do Regulaminu Wycieczek i Spacerów

advertisement
REGULAMIN WYCIECZEK I SPACERÓW PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 7
IM. ,,BRATEK”
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM
Opracowano na podstawie:
1. Rozporządzenie MENiS z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków
i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki
krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001, Nr 135, poz. 1516 z późn. zm.);
2. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003
r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.);
3. Rozporządzenie MEN z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków jakie
muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a
także zasad jej organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 1997 r., Nr 12, poz.
67 z późn. zm.);
1
§1
1. Przedszkole organizuje wycieczki, spacery oraz wyjścia i wyjazdy dzieci na konkursy,
przeglądy i zawody sportowe, których celem jest:
 Poznania własnego regionu i kraju
 Wzbogacenia wiedzy o środowisku przyrodniczym, zabytkach oraz historii
 Kształtowanie dyscypliny, umiejętności pracy zespołowej, dostrzegania potrzeb
drugiego człowieka
 Integrowanie zespołu przedszkolnego
 Upowszechnianie aktywnego stylu życia
 Eliminowanie niepożądanych zachowań poprzez wskazywanie alternatywnych form
spędzania wolnego czasu
 Poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach
 Wpajanie zasad odpowiedniego zachowania się w różnych miejscach np. muzeum
 Uczenie samodzielności i zaradności
2. Organizatorami wycieczek, spacerów i wyjazdów o których mowa w punkcie 1 są
nauczyciele przedszkola.
§2
1. Spacery i wycieczki przedmiotowe to te, które wynikają z realizacji podstawy programowej
wychowania przedszkolnego. Odbywają się w pobliżu przedszkola i na terenie miasta
Ostrowa Wielkopolskiego. Tematykę nauczyciel wpisuje do dziennika zajęć, natomiast
czas trwania, ilość dzieci oraz miejsce do którego się udaje do zeszytu wyjść.
2. Zgodę na udział dziecka w spacerach, wycieczkach przedmiotowych, wyjściach
i wyjazdach na konkursy, przeglądy i zawody sportowe organizowane na terenie miasta
rodzice wyrażają na piśmie na cały rok szkolny.
3. Podczas wyjść i wyjazdów, o których mowa w punkcie 2 opiekę sprawuje co najmniej 1
osoba na 15 dzieci. Opiekę dyrektor powierza nauczycielowi prowadzącemu grupę oraz
pomocy nauczyciela.
4. W wyjazdach na konkursy, przeglądy i zawody sportowe odbywające się miejskimi
środkami lokomocji, np. autobusem lub taksówką opiekę sprawuje co najmniej jedna
osoba na 5 dzieci.
§3
Wycieczki organizowane są przede wszystkim na terenie najbliższej okolicy i regionu
geograficzno - turystycznego.
§4
Wycieczka powinna być należycie przygotowana pod względem programowym i
organizacyjnym, dostosowana do wieku, potrzeb i sprawności fizycznej dzieci w wieku
przedszkolnym a także omówiona ze wszystkimi uczestnikami (w przypadku dzieci
przedszkolnych z ich rodzicami lub opiekunami) z zakresie:
2
a) celu wycieczki,
b) trasy i terminów postojów,
c) zwiedzanych obiektów,
d) harmonogramu,
e) regulaminu zachowania wychowanków podczas wycieczki.
§5
Każdy organizator wycieczki obowiązkowo uzyskuje od rodziców pisemną zgodę na wyjazd,
uwzględniającą również brak przeciwwskazań zdrowotnych dotyczących udziału dziecka
w wycieczce.
§6
Organizator wycieczki zobowiązany jest do zapewnienia właściwej opieki i bezpieczeństwa
jej uczestnikom. Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo dzieci podczas wycieczki są
opiekunowie. Opieka ma charakter ciągły.
§7
Zabrania się prowadzenia wycieczek podczas burzy, śnieżycy lub gołoledzi.
§8
1. W razie wypadku uczestników wycieczki stosuje się odpowiednie przepisy dotyczące
postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.
2. Zasady postępowania podczas wypadku:




wszystkie decyzje podejmuje kierownik wycieczki i odpowiada za nie,
w miarę możliwości udzielana jest pierwsza pomoc poszkodowanym,
wzywa się pogotowie ratunkowe oraz zawiadamia telefonicznie dyrektora
przedszkola i prawnych opiekunów,
miejsce wypadku należy pozostawić nienaruszone w celu dokonania ewentualnych
oględzin.
§9
Podczas wycieczki ustala się następujące zasady zapewnienia opieki dzieciom:


dla dzieci 3, 4 letnich zapewnia się jednego opiekuna na dziesięcioro dzieci,
dla dzieci 5, 6 letnich zapewnia się jednego opiekuna na piętnaścioro dzieci.
3
§ 10
1. Dyrektor przedszkola wyznacza kierownika wycieczki lub
spośród pracowników
pedagogicznych przedszkola o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji odpowiednich
form krajoznawstwa i turystyki. Kierownik pełni jednocześnie funkcję opiekuna.
2. Do podstawowych obowiązków kierownika należy:










opracowanie dokumentacji wycieczki i przedłożenie jej dyrektorowi do zatwierdzenia
co najmniej trzy dni przed wyjazdem,
przygotowanie karty wycieczki z harmonogramem i załączoną listą uczestników po 2
egzemplarze – jeden zabiera ze sobą a drugi zostaje u dyrektora,
zabranie pisemnych zgód rodziców na udział dziecka w wycieczce,
opracowanie regulaminu zachowania się uczestników podczas wycieczki,
zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie warunków
do ich przestrzegania.
określenie zadań dla opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki
i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki,
organizacja transportu i wyżywienia,
nadzór nad zaopatrzeniem uczestników w niezbędny, sprawny sprzęt i ekwipunek
oraz apteczkę pierwszej pomocy,
dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na finansowanie wycieczki,
imprezy,
podsumowanie, ocena i rozliczenie finansowe wycieczki z opiekunami prawnymi
dziecka na najbliższym zebraniu grupowym
§ 11
Wszyscy uczestnicy wycieczek zobowiązani są do przestrzegania bezpieczeństwa i zasad
szczególnej ostrożności oraz wykonywania wszystkich poleceń kierownika wycieczki
i opiekunów.
§ 12
Opiekunami dzieci podczas wycieczki są nauczyciele oraz pomoce nauczyciela.
§ 13
Do zadań opiekuna należy:
 sprawowanie opieki nad wychowankami - ciągłe liczenie uczestników przed
wyruszeniem z każdego miejsca, po przybyciu do celu, dostosowanie tempa
i odległości odcinków na trasie do wydolności najsłabszego dziecka,
 współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu
wycieczki,
 nadzór nad przestrzeganiem regulaminu ze szczególnym uwzględnieniem zasad
bezpieczeństwa,
 nadzór nad wykonywaniem przez uczestników przydzielonych zadań,
 wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika.
4
§ 14
Kierownik i opiekunowie nie ponoszą kosztów przejazdu, wyżywienia i biletów wstępów.
Wydatki z tego tytułu pokrywają pozostali uczestnicy wycieczki.
5
Załącznik nr 1
do Regulaminu Wycieczek i Spacerów
KARTA WYCIECZKI
Cel i założenia programowe wycieczki (imprezy)
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Trasa wycieczki (imprezy)
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Termin ...................................... ilość dni ....................... klasa/grupa ...............................
Liczba uczestników ......................................................................................................
Kierownik (imię i nazwisko)
.............................................................................................................................................
Liczba opiekunów
.............................................................................................................................................
Środek lokomocji
.............................................................................................................................................
OŚWIADCZENIE
Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa na wycieczkach i imprezach dla dzieci
i młodzieży.
Opiekunowie wycieczki
(imiona i nazwiska oraz podpisy)
…………………………………………………
………………………………………………….
………………………………………………….
…………………………………………………..
……………………………..
Kierownik wycieczki
…………………………………………………….
…………………………………………………
Zatwierdzam
………………………………………...
(pieczęć i podpis dyrektora przedszkola)
6
Załącznik nr 2
do Regulaminu Wycieczek i Spacerów
HARMONOGRAM WYCIECZKI
Data i godz.
wyjazdu
Ilość
km
Miejscowość
Program
Zatwierdzam
7
………………………………………...
(pieczęć i podpis dyrektora przedszkola)
Załącznik nr 3
do Regulaminu Wycieczek i Spacerów
OŚWIADCZENIE RODZICÓW
(zgoda na udział dziecka w spacerach, wycieczkach, wyjściach na terenie miasta)
Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki ……………………………………………............
Imię i nazwisko
w spacerach, wycieczkach przedmiotowych, wyjściach i wyjazdach na konkursy, przeglądy
i zawody sportowe organizowane na terenie miasta w roku szkolnym …………………………
…………………………………………….
Data, czytelny podpis matki
…………………………………………….
Data, czytelny podpis ojca
8
Załącznik nr 4
do Regulaminu Wycieczek i Spacerów
OŚWIADCZENIE RODZICÓW
(zgoda na udział dziecka w wycieczce)
Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki ……………………………………………............
Imię i nazwisko
……………………………………………. w wycieczce do …………………………………………
nr PESEL
która odbędzie się w dniu…………………………………., organizowanej przez Publiczne
Przedszkole nr 7 w Ostrowie Wielkopolskim.
Oświadczam, że:
 nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, aby dziecko uczestniczyło w wycieczce,
 znany nam jest program wycieczki oraz Regulamin Wycieczek i Spacerów
Publicznego Przedszkola nr 7,
 zostaliśmy zapoznani z regulaminem uczestnika wycieczki.
 poinformowaliśmy dziecko o obowiązku przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz
stosowania się do poleceń nauczyciela.
Kontaktowe numery telefonów:
matka………………………………….
ojciec…………………………
Dodatkowe informacje rodziców o dziecku………………………………………........................
………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………….
Data, czytelny podpis matki
…………………………………………….
Data, czytelny podpis ojca
9
Załącznik nr 5
do Regulaminu Wycieczek i Spacerów
REGULAMIN UCZESTNIKA
Wymagania stawiane opiekunom:
1. Zapoznajemy dzieci z miejscem i celem wyprawy, aby ich obserwacje i działania były
świadome.
2. W określonych granicach dajemy dzieciom poczucie swobody, dla ich dobrego
samopoczucia, zadowolenia i radosnej atmosfery.
3. Właściwie dostosowujemy ubiór dzieci do warunków atmosferycznych, gdyż
przegrzanie powoduje ociężałość i niechęć do działania.
4. Nie dopuszczamy do nadmiernego zmęczenia fizycznego, bo ma to szkodliwy wpływ
na zdrowie.
5. Dbamy o wzajemny, życzliwy stosunek do wszystkich uczestników, przyjemny nastrój
i wspólne przeżywanie przyjemności.
6. Podczas całej wycieczki przestrzegamy norm kulturalnego zachowania się.
Wymagania stawiane dziecku:
1. Pamięta o konieczności zachowania porządku i ustalonych miejscach na odpadki.
2. Przestrzega zasad bezpieczeństwa i dyscypliny, dostosowuje się do wymogów
stawianych grupie.
3. Podczas całej wycieczki przestrzega norm kulturalnego zachowania się.
4. Wie, że nie wolno:
 zabierać zabawek lub innych przedmiotów stanowiących jego własność, które
niepotrzebnie go absorbują i wymagają pilnowania,
 samodzielnie oddalać się od swojej grupy bez poinformowania dorosłych,
 zrywać roślin bez porozumiewania z nauczycielem i brać ich do ust, co zagraża
zdrowiu,
 chwytać lub krzywdzić zwierząt.
10
11
12
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards