Produkty Chemiczne - Politechnika Wrocławska

advertisement
Politechnika Wrocławska
Produkty Chemiczne
Część węglowa
Ćw. nr 2
Badania węgli i koksów metodą mikroskopii optycznej
Opracowane przez:
Prof. dr hab. inż. Jacek Machnikowski
dr inż. Helena Machnikowska
dr inż. Krzysztof Kierzek
Wrocław 2011
PRODUKTY CHEMICZNE
I.
SKŁAD PETROGRAFICZNY WĘGLI KOPALNYCH
Węgiel jest skałą osadową pochodzenia organicznego (biolity palne - kaustobiolity) o
bardzo złożonej budowie. Skład petrograficzny węgli jest zależny od środowiska i warunków
panujących w fazie biochemicznej procesu uwęglenia.
Najbardziej ogólna klasyfikacja dzieli węgle na trzy typy genetyczne na podstawie
rodzaju materiału wyjściowego i warunków w jakich zachodziły przemiany w początkowym
okresie tworzenia się złóż, w fazie biochemicznej:
•
Węgle humusowe (humolity) - najbardziej rozpowszechnione, utworzyły się ze
szczątków roślin lądowych - rośliny błotne, zielne lub drzewiaste oraz drzewa,
osadzonych w środowisku podmokłym.
Zasadniczym etapem tworzenia się tych
węgli jest proces torfienia, zachodzący w górnej warstwie osadu przy ograniczonym
dostępie tlenu a w warstwach głębszych w warunkach beztlenowych. W wyniku
procesów utleniania i rozkładu biochemicznego ligniny i celulozy, określanych jako
humifikacja powstają kwasy huminowe, które zmieszane z nierozłożonymi
składnikami (bardziej odpornymi) tworzą torf humusowy. Proces uwęglenia, czyli
dalsze przemiany geochemiczne torfu, uzależnione od panujących warunków
temperatury i ciśnienia oraz czasu, prowadzą do powstania węgli brunatnych,
kamiennych i antracytów.
•
Węgle sapropelowe (sapropelity) - tworzyły się z sapropelu, gromadzącego się na
dnie zbiorników wodnych (głównie jezior). Osady te powstają głównie z rozkładu
glonów w warunkach beztlenowych, z niewielkim udziałem zooplanktonu oraz
detrytycznych składników lądowych. Produktem początkowych procesów przemiany
zachodzących
w
warunkach
niedoboru
tlenu
jest
drobnodetrytyczna
gytia
(odpowiednik torfu). Węgle sapropelowe charakteryzują się wysoką zawartością
liptynitu i bardzo dużą zawartością części lotnych. Towarzyszą zawsze złożom węgli
humusowych, ale tylko lokalnie występują w ilościach o znaczeniu przemysłowym.
•
Liptobiolity - są to rzadko występujące węgle charakteryzujące się bardzo wysoką
zawartością liptynitu i części lotnych. Utworzyły się w wyniku rozkładu szczątków
roślinnych
w szczególnych warunkach, kiedy celuloza, lignina i białka zostały
rozłożone prawie kompletnie w wyniku utlenienia a pozostałe, bardziej odporne,
składniki woskowo-żywiczne zostały przykryte warstwą osadów (lub wody) i
uwęglone. Charakteryzują się bardzo wysoką wydajnością prasmoły (do 50%),
W2- Badania węgli i koksów metodą mikroskopii optycznej
2
PRODUKTY CHEMICZNE
zawartość części lotnych wynosi ~70%. Liptobiolity można spotkać w złożach węgli
brunatnych Turów i Konin.
Niejednorodność węgla daje się zauważyć już gołym okiem, dokładniej złożoność
budowy możemy obserwować przy użyciu mikroskopów - optycznego i elektronowego.
Makroskopowo, czyli rozpoznawalne gołym okiem, wyróżnia się utwory petrograficzne
określane jako litotypy (inne określenie: odmiany petrograficzne), mikroskopia optyczna
pozwala
na
rozpoznanie
mniejszych
utworów
petrograficznych
-
macerałów
i
mikrolitotypów.
W węglu kamiennym i antracycie, na podstawie zmiany połysku względnego,
wyróżniamy cztery odmiany litotypów:
•
Witryn - węgiel błyszczący. Czarny i bardzo błyszczący, nie brudzi przy dotyku.
Kruchy i podzielony drobnymi spękaniami (płaszczyzny łupliwości) – podczas
obróbki mechanicznej węgla koncentruje w drobnych frakcjach. Przełam muszlowy.
W pokładach tworzy smugi i pasemka o grubości od kilku mm do 2 (5) cm.
Zbudowany głównie z witrytu, czasem z niewielką ilością klarytu.
•
Klaryn - węgiel półbłyszczący. Charakteryzuje się naprzemianległym ułożeniem
warstewek (<3mm) błyszczących i matowych, czasami występują soczewki węgla
włóknistego. Jest litotypem najbardziej rozpowszechnionym w węglach.
•
Duryn - węgiel matowy. Może być czarny lub szary, zawsze matowy. Przełam
ziarnisty lub muszlowo-ziarnisty. Jest twardy, zbity, kruszy się na duże kawałki o
nierównej powierzchni. W większości węgli występuje w mniejszej ilości niż witryn i
klaryn. W pokładach warstwy stosunkowo grube - 10 i więcej cm. Makroskopowo
może być mylony ze skałą - łupkiem węglowym, który jest także twardy i matowy.
•
Fuzyn - węgiel włóknisty. Bardzo przypomina węgiel drzewny. Jedwabisty połysk,
czarny, często nieco włóknisty i zwykle miękki i kruchy (brudzi ręce). Pod
mikroskopem często dostrzegalne zwęglone komórki roślinne impregnowane
substancją mineralną. W większości węgli zawartość fuzynu jest niewielka.
Najczęściej występuje w pokładach w formie soczewek o grubości kilku mm i
długości kilku cm; są pokłady (Saksonia) gdzie pasma fuzynu o grubości 20 cm
ciągną się na długości kilku metrów.
W2- Badania węgli i koksów metodą mikroskopii optycznej
3
PRODUKTY CHEMICZNE
Wszystkie składniki petrograficzne węgla ulegają stopniowym przemianom fizycznym
i chemicznym w procesie uwęglenia. Przebieg zmian jest różny ale ze wzrostem stopnia
uwęglenia we wszystkich składnikach zwiększa się zawartość pierwiastka C, a zmniejsza się
zawartość tlenu i wodoru. Istnieje ścisła korelacja między zdolnością odbicia światła (tzw.
refleksyjnością, Ro) składników petrograficznych a chemicznymi parametrami uwęglenia –
zawartością pierwiastka C i części lotnych. To oznacza, że refleksyjność zmierzona na
wypolerowanej powierzchni macerału może być miarą stopnia uwęglenia, odzwierciedlając
stopniowe zmiany właściwości. Zmiany właściwości witrynitu w miarę uwęglenia są
bardziej równomierne niż innych macerałów, dlatego miarą stopnia uwęglenia węgla jest Ro
witrynitu.
Określając refleksyjność oraz skład petrograficzny węgla możemy z dużą
dokładnością przewidzieć jego właściwości techniczne, takie jak zawartość części lotnych,
spiekalność czy wartość opałową, a tym samym zaklasyfikować materiał do konkretnego
procesu technologicznego (np. koksowanie, zgazowanie, spalanie w celach energetycznych).
II.
PIROLIZA WĘGLI KOPALNYCH
W trakcie obróbki termicznej (np. koksowania) węgla kopalnego, zawarta w nim
substancja organiczna ulega silnemu przeobrażeniu na skutek szeregu procesów
fizykochemicznych. Stały produkt pirolizy (koks) zostaje wzbogacony w pierwiastek C, w
przeważającej części w stanie hybrydyzacji sp2. Konsekwencją takiego stanu hybrydyzacji
jest dwuwymiarowa sieć atomów węgla – warstwa (płaszczyzna) grafenowa. W strukturze
grafitu heksagonalnego - podstawowej, termodynamicznie stabilnej odmiany alotropowej
węgla o takim stanie hybrydyzacji warstwy grafenowe tworzą trójwymiarowo uporządkowane
stosy o sekwencji ułożenia ABAB. Trójwymiarowe uporządkowanie oznacza, że kolejne
warstwy nie tylko ułożone są równolegle i w tej samej odległości, d002 = 0,3354 nm, lecz
każda z nich zajmuje dokładnie określoną pozycję względem warstw sąsiadujących. W
graficie heksagonalnym można więc wyróżnić dwa zbiory warstw grafenowych, A i B
przesunięte względem siebie o stałą wartość. Struktura grafitu heksagonalnego jest
przedstawiona na rysunku 1a.
Rzeczywiste materiały typu koksu, posiadają tylko pewne cechy struktury grafitu.
Warstwa grafenowa stanowi zazwyczaj element niewielkiego pakietu atomów. Do opisu
struktury takich materiałów wykorzystuje się model turbostratyczny, zaproponowany przez
B. Warrena. Model ten zakłada tylko dwuwymiarowe uporządkowanie stosów równoległych
W2- Badania węgli i koksów metodą mikroskopii optycznej
4
PRODUKTY CHEMICZNE
do siebie doskonałych warstw grafenowych. Hipotetyczna struktura turbostratyczna różni się
od struktury grafitu całkowitym brakiem koordynacji między sąsiadującymi warstwami, co
można przedstawić jako ich przesunięcie lub skręcenie względem siebie. Konsekwencją braku
koordynacji między warstwami jest większa niż w graficie odległość międzywarstwowa.
Idealnej strukturze turbostratycznej przypisywana jest wartość d002 = 0,344 nm.
Rys. 1 Struktura grafitu heksagonalnego (a) i węgla turbostratycznego (b)
W zależności od rodzaju węgla poddanego pirolizie, w strukturze koksu rozróżnia się
dalsze, większe lub mniejsze, odstępstwa od modelu turbostratycznego – tzw. defekty
strukturalne, które powstają na etapie formowania struktury materiału węglowego z substancji
organicznej. Wyróżnić można defekty w strukturze warstw grafenowych, ich ułożeniu w
pakietach (tzw. krystalitach) oraz wzajemnym powiązaniu i orientacji pakietów:
•
Defekty w płaszczyźnie warstw – wakansy, czyli braki atomów w węźle, pierścienie
5-członowe, podstawienie atomu węgla przez heteroatom (np. azot lub siarkę) –
wszystkie te zaburzenia powodują niepłaskość warstw.
•
Większa od 0,344 nm odległość międzypłaszczyznowa (po karbonizacji w 1000oC na
ogół d002 = 0,346 – 0.355 nm) i odchylenia od równoległości warstw.
•
Ograniczone wymiary płaszczyzn warstw (średnice krystalitów La) i ilości warstw w
pakiecie (wysokości krystalitów, Lc). W materiałach typu koksów pakowych lub
węglowych otrzymanych przez karbonizację w 1000oC średnie wymiary La i Lc
zazwyczaj nie przekraczają odpowiednio 2 i 3 nm.
•
Obecność „węgla nieuporządkowanego” w postaci atomów i grup atomów
międzywęzłowych tzn. znajdujących się poza płaszczyzną warstwy.
W2- Badania węgli i koksów metodą mikroskopii optycznej
5
PRODUKTY CHEMICZNE
•
Usieciowanie
płaszczyzn
warstw
tj.
występowanie
kowalencyjnych
wiązań
poprzecznych i mostków węglowych łączących poszczególne warstwy.
Model budowy pakietu warstw grafenowych jaki może występować w węglach
turbostratycznych jest pokazany na rys. 1b.
Model turbostratyczny stosowany jest do opisu struktury tzw. materiałów węglowych
grafityzujących i niegrafityzujących. Można przyjąć, że podobnego typu defekty pojawiają
się w obu klasach materiałów jednak jest ich znacznie więcej w materiałach
niegrafityzujących. Budowę materiałów węglowych grafityzujących i niegrafityzujących
dobrze reprezentują modele zaproponowane przez R.Franklin, przedstawione na rys. 2.
a
b
c
Rys.2. Modele budowy materiałów węglowych niegrafityzujących (a), częściowo grafityzujących (b) i
grafityzujących (c) wg R.Franklin
Materiały niegrafityzujące charakteryzują się znacznie większą zawartością węgla
nieuporządkowanego i silnym usieciowaniem warstw grafenowych. Towarzyszy temu brak
wzajemnej orientacji pakietów warstw i rozwinięta mikroporowatość. Warstwowa struktura
jest istotą anizotropii strukturalnej krystalitów (pakietów warstw grafenowych), której
konsekwencją jest anizotropia wszystkich właściwości, w tym właściwości optycznych. Ze
względu
na
przypadkową
orientację
krystalitów,
w
W2- Badania węgli i koksów metodą mikroskopii optycznej
materiałach
węglowych
6
PRODUKTY CHEMICZNE
niegrafityzujących anizotropia jest zjawiskiem bardzo lokalnym, jej zasięg jest ograniczony
do poszczególnych krystalitów, czyli dotyczy skali 1-3 nanometrów
Ważną cechą wyróżniająca materiały węglowe grafityzujące jest zorientowane
ułożenie pakietów warstw grafenowych, które może się rozciągać na powierzchniach rzędu
nawet kilkuset µm2, obejmujące więc tysiące krystalitów (pakietów warstw grafenowych).
Dzięki temu anizotropia strukturalna indywidualnych krystalitów, może być obserwowana w
skali mikrometrów, np. jako anizotropia optyczna.
Ponieważ pakiety niedoskonałych warstw grafenowych są podstawowymi jednostkami
struktury wszystkich węgli turbostratycznych, grafityzujących jak i niegrafityzujących,
podstawą rozróżnienie między tymi klasami jest sposób w jaki te jednostki wypełniają
przestrzeń, czyli tekstura materiału. Z materiałami węglowymi ściśle związane są pojęcia
tekstura optyczna i tekstura porowata.
Pod pojęciem „tekstura optyczna” rozumie się zjawisko pojawiania się anizotropii
optycznej podczas obserwacji pod mikroskopem optycznym w świetle spolaryzowanym.
Teksturę optyczną materiału określa występowanie lub brak anizotropii oraz wielkość, kształt
i wzajemna orientacja anizotropowych jednostek. Charakterystyka taka ma bezpośredni ścisły
związek z właściwościami fizycznymi, chemicznymi i mechanicznymi materiału, pozwala
zatem ocenić jego przydatność do różnych zastosowań. Materiały węglowe niegrafityzujące
są optycznie izotropowe. W materiałach grafityzujących i częściowo grafityzujących
obserwuje się różne formy anizotropii optycznej.
Zastosowanie mikroskopii optycznej w badaniach tekstury porowatej jest ograniczone
do zakresu makroporów, a ściślej porów większych od ok. 1 µm.
III.
MIKROSKOPIA OPTYCZNA W ŚWIETLE SPOLARYZOWANYM W
BADANIACH MATERIAŁÓW WĘGLOWYCH
Mikroskopia optyczna w świetle odbitym spolaryzowanym należy do najważniejszych
metod badań strukturalnych materiałów węglowych. Uproszczony schemat mikroskopu
stosowanego w takich badaniach przedstawiono na rys. 3.
Układ optyczny mikroskopu musi zawierać źródło światła, dwa układy soczewek obiektyw i okular oraz dwa pryzmaty (lub filtry) polaryzacyjne zwane polaryzatorem i
analizatorem. Promienie światła normalnego w polaryzatorze ulegają rozdzieleniu na
składniki zwyczajny i nadzwyczajny. Przepuszczany jest tylko promień nadzwyczajny, który
jest liniowo spolaryzowany, tj. drgania wektora świetlnego zachodzą tylko w płaszczyźnie
W2- Badania węgli i koksów metodą mikroskopii optycznej
7
PRODUKTY CHEMICZNE
polaryzacji. Odbity od zwierciadła strumień światła spolaryzowanego przechodząc przez
obiektyw jest ogniskowany na płaskiej i dokładnie wypolerowanej powierzchni preparatu.
Okular
Analizator
Płytka
opóźniająca
Źródło
światła
Polaryzator
Lusterko
o
Obiektyw
Próbka
Rys. 3. Schemat budowy mikroskopu polaryzacyjnego do światła odbitego
Wiązka promieni odbitych przechodzi przez obiektyw, który tworzy rzeczywisty, odwrócony
i powiększony obraz badanego fragmentu powierzchni, a następnie jest kierowana przez
analizator do okularu, w którym powiększony jeszcze bardziej obraz może być obserwowany.
Do badania anizotropii materiału układ „polaryzator – analizator” musi się znajdować
w pozycji skrzyżowanej. Oznacza to, że analizator całkowicie zatrzymuje (wygasza)
promienie świetlne o polaryzacji specyficznej dla pozycji polaryzatora. Wygaszanie ma
miejsce również wówczas gdy w drodze promieni świetlnych, między polaryzatorem a
analizatorem, znajdzie się substancja optycznie nieaktywna. Światło spolaryzowane po
odbiciu zachowa w tym przypadku dotychczasową polaryzację, w konsekwencji zostanie
całkowicie wygaszone przez analizator. Materiał optycznie nieaktywny (izotropowy)
obserwowany w świetle odbitym spolaryzowanym przy skrzyżowanych polaryzatorach jest
więc widziany jako jednolicie ciemne pole. Materiał wykazujący anizotropię strukturalną jest
optycznie aktywny, tzn. odbicie światła spolaryzowanego od jego powierzchni jest związane
ze zmianą (skręceniem) płaszczyzny polaryzacji promienia nadzwyczajnego. Tak
W2- Badania węgli i koksów metodą mikroskopii optycznej
8
PRODUKTY CHEMICZNE
spolaryzowane światło nie będzie już wygaszane przez analizator i w polu widzenia okularu
pojawi się obraz badanej powierzchni.
Materiał węglowy, w którym krystality są ułożone chaotycznie jest substancją
optycznie nieaktywną
(izotropową) mimo
anizotropii
strukturalnej
poszczególnych
krystalitów. Powodem są niewielkie wymiary anizotropowych obszarów, znacznie poniżej
fizycznej granicy zdolności rozdzielczej mikroskopu, którą w mikroskopii optycznej określa
długość fali stosowanego światła. Dla często stosowanego światła żółtego jest to 0,59 µm.
Aktywność optyczną (anizotropię optyczną) można więc obserwować tylko wówczas, gdy
zasięg anizotropii strukturalnej jest większy niż ok. 0,6 µm. W praktyce oznacza to
występowanie na analizowanej powierzchni materiału węglowego co najmniej tej wielkości
obszarów wykazujących jednakową orientację krystalitów. Trzeba zwrócić uwagę, że
anizotropia własności optycznych pojawi się tylko wówczas gdy eksponowane są na
powierzchni krawędzie warstw grafenowych. Płaszczyzny warstw charakteryzują się
jednakowymi we wszystkich kierunkach własnościami i są optycznie nieaktywne.
Typowy obraz mikroskopowy w świetle spolaryzowanym anizotropowego materiału
węglowego, czyli jego tekstura optyczna, stanowi mozaikę pól jasnych o różnej wielkości i
kształcie, otoczonych rozdzielającymi je polami ciemnymi. Każde pole jasne to odpowiednio
powiększony fragment powierzchni preparatu o jednakowej orientacji krystalitów. Orientacja
ta zmienia się przy przejściu z jednego pola do drugiego. Obszary ciemne noszą nazwę
konturów wygaszania (ekstynkcji). Odpowiadają one tym fragmentom powierzchni od
których światło spolaryzowane odbiło się bez zmiany polaryzacji i zostało zatrzymane przez
analizator.
Zjawisko wygaszania światła spolaryzowanego po odbiciu od wypolerowanej
powierzchni materiału węglowego może być spowodowane kilkoma różnymi przyczynami.
Dwie z nich to omówione już wcześniej izotropowa tekstura materiału spowodowaną
przypadkową orientacją krystalitów i ekspozycja na powierzchni preparatu płaszczyzn warstw
węglowych, które nie wykazują aktywności optycznej. Wygaszanie nastąpi także w
przypadku krawędzi warstw zorientowanych równolegle lub prostopadle do kierunku
polaryzacji światła. Przy takiej geometrii układu odbicie promienia światła spolaryzowanego
zachodzi bez zmiany płaszczyzny polaryzacji. Kontury wygaszania nie są w tym przypadku
zlokalizowane i przesuwają się wraz z obrotem stolika przedmiotowego z preparatem.
Dodatkowym elementem układu optycznego mikroskopu do badań w świetle odbitym
spolaryzowanym może być kwarcowa lub gipsowa płytka opóźniająca λ. Wstawienie płytki w
W2- Badania węgli i koksów metodą mikroskopii optycznej
9
PRODUKTY CHEMICZNE
bieg promieni światła między polaryzatorem a analizatorem umożliwia generowanie kolorów
interferencyjnych w wyniku usunięcia z ciągłego widma pewnych charakterystycznych
długości fali. Przy stosowaniu płytki kwarcowej, po odbiciu od powierzchni optycznie
nieaktywnej z wiązki światła spolaryzowanego zostaje usunięte promieniowanie o długości
fali λ = 0,546 µm. W rezultacie materiał, który podczas obserwacji bez płytki opóźniającej
był określany jako optycznie izotropowy (ciemne pola) wykazuje różne odcienie barwy
czerwonej (od purpurowej po brązowawą). Barwa obszarów optycznie aktywnych czyli
przekrojów krawędzi warstw grafenowych zależy od kąta jaki tworzą względem płaszczyzny
polaryzacji światła padającego. Przy rotacji warstw zgodnie z ruchem wskazówek zegara
zanikają składniki krótkofalowe widma (niebieskie), w okularze obserwujemy barwę żółtą.
Minimum intensywności promieniowania niebieskiego występuje dla kąta 45o. Odwrotna
sytuacja występuje w wyniku rotacji w przeciwnym kierunku, absorpcja składnika
czerwonego z widma powoduje niebieskozieloną barwę obrazu. Jak już wspomniano warstwy
leżące równolegle lub prostopadle do kierunku polaryzacji światła są optycznie nieaktywne i
generują barwę czerwoną.
Zastosowanie dwójłomnej płytki opóźniającej λ poszerza możliwości opisu tekstury
optycznej materiałów węglowych. Obrazem anizotropowego materiału węglowego jest
mozaika pól żółtych i zielononiebieskich o różnej wielkości i kształcie, otoczonych
rozdzielającymi je polami czerwonymi. Pola żółte stanowią miejsca geometryczne punktów w
których krawędzie warstw grafenowych przecinając powierzchnię preparatu tworzą z
wektorem światła spolaryzowanego kąt 45o ± 30o. Rotacja kierunku warstw o ok. 90o
powoduje, że barwa obrazu przechodzi w zielononiebieską. Mając w polu widzenia optycznie
aktywny fragment powierzchni materiału węglowego, generujący np. żółtą barwę
interferencyjna (krawędzie warstw grafenowych tworzą kąt ~ +45o z płaszczyzną polaryzacji
światła) i obracając preparatem zgodnie z ruchem wskazówek zegara obserwujemy
następującą sekwencje barw:
~ 45o – czerwona, krawędzie warstw prostopadłe do kierunku polaryzacji światła,
~ 90o – zielona, krawędzie warstw tworzą kąt –45o z kierunkiem polaryzacji światła,
~ 135o – czerwona, krawędzie warstw równoległe do kierunku polaryzacji światła,
~ 180o – przywrócona wyjściowa żółta barwa interferencyjna.
W2- Badania węgli i koksów metodą mikroskopii optycznej
10
PRODUKTY CHEMICZNE
IV.
TEKSTURA OPTYCZNA MATERIAŁÓW WĘGLOWYCH
Typ tekstury optycznej występującej w produktach karbonizacji zależy w
decydującym stopniu od natury substancji wyjściowej. Wyróżnić można dwie grupy
optycznie anizotropowych materiałów węglowych. Pierwszą stanowią materiały, których
teksturę można określić jako dwufazową. Różnej wielkości anizotropowe jednostki są
otoczone substancją optycznie izotropową tworząc swoista mozaikę. Typowym przykładem
takich materiałów są koksy z węgli koksujących (rys. 4). W zależności od wielkości
izolowanych anizotropowych jednostek mówimy w przypadku takich mozaikowych
materiałów o anizotropii drobno-, średnio- i gruboziarnistej lub łuskowej.
A
B
C
Rys. 4. Typowa tekstura optyczna koksu metalurgicznego (A), koksu pakowego (B) i koksu elektrodowego (C)
Drugą grupę tworzą materiały węglowe w których faza izotropowa w zasadzie nie
występuje. Kontury wygaszania stanowią w tym przypadku miejsca geometryczne punktów w
których warstwy grafenowe ułożone są równolegle do płaszczyzny zgładu lub krawędzie warstw
przecinające powierzchnię są równoległe lub prostopadłe do płaszczyzny drgań wektora światła
spolaryzowanego. Ze względu na ciągłą zmianę położenia i kształtu konturów wygaszania przy
obrocie preparatu tego typu tekstury określa się jako „flow”. Do tej kategorii materiałów
węglowych należą koksy z typowo aromatycznych surowców takich jak paki węglowe i naftowe
(rys. 4).
W2- Badania węgli i koksów metodą mikroskopii optycznej
11
PRODUKTY CHEMICZNE
Dla oceny tekstury optycznej tego typu produktów karbonizacji istotne znaczenie mają:
•
zawartość obszarów z wtrąceniami substancji optycznie izotropowej określanych jako
faza nieuporządkowana,
•
udział i wielkość form anizotropowych o kształcie w przybliżeniu sferycznym, czyli form
izometrycznych,
•
udział i charakter form wydłużonych, czyli anizometrycznych - stopień orientacji
jednostek
anizotropowych,
zawartość
struktur
słabo
zorientowanych,
listkowo-
pasmowych), pasmowych i silnie zorientowanych włóknistych.
V.
WYKONANIE ĆWICZENIA
Celem ćwiczenia jest :
•
zapoznanie się z metodyką przygotowania preparatów i analizy mikroskopowych węgli
kopalnych i koksów,
•
zapoznanie się z zastosowaniem mikroskopii optycznej w badaniach tekstury optycznej
materiałów węglowych różnego pochodzenia,
•
ocena budowy petrograficznej wybranego węgla kamiennego oraz tekstury optycznej
koksu węglowego oraz pakowego.
Przygotowanie preparatów do badań.
Do badań przygotować próbkę ok. 0,5 g materiału w postaci frakcji ziarnowej 0,3-1,2 mm.
Próbkę wymieszać w formie z folii aluminiowej z niewielką ilością materiału wiążącego
(żywica epidian + 10% utwardzacza) i po utwardzeniu dopełnić formę świeżą porcją żywicy z
utwardzaczem. Blok zawierający badaną próbkę zatopioną w żywicy szlifować na mokro na
papierach ściernych o zmniejszającym się uziarnieniu aż do odsłonięcia przekroju
zawierającego liczne ziarna badanej próbki. Tak przygotowany zgład polerować na tkaninie
zwilżonej wodną zawiesiną tlenku glinu do uzyskania gładkiej błyszczącej powierzchni bez
rys i reliefu.
Wykonanie badań mikroskopowych
Ćwiczenie obejmuje wykonanie obserwacji i analiz ilościowych na mikroskopach
optycznych w świetle odbitym zwykłym i spolaryzowanym. Jakościowe obserwacje
preparatów przeprowadza się na mikroskopie Neophot (Zeiss). Analizy ilościowe należy
wykonać metodą punktową na mikroskopie Opton sprzężonym ze stolikiem integracyjnym.
Zakres i sposób wykonania obserwacji i analiz określi prowadzący ćwiczenie.
W2- Badania węgli i koksów metodą mikroskopii optycznej
12
Download