sadownictwo-administracyjne-w

advertisement
3
Sądownictwo administracyjne w Polsce Okres drugiej Rzeczypospolitej W II Rzeczypospolitej
sądem administracyjnym był Najwyższy Trybunał Administracyjny. Istniały także dwa sądy
specjalne: Inwalidzki Sąd Administracyjny i Sąd Ubezpieczeń Społecznych. NTA został powołany
do życia w 1922r Było to sądownictwo typu kasacyjnego o kompetencjach określonych klauzulą
generalną. Legitymację przyznano każdemu, kto twierdził, że naruszono jego prawa lub, że go
obciążono obowiązkiem bez podstawy prawnej. Przyjęto, więc system ochrony prawa
podmiotowego. W przypadku uznania skargi za uzasadnioną NTA uchylał zaskarżony akt w całości.
Organ, którego akt uchylono był obowiązany do wydania nowego aktu. Po II Wojnie Światowej Do
1980 nie istniało ogólne sądownictwo administracyjne. Natomiast działały Sądy Ubezpieczeń
Społecznych, zniesione w 1976r. Obecnie od 1999 działają sądy ubezpieczeń społecznych bądź sądy
pracy i ubezpieczeń społecznych w 25 sądach okręgowych. Ogólne sądownictwo administracyjne
przywrócono w 1980r ustawą o NSA, działający na podstawie pozytywnej enumeracji. W 1990
wprowadzono zmianę ustawy wprowadzając klauzule generalną, ograniczoną enumeracją
negatywną. Konstytucja ustala prawo każdego do sądu i do rozpoznania jego sprawy bez
nieuzasadnionej zwłoki. Jest to prawo jednostki do dochodzenia swoich praw przed właściwym,
niezależnym, bezstronnym i niezawisłym sądem, w tym także sądem administracyjnym.
Postępowanie sądowoadministracyjne jest dwuinstancyjne. NSA oraz inne sądy administracyjne
sprawują kontrolę działalności administracji publicznej, która obejmuje orzekanie o zgodności z
ustawami uchwał organów administracji rządowej. Sądy administracyjne orzekają o zgodności z
ustawami uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego, terenowych organów administracji
rządowej, rozstrzygają spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego,
spory kompetencyjne między organami samorządu terytorialnego, a organami administracji
rządowej. O ustroju sądownictwa administracyjnego stanowi ustawa - Prawo o ustroju sądów
administracyjnych. Zgodnie, z którą, sądami administracyjnymi są NSA oraz wojewódzkie sądy
administracyjne. Wojewódzki sąd administracyjny tworzy się dla jednego lub kilku województw.
Prezydent RP tworzy i znosi w. s. a. oraz ustala ich siedziby, obszar właściwości. W skład w.s.a.
wchodzą: prezes, wiceprezesi, sędziowie. Liczbę sędziów i wiceprezesów określa Prezes NSA.
NSA. W jego skład wchodzą: prezes, wiceprezesi i sędziowie. Liczbę stanowisk ustala Prezydent
RP na wniosek Zgromadzenia Ogólnego Sędziów NSA. Organami NSA są: prezes, zgromadzenie
ogólne, kolegium.
(…)
…, unieważnienie, ustalenie treści aktu stanu cywilnego orzeka sąd w postępowaniu
nieprocesowym. W związku z postępowaniem egzekucyjnym, osoba, która nie jest zobowiązanym
ma prawo wystąpić do sądu o zwolnienie spod egzekucji
Zgodnie z prawem wodnym, stronie niezadowolonej z odszkodowania ustalonej w drodze decyzji
administracyjnej przysługuje droga sądowa,
Odpowiedzialność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu…
…, Rozpatrują skargi i protesty związane z ordynacją wyborczą do sejmu, senatu, rad gmin,
powiatów i sejmików, wyborze Prezydenta
4.Trybunał Konstytucyjny
Trybunał orzeka o zgodności z konstytucją aktów normatywnych i umów międzynarodowych,
rozstrzyga spory kompetencyjne pomiędzy centralnymi organami państwa. Orzeczenia mają moc
powszechnie obowiązującą i ostateczną. Orzeczenie o niezgodności z konstytucją…
Kontrola sądowa
Prawo administracyjne - kontrola sądowa
Rola sądów w administracji publicznej
Sądy szczególne-opracowanie
Sądownictwo w administracji - omówienie
Sądownictwo administracyjne - struktura i ustrój - opracowanie
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download