Zagrożenia biologiczne w miejscu pracy. Lipopolisacharydy

advertisement
&ARM0RZEGL.AUK†
COPYRIGHT‚'RUPADR!2+WIECIÊSKIEGO)33.†
:AGRO˜ENIABIOLOGICZNEWMIEJSCUPRACY
,IPOPOLISACHARYDYWA˜NYMCZYNNIKIEM
NARA˜ENIAZAWODOWEGO
"IOLOGICALHAZARDSINTHEWORKPLACE
,IPOPOLYSACCHARIDESpASIGNIFICANTFACTORFOROCCUPATIONALEXPOSURE
$ARIA"ŒASZCZYK$AGNA3OŒTYSIK)LONA"EDNAREK
:AKŒAD"IOTECHNOLOGIII)N˜YNIERII'ENETYCZNEJ7YDZIAŒU&ARMACEUTYCZNEGO
Z/DDZIAŒEM-EDYCYNY,ABORATORYJNEJgL’SKI5NIWERSYTET-EDYCZNYW+ATOWICACH
Streszczenie
Kontakt z czynnikami biologicznymi w miejscu pracy
często przyczynia się do występowania zakażeń, alergii,
zatruć lub innych poważnych schorzeń. Ekspozycja zawodowa na czynniki biologiczne obejmuje m.in. przedstawicieli służby zdrowia, przemysłu farmaceutycznego,
biotechnologicznego czy rolnictwa. Również wśród pracowników oczyszczalni ścieków obserwowano występowanie charakterystycznego profilu objawów chorobowych. Dane literaturowe donoszą o dolegliwościach ze
strony układu oddechowego, pokarmowego i nerwowego,
które zdecydowanie częściej i intensywniej występują
u osób narażonych na bezpośredni kontakt z bioaerozolem,
zwłaszcza przy przeróbce osadów ściekowych. Przyczyną
wielu z tych dolegliwości mogą być endotoksyny – lipopolisacharydy (LPS) – wytwarzane przez bakterie Gramujemne. Szczególnie wrażliwi na ich działanie są alergicy
i astmatycy, nawet w ilościach nie wywołujących żadnych
objawów u osób zdrowych. LPS mogą aktywować i nasilać odpowiedź zapalną, co koreluje ze wzrostem poziomu
neutrofilii, komórek CD14+ i wolnej formy cząsteczek
CD14 w błonie śluzowej układu oddechowego. Paradoksalnie jednak, wieloletnia ekspozycja na bioaerozol może
przyczynić się do „odwrażliwienia” makrofagów i zaniku
objawów chorobowych. Stężenie LPS w miejscu pracy
zostało uznane za miarę narażenia na czynniki biologiczne. Zgodnie z Dyrektywą 2000/54/WE, występowanie
czynników biologicznych w miejscu pracy zobowiązuje
pracodawców do informowania i szkolenia pracowników,
zapewnienia im wszelkich możliwych środków ochronnych oraz badań profilaktycznych i szczepień.
Summary
Occupational exposure to biological agents, very often
causes a wide range of health effects, such as infections,
allergies, poisonings or long-term illness. This problem
relates to employees’ health care, representatives of pharmaceutical and biotechnological industry or agriculture.
Sewage workers are also in the group of risk. Respiratory, gastrointestinal or neurological symptoms have been
reported most frequently as a result of bioaerosols exposure. An increased risk for health disorders was found in
group of raw sewage workers and aeration tanks operatives. Many of these symptoms was caused by endotoxins
(lipopolysaccharides, LPS), produced by Gram-negative
bacteria. Especially asthmatics and allergists are prone to
their proinflammatory activity. The airway obstruction is
here apparent at levels of LPS, which causes no response in healthy subjects. Paradoxically, years-long exposure to bioaerosol can contribute to minimize work-related
symptoms (“healthy worker effect”) due to “macrophage
desensibilization”. Level of LPS is considered to be the
measure to bioaerosols exposure in a workplace. According to Directive 2000/54/EC, employers are obligated to
inform and instruct the employees about handling biological contaminations, provide them safety measures, medical service and adequate vaccinations.
Keywords: biological agent, occupational’ exposure,
bioaerosol, endotoxins, lipopolysaccharides, sewage treatment plants
Słowa kluczowe: czynnik biologiczny, ekspozycja zawodowa, bioaerozol, endotoksyny, lipopolisacharydy,
oczyszczalnia ścieków
* Praca finansowana z grantu MNiSW: N205 046 32/2534; kierownik grantu: dr Ilona Bednarek
&ARM0RZEGL.AUK
Coraz większe grono absolwentów multidyscyplinarnych kierunków studiów, takich jak biotechnologia
czy analityka medyczna, znajduje zatrudnienie nie tylko
w laboratoriach medycznych, ale w ośrodkach naukowych,
wdrożeniowych czy laboratoriach przemysłowych. Należy
pamiętać, iż zarówno przyszłych pracowników, w tym studentów wybranych kierunków studiów, osoby już zatrudnione, jak i przyszłych pracowników oraz ich przełożonych, należy poddać edukacji w zakresie ochrony zdrowia
i potencjalnego narażenia na czynniki biologiczne, z którymi mogą spotkać się w miejscu pracy. Wieloletnia ekspozycja zawodowa na czynniki szkodliwe może prowadzić
do pojawienia się u pracowników dolegliwości zdrowotnych czy chorób. Według danych łódzkiego Instytutu Medycyny Pracy [1] w 2005 r. stwierdzono 3.249 przypadków
chorób zawodowych (34,8 przypadków na 100.000 zatrudnionych). Prawie 19% z nich stanowiły choroby zakaźne
i pasożytnicze.
Celem prezentowanej pracy jest zwrócenie uwagi
czytelnika na zagrożenia biologiczne, z jakimi można
się spotkać w różnorodnych środowiskach zawodowych, a w szczególności tam, gdzie mamy do czynienia z częstym kontaktem z materiałem biologicznym,
z odpadami medycznymi, czy wreszcie z odpadami komunalnymi.
l|q|alA®yRŸA®¬yylplŸ®-a–|¸Ryl-Ÿ
lŸlAiŸ‚|J˜ -ª|ª-Ÿpq-˜¬]p-AoCzynniki biologiczne, będące przyczyną wielu schorzeń
związanych z ekspozycją zawodową, definiuje się jako drobnoustroje (również zmodyfikowane genetycznie), hodowle
komórkowe oraz wewnętrzne pasożyty ludzkie, mogące być
przyczyną zakażenia, alergii lub zatrucia [2, 3]. Zgodnie
z Dyrektywą 2000/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
Unii Europejskiej oraz wdrażającym jego postanowienia
do polskiego prawa Rozporządzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz
ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te
czynniki, wszystkie czynniki biologiczne są klasyfikowane
w czterech grupach, odpowiednio według ich poziomu ryzyka zakażenia [2, 3]:
Grupa 1 – Czynniki, przez które wywołanie chorób u ludzi jest mało prawdopodobne.
Grupa 2 – Czynniki, które mogą wywoływać choroby
u ludzi, mogą być niebezpieczne dla pracowników, ale
rozprzestrzenienie ich w populacji ludzkiej jest mało
prawdopodobne. Zazwyczaj istnieją w stosunku do nich
skuteczne metody profilaktyki lub leczenia
Grupa 3 – Czynniki, które mogą wywoływać u ludzi
ciężkie choroby, są niebezpieczne dla pracowników,
a rozprzestrzenienie ich w populacji ludzkiej jest bardzo
prawdopodobne. Zazwyczaj istnieją w stosunku do nich
skuteczne metody profilaktyki lub leczenia.
Grupa 4 – Czynniki, które wywołują u ludzi ciężkie
choroby, są niebezpieczne dla pracowników, a rozprzestrzenienie czynników w populacji ludzkiej jest bardzo
prawdopodobne. Zazwyczaj nie istnieją w stosunku do
nich skuteczne metody profilaktyki lub leczenia.
Wspomniane akty prawne obligują pracodawców do
oceny i udokumentowania ryzyka zawodowego, zapewnienia wszelkich środków eliminujących lub ograniczających
ekspozycję oraz informowania i szkolenia pracowników
w zakresie zagrożeń na miejscu pracy.
Grupami zawodowymi szczególnie narażonymi na działanie czynników biologicznych są [2-9]:
pracownicy służby zdrowia oraz zakładów typu postmortem,
pracownicy laboratoriów klinicznych, diagnostycznych,
mikrobiologicznych i weterynaryjnych,
pracownicy zwierzętarni i zakładów, w których dochodzi do kontaktu ze zwierzętami i/lub produktami pochodzenia zwierzęcego,
pracownicy przemysłu biotechnologicznego,
pracownicy oczyszczalni ścieków oraz zakładów przerobu odpadów,
pracownicy rolnictwa, leśnictwa oraz przemysłu rolnospożywczego,
pracownicy niektórych działów przemysłu włókienniczego, metalurgicznego, górnictwa, bibliotekarze i konserwatorzy zabytków.
Nie należy zapominać o grupie zawodowej pracowników laboratoriów badawczych, czy też firm biotechnologicznych, w których otrzymywane są bioprodukty, w tym
biofarmaceutyki, produkowane na bazie bioprocesów wykorzystujących hodowle komórkowe, a w szczególności hodowle drobnoustrojów. Tu kontakt ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi jest znacząco zintensyfikowany.
l| RAiy|q|alA®yRŸy-–®ÖJ®lRŸRqluly-AolŸ
®-ylRA®¬˜®A®R͟XŸ|˜-JŸA®¬yy¬Ÿ´–}JtRuŸ
ylR7R®‚lRA®yRa|Ÿ7l|-R–|®|q¥
Jedną z licznych grup zawodowych o wysokim stopniu
ekspozycji na czynniki biologiczne są pracownicy oczyszczalni ścieków. Przy obsłudze urządzeń i instalacji odbiorczych w polskich oczyszczalniach pracuje kilkanaście tysięcy osób [5]. Liczba ta stale się zwiększa, co związane jest
z realizacją dostosowanego do wymogów dyrektyw UE Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
W ciągu 7 lat (2000-2007 r.) o 9% zwiększyła się liczba miast
obsługiwanych przez oczyszczalnie ścieków i powstało 481
tego typu obiektów opartych o metodę biologiczną [10]. Coraz większą wagę przykłada się ponadto do monitorowania
stanu zdrowia pracowników, gdyż często występują u nich
specyficzne objawy chorobowe związane z narażeniem na
czynniki biologiczne. Wielokrotnie notowano różnorodne podrażnienia, infekcje bakteryjne, wirusowe, grzybicze
czy parazytozy, uporczywe dolegliwości ze strony układu
oddechowego, pokarmowego oraz problemy neurologiczne, których przyczyną były głównie czynniki biologiczne
[6, 9, 11-20]. W oczyszczalni ścieków możliwy jest kontakt
z mikroorganizmami, wirusami lub pasożytami należącymi do drugiej, a w niektórych przypadkach – trzeciej grupy
ryzyka [18, 20]. W wyniku długotrwałego kontaktu z tymi
czynnikami obserwuje się występowanie szeregu schorzeń,
związanych z ekspozycją zawodową. Wykaz spotykanych
w oczyszczalniach ścieków, najbardziej niebezpiecznych
COPYRIGHT‚'RUPADR!2+WIECIÊSKIEGO)33.†
czynników biologicznych wraz z symptomami, które wywołują, przedstawiono w tabeli I.
Nieuniknioną konsekwencją pracy ze ściekami jest kontakt z bioaerozolem, który definiowany jest jako zawiesina
cząstek pochodzenia bakteryjnego, roślinnego i zwierzęcego w połączeniu z pyłem organicznym. Bioaerozol zawiera patogenne lub nieszkodliwe, żywe lub martwe bakterie,
Czynnik biologiczny
Grupa ryzyka
grzyby, pierwotniaki, wirusy oraz alergeny o wysokiej masie cząsteczkowej, bakteryjne entero- i endotoksyny, mykotoksyny, peptydoglikany oraz β-(1→3)-glukany. Dostarczane do oczyszczalni ścieki mogą być ponadto siedliskiem
ludzkich pasożytów [4-6, 13, 18, 19].
Przy niskich stężeniach większość bakterii występujących na terenie oczyszczalni ścieków nie stanowi zagro-
Droga przenoszenia
Objawy, choroby
BAKTERIE
Escherichia coli
Campylobacter jejum,
C. coli, C. fetus
Yersinia enterolityca
2
pokarmowa
biegunka
2
pokarmowa
biegunka
2
pokarmowa
Klebsiella pneumoniae
2
oddechowa
gorączka, bole brzucha, biegunka, bole ogólne
nieżyt nosa i zatok przynosowych, zapalenie
Legionella sp.
2
oddechowa
Leptospira sp.
(L. interrogans)
Clostridium tetani
2
błony śluzowe, skóra
2
uszkodzona skóra
Salmonella typhi
3
pokarmowa
Salmonella paratyphi
Enteric Salmonella
(S. entertidis, S. typhimurum, S.
infantis)
2
pokarmowa
płuc
choroba legionistów – gorączka, senność,
jadłowstręt, biegunka, bradykardia
gorączka, żółtaczka, zapalenie opon
mózgowych, zapalenie nerek, choroba Wella
tężec
gorączka, wyczerpanie, bóle brzucha, objawy
zatrucia endotoksyną
j. w. ale krócej, łagodniej, mniej powikłań
2
pokarmowa
ostra biegunka i wymioty, gorączka
WIRUSY
rotawirusy
wirus Norwalk
2
2
pokarmowa
pokarmowa
wirus polio
2
pokarmowa
wirus WZW A
2
pokarmowa
wirus WZW B
3
krew i inne płyny ustrojowe
wirus WZW C
3
pokarmowa
HIV
3
adenowirusy
2
krew i inne płyny ustrojowe
pokarmowa, oddechowa,
błony śluzowe
biegunka
wymioty, biegunka
biegunka, paraliż dziecięcy, zapalenie opon
mózgowych
wirusowe zapalenie wątroby
wirusowe zapalenie wątroby, przewlekła
żółtaczka
wirusowe zapalenie wątroby, rak i marskość
wątroby
zespół nabytego niedoboru odporności - AIDS
infekcje dróg oddechowych,
zapalenie spojówek
GRZYBY
Aspergillus fumigatus
2
oddechowa
Candida albicans
2
przez skórę
mykotoksykozy,
alergiczne reakcje dróg oddechowych – astma,
alergiczny nieżyt nosa
choroby skóry
PIERWOTNIAKI
Entameba sp.
2
pokarmowa
Giardia lamblia
2
pokarmowa
czerwonka pełzakowa
lamblioza – nudności, bóle brzucha, wodniste
stolce, brak apetytu
PASOŻYTY JELITOWE
Ascaris lumbricoides
2
pokarmowa
Taenia solium
3
pokarmowa
askarioza - alergia, osłabienie, obrzęk twarzy,
pobudliwość niedrożność jelita, rozpad
czerwonych ciałek krwi
anemia, awitaminoza, osłabienie, biegunka,
zaparcia
Tabela I. Wykaz czy szkodliwych czynników biologicznych [2, 3, 5,18-20]
&ARM0RZEGL.AUK
żenia dla zdrowia, jednak niektóre mogą wykazywać właściwości chorobotwórcze, alergizujące bądź toksyczne [5].
Do tej grupy należą bakterie Gram-ujemne, których chorobotwórczość uwarunkowana jest głównie występowaniem
w zewnętrznej błonie komórkowej lipopolisacharydu (LPS),
zwanego także endotoksyną.
l‚|‚|ql˜-Ai-–¬J¬ŸA®¬yylplRuŸy-–-¸Ryl-Ÿ
®-ª|J|ªRa|‡Ÿ
–¥p ¥–-Ÿql‚|‚|ql˜-Ai-–¬J}ªŸ7-p R–¬oy¬Ai
Endotoksyny stanowią integralną część ściany bakterii
Gram-ujemnych, a ich uwolnienie następuje po lizie komórki. Są kowalencyjnym połączeniem trzech struktur: lipidu
A – tkwiącego w błonie zewnętrznej, oligocukru rdzeniowego – znajdującego się pod jej powierzchnią oraz antygenu
somatycznego, wystającego na odległość ~ 30 nm ponad jej
powierzchnię [23, 24]. Toksyczność LPS związana jest z jej
komponentem lipidowym, natomiast immunogenność warunkuje fragment polisacharydowy [23].
Lipid A – najbardziej konserwatywna część LPS.
U większości Gram-ujemnych bakterii jest utworzony
przez disacharyd D-glukozaminy, połączony wiązaniem
β-1,6-glikozydowym, którego grupy aminowe i hydroksylowe ulegają estryfikacji kwasami tłuszczowymi [23,
24]. Zwykle są to kwasy nasycone, których rodzaj może
się jednak zmieniać pod wpływem temperatury otoczenia,
modulując płynność błony komórkowej (zjawisko termoadaptacji). Stopień podstawienia szkieletu cukrowego
kwasami tłuszczowymi i grupami obdarzonymi ładunkiem warunkuje jego heterogenność. Zwiększenie liczby
kwasów tłuszczowych sprzyja zarówno silniejszym interakcjom między nimi, jak i zwiększeniu powierzchni tych
oddziaływań. W powiązaniu z interakcją reszt OH kwasów tłuszczowych z jonami dwuwartościowymi, obecnymi
w środowisku, możliwe jest wytworzenie stabilnej, ochronnej warstwy [21]. Lipid A jest więc integralną częścią zewnętrznej błony, która determinuje jej właściwości, np.
hamowanie dyfuzji hydrofobowych związków. Ponadto
Lipid A aktywuje układ dopełniacza, stymuluje makrofagi,
monocyty i komórki śródbłonka, prowadząc do wytwarzania i uwalniania prostaglandyn, interleukin, leukotrienów
i TNF [21, 22].
Oligosacharyd rdzeniowy, często nazywany grupowo-swoistym lub wspólnym antygenem (ang. common
antigen, CA), ma zbliżoną budowę u wszystkich bakterii Gram-ujemnych. Można wyróżnić w nim dwa regiony: wewnętrzny, połączony z lipidem A, zbudowany z 2-3
cząsteczek kwasu 2-keto-3-deoksyoktulozonowego (Kdo)
i L-glicero-D-manno-heptoz oraz zewnętrzny, bardziej różnorodny strukturalnie, tworzony przez różnego typu heksozy [21, 23, 24]. Niezbędna dla życia i wzrostu bakterii cząsteczka Kdo związana jest z transportem cząsteczki LPS do
błony zewnętrznej. Część heksozowa wpływa na właściwości komponentu lipidowego LPS [21, 22]. Jest receptorem
dla fagów, aktywuje dopełniacz na drodze klasycznej, wiąże
receptory na powierzchni limfocytów T oraz białka surowicy, które nie pełnią funkcji odpornościowych. W przypadku,
gdy endotoksyna pozbawiona jest antygenu 0, ta część nadaje jej swoistość serologiczną [22].
Antygen somatyczny – najmniej konserwatywna
część LPS, unikatowa dla danego szczepu. Utworzony jest
z kilku do kilkudziesięciu powtarzających się jednostek oligosacharydowych, z których każą tworzy 1-8 monocukrów,
połączonych w sposób liniowy lub rozgałęziony [21-23].
Zidentyfikowano kilkadziesiąt różnych tworzących go monosacharydów. Głównie są to cukry obojętne lub posiadające grupę aminową, ale spotykane są także nietypowe, jak
np. dideoksyheksozy [23]. Mogą tu również występować
składniki niecukrowe, m. in. aminokwasy, fosforany, glicerol, rybitol, kwas mlekowy czy pirogronowy [22]. Konfiguracje chemiczne, tworzone przez jednostki cukrowe,
decydują o stabilności serologicznej antygenu O. Na jego
podstawie bakterie dzieli się na rodzaje, gatunki i serotypy.
Wzrastając, tworzą kolonie gładkie typu S (ang. smooth),
podczas gdy kolonie szorstkie R (ang. rough) formowane są
przez bakterie, które utraciły swoisty antygen O. Taka mutacja może łączyć się z utratą zjadliwości [22-24]. Łańcuch
O-specyficzny aktywuje dopełniacz na drodze alternatywnej, pełni rolę adhezyny, a także uczestniczy w powstawaniu
glikokaliksu [22]. Jego składnikiem może być również kwas
sjalowy (wspólna nazwa dla pochodnych kwasu neuraminowego), występujący powszechnie w błonie zewnętrznej
komórek u organizmów wyższych. Wpływa on na przepuszczalność błon biologicznych, uczestniczy w oddziaływaniach międzykomórkowych oraz zapobiega przedwczesnej degradacji proteolitycznej, wywołanej interakcją reszt
aminokwasowych z ujemnie naładowanymi cząsteczkami.
Obecność kwasu sjalowego w LPS niektórych bakterii wiąże się ze zjawiskiem mimikry cząsteczkowej antygenów
polisacharydowych. Dzięki strukturalnemu podobieństwu
serologicznemu, drobnoustrój zdolny jest przeżyć w organizmie gospodarza, nie aktywując jego mechanizmów odpornościowych. Wykształca się tolerancja immunologiczna,
mogąca prowadzić do zakażeń, wstrząsu septycznego czy
chorób immunologicznych [22].
|J˜ -ª|ªRŸuRAi-yl®u¬ŸJ®l-t-yl-Ÿ
ql‚|‚|ql˜-Ai-–¬J}ªŸy-Ÿ|–a-yl®uŸA®t|ªlRpLipopolisacharydy są najbardziej prozapalnymi ze znanych substancji i mają szerokie spektrum działania [5, 25].
Ich efekty biologiczne w organizmie są wielokierunkowe
i zależą od dawki. Pozytywnym aspektem działania endotoksyn jest indukcja mechanizmów odporności, aktywność
adjuwantowa czy przeciwnowotworowa [21-23]. Wysokie
stężenia LPS działają jednak niekorzystnie, wywołując
miejscowe reakcje skórne, pirogenność, leukocytozę, obniżenie ciśnienia krwi, agregację trombocytów, rozsiane
wewnątrzustrojowe krzepnięcie krwi czy niewydolność narządów wewnętrznych, co prowadzić może do śmiertelnego
wstrząsu septycznego [13, 21-23].
Endotoksyny zostają uwolnione podczas lizy komórki
bakteryjnej i początkowo aktywują mechanizmy nieswoiste
odpowiedzi immunologicznej. Pierwszym białkiem wiążącym je w surowicy jest LBP (ang. lipopolysaccharide binding protein), które przenosi LPS na lipoproteiny o dużej
COPYRIGHT‚'RUPADR!2+WIECIÊSKIEGO)33.†
(ang. high-density lipoproteins, HDL), małej (ang. low-density lipoproteins, LDL) i bardzo małej gęstości (ang. very
low-density lipoproteins, VLDL). Prowadzi to do hamowania działania LPS, ze względu na słabszą indukcję układu
dopełniacza. Możliwa jest jednak aktywacja limfocytów B
i makrofagów [25]. Białkiem o bakteriobójczym działaniu,
zwiększającym przepuszczalność błony zewnętrznej, jest
BPI (ang. bactericidal/permeability-increasing protein),
wytwarzane przez neutrofile. Wykazuje 45-procentową homologię strukturalną z LBP i – tak jak ono – wiąże LPS w
rejonie lipidu A. Utworzony kompleks LPS z BPI uniemożliwia oddziaływanie z CD14 i hamuje prozapalne właściwości endotoksyny [26].
Dla aktywacji odpowiedzi immunologicznej niezbędne
jest rozpoznanie LPS przez receptory TLR (ang. toll-like
receptor), które występują na powierzchni komórek prezentujących antygen (ang. antigen presenting cells, APC). Ich
stymulacja powoduje wytwarzanie mediatorów zapalnych.
Ektodomena TLR posiada bogate w leucynę motywy, tzw.
LRR (ang. leucine-rich repeats), a część cytoplazmatyczna – określana jako TIR (ang. Toll/IL-1R) – strukturalnie
podobna jest do receptorów dla IL-1. Zidentyfikowano jest
10 typów tych receptorów, a ligandem dla TLR4 są właśnie
lipopolisacharydy. Rozpoznanie endotoksyny przez TLR4
wymaga obecności co najmniej 3 białek – LBP, CD14
i MD-2 [24, 25, 27, 28]. LBP, działając jako kofaktor, wiąże LPS i transportuje je z błony bakteryjnej na cząsteczki
CD14 – zarówno zakotwiczone na powierzchni komórek
linii mieloidalnej (mCD14), jak i niezwiązane z komórkami, znajdujące się w osoczu (sCD14) [22, 25, 26, 28]. Taki
kompleks aktywuje receptor TLR4, a następnie do jego domeny TIR dołączane jest białko adaptorowe MyD88 (ang.
myeloid differentation factor), zawierające domeny śmierci,
które warunkują przyłączenie do kompleksu kinazy serynowo-treoninowej IRAK (ang. IL-1R associated kinase).
Powstające dalej kompleksy białkowe aktywują kinazę
MAPK (ang. miogen associated protein kinase) oraz IKK
(ang. IκB kinase), która bezpośrednio wpływa na aktywność
czynnika transkrypcyjnego NF-κB. Fosforylacja inhibitora
NF-κB prowadzi do jego degradacji poprzez ubikwitynację,
a uwolnienie czynnika odsłania jego sygnał lokalizacji jądrowej (ang. nuclear localization signal, NLS) i umożliwia
przedostanie się do jądra komórkowego, gdzie NF-κB zapoczątkowuje ekspresję genów kodujących mediatory reakcji
odpornościowych [27-29].
|y˜RpªRyAoRŸ®J–|ª| yRŸRp˜‚|®¬AolŸ
y-Ÿ7l|-R–|®|q
Do najczęściej obserwowanych, u osób narażonych na
bioaerozol, należą objawy ze strony układu oddechowego.
Odnotowano łagodne obawy, o niewielkim wpływie na codzienne samopoczucie badanego, jak i ciężkie schorzenia
wymagające specjalistycznej opieki lekarskiej [13]. Obserwowano częstsze niż w grupie kontrolnej podrażnienia
nosa, gardła, występowanie duszności, kaszlu, także z odkrztuszaniem, świszczącego oddechu, chronicznego zapalenia oskrzeli czy atypowego zapalenia płuc [8, 12, 13, 15-17,
19]. Thorn i wsp. [15] porównywali stan zdrowia osób stale
narażonych na bioaerozol w oczyszczalniach ścieków z pra-
cownikami, u których kontakt ten był niewielki, bądź żaden.
Wraz z intensywnością ekspozycji, nasilały się niekorzystne
objawy ze strony układu oddechowego. Co czwarta narażona osoba, w ciągu ostatniego roku miała problemy z oddychaniem, także w czasie aktywności fizycznej, podczas gdy
w grupie kontrolnej miało to miejsce w niespełna 13% przypadków. U operatorów i konserwatorów urządzeń prawie
dwukrotnie częściej niż u pracowników biurowych codziennie występowało podrażnienie gardła (10,3% przypadków)
czy nosa (23,3%) [15]. Prawie 75% ankietowanych skarżyło
się z powodu kataru, u ponad połowy odnotowano częste
pojawianie się płynnej wydzieliny z nosa lub przeciwnie
– zatkanego nosa [12]. Osoby z takimi objawami wykazywały także znaczące podwyższenie poziomu IL-8 w popłuczynach jamy nosowej [16].
U osób eksponowanych na bioaerozol (zwłaszcza zawarte w nim endotoksyny) zaobserwowano symptomy podobne
jak u astmatyków [13]. Nie miały one jednak pochodzenia
alergicznego (prawidłowy poziom IgE i IgG), dlatego też
nazwano je „zaburzeniem astmo-podobnym” (ang. asthmalike disorder) lub „astmą indukowaną czynnikiem drażniącym” (ang. irritant-induced asthma). Objawia się ona m.
in. suchym kaszlem, dusznościami czy uciskiem w klatce
piersiowej. Pojawia się tu – podobnie jak w przebiegu astmy oskrzelowej – okresowe i zwykle w pełni odwracalne
– zwężenie dróg oddechowych, ale również chroniczne obniżanie wydolności płuc, typowe bardziej dla przewlekłej
obturacyjnej choroby płuc (w astmie ubytek ten następuje
w sposób umiarkowany). Zaobserwowano także, że u astmatyków pracujących w oczyszczalniach ścieków, objawy
choroby mogą się zaostrzać przy ekspozycji na bioaerozol
występujący na poziomie, który u zdrowych pracowników
nie indukuje żadnych niekorzystnych objawów [8, 13].
Endotoksyny wywierają silny wpływ na przebieg astmy.
Ich działanie jest swoistym paradoksem, ponieważ mogą
być zarówno czynnikiem nasilającym intensywność objawów, jak i prewencyjnym, chroniącym przed zachorowaniem. Znane i wykorzystywane jest ich działanie w charakterze adjuwanta, stymulujące odporność typu komórkowego
[29]. Kluczową rolę wydają się tu grać cząsteczki CD14. Po
stymulacji endotoksynami zauważono zarówno zwiększoną
ilość komórek CD14+ (komórek prezentujących antygen),
jak i wolnej formy CD14 w błonie śluzowej układu oddechowego, co korelowało również ze podwyższonym poziomem
neutrofili [29]. Lipopolisacharydy silnie aktywują produkcję
IL-12 przez komórki prezentujące antygen oraz stymulują
powstanie komórek TH1 produkujących INF-γ. To z kolei
może zablokować produkcję cytokin prozapalnych (IL-4,
IL-5, IL-13) przez komórki TH2, zapobiegać rozwojowi odpowiedzi immunologicznej i związanym z nią zaburzeniem
[29, 30]. Jaka reguła rządzi więc kierunkiem działania lipopolisacharydów? Otóż ekspozycja na LPS we wczesnym
dzieciństwie może wywierać ochronny wpływ na zdrowie. Wychowywanie dzieci na wsi, w otoczeniu zwierząt,
w warunkach większej wilgotności, a nawet noszenie ubrań
z naturalnych surowców (np. wełny) zmniejsza ryzyko wystąpienia astmy lub alergii w późniejszym wieku. Narażenie na endotoksyny w dalszym okresie życia, kiedy alergia
już jest ugruntowana, może promować i nasilać odpowiedź
zapalną. Istnieją jednak dowody na to, że długotrwała eks-
&ARM0RZEGL.AUK
pozycja na wysokie stężenia lipopolisacharydów niesie za
sobą „odwrażliwienie” makrofagów, jako wynik adaptacji
do istniejących warunków [30]. Jest to tzw. „efekt zdrowego
pracownika” (ang. healthy worker effect) – dłuższa ekspozycja zawodowa na pewien czynnik powoduje zmniejszanie
niekorzystnych objawów wywoływanych przez ten czynnik.
Taka sytuacja był również obserwowana u pracowników
oczyszczalni ścieków z ponad 20-letnim stażem [19].
Wg danych literaturowych ok. 25-50% pracowników
oczyszczalni ścieków cierpi z powodu bólów głowy [11,
12, 15, 19]. Są one odczuwane codziennie przez ok. 15%
osób stale narażonych na bioaerozol, podczas gdy w grupie pracowników biurowych – przez 8% [15]. Powszechnie
spotykane są także objawy „grypo-podobne” (ang. flu-like
symptoms), do których należą gorączka, drżenie (niezwiązane z niską temperaturą otoczenia) czy pocenie się [11, 12, 15,
17, 19]. Zmęczenie oraz bóle stawowo-mięśniowe (nie związane z aktywnością fizyczną) występują ponad czterokrotnie
częściej u pracowników oczyszczalni niż w grupie kontrolnej
[11]. Objawy te korelują z podwyższonym poziomem białka
C-reaktywnego we krwi (ang. CRP – C-reactive protein) [16],
będącego indykatorem zakażenia bakteriami Gram-ujemnymi.
Nasilenie i częstotliwość występowania zaburzeń przewodu pokarmowego także zwiększa się z intensywnością
narażenia pracowników na bioaerozol. Częste są tu bóle żołądka, mdłości, niestrawność czy biegunki, które występują
u prawie 40% pracowników [12], przy czym dwa do pięciu
razy częściej u osób eksponowanych [11, 15, 19, 31]. Sporadycznie notuje się wymioty, utratę apetytu [19] czy wrzody
żołądka [31]. Przypuszcza się, że niektóre z tych symptomów
mogą być związane z infekcją Helicobacter pylori, prowadzącą do chronicznego zapalenia błony śluzowej żołądka,
które może być prekursorem choroby nowotworowej [18,
31]. Friis i wsp. [31] sugerują także, że praca w oczyszczalni
ścieków może nieść za sobą podwyższone ryzyko zachorowania na nowotwory mózgu czy nerek. Korelacji takich nie
wykazano w przypadku nowotworów płuc.
#ª-alŸp|ÍA|ªR
Koncentracja bioaerozolu, a tym samym i lipopolisacharydów wykazuje zmiany w zależności etapu procesu
oczyszczania ścieków, ich rodzaju i ilości, pory roku, warunków atmosferycznych czy klimatycznych [6, 7, 14, 18,
20]. Zimą stężenie endotoksyn jest zdecydowanie niższe niż
latem, ponieważ wzrost mikroorganizmów hamowany jest
przez niską temperaturę i mniejszą wilgotność powietrza [6,
20]. Na terenie oczyszczalni najwyższe stężenie endotoksyn
występuje w miejscu przeróbki osadów ściekowych [6, 11],
komór napowietrzania [14, 32] i zbiorników z osadem przefermentowanym [6, 17]. Najniższy poziom LPS notuje się
przy osadnikach [32]. Co istotne, potwierdzono wysokie narażenie na szkodliwy bioaerozol w przypadku składowania
przetworzonych stałych odpadów w dość dużej odległości
od takiegoż składowiska. Jak podaje Low i współpracownicy [33], narażenie na biologiczne czynniki ryzyka w bioaerozlu było podwyższone w strefie do 165 metrów od źródła, w którym składowane były odpady.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia profilaktyka osób narażonych na czynniki biologiczne obejmuje ba-
dania okresowe (RTG klatki piersiowej i spirometria) oraz
szczepienia przeciwko patogenom mogącym występować
na stanowisku pracy [3, 20]. O niekorzystnym oddziaływaniu lipopolisacharydów świadczy uznanie ich poziomu
za miarę narażenia zawodowego na czynniki biologiczne.
Wartości normatywne dla ekspozycji, która nie wywołuje
efektu (ang. no effect level, NEL) wynoszą odpowiednio:
10 ng/m3 dla zapalenia dróg oddechowych, 100 ng/m3 dla
efektów systemowych i 200 ng/m3 dla toksycznego zapalenia płuc [20]. Brak jest jednak odpowiednich przepisów
prawnych, które określałyby dopuszczalne stężenie mikroorganizmów oraz endotoksyn w miejscu pracy [6, 18, 20].
Stwarza to więc konieczność zapewnienia pracownikom
wszelkich możliwych środków ochronnych (odzież, maski,
rękawice), szkoleń uświadamiających zagrożenia, z jakimi
mogą się spotkać, a przede wszystkim przestrzegania przez
nich samych podstawowych zasad higieny – częstego mycia
rąk czy zmiany odzieży w czasie pracy, co znacznie może
zmniejszyć ryzyko wystąpienia chorób zawodowych [20].
Edukacja i profilaktyka pozostają bowiem najważniejszą
formą postępowania zabezpieczającą przed niekorzystnym
dla organizmu specyficznych, ale naturalnie występujących
w środowisku czynników.
Piśmiennictwo
1. Stan bezpieczeństwa i higieny pracy w 2005 roku. Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka 2006; 1: 2-5.
2. Dyrektywa 2000/54/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem
związanym z narażeniem na działanie czynników biologicznych w miejscu pracy.
3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia
2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych
dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia
pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz.
U. Nr 133 poz. 716)
4. Dutkiewicz J, Górny RL. Biologiczne czynniki szkodliwe dla zdrowia – klasyfikacja i kryteria oceny narażenia.
Med Pr 2002; 53(1): 29-39.
5. Gołofit-Szymczak M, Zapór L. Zagrożenia biologiczne
w oczyszczalniach ścieków komunalnych. Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka 2007; 3: 26-28.
6. Cyprowski M, Krajewski JA. Czynniki szkodliwe dla
zdrowia występujące w oczyszczalniach ścieków komunalnych. Med Pr 2003, 54 (1): 73-80.
7. Madsen AM. Airborne endotoxin in different background environments and seasons. Ann Agric Environ Med
2006; 13: 81-86.
8. Swan JRM i wsp. A review of the use of CD 14: a biomarker for workplace airborne endotoxin exposure? Int
Biodeterior Biodegradation 2002; 50: 127-134.
9. Laitinen S i wsp. Evaluation of exposure to airborne bacterial endotoxins and peptydoglicans in selected work
environments. Ann Agric Environ Med 2001; 8: 213-219.
10. Główny Urząd Statystyczny, Departament Badań Regionalnych i Środowiska. Ochrona środowiska 2008. Wyniki badań GUS; 23 grudnia 2008 r.
11. Rylander R. Health effects among workers in sewage treatment plants. Occup Environ Med 1999; 56: 354-357.
COPYRIGHT‚'RUPADR!2+WIECIÊSKIEGO)33.†
12. Douwes J, Mannetje A, Heederik D. Work-related symptoms in sewage treatment workers. Ann Agric Environ
Med 2001, 8, 39-45.
13. Douwes J i wsp. Bioaerosol Health effects and exposure assessment: progress and prospect Ann Occup Hyg
2003; 47 (3): 187-200.
14. Wlazło A, Pastuszka JS, Łudzień-Izbińska B. Ocena
narażenia na aerozol bakteryjny pracowników niedużej
oczyszczalni ścieków. Med Pr 2002; 53, (2); 109-114.
15. Thorn J, Beijer L, Rylander R. Work related symptoms
among sewage workers: a nationwide survey in Sweden.
Occup Environ Med 2002; 59: 562-566.
16. Thorn J, Beijer L. Work-related symptoms and inflammation among sewage plant operatives. Int J Occup
Environ Health 2004; 10: 84-89.
17. Krajewski JA i wsp. Health complaints from workplace
exposure to bioaerosols: a questionnaire in sewage workers. Ann Agric Environ Med 2004; 11, 199-204.
18. Cyprowski M i wsp. Ocena narażenia pracowników
oczyszczalni ścieków na czynniki biologiczne występujące w miejscu pracy. Med Pr 2005; 56(3): 213-222.
19. Smit LAM, Spaan S, Heederick D. Endotoxin Exposure
and symptoms in wastewater treatment workers. Am J
Ind Med 2005; 48: 30-39.
20. Hołtyn A, Krause M. Czynniki biologiczne i charakterystyka zagrożeń związanych z pracą w oczyszczalni ścieków. Forum Eksploatatora 2007; 5: 17-21;
21. Kaszowska M. Budowa chemiczna i biosynteza lipopolisacharydu – ważnego składnika osłony komórkowej bakterii Gram-ujemnych. Postępy Hig Med Dośw 2004; 58:
333-342.
22. Mielnik G, Doroszkiewicz W, Korzeniowska-Kowal A.
Struktury zewnętrzne bakterii Gram-ujemnych a bakteriobójcza aktywność dopełniacza. Postępy Mikrobiol
2004; 43(1): 39-57.
23. Lodowska J i wp. Metody derywatyzacji komponentów
lipopolisacharydów w ocenie ich struktury chemicznej
technikami chromatograficznymi. Postepy Hig Med
Dosw 2006; 60: 113-128.
24. Erridge C, Bennett-Guerro, Poxton IR. Structure and function
of lipopolysaccharides. Microbes Infect 2002; 4: 837-851.
25. Thompson PA i wsp. Lipopolysaccharide (LPS)-binding
protein inhibits responses to cell-bound LPS. J Biol
Chem 2003; 278 (31): 28367-28371.
26. Wilde GC i wsp. Bactericidal/permeability-increasing
protein and lipopolysaccharide (LPS)-binding protein.
LPS binding properties and effects on LPS- mediated cell
activation. J Biol Chem 1994; 269(26): 17411-17416.
27. Thompson PA, Kitchens RL. Native High-Density Lipoprotein Augments Monocyte Responses to Lipopolysaccharide (LPS) by Suppressing the Inhibitory Activity of
LPS-Binding Protein. J Immunol 2006; 177: 4880-4887.
28. Hamann L i wsp. Inhibition of LPS-induced activation
of alveolar macrophages by high concentrations of LPSbinding protein. Biochem Biophys Res Commun 2002;
295: 553-560.
29. Liu AH. Endotoxin exposure in allergy and asthma: Reconciling a paradox. J Allergy Clin Immunol 2002; 3: 379-392.
30. Renz H, Herz U. The bidirectional capacity of bacterial
antigens to modulate allergy and asthma. Eur Respir J
2002; 19: 158-171.
31. Friis L, Edling C, Hagmar L. Mortality and incidence
of cancer among sewage workers: a retrospective cohort
study. Br J Ind Med 1993; 50: 653-657.
32. Prażmo Z i wsp. Exposure to bioaerosols in municipal
sewage treatment plant. Ann Agric Environ Med 2003;
10: 241-248.
33. Low SY i wsp. Off-site exposure to respirable aerosols
produced during the disc-incorporation of class B biosolids. J Environ Eng 2007; 10: 987-994.
Adres do korespondencji:
Dr Ilona Bednarek
Zakład Biotechnologii i Inżynierii Genetycznej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
ul. Narcyzów 1; 41-200 Sosnowiec
(032) 364 1040; tel. Kom. 0608 045 969
[email protected]
Download