Reklama Powiązane zagadnienia

advertisement
Ziemie polskie w czasie I wojny światowej (1914- 1918)
-Trójporozumienie (Ententa)- Francja, Anglia, Rosja
-Trójprzymierze- Niemcy, Austro- Węgry, Włochy
-działalność organizacji wojskowych w Galicji, kierowanych przez Piłsudskiego i Hallera, służyła
koncepcji zorganizowania antyrosyjskiego powstania w Królestwie Polskim- zwolenników
nazywano aktywistami (orientacja skierowana na Niemcy). -Narodowa Demokracja z Dmowskim
na czele liczyła na odbudowę państwowości polskiej w związku z Rosją- nazwano ich pasywistami
-1914 Kraków- powstał Naczelny Komitet Narodowy- obejmujący reprezentantów wszystkich
stronnictw galicyjskich dążących do rozwiązania sprawy polskiej razem z Austro- Węgrami.
Utworzone Legiony Polskie zostały podporządkowane dowódcom austriackim. Późniejszą I brygadą
dowodził Piłsudski, który utworzył tajna Polską Organizację Wojskową (POW). Jej komendantem
został E. Rydz- Śmigły. -z inicjatywy Dmowskiego powołano w W-wie Polski Komitet Narodowy
Organizacja władz okupacyjnych
-po wybu WIŚ w kilkudziesięciu miastach powstały Komitety Obywatelskie
-1915 w W-wie utworzono Straż Obywatelską
-5 sierpnia 1uch915- wojska niemieckie wkraczają do W-wy- rozwiązano niemal wszystkie polskie
instytucje, wprowadzono administrację wojskowa i cywilną. Utworzono 2 generałgubernatorstwa, w
których zniesiono rosyjski podział na gubernie. Generałgubernatorstwo Warszawskie (GGW) objęło
3/5 obszaru KrPl. Obok administracji cywilnej powstał Zarząd Cywilny, któremu podlegały urzędy
powiatowe oraz prezydia policji w W-wie i Łodzi. Na czele powiatów (32) stanęli naczelnicy.
-wzdłuż rzeki Pilicy i Wieprza w kierunku do Bugu przebiegała granica demarkacyjna od
Generałgubernatora Lubelskiego (GGL). Administrację wewnętrzną powierzono Krajowemu
Komisariatowi Cywilnemu. GGL podzielono na obwody, wkrótce nazwane powiatami (27), na ich
czele ustanowiono komendantów. -samorząd gminny poddano nadzorowi organów powiatowych;
wprowadzono samorząd miejski oraz samorząd powiatowy
-rozbudowane struktury żandarmerii; opieką społeczną zajęła się Rada Główna Opiekuńcza
Akt z 5 listopada 1916
Generał- gubernator warszawski (gen. Hans von Beseler) i austriacki (gen. Karl Kuck) ogłosili tekst
proklamacji- ziemie wydarte Rosji to terytorium, na którym powstanie KrPl jako państwo
samodzielne z dziedziczną monarchią konstytucyjną. Ogłoszenie to naruszające normy prawa
międzynarodowego co do jednostronnej organizacji terenów okupowanych wywołało protesty Rosji
i jej sojuszników. -powołanie w grudniu 1916 Tymczasowej Rady Stanu (TRS). Jej członkowie (25)
pochodzili z nominacji generał- gubernatorów spośród aktywistów. TRS organem doradczym i
opiniodawczym dla władz okupacyjnych, co doprowadziło do dymisji jej członków w sierpniu
1917. ważnym jej osiągnięciem było złożenie w lipcu 1917 pierwszego projektu ustawy zasadniczej
dla KrPl.
Struktura organizacyjna i funkcje organów władzy wykonawczej - omówienie
Mała konstytucja z 1947 - omówienie
Okres Polski Ludowej.
System organów państwa w Konstytucji kwietniowej
System organów państwa w Konstytucji marcowej
Administracja państwowa III RP - wykład nr 7
Reklama
Powiązane zagadnienia



















Najwyższy Trybunał Administracyjny
Nysa Łużycka
Państwowa Komisja Wyborcza
Konstytucja kwietniowa
Naczelna Rada Ludowa

















Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards