I_zachodniopomorskie z jarym

advertisement
ODMIANY RZEPAKU OZIMEGO ZALECANE DO UPRAWY
W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM
Lp.
Odmiana
Wzorzec dt/ha
Plon nasion w 2010 Zawartość
[% wz.]
tłuszczu
[% s.m.]
rejon I* śr. kraju
45,0
41,8
46,0
Stan
po zimie
[max. 9°]
7,2
Dojrzałość
Wyleganie
techniczna
[%]
[dzień roku]
24
188
Pełnomocnik
hodowcy/
hodowca
odmiany mieszańcowe
1
Rohan F1
118
115
46,4
7,6
25
187
Saaten-Union
2
Visby F1
118
114
46,1
7,5
25
187
Saaten-Union
3
NK Petrol F1
115
115
45,7
7,3
27
188
Syngenta Seeds
4
Exotic F1
111
109
45,1
7,6
32
188
Monsanto
5
Hycolor F1
109
110
46,4
7,5
30
188
Dieckmann
6
NK Octans F1
109
110
46,1
7,5
30
188
Syngenta Seeds
7
Toccata F1
109
109
46,2
7,4
30
188
Syngenta Seeds
8
Nelson F1
109
109
45,3
7,3
31
187
Syngenta Seeds
9
Herkules F1
107
104
45,6
7,5
31
187
Saaten-Union
odmiany populacyjne
1
NK Pegaz
105
104
46,9
7,0
28
189
Syngenta Seeds
2
Adriana
100
101
47,6
7,5
27
188
Limagrain
3
Monolit
99
103
47,2
7,5
38
189
HR Strzelce
Castille
97
99
45,4
7,1
22
188
Monsanto
4
−
−
−
−
−
na podst: wyniki badań PDOiR i ”Listy zalecanych do uprawy odmian na obszarze województw...”, 2011; COBORU
więcej informacji na stronie: www.coboru.pl/DR/rekomendacje.aspx
rejon I* - województwa: zachodnio-pomorskie, pomorskie
wzorzec - średnia dla trzech odmian populacyjnych Casoar, Castille, Chagall
na LZO znajdują się równieŜ następujące odmiany z katalogu CCA: PR 46 W 10, PR 46 W 14 i Vision. Wyniki dla
nich znajdują się w wojewódzkiej SDOO.
ODMIANY RZEPAKU JAREGO ZALECANE DO UPRAWY
W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIO-POMORSKIM
Lp.
Odmiana
Wzorzec dt/ha
Plon nasion
w 2011
[% wz.]
rejon I
śr. kraju
23,0
25,2
Dojrzałość PoraŜenie
Zawartość
Wyleganie techniczna przez czerń
tłuszczu
[%]
[data;
krzyŜowych
[% s.m.]
dzień roku] [max. 9°]
46,0
28
5.08
6,3
Pełnomocnik
hodowcy/
Hodowca
odmiany populacyjne
1
Clipper
102
101
46,8
31
218
6,4
DSV
2
Larissa
102
103
43,9
24
217
6,1
Saaten-Union
3
Markus
107
109
44,6
31
216
6,3
HR Strzelce
– na podst: wyniki badań PDOiR i ”Listy zalecanych do uprawy odmian na obszarze województw ...”, 2012; COBORU
– więcej informacji na stronie: www.coboru.pl/DR/rekomendacje.aspx
– rejon I* - województwa: pomprskie, zachodnio-pomorskie
– wzorzec: plon - średnia badanych odmian populacyjnych, pozostałe cechy – średnia trzech wybranych odmian
CHARAKTERYSTYKA OPISOWA ODMIAN RZEPAKU JAREGO
→ odmiany populacyjne:
Clipper – Zawartość tłuszczu w nasionach duŜa, glukozynolanów średnia. Zawartość białka i włókna w suchej masie
beztłuszczowej powyŜej średniej. Masa 1000 nasion większa od średniej. Rośliny dość wysokie, o przeciętnej
odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzewania średni. Podatność na poraŜenie przez czerń
krzyŜowych mniejsza od średniej. W badaniach PDOiR w rejonie, realizowanych w roku 2011, odmiana uzyskała plon
nasion w wysokości 102 % wzorca. Trzeci rok na liście LZO w woj. zachodnio-pomorskim.
Larissa – Zawartość tłuszczu w nasionach przeciętna, glukozynolanów powyŜej średniej. Zawartość białka w suchej
masie beztłuszczowej dość duŜa, włókna średnia. Masa 1000 nasion większa od średniej. Rośliny średniej wysokości, o
dość dobrej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzewania średni. Podatność na poraŜenie przez
czerń krzyŜowych przeciętna. W badaniach PDOiR w rejonie, realizowanych w roku 2011, odmiana uzyskała plon nasion
w wysokości 102 % wzorca. Drugi rok na liście LZO w woj. zachodnio-pomorskim.
Markus – Zawartość tłuszczu w nasionach poniŜej średniej, glukozynolanów przeciętna. Zawartość białka w suchej
masie beztłuszczowej względnie mała, włókna większa od średniej. Masa 1000 nasion średnia. Rośliny średniej
wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzewania średni. Podatność na
poraŜenie przez czerń krzyŜowych średnia. W badaniach PDOiR w rejonie, realizowanych w roku 2011, odmiana
uzyskała plon nasion w wysokości 107 % wzorca. Pierwszy rok na liście LZO w woj. zachodnio-pomorskim.
Download