PI8000_8100 Załacznik do Instrukcji v20120515

advertisement
„ E L M E C O ” Jerzy Parczyk
ul. Jedności Narodowej 79/14, 50-262 WROCŁAW
tel./fax +48 71 758-44-01,
kom. +48 501 263-866
internet: www.powtranpolska.pl
e-mail: [email protected]
NIP: 634-002-14-58
____________________________________________________________________________________________________
SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI
FALOWNIKA POWTRAN PI8000/8100
ZAŁACZNIK DO INSTRUKCJI ORYGINALNEJ – wersja 20120515
Imię i nazwisko
Opracował:
Podpis
mgr inŜ. Jerzy Parczyk
WROCŁAW maj 2012 r.
ROZWIĄZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU STANOWIĄ WYŁĄCZNĄ WŁASNOŚĆ WYKONAWCY I MOGĄ BYĆ STOSOWANE, POWIELANE ORAZ UDOSTĘPNIANE OSOBOM TRZECIM, ZARÓWNO W
CZĘŚCI JAK I W CAŁOŚCI, JEDYNIE NA PODSTAWIE PISEMNEGO ZEZWOLENIA WYKONAWCY Z ZASTRZEśENIEM WSZELKICH SKUTKÓW PRAWNYCH.
Skrócona instrukcja obsługi falownika POWTRAN PI8000/8100.
ZAŁĄCZNIK DO INSTRUKCJI ORYGINALNEJ
__________________________________________________________________________________________
SPIS TREŚCI
1.
Przedmowa ....................................................................................................................3
2.
Kontrola i zasady bezpieczeństwa...............................................................................4
2.1 Kontrola po rozpakowaniu ..............................................................................................................................4
2.2 Zasady bezpieczeństwa....................................................................................................................................5
3.
Instalacja i okablowanie................................................................................................6
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
Warunki stosowania.........................................................................................................................................6
Zabudowa ........................................................................................................................................................6
Okablowanie....................................................................................................................................................7
Funkcje zacisków obwodów głównych ...........................................................................................................8
Funkcje zacisków sterujących .........................................................................................................................8
Klawiatura .....................................................................................................................................................10
3.6.1
3.6.2
4.
Znaczenie klawiszy ........................................................................................................................................ 10
UŜytkowanie klawiatury................................................................................................................................. 11
Programowanie ...........................................................................................................12
4.1 Grupy parametrów.........................................................................................................................................12
4.2 Parametry monitorowane...............................................................................................................................12
4.3 Funkcje podstawowe F00…F50 ....................................................................................................................13
4.4 Funkcje uŜytkownika A00…A55 ..................................................................................................................17
4.5 Funkcje wejść/wyjść o00…o68.....................................................................................................................20
4.6 Funkcje wielu prędkości PLC H00…H55 .....................................................................................................25
4.7 Parametry charakterystyki v/f U00…U15 .....................................................................................................28
4.8 Parametry regulatora PID P00…P12.............................................................................................................29
4.9 Parametry dodatkowe E00…E23...................................................................................................................30
4.10 Parametry pętli sprzęŜenia prędkości C00…C31 ..........................................................................................33
4.11 Parametry silnika b00…b22 ..........................................................................................................................35
4.12 Parametry systemowe y00…y17 ...................................................................................................................36
5.
Komunikaty błędów ....................................................................................................38
6.
Diagnostyka i rozwiązywanie problemów .................................................................40
Wrocław, maj 2012, wersja 20120515
strona: 2
z 42
Skrócona instrukcja obsługi falownika POWTRAN PI8000/8100.
ZAŁĄCZNIK DO INSTRUKCJI ORYGINALNEJ
__________________________________________________________________________________________
1.
PRZEDMOWA
Dziękujemy za zakup falownika z serii PI8000/PI8100. Falowniki tej serii są zaprojektowane w oparciu o
doświadczenia Przedsiębiorstwa POWTRAN uzyskane podczas wytwarzania i sprzedaŜy produktów, Falowniki
serii PI8000/PI8100 mają zastosowanie do maszyn ogólnego przeznaczenia, do napędów wentylatorowopompowych, napędów na wysokie częstotliwości i o duŜych obciąŜeniach.
Instrukcja obsługi zapewnia uŜytkownikom informacje z zakresu instalacji, programowania parametrów,
diagnostyki błędów, bieŜącego utrzymania i niezbędnych środków ostroŜności. Prosimy przeczytać instrukcję
szczegółowo przed przystąpieniem do instalacji produktu, w celu zapewnienia właściwej instalacji i uŜytkowania.
Instrukcja dotyczy falowników w wykonaniu dla maszyn ogólnego przeznaczenia (modele F, G, M, H)
oraz maszyn specjalnych (modele S, T, Z).
F:
OBCIĄśENIE WENTYLATOROWO-POMPOWE
G:
OBCIĄśENIE STAŁOMONENTOWE
M: ŚREDNIEGO OBCIĄśENIA
H:
DUśE OBCIĄśENIE.
S:
MASZYNY TEKSTYLNE.
T:
KOŁA ZAMACHOWE.
Z:
NAPĘDY STRUMIENIOWE.
Instrukcja stanowi załącznik do oryginalnej instrukcji dostarczonej przez producenta. W przypadku
wątpliwości lub niejednoznaczności co do znaczenia lub treści instrukcji rozstrzygające znaczenie ma
tekst oryginalny producenta. Odniesienia do instrukcji oryginalnej podano w nawiasach [….].
Prosimy przechowywać instrukcję w dobrych warunkach, bo moŜe być pomocna podczas napraw, w
trakcie normalnej eksploatacji oraz stosowania urządzeń w przyszłości.
W celu uzyskania informacji o innych
http://www.powtran.com lub http://powtranpolska.pl.
Wrocław, maj 2012, wersja 20120515
produktach
zapraszamy
na
strony
internetowe
strona: 3
z 42
Skrócona instrukcja obsługi falownika POWTRAN PI8000/8100.
ZAŁĄCZNIK DO INSTRUKCJI ORYGINALNEJ
__________________________________________________________________________________________
2.
KONTROLA I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Falowniki POWTRAN PI8000/PI8100, przed opuszczeniem zakładu produkcyjnego są poddane
szczegółowym testom funkcjonalnym i kontroli. Przed rozpakowaniem produktu, prosimy sprawdzić, czy
opakowanie nie zostało uszkodzone w transporcie oraz czy specyfikacja dostawy oraz typ produktu odpowiada
zamówionemu. W przypadku jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt z dostawcą.
2.1 KONTROLA PO ROZPAKOWANIU
Po rozpakowaniu wyrobu naleŜy:
•
sprawdzić, czy zawartość jest kompletna – komplet składa się z falownika i instrukcji obsługi;
•
na tabliczce znamionowej falownika sprawdzić, czy otrzymany produkt jest zgodny z
zamówieniem.
Na tabliczce znamionowej umieszczone są następujące informacje (na przykładzie falownika PI8000
7R5G3, 7,5 kW/380VAC):
Opis modelu:
Wrocław, maj 2012, wersja 20120515
strona: 4
z 42
Skrócona instrukcja obsługi falownika POWTRAN PI8000/8100.
ZAŁĄCZNIK DO INSTRUKCJI ORYGINALNEJ
__________________________________________________________________________________________
2.2 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
NaleŜy przestrzegać następujących zasad bezpieczeństwa:
•
nigdy nie łączyć źródła zasilania (R/L1, S/L2, T/L3) do zacisków wyjściowych (U, V, W)
falownika;
•
dla uniknięcia niebezpieczeństwa spowodowanego przez elementy pojemnościowe i inne
wewnątrz obudowy załoŜyć i zamknąć obudowę przed podaniem napięcia zasilania;
•
po podaniu napięcia zasilania nie wykonywać Ŝadnych połączeń kablowych ani sprawdzeń itp.;
•
dla uniknięcia niebezpieczeństwa poraŜenia elektrycznego nie dotykać elementów wewnątrz
falownika lub ich części kiedy jest on pod napięciem;
•
przed rozpoczęciem prac wewnątrz falownika odłączyć napięcie zasilania. Po wyłączeniu
napięcia zasilania, nie dotykać elementów wewnątrz falownika przez 5 minut po zgaszeniu
lampki na klawiaturze i sprawdzić za pomocą odpowiedniego przyrządu, czy falownik
rozładował wszystkie pojemności W przeciwnym razie grozi niebezpieczeństwo poraŜenia
elektrycznego;
•
ładunek statyczny zgromadzony w ciele człowieka moŜe spowodować powaŜne uszkodzenia w
układach elektrycznych falownika Trzymać ręce z dala od elementów PCB i IGBT oraz innych
wewnątrz przed zabezpieczeniem się przed działaniem ładunku statycznego. W przeciwnym
razie moŜe nastąpić uszkodzenie;
•
zacisk uziemiający (E lub ) musi być poprawnie i bezpiecznie uziemiony zgodnie z krajowymi
zasadami bezpieczeństwa elektrycznego i innymi stosowanymi standardami;
•
nie wyłączać pracującego falownika przez odłączenie zasilania głównego. Wyłączać zasilanie
jedynie po zatrzymaniu zasilanego silnika;
•
w niektórych zastosowaniach, dla spełnienia wymagań CE naleŜy stosować filtr EMI;
•
do zasilania silników stosować przewody ekranowane przeznaczone do współpracy z
falownikami;
•
nie prowadzić przewodów sygnałowych równolegle z przewodami zasilającymi;
•
falowniki POWTRAN stosuje się do 1- i 3-fazowych silników asynchronicznych prądu
zmiennego;
•
jeŜeli falowniki POWTRAN stosuje się do urządzeń, które mogą wprowadzać zagroŜenie (np.
elementy systemów windowych, systemy lotnicze, wyposaŜenie bezpieczeństwa itd.) naleŜy
postępować ostroŜnie. W takich przypadkach zalecamy kontakt z producentem.
Praca z urządzeniem dozwolona jest jedynie
wykwalifikowanemu personelowi, po uprzednim
zapoznaniu się z dokumentacją, w części dotyczącej
zasad bezpieczeństwa, instalacji, obsługi i
eksploatacji. Bezpieczne uŜytkowanie urządzenia
zaleŜy od właściwego transportu, instalacji, obsługi i
właściwej eksploatacji.
Wrocław, maj 2012, wersja 20120515
strona: 5
z 42
Skrócona instrukcja obsługi falownika POWTRAN PI8000/8100.
ZAŁĄCZNIK DO INSTRUKCJI ORYGINALNEJ
__________________________________________________________________________________________
3.
INSTALACJA I OKABLOWANIE
3.1 WARUNKI STOSOWANIA
•
temperatura zewnętrzna -10….+40 C;
•
unikać interferencji elektromagnetycznych i montować urządzenie z dala od źródeł tych
interferencji;
•
zabezpieczyć dostaniem się do wnętrza obudowy falownika kropel wody, pary wodnej, pyłu,
proszków, włókien bawełny, opiłków Ŝelaza itp.;
•
zabezpieczyć dostaniem się do wnętrza obudowy olejów, soli, agresywnych gazów;
•
unikać wibracji;
•
unikać wysokich temperatur, wilgoci, zawilgocenia spowodowanego opadami deszczu –
wilgotność poniŜej 90%RH (punktu rosy);
•
nie wolno stosować w środowisku niebezpiecznym, gdzie występują łatwopalne, palne lub
wybuchowe gazy lub ciecze.
O
3.2 ZABUDOWA
150MM
Falowniki muszą być zabudowane na za ścianie lub płycie montaŜowej wewnątrz pomieszczeń z
odpowiednią wentylacją, z zapewnieniem odpowiedniej przestrzeni pomiędzy nimi a sąsiednimi obiektami lub
otaczającymi ścianami, tak jak pokazano na rysunku:
wylot
wylot
Powietrze
DIGITAL PANEL
FWD
REV
A LA RM
+
Hz
%
A
s
-
V
E NTE
R
+
PRG
MF1
MF2
SET
ESC
STOP/RESET
FWD
50MM
50MM
wlot
Wrocław, maj 2012, wersja 20120515
150MM
CAUTION
wlot
strona: 6
z 42
Skrócona instrukcja obsługi falownika POWTRAN PI8000/8100.
ZAŁĄCZNIK DO INSTRUKCJI ORYGINALNEJ
__________________________________________________________________________________________
3.3 OKABLOWANIE
Diagram połączeń 11 kW – 15 kW i mniejszych mocy przedstawiony jest poniŜej.
[Połączenia dla większych mocy lub typu PI8100 – str. 4-6].
Moduł hamowania (opcja)
MCCB
DC+1
R
R(L1)
S
S(L2)
B2
Silnik
U(T1)
Falownik
PI8000/8100
T(L3)
T
DC+2/B1
M
3~
V(T2)
W(T3)
Uziom (zasilanie)
Uziom (silnik)
Obwód główny
Obwody sterownicze
Wejście programowalne DI1
Wejście programowalne DI2
Wejście programowalne DI3
Wejście programowalne DI4
Wspólna masa
Wspólne zasilanie
DI1
厖
DI2
1
+24V
2
3 COM
DI3
DI4
COM
1-2 Wspólna masa( fabr.)
2-3 Wspólne zasilanie
COM
Wejście programowalne DI6
Wejście programowalne DI7
Wejście programowalne DI7
RS 232
(wymaga dodatkowej
karty komunikacyjnej
RS232)
DI5
Łączniki płyty terminatora.
Rozłączony - brak płyty (fabrycznie)
Zwarty - płyta uŜywana.
DI6
8
DI7
DI8
Wspólne zasilanie
Tx232 -> pin 2 DB9
COM -> pin 5 DB9
1
JP8
+24V PLC moŜe być
podłączony do
+24V lub COM, lub
COM zasilania
zewnętrznego
+24V (18...35V) + 24V
lub
COM
PLC
(oddzielne
COM uziemienie).
E(PE)
JP1
3
2
1
3
+10V
2
1
2
3
AI1
GND
-10...+10V DC
1
2-3 zwarte (fabrycznie)
DA1V 0...10V DC
2-3 zwarte
DA1C 0...20mA DC
2-3 zwarte (fabrycznie)
DA1V 0...10V DC
2-3 zwarte
DA1C 0...20mA DC
DA1
GND
E(PE)
DA2
GND
E(PE)
DA2 - Wyjście analogowe
0...10 V - Imax 5 mA,
0/4...20mA Rmax 250 Ohm
JP5
Rozłączony 0... +10V DC (fabrycznie)
Zwarty 0... 20mA DC
SPA
COM
+10V
Wyjście dwustanowe 1
SPB
AI2
GND
JP6
Rozłączony 0... +10V DC
Zwarty 0... 20mA DC (fabrycznie)
COM
TB1
+10V
TC1
AI3
GND
JP7
Rozłączony 0... +10V DC
Zwarty 0... 20mA DC (fabrycznie)
TB2
TC2
zasiski sterownicze
Wyjście dwustanowe 3
5A / 250VAC
5A / 30VDC
TA2
E(PE)
zasiski mocy
Wyjście dwustanowe 2
TA1
E(PE)
VR
1 kOhm
2W
DA1 - Wyjście analogowe
0...10 V - Imax 5 mA,
0/4...20mA Rmax 250 Ohm
0...+10V DC (fabrycznie)
E(PE)
VR
1 kOhm
2W
Połaczenie wymagane dla
standardów EIA/TIA 568A lub EIA/T
IA 568B.
RS485 (8P8C)
Port komunikacyjny B
(port dodatkowej klawiatury)
JP2
JP3
VR
1 kOhm
2W
Rx232 -> pin 3 DB9
Wejście impulsowe
PLC
Wspólna masa
厖
JeŜeli falownik podłączony do
szyny komunikacyjnej JP10
-zwarty. Jeśli nie JP10 rozwarty.
+24V
E(PE)
Wejście programowalne DI5
Izolowany port
komunikacyjny RS485
120ohm, 21W (na karcie)
SG+
RS 485
(wymaga dodatkowej SGkarty komunikacyjnej
RS485) +5V
JP4
Wyjście dwustanowe 4
5A / 250VAC
5A / 30VDC
połaczenia ekranowane
Diagram połaczeń falownika typu PI8000/8100
Wrocław, maj 2012, wersja 20120515
strona: 7
z 42
Skrócona instrukcja obsługi falownika POWTRAN PI8000/8100.
ZAŁĄCZNIK DO INSTRUKCJI ORYGINALNEJ
__________________________________________________________________________________________
3.4 FUNKCJE ZACISKÓW OBWODÓW GŁÓWNYCH
[Szczegóły połączeń zgodnie ze schematami podanymi w rozdziale 2-4 na str. 7]
Zacisk
R/L1
S/L2
T/L3
E/PE
Opis
Funkcja
Wejście zasilania
falownika
Podłączenie do zasilania 3-fazowego
(Zasilanie jednofazowe łączyć do R ,T)
Uziemienie
Punkt podłączenia
rezystora
hamującego
B1, B2
U/T1
V/T2
W/T3
Trójfazowe wyjście
zasilania silnika
DC+2, DCDC+1, DC+2
Wyjście szyny prądu
stałego DC
Reaktancja DC
Podłączenie do uziemienia
Podłączenie rezystora hamującego
Podłączenie silnika 3-fazowego
Podłączenie modułu hamowania
Podłączenie reaktancji DC
3.5 FUNKCJE ZACISKÓW STERUJĄCYCH
Klasa
Zacisk
Opis
DI1
Zacisk wejściowy DI1
DI2
Zacisk wejściowy DI2
Funkcja
Zaciski wejść wielofunkcyjnych. Szczegóły ustawień –
parametry 036…o46.
Sygnały wejściowe
Wprowadzenie właściwej polaryzacji kontrolwane przez
o47.
DI4
Zacisk wejściowy DI4
Polaryzacja wejść DI1…DI4 ustawiana JP4.
DI5
Zacisk wejściowy DI5
Polaryzacja wejść DI5…DI8 ustawiana zaciskiem
wyjściowym PLC
DI6
Zacisk wejściowy
DI6
DI6 moŜe być ustawiony jako szybkie wejście
impulsowe.
DI7
Zacisk wejściowy DI7
DI8
Zacisk wejściowy DI8
Ustawienie polaryzacji wejść DI4…DI8.
Zasila
nie
pomo
cnicz
e
PLC
Zacisk sterujący PLC
Wejścia zwierne „do masy” – logiczne „1” – PLC
połączony do 24VDC lub zewnętrznego zasilania.
Wejścia zwierne „do zasilania” – logiczne „1” – PLC
połączony do COM.
Zasilanie 24 VDC 200 mA.
24 V
Wrocław, maj 2012, wersja 20120515
Zasilanie
Nie łączyć COM z GND.
strona: 8
z 42
Skrócona instrukcja obsługi falownika POWTRAN PI8000/8100.
ZAŁĄCZNIK DO INSTRUKCJI ORYGINALNEJ
__________________________________________________________________________________________
Zacisk współny
COM
Sygnały wyjściowe
Wyjściowy sygnał “Open collector” (24VDC-50mA).
SPA/COM
Sygnał na wyjściu 1
SPB/COM
Sygnał na wyjściu 2
TA1
TB1
TC1
Sygnał na wyjściu 3
TA1-TC1 jest otwarty I
TB1-TC1 jest zamknięty (programowalne).
Funkcja wyjścia programowalna w o36
TA2
TB2
TC2
Sygnał na wyjściu 4
TA2-TC2 jest otwarty I
TB2-TC2 jest zamknięty (programowalne).
Funkcja wyjścia programowalna w o37
+10V,
GND
Zasilanie wejść i
wyjść analogowych
+10 VDC 50 mA
Wielofunkcyjne
wejśćie nr 1
JP5 rozwarty / JP3 1-2: -10V….+10V
JP5 rozwarty / JP3 2-3: 0V….+10V
JP5 zwarty:
zakres wejścia 0…20 mA regulowany parametrami
o00/o01,
sygnał odpowoadający zakresowi regulowany
parametrami o06/o07
Wielofunkcyjne
wejśćie nr 2
JP6 rozwarty 0V….+10V
JP6 zwarty:
zakres wejścia 0…20 mA regulowany parametrami
o02/o03,
sygnał odpowoadający zakresowi regulowany
parametrami o08/o09
AI3
Wielofunkcyjne
wejśćie nr 3
JP7 rozwarty 0V….+10V
JP7 zwarty:
zakres wejścia 0…20 mA regulowany parametrami
o04/o05,
sygnał odpowoadający zakresowi regulowany
parametrami o10/o11
DA1
Wielofunkcyjne wyjście
analogowe nr 1
JP1 1-2: 0….20mA
JP1 2-3: 0V….+10V
Funkcja ustawiana parametrem o15
Zakres wyjścia ustawiany par. o17/o18.
DA2
Wielofunkcyjne wyjście
analogowe nr 2
JP2 1-2: 0….20mA
JP2 2-3: 0V….+10V
Funkcja ustawiana parametrem o16
Zakres wyjścia ustawiany par. o19/o20.
Wejścia I wyjścia analogowe
AI1
AI2
Wrocław, maj 2012, wersja 20120515
Zacisk współny – COM.
Funkcja zacisku ustawiana par. o21 i o22.
MoŜliwość zaprogramowania wyjśc jako
wysokoczęstotliwościowe.
Po ustawieniu funkcji poprzez o61…o64, zmiana
nastaw będzie uznana ponownie.
strona: 9
z 42
Skrócona instrukcja obsługi falownika POWTRAN PI8000/8100.
ZAŁĄCZNIK DO INSTRUKCJI ORYGINALNEJ
__________________________________________________________________________________________
3.6 KLAWIATURA
3.6.1 Znaczenie klawiszy
[Inne rodzaje klawiatur omówione w 3-1 str. 13]
Monitor 1. Wyświetlacz cyfrowy
* wartość parametru/funkcji podczas
programowania
* kod błędu w trybie obsługi błędów
* podczas normalnej pracy parametr
zaprogramowany w menu A00
Znak wartości wyświetlanej na monitorze 1.
Sygnalizacja pracy "do tyłu"
* ZAŁ - praca "do tyłu"
* WYŁ - nie pracuje "do tyłu"
* migająca - zmiana prędkości w pracy "do
tyłu"
Sygnalizacja pracy "do przodu"
* ZAŁ - praca "do tyłu"
* WYŁ - nie pracuje "do tyłu"
* migająca - zmiana prędkości w
pracy "do przodu"
DIGITAL PANEL
FWD
Monitor 3. Wyświetlacz graficzny.
Sygnalizacja
Wyświetlacz jednostki
ALARMU
* wyświetla jednostki
* ZAŁ - ALARM
odpowiadające parametrowi
* WYŁ - brak alarmów
wyświetlanemu na Monitor 1
* migająca - poprzedni * kodowanie jednostek jest
ALARM nie został
następujące:
skwitowany
REV
ALARM
+
Hz
%
A
Opis wartości wyświetlanej na Monitor 1
s
-
V
Monitor 2. Wyświetlacz graficzny.
R
ENTE
Opis wartości wyświetlanej na Monitor 2
Zmiana parametru/Klawisz SHIFT
* wejście do zmiany parametrów
* zmiana pola wpisu (bitu w słowie)
wartości funkcji
Klawisze wielofunkcyjne MF1/MF2
* MF1 funkacja zdefiniowana w par. A43
* MF2 funkacja zdefiniowana w par. A44
* A43/A44=0 MF funkcja "plus"
* A43/A44=1 MF funkcja "minus"
* A43/A44=2 MF funkcja "wolny wybieg"
* A43/A44=3 MF start "do przodu"
* A43/A44=4 MF start "do tyłu"
* A43/A44=5 MF klawisz Jog "do przodu"
* A43/A44=6 MF klawisz Jog "do tyłu"
* A43/A44=7 MF klawisz Jog
* A43/A44=8 MF funkcja "zwiększ"
* A43/A44=9 MF F funkcja "zmniejsz"
Wrocław, maj 2012, wersja 20120515
+
Opis wartości wyświetlanej na Monitor 3
PRG
MF1
MF2
SET
ESC
STOP/RESET
Wybór przyspieszony /
Klawisz wyboru parametru
* uŜyj klawisza SET i obracaj
klawisz Jog w celu wyboru
parametru
* zakończenie edycji z
zapamiętaniem wprowadzonych
wartości
* zmiana objektu
monitorowanego
FWD
Klawisz wyjścia
* wyjście z edycji parametru
* powrót do wyświetlanego
menu z podmenu lub menu
funkcjonalne
* zakończenie edycji bez
zapamietania
wprowazonych wartości
Pokrętło-przycisk
* funkcja klawisza PRG/
* wyłączony w trybie monitoringu
Pokrętło
* podczas programowania
wartość wybranej funkcji jest
zwiększana lub zmniejszana
* podczas przeglądu, edytowny
bit wartości funkcji jest
zwiększany lub zmniejszany
* podczas normalnej pracy
wybrana wartośc na monitor 1
jest zwiększana lub
zmniejszana
Klawisz "praca do przodu"
* uruchamia naped "do
przodu"
Klawisz Reset/STOP
* zatrzymanie
pracującego napędu
* klawisz Reset
* potwierdzenie
sygnalizacji awarii
strona: 10
z 42
Skrócona instrukcja obsługi falownika POWTRAN PI8000/8100.
ZAŁĄCZNIK DO INSTRUKCJI ORYGINALNEJ
__________________________________________________________________________________________
3.6.2 UŜytkowanie klawiatury
[Opis programowania w 3-2 str. 15…20]
Na poniŜszym schemacie przedstawiony jest sposób uŜytkowania klawiatury na przykładzie wykonania
funkcji zapamiętania parametrów konfiguracji falownika w pamięci klawiatury w banku danych nr 3.
PRG
S00 Set Fre.
0.00
0.0
1 Actual Fre.
2 Motor AC
JEDNOKROTNIE
F00-63 Basic FG
POTENCJOMETR
PI8000 G00
1 Actual Fre.
2 Motor AC
y00-23 System FG
PI8000 G09
1 Actual Fre.
2 Motor AC
JEDNOKROTNIE
PRG
PRG
y01 P Upload K
0.00
0.0
1 Actual Fre.
2 Motor AC
PRG
JEDNOKROTNIE
y01 P Upload K
0.00
0.0
1 Actual Fre.
2 Motor AC
POTENCJOMETR
y00 Reset SP
0.00
0.0
1 Actual Fre.
2 Motor AC
JEDNOKROTNIE
SET
POTENCJOMETR
y01 P Upload K
0.00
0.0
1 Actual Fre.
2 Motor AC
(do osiągnięcia Ŝądanej
wartości)
Wrocław, maj 2012, wersja 20120515
y01 P Upload K
0.00
0.0
1 Actual Fre.
2 Motor AC
ZAPAMIĘTAJ
ZAKOŃCZ
y01 P Upload K
0.00
0.0
1 Actual Fre.
2 Motor AC
strona: 11
z 42
Skrócona instrukcja obsługi falownika POWTRAN PI8000/8100.
ZAŁĄCZNIK DO INSTRUKCJI ORYGINALNEJ
__________________________________________________________________________________________
4.
