GB 13432-2013 Znakowanie paczkowanych produktów

advertisement
Krajowa Norma Chińskiej Republiki Ludowej
GB/T 13432-2013
Krajowa norma dotycząca bezpieczeństwa żywności
Znakowanie Paczkowanych
Produktów Spożywczych
Specjalnego Przeznaczenia
Żywieniowego
Wydano: 26 grudnia 2013
Wydano przez
Wprowadzono: 1 lipca 2015
Krajową Komisję ds. Zdrowia i Planowania Rodziny
Chińskiej Republiki Ludowej
Spis treści
Wstęp .......................................................................................................................................... I
1 Zakres .................................................................................................................................. 1
2 Terminy i definicje .............................................................................................................. 1
3 Podstawowe wymagania ..................................................................................................... 1
4 Obowiązkowe oznaczenia składu ........................................................................................ 2
5 Opcjonalne oznaczenia składu ............................................................................................ 3
Wstęp
Niniejsza norma zastępuje "Ogólną normę dotyczącą znakowania paczkowanych
produktów spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego” (GB 13432-2004).
W porównaniu do GB 13432-2004, niniejsza norma wprowadza następujące główne zmiany:
- Nazwa normy została zmieniona;
- Definicja produktów spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego została
zmieniona i zdefiniowano kategorię spożywczą (zakres);
- Zmieniono podstawowe wymogi;
- Zmieniono niektóre wymogi dotyczące obowiązkowego oznaczania składu;
- Dopuszczalne i zalecane oznaczenia składu zostały połączone i zmienione na
opcjonalne oznaczenia składu;
- Zmieniono wymogi dotyczące zawartości składników energetycznych i odżywczych;
- Usunięto porównawcze wymogi dotyczące składników energetycznych i
odżywczych;
- Zmieniono sformułowania dotyczące funkcji składników energetycznych i
odżywczych;
- Usunięto Aneks A z uprzedniej normy;
- W Załączniku A dodano rodzaje produktów spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego.
I
Krajowa norma dotycząca bezpieczeństwa żywności
Znakowanie Paczkowanych Produktów Spożywczych
Specjalnego Przeznaczenia Żywieniowego
1
Zakres
Niniejsza norma dotyczy znakowania (również podawania wartości odżywczej)
paczkowanych produktów spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego.
2
Terminy i definicje
Dla celów niniejszej normy, mają zastosowanie terminy i definicje określone w GB 7718
oraz poniżej.
2.1 Produkty spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego
Produkty spożywcze specjalnie przetwarzane i przygotowywane z przeznaczeniem do
zaspakajania szczególnych potrzeb żywieniowych osób, których procesy fizyczne i
fizjologiczne są zachwiane i/lub które cierpią na pewne schodzenia i zaburzenia. Zawartość
składników pokarmowych i (lub) innych składników odżywczych w takim pożywieniu jest
inna niż w porównywalnych zwykłych pokarmach.
Patrz Załącznik A - kategorie produktów spożywczych uznanych za produkty spożywcze
specjalnego przeznaczenia żywieniowego.
2.2 Składniki pokarmowe
Substancje, które mają specyficzne działanie fizjologiczne, przyczyniają się do wzrostu,
rozwoju, funkcjonowania i reprodukowania się organizmu i są konieczne dla normalnego
metabolizmu. Obejmują one białka, tłuszcze, węglowodany, minerały i witaminy itd.
2.3 Składniki odżywcze
Składniki w pożywieniu i inne składniki spożywcze (poza składnikami pokarmowymi),
które spełniają funkcje odżywcze i fizjologiczne.
2.4 Zalecane spożycie
Poziom spożycia składnika pokarmowego, który zaspakaja zapotrzebowanie większości
osób danej płci, w danej grupie wiekowej i przeciętnej fizjologii.
2.5 Wskazane spożycie
Bezpieczny poziom składnika pokarmowego. Spożycie niektórych składników
odżywczych przez zdrowe osoby uzyskane w wyniku obserwacji i przeprowadzonych badań.
3
Podstawowe wymogi
1
Znakowanie produktów spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego musi
spełniać podstawowe wymogi określone w GB 7718 oraz te przedstawione poniżej:
Nie będą miały wzmianki o zapobieganiu chorobom i właściwościach leczniczych;
Będzie spełniać stosowne wymogi znakowania i instrukcji jakie stosuje się w
stosownych normach dla paczkowanych produktów spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego;
Nie będzie stosować się zapisów porównawczych co do zawartości podstawowych
składników spożywczych w preparatach dla niemowląt w wieku 0~6 miesięcy.
4
Obowiązkowe oznaczenia składu
4.1
Wymogi ogólne
Skład podany na etykiecie paczkowanych produktów spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego będzie spełniać wymagania stosownych zapisów w GB 7718.
4.2 Nazwa produktu spożywczego
Jedynie produkty spożywcze spełniające wymogi określone w 2.1 będą mogły być
używać w nazwie “produkty spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego” lub
odpowiadającego tej nazwie terminu wskazującego jego specyfikę.
4.3 Oznaczenie składników energetycznych i odżywczych
4.3.1 Wartość energetyczna, zawartość białka, tłuszczu, węglowodanów i sodu, jak
również wartości innych składników odżywczych wymaganych w odpowiednich normach
dotyczących produktów i ich skład będą podane w formie tabel ramkowych. Tabela może
mieć dowolny wymiar i pionowa w stosunku do podstawy opakowania. Powinna być
zatytułowana „Informacje dotyczące składników odżywczych”. Jeżeli dodano składniki
opcjonalne lub produkt zawiera jakieś substancje w zwiększonej ilości, zgodnie z przepisami
prawa i uregulowaniami lub normami, wówczas należy również wskazać te składniki i określić
ich zawartość.
4.3.2 Wartość energetyczna i odżywcza paczkowanych produktów spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego będzie określona na każde 100 g i każde 100 ml i
podana zostanie ich konkretna wartość w każdej porcji jedzenia. Kiedy oznaczenie będzie
dotyczyło porcji, wielkość tej porcji zostanie określona, a wielkość każdej porcji może zostać
ustalona zgodnie z charakterystyką lub zalecaną ilością jedzenia. Jeżeli będzie to konieczne
lub wymagane w normach dotyczących odpowiadających produktów, należy również
określić zawartość składników odżywczych w produkcie na 100 KJ.
4.3.3 Wartości składników energetycznych i odżywczych można uzyskać poprzez badanie
produktu lub jego surowców. W okresie gwarancyjnym jakości produktu, rzeczywista
zawartość składników energetycznych i odżywczych nie powinna być niższa niż 80%
oznaczonej wartości i musi spełniać wymogi stosownych norm dla tego rodzaju produktów.
4.3.4 Jeżeli białka w paczkowanych produktach spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego będą pochodziły z hydrolizatów białkowych lub aminokwasów, pozycja
“białka” może być oznaczona jako “białka”, “odpowiednik białek” lub “całkowita ilość
aminokwasów”.
2
4.4 Sposób spożycia i odpowiednia grupa
4.4.1 Sposób spożycia, dzienne spożycie lub jednorazowe spożycie paczkowanych
produktów spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego musi zostać wskazane;
jeżeli będzie potrzeba, należy też wskazać sposób sporządzania mieszanki i jej uwodnienie.
4.4.2 Należy wskazać stosowną grupę produktów spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego .
W przypadku preparatów do początkowego karmienia niemowląt specjalnego przeznaczenia
medycznego i paczkowanych produktów niemowląt specjalnego przeznaczenia medycznego,
należy wskazać odpowiednią grupę zgodnie z normami dla danego produktu.
4.5 Warunki przechowywania
4.5.1 Warunki przechowywania paczkowanych produktów spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego muszą być określone na etykiecie i jeżeli konieczne, należy
wskazać warunki przechowywania po otwarciu opakowania.
4.5.2 Konsumenci muszą być wyraźnie poinformowani, czy po otwarciu paczkowanego
produktu spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego może bądź nie może być on
przechowywany w oryginalnym pojemniku opakowania.
4.6 W y ł ą c z e n i a z k o n i e c z n o ś c i w s k a z y w a n i a s k ł a d u
Kiedy maksymalna powierzchnia opakowania lub pojemnika paczkowanych produktów
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego jest mniejsza niż 10cm2, można
wskazać jedynie nazwę produktu, wagę netto, nazwę i adres producenta (lub dystrybutora),
datę produkcji i termin gwarancji jakości.
5 Opcjonalne oznaczenia składu
5.1 Procent masowy składników energetycznych i odżywczych w stosunku do
zalecanego i wskazanego spożycia
Wartość enegetyczna i odżywcza składników pokarmowych musi być oznaczona, a
procent masowy składników energetycznych i odżywczych w 100 g i 100 ml i (lub) każdej
porcji produktu w stosunku do DRI lub wskazanego spożycia może być wskazane dla
odpowiedniej grupu, np. X%. Składniki pokarmowe w stosunku do których nie ma
określonych zalecanych (RNI) lub wskazanych norm (AI) nie muszą być określone w
procentach masowych, lub mogą być oznaczone “-“.
5.2 Oznaczenie składników energetycznych i odżywczych
5.2.1 Oznaczenie może być wykonane, kiedy zawartość składników energetycznych i
odżywczych w produkcie ma przynajmniej minimalną wartość określoną w normie dla tego
produktu lub dopuszczalną minimalną wartość substancji wzbogacającej.
5.2.2 Kiedy nie ma wymogu wartości minimalnej lub minimalnej ilości substancji
wzbogacającej dla składników odżywczych określonych w normie, wówczas należy powołać
się na inne pozwolenie wydane przez krajową i (lub) międzynarodową organizację odnośnie
oznaczania zawartości danego składnika odżywczego.
5.2.3 Oznaczenie składu używa sformułowań “zawiera”, “dostarcza”, “źródło”, “posiada”
itd.
5.3 Stwierdzenia dotyczące funkcji składników energetycznych i odżywczych
3
5.3.1 Stwierdzając, że paczkowane produkty spożywcze specjalnego przeznaczenia
żywieniowego spełniają wymogi co do ich składu, można odnieść się do funkcji składników
energetycznych i odżywczych. Jeśli chodzi o sformułowania, muszą to być standardowe
określenia zawarte w GB 28050.
5.3.2 Jeśli chodzi o składniki odżywcze, których funkcje nie zostały wymienione w GB
28050, określenie ich funkcji będzie oparte na podstawie kryteriów ustalonych przez inne
krajowe i (lub) międzynarodowe organizacje.
Załącznik A
Kategorie produktów spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego
Kategorie produktów spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego głównie
obejmują:
a) Preparaty do żywienia niemowląt:
1) Preparaty do początkowego żywienia niemowląt
2) Preparaty do dalszego żywienia niemowląt i dzieci młodszych;
3) Preparaty do żywienia niemowląt specjalnego przeznaczenia medycznego;
b) Uzupełniające produkty spożywcze do żywienia niemowląt:
1) Uzupełniające zbożowe produkty spożywcze do żywienia niemowląt i dzieci
młodszych;
2) Uzupełniające puszkowane produkty spożywcze do żywienia niemowląt i dzieci
młodszych;
c) Preparaty spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego (z wyłączeniem
różnych preparatów przeznaczonych do żywienia niemowląt specjalnego
przeznaczenia medycznego);
d) Inne produkty spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego z wyjątkiem
wyżej wymienionych kategorii (łącznie z suplementami diety, odżywkami dla
sportowców i innymi preparatami specjalnego przeznaczenia żywieniowego
zgodnymi z krajowymi normami).
4
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards