C H Ł O P C Y

advertisement
Wymagania edukacyjne z chemii.
Klasa pierwsza
Dział I Substancje i ich przemiany.
ocena
dopuszczająca
dostateczna
dobra
bardzo dobra
Osiągnięcia uczniów
- Umiejętność rozróżniania pierwiastków, związków i mieszanin chemicznych
-Umiejętność odróżniania pierwiastków metalicznych od niemetalicznych.
- Rozumienie pojęć: zjawisko fizyczne i reakcja chemiczna.
-Umiejętność rozdzielania mieszaniny na składniki .
-Rozumienie pojęcia: pierwiastek chemiczny.
-Umiejętność wskazania reakcji analizy, syntezy i wymiany.
-Umiejętność wskazania substratów i produktów reakcji chemicznej.
- Umiejętność identyfikacji substancji na podstawie ich właściwości .
- Znajomość pojęcia : reakcja analizy, syntezy i wymiany.
- Znajomość właściwości fizycznych poznanych gazów.
- Umiejętność określenia właściwości fizycznych i chemicznych substancji.
- Umiejętność odróżnienia mieszaniny od związku chemicznego.
- Umiejętność określenia substratów reakcji na podstawie produktów reakcji.
- Umiejętność wskazania reakcji wymiany przedstawionej zapisem słownym
- Umiejętność dokonywania obliczeń na podstawie znajomości składu procentowego
powietrza.
- Umiejętność określenia rodzajów substancji, z których składa się powietrze
- Rozumienie pojęcia: reakcja chemiczna .
- Umiejętność przewidywania efektów reakcji chemicznych .
- Umiejętność wskazania utleniacza na podstawie opisu przebiegu reakcji
utleniania-redukcji .
- Umiejętność wskazania reduktora na podstawie opisu przebiegu reakcji
utleniania-redukcji .
- Umiejętność wskazania procesu utleniania, procesu redukcji, utleniacza i
reduktora na podstawie zapisu słownego przebiegu reakcji .
- Umiejętność określenia substratów reakcji na podstawie obserwacji efektów
reakcji chemicznej .
Dział II. Wewnętrzna budowa materii.
dopuszczająca
dostateczna
dobra
bardzo dobra
- Znajomość pojęć: proton, elektron, neutron i cech cząstek elementarnych.
- Umiejętność obliczenia liczby protonów, elektronów i neutronów w atomie
oraz narysowania modelu atomu .
- Rozumienie pojęć :liczba atomowa, liczba masowa, masa atomowa, masa
cząsteczkowa, atomowa jednostka masy.
- Umiejętność stosowania w praktyce prawa zachowania masy i prawa stałości
składu związku chemicznego.
- Rozumienie zależności między budową atomu a jego położeniem w układzie
okresowym .
- Rozumienie pojęć :pierwiastek chemiczny, związek chemiczny, wartościowość
pierwiastka, wiązanie kowalencyjne, wiązanie jonowe, równanie reakcji chem.
- Umiejętność określenia liczby i rodzajów atomów w cząsteczce związku
chemicznego.
- Umiejętność ustalania wzorów sumarycznych i strukturalnych na podstawie
wartościowości oraz podawania nazw związków chemicznych.
- Umiejętność stosowania nazewnictwa chemicznego.
- Umiejętność obliczania współczynników stechiometrycznych reakcji.
- Umiejętność zapisywania równania reakcji chemicznej na podstawie
modelowego przebiegu reakcji.
- Umiejętność zapisywania w postaci równań przebiegu reakcji chemicznych
zapisanych słownie.
- Umiejętność modelowego przedstawienia atomów i cząsteczek pierwiastków
oraz związków chemicznych.
- Umiejętność określenia rodzaju wiązania chemicznego i pisania wzorów
sumarycznych, elektronowych i kreskowych ( strukturalnych)
- Umiejętność przewidywania właściwości pierwiastka na podstawie jego
położenia w układzie okresowym.
- Umiejętność pisania i uzgadniania równań reakcji na podstawie chemografu.
sumarycznych, elektronowych i kreskowych ( strukturalnych)
Klasa druga.
Dział III. Woda i roztwory wodne
dopuszczająca
dostateczna
dobra
bardzo dobra
- Znajomość budowy cząsteczki wody.
- Rozumienie, na czym polega zmiana stanów skupienia.
- Rozumienie pojęć: roztwór, rozpuszczalnik, substancja rozpuszczona.
- Rozumienie pojęć: roztwór nasycony, nienasycony, stężony, rozcieńczony.
- Umiejętność wskazania czynników wpływających na szybkość rozpuszczania
substancji stałej w wodzie.
- Rozumienie pojęcia stężenie procentowe roztworu.
- Umiejętność rozdzielania na składniki roztworów właściwych i zawiesin.
- Umiejętność korzystania z wykresu rozpuszczalności substancji.
- Umiejętność obliczania stężenia procentowego roztworu, gdy znana jest ilość
substancji rozpuszczonej i ilość rozpuszczalnika.
- Umiejętność obliczania ilości substancji w roztworze o danym stężeniu
procentowym.
- Umiejętność obliczania zmiany stężenia procentowego roztworu po dodaniu
określonej ilości wody.
- Umiejętność otrzymywania roztworu nasyconego z roztworu nienasyconego
danej substancji i odwrotnie.
- Umiejętność sporządzania roztworów o określonym stężeniu.
- Umiejętność uzyskiwania różnych informacji o roztworach na podstawie
wykresu rozpuszczalności substancji.
- Umiejętność obliczania stężenia procentowego roztworu powstałego przez
zmieszanie roztworów o znanych stężeniach procentowych.
- Umiejętność rozwiązywania zadań z wykorzystaniem stężenia procentowego i
gęstości roztworów.
Dział IV. Kwasy i wodorotlenki
dopuszczająca
dostateczna
dobra
bardzo dobra
- Rozumienie pojęć: elektrolit i nieelektrolit.
- Umiejętność wskazania wzorów wodorotlenków spośród wzorów
sumarycznych różnych substancji.
- Umiejętność określania odczynu roztworu.
- Umiejętność wskazania reszty kwasowej w cząsteczce danego kwasu.
- Rozumienie związku między budową cząsteczek zasad a ich właściwościami.
- Umiejętność zachowania ostrożności przy rozcieńczaniu stężonego roztworu
kwasu siarkowego VI.
- Rozumienie pojęć: kwas tlenowy, kwas beztlenowy.
- Rozumienie, na czym polega proces dysocjacji jonowej kwasów i zasad.
- Znajomość zastosowania niektórych wodorotlenków.
- Rozumienie zależności między odczynem roztworu, wartością pH i liczbą
jonów H+ i OH- w roztworze.
- Umiejętność określania sposobów otrzymywania kwasów lub zasad.
- Umiejętność nazwania kwasu na podstawie znajomości jonów powstałych w
wyniku dysocjacji jonowej tego kwasu.
- Umiejętność nazwania jonów powstałych w wyniku dysocjacji jonowej zasad.
- Umiejętność poprawnego zapisu równania reakcji dysocjacji kwasów lub zasad.
- Rozumienie różnicy między wodorotlenkiem a zasadą.
- Umiejętność pisania równań reakcji otrzymywania kwasów lub zasad.
- Umiejętność wskazania tlenków kwasowych lub tlenków metali reagujących z
wodą spośród różnych tlenków pierwiastków.
- Umiejętność określania jonów obecnych w roztworze będącym mieszaniną
kwasów.
- Umiejętność określania substratów reakcji na podstawie informacji o właściwościach
produktów.
- Umiejętność określania substancji na podstawie analizy chemografu.
- Umiejętność określania wzoru kwasu na podstawie znajomości masy cząsteczkowej
kwasu i stosunku mas pierwiastków w tym kwasie.
- Umiejętność wskazania tlenków, które tworzą różne kwasy tlenowe.
Klasa trzecia
Dział V. Sole
dopuszczająca
dostateczna
dobra
bardzo dobra
- Znajomość nazewnictwa i budowy soli.
- Umiejętność pisania wzorów sumarycznych na podstawie nazw soli i odwrotnie.
- Znajomość podstawowych wzorów, nazw i zastosowań soli.
- Umiejętność pisania równań dysocjacji jonowej soli.
- Umiejętność wskazania wzorów soli spośród wzorów różnych substancji .
- Umiejętność korzystania z tabeli rozpuszczalności substancji i pisania równań reakcji
strącania osadów (cząsteczkowo, jonowo i jonowo w sposób skrócony).
- Umiejętność pisania równań reakcji otrzymywania soli trzema podstawowymi
sposobami.
- Umiejętność pisania równań reakcji metali z kwasami (cząsteczkowo, jonowo i
jonowo w sposób skrócony).
- Umiejętność pisania równań reakcji zobojętnienia (cząsteczkowo, jonowo i jonowo w
sposób skrócony).
- Umiejętność określania nazwy i wzoru sumarycznego soli na podstawie znajomości
produktów dysocjacji jonowej i odwrotnie.
- Umiejętność pisania wzorów sumarycznych na podstawie nazwy soli i odwrotnie.
- Umiejętność dobierania substratów reakcji spośród różnych substancji i pisania
odpowiednich równań reakcji.
- Umiejętność pisania równań reakcji otrzymywania soli różnymi sposobami.
- Umiejętność identyfikacji substancji na podstawie podanego chemografu i pisania
równań reakcji.
- Umiejętność zaprojektowania doświadczenia pozwalającego otrzymać sól w sposób
etapowy oraz pisania odpowiednich równań reakcji.
Dział VI. Węgiel i jego związki z wodorem
dopuszczająca
dostateczna
dobra
bardzo dobra
- Umiejętność określania właściwości pierwiastka węgla na podstawie układu okresow
- Znajomość odmian alotropowych węgla.
- Znajomość występowania węglowodorów w przyrodzie.
- Rozumienie różnicy w budowie cząsteczek alkanów, alkenów i alkinów.
- Znajomość zależności między właściwościami a liczbą atomów węgla w alkanach.
- Rozumienie zależności aktywności chemicznej węglowodorów od obecności wiązań
wielokrotnych w cząsteczce.
- Umiejętność pisania wzorów sumarycznych węglowodorów na podstawie wzorów
ogólnych.
- Rozumienie zależności między ilością tlenu dostarczonego do reakcji spalania a
rodzajem powstałych produktów.
- Umiejętność wykrywania węgla w substancjach organicznych.
- Umiejętność kwalifikowania węglowodorów do danego szeregu homologicznego na
podstawie wzorów strukturalnych.
- Umiejętność określania nazwy węglowodoru na podstawie wzoru sumarycznego.
- Znajomość zastosowania acetylenu.
- Umiejętność zapisu równania reakcji spalania węglowodorów.
- Umiejętność kwalifikowania węglowodorów do danego szeregu homologicznego na
podstawie wzorów sumarycznych,
- Umiejętność pisania wzorów strukturalnych na podstawie modeli węglowodorów.
- Umiejętność doświadczalnego odróżniania węglowodorów nasyconych i nienasyconych.
- Umiejętność zapisu równań reakcji otrzymywania acetylenu.
- Rozumienie pojęć monomer i polimer.
- Umiejętność określania nazwy na podstawie modeli cząsteczek węglowodorów.
- Umiejętność ustalania wzoru sumarycznego węglowodoru z danego szeregu
homologicznego na podstawie liczby atomów wodoru w cząsteczce.
- Rozumienie mechanizmu reakcji węglowodoru nienasyconego z wodorem
- Umiejętność określania wzoru i nazwy węglowodoru na podstawie znajomości
produktów spalania.
- Umiejętność obliczania procentowej zawartości węgla w określonym węglowodorze.
-Umiejętność zapisu ogólnego równania reakcji spalania węglowodorów.
Dział VII. Pochodne węglowodorów
dopuszczająca
dostateczna
dobra
bardzo dobra
- Znajomość nazewnictwa i budowy cząsteczek alkoholi na podstawie szeregu
homologicznego.
- Znajomość nazewnictwa i budowy cząsteczek kwasów karboksylowych jako
pochodnych węglowodorów.
- Rozumienie pojęcia i znaczenia grupy funkcyjnej.
- Znajomość właściwości alkoholi.
- Znajomość właściwości kwasów karboksylowych.
- Rozumienie przebiegu reakcji estryfikacji.
- Umiejętność zapisu równań reakcji spalania, dysocjacji jonowej i zobojętnienia
kwasów karboksylowych.
- Umiejętność zapisu równań reakcji powstawania mydeł z wyższych kwasów
karboksylowych.
- Umiejętność przyporządkowania nazw związanych z pochodnymi węglowodorów do
odpowiednich znaczeń.
- Umiejętność określania wzoru ogólnego, składu pierwiastkowego grupy funkcyjnej i
przedstawiciela pochodnych węglowodorów.
- Umiejętność określania wzorów pochodnych węglowodorów na podstawie nazw i
odwrotnie.
- Umiejętność określania wzoru strukturalnego i nazwy pochodnych węglowodorów
na podstawie modelu cząsteczki.
- Umiejętność określania nazw i wzorów strukturalnych estrów na podstawie wzoru
sumarycznego.
- Umiejętność zapisu w formie cząsteczkowej i jonowej równania reakcji zobojętniania
kwasu karboksylowego.
- Umiejętność pisania wzorów strukturalnych estrów i kwasów karboksylowych o
takim samym wzorze sumarycznym.
- Umiejętność obliczania masy cząsteczkowej alkoholu na podstawie znajomości
procentowej zawartości węgla w tym związku.
Dział VIII. Substancje o znaczeniu biologicznym
dopuszczająca
dostateczna
dobra
bardzo dobra
- Rozumienie roli składników pożywienia dla prawidłowego funkcjonowania
organizmu człowieka.
- Umiejętność podziału tłuszczów ze względu na stan skupienia oraz pochodzenie..
- Znajomość cech charakterystycznych tłuszczów.
- Znajomość czynników powodujących ścinanie się białka.
- Znajomość występowania białek w przyrodzie.
- Rozumienie zasadniczej różnicy w budowie związków chemicznych będących
składnikami pożywienia.
- Rozumienie różnicy między tłuszczem a substancją tłustą, np. olejem mineralnym.
- Rozumienie budowy cząstek białek.
- Umiejętność zapisu równania reakcji spalania glukozy.
- Znajomość wzorów sumarycznych glukozy i sacharozy.
- Umiejętność odróżniania cukrów prostych od cukrów złożonych.
- Umiejętność wykrywania obecności skrobi.
- Umiejętność podziału cukrów na cukry proste, dwucukry i wielocukry.
- Umiejętność określenia składu pierwiastkowego tłuszczów, białek i cukrów.
- Rozumienie zależności między stanem skupienia a budową wewnętrzną cząsteczek
tłuszczu.
- Umiejętność uzasadnienia przynależności tłuszczów do grupy estrów.
- Umiejętność wykrywania obecności białka w produktach spożywczych.
- Umiejętność zapisu równania reakcji hydrolizy sacharozy.
- Rozumienie procesu hydrolizy skrobi w organizmie człowieka
- Umiejętność wykrywania obecności glukozy
- Umiejętność zapisu równania reakcji fermentacji alkoholowej.
- Umiejętność wykrywania obecności: węgla, wodoru, tlenu w różnych produktach
żywnościowych.
- Umiejętność obliczania ilości spożywanych składników pokarmowych na podstawie
znajomości składu chemicznego pokarmów.
- Umiejętność zapisu równania reakcji spalania całkowitego skrobi.
- Umiejętność obliczania zawartości procentowej pierwiastków w glukozie.
Download
Random flashcards
Motywacja w zzl

3 Cards ypy

2-2=0

2 Cards jogaf85537

Create flashcards