PROGRAMOWANIE
4.1 GRUPY PARAMETRÓW
[Wg str. 24]
Kod
Opis
S
Parametry monitorowane
F
Funkcje podstawowe
A
o
U
P
Funkcje uŜytkownika
Funkcje wejść i wyjść
Funkcje wieloprędkościowe
PLC
Parametry charakterystyki V/F
Parametry regulatora PID
E
Parametry dodatkowe
H
b
Parametry pętli sprzęŜenia
prędkości
Parametry silnika
y
Parametry systemowe
C
Opis funkcji
Identyfikator
Częstotliwość, prąd i inne 16 parametrów
monitorowanych
Ustawianie częstotliwości, tryb sterowania,
rozpędzanie, zwalnianie
Monitor, zabezpieczenia, ustawienia komunikacji
Wejścia i wyjścia analogowe i dwustanowe
Praca z wieloma prędkościami, sterowanie przez
PLC
Definicja uŜytkownika krzywej V/F
Wewnętrzne parametry regulatora PID
Parametry regulatora stałego ciśnienia wody i inne
funkcje
SprzęŜenie prądowe, praca stałoprędkościowa,
parametry PG
Ustawienia parametrów silnika
Kasowanie parametrów, odczyt kodów awarii,
informacje o produkcie, zabezpieczenia
0B
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
4.2 PARAMETRY MONITOROWANE
[Szczegółowe opisy funkcji – rozdział 5.2 str. 25…26]
Kod
Opis / LCD
S00
S01
S02
S04
S05
S06
S07
S08
S09
Częstotliwość zadana
Częstotliwość rzeczywista
Prąd wyjściowy falownika
Wartość % prądu
wyjściowego falownika
Napięcie na szynie DC
Napięcie wyjściowe
Obroty silnika
Całkowity czas pracy
Temperatura IGBT
Wartość zadana PID
S10
SprzęŜenie zwrotne PID
S11
Częstotliwość wyjściowa
S03
S12
S13
S14
S15
Wartość nastawiona
prądu wzbudzenia
Wartość aktualna prądu
wzbudzenia
Wartość nastawiona
momentu
Wartość aktualna
momentu
Wrocław, maj 2012, wersja 20120515
Zakres nastaw
Wyświetlacz 7-elementowy LED
BieŜąca zadana częstotliwość falownika
BieŜąca rzeczywista częstotliwość falownika
BieŜące rzeczywiste obciąŜenie falownika
Wartość % obciąŜenia falownika w stosunku
do prądu nominalnego
Zmierzona wartość napięcia na szynie DC
Napięcie wyjściowe na zaciskach falownika
Rzeczywista prędkość obrotowa silnika
Całkowity czas pracy falownika
Temperatura mostka IGBT
Wartość zadana regulatora PID
Wartość sygnału sprzęŜenia zwrotnego
regulatora PID
Częstotliwość wyjściowa falownika w stosunku
do częstotliwości nominalnej
Wartość nastawiona prądu wzbudzenia w
stosunku do nominalnej
Wartość aktualna prądu wzbudzenia w
stosunku do nominalnej
Wartość nastawiona momentu w stosunku do
nominalnej
Wartość aktualna momentu w stosunku do
nominalnej
Jedn.
Nast.
fabr.
Ogr.
zmian
Hz
Hz
A
-
N
N
N
A
-
N
V
V
godz
o
C
%
-
N
N
N
N
N
N
%
-
N
%
-
N
%
-
N
%
-
N
%
-
N
%
-
N
strona: 12
z 42
Skrócona instrukcja obsługi falownika POWTRAN PI8000/8100.
ZAŁĄCZNIK DO INSTRUKCJI ORYGINALNEJ
__________________________________________________________________________________________
4.3 FUNKCJE PODSTAWOWE F00…F50
[Szczegółowe opisy funkcji – rozdział 5.3 str. 25…40]
Kod
F00
F01
F02
F03
F04
Opis / LCD
Tryb sterowania
Częstotliwość ustawiona
z klawiatury
Źródło głównej
częstotliwości zadanej
Źródło dodatkowej
częstotliwości zadanej
ZaleŜność między główną
a dodatkową
częstotliwością zadaną
F05
Tryb sterowania pracą
F06
Charakterystyka rozruchu
V/f
Wrocław, maj 2012, wersja 20120515
Zakres nastaw
Sterowanie wg krzywej V/f
Bezczujnikowe sterowanie wektorowe
Sterowanie wektorowe w pętli
sprzęŜenia zwrotnego z czujnikiem
0
1
Nast.
fabr.
Ogr.
zmian
-
0
N
Hz
50,00
Y
-
0
Y
-
0
Y
-
0
Y
-
0
Y
-
0000
N
2
Dolna …. Górna częstotliwość
Klawiatura lub RS485
Wejście analogowe AI1
Wejście analogowe AI2
Wejście analogowe AI3
Potencjometr klawiatury
Wielosegmentowe nastawianie
napięciem na wejściach cyfrowych
Impulsowe na wejściu cyfrowym
Klawiatura lub RS485
Wejście analogowe AI1
Wejście analogowe AI2
Wejście analogowe AI3
Potencjometr klawiatury
Wielosegmentowe nastawianie
napięciem na wejściach cyfrowych
Impulsowe na wejściu cyfrowym
Regulator PID
Tylko główna
Tylko dodatkowa
Główna + dodatkowa
Główna - dodatkowa
(Główna * dodatkowa)/Maksymalna
częstotliwość
Większa (główna, dodatkowa)
Mniejsza (główna, dodatkowa)
Klawiatura lub RS485/CAN
Klawiatura lub listwa lub RS485/CAN
RS485/CAN
Listwa zaciskowa
Sterowanie proporcjonalne
Liniowa charakterystyka
V/f (stały moment)
Kwadratowa
charakterystyka V/f współczynnik. 1,2
Kwadratowa
1 bit
charakterystyka V/f współczynnik. 1,7
Kwadratowa
charakterystyka V/f współczynnik. 2
Definiowalna
charakterystyka V/f
Jedn.
0
1
2
3
4
5
6
0
1
2
3
4
5
6
7
0
1
2
3
4
5
6
0
1
2
3
4
0
1
2
3
4
strona: 13
z 42
Skrócona instrukcja obsługi falownika POWTRAN PI8000/8100.
ZAŁĄCZNIK DO INSTRUKCJI ORYGINALNEJ
__________________________________________________________________________________________
F07
F08
F09
F10
F11
F12
F13
F14
F15
F16
F17
Wartość BOOST napięcia
Częstotliwość odcięcia
napięcia BOOST
Czas przyspieszania
Czas zwalniania
Napięcie maksymalne
Częstotliwość
maksymalna
Dolna częstotliwość
Górna częstotliwość
Podstawowa
częstotliwość
Częstotliwość
impulsowania
tranzystorów (nośna)
Zakres nastawialny
częstotliwości nośnej
Automatyczny moment
rozruchowy w pętli
zamkiętej
10 bit
Automatyczny moment
rozruchowy w pętli
otwartej
Wyłączenie sygnału
wyjściowego przy 0Hz
100 bit
Utrzymanie częstotliwości
0Hz
0,0…30,0 %
F19
F20
F21
F22
F23
F24
F25
F26
F27
F28
Tryb regulacji
częstotliwości nośnej
Tryb generowania
kształtu fali
Czas rozpędzania dla
krzywej S w cyklu
rozruchu
Czas hamowania dla
krzywej S w cyklu
rozruchu
Czas rozpędzania dla
krzywej S w cyklu
zatrzymania
Czas hamowania dla
krzywej S w cyklu
zatrzymania
Kompensacja poślizgu
Minimalna częstotliwość
pracy
Prąd hamowania DC przy
starcie
Czas hamowania DC przy
starcie
Wstrzymanie zwalniania
przy prądzie hamowania
Wrocław, maj 2012, wersja 20120515
1
0
1
%
0
Y
0,00 … Częstotliwość maksymalna
Hz
15,0
Y
0,0 … 3200,0
0,0 … 3200,0
50 … 110 % Napięcia nominalnego silnika
s
s
%
10,0
10,0
100
Y
Y
Y
10,00 … 320,00 (do 800.0 gdy F47=1)
Hz
50,0
N
0,00 … Górna częstotliwość
Dolna częstotliwość … Górna częstotliwość
Hz
Hz
50,0
50,0
N
N
5,00 … Maksymalna częstotliwość
Hz
50,0
N
1,0 … 16,0
kHz
-
Y
0,0 … 4,0
kHz
-
Y
-
00
Y
-
0
Y
0,0 … 50,0
%
0,0
Y
0,0 … 50,0
%
0,0
Y
0,0 … 50,0
%
0,0
Y
0,0 … 50,0
%
0,0
Y
-
0
N
0,00 … Maksymalna częstotliwość
Hz
50,0
N
0 … 135
%
100
Y
0,0 … 60,0
s
0,0
Y
0 … 135
%
100
Y
Zgodnie z F16
Nastawa automatyczna
Wartość stała nastawy
automatycznej
10 bit
Wartość stochastyczna
nastawy automatycznej
Asynchroniczny wektor przestrzenny
PWM
Synchroniczny przedziałami ciągły
wektor przestrzenny PWM
Dwufazowa optymalizacja wektora
przestrzennego PWM
1 bit
F18
0
Niedozwolona
Dozwolona
0
1
0
1
0
1
2
0
1
strona: 14
z 42
Skrócona instrukcja obsługi falownika POWTRAN PI8000/8100.
ZAŁĄCZNIK DO INSTRUKCJI ORYGINALNEJ
__________________________________________________________________________________________
F30
F31
Czas oczekiwania przy
zwalnianiu
Czas hamowania
Częstotliwość hamowania
F32
Tryb STOP’u
F33
F34
Czas przyspieszania
Czas zwalniania
F29
F35
F36
F37
F38
F39
F40
F41
F42
F43
F44
Ustawienie trybu JOG
Ustawieni częstotliwości
w JOG
Dolna częstotliwość
przeskoku 1.
Górna częstotliwość
przeskoku 1.
Dolna częstotliwość
przeskoku 2.
Górna częstotliwość
przeskoku 2.
Dolna częstotliwość
przeskoku 3.
Górna częstotliwość
przeskoku 3.
Częstotliwość startowa.
Czas pracy z
częstotliwością startową.
0,0 … 60,0
s
0,0
Y
s
Hz
0,0
0,00
Y
Y
-
0
N
s
s
1,0
1,0
Y
Y
-
000
N
Hz
6,00
Y
0,00 – częstotliwość maksymalna (F12)
Hz
0,00
Y
0,00 – częstotliwość maksymalna (F12)
Hz
0,00
Y
0,00 – częstotliwość maksymalna (F12)
Hz
0,00
Y
0,00 – częstotliwość maksymalna (F12)
Hz
0,00
Y
0,00 – częstotliwość maksymalna (F12)
Hz
0,00
Y
0,00 – częstotliwość maksymalna (F12)
Hz
0,00
Y
0,00 – częstotliwość maksymalna (F12)
Hz
0,00
Y
0,00 – częstotliwość maksymalna (F12)
s
0,00
Y
-
0100
N
S
0
N
-
0
N
-
0000
N
0,0 … 60,0
0,00 … Częstotliwość maksymalna
Z czasem zwalniania
Swobodny wybieg
0,0 … 3200,0
0,0 … 3200,0
Kierunek JOG: „do przodu”
0
Kierunek JOG: „do tyłu”
1 bit
Kierunek JOG: kierunek
dany z listwy zaciskowej
Tryb zakończenia JOG:
STOP
10 bit Tryb zakończenia JOG:
kasowanie do stanu sprzed
JOG
Zakończenie JOG i czasy
hamowania i rozpędzania:
kasowanie do ustawionych
czasów przed JOG
100bit
Zakończenie JOG i czasy
hamowania i rozpędzania:
zapamiętanie ustawionych
czasów przed JOG
Dolna częstotliwość (F13) … Górna
częstotliwość (F14)
1
1 bit
F45
Kierunek pracy silnika
10 bit
100 bit
F46
F47
F48
Czas postoju po zmianie
kierunku obrotów silnika
Zwiększenie zakresy
częstotliwości
Słowo konfiguracji
przyspieszania i
Kierunek do przodu:
Komenda FWD uruchamia
do przodu
Kierunek do przodu:
Komenda FWD uruchamia
do przodu
Priorytet: Listwa
zaciskowa/klawiatura
Sygnał analogowy daje
wartości dodatnie i ujemne
Praca do tyłu zabroniona
Praca do tyłu dozwolona
2
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0.0 … 60.0 s
*1 (do 320.0 Hz)
*10 (do 8000.0 Hz)
1 bit
Nie podłączony
Czas rozpędzania = Czas
Wrocław, maj 2012, wersja 20120515
0
1
0
1
0
1
strona: 15
z 42
Skrócona instrukcja obsługi falownika POWTRAN PI8000/8100.
ZAŁĄCZNIK DO INSTRUKCJI ORYGINALNEJ
__________________________________________________________________________________________
zwalniania
10 bit
100 bit
1000 bit
1 bit
F49
Słowo konfiguracyjne
pracy
10 bit
F50
Próg załączenia trybu
oszczędzania energii
Wrocław, maj 2012, wersja 20120515
rozpędzania * Wartość AI1
w%
Czas rozpędzania = Czas
rozpędzania * Wartość AI2
w%
Czas rozpędzania = Czas
rozpędzania * Wartość AI3
w%
Czas rozpędzania = Czas
rozpędzania * Wartość z
potencjometru klawiatury
dana w %
Czas rozpędzania = Czas
rozpędzania * Wartość z
krokowego nadajnika
napięcia w %
Nie podłączony
Czas zwalniania = Czas
rozpędzania * Wartość AI1
w%
Czas zwalniania = Czas
rozpędzania * Wartość AI2
w%
Czas zwalniania = Czas
rozpędzania * Wartość AI3
w%
Czas zwalniania = Czas
rozpędzania * Wartość z
potencjometru klawiatury
dana w %
Czas zwalniania = Czas
rozpędzania * Wartość z
krokowego nadajnika
napięcia w %
Czas rozpędzania F09 w
sekundach
Czas rozpędzania F09 w
minutach
Czas rozpędzania F09 w
godzinach
Czas rozpędzania F09 w
dniach
Czas zwalniania F10 w
sekundach
Czas zwalniania F10 w
minutach
Czas zwalniania F10 w
godzinach
Czas zwalniania F10 w
dniach
Kierunek pracy: „do
przodu” (FWD)
Kierunek pracy: „do tyłu”
(REV)
Czas pracy (H18…H25) w
sekundach
Czas pracy (H18…H25) w
minutach
Czas pracy (H18…H25) w
godzinach
Czas pracy (H18…H25) w
dniach
30 … 100 % napięcia nominalnego
2
3
4
5
0
1
2
3
4
5
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
0
-
0000
Y
%
100
N
1
2
3
strona: 16
z 42
Skrócona instrukcja obsługi falownika POWTRAN PI8000/8100.
ZAŁĄCZNIK DO INSTRUKCJI ORYGINALNEJ
__________________________________________________________________________________________
4.4 FUNKCJE UśYTKOWNIKA A00…A55
[Szczegółowe opisy funkcji – rozdział 5.4 str. 40…52]
Jedn.
Nast.
fabr.
Ogr.
zmian
-
0B00
0B01
Y
Y
-
0B02
Y
-
1
Y
%
120
Y
-
0
Y
-
0
Y
%
2
Y
%
130
Y
%
70
Y
-
0
Y
s
0.0
Y
65% … 100% (standardowego napięcia DC)
%
75
Y
0.1 … 3200.0 s
s
5.0
Y
-
0
Y
0,1 … 3200,0
s
10,0
Y
10 … 250
%
*
Y
10 … 250
%
*
Y
-
0
Y
%
30
Y
-
0
Y
%
*
Y
strona: 17
z 42
Kod
Opis / LCD
A00
A01
Wyświetlacz (monitor) 1
Wyświetlacz (monitor) 2
Nr grupy wg rozdz. 4.1
X1000/X100
A02
Wyświetlacz (monitor) 3
00 … 0B
A03
Zabezpieczenie przed
utykiem od napięcia DC
Niedozwolone
Dozwolone
A04
Napięcie zabezpieczenia
przed utykiem DC
110% … 140% (standardowego napięcia DC)
A05
Automatyczna stabilizacja
napięcia DC
A06
Opcje hamowania
dynamicznego
A07
A08
A09
Histereza napięcia
Napięcie hamowania
dynamicznego
Dolny dozwolony poziom
napięcia DC
A10
Start po zaniku zasilania
A11
Czas śledzenia po zaniku
Spadek napięcia DC po
zaniku zasilania
Czas śledzenia napięcia
DC po zaniku
A12
A13
A14
A15
A16
A17
Ograniczenie prądu
Czas opadania w
ograniczeniu prądu
Ograniczenie prądu
podczas zwalniania
Ograniczenie prądu
podczas pracy ustalonej
Zakres nastaw
Nr parametru
X10/bit
0 … 63
(0x00 … 0x3F)
0
1
Niedozwolona
0
Dozwolona
1
Dozwolona ale nie przy hamowaniu
2
Niedozwolona
0
Tryb bezpieczny
1
Tryb ogólny
2
0.0 … 10.0 %
110% … 140% (standardowego napięcia na
szynie DC)
60% … 75% (standardowego napięcia na
szynie DC)
Rozruch od 0 Hz
0
Rozruch od bieŜącej częstotliwości
1
zadanej
Pomiar częstotliwości i kierunku i
2
rozruch od wartości zmierzonych
0.0 … 20.0 s
Niedozwolone
Dozwolone
Bez zabezpieczenia
OstrzeŜenie z kontynuacją pracy
OstrzeŜenie z wyhamowaniem
OstrzeŜenie i swobodny wybieg
A18
Zabezpieczenie przed
utratą fazy
A19
Stopień zabezpieczenia
przed utratą fazy
10 … 100
A20
Kontrola działania przy
przekroczeniu momentu
Bez kontroli momentu
OstrzeŜenie z kontynuacją pracy
OstrzeŜenie z wyhamowaniem
OstrzeŜenie i swobodny wybieg
A21
Stopień kontroli
przeciąŜenia momentu
Wrocław, maj 2012, wersja 20120515
10 … 250
0
1
0
1
2
3
0
1
2
3
Skrócona instrukcja obsługi falownika POWTRAN PI8000/8100.
ZAŁĄCZNIK DO INSTRUKCJI ORYGINALNEJ
__________________________________________________________________________________________
A22
A23
A24
A25
A26
A27
A28
Czas kontroli
przekroczenia momentu
Elektroniczne
zabezpieczenie termiczne
silnika
Współczynnik
zabezpieczenia
termicznego silnika
Ilość samoczynnych
wyłączeń błędów
Czas kasowania błędów
Niezaaplikowane
Adres komunikacyjny
A29
Bodowa prędkość
transmisji
A30
Format komunikacji
dla RTU
A31
Reakcja na błędy
komunikacji
A32
Czas opóźnienia reakcji
na błędy komunikacji
A33
Ustawienie całkowitego
czasu pracy
A34
Jednostka całkowitego
czasu pracy
A35
A36
A37
A38
Ustawienie obrotów
silnika dla wyświetlacza
Ustawienie mocy na
wyjściu dla wyświetlacza
Blokada klawiszy
klawiatury
0,0 … 60,0
s
0,1
Y
-
0
Y
120 … 250
%
*
Y
0 … 10
-
0
Y
0,5 … 20,0
s
10,0
Y
1 … 128
1200
2400
4800
9600
19200
38400
8, N, 1
8, N, 2
8, E, 1
8, O, 1
8, E, 2
8, O, 2
Bez ostrzeŜenia na błędy w
komunikacji
OstrzeŜenie z kontynuacją pracy
OstrzeŜenie z wyhamowaniem
OstrzeŜenie i swobodny wybieg
-
8
Y
-
4
Y
-
0
Y
-
0
Y
s
10
Y
-
1
Y
-
0
Y
0,1 … 1000,0
%
100
Y
0,1 … 1000,0
%
100
Y
0 … 0FF
-
0FF
Y
-
0000
Y
Niedozwolone
0
Dozwolone
1
0
1
2
3
0: Bez kontroli
1 … 250 Kontrola opóźniona
Zerowanie po załączeniu zasilania
Kontynuacja zliczania po załączeniu
zasilania
Godziny
Doby
Sterowanie GÓRA / DÓŁ
1 bit
10 bit
100 bit
Wrocław, maj 2012, wersja 20120515
0
1
2
3
4
5
0
1
2
3
4
5
Zapamiętanie stanu po
wyłączeniu zasilania
Kasowanie wartości po
wyłączeniu zasilania
Zapamiętanie stanu po
zatrzymaniu silnika
Kasowanie wartości po
komendzie stopu
Kasowanie wartości po
zatrzymaniu silnika
Ustawienie tylko do pracy
w jednym kierunku
Ustawienie do pracy w obu
kierunkach
0
1
0
1
0
1
0
1
2
0
1
strona: 18
z 42
Skrócona instrukcja obsługi falownika POWTRAN PI8000/8100.
ZAŁĄCZNIK DO INSTRUKCJI ORYGINALNEJ
__________________________________________________________________________________________
1000 bit
1 bit
10 bit
100 bit
A39
Czas GÓRA / DÓŁ
1000 bit
A40
A41
A42
A43
A44
„Góra” / ”Dół” wartość
nastawy
Współczynnik zmian
„Góra”
Współczynnik zmian „Dół”
Definicja wielofunkcyjnych
klawiszy MF1 i MF2
Nastawienie niewaŜne
Nastawienie waŜne
Stała prędkość - „Góra”
Stały czas - „Góra”
Stała prędkość - „Dół”
Stały czas - „Dół”
„Góra” – bez ustawiania
współczynnika prędkości.
Współczynnik w kierunku
„Góra” = wartość w % dana
jako A41*AI1 (wartość
wejścia analogowego AI1)
Współczynnik w kierunku
„Góra” = wartość w % dana
jako A41*AI2 (wartość
wejścia analogowego AI2)
Współczynnik w kierunku
„Góra” = wartość w % dana
jako A41*AI3 (wartość
wejścia analogowego AI3)
Współczynnik w kierunku
„Góra” = wartość w % dana
jako A41* Wartość nastawy
potencjometru klawiatury
Współczynnik w kierunku
„Góra” = wartość w % dana
jako A41* Wielokrokowe
napięcie cyfrowe
„Dół” – bez ustawiania
współczynnika prędkości.
Współczynnik w kierunku
„Dół” = wartość w % dana
jako A41*AI1 (wartość
wejścia analogowego AI1)
Współczynnik w kierunku
„Dół” = wartość w % dana
jako A41*AI2 (wartość
wejścia analogowego AI2)
Współczynnik w kierunku
„Dół” = wartość w % dana
jako A41*AI3 (wartość
wejścia analogowego AI3)
Współczynnik w kierunku
„Dół” = wartość w % dana
jako A41* Wartość nastawy
potencjometru klawiatury
Współczynnik w kierunku
„Góra” = wartość w % dana
jako A41* Wielokrokowe
napięcie cyfrowe
0
1
2
3
4
5
0
1
2
3
4
5
-300,00 … 300,00
-
0,00
Y
0,01 … 20,00 (co 200ms lub po wyzwoleniu)
Hz
0,01
Y
0,01 … 20,00 (co 200ms lub po wyzwoleniu)
Klawisz dodawania
0
Klawisz zmniejszania
1
Swobodny wybieg silnika
2
Komenda start „do przodu” (FWD)
3
Komenda start „do tyłu” (REV)
4
Hz
-
0,01
0
1
Y
Y
Y
Komenda JOG start „do przodu” (JOG
Wrocław, maj 2012, wersja 20120515
0
1
0
1
0
1
5
strona: 19
z 42
Skrócona instrukcja obsługi falownika POWTRAN PI8000/8100.
ZAŁĄCZNIK DO INSTRUKCJI ORYGINALNEJ
__________________________________________________________________________________________
FWD)
Komenda JOG start „do tyłu” (JOG
REV)
Klawisz funkcyjny JOG
Klawisz „Do góry”
Klawisz „Do dołu”
Kasowanie wartości ustawionej w
„Góra” / „Dół”.
Kasowanie wartości ustawionej
potencjometrem klawiatury
A45
A46
A47
A48
A49
X1 - Punkt pocz. wart.
zadawanej pot. klawiatury
X2 - Punkt końcowy wart.
zadawanej pot. klawiatury
Wartość nastawiona
potencjometru klawiatury
Y1 - Wartość nastawy
odpowiadająca p. X1
Y2 - Wartość nastawy
odpowiadająca p. X2
Kontrola potencjometru
klawiatury
A52
A53
A54
A55
Temperatura nastawialna
silnika
Temperatura przegrzania
silnika
Reakcja na przegrzanie
silnika
Wyświetlacz temperatury
silnika
Współczynnik
proporcjonalności dla
zdalnych obrotów
10
11
%
0,00
Y
0 … 100
%
0,00
Y
0 … 100
%
-
Y
-100,0 … 100,0
%
0,00
Y
-100,0 … 100,0
%
100,00
Y
-
0000
Y
0,0 … 200,0
%
100,0
N
0,0 … 300,0
o
C
120,0
N
-
0
Y
C
-
N
-
1,00
y
Jedn.
Nast.
fabr.
Ogr.
zmian
%
%
%
%
%
%
0,0
100,0
0,0
100,0
0,0
100,0
Y
Y
Y
Y
Y
Y
10 bit
100 bit
1000 bit
A51
7
8
9
0 … 100
1 bit
A50
6
Zapamiętanie po
wyłączeniu zasilania
Kasowanie po wyłączeniu
zasilania
Zapamiętanie po
zatrzymaniu silnika
Kasowanie po komendzie
stopu
Kasowanie po zakończeniu
zatrzymywania
Zarezerwowane
Zarezerwowane
Bez reakcji
OstrzeŜenie z kontynuacją pracy
OstrzeŜenie z wyhamowaniem
OstrzeŜenie i swobodny wybieg
-50,0 … 300,0 (wymaga czujnika Pt-100)
0,1 … 10,00
0
1
0
1
2
0
1
2
3
o
4.5 FUNKCJE WEJŚĆ/WYJŚĆ O00…O68
[Szczegółowe opisy funkcji – rozdział 5.5 str. 52…70]
Kod
o00
o01
o02
o03
o04
o05
Opis / LCD
Wejście AI1 – punkt X1
Wejście AI1 – punkt X2
Wejście AI2 – punkt X1
Wejście AI2 – punkt X2
Wejście AI3 – punkt X1
Wejście AI3 – punkt X2
Wrocław, maj 2012, wersja 20120515
Zakres nastaw
0 … 100,0
0 … 100,0
0 … 100,0
0 … 100,0
0 … 100,0
0 … 100,0
strona: 20
z 42
Skrócona instrukcja obsługi falownika POWTRAN PI8000/8100.
ZAŁĄCZNIK DO INSTRUKCJI ORYGINALNEJ
__________________________________________________________________________________________
o06
o07
o08
o09
o10
o11
o12
o13
o14
o15
o16
o17
o18
o19
o20
o21
o22
023
o24
Wejście AI1 – punkt X1
Wartość odp. Y1
Wejście AI1 – punkt X2
Wartość odp. Y2
Wejście AI2 – punkt X1
Wartość odp. Y1
Wejście AI2 – punkt X2
Wartość odp. Y2
Wejście AI3 – punkt X1
Wartość odp. Y1
Wejście AI3 – punkt X2
Wartość odp. Y2
Wejście AI1 – filtr
Wejście AI2 – filtr
Wejście AI2 – filtr
Zacisk wyjściowy DA1
Zacisk wyjściowy DA2
DA1 Ustawienie dolnego
ograniczenia wyjścia
DA1 Ustawienie górnego
ograniczenia wyjścia
DA2 Ustawienie dolnego
ograniczenia wyjścia
DA2 Ustawienie górnego
ograniczenia wyjścia
Wyjście
dwustanowe 1
Wyjście
dwustanowe 2
Wyjście
dwustanowe 3
Wyjście
dwustanowe 4
Wrocław, maj 2012, wersja 20120515
-100 … 100,0
%
0,0
Y
-100 … 100,0
%
100,0
Y
-100 … 100,0
%
0,0
Y
-100 … 100,0
%
100,0
Y
-100 … 100,0
%
0,0
Y
-100 … 100,0
%
100,0
Y
0,00 … 2,00
0,00 … 2,00
0,00 … 2,00
Nie podłączony
Ustawiona częstotliwość
Częstotliwość aktualna
Prąd obciąŜenia
Napięcie na wyjściu
Napięcie na szynie DC
Temperatura mostka IGBT
Moc na wyjściu
Obroty wyjściowe
Aktualna wartość momentu
s
s
s
0,10
0,10
0,10
Y
Y
Y
-
-
Y
Y
0,0 … 100,0
%
0,0
Y
0,0 … 100,0
%
100,0
Y
0,0 … 100,0
%
0,0
Y
0,0 … 100,0
%
100,0
Y
0
0
1
8
Y
Y
Y
Y
strona: 21
z 42
Nie podłączone
OstrzeŜenie o awarii
Zbyt wysoki prąd
PrzeciąŜenie
Zbyt wysokie napięcie
Zbyt niskie napięcie
Zbyt niskie obciąŜenie
Przegrzanie
Sygnalizacja PRACY
Niewłaściwa wartość sprzęŜenia dla
PID’a
Silnik pracuje „do tyłu” (rewersyjnie)
Osiągnięcie częstotliwości zadanej
Osiągnięcie górnej częstotliwości
Osiągnięcie dolnej częstotliwości
Osiągnięcie przez FDT częst. zad. 1
Osiągnięcie przez FDT częst. zad. 2
Poziom kontroli częstotliwości FDT
Osiągnięcie zadanej wartości licznika
Osiągnięcie górnej wartości licznika
Zakończenie jednej pętli programu
Tryb kontroli prędkości
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
-
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Skrócona instrukcja obsługi falownika POWTRAN PI8000/8100.
ZAŁĄCZNIK DO INSTRUKCJI ORYGINALNEJ
__________________________________________________________________________________________
o25
o26
o27
o28
o29
o30
o31
o32
o33
o34
o35
o36
o37
o38
o39
o40
o41
o42
Opóźnienie wyjścia 1
Opóźnienie wyjścia 2
Opóźnienie wyjścia 3
Opóźnienie wyjścia 4
FDT częstotliwość
zadana 1
FDT częstotliwość
zadana 2
Próg detekcji
przekroczenia
częstotliwości zadanych
Osiągnięcie górnego
ograniczenia prądu
Osiągnięcie dolnego
ograniczenia prądu
Próg detekcji
ograniczenia prądu
Tryb sterowania z listwy
zaciskowej
Zacisk wejściowy DI1
Zacisk wejściowy DI2
Zacisk wejściowy DI3
Zacisk wejściowy DI4
Zacisk wejściowy DI5
Zacisk wejściowy DI6
Zacisk wejściowy DI7
Wrocław, maj 2012, wersja 20120515
Stan bez komendy pracy
Praca rewersyjna (REV) z komendy
falownika
Zwalnianie
Rozpędzanie
Osiągnięcie wysokiego ciśnienia
Osiągnięcie niskiego ciśnienia
Osiągnięcie
prądu
nominalnego
falownika
Osiągnięcie
prądu
nominalnego
silnika
Osiągnięcie dolnego ograniczenia
częstotliwości wejściowej
Osiągnięcie górnego
ograniczenia
prądu
Osiągnięcie dolnego
ograniczenia
prądu
Czas do osiągnięcia ograniczenia
czasu 1
Czas do osiągnięcia ograniczenia
czasu 2
Falownik gotowy do pracy
0 … 32,000
0 … 32,000
0 … 32,000
0 … 32,000
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
s
s
s
s
0
0
0
0
Y
Y
Y
Y
o30 … Częstotliwość maksymalna
Hz
0
Y
0 … o29
Hz
0
Y
0.00 … 5.00
Hz
0
Y
o33 … 200%
%
120
Y
o34 … o32
%
20
Y
0 … o33
%
3
Y
-
0000
N
-
0
0
0
0
0
0
Y
Y
Y
Y
Y
Y
strona: 22
z 42
Dwuprzewodowe ster. tryb 1
Dwuprzewodowe ster. tryb 2
Trzyprzewodowe ster. tryb 1
1 bit
Trzyprzewodowe ster. tryb 2
Impulsowe ster. tryb 1
Impulsowe ster. tryb 2
Sterowanie
z
listwy
niedozwolone
po
uruchomieniu po załączeniu
10 bit
napięcia
Sterowanie
z
listwy
dozwolone po uruchomieniu
po załączeniu napięcia
Nie podłączony
Praca „do przodu”
Praca „do tyłu” (rewersyjna)
3-przewodowy tryb STOP’u
Sterowanie
wielosegmentowe
–
komenda 1
0
1
2
3
4
5
0
1
0
1
2
3
4
Skrócona instrukcja obsługi falownika POWTRAN PI8000/8100.
ZAŁĄCZNIK DO INSTRUKCJI ORYGINALNEJ
__________________________________________________________________________________________
o43
o44
o45
o46
Zacisk wejściowy DI8
Zacisk wejściowy AI1
Zacisk wejściowy AI2
Zacisk wejściowy AI3
Wrocław, maj 2012, wersja 20120515
Sterowanie
wielosegmentowe
–
komenda 2
Sterowanie
wielosegmentowe
–
komenda 3
Sterowanie
wielosegmentowe
–
komenda
Sterowanie
wielosegmentowe
–
prędkość - komenda 1
Sterowanie
wielosegmentowe
–
prędkość - komenda 2
Sterowanie
wielosegmentowe
–
prędkość - komenda 3
Sterowanie cyfrowe wielosegmentowe
– napięcie 1
Sterowanie cyfrowe wielosegmentowe
– napięcie 2
Sterowanie cyfrowe wielosegmentowe
– napięcie 3
Główna częstotliwość zadana – AI1
Główna częstotliwość zadana – AI2
Główna częstotliwość zadana – AI3
Dodatkowa częstotliwość zadana –
AI1
Dodatkowa częstotliwość zadana –
AI2
Dodatkowa częstotliwość zadana –
AI3
MSS czas pracy 1
MSS czas pracy 2
MSS czas pracy 3
Operacyjny tryb prac – przesunięcie 1
Operacyjny tryb prac – przesunięcie 2
Operacyjny tryb prac – przesunięcie 3
Ograniczenie momentu w pracy „do
przodu” – przesunięcie 1
Ograniczenie momentu w pracy „do
przodu” – przesunięcie 2
Ograniczenie momentu w pracy „do
przodu” – przesunięcie 3
Ograniczenie momentu w pracy „do
tyłu” – przesunięcie 1
Ograniczenie momentu w pracy „do
tyłu” – przesunięcie 2
Ograniczenie momentu w pracy „do
tyłu” – przesunięcie 3
Przesunięcie prędkości momentu
obrotowego
Komenda kasowania awarii
Komenda JOG - praca „do przodu”
Komenda JOG - praca „do tyłu”
Rozkaz JOG (wg ustawienia F35)
Komenda zakazu rozpędzania i
hamowania
Zmiana silnika 1<->2
STOP swobodnym wybiegiem
Komenda: zwiększanie
Komenda: zmniejszanie
Kasowanie funkcji automatycznej
pracy programowej
5
6
7
-
0
0
0
0
0
Y
Y
Y
Y
Y
strona: 23
z 42
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Skrócona instrukcja obsługi falownika POWTRAN PI8000/8100.
ZAŁĄCZNIK DO INSTRUKCJI ORYGINALNEJ
__________________________________________________________________________________________
zatrzymanie automatycznej pracy
programowej (STOP)
Tryb startu w pracy programowej
Tryb stopu w pracy programowej
Czyszczenie licznika impulsów
Wejście licznika impulsów
Ładowanie licznika impulsów
Ładowanie górnego licznika
Wejście
zewnętrznego
sygnału
domyślnego (wyzwolenie poziomem)
Pierwsza pompa - łagodny rozruch
Pierwsza pompa - stop
Druga pompa - łagodny rozruch
Druga pompa - stop
Trzecia pompa - łagodny rozruch
Trzecia pompa - stop
Czwarta pompa - łagodny rozruch
Czwarta pompa - stop
Komenda obrotów ręcznych
Czas zasilania w wodę – zmiana na 0
Kierunek rozpędzania i zwalniania
extrudera
Rozpędzanie i zwalnianie extrudera zezwolenie
Wejście limitera czasu 1
Wejście limitera czasu 2
Przełączenie
programu
do
następnego segmentu
Kasowanie
wartości
ustawionej
sygnałami Up/Dn
Kasowanie wartości ustawionej
Wejście
zewnętrznego
sygnału
domyślnego (wyzwolenie zboczem)
o47
o48
o49
o50
o51
Polaryzacja na zaciskach
wejściowych i
wyjściowych
Czas opóźnienia T0 na
zaciskach wejściowych
Czas opóźnienia T1 na
zaciskach wejściowych
Wybór czasu odpowiedzi
na zaciskach wejściowych
Konfiguracja liczników
1 bit
10 bit
100 bit
Wrocław, maj 2012, wersja 20120515
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
0000 … F7FF
-
0000
Y
0,001 … 30.000
s
0.005
Y
0,001 … 30.000
s
0.005
Y
0 … 07FF
-
0
Y
-
0
Y
strona: 24
z 42
Praca w sposób ciągły
Pojedynczy cykl licznika
Po
osiągnięciu
górnej
wartości – przeładowanie
licznika
Po
osiągnięciu
górnej
wartości
–
zerowanie
licznika
Przeładowanie licznika po
włączeniu zasilania
Czyszczenie pamięci po
włączeniu zasilania
Zapamiętanie
poprzedniego
statusu
licznika
po
włączeniu
zasilania
0
1
0
1
0
1
2
Skrócona instrukcja obsługi falownika POWTRAN PI8000/8100.
ZAŁĄCZNIK DO INSTRUKCJI ORYGINALNEJ
__________________________________________________________________________________________
1000 bit
o52
o53
o54
o55
o56
o57
o58
o59
o60
o61
o62
o63
o64
o65
o66
o67
o68
Maksymalna
częstotliwość impulsu
wejściowego
BieŜący status licznika
Ustawienie wartości
inicjującej
Ustawienie górnego
ograniczenia licznika
Wybór zacisków
pomiędzy listwą fizyczną
a wirtualną
Status wejść DI1-4
Status wejść DI5-8
Status wejść AI1-3
Status wyjść OI1-4
Wyjście impulsowe PL1
Wyjście impulsowe PL2
Współczynnik wyjścia
impulsowego SPA
Współczynnik wyjścia
impulsowego SP.
Konfiguracja ograniczenia
czasu 1
Konfiguracja ograniczenia
czasu 2
Ograniczenie czasu 1
Ograniczenie czasu 2
Okres zliczania
Sygnał wyjściowy waŜny
przez 20 ms
Sygnał wyjściowy waŜny
przez 100 ms
Sygnał wyjściowy waŜny
przez 500 ms
0
1
2
3
0,1 … 50,0
kHz
20,0
Y
0 … 9999
-
0
Y
0 … o55
-
0
Y
o54 … 9999
-
9999
Y
0000 …. F7FF
-
0000
Y
0000 … 1111
0000 … 1111
000 … 111
0000 … 1111
Nie podłączone
Częstotliwość zadana
Częstotliwość aktualna
Prąd aktualny
Napięcie wyjściowe
Napięcie na szynie DC
Temperatura mostka IGBT
Moc na wyjściu
Obroty silnika
Aktualny moment
-
-
Y
Y
Y
Y
-
0
0
Y
Y
1 … 1000
-
1
Y
1 … 1000
-
1
Y
-
0000
Y
-
0000
Y
s
s
2,0
2,0
Y
Y
Jedn.
Nast.
fabr.
Ogr.
zmian
-
0000
Y
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Czas rozruchu
Czas prac
Zarezerwowane
Zarezerwowane
Zarezerwowane
0,0 … 3200,0
0,0 … 3200,0
0
1
-
4.6 FUNKCJE WIELU PRĘDKOŚCI PLC H00…H55
[Szczegółowe opisy funkcji – rozdział 5.6 str. 70…78]
Kod
Opis / LCD
H00
Konfiguracja wielu
prędkości
Zakres nastaw
1 bit
10 bit
Wrocław, maj 2012, wersja 20120515
Praca programowa
wyłączona
Praca programowa
moŜliwa
Kierunek ruchu wg
0
1
0
strona: 25
z 42
Skrócona instrukcja obsługi falownika POWTRAN PI8000/8100.
ZAŁĄCZNIK DO INSTRUKCJI ORYGINALNEJ
__________________________________________________________________________________________
H40…H46
100 bit
1000 bit
1 bit
10 bit
H01
Konfiguracja pracy
programowej
100 bit
H06
H07
H08
H09
Wrocław, maj 2012, wersja 20120515
1
0
1
0-15
0-15
0000
Y
Częst. górna (F13) – częst. górna (F14)
Hz
3,00
Y
Częst. górna (F13) – częst. górna (F14)
Hz
6,00
Y
Częst. górna (F13) – częst. górna (F14)
Hz
9,00
Y
Częst. górna (F13) – częst. górna (F14)
Hz
12,00
Y
Częst. górna (F13) – częst. górna (F14)
Hz
15,00
Y
Częst. górna (F13) – częst. górna (F14)
Hz
18,00
Y
Częst. górna (F13) – częst. górna (F14)
Hz
21,00
Y
1000 bit
H05
0
-
Tryb pracy programowej
100 bit
H04
1
Y
10 bit
1X - Prędkość zadana w
segmencie 1
2X - Prędkość zadana w
segmencie 2
3X - Prędkość zadana w
segmencie 3
4X - Prędkość zadana w
segmencie 4
5X - Prędkość zadana w
segmencie 5
6X - Prędkość zadana w
segmencie 6
7X - Prędkość zadana w
0
0710
1 bit
H03
1
-
1000 bit
H02
Kierunek ruchu wg
listwy zaciskowej i
klawiatury
Czasy rozpędzania i
zwalniania wg
H26…H39
Czasy rozpędzania i
zwalniania wg listwy
zaciskowej
Czas pracy wg
H18…H25
Czas pracy wg listwy
zaciskowej
Sterowanie
sekwencyjne
Sterowanie z listwy
zac.
Segment startowy
pracy programowej
Segment końcowy
pracy programowej
Czas waŜności sygnału
wyjściowego 8 ms
Czas waŜności sygnału
wyjściowego 20 ms
Czas waŜności sygnału
wyjściowego 100 ms
Czas waŜności sygnału
wyjściowego 500 ms
Cykl pojedynczy
Cykl ciągły
Komenda pracy dla
jednego cyklu
Prędkość zerowa przy
przerwie
Ustalona prędkość przy
wstrzymaniu pracy
Zatrzymanie z
ustawionymi
parametrami po
komendzie stop
Zatrzymanie z
parametrami
rozruchowymi
Praca z prędkością
rozruchową
Praca z prędkością z
przed zatrzymania
maszyny
0
1
2
3
0
1
2
0
1
0
1
0
1
strona: 26
z 42
Skrócona instrukcja obsługi falownika POWTRAN PI8000/8100.
ZAŁĄCZNIK DO INSTRUKCJI ORYGINALNEJ
__________________________________________________________________________________________
H10
H11
H12
H13
H14
H15
H16
H17
H18
H19
H20
H21
H22
H23
H24
H25
H26
H27
H28
H29
H30
H31
H32
H33
H34
H35
H36
H37
H38
H39
H40
H41
segmencie 7
8X - Prędkość zadana w
segmencie 8
9X - Prędkość zadana w
segmencie 9
10X - Prędkość zadana w
segmencie 10
11X - Prędkość zadana w
segmencie 11
12X - Prędkość zadana w
segmencie 12
13X - Prędkość zadana w
segmencie 13
14X - Prędkość zadana w
segmencie 14
15X - Prędkość zadana w
segmencie 15
T0 – Czas pracy w
segmencie 0
T1 – Czas pracy w
segmencie 1
T2 – Czas pracy w
segmencie 2
T3 – Czas pracy w
segmencie 3
T4 – Czas pracy w
segmencie 4
T5 – Czas pracy w
segmencie 5
T6 – Czas pracy w
segmencie 6
T7 – Czas pracy w
segmencie 7
aT1 – Czas rozpędzania
w segmencie 1
dT1 – Czas zwalniania w
segmencie 1
aT2 – Czas rozpędzania
w segmencie 2
dT2 – Czas zwalniania w
segmencie 2
aT3 – Czas rozpędzania
w segmencie 3
dT3 – Czas zwalniania w
segmencie 3
aT4 – Czas rozpędzania
w segmencie 4
dT4 – Czas zwalniania w
segmencie 4
aT5 – Czas rozpędzania
w segmencie 5
dT5 – Czas zwalniania w
segmencie 5
aT6 – Czas rozpędzania
w segmencie 6
dT6 – Czas zwalniania w
segmencie 6
aT7 – Czas rozpędzania
w segmencie 7
dT7 – Czas zwalniania w
segmencie 7
1 Słowo konfiguracyjne
prędkości w segmencie 1
2 Słowo konfiguracyjne
Wrocław, maj 2012, wersja 20120515
Częst. górna (F13) – częst. górna (F14)
Hz
24,00
Y
Częst. górna (F13) – częst. górna (F14)
Hz
27,00
Y
Częst. górna (F13) – częst. górna (F14)
Hz
30,00
Y
Częst. górna (F13) – częst. górna (F14)
Hz
33,00
Y
Częst. górna (F13) – częst. górna (F14)
Hz
36,00
Y
Częst. górna (F13) – częst. górna (F14)
Hz
39,00
Y
Częst. górna (F13) – częst. górna (F14)
Hz
42,00
Y
Częst. górna (F13) – częst. górna (F14)
Hz
45,00
Y
0,0 … 3200,0
s
2,0
Y
0,0 … 3200,0
s
2,0
Y
0,0 … 3200,0
s
2,0
Y
0,0 … 3200,0
s
2,0
Y
0,0 … 3200,0
s
2,0
Y
0,0 … 3200,0
s
2,0
Y
0,0 … 3200,0
s
2,0
Y
0,0 … 3200,0
s
2,0
Y
0,0 … 3200,0
s
10,0
Y
0,0 … 3200,0
s
10,0
Y
0,0 … 3200,0
s
10,0
Y
0,0 … 3200,0
s
10,0
Y
0,0 … 3200,0
s
10,0
Y
0,0 … 3200,0
s
10,0
Y
0,0 … 3200,0
s
10,0
Y
0,0 … 3200,0
s
10,0
Y
0,0 … 3200,0
s
10,0
Y
0,0 … 3200,0
s
10,0
Y
0,0 … 3200,0
s
10,0
Y
0,0 … 3200,0
s
10,0
Y
0,0 … 3200,0
s
10,0
Y
0,0 … 3200,0
s
10,0
Y
-
0000
Y
-
0000
Y
1 bit
Kierunek obrotów: „Do
przodu” (FWD)
0
Kierunek obrotów: „Do
1
strona: 27
z 42
Skrócona instrukcja obsługi falownika POWTRAN PI8000/8100.
ZAŁĄCZNIK DO INSTRUKCJI ORYGINALNEJ
__________________________________________________________________________________________
H42
H43
H44
H45
H46
prędkości w segmencie 2
3 Słowo konfiguracyjne
prędkości w segmencie 3
4 Słowo konfiguracyjne
prędkości w segmencie 4
5 Słowo konfiguracyjne
prędkości w segmencie 5
6 Słowo konfiguracyjne
prędkości w segmencie 6
7 Słowo konfiguracyjne
prędkości w segmencie 7
-
0000
Y
-
0000
Y
2
-
0000
Y
3
-
0000
Y
0
-
0000
Y
-100,0 … 100,0
%
0,0
Y
-100,0 … 100,0
%
10,0
Y
-100,0 … 100,0
%
20,0
Y
-100,0 … 100,0
%
30,0
Y
-100,0 … 100,0
%
40,0
Y
-100,0 … 100,0
%
50,0
Y
-100,0 … 100,0
%
60,0
Y
-100,0 … 100,0
%
70,0
Y
-
-
N
Jedn.
Nast.
fabr.
Ogr.
zmian
0,00 … U02
Hz
5,0
N
0 … U03
%
10
N
U00 … U04
Hz
10,0
N
10 bit
100 bit
1000 bit
H47
H48
H49
H50
H51
H52
H53
H54
Dane napięcie w
segmencie 0
Dane napięcie w
segmencie 1
Dane napięcie w
segmencie 2
Dane napięcie w
segmencie 3
Dane napięcie w
segmencie 4
Dane napięcie w
segmencie 5
Dane napięcie w
segmencie 6
Dane napięcie w
segmencie 7
1 bit
10 bit
H55
Status sterowania
wieloprędkościowego
tyły” (REV)
Czas pracy w
sekundach
Czas pracy w minutach
Czas pracy w
godzinach
Czas pracy w dniach
Czas rozpędzania w
sekundach
Czas rozpędzania w
minutach
Czas rozpędzania w
godzinach
Czas rozpędzania w
dniach
Czas zwalniania w
sekundach
Czas zwalniania w
minutach
Czas zwalniania w
godzinach
Czas zwalniania w
dniach
100 bit
1000 bit
Krok bieŜącej prędkości
BieŜący segment
przyspieszania
BieŜący segment czasu
pracy
BieŜący segment
napięcia cyfrowego
0
1
1
2
3
0
1
2
3
0…0xF
0…0xF
0…0xF
0…0xF
4.7 PARAMETRY CHARAKTERYSTYKI V/F U00…U15
[Szczegółowe opisy funkcji – rozdział 5.7 str. 78…79]
Kod
U00
U01
U02
Opis / LCD
Ustawienie częstotliwości
dla punktu F1 char. V/f
Ustawienie napięcia dla
punktu V1 char. V/f
Ustawienie częstotliwości
dla punktu F2 char. V/f
Wrocław, maj 2012, wersja 20120515
Zakres nastaw
strona: 28
z 42
Skrócona instrukcja obsługi falownika POWTRAN PI8000/8100.
ZAŁĄCZNIK DO INSTRUKCJI ORYGINALNEJ
__________________________________________________________________________________________
U03
U04
U05
U06
U07
U08
U09
U10
U11
U12
U13
U14
U15
Ustawienie napięcia dla
punktu V2 char. V/f
Ustawienie częstotliwości
dla punktu F3 char. V/f
Ustawienie napięcia dla
punktu V3 char. V/f
Ustawienie częstotliwości
dla punktu F4 char. V/f
Ustawienie napięcia dla
punktu V4 char. V/f
Ustawienie częstotliwości
dla punktu F5 char. V/f
Ustawienie napięcia dla
punktu V5 char. V/f
Ustawienie częstotliwości
dla punktu F6 char. V/f
Ustawienie napięcia dla
punktu V6 char. V/f
Ustawienie częstotliwości
dla punktu F7 char. V/f
Ustawienie napięcia dla
punktu V7 char. V/f
Ustawienie częstotliwości
dla punktu F8 char. V/f
Ustawienie napięcia dla
punktu V8 char. V/f
U01 … U05
%
20
N
U02 … U06
Hz
15,0
N
U03 … U07
%
30
N
U04 … U08
Hz
20,0
N
U05 … U09
%
40
N
U06 … U10
Hz
25,0
N
U07 … U11
%
50
N
U08 … U12
Hz
30,0
N
U09 … U13
%
60
N
U10 … U14
Hz
35,0
N
U11 … U15
%
70
N
U12 … NajwyŜsza częstotliwość
Hz
40,0
N
U13 … 100
%
80
N
Jedn.
Nast.
fabr.
Ogr.
zmian
-
0000
N
%
100
Y
-
1
Y
strona: 29
z 42
4.8 PARAMETRY REGULATORA PID P00…P12
[Szczegółowe opisy funkcji – rozdział 5.8 str. 79…82]
Kod
Opis / LCD
Zakres nastaw
1 bit
10 bit
P00
Konfiguracja regulatora
PID
100 bit
1000 bit
P01
P02
Ograniczenie wyjścia
regulatora PID
Wybór sygnału
sprzęŜenia zwrotnego
Wrocław, maj 2012, wersja 20120515
Regulacja
jednokierunkowa
Regulacja
dwukierunkowa
Wyjście proste
Wyjście odwrotne
Bez akcji po awarii PID
OstrzeŜenie i
kontynuacja pracy
OstrzeŜenie i
zatrzymanie ruchowe
OstrzeŜenie i swobodny
wybieg silnika
-
0
1
0
1
0
1
2
3
-
0 … 100
Klawiatura lub RS485
Wejście analogowe AI1
Wejście analogowe AI2
Wejście analogowe AI3
Potencjometr klawiatury
Wielosegmentowe nastawianie
napięciem na wejściach cyfrowych
0
1
2
3
4
5
Skrócona instrukcja obsługi falownika POWTRAN PI8000/8100.
ZAŁĄCZNIK DO INSTRUKCJI ORYGINALNEJ
__________________________________________________________________________________________
P03
P04
P05
P06
P07
P08
P09
P10
P11
P12
Wybór sygnału wartości
zadanej
Wartość zadana z
klawiatury
Czas zdwojenia PID
Czas wyprzedzania PID
Wzmocnienie PID
Okres próbkowania PID
Strefa nieczułości
Czas detekcji awarii PID
Wartość detekcji awarii
PID
Zakres wyświetlania dla
PID
Impulsowe na wejściu cyfrowym
Klawiatura lub RS485
Wejście analogowe AI1
Wejście analogowe AI2
Wejście analogowe AI3
Potencjometr klawiatury
Wielosegmentowe nastawianie
napięciem na wejściach cyfrowych
Impulsowe na wejściu cyfrowym
6
0
1
2
3
4
-
1
Y
0,0 … 100,0
%
50,0
Y
0,002 … 10,000
0,000 … 10,000
0 … 1000,0
0,002 … 10,000
0,0 … 20,0
0,0 … 3200,0
s
s
%
s
%
s
0,250
0,000
100,0
0,010
5,0
0,0
Y
Y
Y
Y
Y
N
0,0 … 100,0
%
10,0
N
0,00 … 100,00
-
1,00
Y
Jedn.
Nast.
fabr.
Ogr.
zmian
-
0
N
10,0
Y
s
5,0
Y
Hz
5,00
N
s
5,0
Y
5
6
4.9 PARAMETRY DODATKOWE E00…E23
[Szczegółowe opisy funkcji – rozdział 5.9 str. 82…88]
Kod
E00
E01
E02
E03
E04
Opis / LCD
Rodzaj obciąŜenia
Początkowy uchyb
regulacji ciśnienia
Opóźnienie początkowe
Częstotliwość
zatrzymania
Czas opóźnienia
zatrzymania
Wrocław, maj 2012, wersja 20120515
Zakres nastaw
Ogólne (stałomomentowe)
Pompa
Wentylator
Wtryskarka
Maszyna tekstylna
Maszyna wyciągowa
Maszyna krocząca
Przenośnik taśmowy
Odbiornik o zmiennej częstotliwości
Wielopompowy ukad
stałociśnieniowego zasilania w wodę
Zarezerwowane
Zarezerwowane
Sterowanie momentem siły
Odbiornik o regulowanym napięciu
Odbiornik o regulowanym prądzie
Prasa
0,0 … 100,0
0,0 … 3200,0
0 … 50,00
0,0 … 3200,0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
%
strona: 30
z 42
Skrócona instrukcja obsługi falownika POWTRAN PI8000/8100.
ZAŁĄCZNIK DO INSTRUKCJI ORYGINALNEJ
__________________________________________________________________________________________
E05
E06
Wartość sygnalizacji
wysokiego ciśnienia
Wartość sygnalizacji
niskiego ciśnienia
0 … 100,0
%
90,0
Y
0 … 100,0
%
10,0
Y
-
0000
Y
godz.
0,0
N
0,000 … 10,000
s
0,500
Y
0 … 9999
s
5
Y
-
0000
N
-
0001
N
1 bit
E07
Czasy funkcji zasilania w
wodę
10 bit
100
bit
Czasy
Zadawanie
ciśnienia
Tryb Timera
1000
bit
E08
E09
E10
Czas do zmiany pracy
pompy
Opóźnienie działania
przełącznika
elektromagnetycznego
Czas kontroli
przełączania pomp
Konfiguracja
stałociśnieniowego układu
zasilania w wodę
10 bit
100
bit
1000
bit
E12
Konfiguracja układu
wielopompowego
1 bit
10 bit
100
bit
1
0
1
0
1
BieŜący krok timera
Tryb
zatrzymania
Status pomp
po
wystąpieniu
błędu
Zmian trybu
racy
falownika
Utrzymanie
statusu
pomp
Wszystkie
pompy
zwalniają
Zatrzymanie
pomp
zasilanych
przez
falowniki
Swobodny
wybieg
Zatrzymanie
pomp
zasilania w
wodę
Pozostaw
bieŜącą
sytuację
Zatrzymaj
wszystkie
pompy
Ustawienie
częstotliwości
roboczej
Zatrzymanie
falownika
Utrzymaj
status
Kasuj stop
Brak pompy 1
Pompa 1 zasilana i
sterowana przez falownik
Pompa 1 – łągodny rozruch
Brak pompy 2
Pompa 2 zasilana i
sterowana przez falownik
Pompa 2 – łągodny rozruch
Brak pompy 3
Pompa 3 zasilana i
Wrocław, maj 2012, wersja 20120515
0
0,0 … 3200,0
1 bit
E11
Funkcja
wyłączona
Funkcja
załączona
Zgodnie z
P03
Zgodnie z
H47 … H54
Praca ciągła
Cykl
pojedynczy
0
1
2
3
0
1
0
1
0
1
0
1
2
0
1
2
0
1
strona: 31
z 42
Skrócona instrukcja obsługi falownika POWTRAN PI8000/8100.
ZAŁĄCZNIK DO INSTRUKCJI ORYGINALNEJ
__________________________________________________________________________________________
sterowana przez falownik
1000
bit
1 bit
10 bit
E13
Status układu
wielopompowego
100
bit
1000
bit
E14
E15
E16
E17
E18
E19
E20
E21
E22
E23
Sterowanie łągodnym
rozruchem pomp
Parametr uŜytkowy nr 0
Parametr uŜytkowy nr 1
Parametr uŜytkowy nr 2
Parametr uŜytkowy nr 3
Parametr uŜytkowy nr 4
Parametr uŜytkowy nr 5
Parametr uŜytkowy nr 6
Parametr uŜytkowy nr 7
Parametr uŜytkowy nr 8
Wrocław, maj 2012, wersja 20120515
Pompa 3 – łągodny rozruch
Brak pompy 4
Pompa 4 zasilana i
sterowana przez falownik
Pompa 4 – łągodny rozruch
Stop pompy 1
Pompa 1 praca ze zmienną
częstotliwością
Pompa 1 – praca z roboczą
prędkością
Stop pompy 2
Pompa 2 praca ze zmienną
częstotliwością
Pompa 2 – praca z roboczą
prędkością
Stop pompy 3
Pompa 3 praca ze zmienną
częstotliwością
Pompa 3 – praca z roboczą
prędkością
Stop pompy 4
Pompa 4 praca ze zmienną
częstotliwością
Pompa 4 – praca z roboczą
prędkością
Pompa 1 – bez łagodnego
sterowania
Pompa 1 – łagodne
1 bit
zatrzymanie
Pompa 1 – łagodny rozruch
Pompa 2 – bez łagodnego
sterowania
10 bit Pompa 2 – łagodne
zatrzymanie
Pompa 2 – łagodny rozruch
Pompa 3 – bez łagodnego
sterowania
100
Pompa 3 – łagodne
bit
zatrzymanie
Pompa 3 – łagodny rozruch
Pompa 4 – bez łagodnego
sterowania
1000
Pompa – łagodne
bit
zatrzymanie
Pompa41 – łagodny rozruch
0 … 9999
0 … 9999
0 … 9999
0 … 9999
0 … 9999
0 … 9999
0 … 9999
0 … 9999
0 … 9999
2
0
1
2
0
1
2
0
1
2
0
-
0000
N
-
0000
Y
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
strona: 32
z 42
1
2
0
1
2
0
1
2
0
1
2
0
1
2
0
1
2
Skrócona instrukcja obsługi falownika POWTRAN PI8000/8100.
ZAŁĄCZNIK DO INSTRUKCJI ORYGINALNEJ
__________________________________________________________________________________________
4.10 PARAMETRY PĘTLI SPRZĘśENIA PRĘDKOŚCI C00…C31
[Szczegółowe opisy funkcji – rozdział 5.10 str. 88…93]
Kod
C00
C01
C02
C03
C04
C05
C06
C07
C08
C09
C10
C11
C12
C13
C14
C15
Jedn.
Nast.
fabr.
Ogr.
zmian
ms
10
Y
0,01 … 100,00
s
0,25
Y
0,000 … 1,000
s
0,000
Y
0 … 150
%
100
Y
0,0 … C08
Hz
7,00
Y
0,01 … 100,00
s
0,50
Y
0,000 … 1,000
s
0,000
Y
0 … 150
%
75
Y
C04 … Maksymalna częstotliwość (F14)
Hz
30,00
Y
0 … 200
%
100
Y
0 … C12
Hz
5,00
Y
0 … 200
%
100
Y
C10 … Maksymalna częstotliwość (F14)
Hz
30,00
Y
0,0 … 300,0
%
250,0
Y
0,0 … 300,0
%
250,0
Y
-
0000
Y
Opis / LCD
Czas filtru pętli
sprzęŜenia prędkości
Czas zdwojenia Ti pętli
sprzęŜenia prędkości dla
niskich częstotliwości
Czas wyprzedzania Td
pętli sprzęŜenia prędkości
dla niskich częstotliwości
Wzmocnienie P pętli
sprzęŜenia prędkości dla
niskich częstotliwości
Przesunięcie
częstotliwości pętli
sprzęŜenia prędkości dla
niskich częstotliwości
Czas zdwojenia Ti pętli
sprzęŜenia prędkości dla
wysokich częstotliwości
Czas wyprzedzania Td
pętli sprzęŜenia prędkości
dla wysokich
częstotliwości
Wzmocnienie P pętli
sprzęŜenia prędkości dla
wysokich częstotliwości
Czas całkowania i
częstotliwość nośna przy
duŜych prędkościach.
Wzmocnienie
kompensacji poślizgu
przy małych
częstotliwościach
Częstotliwość nośna
poślizgu przy małych
częstotliwościach
Wzmocnienie
kompensacji poślizgu
przy duŜych
częstotliwościach
Częstotliwość nośna
poślizgu przy duŜych
prędkościach.
Górna wartość momentu
w pracy „do przodu”
(FWD)
Górna wartość momentu
w pracy „do tyłu” (REV)
Tryb ustawienia momentu
w pracy „do przodu”
(FWD)
Zakres nastaw
2 … 200
1 bit
Tryb
wyboru
Klawiatura lub
RS485
Wejście
analogowe AI1
Wejście
analogowe AI2
Wejście
analogowe AI3
Potencjometr
Wrocław, maj 2012, wersja 20120515
0
1
2
3
4
strona: 33
z 42
Skrócona instrukcja obsługi falownika POWTRAN PI8000/8100.
ZAŁĄCZNIK DO INSTRUKCJI ORYGINALNEJ
__________________________________________________________________________________________
10 bit
C16
Tryb ustawienia momentu
w pracy „do tyłu” (REV)
1 bit
C18
C19
Nastawa wzmocnienia
momentu
Przesunięcie w
sterowaniu
prędkość/moment
Tryb ustawienia prędkości
górnej
C21
C22
Ograniczenie prędkości
w pracy „do tyłu” (REV)
Czas rozpędzania
momentu
Czas zwalniania
momentu
Wrocław, maj 2012, wersja 20120515
6
0
1
0
1
2
3
4
0000
Y
%
200,0
Y
-
0000
Y
-
0000
Y
0,00 … Częstotliwość maksymalna
-
50,00
Y
0,0 … 200,0
s
1,0
Y
0,0 … 200,0
s
1,0
Y
Kierunek
5
6
0
1
0,0 … 300,0
Sterowanie prędkości
0
Sterowanie momentu
1
1 bit
10 bit
C20
Tryb
wyboru
5
-
10 bit
C17
Kierunek
klawiatury
Wielosegmento
we nastawianie
napięciem na
wejściach
cyfrowych
Impulsowe na
wejściu
cyfrowym
Bez kontroli
Kontrolowany
Klawiatura lub
RS485
Wejście
analogowe AI1
Wejście
analogowe AI2
Wejście
analogowe AI3
Potencjometr
klawiatury
Wielosegmento
we nastawianie
napięciem na
wejściach
cyfrowych
Impulsowe na
wejściu
cyfrowym
Bez kontroli
Kontrolowany
NiezaleŜ
ny tryb
wyboru
Zgodnie
z
Klawiatura lub
RS485
Wejście
analogowe AI1
Wejście
analogowe AI2
Wejście
analogowe AI3
Potencjometr
klawiatury
Wielosegmento
we nastawianie
napięciem na
wejściach
cyfrowych
Impulsowe na
wejściu
cyfrowym
C19
S00
0
1
2
3
4
5
6
0
1
strona: 34
z 42
Skrócona instrukcja obsługi falownika POWTRAN PI8000/8100.
ZAŁĄCZNIK DO INSTRUKCJI ORYGINALNEJ
__________________________________________________________________________________________
C23
C24
C25
C26
C27
C28
Wzbudzenie przy niskiej
prędkości
Czas zdwojenia pętli
prądowej
Wzmocnienie pętli
prądowej
Elektroniczny sygnał A z
płytki PG
Elektroniczny sygnał B z
płytki PG
Impuls z płytki PG
C29
Działanie przy awarii
płytki PG
C30
Kierunek obrotów
C31
Czas kontroli po zaniku
sygnału z płytki PG
0 … 100
%
30
Y
0 … 9999
ms
500
Y
0 … 1000
%
100
Y
1 … 5000
-
1
Y
1 … 5000
-
1
Y
300 … 9999
Bez zabezpieczenia po awarii
OstrzeŜenie i kontynuacja pracy
OstrzeŜenie i zatrzymanie ruchowe
OstrzeŜenie i swobodny wybieg silnika
Przy pracy „do przodu” faza A
wyprzedza
Przy pracy „do przodu” faza B
wyprzedza
-
2500
N
-
3
Y
-
0
Y
s
1,0
N
Jedn.
Nast.
fabr.
Ogr.
zmian
0,00 … Częstotliwość maksymalna
Hz
50,0
Y
y09*(50%...100%)
A
*
Y
100 … 1140
V
*
Y
1… 8
-
2
Y
obr/mn
1480
Y
0,0 … b01
A
*
Y
0,000 … 30,000
Ω
*
Y
0,000 … 30,000
Ω
*
Y
0,0 … 3200,0
mH
*
Y
0,0 … 3200,0
mH
*
Y
-
0
N
-
0
N
-
0
N
0,00 … Częstotliwość maksymalna
Hz
50,0
Y
y09*(50%...100%)
A
*
Y
strona: 35
z 42
0
1
2
3
0
1
0,0 … 10,0
4.11 PARAMETRY SILNIKA b00…b22
[Szczegółowe opisy funkcji – rozdział 5.11 str. 93…95]
Kod
b00
b01
b02
b03
b04
b05
b06
b07
b08
B09
Opis / LCD
Silnik 1: Częstotliwość
znamionowa
Silnik 1: Prąd nominalny
Silnik 1: Napięcie
znamionowe
Silnik 1: Ilość par
biegunów
Silnik 1: Obroty nominalne
Silnik 1: Nominalny prąd
obciąŜenia
Silnik 1: Rezystancja
stojana
Silnik 1: Rezystancja
wirnika
Silnik 1: Indukcyjność
stojana
Silnik 1: Indukcyjność
wzajemna
b10
Wybór silnika
b11
Pomiar parametrów
silnika
b12
Początkowa kontrola R1
sterowania wektorowego
b13
b14
Silnik 2: Częstotliwość
znamionowa
Silnik 2: Prąd nominalny
Wrocław, maj 2012, wersja 20120515
Zakres nastaw
500 … 5000
Silnik 1
Silnik 2
Bez pomiaru
Wyliczone z tabliczki znamionowej
Pomiar podczas postoju silnika
Pomiar podczas ruchu silnika
Bez kontroli R1
Kontrola R1 aktywna
0
1
0
1
2
3
0
1
Skrócona instrukcja obsługi falownika POWTRAN PI8000/8100.
ZAŁĄCZNIK DO INSTRUKCJI ORYGINALNEJ
__________________________________________________________________________________________
b15
b16
b17
b18
b19
b20
b21
b22
Silnik 2: Napięcie
znamionowe
Silnik 1: Ilość par
biegunów
Silnik 1: Obroty nominalne
Silnik 1: Nominalny prąd
obciąŜenia
Silnik 1: Rezystancja
stojana
Silnik 1: Rezystancja
wirnika
Silnik 1: Indukcyjność
stojana
Silnik 1: Indukcyjność
wzajemna
100 … 1140
V
*
Y
1… 8
-
2
Y
obr/mn
1480
Y
0,0 … b14
A
*
Y
0,000 … 30,000
Ω
*
Y
0,000 … 30,000
Ω
*
Y
0,0 … 3200,0
mH
*
Y
0,0 … 3200,0
mH
*
Y
Jedn.
Nast.
fabr.
Ogr.
zmian
-
0
N
-
0
N
-
0
Y
UŜyj klawisza [PRG] i klawiszy strzałek [▲/▼]
aby wyświetlić częstotliwość, prąd i status
pracy falownika w momencie wystąpienia
awarii.
-
0
Y
Bez kasowania
Kasowanie
-
0
Y
0,1 … 1000,0
A
*
N
100 … 1140,0
V
*
N
-
*
n
Np. A 100
YYYY
-
-
N
N
MM DD
-
-
N
-
-
Y
strona: 36
z 42
500 … 5000
4.12 PARAMETRY SYSTEMOWE y00…y17
[Szczegółowe opisy funkcji – rozdział 5.12 str. 96…99]
Kod
Opis / LCD
y00
Przywracanie parametrów
systemu
y01
Zapamiętanie parametrów
systemu
y02
y03
y04
y05
y06
y07
Pole ostatniej awarii
Rekord awarii – pole 1
Rekord awarii – pole 2
Rekord awarii – pole 3
Rekord awarii – pole 4
Rekord awarii – pole 5
y08
Kasowanie rekordów
awarii
y09
y10
Znamionowy prąd
wyjściowy przetwornicy
Znamionowe napięcie
zasilania przetwornicy
y11
Seria produktu
y12
y13
Wersja oprogramowania
Rok produkcji
Data produkcji
(mies, dzień)
Wejście dekodujące
y14
y15
Wrocław, maj 2012, wersja 20120515
Zakres nastaw
Bez akcji
Parametry z pamięci nr 1 klawiatury
Parametry z pamięci nr 2 klawiatury
Parametry z pamięci nr 3 klawiatury
Parametry z pamięci nr 4 klawiatury
PARAMETRY FABRYCZNE
Bez akcji
Zapisz w pamięci nr 1 klawiatury
Zapisz w pamięci nr 2 klawiatury
Zapisz w pamięci nr 3 klawiatury
Zapisz w pamięci nr 4 klawiatury
KASUJ PAMIĘĆ KLAWIATURY
Kod ostatniego błędu
0
1
80
0
Kod typu
Nr seryjny
0 … 9999
0
1
2
3
4
5
0
1
2
3
4
5
3
Kod napięcia
wejściowego
Zakres nastaw
Skrócona instrukcja obsługi falownika POWTRAN PI8000/8100.
ZAŁĄCZNIK DO INSTRUKCJI ORYGINALNEJ
__________________________________________________________________________________________
uŜytkownika
Ilość błędnych
wpisów
0 … 9999
y16
Hasło uŜytkownika
y17
Zabezpieczenie grup
parametrów
Wrocław, maj 2012, wersja 20120515
Wyświetlane info
Zakres
nastaw
Bez hasła lub
poprawne
Kod
wejście
Wyświetl info
dekodujące
Parametr
Kod
Zabezpieczenie poszczególnych grup
parametrów po ustawieniu hasła.
O – blokada zmian parametrów w grupie
1 – zmiany w grupie parametrów dozwolone
-
-
Y
-
0000
Y
strona: 37
z 42
Skrócona instrukcja obsługi falownika POWTRAN PI8000/8100.
ZAŁĄCZNIK DO INSTRUKCJI ORYGINALNEJ
__________________________________________________________________________________________
5.
KOMUNIKATY BŁĘDÓW
WYSTĄPIENIE BŁĘDU
Po wystąpieniu błędu jego kod (zgodnie z poniŜszą tabelą) wyświetlany jest na wyświetlaczu. JeŜeli błąd
powoduje wyłączenie silnika, silnik zostanie wyłączony, bez moŜliwości uruchomienia do czasu zaniku przyczyny
wyłączenia. Jeśli błąd wymaga skasowania, po ustąpieniu przyczyny, naleŜy to wykonać za pomocą klawisza
STOP/Reset. Skasowanie nie będzie skuteczne jeśli przyczyna błędu nie zostanie usunięta. Jeśli błąd nie
wymaga skasowania, ustąpi samoczynnie po zaniku przyczyny.
OBSŁUGA BŁĘDÓW
Obsługa falownika odbywa się za pośrednictwem klawiatury. Polega ona na odczytaniu kodów błędów
(parametry y02 do y07. Kody wcześniejszych komunikatów błędów przechowywane są chronologicznie.
Tabela komunikatów błędów i awarii
Kod
Symbol
0
E.OCP
1
Zarezerwowany
2
E.OC3
3
Zarezerwowany
4
E.OU
5
E.LU
6
E.OL
7
E.UL
8
E.PHI
9
E.EEP
10
E.ntC
11
E.dAt
12
E.Set
Komunikat błędu
Uszkodzenie spowodowane nadmiernym poborem prądu.
(System is disturbed or impacted by instant over current)
Przekroczenie prądu (przeprzęŜenie) lub wzrost napięcia
(przepięcie) w układzie napędowym.
(Over current or over voltage signal from drive circuit)
Wrocław, maj 2012, wersja 20120515
Przekroczenie napięcia - przepięcie.
(Over voltage)
Spadek napięcia.
(Under voltage)
Przekroczenie obciąŜenia.
(Over load)
Spadek obciąŜenia - ostrzeŜenie.
(Under load - warn)
Utrata fazy napięcia zasilania.
(Power input phase loss)
Błąd pamięci EEPROM.
(EEPROM error)
Przegrzanie falownika.
(Over heat)
Awaria limitu czasu.
(Time limit fault)
Awaria zewnetrzna (np. sygnal na listwie zaciskowej).
(External faultt)
strona: 38
z 42
Skrócona instrukcja obsługi falownika POWTRAN PI8000/8100.
ZAŁĄCZNIK DO INSTRUKCJI ORYGINALNEJ
__________________________________________________________________________________________
13
Zarezerwowany
14
Zarezerwowany
15
Zarezerwowany
16
E.PID
17
E.OHt
18
E.OL2
19
E.PG
20
E.Pho
21
E.COA
22
E.COB
23
E.CAL
Wrocław, maj 2012, wersja 20120515
Awaria regulatora PID.
(PID regulate fault)
Przegrzanie silnika.
(Motor oper heat fault)
PrzeciąŜenie silnika.
(Motor oper load fault)
Awaria płytki PG.
(PG fault)
Utrata fazy napięcia na zaciskach wyjściowych falownika.
(Inverter output phase lost)
RS485 – uszkodzenie linii transmisyjnej A.
(RS485 Communication terminal A failure)
RS485 – uszkodzenie linii transmisyjnej B.
(RS485 Communication terminal B failure)
Problemy w identyfikacji parametrów.
(Parameter identyfication problems)
strona: 39
z 42
Skrócona instrukcja obsługi falownika POWTRAN PI8000/8100.
ZAŁĄCZNIK DO INSTRUKCJI ORYGINALNEJ
__________________________________________________________________________________________
6.
DIAGNOSTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Problem
Brak sterowania z
klawiatury
Brak regulacji
prędkości przez
potencjometr
Silnik nie wiruje
MoŜliwe powody
Źle ustawiony tryb sterowania.
Sprawdź wartość parametru F05.
Zła wartość nastawy
częstotliwości.
Sprawdź wartość parametru F03, F04.
Źle ustawiony tryb sterowania.
Sprawdź wartość parametru F05.
Zła wartość nastawy
częstotliwości.
Sprawdź wartość parametru F03, F04.
Sygnalizator LED sygnalizuje
komunikat błędu.
Naciśnij klawisz RESET lub skasuj
komunikaty awarii, zapoznaj się i
zatwierdź kod awarii zgodnie z informacją
o awarii.
Brak napięcia na szynie prądu
stalego (pomiędzy zaciskami
DC+1 i DC+2).
Sprawdź napięcie fazowe (L1, L2, L3)
oraz układ ładowania.
Brak napięcia na zaciskach
wyjściowych falownika U, V, W
lub niewłaściwe napięcie na
wyjściu.
Sprawdź tryb sterowania i parametry
częstotliwości. Przy sterowaniu z listwy
zaciskowej sprawdź stan sygnałów na
zaciskach sterujących.
Restart po wyłączeniu zasilania
lub wolny wybieg.
Ustaw sygnały sterujące.
Przekroczenie prądu przy
rozpędzaniu silnika.
Sprawdź i zmniejsz obciąŜenie silnika.
Upewnij się, Ŝe model urządzenia jest
doprany właściwie.
Zakłócenie systemu lub impulsowe
przekroczenie prądu.
Przekroczenie prądu silnika.
Zabezpieczenie działa gdy aktualny prąd
silnika jest 3x większy od prądu
nominalnego silnika.
Skasuj lub zmodyfikuj parametry funkcji
F09, F20, F21.
Przekroczenie prądu przy
hamowaniu silnika.
Skasuj lub zmodyfikuj parametry funkcji
F10, F22, F23.
Przekroczenie prądu podczas
rozruchu lub przy niskich
częstotliwościach.
.Zmodyfikuj parametr F06.
Przekroczenie prądu podczas
normalnej pracy
Sprawdź, czy nie ma zmian obciąŜenia.
Zaistniałe wyeliminuj.
Przekroczenie prądu podczas
startu lub pracy silnika
występujące sporadycznie.
Sprawdź czy nie ma lekkiego zwarcia lub
przyziemienia przewodów fazowych.
Zbyt mocno obciąŜony silnik.
Przekroczenie prądu
E.OC
Komunikat E.OCP.
Komunikat E.OC3.
Wrocław, maj 2012, wersja 20120515
Wyjaśnienie
strona: 40
z 42
Skrócona instrukcja obsługi falownika POWTRAN PI8000/8100.
ZAŁĄCZNIK DO INSTRUKCJI ORYGINALNEJ
__________________________________________________________________________________________
Zakłócenia.
PrzeciąŜenie silnika
E.OL
Zbyt duŜe obciąŜenie silnika
Ustawiona niewłaściwa wartość
parametrów.
Przekroczona dozwolona
wartość napięcia zasilającego.
Przekroczenie
napięcia E.OU
Zbyt szybkie hamowanie.
ObciąŜenie silnika o zbyt duŜej
inercji.
Zbyt niskie napięcie zasilania
falownika.
Niskie napięcie E.LU
Przegrzanie E.OHt
Chwilowe zaniki napięcia
Sprawdź połączenie uziemienia i
uziemienie ekranów kabli zasilających i
sterowniczych.
Zmniejsz obciąŜenie silnika lub zwiększ
wartość parametru b04 i b14 w
dozwolonym zakresie lub zwiększ
parametr A24 do osiągnięcia poziomu
zabezpieczenia termicznego.
Zmień parametry b04 i b14 w przypadku
wystąpienia przeciąŜenia silnika.
Sprawdź wartość napięcia zasilającego.
Sprawdź ustawienie napięcia
znamionowego falownika.
Zmień wartość parametru F10.
Zmniejsz inercję obciąŜenia, zmień
falownik na większy, uŜyj falownika typu B
lub dołącz rezystor hamujący.
Sprawdź wartość napięcia zasilającego.
Sprawdź ustawienie napięcia
znamionowego falownika.
Dołącz opcjonalny moduł kondensatorów.
Linia zasilająca o zbyt niskiej
pojemności lub zbyt duŜy pobór
prądu w linii zasilającej.
Usprawnij system zasilania urządzenia.
Zbyt wysoka temperatura
zewnętrzna
Popraw zewnętrzne warunki pracy
urządzenia.
Nie pracują wentylatory
chłodzące falownika.
Sprawdź parametr A27, sprawdź
wentylatory, zmniejsz temperaturę
początkową (jeśli jest sterowanie
wentylatorami).
Częstotliwość nośna zbyt
wysoka.
Sprawdź ustawioną wartość parametru
F16.
Nota:
※ Przed otwarciem obudowy wyłączyć napięcie zasilania i nie dotykać elementów wewnątrz
falownika przez pięć minut po wyłączeniu się sygnalizatora ładowania (CHARGE). Upewnić
się, Ŝe pojemności zostały całkowicie rozładowane poprzez pomiar napięcia odpowiednim
przyrządem. W przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo poraŜenia elektrycznego.
※ Nie dotykać PCB lub tranzystorów IGBT I innych elementów wewnętrznych do czasu
upewnienia się, Ŝe ładunek statyczny został odprowadzony. W przeciwnym razie
poszczególne elementy mogą ulec uszkodzeniu.
Wrocław, maj 2012, wersja 20120515
strona: 41
z 42
Skrócona instrukcja obsługi falownika POWTRAN PI8000/8100.
ZAŁĄCZNIK DO INSTRUKCJI ORYGINALNEJ
__________________________________________________________________________________________
Wrocław, maj 2012, wersja 20120515
strona: 42
z 42
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards