zielenice, sinice, okrzemki, złotowiciowce, eugleniny

advertisement
plankton:fito- zielenice, sinice, okrzemki, złotowiciowce, eugleniny, kryptofity Zoopierwotniaki, wrotki i skorupiaki (wioślarki i widłonogi) euplankton (holoplankton)-plankton
właściwy, mezoplankton-tylko podcz.rozwoju, tychoplankton-oderwane od dna. podziałwielkość: megaloplankton >2 cm żeglarz portugalski makroplankton 1 - 10 mm
skorupiaki,mezoplankton 200 um - 2 mm mniejsze skorupiaki i glony kolonijne,mikroplankton
20 – 200 um glony planktonowe i wrotki, nannoplankton 2- 20 um najdrobniejsze wiciowce,
glony i większe bakterie, ultraplankton ‹ 2 um plankton bakteryjny zwg.na typ zbiornika:
haliplanktonM, hyphalimiroplanktonSło, saliplanktonSło,limnoplanktonSw> eulimnoplanktonJ,
heleoplanktonStaw, potamoplanktonRz, krenoplanktonŹ, termatoplanktonKał przystosowania
do życia w toni wodnej: bezpośrednie -zmniejszenie ciężaru właściwego ciała (duże
uwodnienie ciała np. meduza 96,5 %),tłuszcze w przestrzeniach wewnątrzkomórkowych,
gromadzenie gazów pośrednie – zwiększenie powierzchni nośnej poprzez spłaszczenie ciała,
komplikacja kształtu (różne wyrostki, wypustki, otoczki śluzowe)• narządy ruchu•odnóża
tułowiowe u cocepoda - widłonogów,•czułki ii p. cladocera - wioślarek,•aparat wrotny rotatora wrotki,•rzęski ciliata - orzęski,•wici flagellata - wiciowce• sposób rozmnażania się•krótki okres
rozwoju zarodkowego jaj,•skrócenie rozwoju (daphnia sp.) postembrionalnego,•rozród
paretogentetyczny,• cyklomorfoza narządy ruchy: odnóża tułowiowe mysidacea - lasonogi,
decapoda – dziesięcionogi, czułki I pary, copepoda – widłonogów, czułki2 p. cladocera wioślarek,aparat wrotny rotatoria - wrotki, undulipodialny -rzęski ciliata - orzęski, - wici
flagellata – wiciowce, pseudopodialny – nibynóżki otwornice,poromiennice słonecznie, ruch
odrzutowy cnidaria – parzydełkowce,cephalopoda – głowonogi strzałki, spągle migracje 1.
wędrówki pionowe – dobowe związane z zapotrzebowaniem na pokarm- copepoda-widłonog, 2.
wędrówki sezonowe - związane ze zmianami pór roku wiosną widłonogi (copepoda),latem
ciepłolubne wioślarki (cladocera). 3. wędrówki ontogenetyczne – związane z cyklem
rozwojowym różne stadia rozwojowe mogą bytować w różnych środowiskach np. organizmy
larwalne skorupiaków odżywiają się fitoplanktonem żyją wiec w warstwach
przypowierzchniowych podczas gdy dorosłe osobniki są drapieżnikami i bytują w głębszych
wodach larwy wieloszczetów – trochofora, larwy mięczaków – weliger, veliger odżywianie:1.
wchłanianie, pinocytoza-biał, fagocytoza-bakter 2. filtracja – np. ślimaki skrzydłonogie,
widłonogi (calanus), wioślarki (cladocera) 2. sedymentacja czynna – woda przepływa przez
ciało a w gardzieli cząstki pokarmu są wychwytywane prze rzęski i kierowane do otworu
gębowego, np sprzągle, wrotki (rotatoria) 3. drapieżnictwo –np. żebropławy, strzałki
(chaetognatha) dodatkowo – półpasożytnictwo i kanibalizm rozmieszczenie planktonu •
czynniki środowiskowe: położenie zbiornika wodnego, stopień odsłonięcia, zmienność stanów
wody, ruchy wody w zbiorniku, obecność pokrywy lodowej, uwarstwienie termalne, stosunki
gęstościowe, • czynniki ekologiczne: temp, światło, biogeny, materia org., zooplankton
jeziorny:tintinnopsis, tricocerca, brachionus, keratella sp., filinia longiseta,
conochilus, syncheata tremula, polyarthra, diaphanosoma, rozwielitka –
daphnia, bosmina, leptodora kinditii, oczlik – cyclops, holopedium,
canthocampus zooplankton bałtycki: nannozooplankton (0,002 - 0,02 mm)-wiciowce;
heterotroficzne bruzdnice (protoperidinium, menisculus, diplopsalis sp., gyrodinium spirale)
mikrozooplankton (0,02 - 0,2 mm)-orzęski( lacrymaria sp., tintinnopsis sp, strombidium sp.)
mezozooplankton (0,2 - 20 mm)-wrotki (keratella quadrata,keratella cochlearis,synchaeta sp.)
wioślarki (bosmina coregoni,maritima,evadne nordmanni,podon sp.) widłonogi(pseudocalanus
elongatus, temora longicornis, acartia sp) makrozooplankton (>20
mm)>szczeponogi,parzydełkowce zooplankton oceaniczny mysis mixta, chełbia modra –aurelia
aurita, bełtwa - cyanea capillata, otwornice – rotatoria, bruzdnica – nocticula,
promiennice –foranimifera, sprzęgla - salpa maxima, widłonóg – candacia,
larwa robaka, motyl morski - ślimak pteropod, gasteropoda, hydromedusae,
siphonophora, radiolaria, żeglarz portugalski, copilia vitrea, larwa krewetki, sprzągla
– salpa maxima
zooBentos-wężowidła,mszywioły,liliowce: zwg.głębokość dzielony na: litoralny – strefa
przybrzeżna, sublitoralny – poniżej granicy występowania roślin, profundalny – dno głębokich
zbiorników (dysfotyczna);
Download