalacji, przedstawiono na Rys. 4.2.
100
90
λin = 0,5
λin = 1
λin = 1,5
λin = 3
λin = 4
λin = 5
zakres wymiany [%]
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1
3
5
7
9
11
13
t [półrocza]
15
17
19
21
23
Rys. 4.2 Procentowe zakresy wymian dla poszczególnych wariantów remontowych uzyskanych na podstawie symulacji 2.
15
4.5.3.
Kalkulacja kosztów
Rachunek ekonomiczny został przeprowadzony zgodnie z metodologią przedstawioną w rozdziale 3.4.
Wyniki analizy zostały przedstawione w Tab. 4.3 oraz na Rys. 4.3.
λin
[lata]
0,5
1
1,5
2
3
4
n
A
iin
3,8
3,9
4,1
4,1
4,2
4,1
0,993506
0,996731
0,997811
0,998349
0,998881
0,999143
24
12
8
6
4
3
Cs
Cin
Crm
Ce
[zł]
[zł]
[zł]
[zł]
14 745 224
325 248
1 200 000
1 291 870
7 422 565
162 624
600 000
1 563 748
4 970 326
108 416
400 000
1 452 765
3 748 747
81 312
300 000
1 709 468
2 540 792
54 208
200 000
1 727 701
1 945 897
40 656
150 000
1 669 045
Tab. 4.3 Wyniki analizy ekonomicznej uzyskane dla symulacji 2.
Cm
[zł]
17 562 342
9 748 938
6 931 507
5 839 527
4 522 702
3 805 599
ik
0
30
34
18
88
79
100 ik
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0,5
1
1,5
2
3
4
λin
Rys. 4.3 Ilość przekroczeń stanu k dla symulacji 2.
8
6
12,52 mln zł
5,39 mln zł
10
Ct
8,35 mln zł
12
Cd
9,67 mln zł
14
Cm
12,25 mln zł
Cx
[mln zł]
13,88 mln zł
W analizie ekonomicznej, przy poszukiwaniu najkorzystniejszego wariantu remontowego, konieczne jest
uwzględnienie kosztów wynikających z awarii – Cd. Wg metody przedstawionej w rozdziale 3., konieczne jest
obliczenie ilości przekroczeń stanu k dla badanego systemu. Jest to wartość łatwa do uzyskania w wyniku symulacji, przy znanych początkowych grubościach ścian ekranu i czasach degradacji dla poszczególnych punktów
pomiarowych. Wyniki tych symulacji zostały przedstawione na Rys. 4.3. Wyraźnie widać, że wraz ze zmniejszaniem częstości inspekcji, rośnie ik. Wyznaczenie jednak stopy ryzyka z wystąpienia awarii po przekroczeniu
stanu k, wymaga przeprowadzenia dalszych, dedykowanych analiz. Dla potrzeb zobrazowania charakteru kształtowania się kosztów awarii, wykonano obliczenia dla danych pochodzących z symulacji 2. dla dwóch wariantów: @ = 1% oraz @ = 5%.
4
2
0
0,5
1
1,5
2
3
4
λin
[lata]
Rys. 4.4 Zdyskontowane koszty całkowite Ct przy założonym z = 5% dla symulacji 2.
16
Najczęściej stosowaną w praktyce metodą oceny efektywności przedsięwzięć gospodarczych jest
metoda NPV (wartości zaktualizowanej netto) [KMSW99]. Korzystając z zależności 5.1., obliczono
zdyskontowane koszty całkowite dla powyższych założeń.
J2K = ;
=>?
3L=
(1 + M)=
4.2
4.1
gdzie:
;PV – wartość zaktualizowana netto,
CFt – przepływy pieniężne netto w roku t,
r – przyjęty poziom stopy procentowej,
t – kolejny numer roku (* = 0, … , )
Dla wszystkich okresów (analizowany czas eksploatacji t O = 12 lat) przyjęto stałą stopę oprocentowania
r=6%. Wyniki zostały zaprezentowane na Rys. 4.4.
4.6. Analiza badań symulacyjnych
Spośród przeanalizowanych wariantów w analizie dostępności, dla symulacji 1-3., najwyższe wartości
uzyskano dla λin = 4 lata, najniższe wartości dla λin = 0,5 roku. Warto przy tym zauważyć, że o ile jeśli inspekcje
wypadały co rok lub rzadziej, różnice pomiędzy wynikami nie były duże – uzyskiwane wartości należały do
przedziału ) ∈< 0,9963 , 0,9991 >, to dla λin = 0,5 roku, dostępność była zdecydowanie niższa
) ∈< 0,9925 , 0,9935 >. Jest to bezsprzecznie związane z dość długim czasem trwania inspekcji 1/µin. Wpływ
1/µin na dostępność systemu zbadano w symulacji 4., która ujawniła liniową zależność pomiędzy czasem µin a
dostępnością A i kosztem Cs. Wyniki wskazują jednoznacznie na celowość badań zmierzających do opracowania
technik diagnostycznych pozwalających na skrócenie czasu koniecznego do przeprowadzenia badania stanu rur
ekranu.
