instrukcja użytkowania - Sklep "FASER"

advertisement
Wzór nr 5 do IW-TK.02
FABRYKA SPRZĘTU RATUNKOWEGO
I LAMP GÓRNICZYCH „FASER” S.A.
TARNOWSKIE GÓRY ul. Nakielska 42/44
Ładownica jednostanowiskowa LU-1*L…
LU-1*L06H/230V
LU-1*L10H/230V
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
IU-941*L/230V/2009
WYDANIE PIERWSZE
marzec
2009
–2–
IU-941*L/230V/2009 wyd.1
1. PRZEZNACZENIE.
Ładownica jednostanowiskowa LU-1*L…/230V jest uniwersalną ładownicą przeznaczoną do
ładowania akumulatorów lamp nahełmnych produkcji „FASER”S.A. z akumulatorami
Ni-MH
o napięciu nominalnym 3,6 V. W zależności od typy ładownicy przeznaczone są do:
- Ładownica LU-1*L06H/230V - do ładowania lamp nahełmnych typu LN-04, LN-IZA
- Ładownica LU-1*L10H/230V - do ładowania lamp nahełmnych typu LG-3M, LG-3MH
Układ elektroniczny ładownicy umożliwia pełną kontrolę przebiegu ładowania akumulatora przy
pomocy systemu mikroprocesorowego. Sygnalizacja oparta na diodach LED informuje użytkownika
o aktualnym stanie pracy urządzenia tj. ładowanie, lampa gotowa do pracy, awaria.
UWAGA - Niebezpieczeństwo obrażenia 
Nigdy nie podłączaj do ładownicy akumulatorów nie przewidzianych do ładowania
(np. akumulatorów litowo – jonowych) – mogą się przegrzać i wybuchnąć 
2. OPIS TECHNICZNY
2.1. Dane techniczne :
- ilość stanowisk do ładowania
- napięcie zasilania
- parametry wyjściowe zasilacza
- 1
- 230 VAC / 50 Hz
- 8 VDC / 1,8 A
- prąd ładowania nominalny
- prąd doładowania
- kryterium końca ładowania
- czas ładowania
- 1000- 8% mA
- 100 mA
- - ΔV lub maksymalny czas ładowania
- max 6 h (ładownica LU-1*L06H/230V)
max 10 h (ładownica LU-1*L10H/230V)
- minimalne napięcie akumulatora
-0V
(napięcie rozpoznawane przez ładowarkę)
- temperatura pracy
- stopień ochrony obudowy
- obudowa
- masa (zasilacz + moduł ładowarki)
- wymiary gabarytowe (l x b x h)
-
-5 C  +60 C
IP 30
z tworzywa sztucznego (kolor czarny)
400 g (200 g + 200 g )
120 mm x 70 mm x 73 mm
(wymiary modułu ładowarki)
Moduł ładowarki
Nr 941A*06H
Nr 941A*10H
Rys. 1 Ładownica LU-1*L…/230V - widok
Zasilacz impulsowy
Nr FA-0530
–3–
IU-941*L/230V/2009 wyd.1
2.2. Właściwości użytkowe
 mikroprocesorowa kontrola procesu ładowania
 sygnalizacja aktualnego stanu pracy ładowarki (z wyróżnieniem stanu zakończenia ładowania
akumulatora – dioda zielona)
 pomiary rzeczywistych napięć akumulatora (z pominięciem spadków napięć na połączeniach
i przewodach)
 zabezpieczenie przed przeładowaniem akumulatora (ograniczenie czasowe ; - ΔV )
 sygnalizacja przerwy w obwodzie ładowania (odłączenia akumulatora od ładowarki)
 sygnalizacja zbyt małego prądu ładowarki
 sygnalizacja braku zasilania
 zabezpieczenie przed samorozładowaniem i rozładowaniem akumulatora przez układy
elektroniczne (np. przez moduł diody LED) przy podłączonej lampie na stanowisku ładownicy.
2.3. Konstrukcja
Ładownica jednostanowiskowa LU-1*L…/230V składa się z dwóch elementów :
- „Zasilacza impulsowego”
- „Modułu ładowarki”
Głównym elementem „Modułu ładowarki” jest układ elektroniczny oparty na mikroprocesorze,
który kontroluje proces ładowania. Informacja o aktualnym stanie ładowarki przekazywana jest
przy pomocy diod LED wyprowadzonych na zewnątrz obudowy. „Moduł ładowarki” posiada
również podstawkę kontaktową (sworzeń i sprężyna kontaktowa), na której podłącza się do
ładowania akumulator (poprzez głowicę lampy nahełmnej).
„Zasilacz impulsowy” posiada wtyczkę umożliwiającą bezpośrednie podłączenie do gniazda sieci
zasilającej. „Zasilacz impulsowy” z „Modułem ładowarki” połączony jest przewodem
zakończonym wtykiem umożliwiającym podłączenie do gniazda w „Module ładowarki”.
2.4. Działanie
Ładownica jest zasilana z sieci jednofazowej.
UWAGA - nie jest wymagane podłączenie ładownicy do sieci wyposażonej w przewód ochronny.
Ładowanie akumulatorów odbywa się metodą stałoprądową. Po zakończeniu ładowania,
ładownica przechodzi automatycznie w stan „ŁADOWANIE ZAKOŃCZONE” utrzymując
akumulator w pełnej gotowości do pracy. Parametry ładowania akumulatora są kontrolowane
przez system mikroprocesorowy ładownicy, który precyzyjnie steruje prądem ładowania
akumulatora, jak i maksymalnym czasem ładowania. Pomiary napięć akumulatora przez układ
ładowarki dokonywane są bezprądowo, co eliminuje błędy wprowadzane przez rezystancje
przewodów i połączeń pomiędzy ładowarką, a akumulatorem. Sygnalizacja aktualnego stanu
pracy zrealizowana jest za pomocą diod LED w „Module ładowarki” wg Tabeli 1.
Układ jest odporny na zaniki napięcia zasilającego – po ponownym jego włączeniu następuje
kontynuacja procesu ładowania. Ładownica kontroluje stan obwodu ładowania akumulatora –
przerwa w obwodzie, zła jakość połączeń powoduje sygnalizację usterki. Na ściance bocznej
„Modułu ładowarki” znajdują się diody LED.
UWAGA – W „Zasilaczu” znajduje się dioda sygnalizacyjna informująca o stanie pracy „Zasilacza”.
–4–
IU-941*L/230V/2009 wyd.1
Legenda:
– dioda LED nie świeci
– dioda LED świeci
– dioda LED świeci pulsacyjnie
Tabela 1
Dioda
Stan ładowarki
Gotowość
(brak podłączenia akumulatora)
Stan występuje po włączeniu zasilania. Licznik czasu wyzerowany
Ładowanie
(akumulator nie naładowany)
Stan występuje po włączenia zasilania i podłączeniu akumulatora lampy
Ładowanie
(akumulator nie naładowany – końcowa faza ładowania)
Stan występuje po włączenia zasilania i podłączeniu akumulatora lampy
Przerwa w obwodzie ładowania
(akumulator nie naładowany)
Ładowarka czeka na podłączenie akumulatora w celu kontynuowania
procesu ładowania. Stan utrzymuje się przez kilkanaście sekund (po
upływie tego czasu diody przestają migać, zostaje wyzerowany licznik
czasu, a ładowarka przechodzi w stan „Gotowość”). Po usunięciu
przerwy w obwodzie ładowania, ładowarka przechodzi w stan
„Ładowanie”
Zbyt mały prąd ładowania
(akumulator nie naładowany )
Funkcja aktywna tylko w czasie ładowania akumulatora przy obniżeniu
prądu poniżej minimalnego dopuszczalnego prądu ładowania (stan
awaryjny spowodowany np. zbyt niskim napięciem zasilania lub zbyt
dużą rezystancją złącz kontaktowych) - licznik czasu zostaje
zatrzymany
Ładowanie zakończone
(akumulator naładowany)
Stan występuje po zakończeniu ładowania i podłączonym akumulatorze
lampy. W stanie „Ładowanie zakończone” akumulator jest
doładowywany prądem konserwującym.
Brak zasilania ładowarki
(sygnalizacja przy podłączonym akumulatorze do ładowania)
Po włączeniu zasilania przy podłączonym akumulatorze ładowarka wraca
do stanu „Ładowanie”.
kolor
ŻÓŁTY
kolor
ZIELONY
–5–
IU-941*L/230V/2009 wyd.1
3. UŻYTKOWANIE
3.1. Podłączenie ładownicy
Rys. 2 Podłączenie ładownicy do sieci
Po podłączeniu ładownicy do zasilania (po włożeniu zasilacza do gniazda sieci jednofazowej),
ładownica znajduje się w stanie oczekiwania co sygnalizowane jest świeceniem zielonej diody
w „Zasilaczu” oraz miganiem diody zielonej w „Module ładowarki”.
3.2. Ładowanie lamp.
1
2
Rys. 3 Podłączenie lampy do ładowania
(na zdjęciu podłączenie lampy LN-04)
–6–
IU-941*L/230V/2009 wyd.1
1. Podłączyć lampę do ładowania. W tym celu głowicę lampy zakłada się na sworzeń kontaktowy
ładownicy. Obrócenie głowicy w prawo o 180 powoduje włączenie lampy w obwód ładowania.
Zaświecenie żółtej diody LED w „Module ładowarki” informuje o prawidłowym podłączeniu
i rozpoczęciu ładowania akumulatora lampy. Wyłączenie lampy z obwodu ładowania odbywa się
przez obrócenie głowicy w lewo.
UWAGA - Niebezpieczeństwo Nigdy nie podłączaj do ładownicy akumulatorów uszkodzonych,
mogą się przegrzać i w konsekwencji wybuchnąć
2. W stanie ładowania:
 akumulator jest ładowany stałym prądem do momentu opadania napięcia na akumulatorze
(tzw. przegięcia krzywej ładowania). Ładowanie zostaje przerwane i układ przechodzi w stan
„ŁADOWANIE ZAKOŃCZONE”, w „Module ładowarki” zapala się zielona dioda LED - proces
ładowania zakończony (akumulator jest naładowany).
 po upływie maksymalnego czasu ładowania (po 6 lub 10 godzinach), ładownica zawsze
przechodzi do stanu „ŁADOWANIE ZAKOŃCZONE”, w „Module ładowarki” zapala się zielona
dioda LED - proces ładowania zakończony (akumulator jest naładowany).
UWAGA:
Po upływie ok. 90% maksymalnego czasu ładowania (przejście do końcowej fazy ładowania)
sygnalizowane jest miganiem diody zielonej przy świecącej ciągłym światłem diodzie żółtej.
 Powstanie przerwy w obwodzie ładowania (np. odłączenie akumulatora przed czasem, utrata
kontaktu w połączeniach), powoduje przejście ładownicy do stanu „PRZERWA W OBWODZIE
ŁADOWANIA” co sygnalizowane jest miganiem naprzemiennym diody żółtej i zielonej. Stan ten
utrzymuje się przez kilkanaście sekund, po czym zostaje wyzerowany licznik czasu,
a ładowarka przechodzi w stan „GOTOWOŚĆ”
 Powstanie stanu awaryjnego w czasie ładowania (obniżenie prądu poniżej określonego
minimum), powoduje przejście ładownicy do stanu „ZBYT MAŁY PRĄD ŁADOWANIA”, co
sygnalizowane jest miganiem diody żółtej. Po usunięciu przyczyn występującej usterki
i podłączeniu akumulatora, ładowarka przechodzi w stan „ŁADOWANIE”.
Wystąpienie powyższych stanów oznacza poprawną pracę ładownicy.
UWAGA :
Nagrzewanie się zasilacza, modułu ładowarki i akumulatora lampy w czasie ładowania jest
zjawiskiem normalnym.
4. KONSERWACJA I NAPRAWY
Ładownica nie wymaga szczególnych czynności konserwacyjnych, należy zwracać jedynie
uwagę na utrzymanie jej w czystości usuwając z niej wszelkie zanieczyszczenia, zwłaszcza na
stykach elektrycznych.
W przypadku uszkodzenia jakichkolwiek części należy wymienić je na nowe (producent
dysponuje serwisem części zamiennych).
UWAGA: Przed czyszczeniem ładownicy należy odłączyć akumulator z ładowania i wyciągnąć
zasilacz z gniazda sieciowego
–7–
IU-941*L/230V/2009 wyd.1
5. PRZECHOWYWANIE
Ładownicę należy przechowywać w suchym miejscu. Jeżeli ładownica nie będzie przez dłuższy
czas wykorzystywana, należy odłączyć akumulator z ładowania i wyciągnąć wtyczkę z gniazda
sieciowego.
6. UTYLIZACJA
Urządzenia nie należy wyrzucać wraz z normalnymi odpadami domowymi
Opakowanie wykonane jest w całości z materiałów przyjaznych dla środowiska, które można
utylizować w miejscowych punktach zajmujących się recyclingiem.
Usuwanie akumulatorów
Akumulatorów nie można wyrzucać do śmieci wraz z pozostałymi odpadami. Każdy użytkownik
jest ustawowo zobowiązany do składowania zużytych akumulatorów / baterii w odpowiednich
punktach zbiórki, wyznaczonych przez producenta lampy lub punkty handlowe. Ten przepis ma
na celu ochronę środowiska naturalnego przed niekontrolowanym usuwaniem szkodliwych
odpadów, jakimi są zużyte akumulatory i baterie.
7. UWAGI DODATKOWE
7.1. Wyposażenie :
- Deklaracja zgodności
- Instrukcja użytkowania ładownicy
- 1 egz.
- 1 egz..
7.2. Ładownica jest przeznaczona do użytku wewnątrz pomieszczeń. Nie można umieszczać jej
w miejscach narażonych na działanie deszczu lub śniegu.
7.3. W instrukcji nie są uwzględnione zmiany zachodzące w toku produkcji, mające na celu
podniesienie jakości wyrobu.
7.4. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia
nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z producentem wyrobu.
8. SPOSÓB ZAMAWIANIA
Zamówienie należy kierować pod adresem :
Fabryka Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych „FASER”S.A.
ul. Nakielska 42/44
42-600 Tarnowskie Góry
tel.: (0-48) (32) 285 07 77
fax : (0-48) (32) 285 34 13 e-mail : [email protected]
W zamówieniu należy podać nazwę, symbol wyrobu oraz ilość sztuk np.:
ŁADOWNICA LU-1*L06H/230V (1 szt.)
K O N I E C
Opracował: H. Sobczyk
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards