Jak rozwiązać spór z pracodawcą? W sytuacji sporu

advertisement
Jak rozwiązać spór z pracodawcą?
W sytuacji sporu z pracodawcą pracownik może dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej. Może
jednak tego uniknąć, jeśli zażąda wszczęcia postępowania pojednawczego przed komisją
pojednawczą. Na jakich zasadach odbywa się tego rodzaju postępowanie?
W praktyce pracodawca może powołać komisję pojednawczą wspólnie z zakładową organizacją
związkową. Jeżeli w firmie lub przedsiębiorstwie tego rodzaju organizacja nie istnieje, pracodawca
może powołać komisję samodzielnie, ale dopiero po uzyskaniu pozytywnej opinii pracowników.
Kodeks pracy przewiduje tryb i zasady powoływania tejże komisji, czas trwania kadencji, jak też liczbę
jej członków.
Należy wspomnieć, iż Kodeks pracy wyklucza pewne osoby z możliwości zasiadania w komisji. Są to
takie osoby, jak: osoba zarządzająca zakładem pracy w imieniu pracodawcy, radca prawny, główny
księgowy oraz osoba odpowiedzialna za prowadzenie spraw kadrowych, zatrudnienia oraz płac w
danej firmie.
Zasady działania komisji
Przed rozpoczęciem obrad członkowie komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego, a także
jego zastępców oraz ustalają regulamin postępowania pojednawczego. W gestii pracodawcy leży
zapewnienie komisji pojednawczej warunków lokalowych oraz środków technicznych, które
umożliwią jej prawidłowe i bezproblemowe funkcjonowanie. Pracodawca ponosi też
odpowiedzialność za wydatki związane z działalnością tejże komisji (np. równowartość utraconego
wynagrodzenia członka komisji).
W przypadku poczucia krzywdy wyrządzonej ze strony pracodawcy pracownik może zgłosić wniosek
pisemnie lub ustnie do protokołu, po czym komisja pojednawcza wszczyna postępowanie. Należy
przy tym pamiętać, że na wniosku powinna być zaznaczona data wpływu. Swoje postępowanie
komisja pojednawcza przeprowadza w zespołach, które są złożone co najmniej z trzech członków
tejże komisji.
Zadaniem komisji pojednawczej jest możliwie najszybsze załatwienie sprawy w drodze ugody i w
terminie do 14 dni od momentu złożenia wniosku. Informacja o terminie zakończenia postępowania
przed komisją pojednawczą powinna być zawarta w protokole posiedzenia zespołu. Należy przy tym
pamiętać, że niedopuszczalne jest zawarcie ugody, która byłaby sprzeczna z prawem bądź też z
zasadami współżycia społecznego.
Brak ugody lub jej wykonania
Co się dzieje w sytuacji, gdy postępowanie przed komisją pojednawczą nie doprowadzi do zawarcia
ugody? W przypadku zaistnienia tego rodzaju okoliczności komisja na żądanie pracownika zajmuje się
przekazaniem sprawy sądowi pracy. Pracownik przy tym jest zobowiązany zgłosić swoje żądanie w
terminie 14 dni od dnia zakończenia postępowania pojednawczego. W ten oto sposób wniosek
pracownika o polubowne załatwienie sprawy przez komisję pojednawczą zastępuje pozew. Jeżeli
jednak pracownik nie chce zgłaszać wspomnianego żądania w określonym terminie, może zwyczajnie
wnieść pozew do sądu pracy na zasadach ogólnych.
Infolinia dla klientów: 19524
[email protected]
ul. Cieszyńska 3a, 15-371 Białystok
Tel.1: 85 74 81 626
Tel.2: 85 74 81 627
fax 85 74 81 629
Co się dzieje w sytuacji, gdy ugoda nie będzie wykonana przez pracodawcę? Wówczas jest ona
wykonana w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, po nadaniu jej przez sąd pracy
klauzuli wykonalności. Należy przy tym pamiętać, że niekiedy występują sytuacje, w których sąd pracy
odmawia nadania klauzuli wykonalności. Zdarza się to wówczas, gdy ugoda jest sprzeczna z prawem
lub z zasadami współżycia społecznego na zasadach ogólnych.
Czasami może się zdarzyć też tak, że zawarta ugoda narusza słuszny interes pracownika. Formą
przeciwdziałania takiej sytuacji jest możliwość wystąpienia do sądu pracy w terminie 30 dni od dnia
zawarcia ugody z żądaniem uznania jej za bezskuteczną. Jeżeli jednak sprawa dotyczy rozwiązania,
wygaśnięcia lub też nawiązania stosunku pracy, o których jest mowa w art. 264, z żądaniem takim
pracownik może wystąpić jedynie przed upływem 14 dni od dnia zawarcia ugody.
Warto też zwrócić uwagę na sytuację członka komisji pojednawczej. Jego funkcja jest funkcją
społeczną, ale zachowuje on jednocześnie prawo do wynagrodzenia za czas, w którym nie wykonywał
obowiązków służbowych w związku z udziałem w pracach komisji.
Więcej praktycznych artykułów i najnowszych wiadomości z rynku pracy można znaleźć na:
https://www.facebook.com/zielonalinia19524.
Joanna Niemyjska (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia)
Źródło: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
Infolinia dla klientów: 19524
[email protected]
ul. Cieszyńska 3a, 15-371 Białystok
Tel.1: 85 74 81 626
Tel.2: 85 74 81 627
fax 85 74 81 629
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards