Specyfikacja Systemu TV-przemysłowej na K-14

advertisement
Załącznik nr 1 do Umowy FZU/MF-Z70/13
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ZAKRES PRAC ORAZ WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO
CZĘŚĆ A
Wymagania zamawiającego dot. instalacji systemu ppoż. i TV-przemysłowej
na Koparce K-14
Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji projektowej, a po jej zatwierdzeniu przez
zamawiającego, montażu na jej podstawie systemu automatycznego wykrywania i
sygnalizacji pożaru oraz TV-przemysłowej dla Koparki K-14 w KWB Turów (uwaga:
dokumentacja projektowa w części dotyczącej systemu ppoż. ma posiadać
zatwierdzenie przez rzeczoznawcę ds. ppoż.). Zadaniem systemu ppoż. ma być
wykrywanie pożaru oraz sygnalizacja i alarmowanie o nim dla podjęcia odpowiednich
czynności, tj. ewakuacji, akcja gaśniczej, wstrzymania ruchu. Wykorzystywane podzespoły
systemu muszą odpowiadać parametrom technicznym wyszczególnionym w specyfikacji.
System musi odpowiadać systemom zainstalowanych na innych maszynach podstawowych
ze względu na wykorzystywane urządzenia nadawczo-odbiorcze do transmisji sygnałów i
stanów alarmowych. Centrala systemu pożarowego musi współpracować z kompletnym
nadajnikiem UNK/3K1, ten z kolei z istniejącym i zainstalowanym na stacji monitorującej
odbiornikiem UOK/DO0 i istniejącym oprogramowaniem do wizualizacji INPROBMS.
Zadaniem systemu TV-przemysłowej ma być przekazywanie obrazu z kamer do kabiny
operatora koparki i podawarki w celu podglądu obszaru roboczego i transportującego.
1. Zestawienie podstawowych
wchodzącym w skład systemu:
Lokalizacja
urządzeń
wraz
z
okablowaniem
Rodzaj urządzenia
Ilość
urządzeń
System ppoż.
Szatnia (pomieszczenie socjalne) Czujka optyczna z gniazdem i podstawą gniazda
1
Pomieszczenie elektryka
Czujka optyczna z gniazdem i podstawą gniazda
1
Laboratorium węgla
Czujka optyczna z gniazdem i podstawą gniazda
1
Smarownia
Czujka optyczna z gniazdem i podstawą gniazda
1
Rozdzielnia dolna
Czujka optyczna z gniazdem i podstawą gniazda
2
Pomieszczenie ppoż.
Czujka optyczna z gniazdem i podstawą gniazda
1
Pomieszczenie mechanika
Czujka optyczna z gniazdem i podstawą gniazda
1
Kabina zsypu
Czujka optyczna z gniazdem i podstawą gniazda
1
Kabina operatora koła
Czujka optyczna z gniazdem i podstawą gniazda
1
Rozdzielnia górna 1
Czujka optyczna z gniazdem i podstawą gniazda
1
Rozdzielnia górna 2
Czujka optyczna z gniazdem i podstawą gniazda
1
Maszynownia
Czujka optyczna z gniazdem i podstawą gniazda
1
Schody „lewa strona”
ROP wraz z konstrukcją wsporczą w postaci daszka
1
Schody „prawa strona”
ROP wraz z konstrukcją wsporczą w postaci daszka
1
Kabina operatora koła
ROP wraz z konstrukcją wsporczą w postaci daszka
1
Kabina operatora zsypu
ROP wraz z konstrukcją wsporczą w postaci daszka
1
Obrotnica
ROP wraz z konstrukcją wsporczą w postaci daszka
1
Przed rozdzielnią górną 1
ROP wraz z konstrukcją wsporczą w postaci daszka
1
Na trasie do operatora koła
ROP wraz z konstrukcją wsporczą w postaci daszka
1
Na trasie do kabiny zsypu
ROP wraz z konstrukcją wsporczą w postaci daszka
1
Obrotnica koparki
Sygnalizator optyczno-akustyczny
1
Centrala systemu ppoż. wraz z zasilaniem
awaryjnym (2 x 12V/45Ah – akumulatory
bezobsługowe)
Szatnia (pomieszczenie socjalne)
1
Nadajnik współpracujący z odbiornikiem UOK/DO0 i
oprogramowaniem INPROBMS umieszczonym w
Szatnia (pomieszczenie socjalne) budynku zakładowej straży pożarnej
1
Cała maszyna - okablowanie do
wykonania połączeń urządzeń
systemu ppoż.
Telekomunikacyjny przewód górniczy ekranowany
dla kopalń odkrywkowych 2x2x1 (zgodnie z
poniższą specyfikacją)
700 mb
System TV-przemysłowej
1
Przewód połączeniowy do kamery
10 mb
Przepust kablowy głęboki
1
Separator galwaniczny sygnału video UTP
1
Separator galwaniczny sygnału video UTP
1
2
Załącznik nr 1 do Umowy FZU/MF-Z70/13
Transformator video pasywny
1
Transformator video pasywny
1
Zasilacz 230 V dla kamery
1
Konwerter Biphase dla kamery
1
Klawiatura do sterowania kamerą
1
Monitor 17 ''
1
Monitor 17 ''
1
Uchwyt dla monitora
1
Uchwyt dla monitora
1
Kamera stacjonarna
1
Obiektyw kamery stacjonarnej 2.8 - 11 mm
1
Obudowa zewnętrzna kamery
1
Uchwyt obudowy kamery
1
Przewód skrętka zewnętrzna 4x2x0,5 linka
250 mb
Przewód zasilający 3x1,5
250 mb
UWAGA ! Przed przystąpieniem do prac instalacyjnych systemu TV-przemysłowej
wykonawca musi skontaktować się z inspektorem nadzoru w celu ustalenia
dokładnych miejsc montażu kamer i monitorów.
Specyfikacje zastosowanych kabli
Telekomunikacyjny przewód górniczy ekranowany dla kopalń odkrywkowych 2x2x1
Charakterystyka kabla:
Budowa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Żyła:
CU klasy 6 o przekroju 1
Liczba par
patrz dane podstawowe
Izolacja termoplastyczny elastomer na bazie EPR
a. Wytrzymałość mechaniczna: min 12,5 MPa
b. Wydłużenie: min 300%
c. Twardość: 70 shore A
Powłoka wewnętrzna:
termoplastyczne poliolefiny
a. Wytrzymałość mechaniczna: min 5,0 MPa
b. Wydłużenie: min 250%
Ekran drut CU ocynowany
Powłoka:
termoplastyczne poliolefiny
a. Wytrzymałość mechaniczna: min 9 MPa
b. Wytrzymałość na rozdzieranie: min 300 N/cm²
c. Wydłużenie: min 300%
d. Odporność na UV
e. Odporność na ozon
3
Załącznik nr 1 do Umowy FZU/MF-Z70/13
f.
g.
Ograniczona palność (indeks tlenowy: min 29)
Odporność na oleje i benzynę
Parametry elektryczne:
1.
2.
3.
Rezystancja izolacji każdej żyły w 1 km przewodu: min 200MΩ
Pojemność skuteczna każdej pary w 1 km przewodu: max 65nF
Asymetria pojemności:
a. Między sąsiednimi wiązkami parowymi (k): max 1,5L pF
Przy czym L – długość przewodu w /m/
4.
5.
Tłumienność falowa toru przy częstotliwości 800 Hz wynosi: max 1dB/km
Napięcie pracy: 300/500V
Zastosowanie:
Do celów łączności, sygnalizacji i sterowania w maszynach górniczych kopalń odkrywkowych lub piaskowni
Zakres stosowania przewodów:
Przewody przeznaczone są do pracy w otoczeniu o temperaturze od -30 do 70°C i wilgotności względnej
powietrza do 100%. Przewody mogą być układane w temp od -5 do 50°C.
Obciążenia mechaniczne:
Przewody w trakcie eksploatacji nie mogą być narażone na występowanie nadmiernych sił osiowych.
1.
2.
3.
Naprężenie rozciągające – nie można przekraczać 15 N/mm² statycznego naprężenia rozciągającego
dla każdej żyły przy montażu i w czasie eksploatacji.
Naprężenie skręcające – w maszynach, które przy normalnej eksploatacji obracają się czasem w
obydwu kierunkach do 360°, odstęp między stałymi zamocowaniami przewodu nie może być mniejszy
niż 50-krotność średnicy zewnętrznej przewodu. W maszynach, które przy normalnej eksploatacji
obracają się regularnie w obydwu kierunkach do 360°, odstęp między stałymi zamocowaniami przewodu
nie może być mniejszy niż 100-krotność średnicy zewnętrznej przewodu.
Promień gięcia przewodów – minimalny promień gięcia przewodów nie powinien przekraczać 6D. Dśrednica zewnętrzna przewodu
Przewód skrętka zewnętrzna 4x2x0,5 linka
Kabel 4 pary UTP kat. 5e, linka 24AWG, ethernet przemysłowy PVC, odporny na słońce i oleje, kompatybilny z
RJ45. Zakres temperatur przechowywania: -25°C do +75°C, zakres temperatur instalacji: -25°C do +75°C, zakres
temperatur pracy: -40°C do +75°C.
Przewód zasilający 3x1,5
Żyły: miedziane jednodrutowe okrągłe klasa 1 (RE), wielodrutowe okrągłe klasa 2 (RM), wielodrutowe okrągłe
zagęszczane (RMC), wielodrutowe sektorowe (SM) wg EN 60228
Izolacja: PVC typ PVC/A wg IEC 60502-1
Kolor powłoki: czarny odporny na UV
Maksymalna temperatura żyły podczas pracy kabla: +70 st.C
Minimalna temperatura otoczenia dla kabli ułożonych na stałe: -30 st.C
Minimalna temperatura otoczenia przy układaniu kabli: -5 st.C
Maksymalna temperatura żyły podczas zwarcia: +160 st.C dla przekroju żył 300 mm2 i + 140 st.C dla przekroju
żył>300 mm2
Minimalny promieo gięcia: 10 x D, D-średnica zewnętrzna kabla
4
Załącznik nr 1 do Umowy FZU/MF-Z70/13
Maksymalna siła ciągnienia dla kabli z żyłą miedzianą: 50 N/mm2
Test voltage: 3,5kV
Odpornośd na rozprzestrzenianie płomienia: IEC 60332-1-2
ZASTOSOWANIE
Kable w izolacji i powłoce PVC są stosowane do przesyłu energii elektrycznej. Mogą być układane w ziemi, w
pomieszczeniach i na powietrzu.
UWAGA:
1. Powyższa ilość kabli jest ilością orientacyjną. Na wykonawcy prac spoczywa
dokładne wyliczenie długości odcinków kabla. Ponadto, jeśli do prawidłowego
funkcjonowania systemu zachodzi konieczność zakupu dodatkowych
elementów (takich jak złącza, końcówki, zabezpieczenia przeciwprzepięciowe),
obowiązek ich zakupu spoczywa na wykonawcy.
2. Parametry urządzeń systemu zostały określone w „Części B”.
2. Zestawienie pozostałych prac związanych z montażem systemów:
- oprogramowanie systemu ppoż. wg zaleceń użytkownika;
- uruchomienie systemów;
- szkolenie załogi;
- wykonanie dokumentacji powykonawczej w formie papierowej (3 egz.,
1 CD);
- prowadzenie przeglądów i konserwacji systemu ppoż. w
odstępach określonych w zatwierdzonej dokumentacji projektowej
przez okres udzielonej gwarancji.
CZĘŚĆ B
SPECYFIKACJA URZĄDZEŃ
Specyfikacja Systemu Sygnalizacji Pożaru na K-14
Centrala pożarowa
- z wbudowanym polskim menu i wbudowaną drukarką oraz możliwością instalacji akumulatorów zasilania
rezerwowego wewnątrz obudowy,
- możliwość utworzenia 4 pętli dozorowych,
- możliwość instalacji do 64 elementów adresowalnych czujek/ręcznych ostrzegaczy/modułów na każdej pętli
dozorowej,
- możliwość realizacji konwencjonalnych linii bocznych na pętlach dozorowych za pomocą odpowiednich
modułów,
- dopuszczalny prąd pętli dozorowych nie przekraczający 50mA,
5
Załącznik nr 1 do Umowy FZU/MF-Z70/13
- duży wyświetlacz graficzny 40x25 znaków lub podobny,
- dwustronne izolatory zwarć wbudowane w każdy element adresowalny,
- możliwość współpracy centrali z adresowalnym czujkami dymu i ciepła,
- możliwość pracy linii dozorowych w układzie lub promieniowym
- eliminacja uszkodzeń w instalacji w postaci przerwy lub zwarcia fragmentu linii poprzez pętlowy system pracy
- kontrola i sygnalizacja przekroczenia dopuszczalnych parametrów rezystancji i pojemności przewodów linii
dozorowych
- możliwość utworzenia 256 stref dozorowych
- komunikaty o stanach alarmowych pojawiają się na wyświetlaczu centrali
- rozwijane menu okienkowe na wyświetlaczu centrali
- wpisywanie do pamięci centrali konfiguracji wykonanej instalacji może odbywać się w trybie automatycznym,
instalatorskim lub ręcznym
- sterowanie urządzeniami sygnalizacyjnymi centrala realizuje poprzez wyjścia 8 przekaźników z
bezpotencjałowymi stykami przełącznymi oraz 2 nadzorowane linie sterujące
- możliwość programowego związania wyjść z dowolną strefą lub grupą stref w 6 kategoriach pracy oraz w dużej
liczbie wariantów w ramach kategorii
- możliwość dołączenia klawiatury komputerowej, systemu monitoringu cyfrowego, systemu integracji i nadzoru
instalacji lub komputera oraz terminali sygnalizacji równoległej za pomocą portów RS 232 i RS 485
- rejestracja przez centralę ok. 1000 zdarzeń
- max pobór prądu z sieci – 0,8A
- max pobór prądu podczas dozorowania – 0,4A
- dysponowany prąd do zasilania urządzeń zew. – 0,1A
- liczba linii adresowalnych – 4
- max rezystancja przewodów linii dozorowych – 2x100Ω
- dopuszczalna pojemność przewodów linii – 300nF
- dopuszczalny pobór prądu z linii dozorowej przez elementy liniowe:
- przy rezystancji 2x100 Ω - 20mA
- przy rezystancji 2x75 Ω – 22mA
- przy rezystancji 2x45 Ω - 50mA
- liczba wariantów alarmowania – 17
- zakresy programowania czasów:
- oczekiwania na potwierdzenie alarmu I st. - 0÷10 min
- rozpoznania po potwierdzeniu alarmu I st. - 0÷10 min
- opóźnienie wysterowania wyjść alarmowych - 0÷10 min
- szczelność obudowy – IP30
Czujki pożarowe
- Adresowalna, wielostanowa, wielosensorowa czujka analogowa z automatyczną kompensacją czułości
- Optyczno-temeperaturowa czujka do wykrywania dymu i wzrostu temperatury
- Wykrywanie pożarów od TF1 do TF6
- Sensor ciepła można programować na działanie zgodnie z klasą A1R lub BR wg polskiej normy PN-EN 54-5
- Praca w czterech wariantach
- Przekazywanie aktualnie mierzonej wartości analogowej czynnika pożarowego
- Wysyłanie przez czujki do linii dozorowej: adresu, kodu rodzaju, stanów dozorowania i alarmowania oraz
dodatkowe informacje takie jak: stan serwisowy, stany związane z uszkodzeniem układów wewnętrznych czujki,
zadziałanie izolatora zwarć
- Stan alarmowy sygnalizowany poprzez czerwone rozbłyski dwukolorowej diody świecącej
- Stany techniczne, uszkodzenia, zadziałanie izolatora sygnalizowany poprzez żółte rozbłyski diody
- Kod adresowy czujki zapisywany w nieulotnej pamięci
- Możliwość dołączenia dodatkowego wskaźnika zadziałania
- Czujki powinny spełniać wymagania norm PN-EN 54-7 i PN-EN 54-5
- Napięcie pracy – 16,5-24,6 V
- Pobór prądu w stanie dozorowania - <150µA
- Liczba programowalnych trybów pracy – 4
- Programowanie adresu – z centrali
6
Załącznik nr 1 do Umowy FZU/MF-Z70/13
Ręczne ostrzegacze pożaru
- Ostrzegacze przeznaczone do montażu na zewnątrz
- Zadziałanie poprzez uderzenie w szybkę zabezpieczającą i wciśnięciu przycisku
- Wyposażone w wewnętrzne izolatory zwarć
- Stan alarmowania sygnalizowany czerwonymi rozbłyskami
- Układ elektroniczny zamontowany w ostrzegaczu powinien kontrolować rezystancję styku mikroprzełącznika
- Stany techniczne sygnalizowane żółtymi rozbłyskami diody
- Kodowanie adresu odbywa się z centrali i zapisywany w nieulotnej pamięci ostrzegacza
- Wykonane z czerwonego tworzywa
- Ostrzegacz musi mieć funkcję przywrócenia do stanu dozorowania poprzez zastosowanie specjalnego kluczyka
- ROP musi mieć dodatkowe uszczelnienie wewnątrz obudowy chroniące przed warunkami atmosferycznymi
- Napięcie pracy – 16,5-24V
- Pobór prądu w stanie dozorowania - <135µA
- Przekrój dołączonych przewodów – max 2,5mm²
- Szczelność – IP55
- Temperatura pracy - -40°C do +70°C
Sygnalizator akustyczny
- Zewnętrzny do zastosowań zewnętrznych stosowany w systemach sygnalizacji pożaru
- Kolor czerwony
- 32-tonowy
- Możliwość szybkiego montażu i demontażu oraz konserwacji dzięki głębokiej podstawie
- Możliwość generowania dwóch sygnałów po podłączeniu dodatkowego okablowania
- Zabezpieczenie przed demontażem
- Automatyczna synchronizacja
- Regulacja głośności
- Przewody podłączane w podstawie montażowej
- Atest Vds
Zasilanie awaryjne
Pojemność akumulatorów (bezobsługowych) gwarantować musi prawidłową pracę centrali SAP w stanie
dozorowania przez 72 godziny oraz po opływie tego czasu przez 0,5 godziny w stanie alarmowania. Zasilacz
centrali służący równocześnie do ładowania akumulatorów gwarantuje naładowanie, rozładowanych
akumulatorów w ciągu 24 godzin do ich 80% wartości pojemności nominalnej. Proces ładowania musi zakończyć
się przed upływem 72 godzin.
Specyfikacja Systemu TV-przemysłowej na K-14
Kamera dualna z 28-krotnym zoomem
Dane techniczne
Przetwornik obrazu CCD o przekątnej 1/4 cala Exview HAD (skanowanie progresywne)
Efektywna liczba pikseli PAL: ok. 440 000; 752 (poz.) x 582 (pion.), NTSC: ok. 380 000; 768 (poz.) x 494 (pion.)
Obiektyw z 28-krotnym zoomem (3,5 do 98 mm) F/1.35 do F/3.7
Prędkość zoomu 1,7 s (od optycznego szerokiego kąta do optycznego tele, od optycznego szerokiego kąta do
cyfrowego tele)
Ogniskowanie Autom. z możliwością regulacji ręcznej
Przysłona Autom. z możliwością regulacji ręcznej
Pole widzenia 2,1° do 55,8°
7
Załącznik nr 1 do Umowy FZU/MF-Z70/13
Wyjście wizyjne 1,0 Vp-p, 75 Ω
Regulacja wzmocnienia Auto/ręczna/maks. (-3 dB do 28 dB, co 2 dB)
Korekcja apertury w poziomie i w pionie
Zoom cyfrowy 12x
Rozdzielczość pozioma Typowo 550 linii TV (NTSC, PAL)
Czułość (typowo)2 30 IRE 50 IRE
Tryb dzienny
Funkcja SensUp wyłączona 0,33 lx 0,66 lx
Funkcja SensUp włączona (NTSC: 1/4 s, 15x; PAL 1/3 s, 16,7 x) 0,02 lx 0,04 lx
Tryb nocny
Funkcja SensUp wyłączona 0,066 lx 0,166 lx
Funkcja SensUp włączona (NTSC: 1/4 s, 15x; PAL 1/3 s, 16,7 x) 0,0026 lx 0,0082 lx
Czas otwarcia migawki elektronicznej 1/1 - 1/10 000 s, 22 kroki Stosunek sygnał / szum (SNR) >50 dB
Balans bieli: 2000 – 10 000 K
2 Jeśli nie stwierdzono inaczej, przy testowaniu przyjęto warunki: F/1.35; migawka = 1/60 s dla NTSC, 1/50 s dla
PAL; maks. AGC
Parametry mechaniczne
Napęd Bezszczotkowy, wbudowany napęd obrotu i pochylania
Zakres obrotu Ciągły obrót o 360°
Kąt pochylenia 270°
Zakres pochylenia Urządzenie w położeniu pionowym: -58° ÷ +90°
Urządzenie w położeniu ukośnym: -103° ÷ +90°
Zmienna prędkość Obrót: 0,2°/ ÷ 120°/s
Pochylenie: 0,2°/s ÷ 60°/s
Prędkość przechodzenia do położenia zaprogramowanego 120°/s
Dokładność odtwarzania położeń zaprogramowanych 0,17° (typowo)
Obrót/pochylenie proporcjonalne do powiększenia Tak
Hałas <66 dB
Parametry elektryczne
Napięcie wejściowe Znamionowe 18 VAC
Pobór mocy Maksymalnie 18 W
Pobór prądu Maksymalnie 1 A
Parametry środowiskowe
Stopień ochrony IP68
Temperatura pracy -40°C ÷ +60°C
Temperatura zimnego startu -40°C (przed użyciem PTZ wymagane 30-minutowe rozgrzewanie)
Temperatura przechowywania -40°C ÷ +70°C
Wilgotność 0–100%
Dopuszczalna prędkość wiatru 209 km/h (trwała) (w porywach do 290 km/h)
Obszar naporu: 0,044 m²
8
Załącznik nr 1 do Umowy FZU/MF-Z70/13
Wibracje IEC60068-2-6, test Fc: wibracje (sinusoidalne), 20 m/s^2 (2 g)
Wstrząsy IEC60068-2-7, test Ea: wstrząs, 20 g
Konstrukcja
Wizjer Szkło hartowane płaskie
Materiał Odlew aluminiowy
Standardowe wykończenie Powierzchnia powleczona preparatem Alodine 5200, lakierowana proszkowo,
piaskowana
Wycieraczka wizjera Wycieraczka silikonowa o długim okresie eksploatacji w wyposażeniu standardowym
Położenie ukośne Blokada w położeniu ukośnym zabezpieczona dwoma wkrętami antysabotażowymi
Przewód połączeniowy do kamery
Kabel koncentryczny ekranowany o długości 10 m zapewniający przesyłanie sygnałów zasilania, telemetrii i wizji
z kamery do zasilacza
Przepust kablowy głęboki
Adapter głębokiego przepustu kablowego do podstawy o średnicy koła podziałowego 4"
Separator galwaniczny sygnału video UTP
Separator sygnału video jest pasywnym urządzeniem redukującym zakłócenia sygnałów CCTV. Znajduje
zastosowanie zarówno w nowo-powstałych jak i już istniejących instalacjach. Użyteczny w miejscach gdzie sygnał
video jest transmitowany poprzez kabel o różnych poziomach uziemienia. Separuje kamerę lub inne urządzenie
od reszty systemu. Eliminuje większość zakłóceń sygnału video, przeznaczony do przewodu UTP. Separator
galwaniczny z wbudowanym transformatorem do skrętki komputerowej. Skutecznie eliminuje różne interferencje,
zakłócenia powstałe na skutek różnicy potencjałów, itp. Stanowi również zabezpieczenie przeciw przepięciom,
wyładowaniom atmosferycznym, interferencjom itp. W układzie kamera-rejestrator stosuje się tylko jedno takie
urządzenie od strony kamery
Specyfikacja:
- tłumienie: 0,5dB;
- częstotliwość: 20Hz-10MHz +/- 3dB;
- rezystancja wejściowa: 75 Om;
- rezystancja wyjściowa: 75 Om;
- napięcie izolacji: 600VDC (Min);
- rezystancja izolacji: 100m Om;
- chwilowe spadki napięcia: 12Vrms;
- filtr: X;
- materiał: ABS.
Transformator video pasywny
Transformator video pasywny z wtykiem BNC kątowy jest pasywnym urządzeniem pozwalającym na
przetworzenie sygnału video, tak aby mógł być transmitowany poprzez przewód UTP kat. 5 przy optymalnej
jakości video. Wykorzystywany przy systemach monitoringu, w salach konferencyjnych do transmisji wideo.
Pozwala na efektywne projektowanie instalacji oraz uniknięcie nadmiernego okablowania.
Cechy:
9
Załącznik nr 1 do Umowy FZU/MF-Z70/13
-Przesyła sygnał wideo, zarówno w kolorze, jak i czarno-biały poprzez kabel skrętka UTP nieekranowany do
600m (czarno-biały obraz) i do 400m (kolorowy obraz), przy użyciu dwóch pasywnych urządzeń;
-Nie wymaga zasilania;
-Eliminuje 60dB przeniki, szumy, zakłócenia;
-Wygodny w użyciu i łatwy w instalacji;
-Kompatybilny ze wszystkimi kamerami UTP;
Specyfikacja:
-Częstotliwość: DC do 8 Mhz;
-Straty : 0.5dB;
-Współczynnik tłumienia sygnału CMRR: 60 dB;
-Impedancja: BNC: 75Ω; RJ45:100Ω;
-Impedancja znamionowa: 100 ± 20Ω;
-Rezystancja DC: 18?/100m;
-Pojemność dyferencjalna: 62 pF/m (Max.);
-Odpowiedni dla systemów NTSC, PAL, SECAM;
-Materiał: ABS Plastik;
-Temperatura pracy: od -10°C do 70°C;
-Temperatura magazynowania: od -30°C do 70°C;
-Wilgotność: od 0 do 95%.
