6.0 Koncepcja ujęcia wody dla wodociągu gminnego

advertisement
KONCEPCJA
MODERNIZACJI UJĘĆ WODNYCH
GMINY MNIÓW
WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE
ZAMAWIAJĄCY:
URZĄD GMINY W MNIOWIE
WYKONAWCA:
BUDWOD Sp. z o.o.
25-420 Kielce
ul. Domaszowska 104
AUTORZY KONCEPCJI:
Projektant: inż. S. Bitner Nr upr. KL-260/70
Asyst. proj.: Wojciech Ramocki
Sprawdzający: mgr inż. Z. WÓJCIK Nr upr. KL-192/72
Kielce, wrzesień/październik 2004 r.
SPIS TREŚCI:
1.0 Przedmiot opracowania i podstawa jego wykonania. ........................................ 3
2.0 Materiały wykorzystane w opracowaniu. ............................................................ 3
3.0 Charakterystyka gminy Mniów. ........................................................................... 4
3.1 Położenie i rzeźba terenu. ....................................................................................... 4
3.2 Struktura gminy. .................................................................................................... 5
4.0 Kanalizacja gminy Mniów – stan istniejący......................................................... 5
5.0 Stan istniejący wodociągów grupowych na terenie gminy Mniów. ................... 5
5.1 Wodociąg grupowy „ MNIÓW” ................................................................................ 6
5.2 Wodociąg grupowy „ GRZYMAŁKÓW” .................................................................... 10
5.3 Wodociąg grupowy „ CIERCHY”............................................................................. 15
5.4 Wodociąg grupowy „ PIERADŁA”. .......................................................................... 20
5.5 Wodociąg grupowy „ SERBINÓW”. ........................................................................ 24
6.0 Koncepcja ujęcia wody dla wodociagu gminnego Mniów-Grzymałków........... 25
7.0 Ocena możliwości ujęcia wody za pomocą studni wierconych dla potrzeb
wodociągu gminnego „Mniów – Grzymałków”........................................................ 26
8.0 Ogólny opis koncepcji funkcjonowania gminnego wodociągu „Mniów –
Grzymałków”. ........................................................................................................... 28
9.0 Dobór urządzeń technologicznych dla potrzeb zmodernizowanego wodociągu
gminnego „Mniów – Grzymałków”. ......................................................................... 31
10.0 Realizacja zmodernizowanego wodociągu gminnego „MNIÓW –
GRZYMAŁKÓW”......................................................................................................... 39
11.0 Wytyczne do opracowania Projektu Budowlanego modernizacji wodociągu
gminnego „MNIÓW – GRZYMAŁKÓW”. .................................................................... 40
12.0 Zestawienie kosztów szacunkowych modernizacji istniejących wodociągów
grupowych na terenie gminy Mniów. ...................................................................... 41
13.0 Zbiorcze zestawienie szacunkowych kosztów modernizacji istniejących
wodociągów grupowych na terenie gminy Mniów. ................................................. 44
14.0 Zestawienie szacunkowych kosztów zmodernizowanego wodociągu
gminnego „MNIÓW – GRZYMAŁKÓW” na terenie gminy Mniów. ........................... 45
15.0 Bilans zapotrzebowania na wodę. ................................................................... 46
16.0 Zestawienie projektowanej sieci wodociągowej. ........................................... 46
2
1.0 Przedmiot opracowania i podstawa jego wykonania.
Przedmiotem opracowania jest: „ Koncepcja modernizacji ujęć wodnych
w gminie Mniów”.
Podstawą
wykonania
opracowania
jest
umowa
zawarta
pomiędzy:
BUDWOD Sp. z o.o., 25-420 Kielce ul. Domaszowska 104, a Urzędem Gminy
w Mniowie.
2.0 Materiały wykorzystane w opracowaniu.
2.1 Dane z Urzędu Gminy do opracowania bilansu wody na potrzeby bytowogospodarcze wiejskich jednostek osadniczych w wyniku działalności życiowej
i produkcyjnej ludzi na terenie gminy Mniów.
2.2 Wizje lokalne na terenie gminy z pracownikiem Zakładu Komunalnego gminy
celem zebrania informacji dotyczących opracowania tematu.
2.3 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. ( Dz. U. Nr 8
z dnia 31 stycznia 2002 r.) – w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.
2.4 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.
2.5 Dane z Urzędu Gminy dotyczące parametrów technicznych ujęć wody dla
istniejących wodociągów na terenie gminy.
2.6 Dane z Urzędu Gminy dotyczące inwentaryzacji sieci wodociągowej istniejących
wodociągów na terenie gminy.
2.7 Mapy topograficzne w skali: 1:50 000, 1:25 000 i 1:10 000.
3
3.0 Charakterystyka gminy Mniów.
Gmina Mniów położona jest w centralnej części woj. świętokrzyskiego przy
drodze krajowej Nr 74 relacji Piotrków – Kielce – Opatów - Lublin. Jest jedną z 19.
gmin największego w Polsce powiatu oraz jedną ze 102 gmin woj. świętokrzyskiego.
Zajmuje powierzchnię 9521,27 ha, podzieloną na 21 sołectw, które zamieszkuje
9 199 osób (gęstość zaludnienia 97 osób/ km2). Pod względem powierzchni gmina
znajduje się na 16 miejscu w powiecie oraz na 72 miejscu w województwie.
Gmina graniczy od północy z gminami: Radoszyce, Smyków, Stąporków; od zachodu,
południa i wschodu z gminami: Strawczyn, Łopuszno, Miedziana Góra i Zagnańsk.
W
układzie
sieci
osadniczej
gminy
miejscowość
Mniów
stanowi
centrum
administracyjno-usługowe z siedzibą władz samorządowych i stanowi ośrodek obsługi
dla społeczności lokalnej.
3.1 Położenie i rzeźba terenu.
Powierzchnia terenu gminy Mniów wynosi 9521,27 ha, w tym lasy i grunty
leśne zajmują 2780 ha.
Gmina Mniów położona jest na pograniczu dwóch jednostek Wyżyny Kieleckiej:
mezoregiony
Gór
Świętokrzyskich
pokrywające
południowy
fragment
gminy
stanowiący część Wzgórz Oblęgorsko - Tumlińskich, obejmujący masyw wzniesienia
Siniowej – 448,8 m n.p.m. i Baraniej Góry – 426,5 m n.p.m., oraz płaskowyżu
Suchedniowskiego – Gór Świętokrzyskich w którego granicach występują garby
i wierzchowiny osiągające 300 – 400 m n.p.m., w rejonie wschodnim przechodzące
we Wzgórza Kołomańskie. W związku z taką rzeźbą terenu gminy, deniwelacje
dochodzą do 145 m n.p.m., które stanowią znaczne utrudnienie dla budowy sieci
wodociągowej obejmującej wsie o zabudowie zwartej oraz kolonijnej.
4
3.2 Struktura gminy.
Strukturę gminy wyznaczają trzy funkcje:
1- funkcja rolnicza: rolnictwo jest nadal liczącą się funkcją gospodarczą mimo
najsłabszych warunków przyrodniczo-glebowych w woj. świętokrzyskim.
Niekorzystna sytuacja ekonomiczna w rolnictwie powoduje postępujące ubożenie
ludności wiejskiej, a tym samym zmniejszenie się zdolności inwestycyjnej lokalnych
podmiotów gospodarczych;
2- funkcja usługowa: jest związana z ośrodkiem gminnym obsługi lokalnej, gdzie
skupione są funkcje administracji samorządowej, gospodarczej, oświaty, kultury,
zdrowia, handlu i rzemiosła;
3- funkcja przemysłowa: we wsi Pałągi funkcjonuje kopalnia iłów, której aktualne
wydobycie wynosi 100 000 ton iłów rocznie.
4.0 Kanalizacja gminy Mniów – stan istniejący.
Na terenie gminy Mniów obecnie skanalizowana jest w 50% miejscowość
Mniów.
W 1993 r. została wybudowana dla Mniowa biologiczna oczyszczalnia ścieków typu
LEMNA, o przepustowości Q=150m3/dobę, maksymalnie Qmax=200 m3/dobę, w tym
25m3/dobę ścieków dowożonych.
Ścieki oczyszczone odprowadzane są do rowu melioracyjnego stanowiącego dopływ
rzeki Czarna Taraska.
Pozwolenie wodnoprawne wydane przez Starostwo w Kielcach jest ważne do dnia
24 lipca 2013 r.
Pozostałe sołectwa w liczbie 20 nie posiadają sieci kanalizacyjnej.
5.0 Stan istniejący wodociągów grupowych na terenie gminy
Mniów.
Na
terenie
gminy
wykonanych
zostało
5
wodociągów
grupowych
funkcjonujących samodzielnie, których ujęcia wody stanowią studnie wiercone.
5
5.1 Wodociąg grupowy „ MNIÓW”
Ujęcie wody stanowią dwie studnie wiercone zlokalizowane na działce
Nr 589/10.
ST. Nr 1 – zasadnicza – o głębokości 47 m,
wydajność: Qe = 32,0 m3/h (odwiercona w 1968 r.)
Se= 10,5m
Zabudowana jest pompa głębinowa SP 27-11 o wydajności Qe=32,0 m3/h przy
Htł=74m SW z silnikiem elektrycznym G.C. 2.05-SGMf 18 o mocy N=11kW.
ST. Nr 2 – awaryjna – o głębokości 42 m,
wydajność: Qe = 22,0 m3/h (odwiercona w 1985 r.)
Se= 10,0m
Zabudowana jest pompa głębinowa SP 27-9 o wydajności Qe=22,0 m3/h przy
Htł=78m SW z silnikiem elektrycznym G.C. 2.04-SGMf 18 o mocy N=9kW.
Starostwo Powiatowe w Kielcach Decyzją z dnia 27.02.2004 r. – RO III 6223 –
4/2004 r. udzieliło pozwolenia wodnoprawnego Wójtowi Gminy Mniów na pobór
wody od 1. stycznia 2004 r. do 31. grudnia 2013 r. ze studni wierconej na działce
589/10 na terenie m. Mniów w ilości:
Qmaxdob.= 574,0 m3/d
Qśrdob.= 434,0 m3/d
Qmaxh=24,0 m3/h
dla potrzeb zaopatrzenia w wodę wsi Mniów i Raszówka, poprzez istniejącą
rozdzielczą sieć wodociągową.
Aktualne analizy wody wykazują, ze ma ona niski odczyn, ponadnormatywną
zawartość związków żelaza oraz manganu i dlatego poddawana jest procesowi
uzdatniania:
-
korekta odczynu
-
odżelazianie i odmanganianie
6
-
woda pod względem bakteriologicznym nie budzi zastrzeżeń i nie ma konieczności
stałej dezynfekcji.
Profilaktycznie zainstalowane są urządzenia do dezynfekcji wody przy pomocy
roztworu roboczego NaClO, które mogą być włączone do eksploatacji na każde
polecenie Inspektora Sanitarnego. Wszystkie urządzenia technologiczne stacji
wodociągowej są zsynchronizowane z pracą pomp głębinowych studni Nr 1 i Nr 2.
Woda ze studni Nr 1 lub Nr 2 tłoczona jest pompami głębinowymi w układzie
1-stopniowym, poprzez urządzenia stacji uzdatniania wody do istniejącej rozbiorczej
sieci wodociągowej dla wsi Mniów oraz końcowego zbiornika wyrównawczego
zlokalizowanego w Mniowie na rzędnej ......... .
Istniejąca sieć wodociągowa pracuje w układzie pompowo – grawitacyjnym,
ponieważ jest zasilana w wodę poprzez pompy głębinowe oraz grawitacyjnie ze
zbiornika wyrównawczego. Istniejący zbiornik wyrównawczy posiada pojemność
V = 150 m3 (stalowe zbiorniki 3 x 50 m3 obsypane ziemią). Sterowanie pracą pomp
głębinowych
odbywa
się
poprzez
wyłączniki
poziomu
wody
w
zbiorniku
wyrównawczym (włączania i wyłączanie pomp w zależności od poziomu wody) oraz
czujnikami poziomu wody w studniach (zabezpieczenie przed suchobiegiem).
Przy zbiorniku wyrównawczym została wybudowana lokalna przepompownia wody
zaopatrująca w wodę przysiółek Raszówka.
Starostwo Powiatowe w Kielcach, Decyzją z dnia 24.06.2004 r. – RO III.6223-12/04
udzieliło Wójtowi Gminy Mniów pozwolenia wodnoprawnego:
-
na odprowadzenie wód popłucznych ze stacji wodociągowej wodociągu „Mniów”,
-
na odprowadzenie wód przelewowych ze zbiornika wyrównawczego w Raszówce.
Odprowadzenie w/w wód odbywa się do bezimiennego cieku wodnego, który jest
dopływem
Czarnej
Taraski.
Pozwolenia
25.06.2014 r.
7
wodnoprawnego
udzielono
do
dnia
Zagospodarowanie terenu ujęcia wody:
Ujęcie wody stanowią istniejące dwie studnie wiercone – wykonane w 1968 r.
z obudową. Budynek stacji wodociągowej został wykonany w 1970 r. wg projektu
indywidualnego – wolnostojący, nie podpiwniczony. W budynku znajduje się hala
technologiczna,
pomieszczenie
chlorowni,
kotłownia,
węzeł
sanitarny
oraz
pomieszczenie gospodarcze. Do stacji wodociągowej wykonana została droga
dojazdowa od drogi krajowej Nr 74 (relacji Kielce – Piotrków). Wykonane były
również drogi wewnętrzne na terenie stacji wodociągowej. Teren stacji, łącznie
z ujęciem wody, ogrodzony w granicach działki.
Uwagi dotyczące modernizacji ujęcia wody i stacji wodociagowej:
Z uwagi na ponad 30 – letni okres eksploatacji, obiekt wymaga generalnego
remontu:
1. – renowacja studni Nr 1 i Nr 2 oraz ich obudowy,
2. - renowacja budynku stacji wodociągowej: roboty dekarskie, tynkowania,
malowanie zewnętrzne i wewnętrzne, ułożenie glazury,
3. – renowacja urządzeń technologicznych,
4. – renowacja ogrodzenia obiektu,
5. – renowacja drogi zewnętrznej oraz dróg wewnętrznych i chodników.
Zagospodarowanie terenu zbiornika wyrównawczego oraz przepompowni
lokalnej w Raszówce:
1. Zbiorniki wyrównawcze 3 x 50 m3 = 150 m3,
2. Przepompownia lokalna,
3. Drogi dojazdowe,
4. Ogrodzenie.
Z uwagi na 30 – letni okres eksploatacji obiektu należy wykonać generalny remont
obiektu:
-
wymiana zbiorników wyrównawczych na nowe, ponieważ producent tych
zbiorników określił ich czas eksploatacji na 30 lat,
-
przepompownia lokalna wymaga bieżącej renowacji,
-
ogrodzenie wymaga bieżącej renowacji.
8
Ogólny opis technologiczny funkcjonowania wodociągu w Mniowie:
Woda ze studni Nr 1 lub Nr 2 tłoczona jest pompą głębinowa do stacji
uzdatniania wody (gdzie dokonana zostaje korekta odczynu wody, wyeliminowanie
związków żelaza i manganu, dezynfekcja wody
- jeśli będzie taka konieczność),
a następnie do sieci wodociągowej, która zasila równocześnie zbiornik wyrównawczy
V = 150 m3 oraz sieć wodociągową rozdzielczą dla wsi Mniów.
Badania fizykochemiczne wody z wodociągu w Mniowie, wykonane w lipcu 2004 r.
przez W.S.S.E. w Kielcach – wykazują że jakość wody odpowiada Rozporządzeniu
Ministra Zdrowia z 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203 poz. 1718 z 2002 r.).
Istniejący wodociąg zapewnia normatywna ilość wody dla wszystkich odbiorców
w Mniowie i pod odpowiednim ciśnieniem. Zgodnie z opracowanym bilansem wody,
zapotrzebowanie dla Mniowa na perspektywę wynosi:
Qmax dob.= 472,16 m3/d = 19,67 m3/h,
Qmax h=37,94 m3/h = 10,54 l/s.
Ponieważ studnia Nr 1 zasadnicza nie pokrywa zapotrzebowania wodociągu na wodę
w ilości Qmax h ,a pokrywa zapotrzebowanie wodociągu w ilości Qmax d ,konieczny jest
zbiornik
wyrównawczy
dla
funkcjonowania
wodociągu.
Przyjęto
współpracę
całodobową studni Nr 1 lub Nr 2 ze zbiornikiem wyrównawczym. W takim układzie
współpracy konieczna objętość zbiornika wyrównawczego wyniesie:
V = 472,16 m3/d * 0,238= 112,5 m3.
Istniejący zbiornik wyrównawczy o objętości V = 150 m3 zapewnia prawidłowe
funkcjonowanie wodociągu oraz dostawę wody dla potrzeb bytowo – gospodarczych
i p.poż. w ilości q = 5 l/s.
9
5.2 Wodociąg grupowy „ GRZYMAŁKÓW”
Woda dla potrzeb wodociągu grupowego „Grzymałków” miała być pobierana
z trzech studni wierconych: obecnie eksploatowana studnia Nr 2 jest studnią
zasadniczą – odwierconą na terenie Szkoły Podstawowej w Grzymałkowie. Jest to
studnia o głębokości 60,0 m i zatwierdzonych zasobach Qe = 44,0 m3/h, przy depresji
s = 4,0 m. Zasoby te zostały zatwierdzone Decyzją Wojewody Kieleckiego z dnia
31.12.1997 r., znak: OS.II-7530/88/97.
Natomiast studnia Nr 1 odwiercona we wsi Grzymałków oraz studnia Nr 3 odwiercona
we wsi Skoki – z przyczyn technicznych nie nadają się do eksploatacji i są wyłączone
z użytkowania.
Obecnie studnia Nr 2 jest eksploatowana przy współpracy ze zbiornikiem
wyrównawczym (podziemnym – żelbetowym o V = 150 m3) i zaopatruje w wodę
niżej wymienione sołectwa.
Wodociąg „Grzymałków” obejmuje siecią wodociągową 12 sołectw. Zapotrzebowanie
wody zostało przedstawione niżej w zestawieniu zapotrzebowania zgodnie z bilansem
wody.
ZAPOTRZEBOWANIE WODY
L.p.
Nazwa sołectwa
2004 r.
2024 r.
Qmax dob
Qmax godz
Qmax dob
Qmax godz
Qmax godz
m3/d
m3/h
m3/d
m3/h
l/s
1
GRZYMAŁKÓW
118,67
11,68
157,09
13,97
3,88
2
STRASZÓW
80,18
7,73
107,44
9,36
2,60
3
PAŁĘGI
56,21
5,23
79,24
6,60
1,83
4
WÓLKA KŁUCKA
120,47
11,52
163,69
14,09
3,91
5
SKOKI
66,53
6,08
94,16
7,73
2,15
6
MOKRY BÓR
12,23
1,19
15,54
1,39
0,39
7
BORKI
109,30
9,92
156,35
12,73
3,53
8
WĘGRZYNÓW
101,54
9,14
146,32
11,81
3,28
9
ZACHYBIE
25,57
2,57
32,52
2,98
0,83
10
PRZEŁOM
68,69
6,64
92,86
8,08
2,24
11
LISIE JAMY
17,30
1,60
24,22
2,01
0,56
12
GLINIANY LAS
20,77
1,89
29,43
2,41
0,67
797,43
75,19
1098,86
93,15
25,87
OGÓŁEM:
10
Stan obecny – 2004 r.
Qmax godz = 75,19 m3/h
Qmax dob = 797,43 m3/d = 33,23 m3/h
Perspektywa – 2024 r.
Qmax godz = 93,15 m3/h = 25,87 l/s
Qmax dob = 1098,86 m3/d = 45,79 m3/h = 12,72 l/s
ST. Nr 2 – Qe = 44,0 m3/h = 12,22 l/s
Istniejąca eksploatowana studnia Nr 2 nie pokrywa zapotrzebowania wodociągu na
wodę dla stanu obecnego i dla perspektywy 2024 r. w ilości Qmax
godz,
natomiast
pokrywa zapotrzebowanie wodociągu na wodę dla stanu obecnego 2004 r. w ilości
Qmax
dob,
oraz z minimalnym niedoborem pokrywa zapotrzebowanie wody dla
perspektywy 2024 r. w ilości Qmax dob.
W tym układzie dla funkcjonowania wodociągu niezbędny jest zbiornik wyrównawczy
do współpracy: Studni Nr 2 ze zbiornikiem wyrównawczym oraz rozbiorem wody
przez sieć wodociągową.
Przyjęto całodobową współpracę studni Nr 2 ze zbiornikiem wyrównawczym
i rozbiorczą siecią wodociągową.
Dla stanu obecnego – 2004 r. – pojemność zbiornika wyniesie:
V = 797,43 x 0,238 = 190 m3
Dla perspektywy – 2024 r. – pojemność zbiornika wyniesie:
V = 1098,86 x 0,238 = 262 m3
Istniejący zbiornik o objętości V = 150 m3, przy wyżej przedstawionej współpracy
z ujęciem i siecią wodociągową rozbiorczą, nie zapewnia dostawy normatywnej ilości
wody dla odbiorców. Należy niezwłocznie przystąpić do rozbudowy objętości
zbiornika wyrównawczego dla potrzeb perspektywy 2024 r.
Badania fizykochemiczne wody z wodociągu w Grzymałkowie wykonane w lutym
2004 r. przez WSSE w Kielcach wykazują, że jakość wody odpowiada Rozporządzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203 poz. 1718 z 2002 r.).
11
Ogólny opis technologiczny funkcjonowania wodociągu w Grzymałkowie
(stan istniejący):
Woda ze studni Nr 2 tłoczona jest pompą głębinową (typ GC.3.06 z silnikiem
elektrycznym SGMf18F o mocy N = 15 kW – przy wydajności Qe = 44,0 m3/h –
wysokość podnoszenia H = 71 m SW) poprzez register (komorę kontaktową środka
dezynfekcyjnego – roztworu NaClO z wodą – wykonana z rur stalowych – zbudowana
pod ziemią na rzędnej zabudowy przewodu tłocznego wodociągu) do sieci
wodociągowej, która zasila równocześnie zbiornik wyrównawczy żelbetowy terenowy
o V = 150 m3 zlokalizowany na rzędnej 330 m n.p.m oraz sieć wodociągową
rozdzielczą dla wyżej zestawionych sołectw.
Woda ze studni Nr 2 pod względem bakteriologicznym nie budzi zastrzeżeń.
Profilaktycznie zainstalowane są dwa chloratory (w budynku chlorowni przy studni
Nr 2) na roztwór dezynfekcyjny NaClO. Praca chloratorów jest zsynchronizowana
z pracą pompy głębinowej. Włączenie chloratora do eksploatacji może nastąpić na
polecenie Inspektora Sanitarnego.
Sterowanie pracą pompy głębinowej odbywa się poprzez fale radiowe - wyłączniki
poziomu wody w zbiorniku wyrównawczym (włączanie i wyłączanie pompy
w zależności od poziomu wody) oraz czujnikami poziomu wody w studni
(zabezpieczenie przed suchobiegiem).
Pozwolenie wodnoprawne na pobór wody podziemnej dla wodociągu grupowego
„GRZYMAŁKÓW” wydane Wójtowi przez Starostwo Powiatowe w Kielcach (do końca
2018 r.) z dnia 12.10.2000 r. – RO.III-6223-10/2000 r.
Zagospodarowanie terenu ujęcia wody:
Obecnie ujęcie wody dla wodociągu grupowego „Grzymałków” stanowi jedna
studnia wiercona określona jako studnia Nr 2. Studnia ta została odwiercona na
terenie szkolnym – Szkoły Podstawowej w Grzymałkowie – dla potrzeb szkoły.
Wydajność eksploatacyjna studni oraz dobra jakość wody zdecydowały o tym, że
została wykorzystana jako ujęcie wody dla wodociągu grupowego „Grzymałków”.
W związku z tym zostało wykonane ogrodzenie terenu ujęcia wody – studni Nr 2,
w granicach bezpośredniej strefy ochrony sanitarnej. Studnia Nr 2 posiada obudowę
żelbetową z włazem. Przy studni wybudowany został budynek chlorowni, w którym
12
zabudowane są chloratory. Drogi dojazdowej do ujęcia nie ma. Na teren ujęcia
można dojechać przez teren Szkoły Podstawowej w Grzymałkowie.
Zagospodarowanie terenu zbiornika wyrównawczego oraz przepompowni
lokalnej zasilającej w wodę sieć wodociągową rozdzielczą sołectwa
Gliniany Las:
Na terenie działki wybudowany został zbiornik wyrównawczy żelbetowy –
obsypany ziemią, o pojemności V = 150 m3.
Na terenie działki wybudowana została przepompownia kontenerowa – zasilająca
w wodę sieć wodociągową rozdzielczą dla sołectwa Gliniany Las.
Teren działki jest ogrodzony ( z bramą wjazdową oraz furtka wejściową).
Uwagi dotyczące istniejacego ujęcia wody dla wodociagu grupowego
„GRZYMAŁKÓW”:
1. Ujęcia wody dla wodociągów komunalnych wymagają ścisłej ochrony sanitarnej.
Ujmowana woda powinna być chroniona przed przypadkowym lub złośliwym
zanieczyszczeniem, jej jakość powinna być gwarantowana przede wszystkim
w rejonie ujęcia.
Istniejąca studnia wiercona Nr 2 ma opracowana strefę ochrony sanitarnej,
natomiast realizacja wprowadzenia zakazów na terenach wewnętrznych stref
ochrony pośredniej jest niemożliwa z uwagi na istniejącą zabudowę mieszkalną.
2. Ponadto podczas wizji lokalnej w terenie przeprowadzono wywiad z mieszkańcami
dotyczący studni Nr 2, stanowiącej ujecie wody dla wodociągu Grzymałków.
Rozmówcy jednoznacznie stwierdzili, że studnia ma połączenie podziemnym
ciekiem z czynnym źródłem znajdującym się w odległości ca 300 m od studni.
Stwierdzenie to uzasadniają obserwacja: że podczas pracy pompy głębinowej
w studni Nr 2 wypływ wody ze źródła zanika. W tej sytuacji Urząd Gminy winien
niezwłocznie zlecić hydrogeologowi obserwację tego zjawiska i wydanie opinii, czy
taki stan nie zagraża skażeniu bakteriologicznemu wody w studni Nr 2 przez wody
powierzchniowe, które przedostałyby się do studni w czasie intensywnej
24 – godzinnej eksploatacji (pracy pompy głębinowej).
13
3. Każde ujęcie wody dla wodociągu komunalnego powinno mieć dwie studnie:
-
studnia zasadnicza,
-
studnia rezerwowa – awaryjna.
Ujęcie wody dla grupowego wodociągu GRZYMAŁKÓW stanowi jedna studnia
wiercona Nr 2. Sieć wodociągowa tego wodociągu obejmuje 12 sołectw, tj. około
4 000 mieszkańców.
W przypadku awarii studni Nr 2 mieszkańcy pozbawieni będą wody, a problem
ten nie wymaga komentarza. Skąd i jak Urząd Gminy zamierza dostarczyć dobrą
jakość wody dla mieszkańców w czasie kilkudniowej awarii. Ten stan zmusza
Urząd Gminy do podjęcia decyzji budowy studni rezerwowej. Studnia rezerwowa
nie może być usytuowana przy studni Nr 2, ponieważ istniejąca zabudowa
wiejskich siedlisk nie daje możliwości założenia stref ochronnych dla ujęcia wody.
Podczas wizji lokalnej w terenie wskazano teren lokalizacji ujęcia i przekazano do
rozważenia w Urzędzie Gminy. Teren lokalizacji nowego ujęcia wody powinien
spełniać wszystkie wymogi ujęcia wody – wodociągu komunalnego.
Opracowana – wrzesień 2004 r. – „Ocena możliwości ujęcia wody pitnej na
terenie gminy Mniów” lokalizuje i wnioskuje budowę nowego ujęcia wody
o
dobrej
jakości
i
ilości
eksploatacyjnej
z
jednej
studni
wierconej
o Qe = (około 100 m3/h).
Zgodnie z tą „Oceną...” na wskazanym terenie należy wykonać studnię
zasadniczą, a po uzyskaniu potrzebnej ilości wody, przystąpić do budowy studni
awaryjnej.
Nowe ujęcie wody o prognozowanej wydajności eksploatacyjnej zapewniłoby
możliwość zaopatrzenia w dobrą wodę istniejące i projektowane sieci wodociągów
grupowych:
1
2
3
4
–
–
–
–
„Grzymałów”,
„Mniów”,
„Pieradła”,
„Cierchy”
poprzez zbiorniki wyrównawcze zlokalizowane w sołectwach:
1 – Grzymałków – zbiornik Nr 1,
2 – Mniów – zbiornik Nr 2,
3 – Cierchy – zbiornik Nr 3.
14
5.3 Wodociąg grupowy „ CIERCHY”.
Ujęcie wody dla wodociągu grupowego „Cierchy” stanowi studnia wiercona –
zlokalizowana przy Szkole Podstawowej w Cierchach.
Zasoby eksploatacyjne studni zostały zatwierdzone decyzja wydaną przez Prezydium
Miejskiej Rady Narodowej – Wydział Geologii w Kielcach – znak: G-II-421/99/70
z dnia 31 lipca 1970 r. w kat. B, w ilości Qe = 23 m3/h przy depresji s = 13,0 m.
Urząd
Gminy
w
Mniowie
wystąpił
z
wnioskiem
o
udzielenie
pozwolenia
wodnoprawnego na pobór wody z przedmiotowej studni na potrzeby projektowanego
wodociągu grupowego „Cierchy – Malmurzyn”.
Decyzją
Urzędu
Wojewódzkiego
w
Kielcach,
Wydział
Ochrony
Środowiska,
Gospodarki Wodnej i Geologii, znak: OS III.7211/136/88 – Kielce dnia 12.12.1988 r.,
udzielono pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody ze studni głębinowej
zlokalizowanej przy Szkole Podstawowej w Cierchach dla potrzeb projektowanego
wodociągu grupowego „Cierchy – Malmurzyn” w ilości:
Qmax dob.= 135,4 m3/d
Qśr dob.= 106,2 m3/d
Qmax h= 11,06 m3/h
oraz w przypadku pożaru Qh = 22,5 m3/h.
Pozwolenia
udzielono
do
2008
r.,
zobowiązując
użytkownika
do
realizacji
i przestrzegania wszystkich zapisów zawartych w przedmiotowej decyzji.
Projekt stref ochrony sanitarnej został zaopiniowany przez PWSI w Kielcach –
postanowieniem znak: SE-V-442/4a/742/86 z dnia 1986.11.06 pod warunkiem
zrealizowania zapisów zawartych w decyzji pozwolenia wodnoprawnego na pobór
wody.
Obecnie przedmiotowa studnię określono jako studnia Nr 1. parametry stanowiące
o wydajności eksploatacyjnej studni uległy zmianie.
Obecny stan studni wg danych gminnego Zakładu Usług Komunalnych jest
następujący:
-
wydajność eksploatacyjna Qe = 15,0 m3/h,
-
głębokość studni wynosi h = 40,0 m.
15
Badania fizykochemiczne wody z wodociągu „Cierchy” wykonane w lutym 2004 r.
przez WSSE w Kielcach – wykazują, że jakość wody odpowiada Rozporządzeniu
Ministra Zdrowia z 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203 poz. 1718 z 2002 r.).
Obecnie
wodociąg
„Cierchy”
obejmuje
siecią
wodociągową
dwa
sołectwa.
Zapotrzebowanie wody przedstawiono niżej, zgodnie z bilansem wody.
ZAPOTRZEBOWANIE WODY
L.p.
Nazwa sołectwa
2004 r.
2024 r.
Qmax dob
Qmax godz
Qmax dob
Qmax godz
Qmax godz
m3/d
m3/h
m3/d
m3/h
l/s
1
CIERCHY
66,31
6,18
93,36
7,79
2,16
2
PĘPICE
81,90
7,21
120,49
9,51
2,64
148,21
13,39
213,85
17,30
4,80
OGÓŁEM:
Stan obecny – 2004 r.
Qmax godz = 13,39 m3/h
Qmax dob = 148,21 m3/d = 6,18 m3/h
Perspektywa – 2024 r.
Qmax godz = 17,3 m3/h = 4,8 l/s
Qmax dob = 213,85 m3/d = 8,91 m3/h = 2,48 l/s
ST. Nr 1 – Qe = 15,0 m3/h = 4,17 l/s
Istniejąca eksploatowana studnia Nr 1 pokrywa zapotrzebowanie wodociągu na wodę
bytowo – gospodarczą dla stanu obecnego – 2004 r, w ilości Qmax
perspektywy 2024 r. nie zabezpiecza wody w ilości Qmax
godz,
godz,
a dla
natomiast pokrywa
wodę w ilości Qmax dob.
W związku z tym dla dobrego funkcjonowania wodociągu niezbędny jest zbiornik
wyrównawczy do współpracy ze studnia Nr 1 oraz rozbiorem wody przez sieć
16
wodociągową. Przyjęto całodobową współpracę studni Nr 1 ze zbiornikiem
wyrównawczym i rozbiorczą siecią wodociągową.
Pojemność zbiornika na potrzeby gospodarcze dla perspektywy 2024 r. wyniesie
V = 213,85 m3/d x 0,238 = 51,0 m3.
Ponieważ studnia Nr 1 nie pokrywa wody p. poż. w ilości qp = 5,0 l/s, przyjąć należy
drugi zbiornik na wodę p. poż. o pojemności V = 50 m3.
Ogólny opis technologiczny funkcjonowania wodociągu „CIERCHY” (stan
istniejący):
Woda ze studni Nr 1 tłoczona jest pompą głębinową (typ GBA.2.14 z silnikiem
SG-Mf18 o mocy N = 9 kW, wydajności Qe = 15,0 m3/h, wysokości podnoszenia
H = 64 m), poprzez komorę dezynfekcyjna do zbiorników hydroforowych,
a następnie do istniejącej rozdzielczej sieci wodociągowej obejmującej Cierchy
i Pępice.
Woda pod względem bakteriologicznym nie wymaga dezynfekcji, profilaktycznie
zainstalowane są dwa chloratory w budynku stacji wodociągowej (na roztwór
dezynfekcyjny NaClO).
Praca chloratora jest zsynchronizowana z pracą pompy głębinowej. Włączanie
chloratora do eksploatacji może nastąpić na polecenie Inspektora Sanitarnego.
Sterowanie
pracą
pompy
głębinowej
odbywa
się
przy
pomocy
wyłącznika
ciśnieniowego, który znajduje się w wyposażeniu osprzętu zbiorników hydroforowych.
Pompa głębinowa zabezpieczona jest przed suchobiegiem przy pomocy czujników
poziomu wody w studni.
Urządzenia technologiczne stacji wodociągowej zabudowane są w budynku
wolnostojącym.
Budynek stacji wodociągowej usytuowany jest na działce przyległej do terenu Szkoły
Podstawowej w odległości około 100 m od ujęcia.
Teren stacji wodociągowej jest ogrodzony ogrodzeniem, w którym zabudowana jest
brama wjazdowa i furtka wejściowa. Dojazd do terenu stacji stanowi wykonana
droga lokalna.
17
Zagospodarowanie terenu ujęcia wody (studnia Nr 1):
Obecnie ujęcie wody dla wodociągu grupowego „Cierchy” stanowi jedna
studnia Nr 1. Studnia ta została odwiercona na terenie szkoły w Cierchach dla
potrzeb Szkoły Podstawowej w Cierchach.
Wydajność eksploatacyjna studni oraz dobra jakość wody spowodowały, że została
zatwierdzona jako ujęcie wody dla wodociągu grupowego „Cierchy”. W związku z tym
zostało wykonane ogrodzenie terenu ujecia ST. Nr 1. Studnia posiada obudowę
żelbetową z włazem. Drogi dojazdowej do ujęcia nie ma, na teren ujęcia można
dojechać przez teren Szkoły Podstawowej w Cierchach. Nie ma wydzielonej drogi
dojazdowej do ujęcia.
Zagospodarowanie terenu stacji wodociągowej:
Teren
stacji
wodociągowej
graniczy
z
terenem
Szkoły
Podstawowej
w Cierchach. Istniejący budynek stacji wodociągowej został wykonany wg projektu
indywidualnego – wolnostojący, nie podpiwniczony.
W budynku znajduje się hala technologiczna, pomieszczenie awaryjnej chlorowni,
węzeł sanitarny, pomieszczenie gospodarcze.
Budynek ogrzewany jest elektrycznie – piecami akumulacyjnymi.
Istniejące ogrodzenie obiektu w granicach działki, wykonana lokalna droga
dojazdowa do stacji wodociągowej.
Uwagi dotyczące istniejącego ujęcia wody i stacji wodociągowej dla
wodociągu grupowego „CIERCHY”:
1. Jakość wody powinna być gwarantowana przede wszystkim w rejonie ujęcia.
Istniejąca studnia Nr 1 ma opracowana strefę ochrony sanitarnej, natomiast
realizacja wprowadzenia zakazów na terenach wewnętrznych stref ochrony
pośredniej
będzie
niemożliwa
z
uwagi
na
istniejącą
zabudowę.
Obecnie w pośredniej strefie ochrony sanitarnej studni Nr 1 znajdują się osadniki
ścieków ze Szkoły Podstawowej w Cierchach. Na odwiercenie nowych studni
należy wybrać teren, który będzie gwarantował możliwość założenia bezpiecznych
stref ochrony sanitarnej oraz dostateczna ilość dobrej wody.
18
2. Należy wykonać przebudowę i kapitalny remont budynku stacji wodociągowej do
aktualnych potrzeb po modernizacji ujęcia. Stację wodociągową wyposażyć
w urządzenia technologiczne, w zależności od wydajności eksploatacyjnej i jakości
wody z nowego ujęcia.
3. Po wybudowaniu nowej studni i zatwierdzeniu wydajności eksploatacyjnej
zostanie
wyjaśniony
problem,
czy
będzie
potrzebna
budowa
zbiornika
wyrównawczego.
4. Ponieważ z istniejącej rozdzielczej sieci wodociągowej w Cierchach i Pępicach
(z uwagi na występujące duże deniwelacje terenu) nie ma możliwości
zagwarantowania
dostawy
wody
dla
czterech
przysiółków,
zgodnie
z obowiazującymi normami, należy przyjąć do wykonania cztery lokalne
przepompownie sieciowe wody, które dostarczą wodę dla potrzeb bytowo –
gospodarczych oraz p. poż. .
5. Należy wykonać drogi dojazdowe wewnętrzne, chodniki na terenie stacji
wodociągowej.
6. Należy wykonać renowację zewnętrznej instalacji kanalizacji oraz zbiornika
bezodpływowego na ścieki z budynku stacji wodociągowej.
7. Uporządkować teren stacji wodociągowej zgodnie z planem zagospodarowania
oraz wykonać oświetlenie elektryczne terenu stacji wodociągowej.
Wodociąg lokalny dla sołectwa „MALMURZYN”:
Ujęciem wody dla wodociągu lokalnego dla Malmurzyna jest źródło wody,
z którego woda przepływa przez betonową komorę retencyjną.
Z komory retencyjnej woda pobierana jest przez pompę i tłoczona przez zbiornik
hydroforowy do istniejącej sieci wodociągowej rozdzielczej, do której wykonane są
przyłącza wodociągowe dla poszczególnych siedlisk gospodarczych. Ujęcie jest
eksploatowane bez kontroli sanitarnej. Istniejacy stan eksploatacji ujęcia należy
niezwłocznie
zlikwidować.
Sieć
wodociągu
w
Cierchach
połączyć
z
siecią
wodociągową w Malmurzynie, aby zapewnić dostawę wody jakościowo dobrej – która
jest pod kontrolą Inspektora Sanitarnego.
19
5.4 Wodociąg grupowy „ PIERADŁA”.
Ujęcie wody dla wodociągu grupowego „Pieradła” stanowi studnia wiercona
Nr 1 – zasadnicza. Studnia ta została zlokalizowana na terenie SKR – Pieradła,
o głębokości 60 m, rozpoznane w kat. B zasoby eksploatacyjne w wielkości
Qe = 16,0 m3/h przy depresji s = 32,05 m. Zatwierdzone decyzją Urzędu
Wojewódzkiego w Kielcach – Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej
i Geologii – z dnia 18.06.1990 r. – znak: OS.II.8530/13/90.
Urząd Gminy w Mniowie wystąpił z wnioskiem do Urzędu Wojewódzkiego, Wydziału
Ochrony Środowiska w Kielcach, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór
wody z przedmiotowej studni dla potrzeb wodociągu grupowego Pieradła –
Zaborowice.
Zezwolono na maksymalny godzinowy pobór do wysokości zatwierdzonych zasobów
eksploatacyjnych.
Prawidłowy rozbiór wody będzie zapewniony poprzez współpracę studni ze
zbiornikiem wyrównawczym.
Jednocześnie na wniosek Urzędu Gminy w Mniowie ustanowiono bezpośrednie strefy
ochronne dla studni. Strefa pośrednia dla studni nie jest wymagana z uwagi na
występującą warstwę izolującą. Po przeprowadzeniu rozprawy wodnoprawnej,
wydana została Decyzja z dnia 29.07.1992 r. – znak: OS.I-6210/117/91/92 na pobór
wody: Q
max godz
= 16,0 m3/h.
Pozwolenia udzielono do końca 2010 r. pod warunkami przestrzegania wszystkich
zapisów zawartych w w/w decyzji.
Badania fizykochemiczne wody z wodociągu grupowego „Pieradła”, wykonane
w lutym 2004 r. przez WSSE w Kielcach, wykazują, że jakość wody odpowiada
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań
dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203
poz. 1718 z 2002 r.).
Obecnie
wodociąg
„Pieradła”
obejmuje
siecią
wodociągową
dwa
Zapotrzebowanie wody przedstawiono niżej zgodnie z bilansem wody.
20
sołectwa.
ZAPOTRZEBOWANIE WODY
L.p.
Nazwa sołectwa
2004 r.
2024 r.
Qmax dob
Qmax godz
Qmax dob
Qmax godz
Qmax godz
m3/d
m3/h
m3/d
m3/h
l/s
1
PIERADŁA
53,43
4,76
78,18
6,23
1,73
2
ZABOROWICE
134,50
12,17
192,28
15,62
4,34
187,93
16,93
270,46
21,85
6,07
OGÓŁEM:
Stan obecny – 2004 r.
Qmax godz = 16,93 m3/h
Qmax dob = 187,93 m3/d = 7,83 m3/h
Perspektywa – 2024 r.
Qmax godz = 21,85 m3/h = 6,07 l/s
Qmax dob = 270,46 m3/d = 11,27 m3/h = 3,13 l/s
ST. Nr 1 – Qe = 16,0 m3/h = 4,44 l/s
Istniejąca eksploatowana studnia Nr 1 pokrywa zapotrzebowanie wodociągu na wodę
bytowo – gospodarczą dla stanu obecnego – 2004 r. i dla perspektywy 2024 r.
w ilości Qmax dob.
Natomiast nie pokrywa zapotrzebowania wodociągu w wodę bytowo – gospodarczą
dla stanu obecnego – 2004 r. oraz dla perspektywy 2024 r. w ilości Qmax godz.
W danym przypadku dla dobrego funkcjonowania wodociągu grupowego, niezbędny
jest zbiornik wyrównawczy do współpracy ze studnią Nr 1 oraz rozbiorem wody przez
sieć wodociągową. Przyjęto całodobową współpracę studni Nr 1 ze zbiornikiem
wyrównawczym i rozbiorczą siecią wodociągowa.
Pojemność zbiornika dla perspektywy 2024 r. wyniesie V=270,46 x 0,238 =64,37 m3.
Ponieważ studnia Nr 1 nie pokrywa wody p. poż. w ilości qp = 5,0 l/s, przyjąć należy
drugi zbiornik na wodę p.poż. o pojemności V = 50 m3.
21
Ogólny opis technologiczny funkcjonowania wodociągu „PIERADŁA” (stan
istniejący):
Woda ze studni Nr 1 tłoczona jest pompą głębinową (typ SP-16-10 z silnikiem
o mocy N = 5,5 kW, wydajności Qe = 16,0 m3/h – wg danych Zakładu Usług
Komunalnych w Mniowie), poprzez dwa zbiorniki hydroforowe do istniejącej sieci
wodociągowej rozdzielczej obejmującej sołectwa: Pieradła i Zaborowice.
Woda pod względem bakteriologicznym nie wymaga ciagłej dezynfekcji. Wykonane
jest przyłącze pod zabudowę chloratora na roztwór NaClO. Włączenie chloratora do
eksploatacji może nastąpić na polecenie Inspektora Sanitarnego. Sterowanie pracą
pompy głębinowej odbywa się przy pomocy wyłącznika ciśnieniowego, który znajduje
się
w
wyposażeniu
osprzętu
zbiorników
hydroforowych.
Pompa
głębinowa
zabezpieczona jest przed suchobiegiem przy pomocy czujników poziomu wody
w studni. Urządzenia technologiczne stacji wodociągowej zabudowane są w budynku
wolnostojącym, usytuowanym na działce w odległości 10 m od studni Nr 1.
Zagospodarowanie terenu ujęcia wody (studnia Nr 1):
Obecnie ujęcie wody dla wodociągu grupowego „Pieradła” stanowi jedna
studnia wiercona Nr 1, zlokalizowana na działce, która jest własnością gminy.
Studnia posiada obudowę żelbetową z włazem montażowym. W odległości 10 m od
studni został wybudowany budynek stacji wodociągowej wg projektu indywidualnego
– nie podpiwniczony.
W budynku stacji wodociągowej wykonane zostały pomieszczenia:
-
hala technologiczna,
-
chlorownia,
-
węzeł sanitarny,
-
pomieszczenie gospodarcze.
Budynek jest wyposażony w instalację elektryczną, wod – kan, ogrzewany jest
elektrycznie.
Ścieki
bytowo
–
gospodarcze
odprowadzane
są
do
zbiornika
bezodpływowego – żelbetowego podziemnego – zlokalizowanego w odległości 20 m
od studni Nr 1. Na terenie stacji wodociagowej zabudowany został zbiornik
wyrównawczy na wodę (2 x 50 m3 – zbiorniki stalowe) obsypane ziemią.
Zbiornik wyrównawczy nigdy nie był eksploatowany.
22
Istniejące ogrodzenie – siatką – w granicach działki ( z bramą wjazdową i furtką
wejściową).
Teren działki stacji wodociągowej przylega do drogi gminnej we wsi Pieradła.
Wokół
przedmiotowej
działki
istnieje
zabudowa
mieszkalno
–
gospodarcza.
Ogrodzenie stanowi granicę bezpośredniej strefy ochrony sanitarnej. Strefa pośrednia
dla ujęcia w Pieradłach nie jest wymagana.
Uwagi dotyczące istniejącego ujęcia wody i stacji wodociągowej dla
wodociągu grupowego „PIERADŁA”:
1. Wodociąg grupowy winien zapewnić dostawę wody bez przerwy do wszystkich
odbiorców w normatywnej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem. W związku z tym
należy niezwłocznie przystąpić do wykonywania studni awaryjnej Nr 2 i włączenia
jej do eksploatacji.
2. Należy zdemontować istniejący stalowy zbiornik (2 x 50 m3) wyrównawczy,
ponieważ nie eksploatowany przez 10 lat uległ zdewastowaniu przez proces
korozji.
3. Należy zdemontować nie eksploatowany zestaw pompowy II – go stopnia
pompowania z uwagi na bardzo energochłonne silniki elektryczne.
4. Należy zabudować dwa zbiorniki stalowe pionowe naziemne z termoizolacją
(2 x 50 m3), które będą współpracowały z zestawem hydroforowym w układzie
technologicznym modernizowanego ujęcia oraz stacji wodociągowej.
5. Należy wykonać modernizację – przebudowę istniejącego budynku stacji
wodociągowej
dla
potrzeb
zmodernizowanej
technologii
ujęcia
i
stacji
wodociągowej.
6. Należy wykonać drogi dojazdowe wewnętrzne, chodniki na terenie stacji
wodociągowej, teren stacji wodociągowej uporządkować zgodnie z opracowanym
planem zagospodarowania oraz wykonać oświetlenie elektryczne terenu stacji
wodociągowej.
23
5.5 Wodociąg grupowy „ SERBINÓW”.
Ujęcie wody dla wodociągu grupowego „Serbinów” stanowią:
-
zasadnicza studnia wiercona o głębokości 36,0 m i wydajności eksploatacyjnej
Qe = 28,5 m3/h przy depresji s = 17,8 m, odwiercona w 1999 r., ujmująca wody
triasowe – wapienia muszlowego;
-
awaryjna studnia wiercona o głębokości 40,0 m i wydajności eksploatacyjnej
Qe = 26,9 m3/h przy depresji s = 21,0 m, odwiercona w 1978 r., ujmująca wody
triasowe – wapienia muszlowego.
Ustanowiono strefę ochrony bezpośredniej o wymiarach prostokąta 50,0 x 70,0 m dla
studni Nr 1 i Nr 2, w ramach istniejącego ogrodzenia stacji wodociągowej.
Starostwo Powiatowe w Kielcach udzieliło pozwolenia wodnoprawnego dnia
18.02.2004 r. – znak: RO.III-6223-3/2004 – Urzędowi Gminy w Mniowie, które jest
ważne od 1. stycznia 2004 r. do 31. grudnia 2013 r.
Obecnie Urząd Gminy wykonuje rozbudowę wodociągu na podstawie zatwierdzonej
aktualnej dokumentacji:
-
„Projektu Budowlanego” na budowę zbiornika wyrównawczego o pojemności
150 m3, dla potrzeb przedmiotowego wodociągu,
-
„Projektu Budowlanego” na rozbudowę sieci wodociągowej dla przysiółka
KONTREWERS. Ujęcie wody pokrywa zapotrzebowanie wody przez istniejącą
i projektowana sieć wodociągową wodociągu grupowego „Serbinów”.
Badania fizykochemiczne wody z wodociągu grupowego “Serbinów”, wykonane
w lutym 2004 r. przez WSSE w Kielcach, wykazują, że jakość wody odpowiada
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań
dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203
poz. 1718 z 2002 r.).
Ponieważ ujęcie wody dla grupowego wodociągu “Serbinów” spełnia warunki ujęcia
komunalnego (które jest obecnie rozbudowywane), może nadal być eksploatowane
jako samodzielne, dla potrzeb wodociągu grupowego “Serbinów”.
24
Rozbiór wody za 2003 r. – wg stanu istniejących wodociągów grupowych
Gminy Mniów:
Według danych otrzymanych z Zakładu Usług Komunalnych gm. Mniów:
-
21 sołectw,
-
1899 gospodarstw (G),
-
9199 mieszkańców (M).
Rozbiór wody za 2003 r. wynosi: 256 308 m3.
Ilość wody na dobę w przeliczeniu na jedno gospodarstwo:
qGd
256308m 3

 0,37m 3 / Gd
1899 x365
Ilość wody na dobę w przeliczeniu na jednego mieszkańca:
q Md 
256308m 3
 0,076m 3 / Md
9199 x365
6.0 Koncepcja ujęcia wody dla wodociągu gminnego MniówGrzymałków.
Na terenie gminy obecnie funkcjonuje 5 samodzielnych wodociągów
grupowych, których ujęcia wody stanowią studnie wiercone. Ponieważ przedmiotowe
ujęcia nie spełniają wszystkich parametrów komunalnych, Urząd Gminy w Mniowie
podjął decyzje zlecenia opracowania „Koncepcji modernizacji” ujęcia wody.
6.1 Wodociąg grupowy „Mniów” – czas eksploatacji ponad 30 lat – stan techniczny
ujęcia wody stacji uzdatniania wody, zbiorników wyrównawczych – wymaga remontu.
Zakres prac remontowych opisano w pkt. 5.1 tego opracowania.
6.2 Wodociąg grupowy „Grzymałów” – ujęcie wody stanowi jedna studnia wiercona
współpracująca ze zbiornikiem wyrównawczym. Pobór wody z tej studni jest
zagrożony skażeniem jej poprzez możliwości kontaktu z wodami powierzchniowymi.
Zakres prac dotyczący modernizacji ujęcia opisano w pkt. 5.2 tego opracowania.
25
6.3 Wodociąg grupowy „Cierchy” – ujęcie wody stanowi jedna studnia wiercona,
która nie spełnia wszystkich parametrów ujęcia komunalnego. Zakres prac
modernizacyjnych opisano w pkt. 5.3 tego opracowania.
6.4 Wodociąg grupowy „Pieradła” – ujęcie wody stanowi jedna studnia wiercona,
która nie spełnia wszystkich parametrów ujęcia komunalnego. Zakres prac
modernizacyjnych opisano w pkt. 5.4 tego opracowania.
6.5 Wodociąg grupowy „Serbinów” – ujęcie wody stanowią dwie studnie wiercone,
które spełniają parametry ujęcia komunalnego. Obecnie ujęcie wody jak również sieć
wodociągowa są w stadium rozbudowy wg opracowanych i zatwierdzonych
„Projektów Budowlanych”. W związku z tym nie będzie opracowana koncepcja
modernizacji ujęcia i może być nadal eksploatowane jako samodzielne ujęcie
komunalne dla potrzeb istniejącego wodociągu grupowego.
7.0 Ocena możliwości ujęcia wody za pomocą studni wierconych
dla potrzeb wodociągu gminnego „Mniów – Grzymałków”.
W 2004 r. – wrzesień, została opracowana „Ocena możliwości ujęcia wody
pitnej na terenie gminy Mniów”. W opracowaniu tym zostało określone miejsce
przyszłego ujęcia wody pitnej o dobrej jakości i dużej wydajności w rejonie wsi
Grzymałków. Autor „Oceny” na podstawie budowy geologicznej tego terenu, własnej
praktyki hydrogeologicznej oraz przeprowadzonych kilkakrotnie własnych badań
radiestezyjnych, określił miejsce pod budowę ujęcia wody (studni zasadniczej
i awaryjnej) oraz wydajność eksploatacyjną ze studni wierconej zasadniczej
Qe=100m3/h (przy gł. Studni do 70m). Na podstawie tej „Oceny” Urząd Gminy
w Mniowie dokonał zakupu wskazanego terenu pod budowę ujęcia oraz zlecił
opracowanie projektu hydrogeologicznego otworu studziennego przyszłego ujęcia
wody dla wodociągu gminnego w Mniowie.
26
7.1 Zapotrzebowanie wody dla perspektywy – Qmax dob dla połączonych sieci
wodociągowych wodociągów grupowych wg opracowanego bilansu wody wynosi:
-
wodociąg grupowy „Mniów” - Qmax dob = 472,16 m3/d = 19,67 m3/h,
-
wodociąg grupowy „Pieradła” - Qmax dob = 270,46 m3/d = 11,27 m3/h,
-
wodociąg grupowy „Grzymałków” - Qmax dob = 1098,86 m3/d
= 45,79 m3/h,
-
wodociąg grupowy „Cierchy” - Qmax dob = 360,99 m3/d = 15,04 m3/h,
Suma: Qmax dob = 2202,47 m3/d = 91,77 m3/h.
Prognozowana wydajność studni zasadniczej Qe = 100m3/h pokrywa
zapotrzebowanie zintegrowanego wodociągu gminnego „Mniów”:
Qmax dob = 91,77 m3/h.
Pozytywna prognoza uzyskania z nowoprojektowanego ujęcia dobrej wody
pokrywającej zapotrzebowanie, zdeterminowała o zaopatrzeniu w wodę z jednego
ujęcia istniejących rozdzielczych sieci wodociągowych – (czterech wodociągów
grupowych) poprzez współprace z zaprojektowanymi zbiornikami wyrównawczymi
Nr 1 - Nr 2 – Nr 3, oraz zaprojektowanym przewodem magistralnym Nr 2 – Nr 2a –
Nr 2b – doprowadzającymi grawitacyjnie wodę ze zbiornika Nr 1 do istniejących sieci
wodociągowych. Teren wokół projektowanego ujęcia wody należy zarezerwować na
możliwość rozbudowy ujęcia wody, ponieważ posiada zasoby dobrej wody.
Zlokalizowane ujęcie wody i stacja wodociągowa na terenie Grzymałkowa oraz
zbiornik wyrównawczy Nr 1 na wzniesieniu ( między Grzymałkowem a Gliniany
Lasem) tworzy bardzo korzystny układ hydrauliczny dla połączenia istniejący
i projektowanych sieci wodociągowych czterech wodociągów grupowych w jeden
wodociąg gminny „Mniów – Grzymałków”.
27
8.0 Ogólny opis koncepcji funkcjonowania gminnego wodociągu
„Mniów – Grzymałków”.
Ujęcie wody będą stanowiły dwie studnie wiercone:
-
studnia zasadnicza,
-
studnia awaryjna.
Woda z przedmiotowych studni będzie tłoczona przemiennie pompami głębinowymi,
projektowanym przewodem tłocznym od ujęcia do zbiornika wyrównawczego –
terenowego (żelbetowy 1X150, 1X200) – Nr 1, posadowionego na wzniesieniu
o rzędnej 330,00 m n.p.m.. rzędna maksymalna zwierciadła wody w zbiorniku
wyrównawczym wyniesie 332,70 m n.p.m. . teren lokalizacji zbiornika
wyrównawczego Nr 1 znajduje się pomiędzy wsią Grzymałków, a wsią Gliniany Las.
Zbiornik wyrównawczy Nr 1 będzie zaopatrywał grawitacyjnie w wodę dwa przewody
odbiorcze:
Nr 1 – istniejący przewód odbiorczy odprowadzający grawitacyjnie wodę ze zbiornika
Nr 1 do istniejących sieci wodociągowych niżej wymienionych sołectw:
1. Grzymałków,
2. Borki,
3. Węgrzynów,
4. Staszów,
5. Pałęgi,
6. Wólka Kłucka,
7. Skoki,
8. Mokry Bór,
9. Zachybie,
10. Przełom,
11. Lisie Jamy,
12. Gliniany Las – zaopatrzenie przez przepompowanie.
28
Nr 2 – zaprojektowany przewód magistralny został sprawdzony na przepływ
grawitacyjny wody Qmax h ze zbiornika wyrównawczego Nr 1 do węzła (2)
( zlokalizowanego między przysiółkiem Przecinka a drogą Borki – Grzymałków.
W węźle (2) przewód magistralny Nr 2 rozdziela się na: przewód magistralny Nr 2A
i przewód magistralny Nr 2B.
Nr 2A – projektowany przewód magistralny doprowadza grawitacyjnie wodę do
projektowanego zbiornika wyrównawczego Nr 3 (2x75m3 -–zbiorniki stalowe –
pionowe – naziemne). Zbiornik Nr 3 został zlokalizowany w przysiółku Zaolzie.
Przy zbiorniku Nr 3 projektuje się przepompownie sieciową – „Zaolzie” (zestaw
hydroforowy), który będzie przetłaczał wodę projektowaną siecią wodociągową
do istniejącej rozdzielczej sieci wodociągowej niżej wymienionych sołectw:
1. Malmurzyn,
2. Cierchy,
3. Pępice.
Wzdłuż istniejących tras sieci wodociągowej wyżej wymienionych sołectw występują
duże deniwelacje terenu, a w związku z tym na niektórych odcinkach sieci
wodociągowej wg obliczeń hydraulicznych przepływu wody występują przekroczenia
ciśnienia normatywnego lub spadki ciśnienia wody poniżej normatywnego
u odbiorców. W przypadku przekroczenia ciśnienia wody na sieci rozdzielczej
projektuje się zawory redukcyjne:
-
zawór redukcyjny na projektowanym odgałęzieniu sieci rozdzielczej dla przysiółka
Przecinka,
-
zawór redukcyjny na istniejącej rozdzielczej sieci wodociągowej w Pępicach.
W przypadku przekroczenia ciśnienia wody u indywidualnego odbiorcy projektuje się
zabudowę reduktora domowego na przyłączu.
Wg obliczeń hydraulicznych przepływu wody do celów bytowo-gospodarczych oraz
p. poż. istniejącej sieci wodociągowej stwierdzono, że na niektórych odcinkach
występuje ciśnienie poniżej normatywnego u odbiorców wody.
29
W związku z tym problemem zaprojektowano przepompownie lokalne celem
uzyskania normatywnych parametrów dostawy wody do odbiorców:
P1 – przepompownia na istniejącej sieci wodociągowej w górnej części sołectwa
Malmurzyn,
P2 – przepompownia na istniejącym odgałęzieniu sieci wodociągowej dla przysiółka
Błądzików,
P3 - przepompownia na istniejącym odgałęzieniu sieci wodociągowej przy drodze
lokalnej (między przysiółkiem Błądzików a drogą do cmentarza),
P4 – przepompownia przy drodze lokalnej za Szkołą Podstawową w Cierchach.
Nr 2B – projektowany przewód magistralny doprowadza grawitacyjnie wodę do
istniejących rozdzielczych sieci wodociągowych sołectw:
1. Pieradła,
2. Zaborowice,
oraz do przepompowni sieciowej „Mniów” (zestaw hydroforowy), która będzie zasilać
w wodę istniejącą sieć rozdzielczą sołectwa Mniów oraz zbiornik wyrównawczy Nr 2 –
końcowy – w Mniowie (2x100m3 – zbiorniki stalowe – pionowe – naziemne).
Według obliczeń hydraulicznych przepływów wody gospodarczej oraz p. poż.,
projektowanym przewodem magistralnym Nr 2B stwierdzono ponadnormatywne
ciśnienie wody. W związku z tym zaprojektowano zawór redukcyjny na
przedmiotowym przewodzie (w punkcie przekroczenia normatywnego ciśnienia wody)
przed przejściem pod drogą krajową Nr 74 (węzeł 3).
Uzasadnienie funkcji projektowanego przewodu magistralnego.
Zaprojektowany przewód magistralny Nr 2 – 2A - 2B stwarza korzystne
warunki hydrauliczne na połączenie istniejących rozdzielczych sieci wodociągowych
czterech wodociągów grupowych w jedną sieć wodociągową – wodociągu gminnego
gminy Mniów z nowym ujęciem wody w Grzymałkowie.
Wykonane obliczenia hydrauliczne dla projektowanego przewodu magistralnego
uwzględniają dostarczenie wody bytowo-gospodarczej i p. poż. do istniejących sieci
wodociągowych, a następnie odbiorcom wody w odpowiedniej ilości i pod
odpowiednim ciśnieniem. Projektowany przewód magistralny spowodował częściową
30
zmianę układu ( istniejącej sieci) promienistego na powstanie sieci pierścieniowej.
Utworzony pierścień sieciowy zmniejsza prawdopodobieństwo całkowitej przerwy
(przy dwustronnym zaopatrzeniu w wodę) w dostawie wody w przypadku awarii
odcinka sieci w pierścieniu, który wyłącza się zasuwami z eksploatacji. Ponieważ
przedmiotowy pierścień sieciowy pozostanie w środku układu sieci wodociągowej
wodociągu gminnego „Mniów”, przyczyni się do zabezpieczenia ciągłej dostawy wody
do sieci w układzie promienistym, pobierającym wodę z układu sieci pierścieniowej.
Wszelkie dokonane zmiany w zakresie koncepcji modernizacji ujęć wodnych zostały
opisane w części opisowej „Koncepcji” oraz naniesione w części graficznej schematu
technologicznego sieci wodociągowej oraz sieci wodociągowych na mapach
topograficznych: 1:25 000, 1:10 000.
9.0
Dobór
urządzeń
zmodernizowanego
technologicznych
wodociągu
gminnego
dla
potrzeb
„Mniów
–
Grzymałków”.
Ujęcie wody – stacja wodociągowa w Grzymałkowie.
W oparciu o opracowanie „Ocena możliwości ujęcia wody pitnej na terenie
gminy Mniów” przyjmuje się budowę nowego ujęcia wody dla gminnego wodociągu
„Mniów” o prognozowanej wydajności eksploatacyjnej jednej studni wierconej
w ilości: Qe= 100,0 m3/h. Wydajność pokrywa zapotrzebowanie gminnego wodociągu
„Mniów”: Qmax dob=91,77 m3/h.
Proponuje się odwiercenie dwóch studni o głębokości 70 m:
-
studnia zasadnicza Nr 1,
-
studnia awaryjna Nr 2.
Usytuowanie studni: patrz koncepcja planu zagospodarowania stacji wodociągowej.
Należy wykonać utwardzoną nawierzchnię drogi dojazdowej do ujęcia stacji
wodociągowej. Nie dokonano doboru pompy głębinowej dla studni Nr 1 Nr 2
ponieważ nie ma decyzji pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody ze studni Nr 1
i Nr 2.
31
Odbudowa studni Nr 1 i Nr 2.
Przyjmuje się obudowę studzien naziemną z otuliną termoizolacyjną
(patrz rys. Nr 9) oraz szafę sterującą.
Stacja wodociągowa.
Budynek stacji należy wykonać wg projektu indywidualnego wolnostojący, nie
podpiwniczony. Budynek należy wyposażyć w instalację:
-
instalacja elektryczna,
-
instalacja wodno-kanalizacyjna,
-
instalacja wentylacyjna (grawitacyjna i mechaniczna)
-
ogrzewanie budynku – przy pomocy pieców elektrycznych akumulacyjnych
(temperatura dyżurna)
-
osadnik bezodpływowy na ścieki pochodzące z wc i umywalki,
-
studzienka PE 425 – gromadząca roztwór NaClO (w przypadku awarii urządzenia
chloratora) do neutralizacji roztworem Na2S2O3
Należy opracować indywidualny projekt budynku stacji wodociągowej – wolnostojący,
nie podpiwniczony, zgodnie ze schematem technologicznym rys Nr 8:
-
pomieszczenie – dyżurka,
-
pomieszczenie – technologiczne sterownia,
-
pomieszczenie – chlorownia,
-
pomieszczenie – wc.
32
Zbiornik wyrównawczy Nr 1.
Na wzniesieniu pomiędzy wsią Grzymałków a wsią Gliniany Las został
wybudowany zbiornik wyrównawczy – żelbetowy terenowy (obsypany ziemią)
o objętości V=150m3 dla potrzeb wodociągu grupowego Grzymałków.
Zgodnie z przedmiotową „Koncepcją”, zakres współpracy zbiornika z ujęciem oraz
siecią wodociągową na okres perspektywy 2024 r. zwiększył się i obejmuje niżej
zestawione sołectwa:
1. Gliniany Las – Qmax dob.=29,43 m3/d,
2. Grzymałków - Qmax dob.=157,09 m3/d,
3. Straszów - Qmax dob.=107,44 m3/d,
4. Pałęgi - Qmax dob.=79,24 m3/d,
5. Wólka Kłucka - Qmax dob.=163,69 m3/d,
6. Skoki - Qmax dob.=94,16 m3/d,
7. Mokry Bór - Qmax dob.=15,54 m3/d,
8. Borki - Qmax dob.=156,35 m3/d,
9. Węgrzynów - Qmax dob.=146,32 m3/d,
10. Zachybie - Qmax dob.=32,52m3/d,
11. Lisie Jamy - Qmax dob.=24,22 m3/d,
12. Przełom - Qmax dob.=92,86m3/d,
13. Pieradła - Qmax dob.=78,18 m3/d,
14. Zaborowice - Qmax dob.=192,28 m3/d.
Razem Qmax dob.=1369,32 m3/d.
Przy całodobowej współpracy projektowanego ujęcia wody ze studni wierconej Nr 1
lub Nr 2 ze zbiornikiem wyrównawczy Nr 1 oraz siecią wodociągową, objętość
zbiornika wyniesie:
Vzb Nr 1=0,238xQd max.
Vzb Nr 1=0,238x1369,32 m3/d = 326 m3.
Aby spełnić w/w parametry współpracy projektuje się rozbudowę objętości zbiornika
wyrównawczego Nr 1 do objętości V= 350m3. Do istniejącego zbiornika o V=150m3
należy dobudować drugi zbiornik o objętości Vzb Nr 1= 200m3.
33
Zbiornik wyrównawczy Nr 2.
Istniejące zbiorniki wyrównawcze o objętości V=150m3 (3x50m3 zbiorniki
stalowe, poziome obsypane ziemią) są eksploatowane ok. 30 lat i zgodnie
z gwarancją ówczesnego producenta kończy się czas eksploatacji. Przyjęto wymianę
istniejących zbiorników na nowe – stalowe pionowe naziemne. Zgodnie z „Koncepcją”
przy całodobowej współpracy zbiornika wyrównawczego Nr 2 z ujęciem wody oraz
siecią wodociągową dla sołectwa Mniów – objętość zbiornika Nr 2 wyniesie:
Vzb Nr 2=0,238xQd max.
Vzb Nr 2=0,238x472,16 m3/d = 112,4 m3.
Dla zabezpieczenia wody p.poż. zwiększa się objętość zbiornika wyrównawczego
o 50 m3. Obliczona objętość zbiornika wyniesie:
V=112,4 + 50 = 162,4 m3
Przyjęto dwa zbiorniki stalowe – pionowe naziemne (2 x 100 m3).
Vzb Nr 2 = 200 m3.
Zbiornik wyrównawczy Nr 3.
Zgodnie z „Koncepcją” przy całodobowej współpracy zbiornika wyrównawczego
z ujęciem wody oraz siecią wodociągową dla sołectw:
-
Malmurzyn - Qmax dob.= 147,14 m3/d,
-
Cierchy - Qmax dob.= 93,36 m3/d,
-
Pępice - Qmax dob.= 120,49 m3/d,
Razem Qmax dob.=360,99 m3/d.
Objętość zbiornika Nr 3 wyniesie:
Vzb Nr 3 = 0,238 x Qd max.
Vzb Nr 3 = 0,238 x 360,99 m3/d = 85,92 m3.
Dla zabezpieczenia wody p.poż. zwiększa się objętość zbiornika wyrównawczego Nr 3
o 50 m3. Przyjęto dwa zbiorniki stalowe – pionowe naziemne (2x75m3) Vzb Nr 3=150m3
34
Przepompownie: Dobór zestawów hydroforowych.
1. Przepompownia sieciowa „MNIÓW”:
- zasilenie zestawu hydroforowego z wodociągu zewnętrznego,
-
przepływ wody Qmax dob.=5,46 l/s,
-
napływ wody do zestawu hydroforowego hn = 31,29 m SW,
-
niezbędne ciśnienie wody na wyjściu z zestawu hydroforowego hmin = 65,0 m SW.
Przepompownia ma za zadanie tłoczyć wodę – qp = 5,46 l/s do istniejącej sieci
wodociągowej rozdzielczej sołectwa Mniów (o długości 1876 m) oraz do zbiornika
wyrównawczego – otwartego – końcowego – Nr 2.
Dobrano zestaw hydroforowy ZHEVM 8.4.3.SP. Ilość pomp w zestawie: 3 szt., w tym
jedna rezerwowa. Łączna moc zainstalowana n = 3 x 1,5 kW = 4,5 kW.
Typ sterowania: płynne z przetwornicą częstotliwości.
Praca pomp przemienna.
Zabezpieczenie przed suchobiegiem: na wyposażeniu zestawu.
Zestaw projektuje się zabudować w wolnostojącym kontenerze o powierzchni
F = 2,5 x 3,0 = 7,5 m2. Kontener posiada obudowę termoizolacyjną, ogrzewany jest
elektrycznie.
2. Przepompownia „ZAOLZIE”:
- zasilanie zestawu hydroforowego ze zbiornika otwartego,
-
przepływ wody gospodarczej Qmax h.= 8,36 l/s,
-
przepływ wody p. poż. Qmax h.= 10,0 l/s,
-
napływ wody do zestawu hydroforowego hn = 3,0 m SW,
-
niezbędne ciśnienie wody na wyjściu z zestawu hydroforowego hmin = 60,0 m SW.
Przepompownia ma za zadanie przetłaczać wodę ze zbiornika wyrównawczego Nr 3
(otwartego) do istniejącej sieci wodociągowej rozdzielczej sołectw: Malmurzyn,
Cierchy, Pępice.
Dobrano zestaw hydroforowy typu ZHEVM 16.6.3.SP. Ilość pomp w zestawie: 3 szt.,
w tym jedna rezerwowa. Łączna moc zainstalowana n = 3 x 5,5 kW = 16,5 kW.
Typ sterowania: płynne z przetwornicą częstotliwości.
Praca pomp przemienna.
35
Zabezpieczenie przed suchobiegiem: na wyposażeniu zestawu.
Zestaw projektuje się zabudować w wolnostojącym kontenerze o powierzchni
F = 2,5 x 3,0 = 7,5 m2. Kontener posiada obudowę termoizolacyjną, ogrzewany jest
elektrycznie.
3. Przepompownia sieciowa P1 – sołectwo Malmurzyn:
- zasilanie zestawu hydroforowego z wodociągu zewnętrznego,
-
przepływ wody gospodarczej Qmax h.= 1,0 l/s,
-
napływ wody do zestawu hydroforowego hn = 23,79 m SW,
-
niezbędne ciśnienie wody na wyjściu z zestawu hydroforowego hmin = 46,0 m SW,
-
przepływ wody p. poż. Qmax h.= 5,0 l/s,
-
napływ wody do zestawu hydroforowego hn = 29,46 m SW,
-
niezbędne ciśnienie wody na wyjściu z zestawu hydroforowego hmin = 50,0 m SW.
Przepompownia P1 ma za zadanie przetłaczać wodę do istniejącej sieci wodociągowej
rozdzielczej (górnej części wsi Malmurzyn) celem zapewnienia dostawy wody
odbiorcom zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Dobrano zestaw hydroforowy typu ZHEVM 2.5.2+16.3.1.SPK+obejście testujące
ZEM 50.
Ilość pomp w zestawie: 3 szt. – 2 pompy do wody gospodarczej, w tym jedna
rezerwowa oraz 1 pompa do wody p. poż. . Łączna moc zainstalowana
n = 2 x 0,55 kW + 3 kW = 4,1 kW.
Typ sterowania: płynne z przetwornicą częstotliwości.
Praca pomp przemienna.
Zabezpieczenie przed suchobiegiem: na wyposażeniu zestawu.
Zestaw projektuje się zabudować w wolnostojącym kontenerze o powierzchni
F = 2,5 x 3,0 = 7,5 m2. Kontener posiada obudowę termoizolacyjną, ogrzewany jest
elektrycznie.
36
4. Przepompownia sieciowa P2 – sołectwo Cierchy (przysiółek Błądzików):
- zasilanie zestawu hydroforowego z wodociągu zewnętrznego,
-
przepływ wody gospodarczej Qmax h.= 1,0 l/s,
-
napływ wody do zestawu hydroforowego hn = 26,0 m SW,
-
niezbędne ciśnienie wody na wyjściu z zestawu hydroforowego hmin = 42,0 m SW,
-
przepływ wody p. poż. Qmax h.= 5,0 l/s,
-
napływ wody do zestawu hydroforowego hn = 37,2 m SW,
-
niezbędne ciśnienie wody na wyjściu z zestawu hydroforowego hmin = 44,0 m SW.
Przepompownia P2 ma za zadanie przetłaczać wodę do istniejącej sieci wodociągowej
rozdzielczej (przysiółka Błądzików) celem zapewnienia dostawy wody odbiorcom
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Dobrano zestaw hydroforowy typu ZHEVM 2.5.2+16.2.1.SPK+obejście testujące
ZEM 50.
Ilość pomp w zestawie: 3 szt. – 2 pompy do wody gospodarczej, w tym jedna
rezerwowa oraz 1 pompa do wody p. poż. .
Łączna moc zainstalowana n = 2 x 0,55 kW + 2,2 kW = 3,3 kW.
Typ sterowania: płynne z przetwornicą częstotliwości.
Praca pomp przemienna.
Zabezpieczenie przed suchobiegiem: na wyposażeniu zestawu.
Zestaw projektuje się zabudować w wolnostojącym kontenerze o powierzchni
F = 2,5 x 3,0 = 7,5 m2. Kontener posiada obudowę termoizolacyjną, ogrzewany jest
elektrycznie.
5. Przepompownia sieciowa P3 – sołectwo Cierchy (przy cmentarzu):
- zasilanie zestawu hydroforowego z wodociągu zewnętrznego,
-
przepływ wody gospodarczej Qmax h.= 1,0 l/s,
-
napływ wody do zestawu hydroforowego hn = 12,4 m SW,
-
niezbędne ciśnienie wody na wyjściu z zestawu hydroforowego hmin = 38,0 m SW,
-
przepływ wody p. poż. Qmax h.= 5,0 l/s,
-
napływ wody do zestawu hydroforowego hn = 23,6 m SW,
-
niezbędne ciśnienie wody na wyjściu z zestawu hydroforowego hmin=38,27 m SW.
37
Przepompownia P3 ma za zadanie przetłaczać wodę do istniejącej sieci wodociągowej
rozdzielczej dla kilku gospodarstw, celem zapewnienia dostawy wody odbiorcom
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Dobrano zestaw hydroforowy typu ZHEVM 2.6.2+16.3.1.SPK+obejście testujące
ZEM 50.
Ilość pomp w zestawie: 3 szt. – 2 pompy do wody gospodarczej, w tym jedna
rezerwowa oraz 1 pompa do wody p. poż. .
Łączna moc zainstalowana n = 2 x 0,75 kW + 3,0 kW = 4,5 kW.
Typ sterowania: płynne z przetwornicą częstotliwości.
Praca pomp przemienna.
Zabezpieczenie przed suchobiegiem: na wyposażeniu zestawu.
Zestaw projektuje się zabudować w wolnostojącym kontenerze o powierzchni
F = 2,5 x 3,0 = 7,5 m2. Kontener posiada obudowę termoizolacyjną, ogrzewany jest
elektrycznie.
6. Przepompownia sieciowa P4 – (za szkołą w Cierchach):
- zasilanie zestawu hydroforowego z wodociągu zewnętrznego,
-
przepływ wody gospodarczej Qmax h.= 1,0 l/s,
-
napływ wody do zestawu hydroforowego hn = 25,5 m SW,
-
niezbędne ciśnienie wody na wyjściu z zestawu hydroforowego hmin = 55,0 m SW,
-
przepływ wody p. poż. Qmax h.= 5,0 l/s,
-
napływ wody do zestawu hydroforowego hn = 34,9 m SW,
-
niezbędne ciśnienie wody na wyjściu z zestawu hydroforowego hmin = 60,0 m SW.
Przepompownia P4 ma za zadanie przetłaczać wodę do istniejącej sieci wodociągowej
rozdzielczej dla kilku gospodarstw, celem zapewnienia dostawy wody odbiorcom
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Dobrano zestaw hydroforowy typu ZHEVM 2.7.2+16.3.1.SPK+obejście testujące
ZEM 50.
Ilość pomp w zestawie: 3 szt. – 2 pompy do wody gospodarczej, w tym jedna
rezerwowa oraz 1 pompa do wody p. poż. .
Łączna moc zainstalowana n = 2 x 0,75 kW + 3,0 kW = 4,5 kW.
38
Typ sterowania: płynne z przetwornicą częstotliwości. Praca pomp przemienna.
Zabezpieczenie przed suchobiegiem: na wyposażeniu zestawu.
Zestaw projektuje się zabudować w wolnostojącym kontenerze o powierzchni
F = 2,5 x 3,0 = 7,5 m2. Kontener posiada obudowę termoizolacyjną, ogrzewany jest
elektrycznie.
10.0
Realizacja
zmodernizowanego
wodociągu
gminnego
„MNIÓW – GRZYMAŁKÓW”.
10.1 Budowa ujęcia wody (studnie wiercone Nr 1 i Nr 2) oraz stacji
wodociągowej w Grzymałkowie.
10.2 Budowa zbiornika wyrównawczego Nr 1 – V = 200 m3.
10.3 Budowa przewodu magistralnego Nr 2, 2A do przysiółka STACHURA.
10.4 Budowa zbiornika wyrównawczego Nr 3.
10.5 Budowa przepompowni wody „ZAOLZIE”.
10.6 Budowa przepompowni sieciowych P1, P2, P3 i P4.
10.7 Budowa przewodu magistralnego Nr 2B.
10.8 Budowa przepompowni sieciowej wody „MNIÓW”.
10.9 Budowa zbiornika wyrównawczego Nr 2 w Mniowie.
UWAGI:
1.
Kolejność realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego została podyktowana istniejącym
stanem
technicznym
ujęć
wody
wodociągów
grupowych
oraz
domniemaną
możliwością skażenia wody ujmowanej dla potrzeb wodociągów komunalnych.
2.
Modernizacja istniejących ujęć wody (studnie wiercone) nie ma szans na spełnienie
wszystkich
rygorów
ujęć
wody
dla
wodociągów
komunalnych.
Koszt modernizacji, ciągłej konserwacji, stałej obsługi eksploatacji ujęć wody, będzie
miał wpływ na wysoki koszt 1 m3 wody dostarczonej użytkownikowi.
3.
Realizacja proponowanej modernizacji wodociągu gminnego „Mniów – Grzymałków”
zapewnia gwarantowaną dostawę wody dla odbiorców zgodnie
z obowiązującymi
normami. Obsługa eksploatacji jednego ujęcia obniży koszt dostawy 1 m3 wody.
39
11.0
Wytyczne
do
opracowania
Projektu
Budowlanego
modernizacji wodociągu gminnego „MNIÓW – GRZYMAŁKÓW”.
11.1 Urząd Gminy uzyska prawo własności na teren ujęcia wody dla studni
wierconych Nr 1 i Nr 2.
11.2 Urząd Gminy zleci wykonanie mapy sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:500
terenu ujęcia wody, 100 m x 100 m oraz wykonanie map 1:1 000 pod
projektowane przewody wodociągowe.
11.3 Urząd Gminy zleci wykonanie projektu hydrogeologicznego na budowę studni
wierconych Nr 1 i Nr 2.
11.4 Urząd Gminy zleci wykonanie projektu stref ochrony sanitarnej ujęcia wody.
11.5 Urząd Gminy zleci wykonanie:
-
Projekt Budowlany ujęcia wody – stacji wodociągowej,
-
Projekt Budowlany rurociągu tłocznego: ujęcie wody – zbiornik wyrównawczy
Nr 1,
-
Projekt Budowlany zbiornika wyrównawczego Nr 1 o objętości V = 200 m3,
-
Projekt Budowlany przewodu magistralnego Nr2, 2A i 2B,
-
Projekt Budowlany zbiornika wyrównawczego Nr 2,
-
Projekt
Budowlany
zbiornika
wyrównawczego
Nr
3
oraz
przepompowni
„ZAOLZIE”,
-
Projekt Budowlany przepompowni sieciowych: P1, P2, P3 i P4,
-
Dokumentacja technicznego badania podłoża pod projektowane obiekty:
-
budynek stacji wodociągowej,
-
zbiorniki wyrównawcze Nr 1, Nr 2 i Nr 3,
-
sieć wodociągową – przewód tłoczny od ujścia do zbiornika Nr 1 oraz przewód
magistralny Nr 2 – Nr 2A – 2B.
Opracował:
inż. Stanisław Bitner
40
12.0
Zestawienie
kosztów
szacunkowych
modernizacji
istniejących wodociągów grupowych na terenie gminy Mniów.
12.1 Wodociąg „MNIÓW”.
L.p.
1
1.0
1.1
1.2
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
Wyszczególnienie robót
Jedn.
miary
Ilość
jednostek
Cena za
jednostkę
[zł]
Wartość
robót
[4 x 5] [zł]
2
3
4
5
6
kpl.
1
3 000
3 000
kpl.
1
15 000
Część projektowa
Aktualizacja pomiarów
geodezyjnych stacji wodociągowej
i zbiorników
Projekt modernizacji ujęcia wody
stacji wodociągowej i zbiorników
wyrównawczych
Razem część 1
Roboty budowlano-montażowe
Renowacja istniejących studni
głębinowych
Modernizacja istniejącej stacji
wodociągowej – roboty budowlane
Renowacja i wymiana instalacji
i urządzeń technologicznych
Wymiana zbiornika
wyrównawczego 2x100m3 stal.
naziemny
Renowacja istniejących dróg
dojazdowych zewnętrznych
i wewnętrznych
Wymiana ogrodzenia terenu ujęcia
stacji wodociągowej i zbiorników
wyrównawczych
15 000
18 000
kpl.
2
11 000
22 000
kpl.
1
21 000
21 000
kpl.
1
33 000
33 000
kpl.
2
75 000
150 000
m2
600
40
24 000
m
330
70
23 100
Razem część 2
OGÓŁEM poz. 1 - 2
273 100
291 100
41
12.2 Wodociąg „GRZYMAŁKÓW”.
L.p.
1
1.0
1.1
Wyszczególnienie robót
Jedn.
miary
Ilość
jednostek
Cena za
jednostkę
[zł]
Wartość
robót
[4 x 5] [zł]
2
3
4
5
6
kpl.
1
5 000
5 000
kpl.
1
25 000
25 000
m2
3 000
15
Część projektowa
1.3
Aktualizacja pomiarów
geodezyjnych i nowy pomiar
Projekt ujęcia stacji wodociągowej
oraz dobudowa zbiornika
wyrównawczego
Wykup terenu pod ujęcie wody
2.0
Razem część 1
Roboty budowlano-montażowe
1.2
2.1
2.2
Odwierty studni głębinowych
Obudowy studni i instalacje
technologiczne w studni
2.3 Budynek stacji wodociągowej –
roboty budowlano-montażowe
2.4 Instalacje technologiczne w
budynku stacji wodociągowej
2.5 Zbiornik bezodpływowy ścieków
socjalno-bytowych oraz zbiornik na
ścieki z chlorowni
2.6 Rurociągi technologiczne
międzyobiektowe: ujęcie wody,
zbiornik wyrównawczy
2.7 Ogrodzenie terenu ujęcia, stacji
wodociągowej i zbiornika
2.8 Drogi dojazdowe zewnętrzne
i wewnętrzne
2.9 Doprowadzenie energii
elektrycznej do ujęcia i sterowanie
2.10 Przewoźny agregat prądotwórczy
45 000
75 000
kpl.
2
50 000
100 000
kpl.
2
13 000
26 000
kpl.
1
40 000
40 000
kpl.
1
8 000
8 000
kpl.
1
3 500
3 500
m
1 000
175
17 500
m
220
70
15 400
m2
750
60
4 500
kpl.
kpl.
1
1
70 000
50 000
70 000
50 000
Razem część 2
OGÓŁEM poz. 1 - 2
334 900
409 900
42
12.3 Wodociąg „CIERCHY”.
Wyszczególnienie robót
Jedn.
miary
Ilość
jednostek
Cena za
jednostkę
[zł]
Wartość
robót
[4 x 5] [zł]
2
3
4
5
6
Aktualizacja pomiarów geodezyjnych
Projekt ujęcia, modernizacja stacji
wodociągowej i projekt zbiornika
wyrównawczego
kpl.
1
3 000
3 000
kpl.
1
20 000
20 000
Odwierty studni głębinowych
Obudowy studni głębinowych
i instalacje technologiczne w ujęciu
2.3 Renowacja budynku stacji
wodociągowej – roboty budowlane
2.4 Modernizacja instalacji
technologicznych
2.5 Zbiorniki wyrównawcze 2x75m3
2.6 Rurociągi technologiczne
międzyobiektowe
2.7 Wymiana ogrodzenia terenu stacji
wodociągowej oraz budowa nowego
ogrodzenia
2.8 Modernizacja dróg dojazdowych
i wykonanie wewnętrznych
2.9 Rurociąg spustowo-przelewowy ze
zbiorników wyrównawczych
2.10 Doprowadzenie energii elektrycznej
do ujęcia i sterowanie
2.11 Pompownie sieciowe P1, P2, P3, P4
2.12 Sieć wodociągowa Stachura –
Malmurzyn – 200 m
kpl.
2
50 000
100 000
kpl.
2
10 000
20 000
kpl.
1
10 000
10 000
kpl.
kpl.
1
2
46 000
60 000
46 000
120 000
m
200
100
20 000
m
220
70
15 400
m2
500
40
20 000
m
200
100
20 000
kpl.
kpl.
1
4
10 000
47 000
10 000
188 000
m
200
100
L.p.
1
1.0
1.1
1.2
2.0
Część projektowa
Razem część 1
Roboty budowlano-montażowe
2.1
2.2
Razem część 2
OGÓŁEM poz. 1 - 2
23 000
43
20 000
589 400
612 400
12.4 Wodociąg „PIERADŁA”.
L.p.
1
1.0
1.1
1.2
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
Wyszczególnienie robót
Jedn.
miary
Ilość
jednostek
Cena za
jednostkę
[zł]
Wartość
robót
[4 x 5] [zł]
2
3
4
5
6
Aktualizacja pomiarów geodezyjnych
Projekt modernizacji stacji
wodociągowej zbiorników
wyrównawczych
kpl.
1
1 500
1 500
kpl.
1
10 000
10 000
Odwiert studni awaryjnej
Obudowy studzien i instalacje
technologiczne w studniach
Renowacja budynku stacji
wodociągowej – roboty budowlane
Modernizacja instalacji
technologicznych w stacji
Zbiorniki wyrównawcze stalowe
2x50m3
Rurociągi technologiczne
międzyobiektowe
Renowacja istniejacego ogrodzenia
terenu stacji wodociągowej i ujęć
wody
kpl.
1
50 000
50 000
kpl.
2
10 000
20 000
kpl.
1
9 000
9 000
kpl.
1
40 000
40 000
kpl.
2
50 000
100 000
m
50
100
5 000
kpl.
1
1 500
1 500
Część projektowa
Razem część 1
Roboty budowlano-montażowe
11 500
Razem część 2
OGÓŁEM poz. 1 - 2
225 500
237 000
13.0 Zbiorcze zestawienie szacunkowych kosztów modernizacji
istniejących wodociągów grupowych na terenie gminy Mniów.
L.p.
1
2
3
4
Nazwa wodociągu grupowego
Wodociąg
Wodociąg
Wodociąg
Wodociąg
„MNIÓW”
„GRZYMAŁKÓW”
„CIERCHY”
„PIERADŁA”
RAZEM poz. 1 - 4
44
Szacunkowy koszt modernizacji
[zł]
291
409
612
237
100
900
400
000
1 550 400
14.0 Zestawienie szacunkowych kosztów zmodernizowanego
wodociągu gminnego „MNIÓW – GRZYMAŁKÓW” na terenie
gminy Mniów.
L.p.
1
1.0
1.1
1.2
1.3
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
Wyszczególnienie robót
Jedn.
miary
Ilość
jednostek
Cena za
jednostkę
[zł]
Wartość
robót
[4 x 5] [zł]
2
3
4
5
6
kpl.
1
26 000
26 000
kpl.
1
80 000
80 000
m2
4 000
15
60 000
Część projektowa
Aktualizacja pomiarów geodez. pod
ujęcie wody, sieć wodociągową
magistralną i przewód tłoczny
Projekt ujęcia, stacja wodociągowa,
pomp. sieciowe i zb. wyrównawcze
Wykup terenu pod ujęcie wody, stację
wodociągowa, zbiorniki wyrównawcze
i pompownie sieciowe
Razem część 1
Roboty budowlano-montażowe
Odwierty studni głębinowych
Obudowy studni głębinowych
i instalacje technologiczne w studni
Budynek stacji wodociągowej – roboty
budowlano-montażowe
Modernizacja instalacji
technologicznych w budynku stacji
Zbiornik bezodpływowy ścieków soc.byt. oraz zbiorniki z chlorowni
Rurociągi techn. międzyobiektowe
ujęcie wody – zbiornik wyrównawczy
Ogrodzenie terenu stacji
wodociągowej oraz zbiornika
Drogi dojazdowe zewn. i wewn.
Doprowadzenie energii elektr. do
ujęcia i sterowanie w Grzymałkowie
Doprowadzenie energii elektrycznej
do pompowni w Zaolziu
Przewoźny agregat prądotwórczy
Zbiornik wyrównawczy stal. pion.
naziemny V=200m3 w Grzymałkowie
Zbiornik wyrównawczy stal. pion.
naziemny V=2x100m3 w Mniowie
Zbiornik wyrównawczy stal. pion.
naziemny V=2x75m3 w Zaolziu
Rurociąg przelewowo-spustowy ze
zbiorników wyrówn. w Zaolziu
Pompownia sieciowa – Mniów
Pompownie sieciowe P1, P2, P3, P4
Pompownia sieciowa Zaolzie
Zewn. sieć wodoc. z rur PVC Ø225mm
Zewn. sieć wodoc. z rur PVC Ø160mm
Zewn. sieć wodoc. z rur PVC Ø110mm
166 000
kpl.
2
50 000
100 000
kpl.
2
18 000
36 000
kpl.
1
40 000
40 000
kpl.
1
8 000
8 000
kpl.
1
3 500
3 500
m
1 000
175
17 500
m
m2
220
750
50
60
11 000
4 500
kpl.
1
70 000
70 000
kpl.
kpl.
1
1
40 000
50 000
40 000
50 000
kpl.
1
150 000
150 000
kpl.
1
150 000
150 000
kpl.
1
120 000
120 000
m
kpl.
kpl.
kpl.
m
m
m
350
1
4
1
2 150
7 930
2 270
110
49 000
47 000
61 000
140
110
80
38 500
49 000
188 000
61 000
301 000
872 300
181 600
Razem część 2
OGÓŁEM poz. 1 - 2
2 491 900
2 657 900
45
15.0 Bilans zapotrzebowania na wodę.
L.p. Miejscowość
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
2
MNIÓW
BARAN
BORKI
CIERCHY
GRZYMAŁKÓW
Zbiorcze zapotrzebowanie wody
Obecny rok
Perspektywa
Q
Qśr dob Qmax dob max godz Qśr dob Qmax dob Qmax dob Qmax godz Qmax godz
m3/d m3/d
m3/h
m3/d
m3/d
m3/h
m3/h
l/s
3
4
5
6
7
8
9
10
245,01
34,70
81,82
49,36
88,29
12,87
80,91
8,81
42,00
62,16
40,54
51,32
45,73
56,51
49,69
58,84
76,26
88,92
319,84
45,88
109,30
66,31
118,67
17,30
110,33
12,23
56,21
81,90
53,43
68,69
61,55
74,24
66,53
80,18
101,54
120,47
28,57
4,05
9,92
6,18
11,68
1,60
10,61
1,19
5,23
7,21
4,76
6,64
5,83
6,59
6,08
7,73
9,14
11,52
362,35
51,33
118,01
70,17
117,84
18,19
109,22
11,36
59,71
91,84
59,58
69,91
63,36
83,21
70,94
79,81
110,72
122,17
472,16
67,50
156,35
93,36
157,09
24,22
147,14
15,54
79,24
120,49
78,18
92,86
84,47
108,95
94,16
107,44
146,32
163,69
19,67
2,81
6,51
3,89
6,55
1,01
6,13
0,65
3,30
5,02
3,26
3,87
3,52
4,54
3,92
4,48
6,10
6,82
37,94
5,34
12,73
7,79
13,97
2,01
12,81
1,39
6,60
9,51
6,23
8,08
7,20
8,66
7,73
9,36
11,81
14,09
10,54
1,48
3,53
2,16
3,88
0,56
3,56
0,39
1,83
2,64
1,73
2,24
2,00
2,41
2,15
2,60
3,28
3,91
12,17
2,57
1,89
161,16
146,57
23,72
22,18
1862,19
192,28
32,52
29,43
2463,39
8,01
1,36
1,23
102,65
15,62
2,98
2,41
204,26
4,34
0,83
0,67
56,73
LISIE JAMY
MALMURZYN
MOKRY BÓR
PAŁĘGI
PĘPICE
PIERADŁA
PRZEŁOM
ROGOWICE
SERBINÓW
SKOKI
STRASZÓW
WĘGRZYNÓW
WÓLKA
KŁUCKA
ZABOROWICE 102,08
134,50
ZACHYBIE
18,38
25,57
GLINIANY LAS 15,51
20,77
RAZEM: 1309,71 1745,44
16.0 Zestawienie projektowanej sieci wodociągowej.
L.p.
Odcinek sieci
Ø 225mm
[m]
Ø 160mm
[m]
Ø110mm
[m]
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2
1-2
2-3
3-4
3 - 11
2 – 2a
2a - 12
1-1
2-3
2-4
poł. St.-Malmurz
3
2 150
4
5
RAZEM:
3 000
650
1 650
480
1 070
1 650
1 000
500
2 150
7 930
46
200
2 270
Łączna
długość
proj. sieci
[m]
6
2 150
3 000
650
1 650
480
1 070
1 650
1 000
500
200
12 350
Uwagi
7
Sieć wodoc.
– schemat 1
Sieć wodoc.
– schemat 2
Download