Kalkulacja kosztu Cs pokazuje, iż skrócenie czasu µin niesie ze sobą znaczne oszczędności w postaci obniżenia kosztów remontów profilaktycznych. Zmniejszenie różnic pomiędzy kosztami Cm, uzyskiwanymi przy
różnych częstościach inspekcji powoduje, że przeprowadzanie inspekcji w interwałach półrocznych i rocznych
będzie korzystniejsze ekonomicznie, zapewniając przy tym wyższą niezawodność systemu.
Warto zauważyć, iż analiza wartości progów remontu n, dla których uzyskiwano AMAX dla każdego z wariantów przynosi pozornie zaskakujące wyniki dla symulacji 1. Intuicyjnie oczekiwane wartości powinny być
zbliżone do uzyskanych w symulacjach 2. i 3. – tzn. wraz ze zmniejszaniem częstości inspekcji 1/λin, spodziewano się obniżenia progu remontu ( → 1). Wiąże się to z tym, że przy częstych inspekcjach możliwe jest dopuszczenie do większej degradacji, przy niskim ryzyku awarii, podczas, gdy rzadsze inspekcje wiążą się z zaostrzeniem kryteriów. Wyniki uzyskane w symulacji 1. pokazują, że dla interwałów inspekcji !% ≥ 2 lata, próg remontu zaczyna stopniowo rosnąć. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że przy założeniach, że czas degradacji λd
wynosi 4 lata, a interwały między inspekcjami 3-4 lata, może wystąpić wysokie ryzyko awarii.
Powyższe spostrzeżenie pozwala stwierdzić, że strategia polegająca na rzadkich inspekcjach i dopuszczaniu raczej do awarii degradacyjnych niż podejmowaniu działań profilaktycznych należy do klasy tzw. breakdown policy3, opisanej przez Amariego i McLaughina [AMcL04]. Jest ona stosowana wówczas, gdy z jakichś
względów (np. koszty związane z profilaktyką przewyższają koszty wynikające z awarii) działania remontowe
ograniczane są wyłącznie do poawaryjnych napraw systemu.
Kolejne spostrzeżenie dotyczy bardzo zbliżonych wartości AMAX w poszczególnych symulacjach. Pomimo
zmiany założonego czasu degradacji i częstości inspekcji, różnych wartości racjonalnego progu remontu zakres
uzyskanych wartości dostępności jest bardzo podobny. Można zatem stwierdzić, że pomimo zbliżonych wartości, charakter dostępności dla poszczególnych wariantów będzie inny – jest ona bowiem uzyskiwana za pomocą
innych środków, co znajduje dobre odzwierciedlenie w analizie ekonomicznej.
Zakresy wymian analizowano w symulacjach na przestrzeni 12 lat. Zaobserwowano, że zakres wymian
pokazany na Rys. 4.2 wyraźnie rośnie wraz ze zwiększaniem częstości inspekcji. Charakterystyczne jest przy
tym to, iż dla inspekcji przypadających co rok lub pół roku, zakres wymian jest bardzo stabilny (5-10% przy λin
3
break-down policy - ang.: strategia awarii
17
= 0,5 roku, 10-20% przy λin = 1 rok), dla interwałów 1,5 MTU ≤ !% ≤ 3 V* zaobserwowano duże fluktuacje
zakresów, od 20% do 80% całego systemu. Przy inspekcjach przeprowadzanych co 4 lata zakres wymian kształtował się w przedziale 60-95%.
Zgodnie z założeniami (Roz. 3.4), na całkowity koszt remontów składają się główne koszty składowe:
koszt związany z działaniami profilaktycznymi Cm oraz koszt wynikający z awarii Cd. Wyniki obliczeń, pokazują, iż najwyższe koszty Cm wynikają z częstych inspekcji i związanego z nimi kosztu postoju Cs bloku. Wysoki
udział kosztu Cs w kosztach całkowitych wynika z czasu µin, który potrzebny jest na przeprowadzenie inspekcji i
remontu.
Częstość inspekcji w sposób bezpośredni wpływa na koszty Cin i Crm. Przeprowadzenie działań diagnostycznych, w chwili obecnej, wiąże się z koniecznością wyłączenia i rozruchu kotła. Są to koszty stałe i proporcjonalne do ilości przeprowadzonych inspekcji. Dodatkowo warto zauważyć, że spośród wyróżnionych kosztów
składowych mają najmniejszy udział w koszcie Cm.
Koszt Ce, związany z wymianą rur w trakcie remontów profilaktycznych, rośnie wraz ze zmniejszaniem
częstości przeprowadzania inspekcji. Remonty są przeprowadzane rzadziej, jednak większy jest zakres wymiany.
Najniższe koszty całkowite uzyskane w czasie eksploatacji *+ = 12lat przy częstości inspekcji
!% = 2 lata, uzyskane zarówno dla obliczeń uwzględniających jedynie wartość bieżącą kosztów całkowitych
oraz obliczeń w oparciu o rachunek dyskonta (odpowiedno 8,99mln zł i 9,66mln zł, przy założonej stopie ryzyka
wystąpienia awarii z=5%), wskazują że przyjęcie takiego wariantu w tym przypadku byłoby racjonalnie uzasadnioną strategią remontową.
5. KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE GOSPODARKI REMONTOWEJ
5.1. Analiza możliwości
Przy uwzględnieniu procesu pozyskiwania danych o urządzeniach na bazie modeli obiektowych oraz
przepływu informacji w zakresie gospodarki remontowej możliwe są następujące rozwiązania w zakresie wsparcia omawianego obszaru technikami komputerowymi (Rys. 5.1):
a)
Pozyskanie
informacji
Gospodarka remontowa
Technologia CAD
Niezależny CMMS
Pozostałe procesy
biznesowe
Zintegr. system zarządzania
b)
Technologia CAD + zbudowana na jej bazie platforma gospodarki remontowej
Zintegr. system zarządzania
c)
Technologia CAD
Zintegrowany system zarządzania
+ dostosowany do potrzeb elektrowni moduł gospodarki remontowej
Rys. 5.1 Zakres funkcjonowania systemów komputerowych w obszarze gospodarki remontowej
5.2. Proponowane rozwiązanie dla przypadku analizowanego w pracy
Usprawnienie procesu podejmowania decyzji remontowych wiąże się z zastosowaniem różnych technik
komputerowych z zakresu przetwarzania danych. System pomiarowy komunikuje się ze zintegrowanym systemem zarządzania, przekazując dane o lokalizacji pomiaru i wartościach parametrów. Równolegle dane przekazywane są do środowiska obliczeniowego AutoCAD’a, gdzie generowane są obrazy chromatyczne i szacowane
obszary wymiany. Szczegółowa koncepcja integracji z uwzględnieniem przepływu dokumentów pomiędzy systemami komputerowymi została zilustrowana na Rys. 5.2.
18
Rys. 5.2 Koncepcja integracji systemów komputerowych w obszarze gospodarki remontowej
5.3. Zakres importu danych pomiarowych
Tradycyjna dokumentacja, polegająca na zagregowaniu dużych ilości danych w tabelach nie pozwala na
jednoznaczne wyznaczenie obszaru remontu, ani szacowanie powierzchni wymiany w zależności od minimalnej
satysfakcjonującej grubości ścian. Bardzo utrudniona, jest analiza kosztów i opłacalności różnych wariantów itd.
Dzięki zintegrowaniu modelu ze środowiskiem danych – w tym przypadku bazą danych – możliwe jest skojarzenie wartości pomiarów z elementami modelu, a co za tym idzie przedstawienie ich w formie graficznej (Rys.
5.3). Pozwala to na rozważenie różnych wariantów remontu, różniących się kosztem, czasochłonnością, zasobami materiałowymi, trudnością wymiany itd.
Rys. 5.3 Graficzne przedstawienie wartości pomiarów grubości ścian ekranu tylnego kotła na tle jego modelu.
Poza określaniem obszaru remontu, specyfikacją wymienianych elementów, szacowaniem kosztu, tak
utworzone środowisko, porównując stany instalacji na przestrzeni określonego czasu, umożliwia np. uzyskanie
informacji dotyczących lokalizacji najszybciej degradujących elementów ekranów lub nawet wygenerowanie
prognozy stanu orurowania. Dzięki temu możliwe jest wyciągnięcie wniosków dotyczących przyczyn nieprawidłowej pracy w czasie eksploatacji, próby wyznaczenia czynników powodujących nierównomierne starzenie
elementów itd. Istnieje również możliwość nałożenia danych dotyczących wykonanie modernizacji na chromatyczną mapę stanu instalacji przed remontem, a co za tym idzie dokonanie oceny racjonalności i prawidłowości
podjętych działań.
19
5.4. Koncepcja obsługi procesów remontowych
Koncepcją obsługi procesów remontowych w obszarze ekranów komory paleniskowej kotła przedstawiono na Rys. 5.4. Elementem scalającym przetwarzanie danych jest zintegrowany system zarządzania IFS Applications [IFS08].
Rys. 5.4 Koncepcja wykorzystania zintegrowanego systemu zarządzania do planowania i realizacji zadań remontowych oraz ich budżetowania w obszarze remontów części ogrzewalnej komory paleniskowej
6. PODSUMOWANIE BADAŃ I WNIOSKI KOŃCOWE
Model CBM rozszerzony o zagadnienia inżynierii finansowej sprzężony ze zintegrowanym systemem zarządzania przydatny jest do komputerowego wspomagania decyzji rewitalizacyjnych w bloku energetycznym
elektrowni.
20
Badania prowadzone na przykładzie powierzchni ogrzewalnej złożonej z ekranów komory paleniskowej
kotła BP-1150 ujawniły poziom dostępności systemu i potwierdziły możliwość oszacowania kosztów remontu
dla zaproponowanych wariantów remontowych.
W wyniku przeprowadzonych badań udało się:
• określić racjonalnie uzasadnione progi remontu n, dla których przy zadanych parametrach charakteryzujących harmonogram działań remontowych (częstość inspekcji λin, średni czas trwania
remontu profilaktycznego µm, średni czas trwania remontu awaryjnego µd, średni czas trwania
inspekcji µin, jednostkowy koszt wymiany C1m) oraz danych opisujących stan obiektu (grubości
ścian rur gin i czas degradacji λd) uzyskano najwyższe wartości dostępności systemu A,
• przeprowadzić analizę zależności dostępności A od częstości inspekcji λin; analiza ta była niezbędna dla przeprowadzonych później analiz ekonomicznych.,
• przeprowadzić analizę ekonomiczną wybranych wariantów remontowych, w wyniku której uzyskano wartości poszczególnych kosztów składowych wpływających na koszt remontów profilaktycznych Cm,
• wykazać liniową zależność pomiędzy czasem trwania inspekcji µin a dostępnością A i kosztem
postoju Cs, co potwierdza słuszność badań zmierzających do opracowania technologii pozwalającej na skrócenie czasu inspekcji. Potwierdza to szereg zalet, jakie przyniosłoby opracowanie
metody monitorowania stanu ścian rur ekranu w czasie rzeczywistym: zniwelowanie kosztów
wynikających z postoju i uruchomienia bloku po przeprowadzeniu inspekcji, wydłużenie czasu
pracy systemu bez podejmowania czynności remontowych (zbliżenie progu remontu n do punktu
krytycznego k) w czasie rzeczywistym
Opracowana metoda ułatwia nie tylko prowadzenie bieżących i planowanie przyszłych działań rewitalizacyjnych, ale pozwala na ocenę racjonalności decyzji historycznych, zarówno w zakresie harmonogramowania,
jak i zakresu dokonanych wymian.
Powyższe spostrzeżenia pozwalają na stwierdzenie, że zmodyfikowany model CMB wspomaga podejmowanie decyzji rewitalizacyjnych i umożliwia obniżenie kosztów związanych z remontami, ułatwiając
prowadzenie racjonalnej gospodarki remontowo-eksploatacyjnej.
Przeprowadzone symulacje i wyniki analiz potwierdzają, że CBM jest modelem elastycznym, mogącym znaleźć zastosowanie w wielu obszarach gospodarki remontowej, zwłaszcza tam, gdzie szczególnie
istotne jest wspomaganie decyzji dotyczących zaawansowanego harmonogramowania i ustalania progów
remontu.
Trudności, jakie pojawiły się przy adaptacji modelu CBM, dotyczyły w głównej mierze historycznych
danych diagnostyczno-remontowych zasilających model. Analiza zgromadzonych archiwów ujawniła:
• zmiany systematyki i technik rejestracji danych,
• wybiórcze prowadzenie diagnostyki w poszczególnych latach,
• zmiany lokalizacji punktów pomiarowych, zarówno co do wyboru badanych rur, jak i poziomów, na których przeprowadzono pomiary,
• brak rejestracji niektórych wymian, co bez przeprowadzenia analizy i detekcji tych wymian,
prowadziło do błędnych wniosków i obliczeń czasów degradacji systemu.
Koncepcja integrowania systemów informatycznych dla potrzeb gospodarki remontowej niesie ze sobą
szereg zalet związanych z usprawnieniem procesów przetwarzania i przepływu danych pomiarowych. Wydaje
się, że jest to jedyna droga do uzyskania jednorodnej i spójnej dokumentacji, która regularnie będzie mogła być
uzupełniana o nowe dane. Jednocześnie systemowe generowanie zleceń roboczych pozwoli uniknąć luk informacyjnych, co miało dotychczas miejsce w wyniku zaniedbań lub lekceważenia wagi jednostkowych pomiarów
dla potrzeb długofalowych analiz. Kompletna wiedza o życiu systemu pozwala na wypracowanie optymalnych
strategii remontowych, prognozowanie stanu instalacji, identyfikowanie mechanizmów awaryjnych itd., co ma
istotne znaczenie dla podejmowania właściwych decyzji remontowych i eksploatacyjnych.
Implementacja takich rozwiązań wiąże się z koniecznością posiadania odpowiednich, zaawansowanych
systemów komputerowych i szczególnej troski o to, by wprowadzane dane pomiarowe były kompletne i jednorodne. Wiele wskazuje na to, iż szczególnie istotne jest opracowanie nowych metod pozyskiwania danych, co
pozwoli na znaczne skrócenie czasu i kosztów prowadzenia prac diagnostycznych.
21
W przyszłości kierunki kontynuowania rozpoczętych badań, powinny przede wszystkim dotyczyć:
• analiz zmierzających do określenia stopy ryzyka wystąpienia awarii po przekroczeniu dopuszczalnej wartości przyjętego parametru. Wiedza o prawdopodobieństwie awarii, przy możliwości
oszacowania ilości przekroczeń, rozszerzyłaby zakres przydatności opracowanych metod o szacowanie kosztów wynikających z awarii Cd, ułatwiając tym samym wybór racjonalnie uzasadnionego wariantu remontowego,
• opracowania macierzowego modelu CBM, pozwalającego na uwzględnienie rzeczywistych, lokalnych gradientów degradacji, co umożliwi dywersyfikację obszarów o różnym gradiencie degradacji. Dotychczasowa metodologia obliczania dostępności A, opiera się na jednym, wspólnym dla całego obiektu, gradiencie degradacji wynikającym z założeń technologicznych lub
wiedzy eksperckiej,
• uwzględnienie specyfiki technologii remontowej przy wymianie elementów powierzchni ogrzewalnej, np. modułowa wymiana orurowania, organizacja remontów bloku itp.,
• implementacja modelu dla innych elementów bloku energetycznego.
7. LITERATURA CYTOWANA W AUTOREFERACIE
AdKr05
AdSi03
AMcL04
AMcLP06
AsFe84
BaT08
BCHM78
BDNF00
BrPr83
Cem96
ChmK05
ChmKK06
Cho92
ChoK97
DHS97
DGG03
DJL03
DoG05
FHK00
GlM99
Glu96
HaSmi90
Adamek J. Krok R.: Projekt, założenia i wdrożenie modernizacji generatora TGH-120. XIV Konferencja Energetyki, Książ, 2005
Adamek J. Sieradzki S.: Modernizacja generatora TGH-120. XIII Konferencja Energetyki, Kliczków 2003
Amari S., McLaughlin L.: Optimal Design of a Condition-Based Maintenance Model. Reliability and Maintainability, Annual Symposium, RAMS, 2004
Amari S., McLaughlin L., Pham H.: Cost-effective condition-based maintenance using Markov decision
processes. Reliability and Maintainability, Annual Symposium, RAMS 2006
Asher H., Feingold H: Repairable systems – Modeling, interference, misconceptions and their causes. Marcel.
Dekker. New York, 1984
Bartodziej G., Tomaszewski M.: Polityka energetyczna i bezpieczeństwo energetyczne. Wydawnictwo Federacji
Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Energetyka i Środowisko. Warszawa, 2008
Bartok W., Crawford A., Hall R., Manny E.H.: Studies of waterwall corrosion with staged combustion of coal.
Ash Deposits and Corrosion Due to Impurities in Combustion Gases. R.W.Bryers (Ed.), Hemisphere Publishing, Washington 1978
Baxter L. L., Dam-Johansen K., Frandsen F. J., Nielsen H. P.: The implications of chlorine-associated corrosion on the operation of biomass-fired boilers. Progress in Energy and Combustion Science 2000
Brown M., Proschan F.: Imperfect repair. Journal of Applied Probability, 1983
Cempel C.: Ewolucyjne modele symptomowe w diagnostyce maszyn. Międzyresortowe Centrum Naukowe
Eksploatacji Majątku Trwałego, Radom, 1992
Chmielniak T., Kosman W.: Moduł diagnostyczny do oceny procesów cieplnych w turbinach gazowych. Międzynarodowa III Konferencja Naukowo-Techniczna Energetyka Gazowa, Szczyrk 2005
Chmielniak T., Kosman G., Kosman W.: Możliwości obniżenia kosztów eksploatacji instalacji energetycznych
wynikające z kryterium efektywności pracy. Międzynarodowa X Konferencja Naukowo-Techniczna „Forum
Energetyków” GRE2006, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej nr 315, seria Elektryka, Opole, 2006
Cholewa W. i in.: Diagnostyka techniczna maszyn. Gliwce, 1992
Cholewa W., Kiciński J.: Diagnostyka techniczna. Odwrotne modele diagnostyczne. Wydawnictwa Politechniki
Śląskiej, Gliwice, 1997
Dorado, C., Hollander, M. and Sethuraman, J. ;onparametric estimation for a general repair model. Annals of
Statistics (25), 1997
Danielewski M., Gajerski R., Gil A., Małecki A., Jankowski A., Lalak J., Żurek Z.: Powłoki hybrydowe zabezpieczające przed korozją płomieniową. Konferencja ,,Problemy spalania w kotłach energetycznych” Zakopane,
27–28 listopada 2003 r. Warszawa : Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska, 2003
Danielewski M., Jankowski A., Lalak J.: Powłoki kompozytowe zabezpieczające ekrany komór paleniskowych
przed korozją niskotlenową. ,,Problemy spalania w kotłach energetycznych” : konferencja : Zakopane, 27–28
listopada 2003 r. Warszawa : Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska, 2003
Doyen, L., Gaudoin, O.: Imperfect maintenance in a generalized competing risk framework. Journal of Applied
Probability Vol. 43, 2005
Formanek B., Hernas A., Kaczorowski M., Krupka S., Łęski R., Szymański Ł.: Zużycie erozyjno – korozyjne
ścian komór spalania kotłów fluidalnych i metody zwiększania ich trwałości. III Konferencja NaukowoTechniczna. Problemy i innowacje w remontach energetycznych. PIRE 2000. Szklarska Poręba, 2000
Gładyś H. Matla R.: Praca elektrowni w systemie elektroenergetycznym. WNT, Warszawa, 1999
Głuchowski Z.: ;iskoemisyjny koncentryczny system paleniskowy - zasada działania i doświadczenia eksploatacyjne. Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej „Niskoemisyjne techniki spalania”. Ustroń-Zawodzie
marzec 1996, s.205-214.
Harb J.N., Smith E.E.: Fireside corrosion in PC-fired boilers. Prog. Energy Combust. Sci. 1990, Vol.16.
22
HPS92
IFS08
Kab06
KaLJK07
Kha90
Kij89
Kli00
KMSW99
KoGr03
KoK06
KoKr03
Kos06
Kru01
Kul97
LaLi02
LaSz98
Lin03
Maj00
Orl01
Orl84
Orl97
Pro02
Pro04a
Pro04b
PrzSz93
Rei88
RuL06
Tad91
Tad93
TuMe03
Uhl96
Uhl97
Waw02
Wer08
Hollander, M., Presnell, B., Sethuraman, J. ;onparametric methods for imperfect repair models. Annals of
Statistics 20, 1992.
IFS Remonty, www.ifsworld.com, 2008
Kabza Z.: Komputerowo zintegrowane zarządzanie wspomagane diagnostyką i monitoringiem procesów. Rozdział w książce pod red. Kabzy i Santariusa „Diagnostyka eksploatacyjno-remontowa urządzeń energetycznych.
Zagadnienia wybrane.” Wydawnictwo Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Energetyka i Środowisko, Opole, 2006
Kabza Z., Kwiatkowski L. J.: Wykorzystanie zaawansowanego modelowania obiektowego do analiz eksploatacyjnych rurociągów energetycznych. I Konferencja Naukowo-Techniczna Współczesne Technologie i Urządzenia Energetyczne, Kraków 2007
Khanna T.: Foundations of ;eural ;etworks. Addisor-Wesley, Reading 1990
Kijima, M.. Some results for repairable systems with general repair. Journal of Applied Probability 1989
Klimpel A., Technologie napawania i natryskiwania cieplnego. Wydawnictwa Politechniki Śląskiej, Gliwice,
2000
Kalinowski T., Malko J., Szalbierz Z., Wilczyński A., Efektywność międzynarodowego handlu energią elektryczną, Kaprint, Lublin 1999
Grabski W., Kozubowski J. A.: Inżynieria materiałowa. Geneza, istota, perspektywy”, Materiały Konferencji
„Problemy spalania w kotłach energetycznych”, Zakopane, listopad 2003. Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, 2003
Kościelny J., Kornacki S.: Zaawansowana diagnostyka w systemach energetycznych i przemysłowych. Rozdział
w książce „Diagnostyka eksploatacyjno-remontowa urządzeń energetycznych. Zagadnienia wybrane.” Wydawnictwo Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Energetyka i Środowisko, Opole, 2006
Kosałka J., Krupa M.: Modyfikacja składu spalin w komorze paleniskowej poprzez zmianę rozkładu strumieni
paliwa wyprowadzanego z młynów. Materiały Sympozjum „Sposób zmniejszenia wysokotemperaturowej korozji ekranów kotłów pyłowych”. Jaworzno, 2003
Kosman W.: Diagnostyka okresowa turbin parowych z korygowaniem wyników pomiarów. Międzynarodowa X
Konferencja Naukowo-Techniczna „Forum Energetyków” GRE2006, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej
nr 315, seria Elektryka, Opole, 2006
Kruczek S.: Kotły. Konstrukcje i obliczenia. Wydawnictwa Politechniki Wrocławskiej, 2001.
Kulik. A.: Modernizacja stojana generatora TWW-200-2. X Konferencja Energetyki, Szczyrk 1997
Langseth H., Linquist B. H.: A maintenance model for components exposed to several failure mechanisms and
imperfect repair. Mathematical and Statistical Methods in Reliability, 2002
Last G., Szekli, R.: Stochastic comparison of repairable systems bycoupling. Journal of Applied Probability 35,
1998
Linquist B. H.: On the statistical modelling and analysis of repairable systems. Series on Quality, Reliability
and Engineering Statistics, Vol. 7, World Scientific Publishing, Singapore, 2003
Majchrzak H.: Analiza wpływu technologii uruchamiania i odstawiania bloków energetycznych elektrowni na
straty energii i koszty rozruchowe. Rozprawa doktorska, Politechnika Opolska WEiA, Opole, 2000
Orłowski Z.: Diagnostyka w życiu turbin parowych. WNT, Warszawa 2001
Orłowski Z.: Diagnostic vibratore de rupture d’ailettes ou d’aubages en ration. Rev. Franc. de Mechanique.
Paris, 1984
Orłowski Z.: Wykorzystanie analizy modalnej w diagnostyce turbozespołów. Przegląd mechaniczny, nr 3-4,
1997
Pronobis M.: Modernizacja kotłów energetycznych. WNT, Warszawa 2002
Pronobis M.: Korozja niskoemisyjna parownika. Korozja niskoemisyjna (red.) Kordylewski W.: Wrocław 2004
Pronobis M.: Metody zapobiegania korozji niskoemisyjnej parownika. Korozja niskoemisyjna (red.) Kordylewski W.:. Wrocław 2004
Przybysz J., Szydłowski M.: Kierunki rozwoju turbogeneratorów. VIII Konferencja Remontowa Energetyki,
Porąbka-Kozubnik 1993
Reichel H.H.: Rauchgasseitige Korrosion in fossilbefeuerten deutschen Kraftwerken. VGB Kraftwerkstechnik
68 (2), 1988
Rusin A., Lipka M.: Ciągły monitoring zagrożenia kruchym pękaniem wirników turbin. Międzynarodowa X
Konferencja Naukowo-Techniczna „Forum Energetyków” GRE2006, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej
nr 315, seria Elektryka, Opole, 2006
Tadeusiewicz R.: Rozpoznawanie obrazów. PWN 1991
Masters T.: Practical ;eural ;etwork Recipes in C++. San Diego, Academic Press, 1993
Tubielewicz K., Melechowa R.: Materiały stosowane w energetyce cieplnej. Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej, nr 94, 2003.
Uhl T.: Analiza modalna i jej zastosowania. Warszawa WNT, 1996
Uhl T.: Zastosowanie sieci neuronowych w diagnostyce maszyn. Zagadnienia eksploatacji maszyn. PAN 1997
Wawrzyńczyk J.: Zapobieganie korozji niskotlenowej ekranów komory paleniskowej kotłów OP 650. Materiały
IX Konferencji Kotłowej’02. Pol. Śląska, Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych. Gliwice, 2002.
Weron R.: Korporacyjne spojrzenie na zarządzanie ryzykiem. Energetyka Cieplna i Zawodowa, nr 4/2008
23
WhS89
Zat07
Zat08
Whitaker, L. R., Samaniego, F. J.: Estimating the reliability of systems subject to imperfect repair. Journal of
American Statistical Association 84
Zator S.: Wpływ położenia detektorów na niepewność określania pozycji obiektu w systemach lokalnego pozycjonowania. XV Międzynarodowe Seminarium Metrologów we Lwowie 24-27 września 2007. Pomiary Automatyka Kontrola, nr 12/2007
Zator S.: Hybrydowy system lokalnego pozycjonowania w przestrzeni. Międzynarodowa XI Konferencja Naukowo-Techniczna „Forum Energetyków” GRE2008, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej nr 323, seria
Elektryka, Opole, 2008
8. Wykaz publikacji autora
8.1. Publikacje autorskie
Dzierżanowski Ł.: Failure processes modelling in repairable systems. XI Międzynarodowa Konferencja NaukowoTechniczna Forum Energetyków GRE 2008, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, seria Elektryka z. 60, Nr kol.
323/2008, ss. 109-110
Dzierżanowski Ł.: Analiza awaryjności i rozwiązań modernizacyjnych turbogeneratorów. X Międzynarodowa Konferencja
Naukowo-Techniczna Forum Energetyków GRE 2006, Bielsko-Biała, 2006, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej nr
315/2006, ss.131-136
Dzierżanowski Ł.: Wykorzystanie przestrzennego modelu instalacji dla potrzeb zarządzania gospodarką remontową elektrowni na przykładzie kotła parowego w Elektrowni Jaworzno III, VIII Konferencja Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie Zakopane 2005, ss. 310-315
Dzierżanowski Ł.: Integracja modelu 3D ze środowiskiem bazodanowym dla potrzeb zarządzania gospodarką remontową
elektrowni. Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie pod redakcją Ryszarda Knosali, WNT, Warszawa, 2004, ss. 314-320
Dzierżanowski Ł.: Interfejs bazodanowy w AutoCAD 2004. Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej Nr 302/2005
8.2. Publikacje współautorskie
Dzierżanowski Ł., Tomaszewski M.: Computer aided estimation of the power boiler's furnace shields availability, Computer
Applications in Electrical Engineering – przyjęto do druku
Dzierżanowski Ł., Tomaszewski M.: Matching the metrological databases of deterioration areas with the diagnostic data
based on the OP-650 power boiler shields example, XIII Conference “Computer Applications in Electrical Engineering”,
Poznań, 2008, ss. 257-258
Dzierżanowski Ł., Tomaszewski M.: Komputerowo zintegrowana obsługa procesów remontowych w obszarze ekranów
komory paleniskowej kotła OP-650, Zbiór Prac XI Konferencja Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie Zakopane 2008, ss.
697-704
Dzierżanowski Ł., Tomaszewski M.: Komputerowo wspomagana gospodarka remontowa wytwórcy energii elektrycznej,
Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie pod redakcją Ryszarda Knosali, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa
Zarządzania Produkcją, Warszawa, 2006, ss. 350-357
Dzierżanowski Ł., Kwiatkowski L.J., Tomaszewski M.: Techniki CAD w remontach kotłów, VII Konferencja NaukowoTechniczna nt.: „Elektrownie Cieplne, Eksploatacja –Modernizacja – Remonty”, Słok k/Bełchatowa 2005, ss. 225-231
Dzierżanowski Ł., Kowalczyk K.: Możliwość wykorzystania zintegrowanych systemów zarządzania do wspomagania gospodarki remontowej elektrowni. VII Konferencja Naukowo-Techniczna, Problemy i innowacje w remontach energetycznych.
PIRE 2004. Szklarska Poręba, 2004, ss. 133-140
Dzierżanowski Ł., Jakubiec M., Kabza Z., Kwiatkowski L.: Wykorzystanie modeli przestrzennych do usprawnienia diagnostyki i gospodarki remontowej kotłów. IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Forum Energetyków GRE
2004, Bielsko-Biała, 2004, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, Nr 295/2004. ss. 231-238
Dzierżanowski Ł., Kwiatkowski L.: Integracja zasobów dokumentacyjnych z modelem przestrzennym kotła. Materiały konferencji „Fluidalne Spalanie Paliw w Energetyce”, Złotniki Lubańskie 2004. Ss.145-150
Dzierżanowski Ł., Kabza Z., Kwiatkowski L.: Kierunki rozwoju technologii wykorzystującej modele 3D w eksploatacji i
remontach. VI Konferencja Naukowo-Techniczna, PIRE 2003, Karpacz 2003.
Dzierżanowski Ł., Kabza Z., Kwiatkowski L. Identyfikacja elementów modelu a bazy danych. VI Konferencja NaukowoTechniczna, Elektrownie cieplne, eksploatacja - modernizacje-remonty, 4-6 czerwca 2003, Słok k/Bełchatowa.
24
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards