INTER-ŻYCIE Polska nie ponosi odpowiedzialności z

advertisement
Tytuł prezentacji
INTER Grupa Plus
Grupowe Ubezpieczanie na Życie
Siedlce, 22/06/2016
INTER Grupa Plus
INTER Grupa Plus
Data wdrożenia: 1 kwietnia 2016 r.
Grupowe Ubezpieczenie na Życie dla firm o różnej strukturze i wielkości (od 3 osób). Zakres
ubezpieczenia INTER Grupa Plus dostosowywany jest indywidualnie do potrzeb firmy.
Ubezpieczenie obejmuje swoim zakresem:
• świadczenia podstawowe – wypłacane w przypadku śmierci Ubezpieczonego
• świadczenia dodatkowe obejmujące ochroną ponad 60 zagrożeń o charakterze wypadkowym,
zdrowotnym i rodzinnym – dopasowywane według indywidualnych potrzeb
• pakiet usług Assistance medyczny – będący doskonałym uzupełnieniem świadczeń publicznej
służby zdrowia w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku
• Unikatowy na rynku pakiet świadczeń dla zawodów medycznych
• Możliwość indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia przez rok na zasadach grupy, od drugiego
roku dożywotnio.
2
Grupy docelowe i metody sprzedaży
•
Grupa docelowa – branża medyczna i pozamedyczna, gdzie ubezpieczający zawiera umowę
ubezpieczenia na rzecz osób trzecich pozostających w stosunku prawnym z ubezpieczającym
(osoby zatrudnione na etat, umowę zlecenie, na kontrakcie, członkowie stowarzyszeń, związków
zawodowych, fundacji, itp.)
•
Dopuszczalna jest sprzedaż przez wszystkie kanały dystrybucji.
3
Definicje
Ubezpieczający – osoba fizyczna, osoba prawna lub podmiot nie posiadający osobowości prawnej zawierająca
umowę ubezpieczenia i zobowiązana do zapłaty składki ubezpieczeniowej;
Ubezpieczony – osoba fizyczna, której życie i zdrowie są przedmiotem ubezpieczenia, która przez złożenie
deklaracji przystąpienia wyraziła wolę przystąpienia do umowy ubezpieczenia;
Współmałżonek – osoba pozostająca, w dniu zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, z Ubezpieczonym w związku
małżeńskim;
Partner – osoba wskazana przez Ubezpieczonego w deklaracji przystąpienia do umowy ubezpieczenia lub innym
oświadczeniu, pozostająca z nim w związku pozamałżeńskim oraz prowadząca z nim wspólne gospodarstwo
domowe; niepozostająca z Ubezpieczonym w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa ani przysposobienia; żadna
z tych osób nie może pozostawać w związku małżeńskim; Partnera można zmienić w każdą rocznicę umowy
ubezpieczenia;
Wszystkie postanowienia umów dodatkowych dotyczące Współmałżonka stosuje się odpowiednio do Partnera;
Dziecko - własne lub przysposobione dziecko Ubezpieczonego;
4
Wiek przystąpienia i wystąpienia
1.
Do umowy ubezpieczania wraz z jej zawarciem lub w trakcie trwania może przystąpić osoba, która w
dniu złożenia deklaracji przystąpienia:
• ukończyła 16 lat i nie ukończyła 69 roku życia;
• jest zatrudniona przez Ubezpieczającego lub pozostaje z Ubezpieczającym w innym stosunku
prawnym zaakceptowanym przez INTER-ŻYCIE Polska.
2.
Wraz z Ubezpieczonymi, którzy spełnili warunki określone w pkt. 1, mogą przystąpić także:
• Współmałżonkowie i Partnerzy, którzy ukończyli 16 lat i nie ukończyli 69 roku życia;
• Dzieci, które ukończyły 18 lat i nie ukończyły 69 roku życia.
3.
Odpowiedzialność INTER-ŻYCIE Polska w stosunku do Ubezpieczonego kończy się z dniem rocznicy
polisy przypadającej po dniu ukończenia przez Ubezpieczonego 69 roku życia;
5
Ocena ryzyka ubezpieczeniowego
•
INTER-ŻYCIE Polska zastrzega sobie prawo do oceny poziomu ryzyka ubezpieczeniowego na podstawie
stanu zdrowia zgłoszonych osób i rodzaju wykonywanej przez nich pracy. W przypadku konieczności
przeprowadzenia badań medycznych, koszt badań ponosi INTER-ŻYCIE Polska.
•
W wyniku przeprowadzonej oceny ryzyka INTER-ŻYCIE Polska może zaproponować zawarcie umowy
ubezpieczenia na warunkach odbiegających od wskazanych we wniosku o ubezpieczenie oraz odmówić
objęcia ochroną ubezpieczeniową osób o podwyższonym ryzyku ubezpieczeniowym ze względu na stan
zdrowia lub rodzaj wykonywanej pracy.
•
Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia osób przebywających na zwolnieniach lekarskich, urlopach
bezpłatnych, urlopach macierzyńskich, urlopach wychowawczych, o ile osoby te były ubezpieczone w ramach
dotychczas funkcjonującej umowy grupowego ubezpieczenia na życie, zawartej przez Ubezpieczającego, pod
warunkiem przekazywania jednej składki za wszystkie osoby ubezpieczone.
6
Pre-existing
TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. nie uznaje swojej odpowiedzialności za skutki stanów
chorobowych oraz wypadków, które zostały stwierdzone/zaszły przed początkiem
odpowiedzialności TU INTER-ŻYCIE Polska S.A., a których skutki ujawniły się po rozpoczęciu
odpowiedzialności TU INTER-ŻYCIE Polska S.A.
7
Karencje
Ryzyko
Śmierć Ubezpieczonego
Śmierć Ubezpieczonego NW
Śmierć Ubezpieczonego NWK
Śmierć Ubezpieczonego NWP
Śmierć Ubezpieczonego NWKP
Śmierć Ubezpieczonego ZSUM
Śmierć Współmałżonka
Śmierć Współmłżonka NW
Śmierć Współmłżonka NWK
Śmierć Współmłżonka ZSUM
Śmierć Dziecka
Śmierć Dziecka NW
Śmierć Dziecka NWK
Śmierć Rodzica lub Teścia
Śmierć Rodzica lub Teścia NW
Osierocenie Dziecka
Urodzenie żywego Dziecka
Urodzenie martwego Dziecka
Urodzenie Dziecka z niską punktacją w skali APGAR
Urodzenie Dziecka z wadą wrodzoną
Pobyt w szpitalu związany z chorobą
Pobyt w szpitalu (dotyczy również Współmałżonka i Dziecka)
związany z NW
Rekonwalescencja
Pobyt w sanatorium
Poważne zachorowanie Ubezpieczonego
Poważne zachorowanie Dziecka
Poważne zachorowanie Współmałżonka
Karencja
6 miesięcy
brak
brak
brak
brak
6 miesięcy
6 miesięcy
brak
brak
6 miesięcy
6 miesięcy
brak
brak
6 miesięcy
brak
6 miesięcy
9 miesięcy
3 miesiące
9 miesięcy
9 miesiecy
30 dni
Ryzyko
Wystąpienie nowotworu u Ubezpieczonego
Wystąpienie nowotworu u Współmałżonka
Wystąpienie choroby zakaźnej u Ubezpieczonego
Wystąpienie choroby zakaźnej u Współmałżonka
Leczenie specjalistyczne Ubezpieczonego
Operacje Chirurgiczne Ubezpieczonego
Operacje Chirurgiczne Współmałżonka
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego NW
Trwały uszczerbek na zdrowiu Współmałżonka NW
Trwały uszczerbek na zdrowiu Dziecka NW
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego ZSUM
Trwały uszczerbek na zdrowiu Współmałżonka ZSUM
Trwałe Inwalidztwo Ubezpieczonego NW
Złamanie kości u ubezpieczonego w wyniku NW
Całkowita i Trwała niezdolność do pracy (dowolna)
Całkowita i Trwała niezdolność do pracy NW
Trwałe Inwalidztwo Współmałżonka NW
Niezdolność Ubezpieczonego do samodzielnej egzystencji
Trwałe uszkodzenie wzroku lub poparzeń skóry w wyniku
ekspozycji Ubezpieczonego na promieniowanie laserowe
Trwałe uszkodzenie słuchu spowodowanego ekspozycją
Ubezpieczonego na ultradźwięki podczas wykonywania pracy
Przewlekłe zatrucie spowodowane ekspozycją
Ubezpieczonego
na leki,
płyny sterylizujące,
gazy następstwem
anestetyczne
Choroba kręgosłupa
u Ubezpieczonego
będącego
Karencja
90 dni
90 dni
90 dni
90 dni
90 dni
180 dni
180 dni
brak
brak
brak
3 miesiące
3 miesiące
brak
brak
3 miesiące
brak
brak
1 miesiąc
brak
30 dni
30 dni
90 dni
90 dni
90 dni
wykonywania pracy
Poważne zachorowanie personelu medycznego
Konieczności przeprowadzenia operacji żylaków kończyn
dolnych powstałych w następstwie wykonywania pracy
Doraźna pomoc psychologiczna na wypadek stwierdzenia u
Ubezpieczonego „zespołu stresu pourazowego” w związku z
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku
agresji pacjenta w miejscu pracy
brak
90 dni
brak
60 dni / brak - gdy uszkodzenie
miało charakter nagły
60 dni
180 dni
60 dni
brak
8
Karencje
Zniesienie karencji w stosunku do osób, które:
• przystąpią do umowy ubezpieczenia w okresie 3 miesięcy od daty zawarcia umowy
ubezpieczenia;
•
przystąpią do ubezpieczenia w trakcie trwania umowy ubezpieczenia w okresie 3 miesięcy od
daty zatrudnienia Ubezpieczonego lub powstania innego stosunku prawnego łączącego
Ubezpieczonego z Ubezpieczającym;
•
są Współmałżonkami i przystąpią do ubezpieczenia w trakcie trwania umowy ubezpieczenia w
okresie 3 miesięcy od daty zawarcia związku małżeńskiego;
•
są Partnerami i przystąpią do ubezpieczenia w trakcie trwania umowy ubezpieczenia w okresie 3
miesięcy od daty wskazania przez Ubezpieczonego w deklaracji przystąpienia do umowy
ubezpieczenia lub innym oświadczeniu;
•
są pełnoletnimi Dziećmi i przystąpią do ubezpieczenia w trakcie trwania umowy ubezpieczenia w
okresie 3 miesięcy od daty osiągnięcie przez dziecko 18 lat.
9
Indywidualna kontynuacja
Indywidualna kontynuacja ubezpieczenia grupowego
Dla osób, które nie ukończyły 69 roku życia indywidualna kontynuacja grupowego ubezpieczenia jest rozbita na
dwa etapy:
• w pierwszym roku trwania umowy ubezpieczenia indywidualnej kontynuacji obowiązują takie same warunki
ubezpieczenia jakie obowiązywały w ramach umowy grupowego ubezpieczenia na życie
• w kolejnych latach ubezpieczenia (począwszy od 2. roku) Ubezpieczony ma prawo do zawarcia umowy
indywidualnej kontynuacji na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Indywidualnej Kontynuacji
Grupowego Ubezpieczenia na Życie „INTER Razem Bezpieczniej”
Dla osób, które ukończyły 69 rok życia indywidualna kontynuacja odbywa się na zasadach określonych w
Ogólnych Warunkach Indywidualnej Kontynuacji Grupowego Ubezpieczenia na Życie „INTER Razem Bezpieczniej”
10
Śmierć w wyniku choroby lub wypadku
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Śmierć Ubezpieczonego (z dowolnej przyczyny) – umowa podstawowa
Śmierć Ubezpieczonego w Wyniku Nieszczęśliwego Wypadku
Śmierć Ubezpieczonego w Wyniku Nieszczęśliwego Wypadku Komunikacyjnego
Śmierć Ubezpieczonego w Wyniku Nieszczęśliwego Wypadku przy Pracy
Śmierć Ubezpieczonego w Wyniku Nieszczęśliwego Wypadku Komunikacyjnego przy Pracy
Śmierć Ubezpieczonego w Wyniku Zawału Serca lub Udaru Mózgu
Śmierć Współmałżonka (z dowolnej przyczyny)
Śmierć Współmałżonka w Wyniku Nieszczęśliwego Wypadku
Śmierć Współmałżonka w Wyniku Nieszczęśliwego Wypadku Komunikacyjnego
Śmierć Współmałżonka w Wyniku Zawału Serca lub Udaru Mózgu
Śmierć Dziecka (z dowolnej przyczyny)
Śmierć Dziecka w Wyniku Nieszczęśliwego Wypadku
Śmierć Dziecka w Wyniku Wypadku Komunikacyjnego
Śmierć Rodzica lub Teścia (z dowolnej przyczyny)
Śmierć Rodzica lub Teścia w Wyniku Nieszczęśliwego Wypadku
Brak ograniczeń czasowych pomiędzy wypadkiem a śmiercią
11
Śmierć w wyniku choroby lub wypadku - definicje
•
•
•
nieszczęśliwy wypadek – zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, występujące w sposób nagły,
niezależnie od woli ubezpieczonego, prowadzące do śmierci, lub uszkodzenia ciała albo naruszenia funkcji
życiowych ubezpieczonego;
wypadek komunikacyjny – nieszczęśliwy wypadek w ruchu lądowym, powietrznym lub wodnym, w którym
Ubezpieczony uczestniczył jako:
 kierujący pojazdem silnikowym w rozumieniu ustawy Prawo o ruchu drogowym, motorowerem, rowerem,
pojazdem szynowym, wodnym, powietrznym lub jako pasażer jednego z wyżej wymienionych pojazdów;
 pieszy;
wypadek przy pracy – nieszczęśliwy wypadek, który nastąpił:
 podczas lub w związku z wykonywaniem przez Ubezpieczonego zwykłych czynności albo poleceń
przełożonych w ramach łączącego Ubezpieczonego z pracodawcą stosunku pracy lub stosunku
cywilnoprawnego;
 w czasie pozostawania Ubezpieczonego w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą
pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy lub stosunku
cywilnoprawnego;
 w czasie trwania podróży służbowej.
12
Śmierć z dowolnej przyczyny - wykluczenia
INTER-ŻYCIE Polska nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy śmierć (z dowolnej przyczyny)
Ubezpieczonego/Współmałżonka/Dziecka/Rodzica lub Teścia została spowodowana lub miała miejsce
w bezpośrednim następstwie:
•
•
•
popełnienia lub usiłowania popełnienia samobójstwa w okresie 2 lat od początku odpowiedzialności;
działań wojennych, stanu wojennego, aktów terroru lub czynnego udziału w aktach przemocy, zamieszkach lub
masowych rozruchach społecznych;
popełnienia lub usiłowania popełnienia czynu spełniającego ustawowe znamiona umyślnego przestępstwa.
Śmierć musi nastąpić w okresie ochrony ubezpieczeniowej, w przypadku NW również wypadek musi zaistnieć w
okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej.
13
Śmierć w wyniku wypadku - wykluczenia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dodatkowo INTER-ŻYCIE Polska nie ponosi odpowiedzialności z tytułu śmierci Ubezpieczonego/
Współmałżonka/Dziecka/Rodzica lub Teścia w następstwie wypadku, który został spowodowany lub miał
miejsce w bezpośrednim następstwie:
prowadzenia pojazdu bez uprawnień określonych w stosownych przepisach prawa do prowadzenia danego pojazdu;
zatrucia lub pozostawania w stanie po spożyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środków
odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu
narkomanii, z wyjątkiem leków przepisanych przez lekarza i zażytych w sposób przez niego zalecony;
samookaleczenia, okaleczenia na własną prośbę, popełnienia albo usiłowania popełnienia samobójstwa;
udziału w zajęciach sportowych lub rekreacyjnych o ryzykownym charakterze: wyścigi samochodowe, sporty
motorowe i motorowodne, sporty lotnicze (pilotowanie samolotów, szybownictwo, lotniarstwo, paralotniarstwo,
spadochroniarstwo), nurkowanie, wspinaczka wysokogórska i skałkowa, speleologia, skoki do wody lub skoki na
gumowej linie (bungee jumping);
uszkodzeń ciała spowodowanych leczeniem oraz zabiegami leczniczymi lub diagnostycznymi, chyba, że chodziło o
leczenie bezpośrednich następstw nieszczęśliwego wypadku;
wykonywania pracy, bez posiadanych kwalifikacji lub uprawnień do jej wykonywania zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa lub z naruszeniem w rażący sposób zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
chorób, nawet takich, do ujawnienia których doszło w sposób nagły;
wypadku lotniczego, w przypadku pasażera nielicencjonowanych linii lotniczych;
w drodze z domu do pracy lub z pracy do domu – w wyniku wypadku przy pracy/wypadku komunikacyjnego przy
pracy;
14
Hospitalizacja
•
•
•
•
•
•
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu – Hospitalizacja A:
 Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu z Powodu Choroby
 Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu z Powodu Nieszczęśliwego Wypadku
 Pobyt Ubezpieczonego na OIOM
 Świadczenie Apteczne
 Pobyt Ubezpieczonego w Sanatorium
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu – Hospitalizacja B:
 Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu w Wyniku Nieszczęśliwego Wypadku Komunikacyjnego
 Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu w Wyniku Nieszczęśliwego Wypadku przy Pracy
 Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu w Wyniku Nieszczęśliwego Wypadku Komunikacyjnego przy Pracy
 Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu w Wyniku Zawału Serca lub Udaru Mózgu
 Rekonwalescencja
Pobytu w Szpitalu Współmałżonka w Wyniku Nieszczęśliwego Wypadku
Pobyt Współmałżonka na OIOM
Pobyt Dziecka w Szpitalu w Wyniku Nieszczęśliwego Wypadku
Pobyt Dziecka na OIOM
Pobyt w szpitalu/sanatorium musi rozpocząć się i trwać w okresie odpowiedzialności.
15
Hospitalizacja – definicje
•
•
•
•
szpital – działający na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Australii, Republiki Islandii, Japonii,
Kanady, Monako, Norwegii, Nowej Zelandii, USA, Szwajcarii, San Marino oraz Watykanu zgodnie z prawem
zakład lecznictwa zamkniętego przeznaczony do diagnozowania i leczenia tych chorych których stan wymaga
całodobowej opieki lekarsko–pielęgniarskiej; w rozumieniu niniejszej definicji za szpital nie uznaje się: szpitali
uzdrowiskowych, ośrodków lub oddziałów rehabilitacyjnych, sanatoryjnych, wypoczynkowych, opieki
społecznej, dla psychicznie chorych, dla uzależnionych od leków, alkoholu, narkotyków oraz hospicjów
onkologicznych lub dla obłożnie chorych;
sanatorium – znajdujący się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zakład leczniczy zlokalizowany w
miejscowości uzdrowiskowej, przeznaczony do leczenia, głównie metodami naturalnymi, osób przewlekle
chorych i rekonwalescentów, wymagających rehabilitacji lub utrwalenia wyników leczenia szpitalnego,
działający zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa; pobyt Ubezpieczonego w sanatorium musi być związany
bezpośrednio z pobytem Ubezpieczonego w szpitalu z tytułu umowy dodatkowej; wypłata maksymalnie
jednego świadczenie w ciągu roku polisowego;
rekonwalescencja poszpitalna – trwający co najmniej 7 dni, pobyt Ubezpieczonego na zwolnieniu lekarskim
pod warunkiem, że pobyt nastąpił bezpośrednio, po co najmniej 7 dniowym nieprzerwanym pobycie
Ubezpieczonego w szpitalu, za który INTER Zycie Polska ponosi odpowiedzialność oraz zwolnienie lekarskie
zostało wydane przez ten szpital;
świadczenie apteczne - płatne w formie ryczałtu za produkty apteczne, dodatkowo do świadczenia za pobyt
w szpitalu maksymalnie 3 razy w roku polisowym, o ile INTER-ŻYCIE ponosi odpowiedzialność za ten szpital
16
Hospitalizacja – długość pobytu
Dzień pobytu w szpitalu – każda rozpoczęta doba pobytu w szpitalu;
Długość pobytu Ubezpieczonego w szpitalu:
•pobyt spowodowany chorobą – co najmniej 2 dni
•pobyt spowodowany ciążą (dotyczy tylko sytuacji zdiagnozowania ciąży wysokiego ryzyka stanowiącej zagrożenie
zdrowia lub życia matki lub dziecka), porodem (dotyczy tylko sytuacji zdiagnozowania porodu o przebiegu
patologicznym stanowiącym zagrożenie zdrowia lub życia matki lub dziecka) lub połogiem (dotyczy tylko sytuacji
zdiagnozowania połogu stanowiące zagrożenie dla życia kobiety) – co najmniej 2 dni
•pobyt spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem – co najmniej 1 dzień
•pobyt na OIOM – co najmniej 24 godziny
Długość pobytu Współmałżonka/Dziecka w szpitalu:
•pobyt spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem – co najmniej 1 dzień
•pobyt na OIOM – co najmniej 24 godziny
Wypłata dziennego świadczenia szpitalnego maksymalnie za 180 dni pobytu w szpitalu w roku polisowym,
maksymalnie za 90 dni rekonwalescencji.
17
Hospitalizacja – wysokości świadczeń
Pobyt spowodowany chorobą:
100% wysokości dziennego świadczenia szpitalnego, za każdy dzień pobytu w okresie pierwszych 14 dni
50% wysokości dziennego świadczenia szpitalnego, za każdy następny dzień pobytu
Pobyt spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem:
200% wysokości dziennego świadczenia szpitalnego, za każdy dzień pobytu w okresie pierwszych 14 dni
100% wysokości dziennego świadczenia szpitalnego, za każdy następny dzień pobytu
Pobyt spowodowany wypadkiem komunikacyjnym:
250% wysokości dziennego świadczenia szpitalnego, za każdy dzień pobytu w okresie pierwszych 14 dni
100% wysokości dziennego świadczenia szpitalnego, za każdy następny dzień pobytu
Pobyt spowodowany wypadkiem przy pracy:
250% wysokości dziennego świadczenia szpitalnego, za każdy dzień pobytu w okresie pierwszych 14 dni
100% wysokości dziennego świadczenia szpitalnego, za każdy następny dzień pobytu
18
Hospitalizacja – wysokości świadczeń
Pobyt spowodowany wypadkiem komunikacyjnym przy pracy:
350% wysokości dziennego świadczenia szpitalnego, za każdy dzień pobytu w okresie pierwszych 14 dni
100% wysokości dziennego świadczenia szpitalnego, za każdy następny dzień pobytu
Pobyt spowodowany zawałem serca lub udarem mózgu:
150% wysokości dziennego świadczenia szpitalnego, za każdy dzień pobytu w okresie pierwszych 14 dni
100% wysokości dziennego świadczenia szpitalnego, za każdy następny dzień pobytu
Rekonwalescencja:
50% dziennego świadczenia szpitalnego, za każdy dzień pobytu
Pobyt na OIOM:
10 – krotność dziennego świadczenia szpitalnego
Pobyt w sanatorium:
10 – krotność dziennego świadczenia szpitalnego
19
Hospitalizacja - wykluczenia
INTER-ŻYCIE Polska nie ponosi odpowiedzialności z tytułu pobytu Ubezpieczonego/ Współmałżonka/
Dziecka w szpitalu, który został spowodowany lub miał miejsce w bezpośrednim następstwie:
• działań wojennych, stanu wojennego, aktów terroru lub czynnego udziału w aktach przemocy, zamieszkach lub
masowych, rozruchach społecznych;
• popełnienia lub usiłowania popełnienia czynu spełniającego ustawowe znamiona umyślnego przestępstwa;
• prowadzenia pojazdu, bez uprawnień określonych w stosownych przepisach prawa do prowadzenia danego
pojazdu;
• zatrucia lub pozostawania w stanie po spożyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środków
odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o
przeciwdziałaniu narkomanii, z wyjątkiem leków przepisanych przez lekarza i zażytych w sposób przez niego
zalecony;
• samookaleczenia, okaleczenia na własną prośbę, popełnienia albo usiłowania popełnienia samobójstwa;
• udziału w zajęciach sportowych lub rekreacyjnych o ryzykownym charakterze: wyścigi samochodowe, sporty
motorowe i motorowodne, sporty lotnicze (pilotowanie samolotów, szybownictwo, lotniarstwo, paralotniarstwo,
spadochroniarstwo), nurkowanie, wspinaczka wysokogórska i skałkowa, speleologia, skoki do wody lub skoki
na gumowej linie (bungee jumping);
• uszkodzeń ciała spowodowanych leczeniem oraz zabiegami leczniczymi lub diagnostycznymi, chyba, że
chodziło o leczenie bezpośrednich następstw nieszczęśliwego wypadku;
20
Hospitalizacja – wykluczenia c.d.
•
•
•
•
•
•
•
choroby AIDS lub konieczności leczenia chorób spowodowanych obniżeniem odporności organizmu w
przebiegu zakażenia wirusem HIV;
wszelkich chorób psychicznych i leczenia uzależnień; wad wrodzonych i schorzeń będących ich następstwem;
wykonywania rutynowych lub profilaktycznych badań lekarskich lub diagnostycznych niezwiązanych z chorobą
lub nieszczęśliwym wypadkiem, z wyjątkiem pobytów związanych z pobraniem narządów oraz obserwacji na
wniosek sądu;
leczenia niepłodności, usuwania ciąży, ciąży – z wyjątkiem sytuacji zdiagnozowania ciąży wysokiego ryzyka
stanowiącej zagrożenie zdrowia lub życia matki lub dziecka; porodu – chyba, że zdiagnozowano poród o
przebiegu patologicznym stanowiący zagrożenie zdrowia lub życia matki lub dziecka; połogu – chyba, że
zdiagnozowano komplikacje połogu stanowiące zagrożenie dla życia kobiety;
zabiegów lub leczenia stomatologicznego, chyba, że chodzi o leczenie bezpośrednich następstw
nieszczęśliwego wypadku;
operacji kosmetycznych i plastycznych, z wyjątkiem zabiegów operacyjnych mających na celu usunięcie
następstw nieszczęśliwego wypadku lub skutków choroby nowotworowej, pod warunkiem, iż zdarzenia te
(nieszczęśliwy wypadek, choroba nowotworowa) zaistniały w okresie odpowiedzialności INTER-ŻYCIE Polska;
rehabilitacji, chyba, że chodzi o pierwszą hospitalizację w celu rehabilitacji niezbędnej do usunięcia następstw
nieszczęśliwego wypadku lub choroby, o ile istnieje związek przyczynowo – skutkowy, pomiędzy rehabilitacją,
a bezpośrednio ją poprzedzającym nieszczęśliwym wypadkiem lub chorobą i zdarzenia te (nieszczęśliwy
wypadek, choroba) zaistniały w okresie odpowiedzialności INTER-ŻYCIE Polska;
21
Hospitalizacja – wykluczenia c.d.
•
•
poddania się eksperymentowi medycznemu lub zabiegowi o charakterze medycznym, przeprowadzonemu
poza kontrolą lekarza lub innych osób uprawnionych, nieprzestrzegania zaleceń lekarskich;
w wyniku wypadku lotniczego, w przypadku pasażera nielicencjonowanych linii lotniczych;
INTER-ŻYCIE Polska nie ponosi odpowiedzialności z tytułu pobytu Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku
nieszczęśliwego wypadku, który został spowodowany lub miał miejsce:
• w wyniku chorób, nawet takich, do ujawnienia których doszło w sposób nagły;
• przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej;
INTER-ŻYCIE Polska nie ponosi odpowiedzialności z tytułu pobytu Ubezpieczonego w:
• hospicjach, placówkach lecznictwa odwykowego, zakładach opiekuńczo leczniczych, zakładach i placówkach
dla przewlekle chorych oraz zakładach pielęgnacyjno – opiekuńczych;
• sanatoriach, prewentoriach, szpitalach uzdrowiskowych, sanatoryjnych i rehabilitacyjno – uzdrowiskowych, z
wyjątkiem, gdy zakres ochrony obejmuje pobyt Ubezpieczonego w sanatorium, o którym mowa § 3 ust 2 pkt 4)
oraz § 3 ust 3;
• ośrodkach rehabilitacyjnych, szpitalach rehabilitacyjnych, oddziałach rehabilitacyjnych, z wyjątkiem pobytu, o
którym mowa w § 5 ust 1 pkt 14);
• oddziałach dziennych, oraz innych placówkach opieki zdrowotnej, które nie są przeznaczone do udzielania
świadczeń w zakresie leczenia szpitalnego.
22
Operacje chirurgiczne
•
•
Operacja Chirurgiczna Ubezpieczonego
Operacja Chirurgiczna Współmałżonka
operacja chirurgiczna – realizowany w warunkach szpitalnych, inwazyjny zabieg chirurgiczny, wykonywany w
znieczuleniu ogólnym lub miejscowym przez uprawnionego lekarza, niezbędny z medycznego punktu widzenia dla
przywrócenia prawidłowej czynności chorego narządu lub układu, mający na celu usunięcie ogniska chorobowego;
Katalog 539 operacji chirurgicznych
Wysokości świadczeń:
• 100% sumy ubezpieczenia – w przypadku operacji chirurgicznej z kategorii 1
• 80% sumy ubezpieczenia – w przypadku operacji chirurgicznej z kategorii 2
• 60% sumy ubezpieczenia – w przypadku operacji chirurgicznej z kategorii 3
• 40% sumy ubezpieczenia – w przypadku operacji chirurgicznej z kategorii 4
• 20% sumy ubezpieczenia – w przypadku operacji chirurgicznej z kategorii 5
23
Operacje chirurgiczne - wykluczenia
INTER-ŻYCIE Polska nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie operacji chirurgicznej, jeżeli nieszczęśliwy
wypadek lub choroba, w wyniku których Ubezpieczony/Współmałżonek został poddany operacji, zostały
spowodowane lub miały miejsce w bezpośrednim następstwie:
• działań wojennych, stanu wojennego, aktów terroru lub czynnego udziału w aktach przemocy, zamieszkach lub
masowych, rozruchach społecznych;
• popełnienia lub usiłowania popełnienia czynu spełniającego ustawowe znamiona umyślnego przestępstwa;
• prowadzenia pojazdu bez uprawnień określonych w stosownych przepisach prawa do prowadzenia danego
pojazdu;
• zatrucia lub pozostawania w stanie po spożyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środków
odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych, z wyjątkiem leków przepisanych przez
lekarza i zażytych w sposób przez niego zalecony;
• samookaleczenia, okaleczenia na własną prośbę, popełnienia albo usiłowania popełnienia samobójstwa;
• udziału w zajęciach sportowych lub rekreacyjnych o ryzykownym charakterze: wyścigi samochodowe, sporty
motorowe i motorowodne, sporty lotnicze (pilotowanie samolotów, szybownictwo, lotniarstwo, paralotniarstwo,
spadochroniarstwo), nurkowanie, wspinaczka wysokogórska i skałkowa, speleologia, skoki do wody lub skoki na
gumowej linie (bungee jumping);
• choroby AIDS lub zakażeniem wirusem HIV;
• wszelkich chorób psychicznych i leczenia uzależnień; wad wrodzonych i schorzeń będących ich następstwem;
• w wyniku wypadku lotniczego, w przypadku pasażera nielicencjonowanych linii lotniczych.
24
Operacje chirurgiczne – wykluczenia c.d.
INTER-ŻYCIE Polska nie przyzna prawa do świadczenia w związku z operacją chirurgiczną, gdy wykonanie
jej związane było z:
• poddaniem się leczeniu stomatologicznemu (implantowanie zębów), operacji kosmetycznych lub plastycznych
z wyjątkiem przypadków, gdy przeprowadzenie operacji spowodowane było koniecznością usunięcia
następstw nieszczęśliwych wypadków lub choroby nowotworowej zaistniałych w okresie odpowiedzialności
INTER-ŻYCIE Polska;
• zmianą płci, pozbawieniem płodności, usunięciem ciąży, sztucznym zapłodnieniem lub innym sposobem
leczenia niepłodności;
• pobraniem narządów lub tkanek do przeszczepu, gdy Ubezpieczony/Współmałżonek występował jako dawca
organów lub tkanek;
• celami diagnostycznymi lub która miała na celu usunięcie ciał obcych metodą endoskopową;
Odpowiedzialność INTER-ŻYCIE Polska nie obejmuje operacji chirurgicznych:
• które zostały wykonane przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej udzielanej przez INTER-ŻYCIE
Polska;
• których przyczyny zostały zdiagnozowane lub leczone przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej
udzielanej przez INTER– ŻYCIE Polska.
25
Operacje chirurgiczne – wykluczenia c.d.
•
Niezależnie od liczby przeprowadzonych operacji chirurgicznych, jeżeli konieczność ich przeprowadzenia
wynikała z tej samej przyczyny (jednej choroby lub jednego nieszczęśliwego wypadku), INTER-ŻYCIE Polska
wypłaca najwyższe świadczenie przysługujące za pojedynczą operację chirurgiczną spośród wykonanych.
•
Prawo do świadczenia z tytułu operacji chirurgicznej nie przysługuje, gdy Ubezpieczony/Współmałżonek
zmarł w trakcie jej trwania.
•
W każdym okresie trwającym kolejne 30 dni należne jest tylko jedno świadczenie. Jeżeli w tym okresie
konieczne jest przeprowadzenie więcej niż jednej operacji chirurgicznej, INTER-ŻYCIE Polska wypłaca
najwyższe świadczenie przysługujące za pojedynczą operację chirurgiczną spośród wykonanych.
•
Wypłata świadczenia w wysokości 200% sumy ubezpieczenia z tytułu wszystkich operacji chirurgicznych,
będących następstwem wszystkich chorób albo wszystkich nieszczęśliwych wypadków w okresie
ubezpieczenia, powoduje zakończenie odpowiedzialności INTER-ŻYCIE Polska w stosunku do danego
Ubezpieczonego.
26
Leczenie specjalistyczne
Leczenie Specjalistyczne Ubezpieczonego
Zakres ubezpieczenia obejmuje przeprowadzenie u Ubezpieczonego specjalistycznego leczenia tj.:
• chemioterapii albo radioterapii
• terapii interferonowej
• wszczepienia kardiowertera/defibrylatora
• wszczepienia rozrusznika serca
• ablacji
chemioterapia – metoda systemowego leczenia choroby nowotworowej za pomocą przynajmniej jednego leku
przeciwnowotworowego z grupy leków L, według klasyfikacji ATC, podanego drogą pozajelitową;
radioterapia – leczenie choroby nowotworowej za pomocą promieniowania jonizującego;
terapia interferonowa – podawanie drogą pozajelitową interferonu jako metoda leczenia przewlekłego wirusowego
zapalenia wątroby typu C;
kardiowerter/defibrylator – urządzenie elektroniczne z funkcją detekcyjną i defibrylacyjną wszczepiane chorym,
którzy maja poważne zaburzenia rytmu pochodzenia komorowego lub epizody nagłego zatrzymania krążenia;
rozrusznik serca – (stymulator serca, kardiostymulator) urządzenie elektroniczne służące do pobudzenia rytmu
serca, wszczepiane do ciała chorego;
ablacja – zabieg wykonywany za pomocą prądu o częstotliwości radiowej w celu leczenia zaburzeń rytmu serca;
27
Poważne zachorowania
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Poważne Zachorowanie Ubezpieczonego (wariant A)
Poważne Zachorowanie Ubezpieczonego (wariant B)
Wystąpienie Nowotworu u Ubezpieczonego
Wystąpienie Choroby Zakaźnej u Ubezpieczonego
Poważne Zachorowanie Współmałżonka (wariant A)
Poważne Zachorowanie Współmałżonka (wariant B)
Wystąpienie Nowotworu u Współmałżonka
Wystąpienie Choroby Zakaźnej u Współmałżonka
Poważne Zachorowanie Dziecka
28
Poważne zachorowanie Ubezpieczonego i Współmałżonka
Katalog 47 poważnych zachorowań (zakres A, zakres B):
1) chirurgiczne zabiegi na naczyniach wieńcowych
(by–pass)
17) przeszczep narządu
33) choroba Alzheimera
2)
choroba Creutzfeldta–Jakoba;
18) przeszczep zastawki serca
34) schyłkowa niewydolność wątroby
3)
niewydolność nerek
19) stwardnienie rozsiane
4)
nowotwór złośliwy
20) śpiączka
35) schyłkowa niewydolność oddechowa
36) masywny zator tętnicy płucnej leczony
operacyjnie
5)
udar mózgu
37) choroba aorty brzusznej
6)
utrata mowy
21) zakażenie wirusem HIV w wyniku transfuzji krwi
22) zakażenie wirusem HIV w takcie wykonywania obowiązków
zawodowych
7)
utrata słuchu
23) bąblowiec mózgu
39) wada serca
8)
utrata wzroku
24) odkleszczowe zapalenie opon mózgowych
40) choroba neuronu ruchowego;
9)
zawał serca
25) ropień mózgu
41) zakażona martwica trzustki
10) anemia aplastyczna
26) sepsa
42) bakteryjne zapalenie wsierdzia
11) choroba Parkinsona
27) gruźlica
43) kardiomiopatia
12) łagodny guz mózgu
13) postępująca twardzina układowa (uogólniona
sklerodermia
28) borelioza
44) angioplastyka naczyń wieńcowych (PTCA)
29) bakteryjne zapalenie mózgu lub opon mózgowo-rdzeniowych
45) dystrofia mięśniowa
14) oponiak
30) utrata kończyny wskutek choroby
15) paraliż
31) przewlekłe zapalenie wątroby
46) reumatoidalne zapalenie stawów
47) choroba Leśniowskiego-Crohna o ciężkim
przebiegu
16) poparzenie
32) choroba Huntingtona
38) choroba aorty piersiowej
29
Poważne zachorowanie Dziecka
Katalog 10 poważnych zachorowań:
1) cukrzyca insulinozależna;
2) dystrofia mięśniowa;
3) guz śródczaszkowy;
4) niewydolność nerek;
5) niewydolność wątroby;
6) nowotwór złośliwy;
7) poparzenie;
8) śpiączka;
9) zapalenie mózgu;
10) zakażenie wirusem HIV w wyniku transfuzji krwi.
30
Poważne zachorowanie - wykluczenia
INTER-ŻYCIE Polska nie ponosi odpowiedzialności z tytułu poważnego zachorowania, które zostało
spowodowane lub wydarzyło się w bezpośrednim następstwie:
• działań wojennych, stanu wojennego, aktów terroru lub czynnego udziału w aktach przemocy, zamieszkach lub
masowych, rozruchach społecznych;
• popełnienia lub usiłowania popełnienia czynu spełniającego ustawowe znamiona umyślnego przestępstwa;
• prowadzenia pojazdu bez uprawnień określonych w stosownych przepisach prawa do prowadzenia danego pojazdu;
• zatrucia lub pozostawania w stanie po spożyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środków
odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych, z wyjątkiem leków przepisanych przez lekarza i
zażytych w sposób przez niego zalecony;
• samookaleczenia, okaleczenia na własną prośbę, popełnienia albo usiłowania popełnienia samobójstwa;
• udziału w zajęciach sportowych lub rekreacyjnych o ryzykownym charakterze: wyścigi samochodowe, sporty
motorowe i motorowodne, sporty lotnicze (pilotowanie samolotów, szybownictwo, lotniarstwo, paralotniarstwo,
spadochroniarstwo), nurkowanie, wspinaczka wysokogórska i skałkowa, speleologia, skoki do wody lub skoki na
gumowej linie (bungee jumping);
• uszkodzeń ciała spowodowanych leczeniem oraz zabiegami leczniczymi lub diagnostycznymi, chyba, że chodziło o
leczenie bezpośrednich następstw nieszczęśliwego wypadku;
• w następstwie AIDS lub zakażenia wirusem HIV, z wyjątkiem zakażenia wirusem HIV, będącego przedmiotem umowy
dodatkowej;
• w wyniku wypadku lotniczego, w przypadku pasażera nielicencjonowanych linii lotniczych.
31
Poważne zachorowanie – wykluczenia c.d.
Odpowiedzialność INTER-ŻYCIE Polska nie obejmuje poważnych zachorowań, które:
• zostały rozpoznane lub zdiagnozowane przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej udzielanej przez INTERŻYCIE Polska;
• były skutkiem wypadków albo chorób, których objawy zostały zdiagnozowane lub leczone przed rozpoczęciem
ochrony ubezpieczeniowej udzielanej przez INTER– ŻYCIE Polska.
INTER-ŻYCIE Polska wypłaca świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia, za każde wystąpienie
poważnego zachorowania w czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej, z zastrzeżeniem, iż w przypadku:
• zawału serca, udaru mózgu, konieczności przeprowadzenia chirurgicznego leczenia naczyń wieńcowych (by–pass),
angioplastyki naczyń wieńcowych (PTCA), kardiomiopatii oraz w przypadku transplantacji serca spowodowanej
chorobą wieńcową, zostanie wypłacone świadczenie z tytułu wystąpienia tylko jednego z wymienionych zdarzeń;
• boreliozy, odkleszczowego wirusowego zapalenia mózgu zostanie wypłacone świadczenie z tytułu wystąpienia tylko
jednego z wymienionych zdarzeń;
• przeszczepu szpiku kostnego po przebytej terapii nowotworowej zostanie wypłacone świadczenie tylko za nowotwór
złośliwy.
W przypadku wystąpienia kolejnego poważnego zachorowania Ubezpieczonego, prawo do świadczenia nie zostaje
przyznane, jeżeli pomiędzy poszczególnymi poważnymi zachorowaniami zachodzi związek przyczynowo –
skutkowy.
Prawo do świadczenia z tytułu poważnego zachorowania przysługuje, jeżeli Ubezpieczony/ Współmałżonek/
Dziecko pozostaje przy życiu przez okres, co najmniej 30 dni od daty wystąpienia poważnego zachorowania.
32
Wystąpienie nowotworu
Wypłata jednego świadczenia z tytułu jednego z nowotworów:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
czerniak złośliwy w stopniu zaawansowania 1A
nowotwór złośliwy gruczołu krokowego w stopniu zaawansowania <T2 N0M0
nowotwór łagodny tarczycy po leczeniu chirurgicznym
nowotwór łagodny jajnika po leczeniu chirurgicznym
rak przedinwazyjny jajnika
rak przedinwazyjny jajowodu
rak przedinwazyjny jądra
rak przedinwazyjny piersi
rak przedinwazyjny trzonu macicy
rak brodawkowaty tarczycy ograniczony do gruczołu tarczowego
33
Wystąpienie nowotworu - wykluczenia
Odpowiedzialność INTER-ŻYCIE Polska nie obejmuje nowotworów:
•
które zostały rozpoznane lub zdiagnozowane przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej udzielanej
przez INTER-ŻYCIE Polska na podstawie niniejszej umowy dodatkowej w stosunku do Ubezpieczonego;
•
które były skutkiem wypadków albo chorób, których objawy zostały zdiagnozowane lub leczone przed
rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej udzielanej przez INTER– ŻYCIE Polska na podstawie niniejszej
umowy dodatkowej w stosunku do Ubezpieczonego;
•
raka nieinwazyjnego (carcinoma in situ) narządów innych niż wymienione w § 3 ust. 2, dysplazji szyjki
macicy oraz wszelkich zmian przedrakowych i nieinwazyjnych.
34
Wystąpienie choroby zakaźnej
Wypłata maksymalnie trzech świadczeń z tytułu trzech różnych chorób zakaźnych:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
wścieklizna
tężec
cholera
żółta gorączka
gorączka denga
dur brzuszny
malaria
schistosomatoza
zgorzel gazowa
neuroborelioza
35
Wystąpienie choroby zakaźnej - wykluczenia
Odpowiedzialność INTER-ŻYCIE Polska nie obejmuje chorób zakaźnych, które:
• zostały rozpoznane lub zdiagnozowane przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej udzielanej przez
INTER-ŻYCIE Polska na podstawie niniejszej umowy dodatkowej w stosunku do Ubezpieczonego;
•
były skutkiem wypadków albo chorób, których objawy zostały zdiagnozowane lub leczone przed
rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej udzielanej przez INTER– ŻYCIE Polska na podstawie niniejszej
umowy dodatkowej w stosunku do Ubezpieczonego.
INTER-ŻYCIE Polska nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wystąpienia chorób zakaźnych, które zostały
spowodowane w bezpośrednim następstwie działań wojennych, stanu wojennego, aktów terroru lub czynnego
udziału Ubezpieczonego/Współmałżonka w aktach przemocy, zamieszkach lub masowych, rozruchach
społecznych.
36
Niezdolność do pracy/do samodzielnej egzystencji
•
•
•
Całkowita i Trwała Niezdolność Ubezpieczonego do Pracy
Całkowita i Trwała Niezdolność Ubezpieczonego do Pracy w Wyniku Nieszczęśliwego Wypadku
Niezdolność Ubezpieczonego do Samodzielnej Egzystencji
Możliwość zawarcia tylko jednej z powyższych umów dodatkowych
całkowita i trwała niezdolność do pracy – spowodowana chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem
niezdolność Ubezpieczonego do wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej w dowolnym zawodzie lub do
prowadzenia działalności gospodarczej trwająca nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy.
niezdolność do samodzielnej egzystencji – spowodowane chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem
naruszenie sprawności organizmu Ubezpieczonego w stopniu powodującym konieczność stałej lub
długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych; potwierdzone
wydaniem przez właściwego lekarza orzecznika, właściwą komisję lekarską prawomocnego orzeczenia lub
prawomocnego wyroku sądu lub decyzji organu rentowego, na podstawie właściwych przepisów prawa
polskiego o emeryturach i rentach, stwierdzającego niezdolność do samodzielnej egzystencji Ubezpieczonego
na okres powyżej 24 miesięcy.
37
Niezdolność do pracy/do samodzielnej egzystencji - wykluczenia
INTER-ŻYCIE Polska nie ponosi odpowiedzialności z tytułu całkowitej i trwałej niezdolności do pracy, jeżeli
nieszczęśliwy wypadek lub choroba będące przyczyną niezdolności do pracy, zostały spowodowane lub miały
miejsce w bezpośrednim następstwie:
• działań wojennych, stanu wojennego, aktów terroru lub czynnego udziału w aktach przemocy, zamieszkach lub
masowych, rozruchach społecznych;
• popełnienia lub usiłowania popełnienia czynu spełniającego ustawowe znamiona umyślnego przestępstwa;
• prowadzenia pojazdu bez uprawnień określonych w stosownych przepisach prawa do prowadzenia danego pojazdu;
• zatrucia lub pozostawania w stanie po spożyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środków
odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych, z wyjątkiem leków przepisanych przez lekarza i
zażytych w sposób przez niego zalecony;
• samookaleczenia, okaleczenia na własną prośbę, popełnienia albo usiłowania popełnienia samobójstwa;
• udziału w zajęciach sportowych lub rekreacyjnych o ryzykownym charakterze: wyścigi samochodowe, sporty
motorowe i motorowodne, sporty lotnicze (pilotowanie samolotów, szybownictwo, lotniarstwo, paralotniarstwo,
spadochroniarstwo), nurkowanie, wspinaczka wysokogórska i skałkowa, speleologia, skoki do wody lub skoki na
gumowej linie (bungee jumping);
• uszkodzeń ciała spowodowanych leczeniem oraz zabiegami leczniczymi lub diagnostycznymi, chyba, że chodziło o
leczenie bezpośrednich następstw nieszczęśliwego wypadku;
• w następstwie AIDS lub zakażenia wirusem HIV, z wyjątkiem zakażenia wirusem HIV, będącego przedmiotem umowy
dodatkowej;
• w wyniku wypadku lotniczego, w przypadku pasażera nielicencjonowanych linii lotniczych.
38
Niezdolność do pracy/do samodzielnej egzystencji - wykluczenia
INTER-ŻYCIE Polska nie ponosi odpowiedzialności z tytułu całkowitej i trwałej niezdolności do
pracy/niezdolności do samodzielnej egzystencji Ubezpieczonego w wyniku choroby, jeżeli choroba będąca
przyczyną niezdolności do pracy/niezdolności do samodzielnej egzystencji Ubezpieczonego była zdiagnozowana lub
leczona przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej udzielanej przez INTER-ŻYCIE Polska na podstawie niniejszej
umowy dodatkowej w stosunku do Ubezpieczonego.
INTER-ŻYCIE Polska nie ponosi odpowiedzialności z tytułu całkowitej i trwałej niezdolności do
pracy/niezdolności do samodzielnej egzystencji Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
który został spowodowany lub miał miejsce:
• w wyniku chorób, nawet takich, do ujawnienia których doszło w sposób nagły;
• przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej udzielanej przez INTER-ŻYCIE Polska na podstawie niniejszej
umowy dodatkowej w stosunku do Ubezpieczonego.
39
Trwałe Inwalidztwo, Trwały uszczerbek
•
•
•
•
•
•
•
•
Trwałe Inwalidztwo Ubezpieczonego w Wyniku Nieszczęśliwego Wypadku
Trwałe Inwalidztwo Współmałżonka w Wyniku Nieszczęśliwego Wypadku
Trwały Uszczerbek na Zdrowiu Ubezpieczonego w Wyniku Nieszczęśliwego Wypadku
Trwały Uszczerbek na Zdrowiu Ubezpieczonego w Wyniku Zawału Serca lub Udaru Mózgu
Trwały Uszczerbek na Zdrowiu Współmałżonka w Wyniku Nieszczęśliwego Wypadku
Trwały Uszczerbek na Zdrowiu Współmałżonka w Wyniku Zawału Serca lub Udaru Mózgu
Trwały Uszczerbek na Zdrowiu Dziecka w Wyniku Nieszczęśliwego Wypadku – obowiązuje skrócona Tabela
Złamanie Kości u Ubezpieczonego w Wyniku Nieszczęśliwego Wypadku
Możliwość zawarcia tylko jednej z powyższych umów dodatkowych
trwałe inwalidztwo – naruszenie sprawności organizmu polegające na trwałym uszkodzeniu ciała lub rozstroju
zdrowia, które powoduje nierokujące poprawy upośledzenie jego funkcji; ochrona ubezpieczeniowa obejmuje tylko i
wyłącznie te przypadki inwalidztwa, które wymienione zostały w załączonej do niniejszych OWU umowy dodatkowej
„Tabeli oceny procentowej inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku”.
trwały uszczerbek – trwałe, nierokujące poprawy uszkodzenie danego narządu, organu lub układu, polegające na:
fizycznej utracie tego narządu, organu lub układu, lub upośledzeniu jego funkcji. Obejmuje wyłącznie przypadki
wskazane i pisane w „Tabeli oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego
wypadku”
40
Trwałe Inwalidztwo, Trwały uszczerbek - wykluczenia
INTER-ŻYCIE Polska nie ponosi odpowiedzialności z tytułu trwałego inwalidztwa/uszczerbku na zdrowiu w
następstwie nieszczęśliwego wypadku, który został spowodowany lub miał miejsce w bezpośrednim
następstwie:
• działań wojennych, stanu wojennego, aktów terroru lub czynnego udziału w aktach przemocy, zamieszkach lub
masowych, rozruchach społecznych;
• popełnienia lub usiłowania popełnienia czynu spełniającego ustawowe znamiona umyślnego przestępstwa;
• prowadzenia pojazdu bez uprawnień określonych w stosownych przepisach prawa do prowadzenia danego pojazdu;
• zatrucia lub pozostawania w stanie po spożyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środków
odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu
narkomanii, z wyjątkiem leków przepisanych przez lekarza i zażytych w sposób przez niego zalecony;
• samookaleczenia, okaleczenia na własną prośbę, popełnienia albo usiłowania popełnienia samobójstwa;
• udziału w zajęciach sportowych lub rekreacyjnych o ryzykownym charakterze: wyścigi samochodowe, sporty motorowe i
motorowodne, sporty lotnicze (pilotowanie samolotów, szybownictwo, lotniarstwo, paralotniarstwo, spadochroniarstwo),
nurkowanie, wspinaczka wysokogórska i skałkowa, speleologia, skoki do wody lub skoki na gumowej linie (bungee
jumping);
• uszkodzeń ciała spowodowanych leczeniem oraz zabiegami leczniczymi lub diagnostycznymi, chyba, że chodziło o
leczenie bezpośrednich następstw nieszczęśliwego wypadku;
• wykonywania pracy, bez posiadanych kwalifikacji lub uprawnień do jej wykonywania zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa lub z naruszeniem w rażący sposób zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
• chorób, nawet takich, do ujawnienia których doszło w sposób nagły;
41
• wypadku lotniczego, w przypadku pasażera nielicencjonowanych linii lotniczych;
Trwałe Inwalidztwo, Trwały uszczerbek - wykluczenia c.d.
INTER-ŻYCIE Polska nie ponosi odpowiedzialności z tytułu trwałego inwalidztwa/uszczerbku na zdrowiu w
następstwie nieszczęśliwego wypadku, który został spowodowany lub miał miejsce przed rozpoczęciem ochrony
ubezpieczeniowej udzielanej przez INTER-ŻYCIE Polska na podstawie niniejszej umowy dodatkowej w stosunku do
Ubezpieczonego.
Prawo do świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego zawałem serca lub udarem
mózgu przysługuje maksymalnie za 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego jednym zawałem serca
albo udarem mózgu.
Prawo do świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku
przysługuje maksymalnie za 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego jednym nieszczęśliwym
wypadkiem.
Wypłata świadczenia w wysokości 100% sumy ubezpieczenia z tytułu wszystkich przypadków inwalidztwa,
będących następstwem jednego i tego samego nieszczęśliwego wypadku, powoduje zakończenie odpowiedzialności
INTER-ŻYCIE Polska w stosunku do danego Ubezpieczonego.
Wypłata świadczenia w wysokości 200% sumy ubezpieczenia z tytułu przypadków inwalidztwa, będących
następstwem wszystkich nieszczęśliwych wypadków w okresie ubezpieczenia, powoduje zakończenie
odpowiedzialności INTER-ŻYCIE Polska w stosunku do danego Ubezpieczonego.
Stopień (procent) trwałego inwalidztwa/uszczerbku na zdrowiu ustalany jest po zakończeniu procesu leczenia
usprawniającego i okresu rehabilitacji, nie później niż po upływie 36 miesięcy od daty zaistnienia nieszczęśliwego
wypadku.
42
Urodzenie Dziecka, osierocenie Dziecka
•
•
•
•
•
Urodzenie Dziecka
Urodzenie Martwego Dziecka
Urodzenia Dziecka z Wadą Wrodzoną
Urodzenie Dziecka z Niską Punktacją w Skali APGAR
Osierocenie Dziecka
urodzenie żywego dziecka – urodzenie się dziecka Ubezpieczonemu, będącemu biologicznym rodzicem,
potwierdzone urzędowym aktem urodzenia; za urodzenie się żywego dziecka uznaje się urodzenie, w którym
dziecko pozostawało przy życiu co najmniej 24 godziny od chwili narodzin, albo przysposobienie dziecka przez
Ubezpieczonego potwierdzone aktem urodzenia, w którym przysposabiający wymieniony jest jak rodzic dziecka lub
prawomocnym orzeczeniem sądu opiekuńczego stwierdzającym przysposobienie;
urodzenie się Ubezpieczonemu dziecka z niską punktacją w skali APGAR - urodzenie się żywego dziecka
Ubezpieczonemu, będącemu biologicznym rodzicem, potwierdzone urzędowym aktem urodzenia, które przy
urodzeniu otrzymało 1-5 punktów w skali APGAR, według ostatniej dokonanej oceny wpisanej w odpowiednim
dokumencie
urodzenie martwego dziecka – urodzenie się dziecka Ubezpieczonemu, będącemu biologicznym rodzicem, po
upływie 22 tygodnia trwania ciąży, potwierdzone urzędowym aktem urodzenia z odpowiednią adnotacją o martwym
urodzeniu; za urodzenie martwego dziecka uznaje się urodzenie, w którym dziecko pozostawało przy życiu nie
dłużej niż 24 godziny od chwili urodzenia, zmarło w trakcie porodu lub urodziło się martwe.
43
Urodzenie Dziecka z wadą wrodzoną
urodzenie dziecka – urodzenie się dziecka Ubezpieczonemu, będącemu biologicznym rodzicem, potwierdzone
urzędowym aktem urodzenia; albo przysposobienie dziecka przez Ubezpieczonego potwierdzone aktem urodzenia,
w którym przysposabiający wymieniony jest jak rodzic dziecka lub prawomocnym orzeczeniem sądu opiekuńczego
stwierdzającym przysposobienie;
wada wrodzona – pojedyncza lub mnoga nieprawidłowość rozwojowa dotycząca narządów lub części ciała, a
także defekty enzymatyczne, prowadzące do rozwoju chorób metabolicznych, nabyte w życiu płodowym
upośledzające czynności ustroju i będące zagrożeniem dla życia dziecka; ochroną ubezpieczeniową objęte są
wyłącznie te wady wrodzone, które zostały wskazane w „Katalogu wad wrodzonych” stanowiącym załącznik do
OWU umowy dodatkowej.
Świadczenie z tytułu urodzenia dziecka z wadą wrodzoną przysługuje Ubezpieczonemu, o ile wada
wrodzona została wykryta i zdiagnozowana w okresie trwania odpowiedzialności INTER-ŻYCIE Polska, nie
później jednak niż do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.
44
Osierocenie Dziecka - wykluczenia
INTER-ŻYCIE Polska nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, jeżeli śmierć Ubezpieczonego została
spowodowana lub miała miejsce w bezpośrednim następstwie:
•
popełnienia lub usiłowania popełnienia samobójstwa przez Ubezpieczonego w okresie 2 lat od początku
odpowiedzialności w stosunku do tego Ubezpieczonego;
•
działań wojennych, stanu wojennego, aktów terroru lub czynnego udziału Ubezpieczonego w aktach
przemocy, zamieszkach lub masowych rozruchach społecznych;
•
popełnienia lub usiłowania popełnienia przez Ubezpieczonego czynu spełniającego ustawowe znamiona
umyślnego przestępstwa.
45
Umowy dodatkowe – Pakiet Ryzyk Medycznych
•
•
•
•
•
•
•
Trwałe Uszkodzenie Wzroku w Wyniku Ekspozycji Ubezpieczonego na Promieniowanie Laserowe Podczas
Wykonywania Pracy
Trwałe Uszkodzenie Słuchu w Wyniku Ekspozycji Ubezpieczonego na Hałas Ultradźwiękowy Podczas
Wykonywania Pracy
Zatrucie Ubezpieczonego w Wyniku Ekspozycji na Substancje Chemiczne Wykorzystywane Podczas
Wykonywania Pracy
Uraz Kręgosłupa u Ubezpieczonego w Trakcie Wykonywania Pracy
Poważne Zachorowanie Personelu Medycznego
Doraźna Pomoc Psychologiczna na Wypadek Stwierdzenia u Ubezpieczonego „Wtórnego Zespołu Stresu
Pourazowego” w Związku z Wykonywaniem Pracy
Obrażenia Ciała Ubezpieczonego Spowodowane Bezpośrednią Fizyczną Agresją Osób Trzecich w Miejscu
Wykonywania Pracy
Możliwe jest wykupienie tylko całego pakietu.
46
Umowy dodatkowe – Assistance
Limity na zdarzenie
•
•
Assistance Medyczny
Assistance Medyczny
Plus
Rodzaj świadczenia
Osoby objęte ubezpieczeniem:
Dostarczenie leków
Opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi
Organizacja procesu rehabilitacyjnego
INTER Grupa Assistance Plus
Rodzina + rodzice 3 serwisy
250 zł
150 zł/dzień, max 5 dni
INTER Grupa Assistance
Ubezpieczony
250 zł
–
700 zł
700 zł
400 zł
1000 zł
500 zł, max 5 dni
1500 zł, max 5 dni
–
–
500 zł, max 5 dni
1500 zł, max 5 dni
500 zł
500 zł
bilety, max 200 zł
–
Transport medyczny do przychodni
1500 zł
1500 zł
Transport medyczny do szpitala
Transport medyczny z przychodni
1500 zł
1500 zł
1500 zł
1500 zł
Transport medyczny ze szpitala
Transport pomiędzy placówkami medycznymi
1500 zł
1500 zł
1500 zł
1500 zł
Transport sprzętu rehabilitacyjnego
500 zł
500 zł
500 zł
500 zł, 2 razy w roku
500 zł
–
Wizyta pielęgniarki (po NW)
Wizyta położnej
Wypożyczenie lub zakup sprzętu rehabilitacyjnego
500 zł
500 zł
700 zł
500 zł
–
700 zł
Transport rodzica na wizytę kontrolną
1500 zł
–
500 zł, max 5 dni
–
200 zł
250 euro
tak
tak
–
250 euro
–
tak
Organizacja prywatnych lekcji
Pobyt opiekuna
Pomoc domowa po hospitalizacji
Pomoc pielęgniarki po hospitalizacji
Pomoc psychologa w trudnej sytuacji losowej
Przewóz dzieci do osoby wyznaczonej
Wizyta lekarza (po NW)
Wizyta lekarza (po nagłym zachorowaniu)
Pomoc domowa oraz pielęgniarska rodzicowi
Osobisty asystent dla rodzica
Pomoc medyczna za granicą
Infolinia baby assistance
Infolinia medyczna
47
Dokumenty wymagane do zawarcia umowy
1.
Wniosek o ubezpieczenie grupowe podpisany przez ubezpieczającego (obowiązkowo wpisana data
podpisania wniosku);formularze\Wniosek o zawarcie umowy grupowej 01.04.2016.pdf
2.
Deklaracje przystąpienia; deklaracje muszą być podpisane przez ubezpieczonego i
ubezpieczającego;formularze\Deklaracja zgody 01.04.2016.pdf
3.
Wykaz zmian – lista wszystkich osób zgłoszonych do ubezpieczenia;formularze\Formularz zmian
01.04.2016.pdf
4.
Kopia wpłaty pierwszej składki;
5.
Oferta, na podstawie której wypełniono wniosek;
6.
Załącznik prowizyjny.formularze\Załącznik prowizyjny 01.04.2016.pdf
48
Zmiany w dokumentach
•
Deklaracja zgody na przystąpienie do ubezpieczenia – rozszerzenie oświadczenia o otrzymaniu przez
Ubezpieczonego Ogólnych Warunków Ubezpieczenia o produkt INTER Grupa Plus
•
Wniosek o zawarcie grupowego ubezpieczenia na życie –rozszerzenie oświadczenia o otrzymaniu przez
Ubezpieczającego Ogólnych Warunków Ubezpieczenia o produkt INTER Grupa Plus
•
Formularz zmian – dodanie numeru PESEL Ubezpieczonego; dodanie możliwości zgłoszenia/zmiany Partnera
życiowego w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej
Wspólne dokumenty dla produktów INTER GRUPA i INTER Grupa Plus
Zniesienie obowiązku dołączania dokumentu tożsamości Ubezpieczonego w przypadku zgłaszania roszczeń,
pozostaje obowiązek udokumentowania pokrewieństwa w przypadku roszczeń dotyczących
Współubezpieczonych.
Zniesienie obowiązku przesyłania papierowej dokumentacji roszczeniowej, pod warunkiem przesłania skanów
kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem
49
Dziękuję za uwagę!
Towarzystwo Ubezpieczeń INTER-ŻYCIE Polska SA
tel. kom. +48 507 006 747
[email protected]
www.interpolska.pl
50
Download