mgr Grażyna Piegdoń - Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa Centrum

advertisement
Środa , 12 listopada 2014
REJESTRACJA
8:00–16:00
12.00-12.30
GŁÓWNE WYSTĄPIENIE:
Stan pielęgniarstwa polskiego i kierunki rozwoju
dr hab. Maria Kózka- Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pielęgniarstwa
12.30- 14.00
GERIATRIA:
Wykład główny: dr n. med Halina Kulik, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Prowadzący :
SESJE
dr n. med Halina Kulik, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, dr n. med. Beata
Babiarczyk, Wydział Nauk o Zdrowiu Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku-Białej,
dr n.o zdr Beata Podsiadło, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Wydział Nauk o
Zdrowiu,
1. Analiza przydatności kwestionariusza MNA® jako narzędzia oceny stanu odżywienia
ludzi starszych.
dr n. med. Beata Babiarczyk
2. Starość widziana oczami młodzieży gimnazjalnej a potrzeba edukacji o starości.
mgr Lucyna Graf, mgr Mariola Śleziona, mgr Gabriela Ptaszek,mgr Barbara Stołecka,
mgr Renata Mroczkowska
3. Jesień życia nie zawsze słoneczna - analiza postaw studentów wobec chorych z
zespołem Diogenesa i Syllogomanią.
mgr Mariola Śleziona, mgr Lucyna Graf, mgr Gabriela Ptaszek, mgr Barbara Stołecka,
mgr Renata Mroczkowska
4. Jakość życia pacjentów z gruźlicą kręgosłupa w warunkach szpitalnym (Kvalita života
pacienta v tuberkulózou chrbtice v nemocničnom prostredí).
mgr Ivana Harvanova, Uniwerzita Rużomberok, Słowacja
14.00-15.30
OBIAD
ORGANIZACJA I ZARZADZANIE
Wykład główny : dr Andrzej Kosiniak-Kamysz Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. J.Dietla
15.30-17.30
Prowadzący :
mgr Jarosław Panek, Wiceprzewodniczący Oddziału Śląskiego, Polskiego Towarzystwa
Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki, Phd Lukas Kober, Prezident Regionálna
Slovenskej Komory Sestier a Pôrodných Asistentiek Vysoké Tatry, Słowacja, PhD Natalia
Shygonska, Zhytomyr Nursing Institute, Ukraina
1. Informatyzacja w pielęgniarstwie.
dr n. o zdr. Dorota Kilańska - Dyrektor Centrum Badań i Rozwoju Międzynarodowej
Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej ICNP, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
2. Ścieżki rozwoju zawodowego Pielęgniarek i Położnych
mgr Grażyna Piegdoń - Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa Centrum Zdrowia Dziecka
Warszawa
3. Dokumentacja Pielęgniarska.
mgr Dorota Milecka - Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa Uniwersytecki Szpital Kliniczny
im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, PhD Natalia Shygonska, Zhytomyr
Nursing Institute, Ukraina
4. Pielęgniarstwo i położnictwo w lustrze specjalistycznego e-magazynu na Słowacji.
Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia v zrkadle odborného e-časopisu na Slovensku.
mgr Ivana Harvanova, Uniwerzita Rużomberok, Słowacja,
5. Profesjonalne Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych na Słowacji, Profesijné
združenia
sestier
a
pôrodných
asistentiek
na
Slovensku
Phd Lukas Kober, Prezident Regionálna Slovenskej Komory Sestier a Pôrodných
Asistentiek Vysoké Tatry, Słowacja
17.30-17.45
PRZERWA KAWOWA
ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA OPIEKA
Wykład główny : prof. dr hab. n. med. konsultant wojewódzki ds. anestezjologii i intensywnej
terapii Hanna Misiołek
17.45 -19.30
Prowadzący :
mgr Elżbieta Szynalik - Przewodnicząca Oddziału Śląskiego, Polskiego Towarzystwa
Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki, mgr Paweł Witt Prezes Polskiego
Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki, PhDr.Milan Laurinc,
dipl.s., NÚSCHL a.s., Detské Kardiocentrum, OAIM, Bratislava, Słowacja
1. Zabieg przeszczepienia wątroby - znieczulenie do zabiegu
mgr piel Sylwia Sekta
2. Rola pielęgniarki anestezjologicznej w pracy Zespołu Leczenia Ostrego
zabiegach torakochirurgicznych
Ewa Bąkowska SPSK nr 1 w Zabrzu i.m. Prof. Szyszki
Bólu po
3. Kompetencje pielęgniarki pracującej w oddziale anestezjologii i intensywnej opieki.
(Kompetencie sestier v odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť).
PhDr. Milan Laurinc, dipl. s., Doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD.
NÚSCH a. s., Detské kardiocentrum, OAIM, Bratislava, FZaSP, Trnavská univerzita,
Trnava 2, SK SaPA, Bratislava 3
4. Analiza porównawcza poniesionych kosztów z użyciem systemu otwartego i
zamkniętego do odsysania pacjentów OIT.
Elwira Puttkammer- Dembowska;
5. Obszary życia zawodowego pielęgniarek, wpływające na występowanie zespołu
wypalenia zawodowego
mgr Gabriela Ptaszek, mgr Barbara Stołecka, mgr Renata Mroczkowska, mgr Mariola
Śleziona, mgr Lucyna Graf, dr n. ekonom. Bogusława Serzysko, Śląskie Centrum Chorób
Serca w Zabrzu, Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny w Tychach, oddział
obserwacyjno-zakaźny, Wojewódzki Zakład Opieki Zdrowotnej Tychy
2
0
.
0
0
KOLACJA – DUŻA SALA BALOWA
SESJA ABSTRAKTOWA
1. Wpływ rehabilitacji na ogólną sprawność osób po zawale mięśnia serca.
Iwona Demczyszak, Małgorzata Fortuna, Krzysztof Wilgosz, Jacek Szczurowski
2. Rola pielęgniarki w promocji zdrowia.
Fortuna Małgorzata, Demczyszak Iwona
3. Zastosowanie wybranych metod terapeutycznych w chorobie Parkinsona.
Demczyszak Iwona, Pytel Aleksandra, Fortuna Małgorzata, Cichoń Dorota
4. Problemy występujące w opiece pielęgniarskiej nad pacjentem geriatrycznym
Fortuna Małgorzata, Demczyszak Iwona
5. Management of patients whith TB. The essue of stigma.
Phd Lukas Kober, Prezident Regionálna komora Slovenskej komory sestier a
pôrodných asistentiek Vysoké Tatry, Słowacja
6. Ryzyko zawodowe zakażenia gruźlicą. Gruźlica nadal groźna
mgr Małgorzata Pytel, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Czwartek , 13 listopada 2014
6 : 0 0 – 8 . 0 0 ZAJĘCIA W TERENIE
8 : 0 0 – 9 : 0 0
LEKKIE ŚNIADANIE
KARDIOLOGIA
9 . 0 0 - 9 . 3 0
Wykład główny: Toksyczność produktów spożywczych
dr hab. n. med. Joanna Rosińczuk- Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny
we Wrocławiu
9.30-11.00
Prowadzący :
Dr n. med. Izabella Uchmanowicz- adiunkt Katedry Pielęgniarstwa Uniwersytetu Medycznego
we Wrocławiu, Eleni Kletsiu – AttikonUniversity, Athens, Grecja, mgr Agnieszka Wypych-Zych,
Wielka Brytania
1. Czeklista - narzędzie do prawidłowego przygotowania pacjenta do zabiegów w
kardiologii.
mgr Krystyna Czapla Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
2. Narażenie pacjenta na promieniowanie elektromagnetyczne (jonizujące,
niejonizujące) w metodach obrazowania kardiologicznego.
mgr inż. Joanna Kidoń, Górnośląskie Centrum Medyczne Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach.
SESJE
3. Żywność i żywienie a choroby układu krążenia.
dr Beata Piórecka –Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego , Kraków
4. Nowoczesne metody wspomagania krańcowej niewydolności krążeniowej oraz
oddechowo - krążeniowej (ECMO, HemoLung, NovaLung, VAD, TAH)
mgr Agnieszka Wypych-Zych (Wielka Brytania)
5. Rehabilitacja
oddechowa
na
oddziale
pooperacyjnym
po
zabiegach
kardiochirurgicznych. Zadania pielęgniarki.
Barbara Stołecka, Gabriela Ptaszek, Renata Mroczkowska, Lucyna Graf, Mariola
Śleziona, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Wojewódzki Szpital
Wielospecjalistyczny w Tychach, oddział obserwacyjno-zakaźny, Wojewódzki Zakład
Opieki Zdrowotnej Tychy
11.00-11.15
PRZERWA KAWOWA
PEDIATRIA
Wykład główny: prof. ATH dr hab. n. med. Monika Mikulska
11.15-13.00
Prowadzacy:
dr n.o zdr. Wioletta Polok-Waksmańska, Wydział Nauk o Zdrowiu Akademii TechnicznoHumanistycznej w Bielsku-Białej, mgr Ivana Harvanova, Uniwerzita Rużomberok, Słowacja,
dr n.med Beata Naworska, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Wydział Nauk o
Zdrowiu
1. Wskaźnik masy ciała (BMI) rodziców predyktorem występowania otyłości u dzieci
Dr n. med. Renata Rabiasz, mgr Edyta Kwilosz
2. Ocena bólu u noworodków, o czym musimy pamiętać?
Magdalena Panek
3. Wiedza rodziców na temat zasad i techniki nebulizacji w leczeniu chorób układu
oddechowego u dzieci
mgr Anna Rozensztrauch, Iwona Pilarczyk – Wróblewska, Katedra Pielęgniarstwa
Pediatrycznego, Zakład Pediatrii Społecznej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet
Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
4. Stres u rodziców dzieci hospitalizowanych w Oddziale Intensywnej Terapii Noworodka
- doniesienie wstępne
Dr Anna Aftyka, mgr Aleksandra Wróbel, Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i
Intensywnej Opieki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Okręgowy
Szpital Kolejowy w Lublinie oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
5. Dziecko po operacji kardiochirurgicznej w oddziale intensywnej opieki medycznej.
Model opieki pielęgniarskiej.
mgr Renata Mroczkowska, dr n. med. Ewa Molka, mgr Barbara Stołecka, mgr Gabriela
Ptaszek, mgr Lucyna Graf, mgr Mariola Śleziona, Śląskie Centrum Chorób Serca w
Zabrzu, Wojewódzki Zakład Opieki Zdrowotnej Tychy, Wojewódzki Szpital
Wielospecjalistyczny w Tychach
13.00-14.30
OBIAD
PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE
Wykład główny: CKPPiP mgr Aneta Brayer
14.30-16.00
Prowadzący :
mgr Aneta Lepiarska Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, mgr Maślanka Marek,
Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Jagielloński Zakład Ratownictwa Medycznego,
Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pielegniarstwa Ratunkowego, Bc.TomasValek Chairman
POUZP and Educational Advisory
1. Rola i zadania pielęgniarki na współczesnym polu walki na podstawie doświadczeń z
konfliktu w Afganistanie.
Paweł Jabłoński- były żołnierz jednostki specjalnej, weteran misji w Afganistanie
2. Udrażniac czy nie udrażniać? Ale czym ?
mgr Maślanka Marek, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Jagielloński Zakład
Ratownictwa Medycznego, Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pielegniarstwa
Ratunkowego
3. Zespół złamanego serca
mgr Barbara Rumian, 5 Wojskowy Szpital Kliniczny w Krakowie, Krakowskie
Pogotowie Ratunkowe.
4. Ekspozycje zawodowe wśród pracowników ochrony zdrowia
Ewa Golonka, WSS w Radomiu.
1
6
.
0
0
CEREMONIA ZAMKNIĘCIA ROZDANIE CERTYFIKATÓW I LOSOWANIE NAGRÓD
( GRANTÓW WYJAZDOWYCH)
Download