Zasilacz 230 V dla kamery
Zasilacz kamery 230 VAC, napięcie 230 VAC, 50 Hz
Konwerter Biphase dla kamery
Konwerter protokołu Bi-phase do kamery
Klawiatura do sterowania kamerą
Maks. odległość przy transmisji 1,5 km w przypadku zastosowania skrętki ekranowanej o przekroju żyły 1 mm2
(Belden 8760 lub zamiennik)
Klawiatura
Wskaźniki kamera / wprowadzanie danych, 4-cyfrowy, 7-segmentowy wyświetlacz LED
Elementy obsługi ustawienia (SET), użytkownik (USER), kamera (CAMERA), ujęcie (SHOT), włączanie (ON),
wyłączanie (OFF), potwierdzenie (ENTER), kasowanie (CLEAR), ogniskowanie (FOCUS), przysłona (IRIS), 10
przycisków numerycznych, joystick
Złącze RJ-11
Moduł interfejsu
Wskaźnik zielona dioda LED
Złącza Wejście danych 9-stykowe złącze D-Sub, wyjście Bi-phase zespół zacisków śrubowych z 3 złączami: „+”,
„-” i „S” (ekran) do każdego z 16 wyjść Bi-phase, połączenie z klawiaturą RJ-11
Kabel do połączenia klawiatury i modułu interfejsu 3 m z wtykiem RJ-11
10
Załącznik nr 1 do Umowy FZU/MF-Z70/13
Monitor 17 ''
Parametry elektryczne
Napięcie znamionowe 110/230 VAC, 50/60 Hz
Zakres napięcia zasilania 90-256 VAC
Moc przy napięciu znamionowym <45 W
Standard TV PAL/NTSC
Panel LCD Wyświetlacz LCD TFT
Rozmiar ekranu (poz. x pion.) 338 x 270 mm
Widoczny obszar obrazu Przekątna 17"(432 mm)
Wielkość piksela:(poz. x pion.) 0,264 x 0,264 mm
Rozdzielczość obrazu 1280 x 1024 pikseli, standardowo 500 linii TV
Format obrazu 5:4
Paleta barw 16,7 mln kolorów
Czas reakcji < 5 ms (typowy)
Podświetlenie 2 lampy fluorescencyjne z zimną katodą, trwałość 50 000 godz.przy jasności 50%
Panel LCD
Parametry optyczne
Charakterystyka
Luminancja 300 cd/m2, powłoka nieodblaskowa i utwardzona (3H)
Współczynnik kontrastu 1000:1
Kąt widzenia 160°/160°
Wejście wizyjne
Całkowity sygnał wizyjny (CVBS)
1,0 Vpp (0,5-1,5 Vpp), automatyczne przełączanie z niesymetrycznego dopasowania 75 Ω na
wysokoimpedancyjne (Hi-Z) w pasywnym trybie przelotowym. Y/C (S-video) 0,7 Vpp (sygnał Y), 0,3 Vpp (sygnał
C), dopasowanie 75 Ω Obraz w obrazie Video 1, Video 2, S-video
Elementy sterujące
Wejście wizyjne
Panel przedni Przyciski Wejście Wybór wejścia Video 1, Video 2, S-video, RGB, DVI lub HDMI
Menu Wybór menu ekranowego (OSD)
Strzałka w górę – wybór w menu
Strzałka w dół – wybór w menu
Strzałka w lewo – zmniejszenie wartości
Strzałka w prawo – zwiększenie wartości
Zasilanie Wł. / wył.
11
Załącznik nr 1 do Umowy FZU/MF-Z70/13
Blokada panelu przedniego Kombinacja przycisków
Złącza
Video 1 Całkowity sygnał wizyjny: 2 BNC (wejście, wyjście)
Video 2 Całkowity sygnał wizyjny: 2 BNC (wejście, wyjście)
Y/C (S-video) 2 mini-DIN, 4-stykowe (wejście, wyjście) Component Y, Pb, Pr
Fonia PC: 1 gniazdo mini jack słuchawek 1/8"
Wideo: 4 RCA (2 wejścia, 2 wyjścia)
DVI-D/HDMI/ RGB 1 wejście DVI, 1 wejście HDMI, 1 wejście RGB z 15-stykowym złączem D-Sub
Wejście wyzwalania 1 wejście mini jack słuchawek 1/8"
Parametry środowiskowe
Podczas pracy Temperatura 0°C ÷ +40°C
Podczas przechowywania Temperatura –20°C ÷ +60°C
Wilgotność względna 10%-90%, bez kondensacji
Uchwyt dla monitora
Uchylno-obrotowy uchwyt naścienny do monitorów LCD, czarny
Kamera stacjonarnaDane techniczne
Parametry elektryczne
230 VAC ±10% 50 Hz
Pobór prądu 70 mA (120-240 VAC)
Przetwornik obrazu 1/3" CCD z wybieraniem międzyliniowym,funkcja WDR wykorzystująca algorytm podwójnej
migawki
Aktywne elementy obrazu Model PAL 752 x 582
Czułość (3200 K, współczynnik odbicia sceny 89%, F1.2)
Obraz pełny (100 IRE) Kolor 2,4 lx Mono 0,98 lx
Obraz użyteczny (50 IRE) Kolor 0,47 lx Mono 0,188 lx
Obraz użyteczny (30 IRE) Kolor 0,15 lx Mono 0,060 lx
Rozdzielczość pozioma 540 linii TV
Stosunek sygnał / szum >50 dB
Wyjście wizyjne Całkowity sygnał wizyjny 1 Vpp, 75 Ω
Synchronizacja Wewnętrzna, siecią zasilającą, sygnałem HV lub Genlock (Burst lock)
Migawka Auto (1/50 [1/60] - 1/10 000) do wyboru
Auto (1/50 [1/60] - 1/50 000) automatycznie
Bez migotania, stały poziom
12
Załącznik nr 1 do Umowy FZU/MF-Z70/13
Zwiększenie czułości Możliwość wyłączenia lub ustawienia w zakresie do 10x
Tryb dualny Tryb kolorowy, monochromatyczny, automatyczny
Automatyczny poziom czerni Automatyczny – ciągły, wyłączony
Mechanizm dynamiczny XF-Dynamic, 2X-Dynamic, SmartBLC
Zakres dynamiki 120 dB (20-bitowy procesor obrazu)
Dynamiczna redukcja szumów Automatyczna, wł. / wył.
Ostrość Regulowany poziom zwiększenia ostrości SmartBLC Włączona (obejmuje 2X-Dynamic ) /wyłączona
Automatyczna regulacja wzmocnienia (AGC) Włączona lub wyłączona (0 – 30 dB)
Odwrócenie szczytowych wartości bieli Wł./Wył.
Balans bieli Automatyczne śledzenie balansu bieli, funkcja ATWhold i ustawianie ręczne (2500 - 10 000 K)
Wyjście alarmowe Wizyjna detekcja ruchu lub protokół Bilinx
Wejście alarmowe (TTL) Przełączane, znam. +3,3 V, maks.+40 VDC
Alarmowe wyjście przekaźnikowe 30 VAC lub +40 VDC, obciążenie ciągłe maks. 0,5 A, 10 VA
Wejście zewnętrznego źródła synchronizacji 75 Ω lub wysokiej impedancji
Kompensacja kabla Maks. długość kabla koncentrycznego 1000 m bez zewnętrznych wzmacniaczy
(automatyczna konfiguracja z komunikacją Bilinx po kablu koncentrycznym)
Identyfikator kamery Maks. 17 znaków, wybór pozycji wyświetlania
Generator wzorów testowych
Paski koloru 100%, 11-stopniowa skala szarości, piła 2H, szachownica, siatka, płaszczyzna UV
Rodzaje obiektywów Automatyczne wykrywanie – przysłona sterowana ręcznie, napięciem DC lub sygnałem
wizyjnym z nadrzędnym sterowaniem przysłony
Sterowanie napięciem DC: obciążenie ciągłe maks. 50 mA
Sterowanie sygnałem wizyjnym: 11,5 ±0,5 VDC, obciążenie ciągłe maks. 50 mA
Mocowanie obiektywu CS (maks. wystawanie 5 mm), możliwość mocowania C dzięki dołączonemu pierścieniowi
Tryby 6 programowalnych trybów fabrycznych
Zdalne sterowanie Dwukierunkowa komunikacja Bilinx po kablu koncentrycznym
Wizyjna detekcja ruchu Jeden w pełni programowalny obszar
Maskowanie stref prywatności Cztery odrębne obszary, w pełni programowalne
Jednostki sterujące Menu ekranowe z przyciskami (wielojęzyczne)
Parametry środowiskowe
Temperatura pracy -20°C ÷ +55°C
Temperatura przechowywania -40°C ÷ +70°C
Wilgotność – praca 20% - 93%, względna
Wilgotność –przechowywanie Maks. 98%, względna
13
Załącznik nr 1 do Umowy FZU/MF-Z70/13
Obiektyw kamery stacjonarnej 2.8 - 11 mm
Ogniskowa 2,8-11mm
Kąt widzenia dla 1/3'' 97-26 stopni
Automatycznie regulowana przesłona
Jasność F/1.4-360
Korekcja podczerwieni TAK
Obudowa zewnętrzna kamery
Obudowa wykonana w całości z elektrolitycznej stali nierdzewnej kwasoodpornej AISI 316. Przeznaczona do
pracy w specyficznych warunkach, gdzie występuje żrące środowisko, np. środowisko morskie, specyficzne
warunki hal przemysłowych itp. Obudowa składa się z cylindrycznego korpusu o średnicy 130mm szczelnie
zamkniętego przez dwa okrągłe kołnierze. Tylny kołnierz wyposażony jest w dwa dławiki PG13.5 do
przeprowadzenia okablowania.
Właściwości obudowy:
- obudowa wykonana ze stali nierdzewnej AISI 316
- cylindryczna konstrukcja
- obudowa wodoodporna - wysoki współczynnik szczelności (IP68)
- ciężar - 6,6kg
- zasilanie 230V AC
- pobór mocy 40W
- temperatura pracy: - 20 do +60 stopni Celcjusza
- grzałka
- daszek przeciwsłoneczny
Uchwyt obudowy kamery
Uchwyt ze stali kwasoodpornej,
Mocowanie - do ściany
Udźwig - do 45 kg
Materiał uchwytu - stal kwasoodporna
14
Załącznik nr 1 do Umowy FZU/MF-Z70/13
Download