Ewaluacja Karty Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego w

advertisement
Ewaluacja Karty Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego w odpowiedzi na
zmiany zachodzące w lecznictwie i populacji
Evaluation of the Cancer Notification Form in response to changes occurring in
health care and population
Beata Szczęch, Agnieszka Dyzmann-Sroka
STRESZCZENIE
Wstęp: Jednym z najważniejszych problemów zdrowia publicznego w Polsce w początkach
XXI wieku są zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe. Liczba zachorowań i zgonów na
nowotwory złośliwe w Polsce nadal wzrasta i jest ściśle powiązana ze starzeniem się
społeczeństwa. Statystyk z zakresu epidemiologii nowotworów złośliwych dostarczają
odpowiednie rejestry. W Polsce odbywa się to na podstawie Karty Zgłoszenia Nowotworu
Złośliwego (KZNZ). Rejestry nowotworów gromadzą dane o zachorowaniach z określonego
obszaru, o populacji dokładnie określonej co do jej struktury i wielkości. Do najważniejszych
zadań rejestrów należy gromadzenie informacji, które mogą być wykorzystywane do
opracowań, publikacji, badań naukowych, śledzenia losów pacjenta, oraz do tworzenia
programów zwalczania nowotworów złośliwych. Podstawowym dokumentem źródłowym w
rejestracji nowotworów złośliwych jest Karta Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego.
Cel: Celem pracy jest analiza ewaluacji Karty Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego (KZNZ),
podstawowego materiału źródłowego w rejestracji nowotworów złośliwych, oraz propozycja
jej modyfikacji.
Materiał i metoda: Karta Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego, dane epidemiologiczne
Wielkopolskiego Rejestru Nowotworów.
Wyniki: Od rzetelności i zaangażowania lekarzy w wypełnianiu Kart Zgłoszenia Nowotworu
Złośliwego zależy jakość i wiarygodność posiadanych baz danych w rejestrach nowotworów.
Do współpracy nad modyfikacją należy zaprosić lekarzy, statystyków i informatyków, aby
wypracować wspólne stanowisko.
Wnioski: Karta Zgłoszenia Nowotworów Złośliwych powinna być modyfikowana na bieżąco
w zależności od potrzeb.
ABSTRACT
Introduction: One of the greatest public health challenges in Poland, at the beginning of the
21st century, is cancer mortality and morbidity. Cancer incidence and mortality is still
1
growing being closely associated with population ageing. Statistics on cancer epidemiology
are provided by cancer registries. Cancer registration in Poland is based on Cancer
Notification Forms (CNFs). Cancer registries collect data on new cancer cases in a specific
area strictly defined in terms of structure and size. Among cancer registries' most important
tasks is collecting information which to be used for reports, publications, studies, patient
follow-up and development of cancer combat programmes. Cancer registration in Poland is
primarily based on Cancer Notification Forms.
Objective: The aim of this study is to evaluate the Cancer Notification Form (CNF) as basic a
reference material for cancer registration, and to propose its modification.
Material and method: Cancer Notification Form, epidemiology statistics of the
Wielkopolska Cancer Registry.
Results: It is doctors' accuracy and commitment in filling in Cancer Notification Forms that
the quality and reliability of cancer registry databases rely on. Doctors, statisticians and IT
experts should be invited to work together on modification of the Forms to develop a common
position.
Conclusion: The Cancer Notification Form needs to be modified on an ongoing and as
needed basis.
2
Download