Ustawa

advertisement
Załączniki do rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia …..(poz. …..)
Załącznik nr 1
WZÓR
(pieczątka jednostki przekazującej)
(miejscowość i data)
Spis zdawczo-odbiorczy rdzeni wiertniczych
przekazanych do archiwum próbek centralnego archiwum geologicznego (CAG)
w …………………………….
(nazwa miejscowości)
Nazwa otworu : …………………………………………………… Głębokość końcowa: ……………….. Stratygrafia spągu: ……………………………………………
Lokalizacja otworu:…………………………………………………………, współrzędne w układzie …………………..: x……………………., y………………………..
(miejscowość, gmina, powiat, województwo )
(PL1992, PL 2000, PL-UTM)
Nr bloku koncesyjnego:………………………………… Nazwa obszaru koncesyjnego:……………………………………………
Nr koncesji/ decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych …………………………………………………………………… z dnia …………….........................
Data wygaśnięcia koncesji/decyzji :……………………………………..
Data rozpoczęcia wiercenia:……………………………………..
Data zakończenia wiercenia:…………………………………….
L.p.
Nr marszu
Numer
i interwał
skrzynki rdzeniowania
(od-do)
Nr skrzynki w
marszu
Rodzaj
opakowania
Głębokość pobrania odcinka
rdzenia (od – do)
[w metrach]
Długość odcinka
rdzenia
[w cm]
Średnica i
przekazywana część
rdzenia
Uwagi
Uwagi przyjmującego:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………..
Akceptacja Kierownika CAG
……………………………………………………………………………………………………
(miejscowość, data i podpis przyjmującego próbki, pieczęć jednostki przyjmującej)
Załącznik nr 2
WZÓR
(pieczątka jednostki przekazującej)
(miejscowość i data)
Spis zdawczo-odbiorczy próbek okruchowych
przekazanych do archiwum próbek centralnego archiwum geologicznego (CAG)
w …………………………….
(nazwa miejscowości)
Nazwa otworu : …………………………………………………… Głębokość końcowa: ……………….. Stratygrafia spągu: ……………………………………………
Lokalizacja otworu:…………………………………………………………, współrzędne w układzie …………………..: x……………………., y………………………..
(miejscowość, gmina, powiat, województwo )
(PL1992, PL 2000, PL-UTM)
Nr bloku koncesyjnego:………………………………… Nazwa obszaru koncesyjnego:……………………………………………
Nr koncesji/ decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych …………………………………………………………………… z dnia …………….........................
Data wygaśnięcia koncesji/decyzji :……………………………………..
Data rozpoczęcia wiercenia:……………………………………..
Data zakończenia wiercenia:…………………………………….
L.p.
Nr/Symbol
próbki
Głębokość pobrania próbki
(od – do) [w metrach]
Waga próbki
[w gramach]
Uwagi
Nr skrzynki zbiorczej
Liczba próbek w skrzynce
Uwagi przyjmującego:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………..
Akceptacja Kierownika CAG
……………………………………………………………………………………………………
(miejscowość, data i podpis przyjmującego próbki, pieczęć jednostki przyjmującej)
Załącznik nr 3
WZÓR
(pieczątka jednostki przekazującej)
(miejscowość i data)
Spis zdawczo-odbiorczy rdzeników bocznych
przekazanych do archiwum próbek centralnego archiwum geologicznego (CAG)
w …………………………….
(nazwa miejscowości)
Nazwa otworu : …………………………………………………… Głębokość końcowa: ……………….. Stratygrafia spągu: ……………………………………………
Lokalizacja otworu:…………………………………………………………, współrzędne w układzie …………………..: x……………………., y………………………..
(miejscowość, gmina, powiat, województwo )
(PL1992, PL 2000, PL-UTM)
Nr bloku koncesyjnego:………………………………… Nazwa obszaru koncesyjnego:……………………………………………
Nr koncesji/ decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych …………………………………………………………………… z dnia …………….........................
Data wygaśnięcia koncesji/decyzji :……………………………………..
Data rozpoczęcia wiercenia:……………………………………..
Data zakończenia wiercenia:…………………………………….
L.p.
Nr/Symbol
próbki
Głębokość pobrania próbki
[w metrach]
Wymiary*
[w cm]
Uwagi
Nr skrzynki zbiorczej
Liczba próbek w skrzynce
Uwagi przyjmującego:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………..
Akceptacja Kierownika CAG
*– długość i średnica
……………………………………………………………………………………………………
(miejscowość, data i podpis przyjmującego próbki, pieczęć jednostki przyjmującej)
Załącznik nr 4
Wzór skrzynki drewnianej
do przekazania próbki z rdzenia wiertniczego
Długość wewnętrzna skrzynki 102 cm
Grubość deski 16-22 mm
Szerokość i wysokość wewnętrzna skrzynki dopasowana do
przykręcona
średnicy rdzenia. Dla średnicy <= 6,34 cm dopuszcza się skrzynki
podwójne
Załącznik nr 5
WZORY
Struktura zbiorów metadanych
Struktura metadanych dla otworu wiertniczego lub wyrobiska rozpoznawczego - § 5 ust. 1 pkt 1
Parametr/Wartość
Nazwa
otworu
Województwo
Powiat
...
Kąt krzywizny [°]
Parametr/Wartość
Wymiary
wyrobiska Z [m]
Cel
wiercenia
Nazwa
wyrobiska
Kąt
nachylenia
[°]
Opis
prac
...
...
zakresu
Współrzędna
prostokątna X w
układzie
1992
[m]
...
Gmina
...
Zleceniodawca
prac
...
Adres
zleceniodawcy
...
Numer
punktu
Województwo
Powiat
Gmina
...
...
...
...
Azymut
przebiegu [°]
Cel prac
Opis
prac
...
...
...
celu
Współrzędna
prostokątna Y w
układzie 1992
[m]
...
Wykonawca
prac
...
Adres
wykonawcy
...
Współrzędna
prostokątna
X
w
układzie
1992 [m]
...
Głębokość [m]
Rzędna
[m.n.p.m.]
...
...
...
Współrzędna
prostokątna
Y
w
układzie
1992 [m]
...
...
Wymiary
wyrobiska
X [m]
Wymiary
wyrobiska
Y [m]
...
...
Zleceniodawca
prac
Adres
zleceniodawcy
Wykonawca
prac
Adres
wykonawcy
...
...
...
...
Struktura metadanych dla badań geofizycznych wykonanych w rozpatrywanym otworze wiertniczym lub wyrobisku rozpoznawczym - § 5
ust. 1 pkt 3
Parametr/Wartość
Nazwa
otworu
(wyrobiska)
Lokalizacja
[województwo, powiat,
gmina]
...
Lokalizacja
[współrzędne X, Y]
Głębokość
[m]
Kąt lub kierunek
[°]
...
...
...
Zakres prac,
[metodą...] od-do
[m]
...
Inny parametr
...
Struktura metadanych dla badań geofizycznych wykonanych w rozpatrywanym otworze wiertniczym lub wyrobisku rozpoznawczym - § 5
ust. 1 pkt 3 lit. b
Parametr/Wartość
Parametr/Wartość
Parametr/Wartość
Parametr/Wartość
Parametr/Wartość
Nazwa otworu
(wyrobiska)
Nazwa otworu
(wyrobiska)
Nazwa otworu
(wyrobiska)
Nazwa otworu
(wyrobiska)
Nazwa otworu
(wyrobiska)
Nazwa koncesji, w
ramach której
wykonano otwór
i badania
Informacja czy dane są
zastrzeżone [tak/nie]
Data, do kiedy dane są
zastrzeżone na rzecz
inwestora
[DD.MM.RRRR]
Nazwa wykonawcy
badań geofizycznych
Głębokość odwiertu
wg danych
wiertniczych [m]
Głębokość odwiertu
wg danych
geofizycznych
[m]
...
...
...
...
...
...
Głębokość zarurowania
wg danych
wiertniczych
[m]
Głębokość zarurowania
wg danych
geofizycznych
[m]
Zewnętrzna średnica
rur [cale]
Średnica nominalna
odwiertu
niezarurowanego
[mm]
Wysokość stołu/
podbudowy [m]
Temperatura spodu
odwiertu [°C]
...
...
...
...
...
...
Rodzaj płuczki
Wytrzymałość
strukturalna płuczki
[mg/cm2]
Zapiaszczenie płuczki
[%]
Filtracja płuczki
[cm3]
Wiskoza płuczki
[sek/cm3]
Gęstość płuczki
[g/cm3]
...
...
...
...
...
...
Oporność właściwa
płuczki [Ω·m ]
Temperatura płuczki
[°C]
Data wykonania
pomiaru od
[DD.MM.RRRR]
Data wykonania
pomiaru do
[DD.MM.RRRR]
Typ sondy
Inny parametr
...
...
...
...
...
...
Nazwa pomiaru
Odcinek pomiarowy
od [m]
Odcinek pomiarowy
do [m]
Głębokość pomiaru
podana od stołu
Jednostka pomiaru
wiertniczego/powierzchni
terenu [m]
Prędkość pomiaru
[m/godz]
...
...
...
...
...
...
Struktura metadanych dla profilowania prędkości średnich i pionowego profilowania sejsmicznego - § 5 ust. 1 pkt 3 lit. b tiret siódme i ósme
Parametr/Wartość
Parametr/Wartość
Parametr/Wartość
Parametr/Wartość
Parametr/Wartość
Parametr/Wartość
Nazwa otworu
(wyrobiska)
Nazwa otworu
(wyrobiska)
Nazwa otworu
(wyrobiska)
Nazwa otworu
(wyrobiska)
Nazwa otworu
(wyrobiska)
Nazwa otworu
(wyrobiska)
Nazwa koncesji, w
ramach której
wykonano otwór i
badania
Informacja czy dane są
zastrzeżone [tak/nie]
Data, do kiedy dane są
zastrzeżone na rzecz
inwestora
[DD.MM.RRRR]
Nazwa wykonawcy
badań geofizycznych
Data wykonania
pomiaru od
[DD.MM.RRRR]
Data wykonania
pomiaru do
[DD.MM.RRRR]
...
...
...
...
...
...
Głębokość odwiertu wg
danych wiertniczych
[m]
Głębokość odwiertu
wg danych
geofizycznych
[m]
Wysokość stołu [m]
Wysokość wlotu
otworu [m n.p.m.]
Głębokość
początkowa pomiaru
[m]
Głębokość końcowa
pomiaru [m]
...
...
...
...
...
...
Krok sondy
pomiarowej [m]
Rodzaj źródła
wzbudzania
Częstotliwość
sweep’u (jeśli źródło
wibratorowe) [Hz]
Długość sweep’u
(jeśli źródło
wibratorowe) [s]
Ilość punktów
wzbudzania
Numer punktu
wzbudzania
...
...
...
...
...
...
Odległość punktu
wzbudzania [m]
Azymut punktu
wzbudzania
Wysokość punktu
wzbudzania [m
n.p.m.]
Czas rejestracji [s]
Krok próbkowania
[ms]
Poziom odniesienia
opracowanych
pomiarów [m n.p.m.]
...
...
...
...
...
...
Rodzaj opracowanych
pomiarów (np. PPS,
Vśr)
Wynik w czasie:
pojedynczym,
podwójnym
Ilość/rodzaj
rejestrowanych
komponentów fali
Dane źródłowe
[T/N]
Dane przetworzone
[T/N]
Format zapisu danych
źródłowych
...
...
...
...
...
...
Format zapisu danych
przetworzonych
Inny parametr
Inny parametr
Inny parametr
Inny parametr
Inny parametr
...
...
...
...
...
...
Struktura metadanych dla badań sejsmicznych 2D - § 6 ust. 1 pkt 2 lit. a
Parametr/Wartość
Parametr/Wartość
Parametr/Wartość
Parametr/Wartość
Parametr/Wartość
Nazwa profilu
Nazwa profilu
Nazwa profilu
Nazwa profilu
Nazwa profilu
Nazwa koncesji, w
ramach której
wykonano badanie
Informacja czy dane
są zastrzeżone
[tak/nie]
Data, do kiedy dane
są zastrzeżone na
rzecz inwestora
[DD.MM.RRRR]
Nazwa inwestora
Nazwa wykonawcy
Inny parametr
...
...
...
...
...
...
Data wykonania
pomiaru od
[DD.MM.RRRR]
Data wykonania
pomiaru do
[DD.MM.RRRR]
Nazwa tematu
badawczego
Nazwa rejonu badań
Rodzaj profilu (np.
profil refleksyjny,
profil refrakcyjny,
itd.)
...
...
...
...
...
Rodzaj źródła
wzbudzania
(wibrator, dynamit,
młot, inny)
Rodzaj odbiornika
(geofon, hydrofon,
sejsmometr)
Aparatura rejestrująca
Czas rejestracji [sek]
Krok próbkowania
[msek]
Typ rozstawu
(środkowy, skrajny,
skrajny z
odsunięciem, itd.)
...
...
...
...
...
...
Konfiguracja
rozstawu [m]
Maksymalna liczba
kanałów w rejestracji
Rejestrowane
składowe fali
Nominalna krotność
pokrycia
Offset minimalny [m]
Offset maksymalny
[m]
...
...
...
...
...
...
Odległość miedzy
punktami wzbudzania
PS [m]
Odległość miedzy
punktami odbioru PO
[m]
Długość całkowita
[km]
Długość wg PS [km]
Długość wg PO [km]
Długość wg CDP
[km]
...
...
...
...
...
...
Cel prac (badania
przemysłowe,
naukowe badania
struktury litosfery
itd.)
...
Parametr/Wartość
Parametr/Wartość
Nazwa profilu
Nazwa profilu
Częstotliwość sweepu
(jeśli wibratorowe
źródło wzbudzania)
[Hz]
Długość sweepu (jeśli
wibratorowe źródło
wzbudzania)
Data wykonania
ostatniego
processingu
[DD.MM.RRRR]
...
...
...
Nazwa archiwum
przechowującego
pomiary
...
Nr archiwalny (jeśli
stosowany w
instytucji
przechowującej
pomiary)
...
Wersja profilu
sejsmicznego
(sumaCzas,
sumaGłębokość,
migracjaCzas,
migracjaGłębokość
itd.)
...
Poziom odniesienia
[m]
Inny parametr
...
...
Format danych
polowych
Poprawka statyczna
Format sum
końcowych
Inny parametr
...
...
...
...
Struktura metadanych dla badań sejsmicznych 3D - § 6 ust. 1 pkt 2 lit. a
Parametr/Wartość
Parametr/Wartość
Parametr/Wartość
Nazwa zdjęcia
Nazwa zdjęcia
Nazwa zdjęcia
Nazwa koncesji, w
ramach której
wykonano badanie
Informacja czy dane
są zastrzeżone
[tak/nie]
Data, do kiedy dane
są zastrzeżone na
rzecz inwestora
[DD.MM.RRRR]
Nazwa inwestora
Nazwa wykonawcy
Inny parametr
...
...
...
...
...
...
Data wykonania
pomiaru od
[DD.MM.RRRR]
Data wykonania
pomiaru do
[DD.MM.RRRR]
Nazwa tematu
badawczego
Nazwa rejonu badań
...
...
...
...
Rodzaj źródła
wzbudzania
(wibrator, dynamit,
młot, inny)
Rodzaj odbiornika
(geofon, hydrofon,
sejsmometr)
Aparatura rejestrująca
Czas rejestracji [sek]
Krok próbkowania
[msek]
Maksymalna liczba
czynnych kanałów w
rejestracji
...
...
...
...
...
...
Cel prac (badania
przemysłowe,
naukowe badania
struktury litosfery
itd.)
...
Inny parametr
...
Parametr/Wartość
Parametr/Wartość
Parametr/Wartość
Parametr/Wartość
Nazwa zdjęcia
Nazwa zdjęcia
Nazwa zdjęcia
Rejestrowane
składowe fali
Nominalna krotność
pokrycia
Offset minimalny [m]
Offset maksymalny
[m]
Maksymalny offset
minimalny [m]
Pole punktów
wzbudzania [km2]
...
...
...
...
...
...
Pole punktów odbioru
[km2]
Pole binowania [km2]
Wymiary binu [mxm]
Odległość miedzy
punktami wzbudzania
PS [m]
Odległość między
liniami punktów
wzbudzania [m]
Odległość miedzy
punktami odbioru PO
[m]
...
...
...
...
...
...
Odległość między
liniami punktów
odbioru [m]
Pole zadania
geologicznego [km2]
Częstotliwość sweepu
(jeśli wibratorowe
źródło wzbudzania)
[Hz]
Długość sweepu (jeśli
wibratorowe źródło
wzbudzania)
Data wykonania
ostatniego
processingu
[DD.MM.RRRR]
Poziom odniesienia
...
...
...
...
...
...
Format danych
polowych
Poprawka statyczna
Format sum
końcowych
Inny parametr
...
...
...
...
Nr archiwalny (jeśli
stosowany w
instytucji
przechowującej
pomiary)
...
Nazwa archiwum
przechowującego
pomiary
Nazwa zdjęcia
...
Struktura metadanych dla profilowań elektrooporowych - § 6 ust. 1 pkt 2 lit. b
Parametr/Wartość
Nazwa punktu
pomiarowego
Nazwa koncesji, w
ramach której
wykonano pomiar
Informacja czy dane są
zastrzeżone [tak/nie]
Data, do kiedy dane są
zastrzeżone na rzecz
inwestora
[DD.MM.RRRR]
Nazwa inwestora
Nazwa wykonawcy
Nazwa tematu
...
...
...
...
...
...
Parametr/Wartość
Parametr/Wartość
Nazwa punktu
pomiarowego
Nazwa punktu
pomiarowego
...
Przedmiot badań
(aluwia, gleby, podłoże
geologiczne, wody
podziemne, wody
powierzchniowe,
skorupa ziemska,
litosfera)
...
Lokalizacja punktu
pomiarowego
(współrzędna X w
układzie 1992) [m]
Lokalizacja punktu
pomiarowego
(współrzędna Y w
układzie 1992) [m]
Wysokość punktu
pomiarowego n.p.m.
[m]
Nazwa układu
pomiarowego
Inny parametr
Inny parametr
...
...
...
...
...
...
Nazwa profilu
Nazwa aparatury,
którą wykonano
pomiar
Nazwa producenta
aparatury
Rok produkcji
aparatury
Inny parametr
...
...
...
...
Struktura metadanych dla pionowych sondowań elektrooporowych - § 6 ust. 1 pkt 2 lit. b
Parametr/Wartość
Parametr/Wartość
Parametr/Wartość
Nazwa punktu
pomiarowego (nr
sondowania)
Nazwa punktu
pomiarowego (nr
sondowania)
Nazwa punktu
pomiarowego (nr
sondowania)
Nazwa koncesji, w
ramach której
wykonano pomiar
Informacja czy dane są
zastrzeżone [tak/nie]
Data, do kiedy dane są
zastrzeżone na rzecz
inwestora
[DD.MM.RRRR]
Nazwa inwestora
Nazwa wykonawcy
Nazwa tematu
...
...
...
...
...
...
Nazwa aparatury,
którą wykonano
pomiar
Nazwa producenta
aparatury
Rok produkcji
aparatury
Inny parametr
...
Przedmiot badań
(aluwia, gleby, podłoże
geologiczne, wody
podziemne, wody
powierzchniowe,
skorupa ziemska,
litosfera)
...
...
...
...
...
Lokalizacja
(współrzędna X w
układzie 1992) [m]
Lokalizacja
(współrzędna Y w
układzie 1992) [m]
Wysokość punktu
pomiarowego n.p.m.
[m]
Azymut
Nazwa układu
pomiarowego
Ilość badań
wykonanych w
ramach opracowania
...
...
...
...
...
...
Nazwa profilu
Struktura metadanych dla pomiarów tomografii elektrooporowej - § 6 ust. 1 pkt 2 lit. b
Parametr/Wartość
Parametr/Wartość
Parametr/Wartość
Nazwa profilu
Nazwa profilu
Nazwa profilu
Nazwa koncesji, w
ramach której
wykonano pomiar
Informacja czy dane są
zastrzeżone [tak/nie]
Data, do kiedy dane są
zastrzeżone na rzecz
inwestora
[DD.MM.RRRR]
Nazwa inwestora
Nazwa wykonawcy
Nazwa tematu
...
...
...
...
...
...
Nazwa aparatury, którą
wykonano pomiar
Nazwa producenta
aparatury
Rok produkcji
aparatury
Lokalizacja początku
profilu (współrzędna
X w układzie 1992)
[m]
Lokalizacja początku
profilu (współrzędna
Y w układzie 1992)
[m]
...
...
...
...
...
Lokalizacja końca
profilu (współrzędna X
w układzie 1992) [m]
Lokalizacja końca
profilu (współrzędna Y
w układzie 1992) [m]
Wysokość punktu
pomiarowego n.p.m.
[m]
Nazwa układu
pomiarowego
Data wykonania
pomiaru od
[DD.MM.RRRR]
Data wykonania
pomiaru do
[DD.MM.RRRR]
...
...
...
...
...
...
Przedmiot badań
(aluwia, gleby, podłoże
geologiczne, wody
podziemne, wody
powierzchniowe,
skorupa ziemska,
litosfera)
...
Struktura metadanych dla konduktometrii - § 6 ust. 1 pkt 2 lit. b
Parametr/Wartość
Parametr/Wartość
Nazwa punktu
pomiarowego
Nazwa punktu
pomiarowego
Nazwa koncesji, w
ramach której
wykonano pomiar
Informacja czy dane są
zastrzeżone [tak/nie]
Data, do kiedy dane są
zastrzeżone na rzecz
inwestora
[DD.MM.RRRR]
Nazwa inwestora
Nazwa wykonawcy
Nazwa tematu
...
...
...
...
...
...
Nazwa profilu
Przedmiot badań
(aluwia, gleby, podłoże
geologiczne, wody
podziemne, wody
powierzchniowe,
skorupa ziemska,
litosfera)
...
Nazwa aparatury,
którą wykonano
pomiar
Nazwa producenta
aparatury
Rok produkcji
aparatury
Inny parametr
...
...
...
...
...
Parametr/Wartość
Parametr/Wartość
Nazwa punktu
pomiarowego
Nazwa punktu
pomiarowego
Lokalizacja
(współrzędna X w
układzie 1992) [m]
Lokalizacja
(współrzędna Y w
układzie 1992) [m]
Wysokość punktu
pomiarowego n.p.m.
[m]
Głębokość punktu
pomiarowego
Nazwa układu
pomiarowego
Inny parametr
...
...
...
...
...
...
Data wykonania
pomiaru od
[DD.MM.RRRR]
Data wykonania
pomiaru do
[DD.MM.RRRR]
Inny parametr
Inny parametr
Inny parametr
Inny parametr
...
...
...
...
...
...
Struktura metadanych dla pomiarów radarowych - § 6 ust. 1 pkt 2 lit. c
Parametr/Wartość
Parametr/Wartość
Parametr/Wartość
Nazwa profilu
Nazwa profilu
Nazwa profilu
Nazwa koncesji, w
ramach której
wykonano pomiar
Informacja czy dane są
zastrzeżone [tak/nie]
Data, do kiedy dane są
zastrzeżone na rzecz
inwestora
[DD.MM.RRRR]
Nazwa inwestora
Nazwa wykonawcy
Nazwa tematu
...
...
...
...
...
...
Nazwa aparatury, którą
wykonano pomiar
Nazwa producenta
aparatury
Rodzaj anteny
[MHz]
Długość profilu
[m]
Krok pomiarowy
[m]
...
...
...
...
...
Lokalizacja początku
profilu (współrzędna X
w układzie 1992) [m]
Lokalizacja początku
profilu (współrzędna Y
w układzie 1992) [m]
Lokalizacja końca
profilu (współrzędna
X w układzie 1992)
[m]
Lokalizacja końca
profilu (współrzędna
Y w układzie 1992)
[m]
Wysokość punktu
pomiarowego n.p.m.
[m]
Inny parametr
...
...
...
...
...
...
Przedmiot badań
(aluwia, gleby, podłoże
geologiczne, wody
podziemne, wody
powierzchniowe,
skorupa ziemska,
litosfera)
...
Parametr/Wartość
Nazwa profilu
Data wykonania
pomiaru od
[DD.MM.RRRR]
Data wykonania
pomiaru do
[DD.MM.RRRR]
Inny parametr
Inny parametr
Inny parametr
Inny parametr
...
...
...
...
...
...
Struktura metadanych dla pomiarów magnetotellurycznych - § 6 ust. 1 pkt 2 lit. d
Parametr/Wartość
Parametr/Wartość
Parametr/Wartość
Parametr/Wartość
Nazwa punktu
pomiarowego
Nazwa punktu
pomiarowego
Nazwa punktu
pomiarowego
Nazwa punktu
pomiarowego
Nazwa koncesji, w
ramach której
wykonano pomiar
Informacja czy dane są
zastrzeżone [tak/nie]
Data, do kiedy dane są
zastrzeżone na rzecz
inwestora
[DD.MM.RRRR]
Nazwa inwestora
Nazwa wykonawcy
Nazwa tematu
...
...
...
...
...
...
Ranga punktu
(obserwatorium, I
kategorii, II kategorii,
normalny, nieznany)
Typ platformy
pomiarowej (pow.
terenu, pojazd
lądowy, samolot,
helikopter, dno morza,
statek, satelita, inna)
Nazwa aparatury,
którą wykonano
pomiar
Typ zastosowanych
czujników
...
...
...
...
...
Przedmiot badań
(aluwia, gleby, podłoże
geologiczne, wody
podziemne, wody
powierzchniowe,
skorupa ziemska,
litosfera)
...
Opis aparatury, którą
wykonano pomiar
Nazwa producenta
aparatury
Rok produkcji
aparatury
Lokalizacja
(współrzędna X w
układzie 1992) [m]
Lokalizacja
(współrzędna Y w
układzie 1992) [m]
Rodzaj punktu
pomiarowego (LMT,
BBMT, AMT, RMT,
CSAMT)
...
...
...
...
...
...
Data wykonania
pomiaru od
[DD.MM.RRRR]
Data wykonania
pomiaru do
[DD.MM.RRRR]
Azymut (kierunek Ex)
Długość najdłuższego
cyklu pomiarowego
[dni]
Pomierzone
komponenty pola
elektromagnetycznego
(Ex, Ey, Hx, Hy, Hz)
...
...
...
...
...
Nazwa profilu
Opis rodzaju
sondowania MT
(sondowanie
magnetotelluryczne,
ciągłe sondowanie
magnetotelluryczne na
profilu, sondowanie
parametryczne)
...
Parametr/Wartość
Nazwa punktu
pomiarowego
Typ przechowywanych
danych (Z, T, RO, PH,
TA)
Nazwa powiązanego
otworu wiertniczego
(dot. sondowań
parametrycznych)
Inny parametr
Inny parametr
Inny parametr
Inny parametr
...
...
...
...
...
...
Struktura metadanych dla pomiarów magnetometrycznych - § 6 ust. 1 pkt 2 lit. d
Parametr/Wartość
Parametr/Wartość
Parametr/Wartość
Nazwa punktu
pomiarowego
Nazwa punktu
pomiarowego
Nazwa punktu
pomiarowego
Nazwa koncesji, w
ramach której
wykonano pomiar
Informacja czy dane są
zastrzeżone [tak/nie]
Data, do kiedy dane są
zastrzeżone na rzecz
inwestora
[DD.MM.RRRR]
Nazwa inwestora
Nazwa wykonawcy
Nazwa tematu
...
...
...
...
...
...
Nazwa profilu
Ranga punktu
(obserwatorium, I
kategorii, II kategorii,
normalny, nieznany)
...
...
Typ platformy
pomiarowej (pow.
terenu, pojazd lądowy,
samolot, helikopter,
dno morza, statek,
satelita, inna)
...
Wysokość punktu
pomiarowego n.p.m.
[m]
Inny parametr
...
...
Nazwa aparatury,
którą wykonano
pomiar
Lokalizacja
(współrzędna X w
układzie 1992) [m]
Lokalizacja
(współrzędna Y w
układzie 1992) [m]
...
...
...
Inny parametr
Inny parametr
Inny parametr
Inny parametr
...
...
...
...
Struktura metadanych dla pomiarów grawimetrycznych - § 6 ust. 1 pkt 2 lit. e
Parametr/Wartość
Nazwa punktu
pomiarowego
Nazwa koncesji, w
ramach której
wykonano pomiar
Informacja czy dane są
zastrzeżone [tak/nie]
Data, do kiedy dane są
zastrzeżone na rzecz
inwestora
[DD.MM.RRRR]
Nazwa inwestora
Nazwa wykonawcy
Nazwa tematu
...
...
...
...
...
...
Parametr/Wartość
Parametr/Wartość
Nazwa punktu
pomiarowego
Nazwa punktu
pomiarowego
Nazwa profilu
Ranga punktu
(obserwatorium, I
kategorii, II kategorii,
normalny, nieznany)
...
...
Typ platformy
pomiarowej (pow.
terenu, pojazd
lądowy, samolot,
helikopter, dno morza,
statek, satelita, inna)
...
Wysokość punktu
pomiarowego n.p.m.
[m]
Inny parametr
Inny parametr
Inny parametr
Inny parametr
Inny parametr
...
...
...
...
...
...
Nazwa aparatury,
którą wykonano
pomiar
Lokalizacja
(współrzędna X w
układzie 1992) [m]
Lokalizacja (współrzędna
Y w układzie 1992) [m]
...
...
...
Załącznik nr 6
Formaty i struktura zbiorów danych podlegających przekazaniu państwowej służbie geologicznej
a. Formaty zbiorów danych
Lp.
1.
2.
Rodzaj danych
dane dotyczące wykonanego wyrobiska: lokalizacja,
głębokość,
kąt nachylenia,
azymut przebiegu,
wymiary wyrobiska,
zakres wykonanych bezpośrednio pomiarów, obserwacji, opróbowania,
wyniki pomiarów i obserwacji dokonanych w wyrobisku
załączniki graficzne, np.: mapy, rysunki, fotografie
Dopuszczalny format
xml,
pliki grafiki wektorowej:
SVG, AI, CDR, pliki grafiki rastrowej:
JPEG, TIFF, PNG, GIF,
dla map zalecane: SHP, GML,
4.
5.
6.
7.
8.
dane sejsmiczne polowe,
dane sejsmiczne przetworzone
reprocessing
nawigacja do danych sejsmicznych
statyka
źródłowe dane geofizyki otworowej, przetworzone dane geofizyki otworowej
10.
wyniki profilowania prędkości średnich
wyniki pionowego profilowania sejsmicznego
wyniki pomiarów wielkości dopływu do otworu
wyniki terenowych i laboratoryjnych oznaczeń właściwości fizyczno-chemicznych
wody oraz gazów rozpuszczonych w wodzie
wyniki pomiarów i obserwacji towarzyszących wykonanym badaniom geofizycznym
11.
dane z pomiarów elektrooporowych
12.
13.
14.
rezultaty tomografii elektrooporowej
wyniki konduktometrii
rezultaty pomiarów radarowych
9.
Seg-y/seg-d
Seg-y
UKOOA, SPS
Seg-2/seg-y, txt
pliki LAS, LIS, DLIS,
doc, docx, xml, xlsx, sxc
pliki tekstowe ASCII
pliki LAS
pliki seg-y/seg-d
xml, xlsx, docx, sxw, sxd,
pliki tekstowe ASCII
xml, xlsx,
pliki tekstowe ASCII
dat, xlsx
dat, xlsx
RADAN, MALA RD3,
MALA
RD6,
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
PULSEEKKO, SEGY, SEG2, IDS, RADSYS,
ASCII
Seg-edi
xml, xlsx, pliki tekstowe ASCII
xml, xlsx, pliki tekstowe ASCII
xml, xlsx, sxc
pliki tekstowe ASCII
xml, xlsx, sxc
plików tekstowe ASCII
xml, xlsx, sxc
pliki tekstowe ASCII
xml, xlsx, sxc
pliki tekstowe ASCII
xml, xlsx, sxc
pliki tekstowe ASCII
dane z pomiarów magnetotellurycznych
wyniki badań grawimetrycznych
rezultaty badań magnetometrycznych
wyniki pomiarów piezometrycznych
wyniki próbnych pompowań hydrogeologicznych
wyniki badań geologicznych dla konwencjonalnych i niekonwencjonalnych złóż
ropy naftowej i gazu ziemnego
wyniki badań geologicznych dla węgla kamiennego, węgla brunatnego, rud
surowców metalicznych
parametry wydobywania węglowodorów
dane przedstawiające historię produkcji (naturalną wydajność odwiertu) po
wykonaniu stymulacji złoża;
historyczny zapis naturalnego przepływu płynów złożowych (ropa naftowa, gaz
ziemny, woda złożowa)
historyczny zapis spadku ciśnienia przepływu (spadku ciśnienia złożowego/dennego)
b. Struktura zbiorów danych podlegających przekazaniu
A. wzory struktury zbiorów danych uzyskiwanych przy poszukiwaniu i rozpoznawaniu konwencjonalnych i niekonwencjonalnych złóż
węglowodorów.
Parametr/Wartość
Parametr/Wartość
Parametr/Wartość
Nazwa otworu
Nazwa otworu
Nazwa otworu
Głębokość pobrania
próby [m]
...
Stratygrafia
Litologia
TOC
Skład
mineralny
próby [%]
...
Petrografia próby
...
...
...
Dojrzałość termiczna
materii organicznej
[Ro]
...
Petrologia węgla
Rozproszona
materia organiczna
Analiza
pirolityczna
Skład gazu [%]
Skład ropy [%]
...
...
...
...
...
Skład
wód
złożowych [%]
...
Porowatość
całkowita [%]
...
Porowatość
efektywna [%]
...
Porowatość
dynamiczna [%]
...
Przepuszczalność
całkowita [mD]
...
...
Przepuszczalność
szczelin [mD]
...
Parametr/Wartość
Nazwa otworu
Wytrzymałość na 1osiowe
ściskanie
[MPa]
...
Inny parametr
Inny parametr
Inny parametr
Inny parametr
Inny parametr
...
...
...
...
...
Refleksyjność
witrynitu
...
Wartość
[kJ/kg]
...
Inny parametr
Inny parametr
Inny parametr
Inny parametr
...
...
...
...
B. Struktura zbiorów danych dla złóż węgla kamiennego
Parametr/Wartość
Parametr/Wartość
Nazwa
wyrobiska
Nazwa
wyrobiska
Głębokość pobrania
próby [m]
...
Stratygrafia
Zawartość siarki [%]
Zawartość
Litologia
węgla)
...
...
części
(rodzaj
opałowa
Zapopielenie [%]
...
lotnych [%]
...
...
C. Struktura zbiorów danych dla złóż węgla brunatnego
Parametr/Wartość
Parametr/Wartość
Nazwa
wyrobiska
Nazwa
wyrobiska
Głębokość pobrania
próby [m]
Stratygrafia
...
...
Wilgotność
naturalna [%]
Zawartość
lotnych [%]
...
...
Litologia
węgla)
części
(rodzaj
Wartość
[kJ/kg]
opałowa
Popielność [%]
...
...
...
Temperatury
topliwości popiołu
w
atmosferze
utleniającej
(spiekania,
mięknięcia,
topnienia
i
płynięcia) [°C]
...
Skład
ziarnowy
skał
płonnych
nadkładu [%]
Współczynnik
wodoprzepuszczalności
z pompowań próbnych
[m/s]
...
...
Całkowita
zawartość
[%]
...
...
D. Struktura zbiorów danych dla rud surowców metalicznych
Parametr/Wartość
Nazwa
wyrobiska
Głębokość pobrania
próby [m]
Stratygrafia
Litologia
Koncentracje
pierwiastków
Skład jakościowy
minerałów
Inny parametr
siarki
metalicznych
wag.]
...
...
...
[%
...
kruszcowych [%]
...
...
E. Struktura zbiorów danych dla parametrów wydobywania węglowodorów.
Struktura zbiorów danych dla parametrów wydobywania gazu ziemnego
Parametr/Wartość ID
Złoża
Parametr/Wartość
Nazwa
złoża
Numer koncesji
Data
wydania
koncesji
[DD.MM.RRRR]
Kategoria
udokumentowania
wydobywanych zasobów
[A, B,C]
rodzaj
wydobywanych
zasobów
[bilansowe,
pozabilansowe]
Rodzaj
wydobywanych
zasobów
[przemysłowe,
nieprzemysłowe]
...
...
...
...
...
...
Nazwa
otworu
(wyrobiska)
Ilość
wydobytego
gazu ziemnego [m3]
...
...
Lokalizacja
[województwo,
powiat, gmina]
...
Liczba
otworów
którymi
wydobywan
o kopalinę
[szt.]
...
Lokalizacja
[współrzędne X, Y]
Skład
chemiczny
gazu [%]
Właściwości
fizyczne gazu
Inny parametr
...
...
...
...
Struktura zbiorów danych dla parametrów wydobywania ropy naftowej
Parametr/Wartość ID
Złoża
Parametr/Wartość
Nazwa
złoża
Numer koncesji
Data
wydania
koncesji
[DD.MM.RRRR]
Kategoria
udokumentowania
wydobywanych zasobów
[A, B,C]
rodzaj
wydobywanych
zasobów
[bilansowe,
pozabilansowe]
Rodzaj
wydobywanych
zasobów
[przemysłowe,
nieprzemysłowe]
...
...
...
...
...
...
Lokalizacja
[współrzędne X, Y]
Skład
chemiczny
ropy naftowej[%]
...
...
Właściwości
fizyczne
naftowej
...
rodzaj
wydobywanych
Rodzaj
zasobów
Nazwa
otworu
(wyrobiska)
Ilość
wydobytej
ropy naftowej [t]
...
...
Lokalizacja
[województwo,
powiat, gmina]
...
Liczba
otworów
którymi
wydobywan
o kopalinę
[szt.]
...
Inny parametr
ropy
...
Struktura zbiorów danych dla parametrów wydobywania metanu z pokładów węgla
Parametr/Wartoś
ć
ID
Złoża
Nazwa
złoża
Numer koncesji
Data
wydania
koncesji
Kategoria
udokumentowania
wydobywanych
[przemysłowe,
Liczba
otworów
...
Parametr/Wartość
...
[DD.MM.RRRR]
wydobywanych zasobów
[A, B,C]
zasobów
[bilansowe,
pozabilansowe]
nieprzemysłowe]
...
...
...
...
Lokalizacja
[współrzędne X, Y]
Skład
chemiczny
gazu [%]
Właściwości
fizyczne gazu
Inny parametr
...
...
...
...
Nazwa
otworu
(wyrobiska)
...
Ilość
wody
[m3]
...
Inny parametr
Inny parametr
Inny parametr
Inny parametr
...
...
...
...
Nazwa
otworu
(wyrobiska)
Ilość
zatłoczonej
substancji do złoża
[m3]
...
Rodzaj zatłoczonej
substancji do złoża
[woda
złożowa,
inna substancja]
...
Ilość
wydobytego
metanu z pokładów
węgla [m3]
...
Nazwa
otworu
(wyrobiska)
...
Lokalizacja
[województwo,
powiat, gmina]
...
którymi
wydobywan
o kopalinę
[szt.]
...
Struktura zbiorów danych dla parametrów wydobywania wody złożowej
Parametr/Wartoś
ć
ID
Złoża
Parametr/Wartość
Nazwa
złoża
Numer koncesji
...
...
Data
wydania
koncesji
[DD.MM.RRRR]
...
Skład
chemiczny
wód
złożowych
[mg/dm3]
...
Lokalizacja
[współrzędne X, Y]
...
Właściwości
fizyczne
złożowej
...
Liczba otworów którymi
wydobywano wodę złożową
[szt.]
...
wydobytej
złożowej
Lokalizacja
[województwo,
powiat, gmina]
...
wody
Struktura zbiorów danych dla parametrów zatłaczania wody złożowej lub innej substancji
Parametr/Wartoś
ć
ID
Złoża
Nazwa
złoża
...
Parametr/Wartość
Lokalizacja
[województwo,
powiat, gmina]
...
Numer koncesji
Data wydania koncesji
[DD.MM.RRRR]
...
...
Liczba
otworów
którymi
zatłaczano
wodę złożową lub
inną substancję [szt.]
...
...
Lokalizacja
[współrzędne X, Y]
Inny parametr
Inny parametr
Inny parametr
Inny parametr
Inny parametr
...
...
...
...
...
...
F. Przykładowe struktury zbiorów danych dla wód podziemnych zaliczonych do kopalin
Parametr
Nazwa
Data
poboru
Głębokość
Stratygrafia
Litologia
PEW
Odczyn
Temperatura Temperatura na Suma
Zawartość
Suma
Suma
Zawartość
/Wartość
otworu
Parametr/
Wartość
Nazwa
otworu
próbki
[DD.MM.RR
RR]
(od – do) (od – do)
[mS/cm] [pH]
[m]
Głębokość
poziomu
wodonośnego
od-do
[m]
Data pomiaru
[DD.MM.RRRR]
Stratygrafia
Litologia
Położenie
swobodnego
zwierciadła
wody
[m ppt]
w złożu
(od – do)
[oC]
wypływie (od – rozpuszczon
do)
ych
[oC]
składników
stałych
[mg/dm3]
Wydajność
[m3/h]
jonów
kationów
wskaźnikow [mg/dm3]
ych (od – do) [mval/dm3]
[mg/dm3]
[% mval]
anionów gazów (od
[mg/dm3] – do)
[mval/dm3] [mg/dm3
[% mval]
Ciśnienie na
głowicy
[MPa]
Depresja
[m]
G. Struktura struktury zbiorów danych dla pomiarów grawimetrycznych.
Parametr/Wartość
Nazwa punktu
pomiarowego
Data wykonania
pomiaru od
[DD.MM.RRRR]
Data wykonania
pomiaru do
[DD.MM.RRRR]
Poprawka
topograficzna [mGal]
...
...
...
Wartość natężenia
pola grawitacyjnego
pomierzona
(odzworowanie
GRS80) [mGal]
...
Wartość anomalii w
redukcji Bouguera
(gęstość redukcji 2,67
g/cm3, odzworowanie
GRS80) [mGal]
...
Zmiana dobowa pola
magnetycznego T
[nT]
Inny parametr
...
H. Struktura struktury zbiorów danych dla pomiarów magnetycznych.
Parametr/Wartość
Parametr/Wartość
Nazwa punktu
pomiarowego
Nazwa punktu
pomiarowego
Data wykonania
pomiaru od
[DD.MM.RRRR]
Data wykonania
pomiaru do
[DD.MM.RRRR]
Czas pomiaru
[HH:MM:SS]
Wartość pomierzona
modułu T wektora
całkowitego natężenia
pola magnetycznego
Ziemi [nT]
...
...
...
...
...
Wartość pomierzona
T zredukowana o
zmianę dobową pola
magnetycznego,
odniesiona do epoki
1982,5 [nT]
...
Wartość anomalii pola
magnetycznego
odniesiona do epoki
1982,5 T [nT]
Poprawka [nT]
Inny parametr
Inny parametr
Inny parametr
Inny parametr
...
...
...
...
...
...
I. Struktura struktury zbiorów danych dla profilowań elektrooporowych.
Parametr/Wartość
Nazwa punktu
pomiarowego
Data wykonania
pomiaru od
[DD.MM.RRRR]
Data wykonania
pomiaru do
[DD.MM.RRRR]
...
...
Oporność [ohmm]
Inny parametr
...
...
...
Oporność [ohmm]
Inny parametr
Inny parametr
...
...
...
Opis wydzielenia
litologicznego
Stratygrafia
Rdzeń
(rdzeniki
boczne) TAK/NIE
AB/2
...
MN/2
J. Struktura struktury zbiorów danych dla sondowań elektrooporowych.
Parametr/Wartość
Nazwa punktu
pomiarowego (nr
sondowania)
Data wykonania
pomiaru od
[DD.MM.RRRR]
Data wykonania
pomiaru do
[DD.MM.RRRR]
...
...
AB/2
...
K. Struktura zbiorów danych dla otworu wiertniczego - § 5 ust. 1 pkt 3 lit.a
Parametr/Wartość
Nazwa otworu
Głębokość
wydzielenia od [m]
Głębokość
wydzielenia do [m]
L. Struktura zbiorów danych dla surowców skalnych i chemicznych
Parametr/Wartość
Nazwa
wyrobiska
Głębokość pobrania
próby od [m]
Głębokość pobrania
próby do [m]
Stratygrafia
Litologia
Skład
mineralny
próby [%]
Inny parametr
...
...
...
...
...
...
Załącznik nr 7
WZÓR
………………………………………………
………………………………………………
.............. dnia ............
(nazwa i adres podmiotu przekazującego materiały archiwalne)
(miejscowość)
(data)
SPIS ZDAWCZO-ODBIORCZY NR …………
materiałów archiwalnych ……………………………
(nazwa jednostki organizacyjnej)
przekazanych do………………………… w ……………………
(nazwa archiwum geologicznego)
Lp.
Sygnatura teczki
lub opakowania z
elektronicznym
nośnikiem danych
Tytuł/nazwa teczki
lub elektronicznego nośnika danych
Skrajne daty
od - do
Rodzaj i liczba nośników
informacji geologicznej
(np. druk, DVD, zewnętrzny
dysk USB)
1
2
3
4
5
(miejscowość)
Identyfikator i nazwa
Skrajne daty
koncesji, na podstawie obowiązywania koncesji
której wykonano prace
6
7
Uwagi
8
…………………………
…………………………
(data i podpis przekazującego)
(data i podpis przyjmującego)
Download