Document

advertisement
TEST ZALICZENIOWY
z przedmiotu
Światowy ład informatyczny.
Wybrane zagadnienia.
Kulturoznawstwo, SS, IV rok.
Rok akademicki 2009-2010.
Termin: 22 stycznia 2010 r.
Pytanie (kwestia) nr 01.
Adres pocztowy w
komunikacji
elektronicznej zawierać
musi
(łącznie):
•
•
•
•
A. Adres IP i ‘nickname’
B. Identyfikator i nazwę hosta.
C. Nazwę hosta i adres IP.
D. Żadna z powyższych
ewentualności.
Pytanie (kwestia) nr 02.
Dla jakiej
części
ludności
Świata,
cywilizacja
Zachodu nie
jest żadnym
punktem
odniesienia?
(wedle Prof.. Baumana)
•
•
•
•
A. 1/5 (jednej piątej).
B. 2/5 (dwóch piątych).
C. 3/5 (czterech piątych).
D. Żadna z powyższych
ewentualności.
Pytanie (kwestia) nr 03.
Termin
‘etyka
informatyczna’ ukuty
został w:
•
•
•
•
A. Połowie lat ‘70-tych XX w.;
B. Połowie lat ‘80-tych XX w.;
C. Połowie lat ‘90-tych XX w..
D. Żadna z powyższych
ewentualności.
Pytanie (kwestia) nr 04.
Komputer
zarządzający
pracą węzła
systemu
sieciowego
to:
•
•
•
•
A. Procesor główny;
B. ‘Klient’;
C. Host.
D. Żadna z powyższych
ewentualności.
Pytanie (kwestia) nr 05.
Ile papieru
(w kg)
pochłania
przeciętny
nakład
przeciętnej
publikacji
akademickiej
(wykład. nr 3)?:
•
•
•
•
A. 150;
B. 15;
C. 1500.
D. Żadna z powyższych
ewentualności.
Pytanie (kwestia) nr 06.
Ogólnoświatowy
system
dyskusyjny,
wykorzystujący Sieć dla
potrzeb
transmisji
danych to:
•
•
•
•
A. USERID;
B. UUCP;
C. USENET.
D. Żadna z powyższych
ewentualności.
Pytanie (kwestia) nr 07.
Architektura
komputera
sterowanego
programem
jest
osiągnięciem:
•
•
•
•
A. Claude’a Shannon’a;
B. Norberta Wienera;
C. Johna von Neumanna.
D. Żadna z powyższych
ewentualności.
Pytanie (kwestia) nr 08.
Zapis 1800
znaków
(format *.txt)
na nośniku
cyfrowym
wymaga
przestrzeni
(około):
•
•
•
•
A. 200 kB
B. 20 kB
C. 2 kB
D. Żadna z powyższych
ewentualności.
Pytanie (kwestia) nr 09.
Tzw.
‘supernomadyzacja’
społeczeństwa (wedle
A. Kocikowskiego)
może
być
skutkiem:
• A. Małej elastyczności serwisów
WWW;
• B. Złej jakości dostępnych obecnie
języków programowania.
• C. Nieokiełznanego rozwoju
technologii cyfrowych.
• D. Żadna z powyższych
ewentualności.
Pytanie (kwestia) nr 10.
Arytmometr i
jednostka
sterująca to:
•
•
•
•
A. pamięć wewnętrzna
B. pamięć zewnętrzna
C. procesor systemu
D. Żadna z powyższych
ewentualności.
Pytanie (kwestia) nr 11.
Kopiowanie
danych
(plików) z
jednego
komputera na
inny
kojarzysz z
akronimem:
•
•
•
•
A. AFP.
B. DTP.
C. NSF.
D. Żadna z powyższych
ewentualności.
Pytanie (kwestia) nr 12.
Nazwisko:
Dennis M.
Ritchie
kojarzone
być winno z
terminem:
•
•
•
•
A. ‘system operacyjny’;
B. ‘protokół komunikacyjny’;
C. ‘pamięć zewnętrzna’.
D. Żadna z powyższych
ewentualności.
Pytanie (kwestia) nr 13.
Nad
konstrukcją
ENIAC’a
pracowali:
•
•
•
•
A. Eckert i Mouchly
B. Ritchie i Wozniak
C. Bool i Shannon
D. Żadna z powyższych
ewentualności.
Pytanie (kwestia) nr 14.
Z jaką usługą
sieciową
kojarzysz
terminy
‘post’ i
‘body’(postu)?
•
•
•
•
A. Usenet;
B. Lista dyskusyjna;
C. Poczta elektroniczna.
D. Żadna z powyższych
ewentualności.
Pytanie (kwestia) nr 15.
Do grona
usług
(serwisów)
pozwalających lepiej
wykorzystywać Sieć do
pracy
zespołowej
zaliczamy:
•
•
•
•
A. TELNET;
B. FTP;
C. USENET.
D. Żadna z powyższych
ewentualności.
Pytanie (kwestia) nr 16.
Która z usług
bezwzględnie
wymaga
statusu
‘on-line’
podczas
pracy?
•
•
•
•
A. Poczta elektroniczna;
B. IRC;
C. Lista dyskusyjna.
D. Żadna z powyższych
ewentualności.
Pytanie (kwestia) nr 17.
• A. To maszyna cyfrowa + system
operacyjny;
• B. To maszyna cyfrowa + banki
Sieć
komputerowa
danych;
• C. To maszyna cyfrowa+system
operacyjny+bank danych+system
połączeń z innymi komputerami.
• D. Żadna z powyższych
ewentualności.
Pytanie (kwestia) nr 18.
Do
filozoficznych fundamentów
‘etyki
komputerowej’
zaliczamy:
•
•
•
•
A. Strukturalizm.
B. Nominalizm.
C. Tomizm.
D. Żadna z powyższych
ewentualności.
Pytanie (kwestia) nr 19.
Pierwsze
mikrokomputery pojawiły
się w
połowie:
•
•
•
•
A. Lat ‘50 XX w.
B. Lat ‘60 XX w.
C. Lat ‘80 XX w.
D. Żadna z powyższych
ewentualności.
Pytanie (kwestia) nr 20.
Z jakim
terminem
kojarzysz
nazwy:
FORTRAN,
ALGOL,
COBOL?
•
•
•
•
A. ‘języki programowania’;
B. ‘protokoły sieciowe’;
C. ‘aplikacje biurowe’.
D. Żadna z powyższych
ewentualności.
Pytanie (kwestia) nr 21.
Termin
‘kanał’
kojarzysz z
usługa
sieciową
znaną z
akronimu:
•
•
•
•
A. ICT.
B. FTP.
C. IRC.
D. Żadna z powyższych
ewentualności.
Pytanie (kwestia) nr 22.
Który
wynalazek
zrewolucjonizował
konstrukcję
pamięci
wewnętrznej
komputerów?:
•
•
•
•
A. Modem;
B. Półprzewodnikowy układ scalony;
C. GUI;
D. Żadna z powyższych
ewentualności.
Pytanie (kwestia) nr 23.
„Ojczyzną”
usługi
o nazwie
‘Internet
Relay Chat’
jest:
•
•
•
•
A. Finlandia.
B. Holandia.
C. Wielka Brytania.
D. Żadna z powyższych
ewentualności.
Pytanie (kwestia) nr 24.
Jaka para
pojęciowa
kojarzona
być winna z
usługą o nazwie ‘telnet’:
•
•
•
•
A. ‘adres IP - adres MAC’;
B. ‘host lokalny - host odległy’;
C. ‘‘download’ - ‘upload’’.
D. Żadna z powyższych
ewentualności.
Pytanie (kwestia) nr 25.
Zamykanie i
otwieranie
tzw. ‘sesji’ na
hoście
unixowym
kojarzysz z
terminami:
•
•
•
•
A. ‘login - logout’.
B. ‘input - output’.
C. ‘download - upload’.
D. Żadna z powyższych
ewentualności.
Pytanie (kwestia) nr 26.
„(...) zinstytucjonalizowany (...),
usystematyzowany proces
kształcenia, gdzie
użyte, czyli
wykorzystane
zostają na dużą
skalę rozmaite
media
teleelektroniczne
(...)” kojarzysz z :
(wykład nr 02)
• A. definicją terminu ‘platforma elearningowa’.
• B. definicją terminu ‘e-edukacja’.
• C. definicją terminu ‘e-learning’.
• D. Żadna z powyższych
ewentualności.
Pytanie (kwestia) nr 27.
nielinearność,
brak granic
przestrzennych, brak
„porządku”
(anarchiczność),
interaktywność ...
•
•
•
•
A. To cechy publikacji drukowanej.
B. To cechy publikacji hipertekstowej.
C. To cechy publikacji nie-cyfrowej.
D. Żadna z powyższych ewentualności.
Pytanie (kwestia) nr 28.
• A. To nazwisko twórcy protokołu
TCP/IP.
• B. To nazwa programu-klienta jednej
‘Thunderbird’
z usług sieciowych.
• C. To nazwa głównego hosta w sieci
AMU-NET.
• D. Żadna z powyższych
ewentualności.
Pytanie (kwestia) nr 29.
Nazwy:
‘Linux’,
‘FreeBSD’
kojarzyć
należy z
terminem:
•
•
•
•
A. ‘aplikacje biurowe’.
B. ‘protokoły komunikacyjne’.
C. ‘języki programowania’.
D. Żadna z powyższych
ewentualności.
Pytanie (kwestia) nr 30.
Akronim
HTTP
kojarzyć
należy z
terminem:
•
•
•
•
A. ‘architektura sieci’.
B. ‘język programowania’.
C. ‘protokół komunikacyjny’.
D. Żadna z powyższych
ewentualności.
Pytanie (kwestia) nr 31.
Kwestia
„paszportyzacji” i
„autentykacji”
(wykład nr 13)
związana była
z projektem
firmowanym
przez
korporację:
•
•
•
•
A. Symantec Corporation;
B. Microsoft Corporation;
C. SUN Corporation.
D. Żadna z powyższych
ewentualności.
Pytanie (kwestia) nr 32.
Nazwa
‘telnet’
związana jest
z terminem:
•
•
•
•
A. ‘sprzęt elektroniczny’.
B. ‘systemy operacyjne’.
C. ‘serwisy sieciowe’.
D. Żadna z powyższych
ewentualności.
Pytanie (kwestia) nr 33.
Radykalne
uproszczenie
komunikowania się
użytkownika
przeciętnego
z mikrokomputerem zawdzięczamy:
• A. Wynalazkowi T. Barnersa-Lee;
• B. Wynalazkowi terminala
tekstowego[
• C. Wynalazkowi GUI.
• D. Żadna z powyższych
ewentualności.
Pytanie (kwestia) nr 34.
Kamienie
milowe w
rozwoju
‘etyki komputerowej’
stawiali:
• A. N. Wiener, D. Parker, J. Weizenbaum.
• B. N. Wagner, D. Pesly, J. Werdoch.
• C. M. Wesely, D. Push, J. Weslow.
• D. Żadna z powyższych
ewentualności.
Pytanie (kwestia) nr 35.
• A. To system zapisów w mechanizmie
przydziału kont.
‘Lista
dyskusyjna’
• B. To nazwa jednej z usług
(serwisów) sieciowych.
• C. To uporządkowane grono
moderatorów w USENECIE.
• D. Żadna z powyższych
ewentualności.
Pytanie (kwestia) nr 36.
Nazwisko
‘Eszter
Hargittai’
należy
kojarzyć z
terminem:
•
•
•
•
A. ‘graficzny interfejs użytkownika’;
B. ‘psychologia humanistyczna’;
C. ‘podziały i wykluczenia cyfrowe’.
D. Żadna z powyższych
ewentualności.
Pytanie (kwestia) nr 37.
Za twórcę
terminu
‘hypertext’
uznawany
jest:
•
•
•
•
A. John von Neumann;
B. Ted Nelson;
C. Carl Rogers.
D. Żadna z powyższych
ewentualności.
Pytanie (kwestia) nr 38.
nielinearność,
brak granic
przestrzennych, brak
„porządku”
(anarchiczność),
interaktywność ...
• A. To cechy linearnej struktury
tekstowej.
• B. To cechy książki drukowanej.
• C. To cechy publikacji nie-cyfrowej.
• D. Żadna z powyższych
ewentualności.
Pytanie (kwestia) nr 39.
Termin:
‘grupa
dyskusyjna’
kojarzony
być winien z
nazwą (ew.
akronimem):
•
•
•
•
A. ARPANET;
B. NSFNET;
C. TELNET.
D. Żadna z powyższych
ewentualności.
Pytanie (kwestia) nr 40.
System
operacyjny
UNIX
powstał pod
koniec lat:
•
•
•
•
A. 50-tych XX w.
B. 70-tych XX w.
C. 90-tych XX w.
D. Żadna z powyższych
ewentualności.
Pytanie (kwestia) nr 41.
Termin
‘hypertext’
interpretowany zgodnie
z intencją
T. Nelsona
kojarzony
być winien:
•
•
•
•
A. Z określeniem „sieć wiązek’;
B. Z określeniem ‘sieć sieci’;
C. Z określeniem ‘sieć tekstów’.
D. Żadna z powyższych
ewentualności.
Pytanie (kwestia) nr 42.
W którym
roku IBM
przedstawił
konstrukcję
pierwszego
mikrokomputera klasy PC?
•
•
•
•
A. 1961.
B. 1971.
C. 1981.
D. Żadna z powyższych
ewentualności.
Pytanie (kwestia) nr 43.
Termin
‘etyka
komputerowa’
ukuty został
w:
•
•
•
•
A. Połowie lat ‘60-tych XX w.;
B. Połowie lat ‘70-tych XX w.;
C. Połowie lat ‘80-tych XX w.
D. Żadna z powyższych
ewentualności.
Pytanie (kwestia) nr 44.
Niepowtarzalny
identyfikator
komputera w
sieci to:
•
•
•
•
A. Adres rejestru;
B. Adres linii;
C. Userid.
D. Żadna z powyższych
ewentualności.
Pytanie (kwestia) nr 45.
Obszar
pamięci
(szerzej:
zasobów)
komputera
oddany
(wydzielony)
dla potrzeb
użytkownika
kojarzysz
z terminem:
•
•
•
•
A. Konto użytkownika.
B. Rejestr systemu.
C. Usługa sieciowa.
D. Żadna z powyższych
ewentualności.
Pytanie (kwestia) nr 46.
Nazwisko
Walter Maner
kojarzysz z:
•
•
•
•
A. Określeniem‘sieć tekstów’;
B. Powstaniem UNIX’a;
C. Terminem ‘etyka komputerowa’.
D. Żadna z powyższych
ewentualności.
Pytanie (kwestia) nr 47.
Język
znaczników
hipertekstowych znany
jest z
akronimu:
•
•
•
•
A. PHP;
B. HTML;
C. MySQL.
D. Żadna z powyższych
ewentualności.
Pytanie (kwestia) nr 48.
Jaki program
komputerowy
odpowiada za
dynamiczny
rozdział
zasobów
systemu
informatycznego?:
•
•
•
•
A. ‘Skype’;
B. kompilator;
C. system operacyjny;
D. Żadna z powyższych
ewentualności.
Pytanie (kwestia) nr 49.
Pierwsza
strona WWW
pojawiła się
w Sieci na
początku:
•
•
•
•
A. Lat ‘70-tych XX w.;
B. Lat ‘80-tych XX w.;
C. Lat ‘90-tych XX w.
D. Żadna z powyższych
ewentualności.
Pytanie (kwestia) nr 50.
Jaki termin
powiązać
należy z
zadaniem
„regulacja
zasad
kontaktu
między
komputerami w Sieci”?:
•
•
•
•
A. ‘graficzny interfejs użytkownika’.
B. ‘system operacyjny’.
C. ‘protokół komunikacyjny’.
D. Żadna z powyższych
ewentualności.
KONIEC TESTU
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards