ÿþM i c r o s o f t P o w e r P o i n t

advertisement
Sepsa
zastosowanie IL-6 i LBP w diagnostyce
Lek. Med. Beata Kucharska
Sepsa - definicja
Uogólniona reakcja zapalna (SIRS)
+ obecność lub podejrzenie zakażenia
SIRS
(Systemic Inflammatory Response Syndrome)
co najmniej 2 kryteria:

Gorączka (>38ºC) lub hipotermia (<36ºC)

Tachykardia (>90/min)


>20 oddechów/min lub PaCO2 <32mmHg
lub zastosowanie respiratora z powodu ONO
(z wyjątkiem chorób nerw.-mięśń, działania leków)
WBC >12000/mcrL lub <4000/mcrL
lub >10% form niedojrzałych
DEFINICJE
American College of Chest Phisicians / Society of Critical Care
Consensus Conference, Chicago 1991

Zespół uogólnionej reakcji zapalnej - SIRS
(systemic inflamatory response syndrome)
↓ + ZAKAŻENIE

Sepsa
↓ + DYSFUNKCJA NARZĄDOWA

Ciężka sepsa
↓ + HIPOTENSJA, HIPOFERFUZJA

Wstrząs septyczny
Interleukina 6



Nieswoista monokina prozapalna,
produkowana głównie przez makrofagi,
monocyty i hepatocyty
Pojawia się w ciągu 30 minut do 2h po
stymulacji, szczyt osiąga po 4-6h
Wyprzedza pojawienie się białek ostrej
fazy
Stężenia IL-6 i CRP podczas tworzenia się
ropnia w okresie pooperacyjnym
LBP - osoczowe białko wiążące
lipopolisacharyd


Białko ostrej fazy produkowane w
hepatocytach, nabłonku jelitowym i
płucnym
Główny czynnik detoksykacji LPS w
trakcie odpowiedzi ostrej fazy
LBP - osoczowe białko wiążące
lipopolisacharyd
LBP jest obecne w osoczu w stężeniu 5–
10 μg/ml, wzrastającym do 200 μg/ml
w 24 godziny po indukcji reakcji ostrej
fazy. Wzrost ten jest spowodowany
stymulacją komórek przez IL−1 i IL−6
Interpretacja obu parametrów
Dziękuję za uwagę
Download