Kampania społeczna „ Polacy solidarni z suwerenną Białorusią” Do

advertisement
Kampania społeczna „ Polacy solidarni z suwerenną Białorusią”
Do mieszkańców Białorusi,
Do demokratycznie wybranych władz Republiki Białoruś,
Do obywateli polskich w kraju i za granicą,
Drodzy Przyjaciele, Szanowni Sąsiedzi, Rodacy !
My, mieszkańcy Polski
 stojący na gruncie pokojowego współistnienia bratnich, sąsiedzkich suwerennych
narodów, ze szczerym uznaniem i zarazem olbrzymią nadzieją dla przyszłych losów
Europy przyjmujemy wynik ostatnich wyborów prezydenckich w Republice Białoruś.
Decyzje podjęte przez obywateli Białorusi w nieskrępowanym akcie wyborczym 19 grudnia 2010,
przeprowadzonym przy obecności międzynarodowych obserwatorów, są wiążące i niepodważalne,
zwłaszcza że nie zagrażają one suwerenności innych państw. Nie mogą zatem być one
kwestionowane przez mających ambicje mieszania się w nie swoje sprawy polityków innych
państw, ani przez żadną organizację międzynarodową.
Naród białoruski ma, zgodnie z Kartą Organizacji Narodów Zjednoczonych, niezbywalne
prawo do własnej drogi realizacji pomyślności gospodarczej, ładu społecznego oraz
politycznego, oczywiście pod warunkiem, że ta pomyślność nie zagraża analogicznym
dążeniom innych narodów.
Podejmowane przez polityków poszczególnych krajów Unii Europejskiej, głównie Niemiec i
Polski, oraz przez gremia kierownicze Unii Europejskiej oraz Departament Stanu USA, działania
zmierzające do rewizji wyborów i zmiany władz na Białorusi, są w ewidentny sposób sprzeczne z
głoszonymi przez „Zachód” zasadami demokracji.
Jesteśmy świadkami jawnie eksploatatorskiej, likwidującej autonomię poszczególnych narodów
polityki Unii Europejskiej i to zarówno wobec nowo wcielonych do Unii krajów Europy ŚrodkowoWschodniej, jak i wcześniejszych członków tejże Unii. By przypomnieć tutaj niedawne brutalne
naciski na obywateli Francji i Holandii które „w pierwszym glosowaniu” odrzuciły Konstytucję dla
Europy, a następnie naciski na społeczeństwo Irlandii, przez całe wieki broniące się przed
kolonizacją angielską, które tym razem przeciwstawiło się uznaniu Traktatu Lizbońskiego. Te fakty
wskazują, że instytucje Unii Europejskiej są fasadą do bezkarnej eksploatacji narodów przez
„międzynarodówkę” Mega-Banków i Ponadnarodowych Korporacji (ang. TNC), posługujących się
socjotechniką właściwą dla reżymów totalitarnych i despotycznych. Jak pokazuje życie, systemy te,
choć w pierwszym momencie korzystania z ich usług wydają się ułatwiać życie, w dłuższej
perspektywie są społecznie destruktywne, zniewalając finansowo ludność zabijając twórcze,
innowacyjne cechy osobowości człowieka. W sposób podobny do zakazanych kiedyś przez
Kościół praktyk lichwiarskich, prowadzą one do nieuchronnego rozwarstwienia się ludności na
nawzajem sobie obce grupy bogaczy oraz biedoty, przy jednoczesnym zamieraniu
ogólnodostępnych instytucji edukacyjnych i rozpadzie rodzin wywołanym w znacznym stopniu
koniecznością emigracji zarobkowej.
Bezustanny ekspansjonizm, narzucony przez działające na zasadzie gigantycznego wewnętrznego
pasożyta, Instytucje Bankowe, oraz powiązane ściśle z nimi Ponadnarodowe Korporacje
Przemysłowo-Handlowe powoduje, że ten Globalny Nowotwór, aby przetrwać musi się żywić
włączaniem do swego organizmu nowych ofiar swej kolonialnej działalności. Głównym celem są
bogate przestrzenie i zasoby wschodniej Europy oraz Środkowej Azji. Na drodze ku realizacji tego
celu stanęła rozwijająca się według własnych priorytetów i własnych planów, licząca tylko 10
milionów mieszkańców Republika Białoruś, której od ponad 16 lat przewodzi z olbrzymim
powodzeniem prezydent Aleksander Łukaszenka. Ponowna wygrana przywódcy i białoruskiego
męża stanu burzy logikę i tempo grabieżczej ekspansji „międzynarodówki” lichwiarzy i TNC,
posługujących się instytucjami Unii Europejskiej jako narzędziem do eksploatacji i
„glajszachtowania” wolnych narodów.
Skuteczny opór Republiki Białoruś wobec prób „wewnętrznego podboju” tego niewielkiego
kraju przez Korporację Globalnych Biznesmenów, stwarza nadzieję na rozszerzenie się
powszechnego oporu społeczeństw w zaanektowanych krajach Europy ŚrodkowoWschodniej, w euroazjatyckiej przestrzeni post-radzieckiej, a także i na odrodzenie się
jakichś form narodowej autonomii w krajach Starej Unii.
Nam, Polakom, w tych zmaganiach przypada szczególna rola. Wynika to z faktu, iż to obszar
oraz instytucje polskiego państwa, pieniądze polskich podatników, a także nominalnie polskie
– a w istocie amerykańskie – „organizacje pozarządowe”, są w pierwszej kolejności
wykorzystane jako narzędzie „krucjaty” Korporacji Globalnych Biznesmenów – w tym także
tych z Rosji – przeciwko suwerennej Białorusi. Przeciwstawiając się aktywnie tym planom,
mieszkańcy Polski będą automatycznie chronić własne instytucje społeczne oraz zasoby
ludnościowe i materialne, tworząc jednocześnie warunki dla ujarzmienia zżerającego dziś
praktycznie już cały świat nowotworu bankowo-przemysłowo-komercyjnego.
W dobrze pojętym interesie europejskiego zrozumienia i współpracy koniecznym jest nawiązanie
współpracy polskich środowisk „antylichwiarskich” – by nie powiedzieć wprost
antykapitalistycznych – z kompetentnymi przedstawicielami społeczeństwa i władz Białorusi. Jest
to perspektywa wzajemnie korzystnej współpracy oraz w miarę „zhumanizowango” rozwoju tej
części Europy.
Adresatem kampanii „Polacy solidarni z Białorusią” są wszystkie szczerze polskie organizacje
polityczne, społeczne, gospodarcze i kulturalne w kraju oraz w środowiskach polskich za
granicą. A naszymi partnerami, mamy nadzieję że będą organizacje białoruskie oraz władze
Republiki Białoruś, a także wszyscy przyjaciele obu narodów w Europie i poza nią.
Zastosowane środki muszą być adekwatnie „lustrzane” w stosunku do tych, jakie politycy i
urzędnicy Unii Europejskiej planują wkrótce zastosować, zgodnie z ustaleniami konferencji
„Solidarność z Białorusią” jaka odbyła się w Warszawie w dniu 2 lutego 2011r. Mamy tu na myśli
środki medialne, konferencje międzynarodowe, polityczne inicjatywy na forum europejskim, a
nawet i odpowiednie kształcenie młodzieży.
Jako najbliższe działanie proponujemy współpracę portali internetowych, wydawnictw prasowych
oraz innych inicjatyw medialnych w rozpropagowaniu idei kampanii „Polacy solidarni z suwerenną
Białorusią”. W ciągu 30 dni proponujemy spotkanie przedstawicieli poszczególnych środowisk w
celu omówienia szczegółów kampanii oraz planu działań organizacyjnych. Ideę kampanii
proponujemy umieścić jako element programu komitetów wyborczych zamierzających uczestniczyć
w zbliżającej się kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu RP.
Nie może być w miarę suwerennej Rzeczypospolitej Polskiej
bez suwerennej Republiki Białoruś !!!
Zarząd Stowarzyszenia
Wierni Polsce Suwerennej
Paweł Ziemiński
Stanisław Baj
Bohdan Poręba
Dariusz Kosiur
Tadeusz Dylak
Andrzej Skorski
Ryszard Nosiński
Warszawa, 7 lutego 2011r.
Kontakt:
www.wiernipolsce.wordpress.com
www.wps.suwerennosc.com
[email protected]
fax. (+48)426638482
Download
Random flashcards
Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards